Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., №8 ст.67, № 17-18, ст.250; 2005 р., №4, ст.103) такі зміни:   -1- Ніколаєнко С.М.
В абзаці тринадцятому статті 1 після слів „державного бюджету" записати слова „має статус бюджетної установи" далі за текстом.  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134; 2004 р., №8 ст.67, № 17-18, ст.250; 2005 р., №4, ст.103) такі зміни: 1. У статті 1: 1) абзац тринадцятий після слів „державного бюджету" доповнити словами „має статус бюджетної установи"; 2) абзаци двадцять перший - двадцять четвертий викласти в такій редакції: „акредитація - процедура підтвердження спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність у відповідності до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення; рівень акредитації вищого навчального закладу - найвищий рівень, за яким у вищому навчальному закладі акредитовано напрям або спеціальність; акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу пройшов процедуру акредитації та отримав право видавати документи державного зразка про здобуття базової вищої освіти та кваліфікації; акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад пройшов процедуру акредитації та отримав право видавати документи державного зразка про здобуття вищої освіти та кваліфікації"; 3) абзац двадцять п'ятий виключити.  
    -2- Парубок О.Н.
В абзаці тринадцятому статті 1 після слів „державного бюджету" записати слова „має статус бюджетної установи" далі за текстом.  
Враховано    
    -3- Ніколаєнко С.М.
Бауер М.Й.
Статтю 1 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту: „вищі навчальні заклади І-ІУ рівня акредитації, що перебувають у власності споживчої кооперації України прирівнюються у своїх правах до державних вищих навчальних закладів". У цьому зв'язку абзаци вісімнадцятий - двадцять восьмий вважати абзацами дев'ятнадцятим - двадцять дев'ятим.  
Відхилено    
    -4- Кафарський В.І.
Статтю 1 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту: "вищий навчальний заклад І-ІУ рівня акредитації, що перебуває у власності споживчої кооперації України - вищий навчальний заклад, заснований органами споживчої кооперації України, що фінансується з бюджету споживчої кооперації України і підпорядкований відповідному органу управління споживчої кооперації України". У цьому зв'язку абзаци дев'ятнадцятий - двадцять дев'ятий вважати абзацами двадцятим - тридцятим.  
Відхилено    
    -5- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац двадцять перший статті 1 викласти в такій редакції: „акредитація - процедура підтвердження спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність у відповідності до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення";  
Враховано    
    -6- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац двадцять другий статті 1 викласти в такій редакції: „рівень акредитації навчального закладу - найвищий рівень за яким у вищому навчальному закладі акредитовано напрям або спеціальність";  
Враховано    
    -7- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац двадцять третій статті 1 викласти в такій редакції: „акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу пройшов процедуру акредитації та отримав право видавати документи державного зразка про здобуття базової вищої освіти та кваліфікації";  
Враховано    
    -8- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац двадцять четвертий статті 1 викласти в такій редакції: „акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад пройшов процедуру акредитації та отримав право видавати документи державного зразка про здобуття вищої освіти та кваліфікації";  
Враховано    
    -9- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац двадцять п'ятий статті 1 вилучити.  
Враховано    
1. 1) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 4 слова "освітньо-кваліфікаційний рівень" замінити словами "освітній рівень вищої освіти";   -10- Кабінет Міністрів України
У першому реченні абзацу другого частини першої статті 4 замість слів „освітньо-кваліфікаційний рівень" записати слова „освітній рівень вищої освіти" далі за текстом.  
Відхилено   2. Частину п'яту статті 8 після слова „спрямувань" доповнити словами „і з військових спеціальностей, які не мають аналогів у системі цивільної освіти".  
    -11- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац другий частини першої статті 4 викласти в такій редакції: „Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин безоплатно здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності".  
Враховано    
    -12- Єдін О.Й.
Абзац другий частини першої статті 4 викласти в такій редакції: „Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітній рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності".  
Враховано    
    -13- Кафарський В.І.
Єдін О.Й.
Абзац другий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції: "Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності, здійснюється державною атестаційною комісією. Положення про державну атестаційну комісію затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Відхилено    
    -14- Парубок О.Н.
Абзац перший частини першої статті 8 доповнити реченням такого змісту: „Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст" може здійснювати кваліфікований робітник".  
Відхилено    
    -15- Парубок О.Н.
Частину четверту статті 8 доповнити абзацом третім такого змісту: „Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" у вищих навчальних закладах ІУ рівня акредитації здійснюється за спрямуваннями: фаховий; дослідницький; державного управління; педагогічний".  
Відхилено    
    -16- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини п'ятої статті 8 після слова "магістра" додати слово "військового" (підготовка офіцерських кадрів здійснюється за наскрізними навчальними планами та не передбачає закінчення ВВНЗ після отримання курсантом (слухачем) освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (аналогічно, як фахівцями медичного профілю).  
Враховано    
    -17- Танюк Л.С.
Частину п'яту статті 8 викласти в такій редакції: "5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра мистецького, медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти".  
Відхилено    
2. абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "У документі про вищу освіту зазначається повне найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а у разі отримання вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу також і найменування цього підрозділу";   -18- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий частини першої статті 9 доповнити реченням такого змісту: „У документі про вищу освіту зазначається повне найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а у разі отримання вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу також і найменування цього підрозділу".  
Враховано   3. У частині першій статті 9: 1) абзац шостий доповнити реченням такого змісту: „У документі про вищу освіту зазначається найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а в разі отримання вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу також і найменування цього підрозділу";  
    -19- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий частини першої статті 9 викласти в такій редакції: "Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. В них зазначається повне найменування вищого навчального закладу, який видає цей документ, а у разі отримання вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу також і найменування цього підрозділу".  
Враховано    
3. абзац восьмий викласти у такій редакції: "Для осіб, які навчалися за кошти державного або місцевого бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України";   -20- Бауер М.Й.
Абзац восьмий частини першої статті 9 викласти в такій редакції: „Для осіб, які навчалися за кошти державного або місцевого бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів відповідних бюджетів".  
Враховано   2) абзац восьмий викласти в такій редакції: „Для осіб, які навчалися за кошти державного або місцевого бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів відповідних бюджетів".  
    -21- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 9 доповнити абзацом шостим такого змісту: „У випадку, коли особа пройшла повний курс навчання, але не здобула необхідну кваліфікацію за відповідним освітньо-кваліфікацій-ним рівнем, їй видається довідка встановленого зразка про закінчення вищого навчального закладу". У цьому зв'язку абзаци шостий - восьмий вважати абзацами сьомим - дев'ятим.  
