Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності " (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності "      Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності "  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2002 р., № 26, ст. 173) такі зміни:      1. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39) такі зміни:  
5. 1)частину четверту статті 4:   -1- Матвєєв В.Й.
Внести до проекту техніко-юридичні правки.  
Враховано   1)частину четверту статті 4:  
6. доповнити після абзацу третього новими абзацами такого змісту:      після абзацу третього доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:  
7. "у разі передачі акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств - дані про уповноважену особу, що здійснює управління зазначеними акціями, частками, паями (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса - для юридичної особи), дату укладення та термін дії договору на управління цими акціями, частками, паями.   -2- Атрошенко В.А.
В частині четвертій статті 4 в новому абзаці після слів "господарських товариств" додати слова "або при передачі підприємств".  
Враховано в редакції чинного Закону  "у разі передачі акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств - дані про уповноважену особу, що здійснює управління зазначеними акціями, частками, паями (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, найменування і юридична адреса - для юридичної особи), дату укладення та строк дії договору на управління цими акціями, частками, паями.  
8. До пропозицій додаються:   -3- Заплатинський В.М.
В статті 4 слова "до пропозиції додаються" замінити словами: "При передачі акцій (часток, паїв) у майно господарських підприємств, а також при передачі підприємств, до пропозицій додаються наступні документи" і далі за текстом.  
Враховано редакційно   До пропозицій додаються:  
9. нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну реєстрацію;   -4- Матвєєв В.Й.
Після слова "підприємства" додати: (господарського товариства)  
Враховано   нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства (господарського товариства) і свідоцтва про його державну реєстрацію;  
10. фінансова звітність (завірені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів) за останній рік та на останню звітну дату;   -5- Беспалий Б.Я.
В тексті абзацу після слів "завірені в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   фінансова звітність (завірені в установленому законодавством порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів) за останній рік та на останню звітну дату;  
11. бізнес-план з визначенням етапів та термінів його реалізації, розроблений на підставі розрахунків економічного обґрунтування щодо забезпечення ефективного використання цього майна".   -6- Акопян В.Г.
В абз.5 ч.4. чт. 4 записати, що документи, перераховані в абзацах 6-8 цієї частини, подаються як під час передачі акцій ( часток, паїв) у майні господарських товариств, так і під час передачі підприємств.  
Враховано редакційно   бізнес-план з визначенням етапів та термінів його реалізації, розроблений на підставі розрахунків економічного обґрунтування щодо забезпечення ефективного використання цього майна".  
    -7- Акопян В.Г.
Законопроект доповнити положенням, що у разі невиконання умов бізнес-плану передане майно підлягає поверненню у державну власність.  
Відхилено    
    -8- Шаров І.Ф.
В абз.5 ч.4. чт. 4 записати, що документи, перераховані в абзацах 6-8 цієї частини, подаються як під час передачі акцій ( частокпаїв) у майні господарських товариств, так і під час передачі підприємств.  
Враховано редакційно    
12. У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;   -9- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити положенням, що у разі невиконання умов бізнес-плану передане майно підлягає поверненню у державну власність.  
Відхилено   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим;  
13. абзац дев'ятий доповнити словами "та техніко-економічне обґрунтування щодо забезпечення ефективного його використання";      абзац дев'ятий доповнити словами "та техніко-економічне обґрунтування щодо забезпечення ефективного його використання";  
14. абзац десятий після слів "Фондом державного майна України" доповнити словами "а у разі передачі підприємств - з Державним комітетом статистики України";   -10- Атрошенко В.А.
В проекті змін до абзацу десятого фразу "а у разі передачі підприємств - з Державним комітетом статистики України" - вилучити.  
Враховано , редакційні зміни  абзац десятий після слів "Фондом державного майна України" доповнити словами "а у разі передачі підприємств - з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики";  
    -11- Заплатинський В.М.
В абзаці 10 частини 4 статті 4 слова "а у разі передачі підприємств - з Державним комітетом статистики України" вилучити.  
Враховано , редакційні зміни   
15. 2) абзаци другий і третій частини другої статті 7 викласти у такій редакції:      2) абзаци другий і третій частини другої статті 7 викласти у такій редакції:  
16. "У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених та оформлених відповідно до статей 4 і 5 цього Закону пропозицій додаються звіти або акти про оцінку майна, затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, та відповідним органом місцевого самоврядування.   -12- Кукоба А.Т.
Абзац 3 частини 2 ст.7 викласти в такй редакції: "У разі коли об'єктами передачі є підприємства, нерухоме майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), окремо індивідуально визначене майно, акції (частки, паї) у майні господарських товариств, їх вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки майна"  
Враховано частково   "У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених та оформлених відповідно до статей 4 і 5 цього Закону пропозицій додаються звіти або акти про оцінку майна, затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, та відповідним органом місцевого самоврядування.  
17. У разі коли об'єктами передачі є підприємства, нерухоме майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), акції (частки, паї) у майні господарських товариств, їх вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки майна. Вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств визначається на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її відповідності справедливій вартості".   -13- Атрошенко В.А.
Додати до законопроекту новий термін: "Справедлива вартість - вірогідна ціна, за яку майно може бути продано на дату оцінки на відкриттому конкурентному ринку за відсутності додаткових інвестиційних умов угоди між заінтересованими та незалежними сторонами".  
Відхилено , введено новий термін  У разі коли об'єктами передачі є підприємства, нерухоме майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), акції (частки, паї) у майні господарських товариств, їх вартість визначається шляхом проведення незалежної оцінки майна. Вартість іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств визначається на підставі даних бухгалтерського обліку за умови її відповідності справедливій ринковій ціні".  
    -14- Акопян В.Г.
В абзаці 3 ч.2 ст.7 уточнити термін "справедлива вартість"  
Враховано    
    -15- Шаров І.Ф.
В абзаці 3 ч.2 ст.7 уточнити термін "справедлива вартість".  
Враховано    
    -16- Шаров І.Ф.
Визначити, яким документом має підтверджуватись відповідність даних бухгалтерського обліку справедливої вартості.  
Враховано    
    -17- Заплатинський В.М.
В абзаці 3 частини 2 статті 7 після слів "її відповідності справедливій вартості" доповнити словами: "Оцінка майна визначається згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1554 "Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації".  
Відхилено , введено новий термін   
18. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.