Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"  
1. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р.,      І. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1999 р., № 38, ст. 339; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181) такі зміни:  
3. № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст.194) такі зміни:       
4. 1. У тексті Закону слова "арбітражний суд", "дозвіл (ліцензія)", "голова відповідного територіального органу" в усіх відмінках замінити відповідно словами "господарський суд", "ліцензія", "начальник відповідного територіального органу".   -1- Буждиган П.П.
П. 1 розділу 1 законопроекту вилучити. У зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів.  
Враховано    
5. 2. У статті 1:      1. У статті 1:  
6. в абзаці шостому слова "підприємницька діяльність" замінити словами "діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та банків", а слова "що є, як правило, виключним або переважним видом діяльності" виключити;   -2- Горбаль В.М.
Абзаці 1 частини 2 Розділу І викласти у наступній редакції: "в абзаці шостому слова "підприємницька діяльність" замінити словами "діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є основною згідно статуту, та банків", після слів "та обігу цінних паперів" доповнити словами "та їх похідних" слова "що є, як правило, виключним або переважним видом діяльності" виключити;"  
Враховано частково редакційно  абзац шостий викласти в такій редакції: "професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів та їх похідних";  
7. абзац восьмий доповнити словами "та саморегулівні організації";   -3- Буждиган П.П.
Абз.1 п. 2 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: "абзац шостий викласти в такій редакції: професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність суб'єктів господарювання, для яких ця діяльність є виключною, та банків по перерозподілу фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному, технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу цінних паперів та їх похідних";  
Враховано   абзац восьмий доповнити словами "та саморегулівні організації";  
8. доповнити статтю абзацом такого змісту:      доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:  
9. "професійні учасники ринку цінних паперів - особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів".   -4- Буждиган П.П.
Доповнити законопроект новим п. 2 в такій редакції: "2. В абзацах четвертому, п'ятому статті 3, у частині другій статті 4, у пунктах 3, 5, 6 частини першої статті 8 слова "спеціальний дозвіл (ліцензія)" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі."; п. 3 законопроекту викласти в такій редакції: "3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів "укладенню цивільно-правових угод щодо цінних паперів" доповнити словами "та їх похідних"; доповнити законопроект новим п. 4 в такій редакції: "4. У частинах четвертій та п'ятнадцятій статті 6 слова "чи арбітражному суді" і "та арбітражного суду" виключити. В зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів. 1  
Враховано   "професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів". 2. В абзацах четвертому, п'ятому статті 3, у частині другій статті 4, у пунктах 3, 5, 6 частини першої статті 8 слова "спеціальний дозвіл (ліцензія)" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі.  
10. 3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів "укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами" доповнити словами "та похідними цінними паперами".      3. Абзац восьмий частини першої статті 4 після слів "укладанню цивільно-правових угод щодо цінних паперів" доповнити словами "та їх похідних". 4. У частинах четвертій та п'ятнадцятій статті 6 слова "чи арбітражному суді" і "та арбітражного суду" виключити.  
11. 4. У статті 7:      5. У статті 7:  
12. 1) у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у цій сфері" замінити словами "у сфері спільного інвестування, додержання законодавства у цих сферах";   -5- Буждиган П.П.
Пп. 1) п. 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: "у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у цій сфері" замінити словами "а також у сфері спільного інвестування";  
Враховано   у пункті 3 частини першої слова "додержання законодавства у цій сфері" замінити словами "а також у сфері спільного інвестування";  
13. 2) у частині другій:   -6- Буждиган П.П.
пп. 2) п. 4 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: "у частині другій: пункт 7 доповнити словами "та їх похідних ";  
Враховано   у частині другій:  
14. пункт 7 доповнити словами "та похідних цінних паперів";      пункт 7 доповнити словами "та їх похідних ";  
15. пункт 9 після слів "діяльність з цінними паперами" доповнити словами "діяльність з управління активами";   -7- Буждиган П.П.
пункт 9 викласти в такій редакції: "9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами; діяльність з управління активами та інші передбачені законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери"; у пункті 11 слово "дозволу" замінити словом "ліцензії";  
Враховано   пункт 9 викласти в такій редакції: "9) встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами, діяльність з управління активами та інші передбачені законодавством ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери"; у пункті 11 слово "дозволу" замінити словом "ліцензії";  
    -8- Горбаль В.М.
Пункт 2) частини 4 розділу І доповнити абзацом 2 у наступній редакції: "пункт 14 частини 2 статті 7 виключити."  
Відхилено    
16. доповнити частину пунктами 24 - 30 такого змісту:      доповнити пунктами 24 - 30 такого змісту:  
17. "24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та похідних цінних паперів;   -9- Добкін М.М.
У пункті 4 законопроекту вилучити підпункт 24).  
Відхилено   "24) визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних;  
    -10- Буждиган П.П.
У пп. 24) п. 4 законопроекту слова "похідних цінних паперів" замінити на слова "їх похідних".  
Враховано    
18. 25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;      25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;  
19. 26) встановлює відповідно до законодавства особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);   -11- Буждиган П.П.
У пп. 26) п. 4 законопроекту слово "законодавство" замінити на слово "закону".  
Враховано   26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків);  
20. 27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;      27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів;  
21. 28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій;      28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій;  
22. 29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління;   -12- Горбаль В.М.
Пункт 29 частини 4 розділу І перед словами "здійснює методологічне забезпечення" доповнити словами "на основі чинного законодавства".  
Враховано редакційно   29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства;  
23. 30) у межах визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування".   -13- Буждиган П.П.
У пп. 29) п. 4 законопроекту після слова "управління" додати слова "відповідно до законодавства".  
