Кількість абзаців - 101 Таблиця поправок


Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"  
1. Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні об'єкти технологій на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.   -1- Родіонов М.К.
В преамбулі замінити текст "вітчизняні об'єкти технологій" на "вітчизняні технології". Далі за текстом замість "та їх об'єкти" або "об'єкти" технології використовувати "складові" технології.  
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва в цій сфері.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів Терміни у цьому Законі використовуються у такому значенні:      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів Терміни в цьому Законі використовуються в такому значенні:  
3. високі технології - технології, які розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїми основними характеристиками відповідають рівню найкращих світових стандартів у певній галузі промислового та сільськогосподарського виробництва і спроможні забезпечити особам, яким передаються майнові права на них, передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції;   -2- Родіонов М.К.
Частину 3 статті 1 викласти в такій редакції: "високі технології - технології, які розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги і спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції"  
Враховано   високі технології - технології, які розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та іноземні аналоги і спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції;  
    -3- Горбаль В.М.
У частині 3 статті 1 слова "найкращих світових стандартів" замінити словами "найвищих державних та світових стандартів України"  
Враховано редакційно    
4. документація - оформлена в установленому порядку та зафіксована на матеріальному носії інформація про технології та їх об'єкти (нормативна, науково-технічна, конструкторська документація, звіти про результати патентно-кон'юнктурних, наукових і науково-прикладних досліджень, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань об'єктів технологій), наявність якої забезпечує їх використання;   -4- Родіонов М.К.
У частині 4 статті 1 замінити текст "оформлена в установленому порядку та зафіксована на матеріальному носії інформація про технології та їх об'єкти" на "зафіксована на матеріальному носії інформація про технології та її складові".  
Враховано   документація - зафіксована на матеріальному носії інформація про технології та її складові (нормативна, науково-технічна, конструкторська документація, звіти про результати патентно-кон'юнктурних, наукових і науково-прикладних досліджень, конструкторських і проектних робіт, державних випробувань складових технологій), наявність якої забезпечує їх використання;  
5. ліцензія - дозвіл на використання технологій або їх об'єктів, наданий у договорі про трансфер технологій особою, якій належать майнові права на зазначені технології і/або їх об'єкти;   -5- Горбаль В.М.
Частину 5 статті 1 викласти у такій редакції: "ліцензія - дозвіл, оформлений в установленому чинним законодавством України порядку і який надається на визначений строк, для використання технологій або їх об'єктів, наданий у договорі про трансфер технологій особою, якій належать майнові права на зазначені технології і/або їх об'єкти;"  
Враховано редакційно   ліцензія - дозвіл на використання технологій або їх об'єктів, наданий у договорі про трансфер технологій особою (особами), якій (яким) належать майнові права на зазначені технології і/або їх об'єкти;  
    -6- Четверіков І.А.
Частину 5 статті 1 вилучити  
Відхилено    
6. нематеріальний актив - об'єкт технології, зокрема об'єкт права інтелектуальної власності чи інших аналогічних прав, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством, установою чи організацією з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) в адміністративних цілях, для виробництва, торгівлі, надання в оренду іншим особам, майнові права на який визнано у порядку, встановленому законодавством;   -7- Горбаль В.М.
У частині 6 статті 1 слово "законодавством" замінити словами "чинним законодавством"  
Враховано редакційно   нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані в порядку, встановленому законодавством.  
    -8- Четверіков І.А.
Частину 6 статті 1 викласти у наступній редакції: "нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку"  
Враховано редакційно    
    -9- Беспалий Б.Я.
В частині 6 статті 1 дужки замінити комами. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено    
    -10- Родіонов М.К.
Частину 6 статті 1 викласти в такій редакції: Нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому законодавством.  
Враховано    
7. ноу-хау - конфіденційна інформація у вигляді документації про технології та їх об'єкти, яка не є загальновідомою або легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій, зафіксована в установленому порядку на матеріальному носії інформації, є корисною та може надати переваги її одержувачу порівняно з іншими особами, а також є необхідною для забезпечення можливості застосування технологій, що передаються. Для цілей цього Закону термін "ноу-хау" використовується для визначення наукових, технологічних та конструкторських секретів, які стосуються виробництва продукції та послуг, що надаються при здійсненні цього виробництва, знань управлінського, організаційного, комерційного, торгового, фінансового або іншого характеру, взаємопов'язаних з розробкою і освоєнням технологій та їх об'єктів, виробництвом і реалізацією продукції, виготовленої з їх застосуванням, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом технологічного обладнання, яке входить до складу технологій, а також переліку, порядку та послідовності виконання певних операцій технологічного процесу, навичок, виробничого досвіду, пропозицій з удосконалення технологій, їх об'єктів і продукції;   -11- Горбаль В.М.
У частині 7 статті 1 слова "яка не є загальновідомою або легкодоступною на день укладення договору" замінити словами "яка не є загальновідомою або легкодоступною у часі й просторі, але стає відомою у необхідних обсягах сторонам, що укладають договір"  
Відхилено   ноу-хау - інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладання договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг, є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності;  
    -12- Грачев О.О.
В абзаці 7 щодо визначення ноу-хау виключити слова "в установленому порядку"  
Враховано    
    -13- Родіонов М.К.
Визначення ноу-хау викласти у редакції відповідно до Регламенту Європейської Комісії №772/2004 від 27.04.2004 про застосування статті 81 (3) Договору до категорій договорів про передачу технологій: "ноу-хау - інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням, яка не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладання договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання послуг, є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності"  
Враховано    
8. об'єкт технології - складова технології, пов'язана з використанням технології і/або виготовленням продукції чи наданням послуг при застосуванні технології, щодо якої немає обмежень про передачу її для використання. До об'єктів технологій, зокрема, належать результати наукових та науково-прикладних досліджень, об'єкти права інтелектуальної власності, ноу-хау, технологічне обладнання та його комплектуючі, перелік, порядок та послідовність виконання операцій технологічного процесу виробництва продукції;   -14- Родіонов М.К.
Викласти частину 8 статті 1 в наступній редакції: "об'єкт технології - наукові та науково-технічні результати, об"єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп"ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність), в яких відображено перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації, та зберігання продукції"  
Враховано   об'єкт технології - наукові та науково-технічні результати, об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема, винаходи, корисні моделі, твори наукового, технічного характеру, комп'ютерні програми, комерційні таємниці, ноу-хау або їх сукупність), в яких відображено перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації, та зберігання продукції  
9. патентна чистота - властивість технологій і/або їх об'єктів бути вільно використаними у певній державі без небезпеки порушення діючих на її території охоронних документів (патентів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена відповідно до діючих охоронних документів (патентів) на ці об'єкти та нормативно-правових актів держави (групи держав), де планується використання зазначених технологій та їх об'єктів, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на об'єкти технологій на території такої держави (групи держав);   -15- Беспалий Б.Я.
В частині 9 статті 1 двічі текст " (групи держав)" замінити текстом "або кількох держав". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   патентна чистота - властивість технологій і/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без небезпеки порушення діючих на її території охоронних документів (патентів) на об'єкти права інтелектуальної власності, які належать третім особам, визначена відповідно до діючих охоронних документів (патентів) на ці об'єкти та нормативно-правових актів держави (кількох держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території такої держави (групи держав);  
10. патентно-кон'юнктурні дослідження - системний науковий аналіз властивостей технологій та їх об'єктів, які випливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх об'єктів та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції. Аналіз здійснюється на основі патентної, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та іншої інформації протягом життєвого циклу технологій та їх об'єктів; ринок технологій - система взаємовідносин споживачів технологій та їх об'єктів і/або конкуруючих між собою постачальників цих об'єктів, спрямованих на задоволення суспільних і державних потреб у відповідних технологіях, їх об'єктах та продукції, виготовленої з їх застосуванням;   -16- Родіонов М.К.
В частині 10 останнє речення вилучити.  
Враховано   патентно-кон'юнктурні дослідження - системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції. ринок технологій - система взаємовідносин споживачів технологій та їх складових і/або конкуруючих між собою постачальників цих складових, спрямованих на задоволення суспільних і державних потреб у відповідних технологіях, їх об'єктах та продукції, виготовленої з їх застосуванням; складова технології - частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об'єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау;  
    -17- Родіонов М.К.
Доповнити статтю 1 наступним визначенням: "складова технології - частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об"єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау"  
Враховано    
11. технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, відпрацьованих технічних, організаційних та інших рішень у вигляді документації про застосування відповідного технологічного процесу, технологічного обладнання, що використовуються для виробництва продукції, послуги, які надаються при здійсненні зазначеного виробництва, а також про перелік, строк, порядок та послідовність виконання технологічних операцій процесу виробництва, реалізації та зберігання продукції;   -18- Грачев О.О.
В абзаці 12 статті 1 щодо визначення технології виключити слова "технологічного", "технологічних"  
Враховано   технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій процесу виробництва та/або реалізації та зберігання продукції, надання послуг;  
    -19- Родіонов М.К.
В ст.1 визначення "технологія" викласти у такій редакції: "технологія - результат інтелектуальної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій процесу виробництва та/або реалізації та зберігання продукції, надання послуг"  
Враховано    
12. технології подвійного використання - технології, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані для розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки;   -20- Родіонов М.К.
В статті 1 визначення "технології подвійного використання" замінити на "технології подвійного призначення  
Враховано   технології подвійного призначення - технології, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані для розроблення, виробництва або використання озброєння, військової чи спеціальної техніки;  
13. трансфер технологій - передача технологій, яка оформляється шляхом укладення дво- або багатостороннього договору між фізичними і/або юридичними особами, яким встановлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо технологій і/або їх об'єктів.   -21- Горбаль В.М.
У частині 14 статті 1 слова "права і обов'язки" замінити словами "права, обов'язки та відповідальність"  
Враховано частково   трансфер технологій - передача технологій, зокрема з обладнанням, що використовується для застосування технологій, яка оформляється шляхом укладення дво- або багатостороннього договору між фізичними і/або юридичними особами, яким встановлюються, змінюються або припиняються майнові права та обов'язки щодо технологій і/або їх складових; "цільова субсидія на трансфер техгнологій - субсидія - фінансове сприяння, що надається державою для реалізації трансферу технологій. Величина субсидії і розподіл субсидій за термінами надання вноситься у фінансовий план здійснення трансферу технологій і затверджується Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів Кабінету Міністрів України (далі Комісія). Величина субсидій не може бути меншою за суму оподаткувань, що виникають при реалізації трансферу технологій.  
    -22- Юхновський І.Р.
Доповнити статтю 1 наступним визначенням: "цільова субсидія на трансфер техгнологій - субсидія - фінансове сприяння, що надається державою для реалізації трансферу технологій. Величина субсидії і розподіл субсидій за термінами надання вноситься у фінансовий план здійснення трансферу технологій і затверджується Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів Кабінету Міністрів України (далі Комісія). Величина субсидій не може бути меншою за суму оподаткувань, що виникають при реалізації трансферу технологій.  
Враховано    
    -23- Кабінет Міністрів України
Без змін залишити наступні терміни: ноу-хау, об'єкт технологій та патентно-кон'юктурні дослідження Термін "високі технології", визначення якого прописане в Законі України "Про Загальнодержавну комплексну програму високих наукоємних технологій" необхідно включити  
Враховано редакційно    
    -24- Кабінет Міністрів України
Термін "ліцензія" викласти в редакції законопроекту, прийнятому в першому читанні.  
Враховано    
    -25- Кабінет Міністрів України
Відновити визначення терміну "нематеріальний актив". Повернути редакцію терміну "технологія", прийняту в першому читанні  
Враховано редакційно    
14. Стаття 2. Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій складається з цього Закону, Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про інноваційну діяльність", "Про власність", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про авторське право і суміжні права", інших нормативно-правових актів.   -26- Курас І.Ф.