Відхилено    
4. 3) частину другу статті 10 викласти у такій редакції: "2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації та відповідними підрозділами наукових і навчально-наукових установ та підприємств, у тому числі на підставі укладених договорів";   -22- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому частини другої статті 10 слово „або" вилучити; після слова „акредитації" записати слова: „та відповідними підрозділами наукових і навчально-наукових установ та підприємств", далі за текстом.  
Враховано   4. Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: "2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації та відповідними підрозділами наукових і навчально-наукових установ та підприємств, у тому числі на підставі укладених договорів". 5. У частині другій статті 13: 1)абзац п'ятий викласти в такій редакції: „Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися до двох років"; 2)абзац сьомий після слова „магістра" доповнити словами „військового, мистецького, педагогічного", а після слова „спрямувань" доповнити словами „а також окремих наукоємних і високотехнологічних спеціальностей". 6. У частині третій статті 14 слова „дисциплін, форми" замінити словами „дисциплін, види". 7. У статті 18: 1) у частині першій: абзац дев'ятий викласти в такій редакції: „здійснює визнання (нострифікацію) іноземних документів про вищу освіту та вчені звання"; після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту: „організовує роботу Державної акредитаційної комісії". У зв'язку з цим абзаци десятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцятим;  
    -23- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини другої статті 10 викласти в такій редакції: „Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами вищих навчальних закладів, наукових і навчально-наукових установ відповідного рівня акредитації та підприємств, у тому числі на підставі укладених договорів".  
Враховано    
    -24- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини першої статті 13 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики або відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки"  
Відхилено    
    -25- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини другої статті 13 після слова "затверджуються" додати слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики або відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із"  
Відхилено    
    -26- Бауер М.Й.
Абзац п'ятий частини другої статті 13 викласти в такій редакції: „Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися до двох років".  
Враховано    
    -27- Ніколаєнко С.М.
В абзаці сьомому частини другої статті 13 після слова „магістра" записати слова: „мистецького, педагогічного", після слова „спрямувань" записати слова „а також окремих наукоємних і високотехнологічних спеціальностей" далі за текстом.  
Враховано    
    -28- Кузьмук О.І.
В абзаці сьомому частини другої статті 13 після слова "магістра" записати слово "військового".  
Враховано    
    -29- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини третьої статті 13 після слова "затверджуються" додати слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики або відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із".  
Відхилено    
    -30- Кафарський В.І.
У частині третій статті 14 після слова „дисциплін" замість слова „форми" записати слово „види".  
Враховано    
    -31- Кафарський В.І.
Абзац дев'ятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції: „здійснює визнання (нострифікацію) іноземних документів про вищу освіту та вчені звання";  
Враховано    
    -32- Кафарський В.І.
Частину першу статті 18 доповнити абзацом десятим такого змісту: „організовує роботу Державної акредитаційної комісії"; У цьому зв'язку абзаци десятий - дев'ятнадцятий вважати абзацами одинадцятим - двадцять першим.  
Враховано    
5. 4) у статті 18: у частині першій: абзац десятий викласти у такій редакції: "формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";   -33- Кабінет Міністрів України
Абзац десятий частини першої статті 18 доповнити словами „наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
Враховано   абзац одинадцятий викласти в такій редакції: "формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"; абзац сімнадцятий після слова „закладів" доповнити словом „державної";  
    -34- Кармазін Ю.А.
Абзац десятий частини першої статті 18 доповнити такими словами: „наукових та науково-педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
Враховано    
    -35- Кузьмук О.І.
Абзац десятий частини першої статті 18 доповнити словами "наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих йому вищих навчальних закладів"  
Враховано    
    -36- Кафарський В.І.
В абзаці шістнадцятому частини першої статті 18 після слова „закладів" записати слово: „державної" далі за текстом.  
Враховано    
6. абзац сімнадцятий замінити новими абзацами такого змісту: "організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; присвоює вчені звання доцента і професора; здійснює реалізацію державної цінової політики у сфері вищої освіти та моніторинг цін на освітні послуги". У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий і дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим і двадцять першим;   -37- Кабінет Міністрів України
Абзац сімнадцятий частини першої статті 18 викласти в такій редакції: "організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; присвоює вчені звання доцента і професора; здійснює реалізацію державної цінової політики у сфері вищої освіти та моніторинг цін на освітні послуги".  
Враховано   абзац вісімнадцятий замінити трьома абзацами такого змісту: "організовує атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; присвоює вчені звання доцента і професора; здійснює реалізацію державної цінової політики у сфері вищої освіти та моніторинг цін на освітні послуги". У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий і двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим і двадцять другим; 2) у частині другій: абзац перший викласти в такій редакції: „ 2. Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади";  
    -38- Устенко О.А.
Абзац перший частини другої статті 18 викласти в такій редакції: „ Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади";  
Відхилено    
7. частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: "формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;   -39- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 18 доповнити абзацом четвертим такого змісту: „формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"; У цьому зв'язку абзаци четвертий-восьмий вважати абзацами п'ятим -дев'ятим.  
Враховано   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: „формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим абзаци четвертий-восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим -дев'ятим; абзац сьомий викласти в такій редакції: „за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки організовують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників вищих навчальних закладів". 8. У частині другій статті 22: 1) в абзаці третьому слова "спортивної та оздоровчої" виключити та доповнити словами „та роботи з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у відповідну галузь виробництва"; 2) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: „забезпечення фізичного розвитку особистості шляхом фізичного виховання, масового спорту, фізичної реабілітації і рекреації". У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим.  
    -40- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 18 доповнити абзацом четвертим такого змісту: „формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
Враховано    
    -41- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 18 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "формують і розміщують державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів серед підпорядкованих їм вищих навчальних закладів";  
Враховано    
    -42- Ніколаєнко С.М.
В абзаці шостому частини другої статті 18 перед словом „організовують" записати слова: „за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки" далі за текстом".  
Враховано    
    -43- Ніколаєнко С.М.
З абзацу третього частини другої статті 22 вилучити слова: "спортивної та оздоровчої"  
Враховано    
    -44- Кузьмук О.І.
З абзацу третього частини другої статті 22 вилучити слова "творчої, мистецької та "оздоровчої"  
Враховано частково    
    -45- Парубок О.Н.
Абзац третій частини другої статті 22 доповнити словами: „та роботи з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у відповідну галузь виробництва" далі за текстом.  
