Кількість абзаців - 95 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вирішення проблем професійної і трудової реабілітації інвалідів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно вирішення проблем професійної і трудової реабілітації інвалідів      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно професійної і трудової реабілітації інвалідів  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст.406; 1996 р., № 52, ст.301; 2001 р., № 45, ст.237; 2003 р., № 37, ст.300, № 39 ст.333) такі зміни:      1. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст. 404, ст. 406; 1996 р., № 52, ст. 301; 2000 р., № 43, ст. 363; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 37, ст. 453; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267):  
5. 1) У тексті Закону слова "Фонд України соціального захисту інвалідів" у всіх відмінках замінити словами "Фонд соціального захисту інвалідів".       
6. 2) Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:      1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:  
7. „Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (далі - державні органи), підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які використовують найману працю, (далі - підприємства), а також іноземні підприємства, установи, організації (в тому числі міжнародні), філії, представництва або консульства, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, (далі -установи) залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів."   -1- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому підпункту 2) пункту 1 розділу 1 проекту слова "суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи" та "іноземні підприємства, установи, організації, (в тому числі міжнародні), філії, представництва або" замінити відповідно словами "їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, фізичні особи - підприємці" та "представництва іноземних юридичних осіб (в тому числі міжнародних організацій), консульства".  
Враховано іншій редакції.  "Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), їх філії, відділення, представництва, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, банки та інші фінансові установи, фізичні особи, які використовують найману працю, а також представництва іноземних юридичних осіб (у тому числі міжнародних організацій), які використовують працю найманих працівників - громадян України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, залучають представників громадських організацій інвалідів до підготовки рішень, що стосуються інтересів інвалідів";  
    -2- Кабінет Міністрів України
Абзаци перший та третій вилучити.  
Відхилено    
8. 3) Статтю 10 викласти у такій редакції:      2)статті 10-12 викласти в такій редакції:  
9. „Стаття 10. Фінансування роботи по соціальній захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів, урядовим органом державного управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, а також за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок місцевих бюджетів.   -3- Сушкевич В.М.
У абзаці першому статті 10 слова "роботи по соціальній" замінити словами "заходів щодо соціальної"  
Враховано   „Стаття 10. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.  
    -4- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому статті 10: - слова „Фінансування роботи по соціальній захищеності інвалідів і дітей-інвалідів" замінити словами „Фінансування заходів щодо соціальної, медичної, трудової, фізкультурно-спортивної, професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, контроль за виконанням державними органами, підприємствами, установами встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів";  
Враховано частково у статті 19   
    -5- Кабінет Міністрів України
- у кінці речення виключити слова „а також за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок місцевих бюджетів".  
Відхилено    
    -6- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому у кінці речення вилучити слова „з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів". З урахування вищезазначеного статтю 10 викласти в такій редакції: "Фінансування заходів щодо соціальної, медичної, трудової, фізкультурно-спортивної, професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, контроль за виконанням державними органами, підприємствами, установами встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів - урядовим органом державного управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики." Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Відхилено    
    -7- Кабінет Міністрів України
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 10 та визнати Фонд соціального захисту інвалідів урядовим органом державного управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики. Відповідно до постанови КМУ „Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління" № 386 від 22 лютого 2000 року урядовий орган у межах своєї компетенції здійснює в установленому порядку управління окремими підгалузями або сферами діяльності, зокрема в межах, визначених центральним органом виконавчої влади, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади; виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції у відповідній підгалузі або сфері діяльності; здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб; здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. Комплекс завдань, які покладаються на урядовий орган державного управління не в повній мірі відображено у законопроекті щодо Фонду соціального захисту інвалідів. З огляду на це необхідно доопрацювати законопроект в частині завдань, які ставитимуться перед Фондом як урядовим органом державного управління у складі центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.  
Враховано в статті 19.   
10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів."      Положення про Фонд соціального захисту інвалідів затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.  
11. 4) Статтю 11 викласти у такій редакції:       
12. „Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень, в тому числі від підприємницької діяльності Фонду, що не суперечить чинному законодавству.   -8- Кабінет Міністрів України
Запропоновану у законопроекті редакцію статті 11 необхідно відхилити як таку, що суперечить п.3 статті 43 Господарського кодексу України, де мова йде про те, що здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування.  
Враховано .  Стаття 11. Бюджет Фонду соціального захисту інвалідів формується за рахунок коштів державного бюджету, благодійних внесків, добровільних пожертвувань та інших надходжень.  
13. Органи місцевого самоврядування мають право утворювати власні фонди соціальної допомоги інвалідам. Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються Радами народних депутатів за участю громадських організацій інвалідів.      Органи місцевого самоврядування мають право утворювати цільові фонди соціальної допомоги інвалідам, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету. Порядок і умови витрачання коштів цих фондів визначаються органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій інвалідів.  
14. Кошти таких фондів знаходяться на спеціальному рахунку у банківських установах і вилученню не підлягають."   -9- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу 1 проекту щодо "спеціального рахунку" рекомендується привести у відповідність до норм чинного законодавства.  
Враховано .  Стаття 12. Громадські організації інвалідів та спілки громадських організацій інвалідів (далі - громадські організації інвалідів) створюються з метою здійснення заходів по соціальному захисту, реабілітації інвалідів, залученню їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством"; 3) частини першу і другу статті 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Громадські організації інвалідів надають соціальні послуги, здійснюють громадський контроль за дотриманням прав інвалідів, представництво інтересів та захист прав інвалідів, створюють підприємства, які здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.  
    -10- Сушкевич В.М.
Статтю 12 викласти у такій редакції: „Стаття 12. Громадські організації інвалідів та спілки громадських організацій інвалідів (далі - громадські організації інвалідів) створюються з метою здійснення заходів по соціальному захисту, реабілітації інвалідів, залученню їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом та мають право користуватись пільгами і преференціями, передбаченими законодавством".  
Враховано    
    -11- Сушкевич В.М.
Абзац перший статті 14 викласти у такій редакції: "Стаття 14. Громадські організації інвалідів надають соціальні послуги, здійснюють громадський контроль за дотриманням прав інвалідів, представництво інтересів та захист прав інвалідів, створюють підприємства, які здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством".  
Враховано .   
15. 5) Частину другу статті 14 викласти у такій редакції:       
16. „Продукція підприємств (об'єднань) і організацій, громадських організацій інвалідів, а також підприємств, заснованих на державній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, (далі - підприємства інвалідів, засновані на державній формі власності) включається до державного замовлення в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України."   -12- Сушкевич В.М.
У тексті пункту 1 розділу 1 проекту слова "на державній формі власності" замінити словами "на державній або комунальній формі власності".  
Враховано .  Продукція підприємств і організацій громадських організацій інвалідів, а також підприємств, заснованих на державній або комунальній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік (далі - підприємства, організації інвалідів), включається до державного замовлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
17. 6) Частину першу абзацу першого статті 14-1 викласти у такій редакції:      4) статті 14-1 - 14-3 викласти в такій редакції:  
18. „Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства інвалідів, засновані на державній формі власності, що зазначені у частині другій статті 14 цього Закону, (далі - суб'єкти господарювання інвалідів) мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування."   -13- Матвієнков С.А.
Статтю 14-1 виключити.  
Відхилено   "Стаття 14-1. Підприємства та організації інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів (далі - Комісія).  
    -14- Кабінет Міністрів України
Редакція статті 14-1 потребує ретельного доопрацювання в частині визначення статусу та завдань міжвідомчої Комісії з питань реалізації державної соціальної політики, а також в частині взаємовідносин з Фондом соціального захисту інвалідів.  