Враховано   30) у межах, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування".  
24. 5. У статті 8:   -14- Горбаль В.М.
Частину 5 розділу І доповнити словами: "пункт 2 після слів " (за винятком банківських операцій)" доповнити словами ", окрім вимог щодо співвідношення між власним капіталом та запозиченими коштами, що встановлюються (можуть встановлюватись) відповідно до законодавства України."  
Враховано по суті редакційно  6. У статті 8: пункт 2 викласти в такій редакції: "2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України"; у пункті 5 слова "дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";  
    -15- Буждиган П.П.
П. 5 розд. 1 законопроекту доповнити абзацами такого змісту: "пункт 2 викласти в такій редакції: "2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (за винятком банківських операцій), якщо інше не передбачено законами України"; у пункті 5 слова "дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";  
Враховано    
25. пункт 8 викласти в такій редакції:      пункт 8 викласти в такій редакції:  
26. "8) здійснювати контроль за достовірністю та розкриттям інформації, що надається емітентами, особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам";   -16- Буждиган П.П.
після абз. 1 пп. 8) п. 5 законопроекту додати нові абзаци в такій редакції: "у пункті 14 слово "дозволів" замінити словом "ліцензій"; у пункті 21 слова "трьох діб" замінити словами "трьох робочих днів";  
Враховано   "8) здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам"; у пункті 14 слово "дозволів" замінити словом "ліцензій"; у пункті 21 слова "трьох діб" замінити словами "трьох робочих днів";  
27. доповнити статтю пунктами 22 - 26 такого змісту:      доповнити пунктами 22 - 26 такого змісту:  
28. "22) порушувати в судовому порядку питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;   -17- Добкін М.М.
У пункті 5 законопроекту вилучити підпункт 22).  
Відхилено   "22) порушувати в суді питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду та саморегулівних організацій;  
29. 23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;   -18- Буждиган П.П.
У пп.22) п. 5 законопроекту слова "судовому порядку" замінити словом "суді".  
Враховано   23) приймати рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;  
30. 24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;      24) проводити перевірки незалежних оцінювачів майна інститутів спільного інвестування щодо додержання вимог законодавства у сфері спільного інвестування;  
31. 25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;      25) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на ринку цінних паперів у рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надавати та одержувати інформацію з питань функціонування ринку цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці;  
32. 26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України".      26) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надавати та одержувати від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах України".  
33. 6. У статті 9:   -19- Буждиган П.П.
Пп. 1) п.6 законопроекту викласти в такій редакції: "у частині першій: в абзаці третьому слова "голови територіальних відділень" замінити словами "начальники відповідних територіальних органів"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "працівники відповідних територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії;"  
Враховано   7. У статті 9: у частині першій:  
34. 1) в абзацах третьому і п'ятому частини першої слово "відділень" замінити словом "органів";      в абзаці третьому слова "голови територіальних відділень" замінити словами "начальники відповідних територіальних органів"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "працівники відповідних територіальних органів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим дорученням начальника відповідного територіального органу Комісії";  
35. 2) у частині другій:      у частині другій:  
36. в абзаці третьому слова "для перевірки" виключити;      в абзаці третьому слова "для перевірки" виключити;  
37. доповнити частину абзацом такого змісту:      доповнити абзацом шостим такого змісту:  
38. "вимагати у посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень".   -20- Буждиган П.П.
Після п. 6 розділу 1 законопроекту додати новий пункт в такій редакції: "8. В абзаці третьому частини першої статті 11 та в частині другій статті 13 слова "спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого" та "спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого" замінити словами "ліцензії, одержання якої".  
Враховано   "вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень". 8. В абзаці третьому частини першої статті 11 та в частині другій статті 13 слова "спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого" та "спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого" замінити словами "ліцензії, одержання якої".  
39. 7. У статті 12:      9. У статті 12:  
40. у частині першій слова "чи головою відповідного територіального органу" замінити словами "начальником територіального органу або за дорученням начальника відповідного територіального органу його заступником";   -21- Буждиган П.П.
Абз. 1 п. 7 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції: "частину першу викласти в такій редакції: Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення";  
Враховано   частину першу викласти в такій редакції: "Штрафи, передбачені статтею 11 цього Закону, накладаються Головою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Комісії, начальником відповідного територіального органу або за його письмовим дорученням його заступником після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення";  
41. частину другу після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих";   -22- Буждиган П.П.
Після абз. 2 п. 7 законопроекту додати новий абзац в такій редакції: "частину четверту після слова "трьох" доповнити словом "робочих";  
Враховано   частину другу після слів "протягом трьох" доповнити словом "робочих"; частину четверту після слова "трьох" доповнити словом "робочих";  
42. частину п'яту після слова і цифр "протягом 10" доповнити словом "робочих". ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -23- Буждиган П.П.
Після п. 7 розділу 1 законопроекту додати нові пункти (відповідно змінити нумерацію) в такій редакції: "10. У частині шостій статті 13 слова "голова відповідного територіального органу" замінити словами "начальник відповідного територіального органу". 11. У статті 16 слова "або арбітражним судом" виключити. 12. В абзаці четвертому частини четвертої статті 17 слова "надання дозволів (ліцензій)" замінити словами "видача ліцензій". В зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління внести юридико-технічні та літредакторські правки.  
Враховано   частину п'яту після слова і цифр "протягом 10" доповнити словом "робочих". 10. У частині шостій статті 13 слова "голова відповідного територіального органу" замінити словами "начальник відповідного територіального органу". 11. У статті 16 слова "або арбітражним судом" виключити. 12. В абзаці четвертому частини четвертої статті 17 слова "надання дозволів (ліцензій)" замінити словами "видача ліцензій". ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.