Враховано    
    -46- Ніколаєнко С.М.
Частину другу статті 22 доповнити абзацом четвертим такого змісту: „забезпечення фізичного розвитку особистості шляхом фізичного виховання, масового спорту, фізичної реабілітації і рекреації"; У цьому зв'язку абзаци четвертий - дев'ятий вважати абзацами п'ятим - десятим.  
Враховано    
    -47- Парубок О.Н.
Абзац п'ятий частини другої статті 22 викласти в такій редакції: „здійснення підготовки наукових, педагогічних і науково-педагогічних кадрів та їх атестація в акредитованих вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації".  
Відхилено    
8. 5) частину четверту статті 23 виключити;   -48- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Ситник К.М.
Родіонов М.К.
Частину четверту статті 23 доповнити реченням такого змісту: „До числа студентів які навчаються за державним замовленням включаються також студенти які навчаються за рахунок підприємств державної та комунальної форм власності".  
Відхилено   9. Абзац третій статті 24 доповнити словами „якщо вони входять до складу відповідного вищого навчального закладу третього-четвертого рівнів акредитації". 10. У статті 25: 1) у пункті 1: абзац перший після слова „мистецтв" доповнити словами „військової справи"; абзац другий після слова "культурологічні" доповнити словом "військові"; 2) пункт 2 після слова "мистецтва" доповнити словами "військової справи"; 3) пункт 3 після слова " мистецтва" доповнити словами "військової справи". 11. У статті 27: 1) у частині першій: абзац перший після слів "форми власності" доповнити словами "та його філій"; абзац другий доповнити словами „за погодженням з Кабінетом Міністрів України";  
    -49- Кабінет Міністрів України
Єдін О.Й.
Царенко О.М.
Рудковський Д.О.
Томич І.Ф.
Борзих О.І.
Будаг'янц М.А.
Горбаль В.М.
Частину четверту статті 23 вилучити.  
Відхилено    
    -50- Поліщук М.Є.
Частину четверту статті 23 викласти в такій редакції: "У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за бюджетні кошти визначається державним замовленням".  
Відхилено    
    -51- Станецький Г.С.
Частину четверту статті 23 викласти в такій редакції: "У вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити в поточному році не менше ніж 103 відсотків від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс в минулому році".  
Відхилено    
    -52- Станецький Г.С.
Частину четверту статті 23 доповнити абзацом такого змісту: "У нових вищих навчальних закладах державної і комунальної форм власності протягом перших п'яти років існування кількість студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 51 відсоток від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс".  
Відхилено    
    -53- Єдін О.Й.
Засуха Т.В.
Частину четверту статті 23 доповнити абзацом другим такого змісту: "У разі неповного бюджетного фінансування державного замовлення вищим навчальним закладам державної і комунальної власності дозволяється прийом студентів на перший курс за рахунок позабюджетних коштів, отриманих за навчання від фізичних і юридичних осіб в кількості відповідній недофінансованому відсотку".  
Відхилено    
    -54- Парубок О.Н.
Частину четверту статті 23 вилучити.  
Відхилено    
    -55- Бауер М.Й.
Абзац третій статті 24 доповнити словами: „якщо вони входять до складу відповідного вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівнів акредитації";  
Враховано    
    -56- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини першої статті 25 після слова „мистецтв" записати слова „військової справи".  
Враховано    
    -57- Кузьмук О.І.
В абзаці третьому частини першої статті 25 після слова "культурологічні" записати слово "військові" далі за текстом.  
Враховано    
    -58- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини другої статті 25 після слова "мистецтва" записати слова "військової справи" далі за текстом.  
Враховано    
    -59- Кузьмук О.І.
В частині третій статті 25 після слова " мистецтва" записати слова "військової справи" далі за текстом.;  
Враховано    
    -60- Парубок О.Н.
В частині першій статті 25 після слів: „або структурний підрозділ вищого навчального закладу" записати слова: „з правом юридичної особи" далі за текстом  
Відхилено    
    -61- Парубок О.Н.
В частині шостій статті 25 після слів: „або структурний підрозділ вищого навчального закладу" записати слова: „з правом юридичної особи" далі за текстом.  
Відхилено    
    -62- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Абзац сьомий статті 26 доповнити такими словами: „за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, присвоювати вчені звання доцента і професора, атестати яким видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Відхилено    
    -63- Кафарський В.І.
Статтю 26 доповнити абзацом восьмим такого змісту: "самостійно розробляти власні галузеві стандарти вищої освіти, проводити ліцензійну та акредитаційну експертизи, визначати та запроваджувати власні форми навчання, форми та види організації навчального процесу, встановлювати форми оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників". У цьому зв'язку абзац восьмий - дев'ятий вважати абзацом дев'ятим - десятим.  
Відхилено    
    -64- Ніколаєнко С.М.
В абзаці першому частини першої статті 27 після слів „державної форми власності" записати слова „та його філій" далі за текстом.  
Враховано    
    -65- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини першої статті 27 після слів "державної форми власності" додати слова "та вищого військового навчального закладу першого або другого рівня акредитації" далі за текстом.  
Відхилено    
    -66- Ніколаєнко С.М.
Абзац другий частини першої статті 27 доповнити словами: „за погодженням з Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -67- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини першої статті 27 після слів "державної форми власності" додати слова "крім вищих військових навчальних закладів)"  
Відхилено    
9. 6) у статті 27: абзаци третій і четвертий частини першої викласти у такій редакції: "Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації.   -68- Кабінет Міністрів України
Абзац третій частини першої статті 27 доповнити словами: „за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації".  
Враховано частково   абзац третій доповнити реченням такого змісту: „Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів третього - четвертого рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюються органами влади Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України ";  
    -69- Горбаль В.М.
Абзац третій частини першої статті 27 викласти в такій редакції: „Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюється органами влади Автономної Республіки Крим: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації".  
Враховано частково    
    -70- Ніколаєнко С.М.
Абзац третій частини першої статті 27 доповнити реченням такого змісту: „Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюється органами влади Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України ".  
Враховано    
10. Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюються органами місцевого самоврядування: за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації";   -71- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий частини першої статті 27 доповнити словами: „за погодженням з Кабінетом Міністрів України - вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або відповідними іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, - вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації".  
Враховано частково   абзац четвертий доповнити словами і реченням такого змісту: „за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів третього - четвертого рівнів акредитації комунальної форми власності здійснюються органами місцевого самоврядування за погодженням з Кабінетом Міністрів України"; абзац п'ятий доповнити словами і реченням такого змісту: „за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів третього-четвертого рівнів акредитації приватної форми власності здійснюються їх власником (власниками) за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки"; доповнити абзацом шостим такого змісту: „Порядок створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України";  
    -72- Ніколаєнко С.М.