Враховано    
    -15- Кульчинський М.Г.
В абзаці першому статті 14-1 після слів "який надається" додати слова "на квартал, півріччя, три квартали, рік".  
Враховано .   
19. 7) Абзац другий статті 14-1 викласти у такій редакції:       
20. „Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансової допомоги), дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів, кредитування, надання пріоритетів при розміщенні державного замовлення, сприяння у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги."   -16- Кульчинський М.Г.
В абзаці другому статті 14-1 слова "кредитування, надання пріоритетів при розміщенні державного замовлення, сприяння у працевлаштуванні" замінити словами "позик, сприяння у наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні".  
Враховано .  Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги (далі - фінансової допомоги), позик, сприяння в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги.  
21. 8) У абзацах четвертому та сьомому після слів „з питань економічної політики, " вставити слова „Головного контрольно-ревізійного управління України, ".   -17- Кульчинський М.Г.
Статтю 14-1 доповнити абзацом третім такого змісту: "Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Комісії здійснюється за рахунок Державного бюджету України".  
Враховано .  Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Комісії здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Положення про міжвідомчу Комісію з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів, типове положення про регіональні комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу Комісії входять представники від Міністерства праці та соціальної політики України (у тому числі Фонду соціального захисту інвалідів), Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства фінансів України (у тому числі Головного контрольно-ревізійного управління України), Міністерства економіки України, організацій та об'єднань організацій роботодавців, організацій, об'єднань профспілок України, Державного комітету України по земельних ресурсах, народний депутат України - представник профільного комітету Верховної Ради України з питань соціального захисту інвалідів та представник, делегований всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.  
    -18- Кабінет Міністрів України
В абзацах четвертому і сьомому статті 14-1 після слів „Головного контрольно-ревізійного управління України" додати слова „організацій та об'єднань роботодавців та профспілок України".  
Враховано .   
22. 9) У абзаці п'ятому статті 14-1 після слова „інвалідів" вставити слова „або уповноважені ними особи".      Співголовами Комісії за посадою є Міністр праці та соціальної політики України та Голова Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів або уповноважені ними особи. Комісія має регіональні (територіальні) органи - комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні комісії). До складу регіональних комісій входять представники від відповідних управлінь Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Міністерства праці та соціальної політики (у тому числі Фонду соціального захисту інвалідів), Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства фінансів України (у тому числі Головного контрольно-ревізійного управління України), Міністерства економіки України, організацій та об'єднань організацій роботодавців, організацій, об'єднань профспілок України, Державного комітету України по земельних ресурсах, представник комітету (комісії) з питань соціального захисту інвалідів відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад та представник, делегований громадськими організаціями інвалідів.  
23. 10) У абзаці шостому статті 14-1 після слів „містах Києві та Севастополі" вставити слова „ (далі - регіональні комісії)".   -19- Кабінет Міністрів України
В останньому абзаці статті 14-1 додати "або уповноважені ними особи".  
Враховано .  Співголовами регіональних комісій є відповідно заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступники голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та голови профільних комісій з питань соціального захисту інвалідів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад або уповноважені ними особи.  
24. 11) У абзаці восьмому статті 14-1 після слова „Співголовами" вставити слово „регіональних".       
25. 12) Статтю 14-2 викласти у такій редакції:       
26. „Стаття 14-2. Рішення про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, позик, фінансової допомоги, дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів приймаються Комісією та регіональними комісіями згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти.      Стаття 14-2. Рішення про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, позик, фінансової допомоги приймаються Комісією та регіональними комісіями згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з техніко-економічного та соціального обґрунтування заходів, для здійснення яких використовуватимуться ці кошти.  
27. Рішення Комісії і регіональних комісій про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування або відмову в наданні такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості відповідного суб'єкту господарювання інвалідів та можливості працевлаштування інвалідів.      Рішення Комісії і регіональних комісій про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування або відмову в наданні такого дозволу має бути вмотивованим та базуватися на аналізі соціальної значимості відповідного підприємства, організації інвалідів та можливості працевлаштування інвалідів.  
28. Комісія приймає рішення щодо надання: дозволу на право користування пільгами з оподаткування суб'єктам господарювання інвалідів;   -20- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 14-2 викласти у такій редакції: „Комісія приймає рішення щодо: надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування суб'єктам господарювання інвалідів; доцільності надання позик, фінансової допомоги (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів, суб'єктам господарювання інвалідів і підприємствам."  
Враховано .  Комісія приймає рішення щодо: надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємствам, організаціям інвалідів;  
29. позик, фінансової допомоги (крім фінансової допомоги, що надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України), дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів, номенклатура яких затверджується Кабінетом Міністрів України, суб'єктам господарювання інвалідів і підприємствам, які в останньому звітному році у повному обсязі виконали встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів.   -21- Кабінет Міністрів України
В частині третій абзацу четвертого підпункту 12) пункту 1 розділу 1 проекту виключити слова " (крім фінансової допомоги, що надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів)".  
Враховано в іншій редакції.  доцільності надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, позик, фінансової допомоги (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) з урахуванням фінансових можливостей Фонду соціального захисту інвалідів.  
    -22- Кабінет Міністрів України
У частині третій абзацу четвертого підпункту 12) пункту 1 розділу 1 проекту включити слова "і підприємствам, які в останньому звітному році у повному обсязі виконали встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів".  
Враховано в іншій редакції.   
30. Регіональні комісії мають право приймати рішення з таких же питань, що і Комісія, але тільки по відношенню до тих суб'єктів господарювання інвалідів, підприємств, що отримали за попередній податковий рік валовий доход в обсязі меншому 8400 мінімальних заробітних плат.   -23- Кабінет Міністрів України
В абзаці п'ятому підпункту 12) пункту 1 розділу 1 проекту включити слова "підприємств".  
Враховано в іншій редакції.  Регіональні комісії приймають рішення із питань, зазначених у частині третій цієї статті, стосовно підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, що отримали за попередній податковий рік валовий дохід в обсязі, меншому 8400 мінімальних заробітних плат.  
31. Комісія здійснює контроль за діяльністю регіональних комісій та вирішує спірні питання.      Комісія здійснює контроль за діяльністю регіональних комісій та вирішує спірні питання.  
32. Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у наданні такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання позик, фінансової допомоги і дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів."      Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови в наданні такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання позик, фінансової допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.  
33. 13) Статтю 14-3 викласти у такій редакції:       
34. „Стаття 14-3. Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування суб'єктам господарювання інвалідів приймається Комісією у разі:      Стаття 14-3. Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємством, організацією інвалідів приймається Комісією в разі:  
35. отримання заяви від суб'єкта господарювання інвалідів щодо скасування зазначеного дозволу;   -24- Сушкевич В.М.
В абзаці другому після слів „заяви від" додати слово „засновника".  