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій складається з Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, цього Закону, Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про інноваційну діяльність", "Про власність", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про авторське право і суміжні права", інших нормативно-правових актів." України у сфері трансферу технологій."  
Враховано   Стаття 2. Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій базується на Конституції України, Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, цьому Законі, законах України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про екологічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про інноваційну діяльність", "Про власність", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про авторське право і суміжні права", "Про фінансовий лізинг", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про іноземні інвестиції", "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій", інших нормативно-правових актах, а також міжнародних договорах України у сфері трансферу технологій. Стаття 3. Суб'єкти трансферу технологій Суб'єктами трансферу технологій є: центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (далі - уповноважений орган), а також інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які беруть участь у закупівлі, передачі і/або використанні технологій; Національна академія наук України та галузеві академії наук, установи науки, освіти, охорони здоровя та інші установи, де створюються та/або використовуються технології та яким належать майнові права на технології; науково-виробничі об'єднання, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, де створюються та/або використовуються технології; фізичні особи, які беруть участь у створенні, трансфері та впровадженні технологій, надають інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та їх складових на ринок; юридичні та фізичні особи, які є постачальниками складових технологій, що використовуються під час застосування технологій, що виставлені на трансфер; юридичні та фізичні особи, що надають технічні послуги, пов'язані із застосуванням технологій; технологічні брокери.  
    -27- Родіонов М.К.
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій базується на Конституції України, Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, цьому Законі, законах України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про екологічну експертизу", "Про науково-технічну інформацію", "Про інноваційну діяльність", "Про власність", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем", "Про авторське право і суміжні права", "Про фінансовий лізинг", "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", "Про іноземні інвестиції", "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій", інших нормативно-правових актах, а також міжнародних договорах  
Враховано    
    -28- Беспалий Б.Я.
Статтю 2 наприкінці доповнити текстом: "а також міжнародних договорів у сфері трансферу технологій, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору"  
Враховано частково    
    -29- Кабінет Міністрів України
У статті 2 після слів "Законодавство про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" доповнити словами "базується на Конституції і"  
Враховано    
    -30- Родіонов М.К.
Поновити статтю 3 "Суб'єкти трансферу технологій" та доповнити її частиною "технологічні брокери". В абзаці 2 замість слів "з питань наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності" записати "у сфері освіти і науки" і далі по тексту. В абзацах 3,4 текст "які створюють та/або використовують" замінити на "де створюються та/або використовуються". В абзаці 4 вилучити текст після слів "використовуються технології".  
Враховано    
    -31- Грачев О.О.
Абзац 3 статті 3 після слів "академії наук" дати в такій редакції "установи науки, освіти, охорони здоров'я та інші установи, які створюють та/або використовують об'єкти технологій та яким належать майнові права на технології та їх об'єкти"  
Враховано частково    
    -32- Грачев О.О.
Абзац 4 статті 3 дати у такій редакції: "підприємства, їх об'єднання, установи і організації та інші юридичні особи незалежно від форми власності які створюють та/або використовують технології та їх об'єкти"  
Враховано частково    
    -33- Родіонов М.К.
Абзац 6 статті 3 викласти у такій редакції: "юридичні та фізичні особи, які є постачальниками складових технологій, що використовуються під час застосування технологій, що виставлені на трансфер;"  
Враховано    
    -34- Кабінет Міністрів України
В абзаці 6 статті 3 виключити слово "сировину"  
Враховано    
15. Стаття 4. Взаємодія суб'єктів трансферу технологій Суб'єкти трансферу технологій взаємодіють шляхом: обміну досвідом та інформацією щодо науково-технологічних досягнень; проведення консультацій з основних питань науково-технічної і технологічної політики стосовно застосування технологій та їх об'єктів; виробництва та кооперації поставок об'єктів технологій в рамках договорів про їх трансфер.   -35- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Суб'єкти трансферу технологій взаємодіють шляхом: обміну досвідом та інформацією щодо науково-технологічних досягнень; проведення консультацій з основних питань науково-технічної і технологічної політики стосовно застосування технологій та їх об'єктів; виробництва та кооперації поставок технологій у рамках договорів про їх передачу; шляхом укладання інших цивільно-правових договорів відповідно до законодавства".  
Враховано   Стаття 4. Взаємодія суб'єктів трансферу технологій Суб'єкти трансферу технологій взаємодіють шляхом: обміну досвідом та інформацією щодо науково-технологічних досягнень; проведення консультацій з основних питань науково-технічної і технологічної політики стосовно застосування технологій та їх складових; виробництва та кооперації поставок складових технологій в рамках договорів про їх трансфер; укладання інших цивільно-правових договорів відповідно до законодавства  
16. Стаття 5. Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій передбачає: укладення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів про науково-технічне і технологічне співробітництво; залучення інвестицій у науково-технічний комплекс України; сприяння запровадженню в Україні міжнародних стандартів, зокрема стандартів системи управління якістю; забезпечення участі вітчизняних підприємств, установ і організацій у міжнародних виставках та ярмарках високотехнологічної продукції і технологій; участь у розвитку вітчизняних сегментів міжнародних інформаційних і комунікаційних систем з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.   -36- Васюник І.В.
Статтю 5 доповнити підпунктом такого змісту: "передачу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації, та у рамках інвестиційного співробітництва."  
Враховано   Стаття 5. Міжнародне співробітництво України у сфері трансферу технологій Міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій передбачає: укладення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів України про науково-технічне і технологічне співробітництво; залучення інвестицій у науково-технічний комплекс України; сприяння запровадженню в Україні міжнародних стандартів, зокрема стандартів системи управління якістю; передачу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації, та у рамках інвестиційного співробітництва; забезпечення участі вітчизняних підприємств, установ і організацій у міжнародних виставках та ярмарках високотехнологічної продукції і технологій; участь у розвитку вітчизняних сегментів міжнародних інформаційних і комунікаційних систем з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.  
    -37- Родіонов М.К.
У назві статті 5 після слова "співробітництво" та частині другій після слова "договорів" додати слово"України".  
Враховано    
17. Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ   -38- Родіонов М.К.
Поновити статтю 6 та викласти її назву у такій редакції: "Завдання та повноваження уповноваженого органу".  
Враховано   Розділ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 6. Завдання та повноваження уповноваженого органу 1. Основним завданням уповноваженого органу є забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій. 2. Уповноважений орган бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, пов'язаної з набуттям та передачею прав на технології і/або їх складові, створених з використанням коштів загального фонду Державного бюджету України ( далі - державні кошти), сприяє розвитку вітчизняних технологій, виробництву вітчизняної конкурентоспроможної продукції. 3. Уповноважений орган для виконання покладених на нього завдань: подає Кабінету Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології і/або їх складові; створює міжгалузевий перелік вітчизняних та іноземних технологій, організовує розповсюдження інформації про технології, які можуть бути використані для технологічного оновлення вітчизняних підприємств; узгоджує з реальними потребами виробників продукції програми наукових досліджень, проектних та конструкторських робіт, пов'язаних із створенням складових технологій, враховуючи при цьому суспільні та державні потреби в такій продукції; здійснює відбір на конкурсних засадах пропозицій з розроблення нових конкурентоздатних технологій та їх складових для створення нових та модернізації існуючих виробництв та забезпечує їх фінансову підтримку; формує державний реєстр технологій, створених за державні кошти, а також технологій, що пропонуються до включення до реєстру суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій); проводить державну експертизу та державну реєстрацію договорів з трансферу технологій, веде державний реєстр відповідних договорів; під час проведення державної експертизи технологій та їх складових здійснює перевірку дотримання прав на технології та їх складові; на замовлення суб'єктів трансферу технологій може здійснювати виконання робіт, спрямованих на підбір потенційних контрагентів для трансферу технологій; здійснює заходи щодо недопущення недобросовісної конкуренції, контрафакції і несанкціонованого розповсюдження технологій та конфіденційної інформації, поширення технологій подвійного призначення без дозволу власника майнових прав; за клопотанням центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій, технологічних парків та інших інноваційних структур забезпечує надання консультаційно-методичної допомоги з питань укладання договорів про трансфер технологій; підтримує розвиток інфраструктури у сфері трансферу технологій і стимулює залучення інвестицій; розробляє та реалізує в системі вищої освіти програму підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю, що передбачає одержання дипломів державного зразка; координує галузеву підготовку та перепідготовку фахівців з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю, направляє за клопотанням центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, підприємств, установ і організацій, технологічних парків та інших інноваційних структур фахівців для проходження такої підготовки або перепідготовки до відповідних навчальних закладів; за пропозицією осіб, що мають права на технології та їх складові, створені за державні кошти, здійснює заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування винаходів (промислових зразків) за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в Державному бюджеті України, а також організовує залучення для фінансування закордонного патентування інших надходжень; виконує інші функції, передбачені законом.  
    -39- Четверіков І.А.
Пункт 2 статті 6 доповнити наступною частиною: "Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань регулювання діяльності у сфері трансферу технологій є Міністерство освіти і науки України"  
Відхилено    
    -40- Родіонов М.К.
Пункт 2 статті 6 після слів "прав на технології" доповнити наступною частиною: "створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призначення ( далі - державні кошти)".  
Враховано    
    -41- Кабінет Міністрів України
Абзац 2 пункту 3 статті 6 виключити  
Враховано    
    -42- Горбаль В.М.
Частину 4 пункту 3 статті 6 доповнити новим реченням такого змісту: "При цьому, розповсюдження інформації здійснюється у межах, що не суперечать Закону України "Про державну таємницю"  
Відхилено    
    -43- Родіонов М.К.
В частині 4 пункту 3 статті 6 текст "банк даних про вітчизняні та іноземні технології" замінити текстом "перелік вітчизняних та іноземних технологій".  
Враховано    
    -44- Родіонов М.К.
Частину 6 пункту 3 статті 6 доповнити після слів "з розроблення нових" текстом "конкурентоздатних", а після тексту "та їх складових для" текстом "створення нових та".  
Враховано    
    -45- Горбаль В.М.
У частині 6 пункту 3 статті 6 виключити слова "та забезпечує їх фінансову підтримку"  
Відхилено    
    -46- Родіонов М.К.
Частину 7 пункту 3 статті 6 доповнити текстом "створених за державні кошти, а також технологій, що пропонуються до включення до реєстру суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій)".  
Враховано    
    -47- Горбаль В.М.
Частину 9 пункту 3 статті 6 після слова "об'єкти" доповнити словами "відповідно до цього Закону"  
Відхилено    
    -48- Грачев О.О.
Виключити абзац 9 частини 3 статті 6  
Відхилено    
    -49- Родіонов М.К.
Абзац 9 частини 3 статті 6 викласти в такій редакції: "під час проведення державної експертизи технологій та їх об'єктів здійснює перевірку дотримання прав на технології та їх об'єкти;"  
Враховано    
    -50- Грачев О.О.
Абзац 10 частини 3 статті 6 дати в такій редакції "на замовлення суб'єктів трансферу технологій може здійснювати виконання робіт, спрямованих на підбір потенційних контрагентів для трансферу технологій"  
Враховано    
    -51- Родіонов М.К.
З частини 12 пункту 3 статті 6 вилучити текст "подання заявок на одержання охоронних документів на об'єкти технологій в Україні та за її межами".  
Враховано    
    -52- Беспалий Б.Я.
У частині 14 пункту 3 статті 6 вилучити текст " (інноваційними проектами)", оскільки це частина "інноваційної діяльності"  
Враховано    
    -53- Родіонов М.К.
У частині 14 пункту 3 статті 6 замінити текст "державних дипломів встановленого зразка" текстом "дипломів державного зразка"  
Враховано    
    -54- Беспалий Б.Я.
У частині 15 пункту 3 статті 6 текст "положенням про уповноважений орган" замінити словом "законом"  
Враховано    
    -55- Родіонов М.К.