Абзац четвертий частини першої статті 27 доповнити словами: „за погодженням з Кабінетом Міністрів України" і доповнити реченням такого змісту: „Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації комунальної форми власності здійснюється органами самоврядування за погодженням з Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -73- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Ситник К.М.
Родіонов М.К.
Абзац п'ятий частини першої статті 27 доповнити реченням такого змісту: „за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки" і доповнити реченням такого змісту: „Створення, реорганізація та ліквідація філій вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації приватної форми власності здійснюється їх власником (власниками) за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -74- Ніколаєнко С.М.
Частину першу статті 27 доповнити абзацом шостим такого змісту: „Порядок створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України";  
Враховано    
11. частину третю виключити;   -75- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 27 вилучити.  
Відхилено   2) абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції: „повне найменування, в якому вказується організаційно-правова форма та назва із зазначенням його типу, юридичну адресу, дату прийняття рішення про створення". 12. У статті 28: 1) абзац п'ятий частини першої викласти в такій редакції: „Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам є наявність у них необхідної власної або орендованої не менш як на 10 років матеріально-технічної бази, науково-методичного та інформаційного забезпечення, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки"; 2) у частині другій: в абзаці першому слова "вищих навчальних закладів" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: „У сертифікаті вищого навчального закладу про акредитацію напряму або спеціальності вказується освітньо-кваліфікаційний рівень, термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи та їх юридичні адреси"; абзац четвертий викласти в такій редакції: „Акредитація напряму та спеціальності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки шляхом проведення акредитаційної експертизи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". абзац шостий викласти в такій редакції: „Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитацію, отримують сертифікат про акредитацію напряму або спеціальності, термін дії якого не може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифіката здійснюється в порядку, встановленому для його одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого навчального закладу виданий сертифікат втрачає чинність";  
    -76- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 27 викласти в такій редакції: " Мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них".  
Враховано    
    -77- Кафарський В.І.
Абзац третій частини четвертої статті 27 викласти у такій редакції: „повне найменування, в якому вказується організаційно-правова форма та назва із зазначенням його типу, юридичну адресу, дату прийняття рішення про створення";  
Враховано    
    -78- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац п'ятий частини першої статті 28 викласти в такій редакції: „Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам є наявність у них необхідної власної або орендованої не менш як на 10 років матеріально-технічної бази, науково-методичного та інформаційного забезпечення, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -79- Бауер М.Й.
З абзацу першого частини другої статті 28 слова: "вищих навчальних закладів" вилучити.  
Враховано    
    -80- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац другий частини другої статті 28 викласти в такій редакції: „У сертифікаті вищого навчального закладу про акредитацію напряму або спеціальності, вказується освітньо-кваліфікаційний рівень, термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи та їх юридичні адреси".  
Враховано    
    -81- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац третій частини другої статті 28 вилучити.  
Враховано    
    -82- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац четвертий частини другої статті 28 викласти в такій редакції: „Акредитація напряму та спеціальності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення акредитаційної експертизи у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -83- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац шостий частини другої статті 28 викласти у такій редакції: „Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитацію отримують сертифікат про акредитацію напряму або спеціальності, термін дії якого не може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифіката здійснюється у порядку, встановленому для його одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого навчального закладу виданий сертифікат втрачає чинність".  
Враховано    
12. 7) в абзаці першому частини четвертої статті 28 слово "закону" замінити словом "законодавства";   -84- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому частини четвертої статті 28 замість слова „закону" записати слово "законодавства".  
Враховано   3) в абзаці першому частини четвертої слова „вищих навчальних закладів" виключити, а слово „закону" замінити словом "законодавства".  
    -85- Бауер М.Й.
З абзацу першого частини четвертої статті 28 слова: „вищих навчальних закладів" вилучити.  
Враховано    
    -86- Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини четвертої статті 28 викласти в такій редакції: "Ліцензії на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів можуть бути анульовані відповідно до закону".  
Відхилено    
13. 8) у статті 30: друге речення частини першої виключити;   -87- Кабінет Міністрів України
З абзацу першого частини першої статті 30 друге речення вилучити.  
Відхилено   13. У статті 30: 1) у частині другій: абзац перший викласти в такій редакції: „2.Структурними підрозділами вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, інститути, структурно відокремлені підрозділи, бібліотека, спортивний клуб тощо"; абзац третій після слова "завідуючий" доповнити словом " (начальник)"; доповнити абзацами шостим, сьомим та восьмим такого змісту: "Вищий навчальний заклад третього або четвертого рівнів акредитації може мати у своєму складі військовий навчальний підрозділ (військовий інститут, коледж, факультет або кафедру військової підготовки). Створення, реорганізація та ліквідація військового навчального підрозділу вищого навчального закладу здійснюються Кабінетом Міністрів України. Військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу може мати права юридичної особи, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні цей військовий навчальний підрозділ, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки. Керівництво військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, а також його структурними підрозділами здійснюється відповідними начальниками, які призначаються на посади за конкурсом центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні цей військовий навчальний підрозділ, строком на 5 років";  
    -88- Парубок О.Н.
Речення друге частини першої статті 30 викласти в такій редакції: „Вищі навчальні заклади Ш-ІУ рівнів акредитації можуть мати у своєму складі структурні підрозділи з правом юридичної особи".  
Враховано редакційно    
    -89- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Абзац перший частини другої статті 30 викласти в такій редакції: „Структурними підрозділами вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, інститути, структурно - відокремлені підрозділи, бібліотека, спортивний клуб тощо".  
Враховано    
    -90- Кузьмук О.І.
В абзаці третьому частини другої статті 30 після слова "завідуючий" додати слово " (начальник)" далі за текстом.  
Враховано    
    -91- Кузьмук О.І.
Частину другу статті 30 доповнити абзацами шостим, сьомим та восьмим такого змісту: "Вищий навчальний заклад третього або четвертого рівнів акредитації може мати у своєму складі військовий навчальний підрозділ (військовий інститут, коледж, факультет або кафедру військової підготовки). Створення, реорганізація та ліквідація військового навчального підрозділу вищого навчального закладу здійснюється Кабінетом Міністрів України. Військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу може мати окремі права юридичної особи, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органа виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні цей військовий навчальний підрозділ, та спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі освіти і науки. Керівництво військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу, а також його структурними підрозділами здійснюється відповідними начальниками, які призначаються на посади за конкурсом центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні цей військовий навчальний підрозділ, строком на 5 років.";  
Враховано    
14. в абзаці першому частини третьої слова "і предметні (циклові) комісії" замінити словами "предметні (циклові) комісії, бібліотека тощо";   -92- Кабінет Міністрів України
Абзац перший частини третьої статті 30 доповнити словами „бібліотека тощо".  