Враховано .  отримання заяви від засновника підприємства, організації інвалідів щодо скасування зазначеного дозволу;  
36. подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України суб'єктом господарювання інвалідів;      подання відповідних органів державної податкової служби та інших державних органів про порушення законодавства України підприємством, організацією інвалідів;  
37. неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значимості за результатами аналізу Комісією соціально-економічних показників суб'єкта господарювання інвалідів;      неефективності виробничої діяльності та відсутності соціальної значимості за результатами аналізу Комісією соціально-економічних показників діяльності підприємства, організації інвалідів;  
38. ліквідації суб'єкта господарювання інвалідів."      ліквідації підприємства, організації інвалідів";  
39. 14) Статтю 19 викласти у такій редакції:   -25- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 19 викласти у наступній редакції: „Стаття 19. Для підприємств, організацій, установ встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих із звичайними умовами праці, за виключенням працевлаштованих інвалідів, а якщо працює на таких умовах від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця. Загальна чисельність працюючих - це середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу без врахування інвалідів, працевлаштованих підприємством (об'єднанням), установою, організацією згідно до цього закону. Під звичайними умовами праці необхідно розуміти умови праці, які згідно з діючим законодавством України не є особливо шкідливими і важкими і не включені до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пенсію за віком (по старості) на пільгових умовах, а також не віднесені до робіт з підвищеною небезпекою. Про створені і не зайняті робочі місця підприємство зобов'язано повідомляти державну службу зайнятості і місцеві органи соціального захисту населення в 10-денний термін."  
Відхилено .  5) статті 19 і 20 викласти в такій редакції:  
40. „Стаття 19. Для державних органів, підприємств, установ встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.   -26- Сушкевич В.М.
У абзацах першому і другому статті 19 слово „забезпечення" вилучити.  
Враховано .  "Стаття 19. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.  
41. Державні органи, підприємства, установи самостійно розраховують кількість робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів відповідно до нормативів, визначених згідно з частиною першої цієї статті. При розрахунках кількість робочих місць округлюється в бік зменшення до цілого значення.   -27- Кабінет Міністрів України
У першому реченні другого абзацу статті 19 слова „визначених згідно з частиною першої цієї статті" замінити словами „встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів".  
Враховано .  Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.  
    -28- Кабінет Міністрів України
У другому реченні другого абзацу статті 19 виключити слова „в бік зменшення".  
Враховано .   
42. Державні органи, підприємства, установи самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів в рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 Закону.   -29- Кабінет Міністрів України
У третьому абзаці статті 19 виключити слова "виходячи з вимог статті 18".  
Відхилено .  Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону.  
    -30- Челноков С.Д.
Доповнити статтю 19 частинами 3 і 4 такого змісту: „У випадку, якщо підприємства, що не мають у себе передбачених цією статтею необхідної кількості робочих місць для інвалідів, розміщують на постійній основі на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів свої замовлення на закупівлю товарів (робіт, послуг). Таким підприємствам зараховується до фактично наявної у них кількості робочих місць для інвалідів також кількість додатково завантажених ними робочих місць на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів з розрахунку одне додаткове робоче місце за кожне нове робоче місце, що на 100 % завантажене протягом року в одну зміну замовленнями цих підприємств. Методика обліку та взаємообліку таких робочих місць розробляється Міністерством праці та соціальної політики України та затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано в іншій редакції   
    -31- Кабінет Міністрів України
Абзаци восьмий та дев'ятий підпункту 14) пункту 1 розділу 1 проекту виключити.  
Відхилено .   
43. В межах зазначених нормативів здійснюється також працевлаштування інвалідів внаслідок психічного розладу в рахунок обов'язкових квот робочих місць, передбачених Законом України „Про психіатричну допомогу".      У межах зазначених нормативів здійснюється також працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу відповідно до Закону України „Про психіатричну допомогу".  
44. Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування державним органом, підприємством, установою необхідної чисельності інвалідів, підтверджене укладанням трудового договору на умовах основної роботи, період роботи за яким протягом календарного року складав не менше дев'яти місяців.   -32- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий статті 19 викласти у такій редакції: "Виконанням нормативу, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування державним органом, підприємством, установою середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу з числа інвалідів за рік"  
Враховано іншій редакції.  Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.  
    -33- Сушкевич В.М.
У абзаці п'ятому статті 19 виключити слова „період роботи за яким протягом календарного року складав не менше дев'яти місяців".  
Враховано .   
45. З метою забезпечення трудової зайнятості інвалідів суб'єкти господарювання інвалідів можуть входити до об'єднань підприємств на умовах виробничої кооперації. При цьому нормативи робочих місць, призначені для працевлаштування інвалідів, можуть визначатись для такого об'єднання в цілому з урахуванням кількості робочих місць, де працюють інваліди з числа працівників суб'єкта господарювання інвалідів, яке увійшло до зазначеного об'єднання на умовах, передбачених договором та/або статутом об'єднання.   -34- Кабінет Міністрів України
В абзаці сьомому підпункту 14) пункту 1 розділу 1 проекту виключити слова "на умовах виробничої кооперації".  
Враховано .  До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховане забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань або шляхом укладання договорів на закупівлю товарів (робіт, послуг), що виготовляють підприємства, організації інвалідів, з метою їх завантаження роботою.  
    -35- Сушкевич В.М.
Абзац шостий викласти у такій редакції: До виконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, може бути зараховане забезпечення роботою інвалідів на підприємствах, в організаціях інвалідів шляхом створення господарських об'єднань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями інвалідів з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань або шляхом укладання договорів на закупівлю товарів (робіт, послуг), що виготовляють підприємства, організації інвалідів, з метою їх завантаження роботою.  
Враховано .   
46. Державні органи, підприємства, установи, що не мають необхідної кількості робочих місць для виконання нормативу, визначеного згідно з частиною першою цієї статті, можуть укладати договори (угоди) з суб'єктами господарювання інвалідів на закупівлю їх товарів (робіт, послуг). У такому випадку в рахунок нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів в цих державних органах, на підприємствах та в установах, Комісією та Фондом на підставі подання суб'єкта господарювання інвалідів, на якому розміщено замовлення, зазначеним державним органам, підприємствам, установам до фактично наявної у них кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується кількість робочих місць, на яких працюють інваліди з числа працівників зазначеного суб'єкту господарювання інвалідів, зайняті виробництвом товарів (робіт, послуг) згідно із укладеним договором (угодою).   -36- Сушкевич В.М.
Абзац сьомий вилучити. Вважати абзаци восьмий-дванадцятий, відповідно, абзацами сьомим-одинадцятим.  
Враховано .   
47. Порядок контролю за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів об'єднаннями підприємств, що створені відповідно до абзацу шостого цієї статті, а також державними органами, підприємствами, установами, що уклали договори (угоди) з суб'єктами господарювання інвалідів на закупівлю їх товарів (робіт, послуг), встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -37- Кабінет Міністрів України
У статті 19 на Фонд соціального захисту інвалідів необхідно покласти функції здійснення контролю та перевірки підприємств, установ, організацій щодо їх реєстрації у відділеннях Фонду, подачі щорічного звіту та сплати ними штрафних санкцій.  
Враховано .  Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів, контролю за виконанням нормативів робочих місць, договорів (угод) на закупівлю товарів (робіт, послуг), укладених відповідно до частини шостої цієї статті, та перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо їх реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, його відділеннях, подачі щорічного звіту та сплати ними адміністративно-господарських санкцій, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
48. Державні органи, підприємства, установи, на яких працює 15 і більше чоловік, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів. Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати інформацію від державних органів, підприємств, установ щодо зазначеної реєстрації.   -38- Кабінет Міністрів України
В абзаці десятому підпункту 14) пункту 1 розділу 1 проекту після слів "Державні органи, підприємства, установи, на яких" вставити слова "за основним місцем роботи".  
Враховано .  Відділення Фонду соціального захисту інвалідів з метою контролю за виконанням нормативу робочих місць, передбаченого частиною першою цієї статті, мають право в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, здійснювати перевірки підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, щодо реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, подачі ними звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом зарахування, та сплати ними адміністративно-господарських санкцій. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше чоловік, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.  
    -39- Кабінет Міністрів України
У дев'ятому абзаці цифру 15 замінити на цифру 8.  