Доповнити пункт 3 статті 6 наступною частиною: "за пропозицією осіб, що мають право на технології та їх складові, створені за державні кошти, здійснює заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування винаходів (промислових зразків) за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в Державному бюджеті України, а також організовує залучення для фінансування закордонного патентування інших надходжень."  
Враховано    
    -56- Беспалий Б.Я.
У пункті 4 статті 6 вилучити слово "із"  
Враховано редакційно    
    -57- Родіонов М.К.
Пункт 4 статті 6 вилучити.  
Враховано    
    -58- Кабінет Міністрів України
Абзац 2 пункту 3 статті 6 виключити  
Враховано    
18. Стаття 7. Повноваження центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук у сфері трансферу технологій 1. Центральні органи виконавчої влади, що провадять згідно з їх положеннями наукову та науково-технічну діяльність, Національна та галузеві академії наук, у складі яких перебувають науково-виробничі об'єднання, підприємства, установи і організації, технологічні парки, які можуть створювати і/або використовувати технології та їх об'єкти: розробляють галузеві комплексні програми технологічного оновлення підприємств та забезпечують їх виконання; сприяють створенню імпортозамінних об'єктів технологій;   -59- Родіонов М.К.
До статті 7 додати пункт 1, виклавши його в наступній редакції: "1. Центральні органи виконавчої влади подають Кабінету Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології і/або їх складові" В зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів  
Враховано   Стаття 7. Повноваження центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук у сфері трансферу технологій 1. Центральні органи виконавчої влади подають Кабінету Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології і/або їх складові 2. Центральні органи виконавчої влади, що провадять згідно з їх положеннями наукову та науково-технічну діяльність, Національна та галузеві академії наук, у складі яких перебувають науково-виробничі об'єднання, підприємства, установи і організації, технологічні парки, які можуть створювати і/або використовувати технології та їх складові: розробляють галузеві комплексні програми технологічного оновлення підприємств та забезпечують їх виконання; сприяють створенню імпортозамінних технологій та їх складових;  
    -60- Родіонов М.К.
Абзац 3 пункту 1 статті 7 доповнити після слова "імпортозамінним" словом "технологій".  
Враховано    
19. забезпечують формування баз даних про технології та їх об'єкти, майнові права на які належать відповідному центральному органу виконавчої влади або академії наук, забезпечують доступ до них осіб, заінтересованих у використанні певних технологій та їх об'єктів;   -61- Беспалий Б.Я.
У частині 4 пункту 1 статті 7 текст "відповідному центральному органу виконавчої влади" замінити словами "державі"  
Враховано редакційно   забезпечують формування баз даних про технології та їх складові, що створені за державні кошти установами, організаціями та підприємствами, які входять до сфери їх управління, забезпечують доступ до них осіб, зацікавлених у використанні певних технологій та їх складових;  
    -62- Родіонов М.К.
Частину 4 пункту 1 статті 7 викласти в такій редакції: "забезпечують формування баз даних про технології та їх об'єкти, що створені за державні кошти установами, організаціями та підприємствами, які входять до сфери їх управління, забезпечують доступ до них осіб, зацікавлених у використанні певних технологій та їх об'єктів;"  
Враховано    
20. беруть участь у формуванні галузевих реєстрів технологій та їх об'єктів, подають клопотання про включення певних технологій та/або їх об'єктів до Державного реєстру технологій;      беруть участь у формуванні галузевих реєстрів технологій та їх складових, подають клопотання про включення певних технологій та/або їх складових до державного реєстру технологій;  
21. забезпечують додержання вимог міжнародних договорів України щодо запобігання техногенному ризику, поширенню потенційно небезпечних технологій та щодо екологічної безпеки технологій;   -63- Беспалий Б.Я.
У частині 6 пункту 1 статті 7 після тексту "договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Відхилено   забезпечують додержання вимог міжнародних договорів України щодо запобігання техногенному ризику, поширенню потенційно небезпечних технологій та щодо екологічної безпеки технологій;  
22. сприяють залученню інвестицій до виконання програм технологічного оновлення підприємств; готують та подають уповноваженому органу пропозиції щодо найбільш ефективних шляхів використання і/або трансферу технологій та їх об'єктів, у першу чергу вітчизняного походження;      сприяють залученню інвестицій до виконання програм технологічного оновлення підприємств; готують та подають уповноваженому органу пропозиції щодо найбільш ефективних шляхів використання і/або трансферу технологій та їх складових, у першу чергу вітчизняного походження;  
23. забезпечують захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які є об'єктами технологій, подають уповноваженому органу клопотання про необхідність патентування та ліцензування прав на певні об'єкти технологій за межами України, беруть участь у підготовці договорів про трансфер технологій;   -64- Грачев О.О.
В абзаці 9 частини 1 статті 7 виключити слова "подають уповноваженому органу клопотання про необхідність патентування та ліцензування прав на певні об'єкти технологій за межами України"  
Враховано   забезпечують захист прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які є складовими технологій, беруть участь у підготовці договорів про трансфер технологій;  
24. забезпечують своєчасне подання до уповноваженого органу звітів про патентно-кон'юнктурні, наукові дослідження, конструкторські, проектні, випробні роботи, пов'язані із створенням і використанням технологій та їх об'єктів, патентуванням та ліцензуванням прав на них, про виплату винагороди їх авторам;      забезпечують своєчасне подання до уповноваженого органу звітів про патентно-кон'юнктурні, наукові дослідження, конструкторські, проектні, випробні роботи, пов'язані із створенням і використанням технологій та їх складових, патентуванням та ліцензуванням  
25. здійснюють контроль за передачею майнових прав на технології та їх об'єкти науково-виробничим об'єднанням та підприємствам, до сфери діяльності яких належить використання цих технологій, за виплатою ними винагороди авторам об'єктів технологій відповідно до укладеного з ними договору;   -65- Горбаль В.М.
У частині 11 пункту 1 статті 7 після слова "технологій," виключити слова "за виплатою ними винагороди авторам об'єктів технологій відповідно до укладеного з ними договору"  
Відхилено   здійснюють контроль за передачею майнових прав на технології та їх складові, що створені за державні кошти, науково-виробничим об'єднанням та підприємствам, до сфери діяльності яких належить використання цих технологій, за виплатою ними винагороди авторам складових технологій відповідно до укладеного з ними договору;  
    -66- Родіонов М.К.
Частину 11 пункту 1 статті 7 після слів "передачею майнових прав на технології та їх складові" доповнити текстом ", що створені за державні кошти,".  
Враховано    
26. здійснюють контроль за веденням обліку об'єктів технологій у складі майна науково-виробничих об'єднань, підприємств, установ і організацій, яким передані права на їх використання, у тому числі нематеріальних активів, які є такими об'єктами;      здійснюють контроль за веденням обліку складових технологій у складі майна науково-виробничих об'єднань, підприємств, установ і організацій, яким передані права на їх використання; у тому числі нематеріальних активів, які є такими об'єктами;  
27. виконують інші функції, встановлені законодавством.   -67- Горбаль В.М.
Частину 13 пункту 1 статті 7 виключити  
Відхилено   виконують інші функції, встановлені законодавством.  
    -68- Беспалий Б.Я.
Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"  
Відхилено    
28. 2. Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних із створенням, використанням, патентуванням і ліцензуванням прав на технології та їх об'єкти, уповноважений орган, інші центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук створюють структурні підрозділи з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій. Типове положення про структурний підрозділ з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій затверджується уповноваженим органом. У разі потреби центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук ініціюють створення підрозділів з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери їх управління.   -69- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 7 слово "створюють" замінити текстом "можуть створювати"  
Враховано редакційно   3. Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних із створенням, використанням, патентуванням та ліцензуванням прав на технології та їх об'єкти, уповноважений орган, інші центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук створюють структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в установах науки, освіти, охорони здоров"я та інших державних установах, що належать до сфери їх управління. У разі потреби підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності можуть створюватися на підприємствах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та академій наук.Типове положення про структурний підрозділ з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -70- Кабінет Міністрів України
До статті 7 додати пункт 1, виклавши його в такій редакції: 1. Центральні органи виконавчої влади подають Кабінету Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості стосовно набуття або передачі прав на технології і/або їх складові"  
Враховано    
    -71- Кабінет Міністрів України
В зв'язку з цим змінити нумерацію пунктів" В частині 2 статті 7 слова "з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій" замінити на слова "з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності"  
Враховано    
    -72- Родіонов М.К.
Абзаци 1, 2 пункту 2 статті 8 викласти в такій редакції: "Для забезпечення виконання функцій, пов'язаних із створенням, використанням, патентуванням та ліцензуванням прав на технології та їх об'єкти, уповноважений орган, інші центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук створюють структурні підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в установах науки, освіти, охорони здоров'я та інших державних установах, що належать до сфери їх управління. У разі потреби підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності можуть створюватися на підприємствах, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади та академій наук."  
Враховано    
    -73- Родіонов М.К.
В абзаці 3 пункту 2 статті 7 текст "уповноваженим органом" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
29. Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері трансферу технологій      Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері трансферу технологій  
30. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах своєї компетенції:   -74- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 8 пункт 1 після тексту "проекти регіональних" доповнити текстом "та місцевих", а текст "і районним радам" замінити текстом ", районним, міським, сільським, селищним, районним у містах радам"  
Враховано редакційно   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у межах своєї компетенції:  
31. розробляють проекти регіональних програм технологічного переоснащення підприємств, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, та подають їх на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;   -75- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 8 доповнити новим реченням такого змісту: "При цьому, зазначені програми повинні відповідати основним Програмним документам Уряду, які визначають загальнодержавну політику в країні та загальнодержавним програмам розвитку галузі"  
Відхилено   розробляють проекти регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, та подають їх на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним і районним радам;  
32. створюють сприятливі умови для розробки та використання відповідних технологій; сприяють створенню реґіональних баз даних про технології та їх об'єкти, забезпечують розповсюдження інформації про технологічні потреби реґіону; беруть участь у міжнародному технологічному співробітництві, сприяють залученню іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону; у межах передбачених коштів відповідного бюджету фінансують дослідження та розробки з розв'язання проблем технологічного переоснащення підприємств регіону.      створюють сприятливі умови для розробки та використання відповідних технологій; сприяють створенню реґіональних баз даних про технології та їх складові, забезпечують розповсюдження інформації про технологічні потреби реґіону; беруть участь у міжнародному технологічному співробітництві, сприяють залученню іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону; у межах передбачених коштів відповідного бюджету фінансують дослідження та розробки з розв'язання проблем технологічного переоснащення підприємств регіону.  
33. Стаття 9. Інформаційне забезпечення трансферу технологій 1. Уповноважений орган, центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук у межах своїх повноважень забезпечують інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій через установи та організації державної системи науково-технічної та патентної інформації шляхом збирання, ведення обліку, архівного зберігання, розповсюдження наукової, конструкторської та проектної документації, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації, пов'язаної з технологіями та їх об'єктами.      Стаття 9. Інформаційне забезпечення трансферу технологій 1. Уповноважений орган, центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук у межах своїх повноважень забезпечують інформаційно-консультаційне супроводження трансферу технологій через установи та організації державної системи науково-технічної інформації шляхом збирання, ведення обліку, архівного зберігання, розповсюдження наукової, конструкторської та проектної документації, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації, пов'язаної з технологіями та їх складовими.  
34. 2. Установи та організації державної системи науково-технічної та патентної інформації забезпечують: формування державної системи науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації з урахуванням всіх доступних джерел інформації про об'єкти технологій; створення реґіональних відділень науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації;      2. Установи та організації державної системи науково-технічної та патентної інформації забезпечують: формування державної системи науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації з урахуванням всіх доступних джерел інформації про об'єкти технологій; створення реґіональних відділень науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації;  
35. підготовку за дорученням уповноваженого органу та на замовлення інших центральних органів виконавчої влади, Національної чи галузевої академії наук, заінтересованих підприємств, установ, організацій інформаційно-аналітичних довідок про технології, їх об'єкти та про трансфер технологій;   -76- Родіонов М.К.