Враховано   2) в абзаці першому частини третьої слова "і предметні (циклові) комісії" замінити словами "предметні (циклові) комісії, бібліотека тощо".  
15. частину четверту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Філія створюється у разі, коли є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації". У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;   -93- Ніколаєнко С.М.
Бауер М.Й.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Частину четверту статті 30 викласти в такій редакції: „ 4.Відокремлені структурні підрозділи - філії, інститути, факультети, кафедри, вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, навчально-консультаційні центри, що створюються поза місцем розташування базового вищого навчального закладу з метою наближення місця навчання студентів до місця їх проживання. Відокремлені структурні підрозділи мають право створюватися в акредитованих вищих навчальних закладах. Філія вищого навчального закладу - відокремлений структурний підрозділ, що створюється відповідно до законодавства і розташований поза місцем знаходження вищого навчального закладу "в інший адміністративно-територіальній одиниці" та здійснює всі або частину його функцій. Філію очолює директор, який призначається у порядку, встановленому законодавством. Навчально-консультаційний центр є відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу, що створюється за умови наявності відповідних науково-педагогічних кадрів, необхідного матеріально-технічного забезпечення і де можуть здійснюватися окремі форми організації навчання передбачені навчальним планом. Рішення про створення відокремлених структурних підрозділів (крім філій) вищого навчального закладу державної форми власності приймається спеціально уповноваженим центральним органом державної влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади. Філія створюється у разі, коли є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації"  
Враховано   3) частину четверту викласти в такій редакції: „ 4.Відокремлені структурні підрозділи - філії, інститути, факультети, кафедри, вищі навчальні заклади першого - другого рівнів акредитації, навчально-консультаційні центри, що створюються поза місцем розташування базового вищого навчального закладу з метою наближення місця навчання студентів до місця їх проживання. Відокремлені структурні підрозділи мають право створюватися в акредитованих вищих навчальних закладах. Філія вищого навчального закладу - відокремлений структурний підрозділ, що створюється відповідно до законодавства і розташований поза місцем знаходження вищого навчального закладу в іншій адміністративно-територіальній одиниці та здійснює всі або частину його функцій. Філію очолює директор, який призначається у порядку, встановленому законодавством. Навчально-консультаційний центр є відокремленим структурним підрозділом вищого навчального закладу, що створюється за умови наявності відповідних науково-педагогічних кадрів, необхідного матеріально-технічного забезпечення і де можуть здійснюватися окремі форми організації навчання, передбачені навчальним планом. Рішення про створення відокремлених структурних підрозділів (крім філій) вищого навчального закладу державної форми власності приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади. Філія створюється в разі, якщо є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації";  
    -94- Кабінет Міністрів України
Горбаль В.М.
Частину четверту статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту: „Філія створюється у разі, коли є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації".  
Враховано    
    -95- Ніколаєнко С.М.
Бауер М.Й.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац другий частини четвертої статті 30 вилучити.  
Враховано    
    -96- Кабінет Міністрів України
Горбаль В.М.
Частину четверту статті 30 доповнити абзацом третім такого змісту: „Філія створюється у разі, коли є умови для функціонування не менше ніж двох факультетів для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації та не менше ніж двох відділень для вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації. Порядок створення філій визначається Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
16. у частині п'ятій: абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Повноваження директорів інститутів визначаються статутом вищого навчального закладу";   -97- Кабінет Міністрів України
Абзац перший частини п'ятої статті 30 доповнити реченням такого змісту: "Повноваження директорів інститутів визначаються статутом вищого навчального закладу".  
Враховано   4) у частині п'ятій: абзац перший після слова „обирається" доповнити словами і реченням такого змісту: "Вченою радою вищого навчального закладу. Повноваження директорів інститутів визначаються статутом вищого навчального закладу";  
    -98- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
В абзаці першому частини п'ятої статті 30 після слова „обирається" записати слова: "Вченою радою вищого навчального закладу" далі за текстом.  
Враховано    
17. доповнити частину абзацом такого змісту: "Положення про навчально-науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";   -99- Кабінет Міністрів України
Частину п'яту статті 30 доповнити абзацом шостим такого змісту: „Положення про навчально-науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано   доповнити абзацом шостим такого змісту: „Положення про навчально-науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки"; 5) частину сьому викласти в такій редакції: „7.Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні підрозділи (навчально-методичні управління, навчально-методичні кабінети, навчальні відділи, відділи акредитації тощо), комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством"; 6) доповнити частинами восьмою і дев'ятою такого змісту: "8.Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі спортивний клуб. Спортивний клуб вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації очолює директор, якого призначає керівник вищого навчального закладу за погодженням з Вченою радою вищого навчального закладу. 9.Вищий навчальний заклад може співпрацювати і розміщувати свої навчальні та науково-дослідні підрозділи на заводах, фабриках, у фірмах, клінічних базах медичних установ, у закладах".  
    -100- Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 30 доповнити абзацом сьомим такого змісту: „Типове положення про навчально-науково-виробничі, навчально-наукові та науково-дослідні центри затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано редакційно    
    -101- Кафарський В.І.
Частину сьому статті 30 викласти в такій редакції: „Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні підрозділи (навчально-методичні управління, навчально-методичні кабінети, навчальні відділи, відділи акредитації тощо), комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством".  
Враховано    
    -102- Волинець М.Я.
У частині сьомій статті 30 після слів „заклади культурно-побутового призначення" записати слова „коледжі, ліцеї, гімназії" далі за текстом.  
Враховано частково (п.358)   
    -103- Ніколаєнко С.М.
Статтю 30 доповнити частиною восьмою такого змісту: "Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі спортивний клуб. Спортивний клуб вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації очолює директор, якого призначає керівник вищого навчального закладу за погодженням з Вченою радою."  
Враховано    
    -104- Ніколаєнко С.М.
Статтю 30 доповнити частиною дев'ятою такого змісту: „Вищий навчальний заклад може співпрацювати і розміщувати свої навчальні та науково-дослідні підрозділи на заводах, фабриках, фірмах, клінічних базах медичних установ та інших закладах".  