Враховано .   
49. Порядок реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів, строки подання йому звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, а також надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для організації працевлаштування інвалідів, визначається Кабінетом Міністрів України.   -40- Кабінет Міністрів України
У разі визнання неприйнятними положень законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в частині покладення на органи ДПА функцій здійснення контролю та перевірки державних органів, підприємств, установ щодо їх реєстрації у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів, подачі щорічного звіту та сплати ними штрафних санкцій, виконання зазначених функцій пропонуємо покласти на відділення Фонду соціального захисту інвалідів, шляхом доповнення статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів Україні".  
Враховано .   
50. Керівники підприємств у разі незабезпечення нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.   -41- Сушкевич В.М.
В абзаці одинадцятому після слова „підприємств" додати слова „установ, державних органів", після слова „Фонду" додати слова „соціального захисту інвалідів".  
Враховано .  Керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів несуть відповідальність у встановленому законом порядку.  
51. Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, відмінні від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону."   -42- Кабінет Міністрів України
В абзаці тринадцятому підпункту 14) пункту 1 розділу 1 проекту після слів "призначених для працевлаштування інвалідів" внести слова "або порядок встановлення нормативу".  
Враховано в іншій редакції.  Норматив робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, порядок його встановлення визначаються виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, або порядок їх встановлення, відмінні від зазначених у цьому Законі, застосовуються положення цього Закону.  
52. 15) Статтю 20 викласти у такій редакції:       
53. "Стаття 20. Підприємства, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтю 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.      Стаття 20. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю.  
54. Підприємства, засновані на державній формі власності, із зазначених у статті 1 цього Закону, що підлягають ліквідації в установленому порядку, звільняються від виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів протягом року, в якому планується закриття цього підприємства.   -43- Сушкевич В.М.
Статтю 20 викласти у чинній редакції. Частину другу статті 20 вилучити. Вважати частини третю - сімнадцяту, відповідно, частинами другою - шістнадцятою.  
Враховано .   
55. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.      Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.  
56. Сплату штрафних санкцій і пені підприємства провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів).   -44- Кабінет Міністрів України
У тексті підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту після слів "підприємства" додати слова "та установи".  
Відхилено .  Сплату адміністративно-господарських санкцій і пені підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, проводять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів). Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України.  
    -45- Сушкевич В.М.
Статтю 20 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону. При цьому до правовідносин із стягнення адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Законом, не застосовуються строки, визначені статтею 250 Господарського кодексу України".  
Враховано .   
57. У разі несплати штрафних санкцій або пені чи неможливості їх сплати у зв'язку із відсутністю прибутку штрафні санкції або пеня стягуються у примусовому порядку шляхом звернення стягнення на майно підприємства в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.   -46- Сушкевич В.М.
У частині п'ятій статті 20 слова „у зв'язку із відсутністю прибутку" вилучити, після слова „пеня" додати слова „за рішенням господарського суду".  
Враховано .  У разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом.  
    -47- Частину п'яту статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", тобто абзац шостий підпункту 15 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: "Несплачені суми штрафних санкцій та/або пені стягуються у судовому порядку."  Відхилено .   
    -48- Кабінет Міністрів України
У статті 20 пропонуємо затвердити Порядок надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання інвалідів постановою КМУ. Окремої уваги потребує питання щодо сплати штрафних санкцій до Фонду соціального захисту інвалідів бюджетними установами, які не виконали встановлені нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів. Ці установи фінансуються за рахунок Державного бюджету України і в їх кошторисах, не передбачено кошти на зазначені цілі.  
Відхилено    
58. Строк давності у разі стягнення штрафних санкцій і пені, передбачених цією статтею, не застосовується.   -49- Кармазін Ю.А.
Я хотів би звернути увагу також на серйозне підвищення штрафних санкцій щодо посадових осіб, а також на моменти, які є в статті 20 цього проекту, де записано і пропонується незастосування строків давності. Ми що міняємо взагалі теорію права ? Я вважаю, що так ми не можемо робити.  
Враховано    
59. Суми штрафних санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на:      Суми адміністративно-господарських санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на:  
60. фінансування Фондом заходів, які здійснюються державними органами та підпорядкованими їм установами, в тому числі спеціалізованими, і суб'єктами господарювання інвалідів, щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів, надання цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років), на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Такі позики надаються у разі звернення суб'єкта господарювання інвалідів, підприємства із зазначених у статті 1 цього Закону, що використовує працю інвалідів, до відділень Фонду в межах коштів, передбачених на вказані потреби у відповідному році, лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;   -50- Кабінет Міністрів України
Частину другу абзацу восьмого підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту викласти у наступній редакції: "фінансування Фондом заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів, надання цільової позики для забезпечення працевлаштування інвалідів шляхом створення робочих місць (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років). Такі позики надаються підприємствам, установам та суб'єктам господарювання інвалідів у разі їх звернення до відділень Фонду, в межах коштів, виділених на зазначені потреби в поточному році. Суб'єктам господарювання інвалідів зазначені позики надаються лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів".  
Відхилено .  фінансування Фондом заходів, які здійснюються центральними органами виконавчої влади та підпорядкованими їм установами, у тому числі спеціалізованими, і підприємствами, організаціями інвалідів, щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів, надання підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, у межах коштів, передбачених на зазначені потреби у відповідному році, лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів;  
61. фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості, на професійне навчання інвалідів з числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях суб'єктів господарювання інвалідів, а також на пристосування до потреб інвалідів будівель навчальних закладів та приміщень, розташованих в них;   -51- Кабінет Міністрів України
У частині третій абзацу восьмого підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту вилучити слова: "на професійне навчання інвалідів з числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях суб'єктів господарювання інвалідів".  
Відхилено .  фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості, на професійне навчання інвалідів із числа випускників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх навчальних закладів на спеціалізованих робочих місцях підприємств, організацій інвалідів;  
    -52- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому частини шостої статті 20 вилучити слова „а також на пристосування до потреб інвалідів будівель навчальних закладів та приміщень, розташованих в них".  
Враховано .   
62. надання дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів, фінансової допомоги на здійснення заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки), працевлаштування інвалідів шляхом створення робочих місць, в тому числі спеціальних робочих місць, а також надання фінансової допомоги на технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів. Фінансова допомога, дотації на виробництво засобів реабілітації інвалідів надаються суб'єктам господарювання інвалідів, підприємствам із зазначених у статті 1 цього Закону, які використовують працю інвалідів, лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.   -53- Кабінет Міністрів України
У частині четвертій абзацу восьмого підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту слова "дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів" виключити.  
Враховано .  надання фінансової допомоги на здійснення заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів (відновлення працездатності шляхом забезпечення інваліда технічними реабілітаційними засобами, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, оплата навчання та перекваліфікації, створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки), працевлаштування інвалідів шляхом створення робочих місць, у тому числі спеціальних робочих місць, а також надання фінансової допомоги на технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів та на технічне переоснащення виробництва підприємств, організацій інвалідів з метою створення додаткових робочих місць і працевлаштування на них інвалідів. Фінансова допомога надається лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів.  
    -54- Кабінет Міністрів України
Після слів "на технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування на них інвалідів" додати слова "та на технічне переоснащення виробництва суб'єктів господарювання інвалідів з метою створення додаткових робочих місць і працевлаштування на них інвалідів".  
Враховано .   
    -55- Челноков С.Д.