Абзац 4 частини 2 статті 9 викласти в наступній редакції: "підготовку за дорученням уповноваженого органу та на замовлення інших суб'єктів трансферу технологій інформаційно-аналітичних довідок про технології;"  
Враховано   підготовку за дорученням уповноваженого органу та на замовлення інших суб'єктів трансферу технологій інформаційно-аналітичних довідок про технології;  
36. формування галузевих і реґіональних автоматизованих баз даних про вітчизняні та іноземні технології та їх об'єкти, зокрема про патентно-кон'юнктурні, наукові дослідження, конструкторські, проектні та випробні роботи, пов'язані із створенням і використанням зазначених об'єктів, інтеграцію цих баз даних з міжнародними інформаційними мережами з питань трансферу технологій; проведення рекламно-інформаційних заходів, семінарів, конференцій, "круглих столів", виставок, громадського обговорення інформації про технології та їх об'єкти з метою поширення цієї інформації в реґіонах;   -77- Родіонов М.К.
Абзац 5частини 2 статті 9 викласти в наступній редакції: "формування галузевих і реґіональних автоматизованих баз даних про технології, створені із використанням державних коштів, інтеграція цих баз даних в міжнародні інформаційні мережі з питань трансферу технологій;"  
Враховано   формування галузевих і реґіональних автоматизованих баз даних про технології, створені із використанням державних коштів, інтеграція цих баз даних в міжнародні інформаційні мережі з питань трансферу технологій; проведення рекламно-інформаційних заходів, семінарів, конференцій, "круглих столів", виставок, громадського обговорення інформації про технології та їх складові з метою поширення цієї інформації в реґіонах;  
37. ознайомлення громадськості на безоплатній основі з реферативною патентною інформацією про технології та їх об'єкти;   -78- Родіонов М.К.
Абзац 7 частини 2 статті 9 викласти в наступній редакції: "ознайомлення на безоплатній основі за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України, фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у створенні, використанні та трансфері технологій з реферативною патентною інформацією про технології та їх складові;"  
Враховано   ознайомлення на безоплатній основі за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України, фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у створенні, використанні та трансфері технологій з реферативною патентною інформацією про технології та їх складові;  
38. надання заінтересованим особам у встановленому уповноваженим органом порядку переліку наявних в Україні та за її межами технологій та їх об'єктів, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної і патентної інформації про технології та їх об'єкти, майнові права або частка майнових прав на які належать державі.   -79- Родіонов М.К.
З абзацу 8 частини 2 статті 9 вилучити текст "або частка майнових прав".  
Враховано   надання заінтересованим особам у встановленому уповноваженим органом порядку переліку наявних в Україні та за її межами технологій та їх складових, науково-технічної, кон'юнктурно-економічної і патентної інформації про технології та їх складові, майнові права на які належать державі.  
39. 3. Для проведення державної експертизи технологій та патентно-кон'юнктурних досліджень установи і організації державної системи науково-технічної та патентної інформації забезпечують: пошук, систематизацію та аналіз науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації про вітчизняні та іноземні технології та їх об'єкти; підготовку аналітичних довідок про вітчизняні та іноземні технології та їх об'єкти.   -80- Горбаль В.М.
Пункт 3 статті 9 після слова "інформації" доповнити словами "в межах своїх повноважень"  
Відхилено   3. Для проведення державної експертизи технологій та патентно-кон'юнктурних досліджень установи і організації державної системи науково-технічної та патентної інформації забезпечують: пошук, систематизацію та аналіз науково-технічної, кон'юнктурно-економічної та патентної інформації про вітчизняні та іноземні технології та їх складові; підготовку аналітичних довідок про вітчизняні та іноземні технології та їх складові.  
    -81- Кабінет Міністрів України
Абзац 2 та 3 частини 2 статті 9 викласти у редакції першого читання.  
Враховано    
40. Стаття 10. Особливості трансферу технологій підприємствам України   -82- Беспалий Б.Я.
У назві статті 10 текст "підприємствам України" замінити текстом "державним підприємствам, установам, організаціям"  
Враховано редакційно   Стаття 10. Особливості трансферу технологій підприємствам, установам, організаціям України  
    -83- Демьохін В.А.
Виключити з проекту закону статтю 10  
Відхилено    
41. 1. Уповноважений орган разом з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство, де застосовуватиметься певна технологія, передають цьому підприємству на умовах та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, майнові права на технології та їх об'єкти, які є державною власністю.   -84- Грачев О.О.
Частину 1 статті 10 виключити  
Відхилено   1. Головні розпорядники бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими законом про Державний бюджет України, можуть передавати підприємствам, установам та організаціям, де застосовуватиметься певна технологія, майнові права на технології, що створені за державні кошти, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, якщо це передбачено договорами з юридичними особами, де створюються технології, та з авторами технологій, за умови, що держава бере на себе фінансування створення технологій і введення їх до цивільного обороту та на інших підставах, визначених законами України.  
    -85- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 10 після тексту "якого належить" слово "підприємство", замінити текстом "державне підприємство, установа, організація", а після тексту "цьому підприємству" додати текст ", установі, організації".  
Враховано редакційно    
    -86- Родіонов М.К.
Частину 1 статті 10 викласти у наступній редакції: "Головні розпорядники бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими законом про Державний бюджет України, можуть передавати підприємствам, установам та організаціям, де застосовуватиметься певна технологія, майнові права на технології, що створені за державні кошти, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, якщо це передбачено договорами з юридичними особами, де створюються технології, та з авторами технологій, за умови, що держава бере на себе фінансування створення технологій й введення їх до цивільного обороту та інших підставах, визначених законами України. "  
Враховано    
42. 2. У разі коли об'єкти технологій частково створено за рахунок власних коштів підприємств, установ і організацій, а частково - за рахунок коштів Державного бюджету України, майнові права на ці об'єкти розподіляються на підставі договору про їх створення пропорційно частці коштів, вкладених у розробку таких об'єктів, та використовуються за умовами договору про їх трансфер.   -87- Четверіков І.А.
У пункті 2 статті 10 після слів "і організацій" доповнити словами "а також фізичних осіб" і далі за текстом.  
Враховано   2. У разі якщо складові технологій частково створено за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, а частково - за рахунок державних коштів, майнові права на ці складові розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються за умовами договору про їх трансфер.  
    -88- Родіонов М.К.
У пункті 2 статті 10 вилучити текст "пропорційно частці коштів, вкладених у розробку таких об'єктів,", а текст "коштів Державного бюджету України" замінити текстом "державних коштів".  
Враховано    
    -89- Кабінет Міністрів України
У частині 1 статті 10 слова "можуть передавати" замінити словом "передають"  
Відхилено    
43. Розділ ІІІ. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 11. Мета державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Головною метою державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій є забезпечення розвитку національного промислового і науково-технічного потенціалу, його ефективне використання для вирішення завдань соціально-економічного розвитку держави та забезпечення технологічності виробництва вітчизняної продукції з урахуванням світового досвіду, можливих соціально-економічних, технологічних і екологічних наслідків від застосування технологій та їх об'єктів, сприяння розвитку виробництва, в якому використовуються новітні вітчизняні технології.      Розділ ІІІ. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 11. Мета державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій Головною метою державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій є забезпечення розвитку національного промислового і науково-технічного потенціалу, його ефективне використання для вирішення завдань соціально-економічного розвитку держави та забезпечення технологічності виробництва вітчизняної продукції з урахуванням світового досвіду, можливих соціально-економічних, технологічних і екологічних наслідків від застосування технологій та їх складових, сприяння розвитку виробництва, в якому використовуються новітні вітчизняні технології.  
44. Стаття 12. Державна експертиза технологій та їх об'єктів 1. Державна експертиза технологій та їх об'єктів, що пропонуються для трансферу, проводиться перед державною реєстрацією договорів про трансфер технологій. Метою проведення державної експертизи є визначення економічної доцільності та корисності для держави і суспільства впровадження технологій та їх об'єктів, враховуючи можливі екологічні і соціально-економічні наслідки від їх застосування.   -90- Демьохін В.А.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "Державна експертиза технологій та їх об'єктів проводиться щодо технологій та їх об'єктів, для яких суб'єктами трансферу технологій передбачається одержання податкових пільг, визначених цим законом, а також для технологій та їх об'єктів, що імпортуються в Україну за рахунок коштів Державного бюджету України, при сумі купівлі, яка дорівнює або перевищує суми, визначені для відповідних процедур закупівель Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"  
Враховано редакційно   Стаття 12. Державна експертиза технологій 1. Державна експертиза технологій проводиться щодо технологій або технологій й обладнання, що використовується для їх застосування (далі - обладнання), що імпортуються в Україну за рахунок державних коштів, при сумі купівлі, яка дорівнює або перевищує розмір суми, визначеної для відповідних процедур закупівель Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Метою проведення державної експертизи є визначення економічної доцільності та корисності для держави і суспільства впровадження технологій та обладнання, ураховуючи можливі екологічні і соціально-економічні наслідки від їх застосування.  
    -91- Грачев О.О.
Частину 1 статті 12 дати в такій редакції "Державна експертиза технологій та їх об'єктів проводиться щодо технологій та їх об'єктів, для яких суб'єктами трансферу технологій передбачається одержання податкових пільг, зазначених у статті 21 Закону, а також для технологій та їх об'єктів, що імпортуються в Україну"  
Враховано редакційно    
    -92- Родіонов М.К.
Назву та частину 1 статті 12 дати в такій редакції: "Стаття 12. Державна експертиза технологій. 1. Державна експертиза технологій проводиться щодо технологій або технологій й обладнання, що використовується для їх застосування (далі - обладнання), що імпортуються в Україну за рахунок державних коштів, при сумі купівлі, яка дорівнює або перевищує розмір суми, визначеної для відповідних процедур закупівель Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Метою проведення державної експертизи є визначення економічної доцільності та корисності для держави і суспільства впровадження технологій та обладнання, враховуючи можливі екологічні і соціально-економічні наслідки від їх застосування. "  
Враховано    
45. 2. Державна експертиза технологій та їх об'єктів проводиться уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. Державна експертиза технологій та їх об'єктів проводиться на підставі економічного обґрунтування можливості їх використання на території України або передачі майнових прав на них за її межі, звіту про патентно-кон'юнктурні дослідження та патентного формуляра, які оформляються відповідно до державних стандартів. 4. Документи, необхідні для проведення державної експертизи технологій та їх об'єктів, до уповноваженого органу подає особа, яка передає технології та їх об'єкти. 5. Під час проведення державної експертизи технологій обов'язково визначається: технічний рівень і новизна технологій та їх об'єктів; фактична ціна технологій та їх об'єктів; конкурентоспроможність технологій та продукції, яка буде виготовлена із застосуванням цих технологій; патентна чистота об'єктів технологій; переважні умови трансферу технологій; відповідність технологій та їх об'єктів нормам техногенної та екологічної безпеки, технічного регулювання, міжнародним та національним стандартам.   -93- Родіонов М.К.
Частини 2-5 ст.12 викласти у такій редакції: "2. Державна експертиза технологій та обладнання проводиться уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом 3. Під час проведення державної експертизи обов'язково визначається: технічний рівень і новизна технологій та обладнання; орієнтовна ціна технологій та обладнання чи розмір плати за їх використання; конкурентоспроможність технологій та продукції, яка буде виготовлена із застосуванням цих технологій; патентна чистота технологій, їх складових; відповідність технологій нормам техногенної та екологічної безпеки, технічного регулювання, міжнародним та національним стандартам."  