Враховано    
18. 9) у статті 32: в абзаці другому частини другої слова "і штатний розпис" виключити;   -105- Кабінет Міністрів України
З абзацу другого частини другої статті 32 слова „і штатний розпис" вилучити.  
Відхилено   14. У статті 32: 1) у частині другій: після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту: „за погодженням Вченої ради вищого навчального закладу призначає та звільняє проректорів (заступників керівника), головного бухгалтера". У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять першим; в абзаці шістнадцятому слово „викладачів" замінити словами „педагогічних та науково-педагогічних працівників", а слово „виховання" замінити словом „розвитку"; після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: „забезпечує впровадження новітніх технологій щодо розвитку фізичного виховання, створює належні умови для занять масовим спортом, сприяє організації центрів олімпійської підготовки". У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять другим; абзац дев'ятнадцятий після слова " освітньої" доповнити словами „наукової та науково-технічної";  
    -106- Кафарський В.І.
Частину другу статті 32 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту: „за погодженням Вченої ради вищого навчального закладу призначає та звільняє проректорів (заступників керівника), головного бухгалтера"; У цьому зв'язку абзаци дев'ятий - двадцятий вважати абзацами десятим - двадцять першим.  
Враховано    
    -107- Ніколаєнко С.М.
В абзаці п'ятнадцятому частини другої статті 32 замість слова „виховання" записати слово „розвитку" далі за текстом  
Враховано    
    -108- Устенко О.А.
В абзаці п'ятнадцятому частини другої статті 32 замість слова „викладачів" записати слова „педагогічних та науково-педагогічних працівників" далі за текстом.  
Враховано    
    -109- Ніколаєнко С.М.
Частину другу статті 32 доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту: „забезпечує впровадження новітніх технологій щодо розвитку фізичного виховання, створює належні умови для занять масовим спортом, сприяє організації центрів олімпійської підготовки"; У цьому зв'язку абзаци шістнадцятий -двадцятий вважати абзацами сімнадцятим - двадцять першим.  
Враховано    
    -110- Родіонов М.К.
В абзаці сімнадцятому частини другої статті 32 після слова " освітньої" записати слова „наукової та науково-технічної" далі за текстом.  
Враховано    
19. частину третю виключити;   -111- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 32 вилучити.  
Відхилено   2) в абзацах першому і другому частини третьої слово „почесного" замінити словом „радника". 15. У статті 33: 1) назву та частину першу викласти в такій редакції: "Стаття 33. Керівник інституту, факультету, відділення 1.Керівництво інститутом здійснює директор, керівництво факультетом здійснює декан (начальник). Директор інституту, декан (начальник) факультету можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Директор, декан (начальник) видають розпорядження, що стосуються діяльності інституту, факультету. Розпорядження є обов'язковими для виконання всіма працівниками інституту, факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу. Керівник вищого навчального закладу відміняє розпорядження директора, декана (начальника) , які суперечать закону, статутові вищого навчального закладу чи завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу"; 2) перше речення абзацу першого частини другої після слова „завідуючий" доповнити словом " (начальник)"; 3) доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Керівництво факультетом (відділенням) вищого військового навчального закладу здійснює начальник факультету (відділення). Начальник факультету (відділення) призначається на посаду за конкурсом у порядку, що визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що має у своєму підпорядкуванні вищий військовий навчальний заклад, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки, строком на 5 років". 16. У статті 34: 1) у частині першій: абзац четвертий доповнити словами "затвердження його штатного розпису";  
    -112- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Кафарський В.І.
В абзаці першому частини третьої статті 32 замість слова „почесного" записати слово „радника" далі за текстом.  
Враховано    
    -113- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Кафарський В.І.
В абзаці другому частини третьої статті 32 замість слова „почесного" записати слово „радника" далі за текстом.  
Враховано    
    -114- Устенко О.А.
Назву статті 33 викласти в такій редакції: "Стаття 33. Керівник інституту, факультету, відділення".  
Враховано    
    -115- Устенко О.А.
Абзац перший частини першої статті 33 викласти в такій редакції: „Керівництво інститутом здійснює директор, керівництво факультетом здійснює декан (начальник).Директор інституту, декан (начальник) факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам ".  
Враховано    
    -116- Устенко О.А.
Абзац перший частини першої статті 33 викласти в такій редакції: „Директор, декан (начальник) видає розпорядження, що стосуються діяльності інституту, факультету. Розпорядження є обов'язковими для виконання всіма працівниками інституту, факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу. Керівник вищого навчального закладу відміняє розпорядження директора, декана (начальника), які суперечать закону, статутові вищого навчального закладу чи завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -117- Кузьмук О.І.
В першому абзаці частини другої статті 33 після слова „завідуючий" записати слово " (начальник)" далі за текстом.  
Враховано    
    -118- Кузьмук О.І.
Статтю 33 доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Керівництво факультетом (відділенням) вищого військового навчального закладу здійснює начальник факультету (відділення). Начальник факультету (відділення) призначається на посаду за конкурсом у порядку, що визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що має у своєму підпорядкуванні вищий військовий навчальний заклад, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, строком на 5 років".  
Враховано    
    -119- Кармазін Ю.А.
В абзаці четвертому частини першої статті 34 після слова „закладу" записати слова "затвердження його штатного розпису";  
Враховано    
20. 10) у статті 34: у частині першій: в абзаці п'ятому слова "директорів інститутів" виключити;   -120- Кабінет Міністрів України
З абзацу п'ятого частини першої статті 34 слова „директорів інститутів" вилучити.  
Враховано   в абзаці п'ятому слова „директорів інститутів" виключити;  
    -121- Горбаль В.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 34 викласти в такій редакції: „подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера";  
Враховано частково    
21. абзац шостий викласти у такій редакції: "обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами, професорів і директорів інститутів";   -122- Горбаль В.М.
Абзац шостий частини першої статті 34 вилучити.  
Відхилено   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: „затвердження на посаді деканів факультетів". У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим;  
    -123- Ніколаєнко С.М.
Частину першу статті 34 доповнити абзацом сьомим такого змісту: „затвердження на посаді деканів факультетів"; У цьому зв'язку абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати абзацами восьмим - шістнадцятим.  
Враховано    
22. друге речення абзацу тринадцятого: після слова "декани" доповнити словами "директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки"; після слів "на постійній основі" доповнити словами "керівники органів студентського самоврядування";   -124- Кабінет Міністрів України
У другому реченні абзацу тринадцятого частини першої статті 34 після слова „декани" записати слова „директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки" далі за текстом; після слів „на постійній основі" записати слова „керівники органів студентського самоврядування" далі за текстом.  