У статті 20, починаючи зі слів „Суми штрафних санкцій" замінити текстом наступного змісту: „Кошти, що надійшли у вигляді штрафних санкцій та пені до регіональних відділень Фонду соціального захисту інвалідів, розподіляються таким чином: - 50 відсотків залишається у розпорядженні відповідних відділень Фонду для забезпечення виконання регіональних програм реабілітації інвалідів, які фінансуються за рахунок названих коштів Фонду; - 50 відсотків коштів перераховуються до центральної дирекції Фонду для забезпечення виконання загальнодержавних програм реабілітації інвалідів, які фінансуються за рахунок цих коштів Фонду, та часткового перерозподілу їх між регіональними відділеннями Фонду у випадках, якщо їх власних коштів не вистачає для виконання регіональних програм реабілітації інвалідів. До загальнодержавних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів, що надходять до Фонду внаслідок сплати підприємствами штрафних санкцій та пені за невиконання завдань по створенню та збереженню робочих місць для інвалідів, відносяться: - заходи по організації та здійсненню професійного навчання непрацюючих інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості, та організації навчання випускників спецшкіл-інтернатів для дітей-інвалідів безпосередньо на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах і в громадських організаціях інвалідів. Сума витрат на навчання відшкодовується зазначеним підприємствам і організаціям при умові погодження відповідними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів програм та кошторисів витрат на навчання; - заходи по створенню на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів нових та збереження діючих робочих місць для інвалідів та створенню для них належних санітарно-гігієнічних умов в робочих приміщеннях та в об'єктах соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі таких підприємств і організацій; - заходи по створенню робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, на підприємствах і в організаціях, які не входять до складу громадських організацій інвалідів; - інші заходи щодо медичної, соціальної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту України) реабілітації інвалідів, відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Фінансування заходів, які увійшли до загальнодержавної та регіональних програм реабілітації інвалідів, передбачених цим Законом, здійснюється Фондом на безповоротній основі, а фінансування інших заходів, які не увійшли до названих цільових програм, але направлені на вирішення проблем реабілітації інвалідів - за рахунок позичок, які можуть бути надані терміном до 3 років з коштів Фонду, що надійшли від сплати штрафних санкцій. Порядок узгодження заходів і цільових програм, які фінансуються за рахунок коштів штрафних санкцій, та порядок такого фінансування на безповоротній основі та порядок надання позичок затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі створення підприємствами робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання позики або поворотної фінансової допомоги чи нецільового використання цих коштів або їх частини, відповідна сума позики або поворотної фінансової допомоги, проіндексованої з урахуванням рівня інфляції, підлягає на підставі рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів поверненню Фонду соціального захисту інвалідів з одночасною виплатою йому штрафу за нецільове використання коштів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за весь період користування коштами."  
Враховано частково    
63. Фінансова допомога може надаватись підприємствам із зазначених у статті 1 цього Закону, які у повному обсязі виконали нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів в останньому звітному році, для використання на:   -56- Сушкевич В.М.
В абзаці першому частини сьомої слова „фінансової допомоги, або її частини" замінити словами „фінансової допомоги, позики або їх частин", після слів „фінансова допомога" додати слова "за рішенням Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів".  
Враховано .  Фінансова допомога за рішенням Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів може надаватися підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які використовують найману працю, для використання на:  
64. створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;   -57- Кабінет Міністрів України
Слова "підприємствам із зазначених у статті 1 цього Закону, які використовують право інвалідів" виключити.  
Враховано в іншій редакції.  створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів;  
65. створення належних санітарних, гігієнічних, виробничих і технічних умов на робочому місці інваліда згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;   -58- Кабінет Міністрів України
Частину першу-третю абзацу дев'ятого підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту виключити.  
Відхилено .  створення належних санітарних, гігієнічних, виробничих і технічних умов на робочому місці інваліда згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда;  
66. випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки.      випуск для інвалідів спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки.  
67. У разі нецільового використання фінансової допомоги, або її частини такими підприємствами, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості ніж передбачалось умовами надання позики чи поворотної фінансової допомоги відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі відповідного рішення Фонду соціального захисту інвалідів, погодженого з Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.   -59- Кабінет Міністрів України
У абзаці десятому підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту після слів "такими підприємствами" додати слова "установами та суб'єктами господарювання інвалідів".  
Враховано частково .  У разі нецільового використання фінансової допомоги, позики або їх частин підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, або створення ними робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачалось умовами надання позики чи поворотної фінансової допомоги відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі відповідного рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів.  
68. Порядок і терміни сплати підприємствами штрафних санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій - використання цих коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -60- Кабінет Міністрів України
Абзац дев'ятий підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту викласти в наступній редакції: "Фінансова допомога може надаватись підприємствам та установам із зазначених у статті 1 цього Закону та суб'єктам господарювання інвалідів, які у повному обсязі виконали нормативи робочих місць для працевлаштування інвалідів в останньому звітному році".  
Відхилено .  Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів - використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
69. Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирішуються відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів в судовому порядку."   -61- Кабінет Міністрів України
У абзаці десятому підпункту 15) пункту 1 розділу 1 проекту слова "погодженого з Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити реченням: "До суб'єктів господарювання інвалідів зазначені рішення застосовуються за наявності відповідного рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів".  
Враховано в іншій редакції.  Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирішуються Фондом соціального захисту інвалідів або в судовому порядку. Фонд соціального захисту інвалідів, його відділення захищають свої права та законні інтереси, в тому числі в суді".  
    -62- Сушкевич В.М.
У частині дев'ятій вилучити слова "і терміни".  
Враховано .   
    -63- Кабінет Міністрів України
Потребує уточнення пропозиція щодо використання штрафних санкцій, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, на надання дотацій на виробництво засобів реабілітації інвалідів. В даний час зазначені кошти можуть спрямовуватися на зміцнення матеріально-технічної бази клініки УкрНДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності, технічне переоснащення державних (казених) протезно-ортопедичних підприємств.  
Враховано .   
    -64- Кабінет Міністрів України
Також потребує вивчення пропозиція щодо надання державним органам позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. У зв'язку з тим, що державні установи є неприбутковими, така позика перетвориться на додаткову безповоротну фінансову допомогу з державного бюджету цим установам.  
Враховано .   