Враховано   2. Державна експертиза технологій та обладнання проводиться уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 3. Під час проведення державної експертизи обов'язково визначається: технічний рівень і новизна технологій та обладнання; орієнтовна ціна технологій та обладнання чи розмір плати за їх використання; конкурентоспроможність технологій та продукції, яка буде виготовлена із застосуванням цих технологій; патентна чистота технологій, їх складових; відповідність технологій нормам техногенної та екологічної безпеки, технічного регулювання, міжнародним та національним стандартам.  
46. 6. Під час проведення державної експертизи уповноважений орган за погодженням з Кабінетом Міністрів України може визначати випадки, для яких може бути зроблено виняток щодо прийняття рішення стосовно набуття і/або передачі прав на технології та/або їх об'єкти, виходячи з економічних інтересів держави і суспільства.   -94- Горбаль В.М.
Пункт 6 статті 12 доповнити новим реченням такого змісту: "Виняткові випадки, а також інші обставини, які виникають під час їх визначення, встановлюються Кабінетом Міністрів України на загальних підставах і не повинні передбачати дискримінаційних умов щодо суб'єктів трансферу технологій"  
Враховано редакційно    
    -95- Демьохін В.А.
Виключити з проекту закону частину 6 статті 12  
Враховано    
    -96- Грачев О.О.
Частину 6 статті 12 виключити  
Враховано    
47. 7. У разі коли під час державної експертизи технологій та їх об'єктів буде виявлено запатентовані об'єкти, майнові права на які планується передати за межі України, та встановлено, що в державі, де їх буде використано, не забезпечується захист цих прав, особа, якій належать ці права і яка надає ліцензію на використання запатентованих об'єктів технологій, зобов'язана вжити заходів до захисту зазначених прав у державі, де їх буде використано, відповідно до міжнародних вимог   -97- Беспалий Б.Я.
У частині 7 статті 12 наприкінці текст "міжнародних вимог" замінити текстом "вимог міжнародного права"  
Враховано редакційно    
    -98- Грачев О.О.
Частину 7 статті 12 виключити  
Враховано    
48. 8. Особа, яка здійснює трансфер технологій за межі України, для проведення державної експертизи технологій та їх об'єктів зобов'язана подати висновок центрального органу виконавчої влади у сфері державного експортного контролю про відсутність у складі технологій інформації, яка становить державну таємницю, технологій подвійного використання або таких, що належать до сфери національної безпеки і оборони.   -99- Беспалий Б.Я.
Частину 8 статті 12 після тексту "яка становить державну" доповнити текстом "чи іншу охоронювану законом"  
Враховано редакційно   .  
    -100- Демьохін В.А.
Виключити з проекту закону частину 8 статті 12  
Враховано    
    -101- Грачев О.О.
Частину 8 статті 12 виключити  
Враховано    
49. 9. Під час державної експертизи технологій та їх об'єктів, які передбачається ввозити на територію України, встановлюється їх відповідність одній з таких вимог: спрямованість на виробництво нової продукції або на вдосконалення якості існуючої; забезпечення технологічності виробництва продукції, зниження його витратності, енерго- та матеріаломісткості; забезпечення використання місцевих матеріальних та людських ресурсів.   -102- Родіонов М.К.
З частини 9 статті 12 текст "та їх об'єктів" замінити на ", обладнання", текст "одній з таких вимог" на "таким вимогам", а також доповнити після слів "передати" текстом "для використання". Доповнити пункт 9 підпунктом "відсутність в Україні таких технологій вітчизняного походження" .  
Враховано   4. Під час державної експертизи технологій, обладнання, які передбачається передати для використання на території України, встановлюється їх відповідність таким вимогам: спрямованість на виробництво нової продукції або на вдосконалення якості існуючої; забезпечення технологічності виробництва продукції, зниження його витратності, енерго- та матеріаломісткості; забезпечення використання місцевих матеріальних та людських ресурсів; відсутність в Україні таких технологій вітчизняного походження. 5. Проведення державної експертизи технологій та їх складових та визнання проектів, спрямованих на їх використання, інноваційними, дає підстави для занесення таких проектів до Державного реєстру інноваційних проектів та їх реалізації відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".  
    -103- Родіонов М.К.
Доповнити статтю 12 наступним пунктом: "5.Проведення державної експертизи технологій та їх складових та визнання проектів, спрямованих на їх використання, інноваційними, дає підстави для занесення таких проектів до Державного реєстру інноваційних проектів та їх реалізації відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" "  
Немає висновку    
    -104- Кабінет Міністрів України
В частині 1 слова "або технологій й обладнання, що використовуються для їх застосування (далі - обладнання)" замінити словами "та їх об'єктів". В частині 2 та 3 слово "обладнання" замінити словами "їх об'єктів"  
Враховано редакційно    
    -105- Кабінет Міністрів України
Частину 1 статті 12 доопрацювати з урахуванням законів про оподаткування.  
Враховано    
    -106- Кабінет Міністрів України
Повернути до проекту закону частини 3, 4, 6, 7 та 8 редакції законопроекту, прийнятого в першому читанні  
Відхилено    
50. Стаття 13. Державна реєстрація договору про трансфер технологій 1. За результатами державної експертизи технологій та їх об'єктів приймається рішення про занесення договорів про їх трансфер до державного реєстру. 2. Державна реєстрація договорів про трансфер технологій здійснюється уповноваженим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 3. Разом з договором про трансфер технологій на державну реєстрацію передаються висновки державної експертизи та інформація про технології, їх об'єкти та охоронні документи на них.   -107- Родіонов М.К.
Викласти статтю 13 у наступній редакції: "1. За результатами державної експертизи технологій, або технологій й обладнання приймається рішення про державну реєстрацію договорів про їх трансфер або про відмову у реєстрації. 2. Рішення про реєстрацію є підставою для занесення договорів про трансфер технологій до державного реєстру., що здійснюється уповноваженим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 3. Рішення уповноваженого органу про державну реєстрацію або про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку."  
Враховано   Стаття 13. Державна реєстрація договору про трансфер технологій 1. За результатами державної експертизи технологій, або технологій й обладнання приймається рішення про державну реєстрацію договорів про їх трансфер або про відмову у реєстрації. 2. Рішення про реєстрацію є підставою для занесення договорів про трансфер технологій до державного реєстру., що здійснюється уповноваженим органом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 3. Рішення уповноваженого органу про державну реєстрацію або про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.  
51. 4. Державна реєстрація договору про трансфер технологій, зокрема, підтверджує:   -108- Демьохін В.А.
Виключити з проекту закону частину 4 статті 13  
Враховано    
    -109- Грачев О.О.
Виключити частину 4 статті 13  
Враховано    
52. передачу майнових прав на технології та їх об'єкти певним особам відповідно до законодавства та міжнародних договорів України;   -110- Беспалий Б.Я.
У частині 2 пункту 4 статті 13 слово "законодавства" замінити словом "закону", а наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано редакційно    
53. недопущення несанкціонованого використання об'єктів технологій; схвалення суми ліцензійних платежів (разових - паушальних, періодичних відрахувань - роялті, комбінованих) за використання технологій та їх об'єктів, а також суми платежів, пов'язаних з поставкою технологічного обладнання та інших об'єктів технологій, визначених договором про трансфер технологій;       
54. використання майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, які є об'єктами технологій, визначених охоронними документами на них, або фактичне використання певного знака для товарів і послуг.   -111- Родіонов М.К.
У частині 5 пункту 4 статті 13 наприкінці текст ", або фактичне використання певного знака для товарів і послуг" виключити  
Враховано редакційно    
    -112- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 статті 13 після слів "уповноваженим органом" доповнити "разом із центральними органами виконавчої влади, до компетенції якого відноситься технологія та обладнання" і далі за текстом.  
Враховано за змістом статті.   
55. Стаття 14. Патентно-кон'юнктурні дослідження у сфері трансферу технологій 1. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводяться при розробленні науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх об'єктів, при їх створенні, визначенні доцільності набуття і/або передачі прав на них, при підготовці до виробництва з їх застосуванням продукції. 2. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводяться відповідно до державних стандартів і затверджених уповноваженим органом методик. 3. Уповноважений орган, центральні органи виконавчої влади, Національна та галузеві академії наук у межах своїх повноважень координують та забезпечують проведення патентно-кон'юнктурних досліджень за участю розробників відповідних технологій та їх об'єктів. 4. Патентно-кон'юнктурні дослідження включають: систематизацію відібраної для аналізу патентної, кон'юнктурно-економічної, науково-технічної та іншої інформації про об'єкти технологій; дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку технологій та їх об'єктів, а також тенденцій і перспектив розвитку ринку технологій; визначення патентоспроможності і патентної чистоти технологій та їх об'єктів;   -113- Родіонов М.К.
Зі статті 14 виключити пункти 3-6.  
Враховано   Стаття 14. Патентно-кон'юнктурні дослідження у сфері трансферу технологій 1. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводяться при розробленні науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових, при їх створенні, визначенні доцільності набуття і/або передачі прав на них, при підготовці до виробництва з їх застосуванням продукції. 2. Патентно-кон'юнктурні дослідження проводяться відповідно до державних стандартів і затверджених уповноваженим органом методик.  
56. аналіз динаміки патентування і ліцензування прав на аналогічні об'єкти технологій;   -114- Горбаль В.М.
Частину 5 пункту 4 статті 14 виключити  
Враховано    
57. визначення фактичного розміру витрат на створення і трансфер технологій та їх об'єктів; аналіз впливу факторів, що визначають кон'юнктуру ринку технологій і продукції, на доцільність застосування певних технологій та виробництво з їх застосуванням продукції; визначення ємності ринку технологій та продукції на підставі суспільних і державних потреб у конкретній технології, її об'єктах, продукції з метою сегментації споживчого ринку технологій та продукції; розроблення заходів щодо запобігання невиправданим витратам, пов'язаним з виробництвом неліквідної продукції; розроблення заходів щодо недопущення несанкціонованого використання об'єктів технологій, контрафакції, недобросовісної конкуренції та перенасичення ринку продукцією; визначення фактичної ціни технологій та їх об'єктів динаміки зміни цін аналогічних об'єктів і послуг, пов'язаних з їх виробництвом та реалізацією, а також структури цих цін. 5. Визначення фактичної ціни технологій та їх об'єктів здійснюється шляхом порівняння їх ціни, визначеної виходячи із суми фактичних витрат на створення і заміну об'єктів технологій, із справедливою ринковою ціною альтернативних об'єктів технологій, наявних у постачальників, що можуть задовольнити особу, якій передаються зазначена технологія та її об'єкти, за комплексом показників (функціональні властивості, задовільна вартість, тривалі строки служби, унікальність) та остаточним узгодженням ціни, яка влаштовує сторони договору про трансфер технологій. Критеріями для визначення фактичної ціни технологій та їх об'єктів є: витрати на створення і заміну технологій та їх об'єктів з урахуванням їх матеріального та морального зносу; відпускна ціна та балансова вартість технологій та їх об'єктів; ціна аналогічних об'єктів на ринку технологій; сума можливих прибутків від застосування технологій та їх об'єктів. 6. Виконання патентно-кон'юнктурних досліджень при визначенні доцільності укладення договору про трансфер технологій передбачає: визначення можливості комерційної реалізації технологій, їх об'єктів та продукції, виготовленої з їх застосуванням, виходячи з кон'юнктури споживчого ринку технологій та продукції, його сегментації та наповненості аналогічними технологіями, їх об'єктами і продукцією, а також державних і суспільних потреб у них; забезпечення рентабельності та технологічності виробництва продукції із застосуванням відповідної технології; встановлення економічних переваг над можливими конкурентами у разі застосування технологій та їх об'єктів для виробництва продукції, а також у разі реалізації цієї продукції.   -115- Кабінет Міністрів України
Повернути до проекту Закону вилучені частини 3, 4, 5 і 6 статті 14  
Відхилено   Стаття 15. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право здійснення посередницької діяльності у сфері трансферу технологій 1. Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій (технологічні брокери), та юридичні особи, установчим документом яких передбачено таку діяльність та до штатного розпису яких входить щонайменше один технологічний брокер, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво про акредитацію. 2. Порядок проведення державної акредитації, форма свідоцтва про акредитацію визначаються Кабінетом Міністрів України.  