Враховано   абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції: „Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники інституту, факультету і до 10 відсотків - виборні представники осіб, які навчаються"; абзац п'ятнадцятий доповнити словами „а виборні представники осіб, які навчаються, - вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу"; 2) у частині другій: абзац перший після слова „рада" доповнити словом „інституту", а після слова „органом" доповнити словом „інституту";  
    -125- Кириленко В.А.
Абзац тринадцятий частини першої статті 34 доповнити словами: „а не менш як 10 відсотків - студенти вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -126- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. В абзаці тринадцятому частини першої статті 34 після слів „які працюють у ньому на постійній основі" записати слова „виборні представники студентів і аспірантів" далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -127- Самойлик К.С.
В абзаці тринадцятому частини першої статті 34 після слів „які працюють у ньому на постійній основі" записати слова „виборні представники студентів і аспірантів" далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -128- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші) Абзац тринадцятий частини першої статті 34 доповнити словами: „а не менш як 15 відсотків - студенти і аспіранти".  
Відхилено    
    -129- Кармазін Ю.А.
Абзац тринадцятий частини першої статті 34 доповнити словами: "а не менш як 10 відсотків - студенти вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -130- Самойлик К.С.
Останнє речення абзацу тринадцятого частини першої статті 34 викласти в такій редакції: „При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, а не менш як 15 відсотків - студенти і аспіранти".  
Відхилено    
    -131- Родіонов М.К.
Абзац тринадцятий частини першої статті 34 викласти в такій редакції: „Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, директори інститутів, декани, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники інституту, факультету і до 10 відсотків виборні представники осіб, які навчаються".  
Враховано    
    -132- Кузьмук О.І.
В абзаці тринадцятому частини першої статті 34 після слова "декани" додати слова " (начальники факультетів)", після слова "завідуючих" додати слово " (начальників)".  
Відхилено    
    -133- Кузьмук О.І.
Абзац тринадцятий частини першої статті 34 доповнити словами: "та не менше як 10 відсотків, виборних представників докторантів, ад'юнктів і курсантів (слухачів)".  
Враховано редакційно    
    -134- Кириленко В.А.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 34 викласти в такій редакції: "Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а представники, які є студентами, обираються вищим органом студентського самоврядування навчального закладу".  
Враховано частково    
    -135- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 34 доповнити словами „а представники студентів і аспірантів - колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -136- Кармазін Ю.А.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 34 викласти в такій редакції: "Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Виборні представники, які є студентами та аспірантами, обираються вищим колегіальним органом профспілкової організації студентів та аспірантів і вищим колегіальним органом студентського самоврядування навчального закладу".  
Враховано частково    
    -137- Родіонов М.К.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 34 доповнити словами: „а виборні представники осіб, які навчаються, - вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -138- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Устенко О.А.
В абзаці першому частини другої статті 34 після слова „рада" записати слово „інституту" далі за текстом; після слова „органом" записати слово „інституту" далі за текстом.  
Враховано    
23. друге речення абзацу другого частини другої після слів "на постійній основі" доповнити словами "керівники органів студентського самоврядування";   -139- Кабінет Міністрів України
У другому реченні абзацу другого частини другої статті 34 після слів „на постійній основі" записати слова „керівники органів студентського самоврядування" далі за текстом.  
Враховано   абзаци другий та третій викласти в такій редакції: "Вчену раду інституту очолює її голова - директор інституту. Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу вченої ради інституту, факультету входять за посадами заступники директора, декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування інституту, факультету, органів студентського самоврядування інституту, факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників інституту, факультету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники осіб, які навчаються, - відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники факультету і до 10 відсотків - виборні представники осіб, які навчаються. Виборні представники обираються органом громадського самоврядування інституту, факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники осіб, які навчаються, - вищим органом студентського самоврядування факультету"; абзац шостий доповнити словом „ (начальника)"; 3) друге речення частини третьої викласти в такій редакції: „Їх повноваження визначаються положенням, на підставі якого діє даний структурний підрозділ". 17. У статті 35: 1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції: „1.У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації створюється Наглядова рада"; 2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції: „2.Склад Наглядової ради обирається Вченою радою вищого навчального закладу і затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває. 18. У статті 36: 1) абзац другий частини першої після слова „ректорат" доповнити словом „дирекції"; 2) абзац четвертий частини другої після слова "директора" доповнити словами " (начальника вищого військового навчального закладу)", а після слів "завідуючі відділеннями" доповнити словами " (начальники відділень)". 19. У статті 37: 1) у частині першій: абзац третій викласти в такій редакції: „У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу, представники осіб, які навчаються. При цьому не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - представники осіб, які навчаються"; абзац сьомий викласти в такій редакції: " виключно на загальних зборах трудового колективу обирає претендента на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі)"; абзац дванадцятий виключити; абзац шістнадцятий викласти в такій редакції: „В органі громадського самоврядування інституту, факультету повинні бути представлені всі категорії працівників інституту, факультету, представники осіб, які навчаються. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники інституту, факультету і не менш як 10 відсотків - представники осіб, які навчаються "; абзац сімнадцятий після слова „самоврядування" доповнити словом „інституту"; абзац вісімнадцятий після слова „самоврядування" доповнити словом „інституту": абзац дев'ятнадцятий після слова „керівника" доповнити словом „інституту"; абзац двадцятий після слова „діяльність" доповнити словом „інституту"; абзац двадцять перший після слова „керівника" доповнити словом "інституту"; абзац двадцять другий після слова „ради" доповнити словом „інституту"; 2) у частині другій: абзац перший доповнити реченням такого змісту: „Не менш як 10 відсотків учасників конференції становлять студенти, обрані вищим органом студентського самоврядування"; після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: „У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу та органів студентського самоврядування. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники вищого навчального закладу, керівники органів студентського самоврядування та не менш як 10 відсотків - студенти, обрані вищим органом студентського самоврядування". У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим; абзац восьмий виключити; 3) доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Загальні збори трудового колективу вищого навчального закладу є повноважними, якщо присутні не менше 75 відсотків загальної кількості науково-педагогічних працівників, які працюють у даному вищому навчальному закладі на постійній основі, та представники осіб, які навчаються, у кількості не менше як 10 відсотків загальної кількості учасників загальних зборів". 20. Текст статті 38 викласти в такій редакції: „1.Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, створюються органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. Керівництво вищого навчального закладу створює відповідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування. 2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу і положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. Типове положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки. 3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання особами, які навчаються, своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які навчаються; сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку осіб, які навчаються; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва з особами, які навчаються в інших вищих навчальних закладах, молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які навчаються у вищих навчальних закладах. 4.Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік. 5. Вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які: ухвалюють Положення про студентське самоврядування; обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти; визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування. 6. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо). 7. Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу в разі, якщо це передбачено положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу, структурного підрозділу, можуть мати права юридичної особи, зокрема печатку із власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземних валютах, нести майнову відповідальність згідно з чинним законодавством. 8. В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються у даному вищому навчальному закладі. 9.Особливості студентського (курсантського) самоврядування у військових вищих навчальних закладах встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки". 21. У статті 39: 1) у частині першій: абзац перший після слів „кандидата наук" доповнити словами „ (для вищих навчальних закладів культури і мистецтв - почесні звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Народний архітектор України" або "Заслужений діяч мистецтв України")";  
    -140- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Луценко Ю.В.