    -65- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому статті 20: - у реченні першому після слова „Підприємства" додати слова „та установи"; - речення друге вилучити; абзац другий статті 20 виключити; в абзац сьомий статті 20 перенести з абзацу восьмого слова „фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів"; в абзаці восьмому статті 20 вилучити слова „які здійснюються державними органами та підпорядкованими їм установами, в тому числі спеціалізованими, і суб'єктами господарювання інвалідів"; в абзаці восьмому статті 20 вилучити речення „Такі позики надаються у разі звернення суб'єкта господарювання інвалідів, підприємства до відділень Фонду в межах коштів, передбачених на вказані потреби у відповідному році, лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань реалізації державної політики трудової зайнятості інвалідів та їх підприємницької діяльності"; додати нові абзаци такого змісту: "надання підприємствам, установам, які виконують норматив робочих місць щодо працевлаштування інвалідів, дотацій на заробітну плату (терміном на один рік, за умови забезпечення їх працевлаштування на протязі не менше двох років) на створення додаткових робочих місць для інвалідів; зміцнення матеріально-технічної бази центрів (відділень) ранньої соціальної реабілітації інвалідів, центрів (відділень) професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень (класів) спеціалізованих інтернатних установ для дітей-інвалідів, лікувально-виробничих майстерень і підсобних господарств інтернатних установ, де працюють інваліди, навчальних та санаторних закладів для інвалідів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України;" У передостанньому абзаці вилучити слова „а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій". Зокрема, з урахуванням вищезазначеного статтю 20 викласти в такій редакції: „Підприємства та установи, на яких середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк несплати. Сплату штрафних санкцій і пені підприємства провадять відповідно до закону за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів). У разі несплати штрафних санкцій або пені чи неможливості їх сплати у зв'язку із відсутністю прибутку штрафні санкції та пеня стягуються у примусовому порядку шляхом звернення стягнення на майно підприємства в порядку, передбаченому для виконання судових рішень. Строк давності у разі стягнення штрафних санкцій і пені, передбачених цією статтею, не застосовується. Суми штрафних санкцій і пені, що надійшли до державного бюджету, використовуються Фондом соціального захисту інвалідів на фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної (за поданням Національного комітету спорту інвалідів України) та професійної реабілітації інвалідів, в т.ч.: - надання підприємствам, установам, які виконують норматив робочих місць щодо працевлаштування інвалідів, цільової позики (на поворотній основі з терміном повернення до трьох років), на створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів; - надання підприємствам, установам, які виконують норматив робочих місць щодо працевлаштування інвалідів, дотацій на заробітну плату (терміном на один рік, за умови забезпечення їх працевлаштування на протязі не менше двох років) на створення додаткових робочих місць для інвалідів; - фінансування витрат на професійне навчання (перекваліфікацію) інвалідів, у тому числі за направленням державної служби зайнятості; - створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда; - зміцнення матеріально-технічної бази центрів (відділень) ранньої соціальної реабілітації інвалідів, центрів (відділень) професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів; - зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень (класів) спеціалізованих інтернатних установ для дітей-інвалідів, лікувально-виробничих майстерень і підсобних господарств інтернатних установ, де працюють інваліди, навчальних та санаторних закладів для інвалідів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України; - зміцнення матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання інвалідів; - придбання спеціального обладнання для для бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису й друку системи Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих; - випуску спеціальної літератури та аудіозаписів для професійної підготовки інвалідів; - фінансування видатків на функціонування всеукраїнських та міжрегіональних центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів, а також ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України; - проведення зборів (таборів) активної фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. При цьому, фінансування суб'єктів господарювання інвалідів може здійснюватись лише за наявності відповідного рішення Комісії з питань трудової зайнятості та підприємницької діяльності інвалідів. У разі нецільового використання фінансової допомоги (позики), або її частини підприємствами, установами, суб'єктами господарювання інвалідів, відповідна сума цих коштів, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі відповідного рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії з питань реалізації державної соціальної політики щодо інвалідів. Порядок сплати підприємствами, установами штрафних санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів затверджується Кабінетом Міністрів України. Спори, що виникають із правовідносин за статтями 19, 20 цього Закону, вирішуються відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів в судовому порядку"  
Відхилено .   
    -66- Кабінет Міністрів України
Вилучити друге речення статті 37.  
Враховано в іншій редакції.   
    -67- Кабінет Міністрів України
Статтею 2 законопроекту пропонується внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість". Слід зазначити, що згідно з нормами чинного Закону України „Про податок на додану вартість" пунктом 5.2.1 статті 5 та пунктом 6.2.8 статті 6 вже передбачені суттєві пільги з податку на додану вартість для підприємств громадських організацій інвалідів. Пропозиції щодо внесення запропонованих у законопроекті змін значно ускладнюють адміністрування пільг з податку на додану вартість та призводить до звуження бази оподаткування. У зв'язку з тим, що в даний час розглядається питання реформування основних напрямків податкової політики та податкового законодавства, Державна податкова адміністрації України вважає за доцільне розглянути це питання в комплексі з іншими питаннями вдосконалення податкового законодавства.  
Відхилено , оскільки законопроект не передбачає нових податкових пільг   
    -68- Кабінет Міністрів України
Проектом Закону пропонується внести зміни до законів України „Про податок на додану вартість", „Про оподаткування прибутку підприємств", „Про плату на землю", що стосуються порядку надання права застосовувати пільгове оподаткування підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів. Зокрема пропонується при визначенні питомої ваги інвалідів у загальній чисельності працюючих відносити кількість інвалідів протягом попереднього звітного періоду до середньо облікової чисельності штатних працівників за рік. При цьому, по-перше, не уточнюється за який саме рік має братись відповідний показник, по-друге, невідповідність часових періодів, у яких обраховується кількість інвалідів та чисельність працюючих, зробить зазначене співвідношення необ'єктивним та створить можливість для його фіктивного завищення з метою отримання пільг. Тому пропонуємо середньооблікову чисельність брати також за звітний період. Крім того, проектом пропонується поширити зазначені пільги і на підприємства, засновані на державній формі власності. Розширення пільгового оподаткування не відповідає політиці Уряду щодо реформування податкової системи та призведе до втрат бюджету.  
Враховано редакційно .   
    -69- Прийняті у першому читанні зміни до законів України „Про податок на додану вартість", „Про оподаткування прибутку підприємств", "Про плату за землю", відповідно пункти 2, 3, 4 розділу І законопроекту виключити.  Відхилено .   
70. 2. Внести до Закону України „Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 51, ст.305; 1998, № 14, ст. 55; 1998, № 36-37, ст.244; 2000, № 20, ст.149; 2000, № 43, ст.363) такі зміни:   -70- Кабінет Міністрів України
У тексті пункту 2 розділу 1 проекту виключити слова "підприємства, засновані на державній формі власності" у всіх відмінках.  
Враховано в іншій редакції.  2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, 1998 р., № 36-37, ст. 244; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267): 1) підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 викласти в такій редакції:  
    -71- Черновецький Л.М.
Я вважаю, що у цьому законопроекті у другому читанні ми могли б інвалідські організації звільнити від сплати ПДВ. Це був би перший крок до того, щоб ми надали їм можливість нормально працювати. Ми могли б дуже серйозно удосконалити цей закон, щоб він дійсно був діючим і надавав пільги для тих, хто сьогоднішній день не взмозі розраховувати ні на що, крім такої допомоги.  
Відхилено , оскільки не надійшли пропозиції щодо конкретної правової норми   
    -72- Сухий Я.М.
Чи не доцільно звільнити від оподаткування ті промислові підприємства, які створюють місця для інвалідів?  
Відхилено , скільки не надійшли пропозиції щодо конкретної правовї норми   
    -73- Кабінет Міністрів України
Слід зазначити, що згідно з нормами підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 та підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 чинного ЗУ „Про податок на додану вартість" передбачені суттєві пільги для підприємств громадських організацій інвалідів. Пропозиції щодо внесення змін до вказаного Закону, запропонованих у законопроекті, значно ускладнюють адміністрування пільг з податку на додану вартість та призводить до звуження бази оподаткування. Крім цього, законопроект містить ряд редакційних неузгодженостей. У зв'язку з тим, що в даний час розглядається питання реформування основних напрямків податкової політики та податкового законодавства, вважаємо за доцільне розглянути це питання в комплексі з іншими питаннями вдосконалення податкового законодавства.  
Враховано редакційно .   
71. 1) Підпункт 5.2.1 пункту 5.2. викласти у такій редакції:   -74- Слід зазначити, що деякі питання про податкові пільги, які можуть надаватися підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, підприємствам інвалідів, заснованим на державній власності, не цілком відповідають Закону України "Про систему оподаткування", базовими податковими законами, де передбачено, що зміни до них повинні бути включені до вищезгаданого Закону та базових законів про оподаткування.  Відхилено .   
    -75- Щодо можливості проведення фінансової діяльності громадських організацій інвалідів то вона має здійснюватись відповідно до законодавства, що регулює ринок фінансових послуг, про що повинно бути наведено в законопроекті.  Відхилено .   