    -116- Родіонов М.К.
Доповнити розділ ІІІ наступною статтею: "Стаття 15. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб на право здійснення посередницької діяльності у сфері трансферу технологій 1. Фізичні особи, які на постійній або професійній основі здійснюють посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій (технологічні брокери), та юридичні особи, установчим документом яких передбачено таку діяльність та до штатного розпису яких входить щонайменше один технологічний брокер, повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво про акредитацію. 2. Порядок проведення державної акредитації, форма свідоцтва про акредитацію визначаються Кабінетом Міністрів України"  
Враховано    
58. Розділ ІV. ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 15. Умови укладення договорів про трансфер технологій 1. Істотними умовами договору про трансфер технологій є: перелік об'єктів технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників);      Розділ ІV. ДОГОВОРИ ПРО ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 16. Умови укладання договорів про трансфер технологій 1. Істотними умовами договору про трансфер технологій є: перелік складових технологій, що передаються (з визначенням їх функціональних властивостей та гарантованих показників);  
59. ціна об'єктів технологій;   -117- Грачев О.О.
Виключити абзац 3 частини першої статті 15  
Відхилено   ціна технологій чи розмір плати за їх використання;  
60. строки, місце та спосіб передачі об'єктів технологій;   -118- Родіонов М.К.
Абзац 3 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції: "ціна технологій чи розмір плати за їх використання; "  
Враховано   строки, місце та спосіб передачі об'єктів технологій;  
61. умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання (оренди), монтажу і використання машин, обладнання, комплектуючих та матеріалів;   -119- Беспалий Б.Я.
У частині 5 пункту 1 статті 15 текст " (оренди)" замінити текстом "чи оренди"  
Враховано   умови передачі технічних знань, необхідних для монтажу, експлуатації та забезпечення функціонування обладнання, придбання чи оренди, монтажу і використання машин, обладнання, комплектуючих та матеріалів;  
62. характер ліцензії (виключна чи невиключна ліцензія) на використання технологій та їх об'єктів;   -120- Беспалий Б.Я.
Частину 6 пункту 1 статті 15 викласти у редакції: "зазначення чи є ліцензія на використання технологій та їхніх об'єктів виключною чи не виключною"  
Враховано частково   Ліцензія та її умови на використання технологій та їх складових;  
    -121- Родіонов М.К.
В частині 6 пункту 1 статті 15 текст "характер ліцензії (виключна чи невиключна ліцензія)" замінити на " ліцензія та її умови".  
Враховано    
63. територіальні обмеження (заборона використовувати передані за договором інформацію та об'єкти на територіях, не передбачених у договорі); обмеження галузі застосування технологій та їх об'єктів; порядок надання субліцензій на ці об'єкти третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням характеру права на використання технології та її об'єктів, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати об'єкти технологій та мати доступ до інформації про них; умови передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх об'єкти, які необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх об'єкти під час їх використання;   -122- Родіонов М.К.
В частині 7 пункту 1 статті 15 текст "інформацію та об'єкти" замінити на "технологію ті її складові".  
Враховано   територіальні обмеження (заборона використовувати передані за договором технологію, її складові на територіях, не передбачених у договорі); обмеження галузі застосування технологій та їх складових; порядок надання субліцензій на складові технології третім особам (у разі потреби включення третіх осіб у технологічний процес виробництва продукції), крім випадків передачі прав на використання знаків для товарів і послуг, комерційних (фірмових) найменувань, з визначенням обмежень права на використання технології та її складових, включаючи обмеження кола осіб, яким дозволено використовувати складові технологій та мати доступ до інформації про них; умови передачі прав на ноу-хау, техніко-економічні обґрунтування, плани, інструкції, специфікації, креслення та інші інформаційні матеріали про технології та їх складові, які необхідні для ефективного їх використання, включаючи обмеження, пов'язані з умовами збереження конфіденційності інформації про технології та їх складові під час їх використання;  
    -123- Родіонов М.К.
В частині 9 пункту 1 статті 15 текст "на ці об'єкти" замінити на "на ці технології".  
Враховано    
64. умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх об'єктів і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;   -124- Горбаль В.М.
Частину 11 пункту 1 статті 15 викласти у такій редакції: "умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх об'єктів (крім створення принципово нових видів технологій) і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;"  
Відхилено   умови проведення робіт з удосконалення технологій та їх складових і порядок надання сторонами інформації про ці вдосконалення;  
65. умови надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, та управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її об'єкти; розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі - паушальні, періодичні відрахування - роялті або інші види виплат); умови страхування технологій та їх об'єктів;      умови надання консультацій та послуг з проектування, асистування та навчання кадрів, які забезпечують реалізацію технологій, та управлінського персоналу особи, якій передаються права на технологію та її складові; розмір, порядок та умови виплати винагороди за використання технологій, а також вид виплат (разові платежі - паушальні, періодичні відрахування - роялті або інші види виплат); умови страхування технологій та їх складових;  
66. умови реєстрації технологій та їх об'єктів;   -125- Родіонов М.К.
Вилучити частину 15 пункту 1 статті 15.  
Враховано    
67. відповідальність сторін за порушення умов договору; порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору;      відповідальність сторін за порушення умов договору; порядок вирішення спірних питань стосовно виконання умов договору;  
68. порядок компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх об'єктів до умов підприємства, на якому вони використовуватимуться, навчання персоналу;   -126- Беспалий Б.Я.
У частині 18 пункту 1 статті 15 текст "на якому" замінити текстом "установи, організації, де"  
Враховано   порядок компенсації витрат, пов'язаних з трансфером технологій, включаючи пристосування технологій та їх складових до умов підприємства, установи, організації де вони використовуватимуться, навчання персоналу; умови щодо яких за заявою хоча б однієї з сторін має бути досягнуто згоди  
    -127- Родіонов М.К.
Після частини 18 пункту 1 статті 15 додати частину такого змісту: "умови щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди"  
Враховано    
69. обмеження, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, дострокового його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин.   -128- Родіонов М.К.
В частини 19 пункту 1 статті 15 після слова "обставин" доповнити словами " (обставин непереборної сили)"  
Враховано   обмеження, що стосуються діяльності сторін у разі закінчення строку дії договору, дострокового його розірвання або виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).  
70. 2. За згодою сторін у договорі про трансфер технологій можуть бути передбачені також інші умови.   -129- Горбаль В.М.
Пункт 2 статті 15 після слова "умов" доповнити словами "передбачені законодавством України"  
Враховано   2. За згодою сторін у договорі про трансфер технологій можуть бути передбачені також інші умови, передбачені законодавством України.  
    -130- Кабінет Міністрів України
Абзац 4 частини 1 статті 16 викласти в редакції законопроекту, прийнятому у першому читанні. Абзац 9 частини 1 викласти в редакції законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Враховано    
    -131- Кабінет Міністрів України
Абзац 19 частини 1 викласти в редакції законопроекту, прийнятому у першому читанні Частину 1 щодо умов укладання договорів доповнити абзацем "обов'зкове патентування технологій у країні, до якої передається технологія"  
Враховано редакційно    
    -132- Кабінет Міністрів України
В частині 2 слова "передбачені законодавством України" замінити словами "які не виходять за межі законодавства та міжнародних вимог"  
Відхилено    
71. Стаття 16. Види договорів про трансфер технологій      Стаття 17. Види договорів про трансфер технологій  
72. 1. Трансфер технологій може здійснюватися шляхом укладення таких договорів:   -133- Грачев О.О.
Абзац 1 статті 16 дати в такій редакції: "1. Трансфер технологій може здійснюватися, зокрема, шляхом укладання таких договорів:"  
Враховано   1. Трансфер технологій може здійснюватися, зокрема, шляхом укладення таких договорів:  
73. про поставку промислової технології (договір укладається з метою набуття знань, досвіду та придбання технологічного обладнання, на які в державі, куди передбачається передати технології та їх об'єкти, не існує заявок на видачу охоронного документа або виданого охоронного документа на аналогічні об'єкти, що застосовуються у виробництві продукції);   -134- Беспалий Б.Я.
У частині 2 пункту 1 статті 16 дужки зняти, а текст у дужках викласти як окреме друге речення. Аналогічно у пунктах 2, 3, 5  
Враховано   про поставку промислової технології -- договір, що укладається з метою набуття знань, досвіду та придбання технологічного обладнання;  
    -135- Родіонов М.К.
З частини 2 пункту 1 статті 16 вилучити текст після слова "обладнання".  
Враховано    
74. технічно-промислової кооперації (договір укладається з метою набуття знань та одержання послуг для виробництва промислової продукції, напівфабрикатів, обладнання і комплектуючих, що відповідають умовам застосування технології, та інших об'єктів, необхідних для її застосування); про надання технічних послуг (договір укладається з метою планування, програмування і розроблення програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, потрібних для виробництва певної продукції); інжинірингу (передбачається виконання робіт та надання послуг, у тому числі складання технічного завдання, проведення допроектних робіт, зокрема техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт, пов'язаних з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються у технологічному процесі виробництва продукції, проведення наукових досліджень, розроблення проектних пропозицій, технічної та конструкторської документації стосовно технологій та їх об'єктів, надання консультацій та здійснення авторського нагляду під час монтажу об'єктів технологій та пусконалагоджувальних робіт, надання консультацій економічного, фінансового чи іншого характеру, пов'язаних із застосуванням технологій та зазначеними роботами і послугами); про створення спільних підприємств (у разі часткової передачі майнових прав на технології та їх об'єкти);   -136- Родіонов М.К.
В частині 20 пункту 1 статті 16 текст "планування, програмування і розроблення програми досліджень та проектів" замінити текстом "щодо надання послуг з планування, розроблення програми досліджень та проектів".  
Враховано   технічно-промислової кооперації - договір, що укладається з метою набуття знань та одержання послуг для виробництва промислової продукції, напівфабрикатів, обладнання і комплектуючих, що відповідають умовам застосування технології, та інших складових, необхідних для її застосування; про надання технічних послуг - договір щодо надання послуг з планування, розроблення програми досліджень та проектів, а також здійснення або надання спеціальних послуг, потрібних для виробництва певної продукції; інжинірингу - договір про виконання робіт та надання послуг, у тому числі складання технічного завдання, проведення допроектних робіт, зокрема техніко-економічних обстежень та інженерно-розвідувальних робіт, пов'язаних з будівництвом виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються у технологічному процесі виробництва продукції, проведення наукових досліджень, розроблення проектних пропозицій, технічної та конструкторської документації стосовно технологій та їх складових, надання консультацій та здійснення авторського нагляду під час монтажу складових технологій та пусконалагоджувальних робіт, надання консультацій економічного, фінансового чи іншого характеру, пов'язаних із застосуванням технологій та зазначеними роботами і послугами; про створення спільних підприємств - у разі часткової передачі майнових прав на технології та їх складові;  
75. про надання у короткострокову або довгострокову оренду певних об'єктів технологій.   -137- Родіонов М.К.
Замінити текст "короткострокову або довгострокову оренду певних об'єктів технологій" на "оренду" або "лізинг складових технологій, обладнання" у останній частині статті 16. Доповнити частину 1 статті 16 наступним підпунктом "комерційної концесії (франчайзингу)"  
Враховано   про надання у оренду або лізинг складових технологій, обладнання; комерційної концесії (франчайзингу).  
    -138- Демьохін В.А.
Виключити з проекту закону абзац 7 частини 1 статті 16  
Враховано редакційно    
    -139- Грачев О.О.