    -76- Що стосується механізму прийняття рішення на право користування пільгами з оподаткування, позик, фінансової допомоги, дотацій, то законопроект не відповідає податковому та бюджетному законодавству.  Відхилено .   
    -77- Повністю заплутана система та механізми сплати пені та санкцій, вона не кореспондується з діючим законодавством України.  Відхилено .   
    -78- Беззаперечному вилученню із законопроекту підлягають норми, якими пропонуються внесення змін до податкових законів, які, на нашу думку, треба внести окремим законопроектом із відповідним фінансово-економічним обгрунтуванням, кореляцією строків набрання чинності цим Законом відповідно до норми Бюджетного кодексу України.  Відхилено .   
72. 1) Підпункт 5.2.1 пункту 5.2. викласти у такій редакції: 5.2.1. продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, на підприємствах, заснованих на державній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).   -79- Сушкевич В.М.
Внести зміни до чинної редакції підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5.2 Закону.  
Враховано .  "5.2.1. поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, на підприємствах, заснованих на державній або комунальній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Безпосереднім вважається виготовлення товарів, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів.  
    -80- Сушкевич В.М.
В абзаці першому підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5: після слів „ (крім підакцизних товарів)" вилучити слова „та тих, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (, , , )"; після слів „лотерейного бізнесу" додати слова „та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари)"; після слова „державній" додати слова „або комунальній"; останнє речення виключити.  
Враховано    
73. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".   -81- Сушкевич В.М.
В абзаці третьому слова "комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів".  
Враховано .  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.  
74. Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, передбаченому центральним органом податкової служби України."      Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому згідно із законодавством";  
75. 2) Частину першу підпункту 6.2.8 пункту 6.2 викласти у такій редакції:   -82- Сушкевич В.М.
Викласти підпункт 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 у чинній редакції.  
Враховано .  2) підпункт 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 викласти в такій редакції:  
76. „продажу товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів і підприємствами, заснованими на державній формі власності, визначеними у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 цього Закону у разі наявності у них дозволу на право користування пільгами з оподаткування Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів."   -83- Сушкевич В.М.
В абзаці першому підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6: після слів „ (крім підакцизних товарів)" вилучити слова „та тих, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД (, , , )"; після слів „лотерейного бізнесу" додати слова „та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого комісіонера здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням комітента без передання права власності на такі товари"; слова „майно яких" замінити словами „які засновані громадськими організаціями інвалідів і"; після слова „державній" додати слова „або комунальній"; слова „загальної чисельності працюючих" замінити словами „середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу"; останнє речення виключити.  
Враховано .  "6.2.8. поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого комісіонера здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням комітента без передання права власності на такі товари), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, підприємствами, заснованими на державній або комунальній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Безпосереднім вважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій. Податкова звітність таких підприємств та організацій надається в порядку, встановленому згідно із законодавством".  
    -84- Сушкевич В.М.
В абзацах першому і третьому слова "комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "комісії з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів".  
Враховано .   
77. 3. Внести до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 2000, № 43, ст.363) такі зміни:   -85- Кабінет Міністрів України
Проектом Закону пропонується внести зміни до законів України „Про податок на додану вартість", „Про оподаткування прибутку підприємств", „Про плату на землю", що стосуються порядку надання права застосовувати пільгове оподаткування підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів. Зокрема пропонується при визначенні питомої ваги інвалідів у загальній чисельності працюючих відносити кількість інвалідів протягом попереднього звітного періоду до середньо облікової чисельності штатних працівників за рік. При цьому, по-перше, не уточнюється за який саме рік має братись відповідний показник, по-друге, невідповідність часових періодів, у яких обраховується кількість інвалідів та чисельність працюючих, зробить зазначене співвідношення необ'єктивним та створить можливість для його фіктивного завищення з метою отримання пільг. Тому пропонуємо середньо облікову чисельність брати також за звітний період. Крім того, проектом пропонується поширити зазначені пільги і на підприємства, засновані на державній формі власності. Розширення пільгового оподаткування не відповідає політиці Уряду щодо реформування податкової системи та призведе до втрат бюджету.  
Відхилено .  3. Підпункт 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2000 р., № 43, ст. 363) викласти в такій редакції:  
    -86- Прийняті у першому читанні зміни до законів України „Про податок на додану вартість", „Про оподаткування прибутку підприємств", „Про плату за землю", відповідно пункти 2, 3, 4 розділу І законопроекту виключити.  Відхилено .   
    -87- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 5 пунктом 5.2.18 такого змісту: "5.2.18. Суми штрафних санкцій, сплачені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
Відхилено    
    -88- Кабінет Міністрів України
Статтею 3 вказаного законопроекту пропонується внести зміни до ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств". Законопроектом, зокрема, пропонується доповнити підпункт 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" нормою, яка передбачає включення до складу валових витрат сум витрат від продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносить до складу валових витрат виробництва (обігу). Слід відмітити, що підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачено включення до складу валових витрат Сум витрат, пов'язаних з продажем товарів (робіт, послуг) всіма платниками податку на прибуток без винятку. Отже, вважаємо недоцільним виділяти такі витрати окремо для підприємств, де працюють інваліди. Таким чином, передбачену законопроектом зміну до підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" пропонуємо вилучити.  
Враховано .   
78. 1) Підпункт 7.12.1 пункту 7.12 викласти у такій редакції:       
79. „7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, підприємств, заснованих на державній формі власності, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).   -89- Сушкевич В.М.
У пункті 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 після слова "державній" вставити слова "або комунальній".  
Враховано   "7.12.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, підприємств, заснованих на державній або комунальній формі власності, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів, послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари, та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).  
    -90- Сушкевич В.М.
В абзаці першому підпункту 7.12.1 пункту 7.12 статті 7 після слів "підакцизних товарів" додати слова „послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари".  
Враховано .   
80. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".      Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
81. Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби у порядку, передбаченому для платників цього податку."   -91- Сушкевич В.М.
Підпункт 7.2.1 пункту 7.12 статті 7 доповнити абзацом третім такого змісту: "У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України".  
Враховано .  У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України. Підприємства та організації, на які поширюється дія цього підпункту, реєструються у відповідному органі податкової служби в порядку, передбаченому для платників цього податку".  
82. 4. Внести до Закону України „Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 43, ст.363; 2003, № 10-11, ст.86) такі зміни:      4. Пункт 3 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 2000 р., № 43, ст. 363; 2003 р., № 26, ст. 195, № 30, ст.243; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 262, №№ 17-19, ст. 267) викласти в такій редакції:  
83. 1) Пункт 3 статті 12 викласти у такій редакції:   -92- Кабінет Міністрів України
Проектом Закону пропонується внести зміни до законів України „Про податок на додану вартість", „Про оподаткування прибутку підприємств", „Про плату на землю", що стосуються порядку надання права застосовувати пільгове оподаткування підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів. Зокрема пропонується при визначенні питомої ваги інвалідів у загальній чисельності працюючих відносити кількість інвалідів протягом попереднього звітного періоду до середньо облікової чисельності штатних працівників за рік. При цьому, по-перше, не уточнюється за який саме рік має братись відповідний показник, по-друге, невідповідність часових періодів, у яких обраховується кількість інвалідів та чисельність працюючих, зробить зазначене співвідношення необ'єктивним та створить можливість для його фіктивного завищення з метою отримання пільг. Тому пропонуємо середньо облікову чисельність брати також за звітний період. Крім того, проектом пропонується поширити зазначені пільги і на підприємства, засновані на державній формі власності. Розширення пільгового оподаткування не відповідає політиці Уряду щодо реформування податкової системи та призведе до втрат бюджету.  
Відхилено    
    -93- Прийняті у першому читанні зміни до законів України „Про податок на додану вартість", „Про оподаткування прибутку підприємств", „Про плату за землю", відповідно пункти 2, 3, 4 розділу І законопроекту виключити.  Відхилено .   
84. „3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і майно яких є їх повною власністю, підприємства, засновані на державній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).   -94- Сушкевич В.М.
В абзаці першому пункту 3 статті 12 слова "майно яких" замінити словом "які".  
Враховано .  "3) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Прикордонних військ України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, громадські організації інвалідів України, підприємства та організації громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і які є їх повною власністю, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).  
    -95- Сушкевич В.М.
В абзаці першому пункту 3 статті 12 після слів "Міністерством охорони здоров'я України" додати слова „санаторно-курортні та оздоровчі заклади, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів".  
Враховано .   
85. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній формі власності, мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні; ".   -96- Сушкевич В.М.
В абзаці другому пункту 3 статті 12 після слів "формі власності" додати слова „санаторно-курортні та оздоровчі заклади, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів".  
Враховано .  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, санаторно-курортні та оздоровчі заклади, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, зобов'язані сплатити суми земельного податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України".  
    -97- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому підпункту 1) пункту 4 розділу 1 проекту додати слова "підприємства, засновані на державній формі власності".  
Враховано .   
    -98- Сушкевич В.М.
В абзаці другому пункту 3 статті 12 слова "Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" замінити словами "Комісією з питань реалізації державної політики у сфері трудової зайнятості інвалідів".  
Враховано .   
    -99- Сушкевич В.М.
Пункт 3 статті 12 доповнити абзацом третім такого змісту: "У разі порушення вимог цієї статті зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації, підприємства, засновані на державній або комунальній формі власності, зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно з чинним законодавством України".  
Враховано .   
    -100- Кабінет Міністрів України
Стосовно внесення змін до пункту 3 статті 12 ЗУ „Про плату за землю". Статтею 68 ЗУ „Про Державний бюджет України на 2005 рік" установлено, що у 2005 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 ЗУ „Про плату за землю", застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту. Отже, надання пільг по платі за землю громадським організаціям інвалідів України, підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у 2005 році повинно здійснюватися за критеріями, визначеними пунктом 3 частини першої статті 12 ЗУ „Про плату за землю". З огляду на це, вважаємо, що звільнення від земельного податку громадським організаціям інвалідів України, підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів не дає підстав для ускладнення їх діяльності у 2005 році. Відповідно до п.2 ст.27 Бюджетного кодексу України до проектів законів, набрання чинності якими в поточному чи наступному бюджетних періодах призведе до збільшення видатків або скорочення доходів бюджету, суб'єктом законодавчої ініціативи додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та/або пропозиції про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків. Крім того, згідно зі статтею 103 цього Кодексу надання державою податкових пільг, що зменшують доходи бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень, має супроводжуватися внесенням змін до закону про державний бюджет України на поточний бюджетний період, що передбачають надання субвенції на компенсацію відповідних втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування. Враховуючи викладене, а також те, що відповідними законами України „Про Державний бюджет України на відповідний рік", щороку передбачається надання пільг зі сплати земельного податку для громадських організацій інвалідів України, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, тому їх розширення можливе при умові дотримання вимог пункту 2 статті 27 та статті 103 Бюджетного кодексу України.  
Враховано редакційно .   
86. 5. Внести до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 20, ст.148 із змінами, внесеними згідно із Законами 2003, № 14, ст.98, № 1047-ІV від 09.07.2003)такі зміни:   -101- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 розділу 1 проекту виключити.  
Враховано .   
87. 6. Внести до Закону України „Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 1, ст. 3; 1995, № 30, ст.229; 1996, № 31, ст.148; 1998, № 14, ст. 61; 1998, № 25, ст.147; 1998, № 29, ст.190; 1999, № 34, ст.274; 2000, № 30, ст.240; 2000, № 46, ст.397; 2001, № 10, ст.44; 2002, № 16, ст.114; 2003, № 23, ст.149; 2003, № 30, ст.247; 2003, № 38, ст.319)такі зміни:   -102- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 розділу І проекту виключити.  
Враховано .   
    -103- Альошин В.Б.
Недостатньо на думку окремих експертів внесення змін до Закону України „Про державну податкову службу в Україні".  
Враховано    
    -104- Шкіль А.В.
А тут коли я чую, що у законопроекті покладається відповідальність на податкову інспекцію здійснення контрольних функцій, то повірте, податкова інспекція так, це вже , як бабай для дітей, так податкова інспекція для будь-якого підприємця, нею лякають, нею залякують, нею постійно погрожують. І коли треба розправитися з політично невигідним підприємцем, то його лякають не автомобільною катастрофою вже, а ретельною перевіркою з спеціальними загонами, податковою інспекцією, міліцією податковою і таке інше. Тому я б казав, що тут треба унормувати і утрясти. Я це сприймаю як проблему, яку побачили і запрезентували.  
Враховано    
88. 7. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122; із змінами, внесеними згідно з Указами Президіуму Верховної Ради УРСР 1990, № 22, ст. 367; із змінами, внесеними згідно з законами 1997, № 14, ст.114; 2001, № 27, ст.132) такі зміни:      5. Статтю 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) доповнити частиною другою такого змісту:  
89. 1) У частині першій статті 188-1 слова „від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами „від трьох до шести мінімальних заробітних плат"   -105- Сушкевич В.М.
Підпункт 1 пункту 7 законопроекту вилучити.  
Враховано   "Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
90. 2) Статтю 188-1 доповнити частиною другою такого змісту:       
91. „На керівників підприємств (об'єднань), установ і організацій, (незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності і галузевої належності), суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі невиконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів також накладається штраф у вказаному розмірі."   -106- Кабінет Міністрів України
Мінекономіки не підтримує пропозиції щодо змін статті 188-1 Кодексу, оскільки вважає, що діюча редакція зазначеного Кодексу повністю врегульовує правовідносини, що виникають при невиконанні розпорядження державного або іншого органу працевлаштування, враховуючи порушення, що виникають при невиконанні норм Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".  
Відхилено .  6. Пункт "а" статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити підпунктом 9 такого змісту: "9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів".  
    -107- Сушкевич В.М.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції: „Невиконання посадовою особою, яка користується правом прийняття на роботу і звільнення, фізичними особами, які використовують найману працю, норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів тягне за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано .   
    -108- Кармазін Ю.А.
Зменшити межі відповідальності запропонованої законопроектом для підприємств, де середня облікова чисельність працюючих менше, ніж встановлено нормативом.  
Враховано .   
    -109- Сушкевич В.М.
Пункт а) статті 27 доповнити підпунктом 9 такого змісту: „9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачання коштів цих фондів."  
Враховано .   
92. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
93. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -110- Сушкевич В.М.
Пункт 1 розділу ІІ викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім підпунктів 1-4 пункту 1, пунктів 2, 5, 6 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2005 року".  
Враховано .  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім підпунктів 1-4 пункту 1, пунктів 2, 5, 6 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2005 року.  
94. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення законодавчих і нормативних актів у відповідність з цим Законом.   -111- Відповідно до методичних рекомендацій щодо правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки необхідно доповнити розділ ІІ проекту пунктом 2 в такій редакції: "2. Кабінету Міністрів України у п'ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону".  Враховано .  2. Кабінету Міністрів України у п'ятимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.