Виключити останній абзац частини 1 статті 16.  
Враховано редакційно    
76. 2. Разом з договором про трансфер технологій можуть укладатися додаткові договори, зокрема щодо: гарантій осіб, що передають технології та їх об'єкти, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та об'єктів; проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх об'єктів; обслуговування технологічного обладнання.   -140- Родіонов М.К.
З частини 4 пункту 2 статті 16 вилучити текст "технологічного".  
Враховано   2. Разом з договором про трансфер технологій можуть укладатися додаткові договори, зокрема щодо: гарантій осіб, що передають технології та їх складові, стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням цих технологій та складових; проведення комплексу інженерних, екологічних або інших робіт, необхідних для застосування технологій та їх складових; обслуговування обладнання.  
    -141- Кабінет Міністрів України
Абзац 7 частини 1 викласти в редакції законопроекту першого читання.  
Враховано редакційно    
77. Стаття 17. Обмеження щодо укладення договорів про трансфер технологій Не допускається укладення договорів про трансфер технологій, які передбачають: ввезення в Україну технологій, які не відповідають вимогам державних програм технологічного оновлення галузей промисловості, можуть завдати шкоди державі, перешкоджають придбанню аналогічних вітчизняних технологій;      Стаття 18. Обмеження щодо укладення договорів про трансфер технологій Не допускається укладення договорів про трансфер технологій, які передбачають: ввезення в Україну технологій, які не відповідають вимогам державних програм технологічного оновлення галузей промисловості, можуть завдати шкоди державі, перешкоджають придбанню аналогічних вітчизняних технологій;  
78. здійснення виплат, неадекватних фактичній ціні технології та її об'єктів;   -142- Беспалий Б.Я.
У частині 4 статті 17 текст "неадекватних фактичній ціні" замінити текстом "що значно перевищують фактичну ціну"  
Враховано частково   здійснення виплат, що значно перевищують ціну технології та її складових;  
    -143- Грачев О.О.
В абзаці 3 статті 17 виключити слово "фактичній"  
Враховано    
79. встановлення зобов'язань щодо придбання в особи, яка передає технологію і/або її об'єкти, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комплектуючих, що не застосовуються під час виробництва продукції; встановлення зобов'язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу; право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням технології; встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції; встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на об'єкти технологій; заборону використання аналогічних або більш досконалих об'єктів технологій;      встановлення зобов'язань щодо придбання в особи, яка передає технологію і/або її складові, сировини, напівфабрикатів, обладнання та його комплектуючих, що не застосовуються під час виробництва продукції; встановлення зобов'язань щодо переважного продажу продукції, виготовленої із застосуванням технології, покупцям, визначеним особою, яка передає цю технологію, та використання визначеного нею персоналу; право особи, яка передає технологію, визначати ціну продажу або реекспорту продукції, виготовленої із застосуванням технології; встановлення необґрунтованих обмежень обсягу виробництва продукції; встановлення обмежень, які суперечать законодавству, стосовно використання майнових прав на технології та їх складові; заборону використання аналогічних або більш досконалих технологій та їх складових;  
80. заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;   -144- Горбаль В.М.
Частину 11 статті 17 після слова "технології" доповнити словами "відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"  
Відхилено   заборону або обмеження експорту продукції, виготовленої із застосуванням технології;  
81. встановлення зобов'язань щодо використання запатентованого об'єкта інтелектуальної власності, який не використовується в процесі застосування технології; встановлення зобов'язань щодо сплати винагороди власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг, який не використовується для маркування продукції, виготовленої із застосуванням технологій та їх об'єктів.   -145- Родіонов М.К.
Останню частину Ст.17 виключити  
Враховано   встановлення зобов'язань щодо використання запатентованого об'єкта інтелектуальної власності, який не використовується в процесі застосування технології;  
    -146- Кабінет Міністрів України
Абзац 3 статті 18 викласти в редакції першого читання Повернути абзац 12.  
Відхилено    
82. Розділ V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 18. Винагорода авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер 1. Між підприємством, установою чи організацією, де створено технологію і/або куди здійснюється її трансфер, та авторами технології та/або її об'єктів укладається договір, в якому визначаються майнові права, що передаються за цим договором, умови виплати та розмір винагороди за передачу і використання майнових прав на технологію і/або її об'єкти.      Розділ V. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ Стаття 19. Винагорода авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер 1. Між підприємством, установою чи організацією, де створено технологію і/або куди здійснюється її трансфер, та авторами технології укладається договір, в якому визначаються майнові права, що передаються за цим договором, умови виплати та розмір винагороди за передачу і використання майнових прав на технологію.  
83. До майнових прав авторів технологій чи їх об'єктів (або осіб, яким ці права передані) належить:   -147- Беспалий Б.Я.
В частини 2 пункту 1 статті 18 зняти дужки як зайві  
Враховано редакційно   Майнові права на технологію належать особам відповідно до закону чи договору.  
    -148- Родіонов М.К.
Частину 2 пункту 1 статті 18 викласти у такій редакції "Майнові права на технологію належать особам відповідно до закону чи договору"  
Враховано    
84. виключне право на використання технологій чи їх об'єктів; виключне право дозволяти або забороняти використання технологій чи їх об'єктів, зокрема дозволяти або забороняти копіювання, розповсюдження, передачу технологій та їх об'єктів, включати ці об'єкти до інших технологій без погодження з їх авторами або особою, якій передані виключні майнові права на технології та їх об'єкти.       
85. 2. Підприємство, установа, організація, яким передано майнові права на технології чи їх об'єкти, не рідше одного разу на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення фінансового року, а у разі надання ліцензії на використання запатентованих об'єктів технологій іншим особам - протягом місяця після одержання ліцензійних платежів виплачують авторам технологій і/або їх об'єктів винагороду на підставі укладеного з ними договору.   -149- Горбаль В.М.
У пункті 2 статті 18 слова "фінансового року" замінити словами "бюджетного року"  
Враховано   2. Підприємство, установа, організація, яким передано майнові права на технології чи їх складові, не рідше одного разу на рік і не пізніше ніж через місяць після закінчення бюджетного року, а у разі надання ліцензії на використання запатентованих складових технологій іншим особам - протягом місяця після одержання ліцензійних платежів виплачують авторам технологій винагороду.  
86. 3. Розмір, строки і порядок виплати винагороди авторам технологій та їх об'єктів (у разі відсутності договору з ними) і особам, які здійснюють їх трансфер, визначаються колективними договорами, що укладаються в організаціях, які є розробниками технологій та їх об'єктів, з урахуванням творчого вкладу авторів у їх створення, обсягу і доцільності виконання певних робіт особами, які здійснюють трансфер технологій.   -150- Беспалий Б.Я.
В пункті 3 статті 18 дужки замінити комами  
Враховано   3. Розмір, строки і порядок виплати винагороди авторам технологій, у разі відсутності договору з ними, і особам, які здійснюють їх трансфер, визначаються колективними договорами, що укладаються в організаціях, які є розробниками технологій та їх складових, з урахуванням творчого вкладу авторів у їх створення, обсягу і доцільності виконання певних робіт особами, які здійснюють трансфер технологій.  
87. 4. При визначенні розміру винагороди авторам технологій та їх об'єктів, особам, які здійснюють їх трансфер, враховується потреба держави і суспільства у відповідній технології.   -151- Родіонов М.К.
Абзац 1 пункту 4 статті 18 виключити  
Враховано    
    -152- Курас І.Ф.
Пункт 4 статті 18 викласти в наступній редакції: "4. При визначенні розміру винагороди авторам технологій та їх об'єктів, особам, які здійснюють їх трансфер, враховується потреба у відповідній технології"  
Враховано у пункті 3   
88. Розмір винагороди авторам технологій та їх об'єктів визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її фактичної ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій та їх об'єктів.   -153- Горбаль В.М.
Частину 2 пункту 4 статті 18 викласти у такій редакції: "Розмір винагороди авторам технологій та їх об'єктів визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її фактичної ціни, що підтверджено відповідними документами, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій та їх об'єктів."  
Враховано   4. Розмір винагороди авторам технологій визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами.  
    -154- Родіонов М.К.
Частину 2 пункту 4 статті 18 викласти у такій редакції: "Розмір винагороди авторам технологій визначається у відсотках доходів, одержаних внаслідок їх використання, або у фіксованій сумі на одиницю продукції відповідно до її ціни, або виходячи з обсягу доходів, одержаних від передачі технологій, або з урахуванням іншої вигоди, яка може бути отримана за використання технологій, що підтверджено відповідними документами."  
Враховано    
89. Авторам запатентованих об'єктів інтелектуальної власності, які є об'єктами технологій, винагорода розраховується з початку ефективного використання цих об'єктів і співвідноситься з обсягом продажу продукції, одержаної в результаті їх використання.   -155- Горбаль В.М.
У частині 3 пункту 4 статті 18 виключити слово "ефективного".  
Враховано   Авторам технологій винагорода розраховується і виплачується: при використанні технологій розмір винагороди співвідноситься з обсягом продажу продукції, одержаної в результаті їх використання, та/або з іншою вигодою яка може бути одержана від її використання; при тимчасовому невикористанні та збереженні технології як конфіденційної інформації; в інших випадках, що визначається договором з автором.  
    -156- Грачев О.О.
Виключити абзац 3 частини 4 статті 18.  
Враховано редакційно    
    -157- Родіонов М.К.
Частину 3 пункту 4 статті 18 викласти у такій редакції: "Авторам технологій винагорода розраховується і виплачується: при використанні технологій розмір винагороди співвідноситься з обсягом продажу продукції, одержаної в результаті їх використання, та/або з іншою вигодою яка може бути одержана від її використання; при тимчасовому невикористанні та збереженні технології як конфіденційної інформації; в інших випадках, що визначається договором з автором."  
Враховано    
90. Розмір винагороди особам, які здійснюють трансфер технологій, визначається у відсотках доходів, одержаних у результаті їх ефективного продажу, за винятком податків, зборів (обов'язкових платежів), вартості сировини і технологічного обладнання, наданих постачальниками, комісійних, фрахту, страховки, а також інших видів відрахувань, узгоджених сторонами договору про трансфер технологій.   -158- Горбаль В.М.
У частині 4 пункту 4 статті 18 слова "за винятком" замінити словами "зменшених на суму"  
Відхилено    
    -159- Грачев О.О.
Виключити абзац 4 частини 4 статті 18  
Враховано    
91. 5. Кабінет Міністрів України встановлює мінімальні ставки винагороди авторам технологій та їх об'єктів і особам, які здійснюють їх трансфер.   -160- Горбаль В.М.
Пункт 5 статті 18 викласти у такій редакції: "5. Кабінет Міністрів України встановлює мінімальні ставки винагороди авторам технологій та їх об'єктів, що мають загальнодержавне значення, і особам, які здійснюють їх трансфер."  
Відхилено   5. Кабінет Міністрів України встановлює мінімальні ставки винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер.  
92. 6. Спори щодо розміру і порядку виплати винагороди авторам технологій та їх об'єктів і особам, які здійснюють їх трансфер, розв'язуються у судовому порядку.   -161- Кабінет Міністрів України
Абзац 2 частини 1 статті 19 викласти в редакції законопроекту першого читання Повернути абзац 3 та 4 частини четвертої законпроекту першого читання  
Відхилено   6. Спори щодо розміру і порядку виплати винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх трансфер, розв'язуються в судовому порядку.  
93. Стаття 19. Використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України 1. Кошти, одержані від трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України, підлягають зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються уповноваженим органом, відповідними центральними органами виконавчої влади, Національною та галузевими академіями наук з метою: проведення патентно-кон'юнктурних, наукових, маркетингових досліджень, конструкторських і проектних робіт із створення та трансферу технологій, які є частиною державних науково-технічних програм технологічного оновлення вітчизняного виробництва, згідно з потребами держави і суспільства у відповідних технологіях та продукції; забезпечення правової охорони об'єктів технологій в Україні та в державах, куди передбачається їх передати; виплати винагороди авторам технологій та їх об'єктів (у разі охорони прав на ці об'єкти), а також особам, які здійснюють їх трансфер; навчання персоналу підприємств, установ, організацій, яким передаються майнові права на технології та їх об'єкти, правил поводження з наданою інформацією про технології та їх об'єкти; формування і ведення галузевих реєстрів національних технологій; фінансової підтримки державної системи науково-технічної і патентної інформації про технології та їх об'єкти; розвитку інфраструктури трансферу технологій; підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій. 2. Порядок використання коштів, одержаних в результаті трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України, визначається Кабінетом Міністрів України.   -162- Родіонов М.К.
Частину 1 пункту 1 Ст.19 викласти у наступній редакції: "Кошти, одержані від трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок державних коштів, майнові права на які належать державі, підлягають зарахуванню Державного бюджету України на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими законом про державний бюджет України. Під час формування проекту Державного бюджету України відповідні головні розпорядники бюджетних коштів передбачають необхідні обсяги видатків за бюджетними програмами, що можуть бути спрямовані на"  
Враховано   Стаття 20. Використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України 1. Кошти, одержані від трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок державних коштів, майнові права на які належать державі, підлягають зарахуванню Державного бюджету України на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими аконом про державний бюджет України. Під час формування проекту Державного бюджету України відповідні головні розпорядники бюджетних коштів передбачають необхідні обсяги видатків за бюджетними програмами, що можуть бути спрямовані на: проведення патентно-кон'юнктурних, наукових, маркетингових досліджень, конструкторських і проектних робіт із створення та трансферу технологій, які є частиною державних науково-технічних програм технологічного оновлення вітчизняного виробництва, згідно з потребами держави і суспільства у відповідних технологіях та продукції; забезпечення правової охорони технологій та їх складових в Україні та в державах, куди передбачається їх передати; виплати винагороди авторам технологій та їх складових, а також особам, які здійснюють їх трансфер; навчання персоналу підприємств, установ, організацій, яким передаються майнові права на технології, правил поводження з наданою інформацією про технології та їх складові; формування і ведення галузевих реєстрів технологій; фінансової підтримки державної системи науково-технічної і патентної інформації про технології та їх складові; розвитку інфраструктури трансферу технологій; підготовки та перепідготовки фахівців з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій.  
    -163- Беспалий Б.Я.
Статтю 19 викласти у редакції: "Кошти, одержані від трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України". Весь наступний текст цієї частини внести окремо як законопроект про зміни до Бюджетного Кодексу України. При цьому передбачити, яка частина коштів має зараховуватись до загального, а яка до спеціального фонду Держбюджету. Частину 2 статті 19 вилучити, оскільки вона суперечить частині 1, згідно якої кошти зараховуються до Держбюджету.  
Враховано редакційно    
    -164- Горбаль В.М.
Частину 1 пункту 1 статті 19 викласти у такій редакції: "1. Кошти, одержані від трансферу технологій, створених або придбаних за рахунок коштів Державного бюджету України, підлягають зарахуванню до загального фонду Державного бюджету України. Під час формування проекту Державного бюджету України відповідні головні розпорядники бюджетних коштів передбачають необхідні обсяги видатків за бюджетними програмами, спрямованими на:"  
Враховано редакційно    
    -165- Горбаль В.М.
Частину 5 пункту 1 статті 19 виключити  
Відхилено    
    -166- Горбаль В.М.
Частину 9 пункту 1 статті 19 виключити  
Відхилено    
    -167- Демьохін В.А.
Виключити з проекту закону статтю 19  
Відхилено    
94. Стаття 20. Особливості кредитування трансферу технологій Підприємствам, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, насамперед тим, що здійснюватимуть випуск продукції за державним замовленням, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть надаватися державні гарантії щодо погашення кредитів комерційних банків, наданих для придбання технологій та їх об'єктів, необхідність застосування яких визначена потребами держави і суспільства у цих технологіях.   -168- Горбаль В.М.
Статтю 20 виключити  
Відхилено   Стаття 21. Особливості кредитування трансферу технологій Підприємствам, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, що здійснюватимуть випуск продукції за державним замовленням, за рішенням Кабінету Міністрів України, виключно у межах повноважень, встановлених відповідно законом України про державний бюджет України, можуть надаватися державні гарантії щодо погашення кредитів комерційних банків, наданих для придбання технологій та їх складових, необхідність застосування яких визначена потребами держави і суспільства у цих технологіях.  
    -169- Четверіков І.А.
В статті 20 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "у межах, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України"  
Враховано    
95. Стаття 21. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних з трансфером технологій Оподаткування операцій, пов'язаних з продажем науково-дослідними та дослідно-конструкторськими установами і організаціями технологій та їх об'єктів, здійснюється у порядку, згідно з яким 50 відсотків податку на додану вартість за операціями з продажу (трансферу) технологій та їх об'єктів зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується цими установами і організаціями тільки для адресної виплати винагороди авторам відповідних технологій та їх об'єктів і для фінансування витрат, пов'язаних з розробкою і трансфером нових технологій. Оподаткування прибутку суб'єктів підприємницької діяльності, які набули прав на технології та їх об'єкти і використовують їх в рамках виконання інноваційних проектів, зареєстрованих відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність", здійснюється у порядку, згідно з яким 50 відсотків податку на прибуток, одержаний від впровадження і використання цих технологій та їх об'єктів у період, необхідний для їх пристосування до умов підприємства, забезпечення функціонування обладнання та налагодження ефективного виробництва продукції (але не більше трьох років з дати державної реєстрації договору про трансфер технологій), зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується суб'єктами трансферу технологій, які застосували ці технології, тільки для придбання і/або освоєння нових технологій та їх об'єктів. При цьому такий порядок зарахування податку на прибуток не застосовується, якщо зазначений суб'єкт підприємницької діяльності використовує пільгове оподаткування прибутку стосовно технологій або їх об'єктів, які є предметом договору про трансфер технологій, відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність".   -170- Горбаль В.М.
Статтю 21 виключити.  
Враховано    
    -171- Беспалий Б.Я.
Частину 1 статті 21 вилучити, оскільки вона не є і не може бути предметом цього Закону, а є предметом виключно спеціального податкового і бюджетного законодавства.  
Враховано редакційно    
96. 2. Ввізне мито і податок на додану вартість, які справляються при ввезенні об'єктів технологій, що не виробляються в Україні, але без яких неможливо здійснити технологічне оновлення виробництва продукції та застосувати відповідну технологію, у разі державної реєстрації договору про трансфер технологій зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються тільки для цілей, зазначених у частині першій цієї статті. Номенклатура та обсяги ввезення таких об'єктів технологій визначаються договором про трансфер технологій та затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу. 3. Науково - виробничі об'єднання, підприємства, установи та організації, які використовують об'єкти технологій, що не виробляються в Україні, щокварталу подають до уповноваженого органу звіти про використання ввезених ними об'єктів. 4. Особливий порядок сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість і ввізного мита застосовується за умови обов'язкової державної реєстрації договору про трансфер технологій, ведення платником податку окремого бухгалтерського і податкового обліку об'єктів технологій та надсилання ним у місячний строк відповідному органу Державної податкової адміністрації повідомлення про передачу технологій та їх об'єктів і початок їх освоєння. 5. Кошти податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість і ввізного мита згідно з нормами цієї статті підлягають зарахуванню до спеціального фонду державного бюджету і використовуються для цілей, зазначених у частині першій цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -172- Беспалий Б.Я.
Абзац 1 частини 2 статті 21 вилучити. Це предмет спеціального податкового і бюджетного законодавства  
Враховано редакційно   "Стаття 22. Особливості субсидіювання трансферу технологій. На трансфер технологій, що здійснюється за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного рівня встановлюються режим його цільового субсидіювання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Цільові субсидії встановлюються у розмірах: суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому законом України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР), по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов"язаних з виконанням проектів трансферу технологій, затверджених Комісією; суми податку з прибутку, одержавного від впровадження зазначених технологій нараховані за період та у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР); суми ввізного мита та податку на додану вартість, нараховані на сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, згідно з Митним кодексом України та у відповідності до Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР).  
    -173- Беспалий Б.Я.
Частину 5 статті 21 вилучити.  
Враховано    
    -174- Кабінет Міністрів України
Повернути частину 3 статті 21 законопроекту першого читання  
Відхилено    
    -175- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 проекту виключити  
Враховано    
    -176- Юхновський І.Р.
Статтю 22 викласти у новій редакції: "Стаття 22. Особливості субсидіювання трансферу технологій. На трансфер технологій, що здійснюється за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності загальнодержавного рівня встановлюються режим його цільового субсидіювання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Цільові субсидії встановлюються у розмірах: суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому законом України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР), по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов"язаних з виконанням проектів трансферу технологій, затверджених Комісією; суми податку з прибутку, одержавного від впровадження зазначених технологій нараховані за період та у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР); суми ввізного мита та податку на додану вартість, нараховані на сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, згідно з Митним кодексом України та у відповідності до Закону України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР).  
Враховано    
97. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статей 10, 12, 13, 18, 19 та 21, які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності цим Законом.   -177- Родіонов М.К.
Частину 1 Прикінцевих положень викласти в редакції: "Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статей 10, 12, 13, 19, які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності цим Законом, та 20, яка набирає чинності з 1 січня 2006 р".  
Враховано   Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статей 10, 12, 13, 19, які набирають чинності через шість місяців після набрання чинності цим Законом, та статті 20, яка набирає чинності з 1 січня 2006 р.  
98. 2. Внести зміни до таких законів України: 1) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181, № 47, ст. 294; 1998 р., № 10, ст. 35, № 18, ст. 94, № 26, ст. 151; 1999 р., № 1, ст. 1, № 2 - 3, ст. 22, № 8, ст. 55, № 15, ст. 83, № 17, ст. 114, № 18, ст. 140, № 28, ст. 229, № 32, ст. 264, № 38, ст. 338, ст. 352, № 39, ст. 356, № 50, ст. 435; 2000 р., № 2, ст. 16, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 254, ст. 260, № 38, ст. 319, № 43, ст. 370; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 35, ст. 259) після пункту 22.29 доповнити новим пунктом 22.30 такого змісту: "22.30. Установити, що податок на прибуток підприємств, які застосовують нові технології та їх об'єкти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій". У зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31; 2) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 1999 р., № 15, ст. 83, № 18, ст. 140, № 32, ст. 264, № 38, ст. 352, № 39, ст. 356; 2000 р., № 2, ст. 16, № 10, ст. 78, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 260, № 35, ст. 283, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 20, ст. 96, № 23, ст. 114; 2002 р., № 5, ст. 31, № 33, ст. 238, № 36, ст. 266) доповнити абзацом такого змісту: "Установити, що сплата податку на додану вартість підприємствами та організаціями, які продають нові технології та їх об'єкти, виконують роботи та надають послуги, пов'язані з їх трансфером, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій";   -178- Горбаль В.М.
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити  
Враховано    
    -179- Беспалий Б.Я.
Підпункти 1) і 2) пункту 2 Прикінцевих положень вилучити, оскільки зміни до податкового законодавства можуть вноситись тільки окремими законами, а не через прикінцеві положення законів галузевих  
Враховано    
99. 3) статтю 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 2000 р., № 13, ст. 109) доповнити частиною такого змісту: "Установити, що за об'єкти технологій (крім підакцизних товарів), які необхідні для застосування технологій, передбачені державними програмами технологічного оновлення галузей промисловості та ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", мито справляється з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом".   -180- Беспалий Б.Я.
Підпункт 3) пункту 2 Прикінцевих положень вилучити  
Враховано    
100. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом; привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.      3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.