Абзац другий частини другої статті 34 викласти в такій редакції: "Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету, а не менш як 10 відсотків - студенти факультету" ;  
Враховано редакційно    
    -141- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини другої статті 34 після слова „декан" дописати слово „начальник" доповнити словами: та не менше як 10 відсотків, виборних представників докторантів, ад'юнктів і курсантів (слухачів) факультету".  
Враховано редакційно    
    -142- Самойлик К.С.
У другому реченні абзацу другого частини другої статті 34 після слів „які працюють у ньому на постійній основі" записати слова „виборні представники студентів і аспірантів".  
Враховано редакційно    
    -143- Луценко Ю.В.
У третьому реченні абзацу другого частини другої статті 34 після слів: " науково-педагогічні працівники факультету" записати слова: „та не менш як 10 % - представники студентського самоврядування".  
Враховано редакційно    
    -144- Самойлик К.С.
Останнє речення абзацу другого частини другої статті 34 викласти в такій редакції: „При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники факультету, а не менш як 15 відсотків - студенти і аспіранти факультету".  
Відхилено    
    -145- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Устенко О.А.
Абзац другий частини другої статті 34 викласти в такій редакції: " Вчену раду інституту очолює її голова - директор інституту Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу вченої ради інституту, факультету входять за посадами заступники директора, декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування інституту, факультету, органів студентського самоврядування інституту, факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників інституту, факультету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники осіб, які навчаються - відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники факультету і до 10 відсотків виборні представники осіб, які навчаються".  
Враховано    
    -146- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. В абзаці другому частини другої статті 34 після слів „які працюють у ньому на постійній основі" записати слова „виборні представники студентів і аспірантів" далі за текстом.  
Враховано редакційно    
    -147- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Останнє речення абзацу другого частини другої статті 34 викласти в такій редакції: „При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково - педагогічні працівники факультету, а не менш як 15 відсотків - студенти і аспіранти факультету".  
Відхилено    
    -148- Кириленко В.А.
Абзац третій частини другої статті 34 викласти в такій редакції: „Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а представники, які є студентами, обираються вищим органом студентського самоврядування факультету".  
Відхилено    
    -149- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Абзац третій частини другої статті 34 доповнити словами „ а представники студентів і аспірантів - колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів".  
Відхилено    
    -150- Родіонов М.К.
В абзаці третьому частини другої статті 34 після слова „самоврядування" записати слово "інституту" далі за текстом; Абзац доповнити словами: „а виборні представники осіб які навчаються - вищим органом студентського самоврядування факультету ".  
Враховано    
    -151- Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини другої статті 34 викласти в такій редакції: „Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а представники, які є студентами, обираються вищим органом студентського самоврядування факультету".  
Враховано    
    -152- Луценко Ю.В.
Абзац третій частини другої статті 34 викласти в такій редакції: „Виборні представники обираються органом громадського (студентського) самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів (курсів), в яких вони працюють або навчаються".  
Враховано редакційно    
    -153- Самойлик К.С.
Абзац третій частини другої статті 34 доповнити словами: „а представники студентів і аспірантів - колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів факультету".  
Враховано редакційно    
    -154- Кузьмук О.І.
В абзаці шостому частини другої статті 34 після слова "декана" додати слова " (начальника)";  
Враховано    
    -155- Луценко Ю.В.
Абзац перший частини третьої статті 34 викласти в такій редакції: „Пропорційне представництво науково-педагогічних працівників та виборних представників студентського самоврядування при цьому повинно залишатись незмінним".  
Відхилено    
    -156- Бауер М.Й.
Друге речення абзацу першого частини третьої статті 34 викласти в такій редакції: Їх повноваження визначаються положенням, на підставі якого діє даний структурний підрозділ.  
Враховано    
    -157- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Друге речення частини третьої статті 34 викласти в такій редакції: „Їхні повноваження визначаються положенням або статутом, на підставі якого діє даний структурний підрозділ".  
Враховано    
    -158- Кафарський В.І.
Абзац перший частини першої статті 35 викласти в такій редакції: „У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації створюється Наглядова рада".  
Враховано    
    -159- Бауер М.Й.
Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац перший частини другої статті 35 викласти в такій редакції: „Склад Наглядової ради обирається Вченою радою вищого навчального закладу і затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває ".  
Враховано    
    -160- Кафарський В.І.
Абзац другий частини другої статті 35 викласти в такій редакції: „Термін повноваження Наглядової ради національного вищого навчального закладу становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п'ять років".  
Враховано    
    -161- Устенко О.А.
Абзац другий частини другої статті 35 викласти в такій редакції: „Термін повноваження Наглядової ради вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації становить три роки".  
Враховано частково    
    -162- Парубок О.Н.
Частину третю статті 35 викласти в такій редакції: „Склад Наглядової ради вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації та положення про неї затверджується власником (власниками) за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом влади в галузі науки і освіти. Термін повноважень Наглядової ради вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації становить три роки".  
Враховано частково    
    -163- Устенко О.А.
В абзаці першому частини першої статті 36 після слова „ректорат" записати слово „дирекції";  
Враховано    
    -164- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Абзац четвертий частини другої статті 36 доповнити словами: „керівники органів студентського самоврядування та не менше як 10 відсотків студентів обраних вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -165- Кузьмук О.І.
В абзаці четвертому частини другої статті 36 після слова "директора" записати слова " (начальника вищого військового навчального закладу)", після слів "завідуючі відділеннями" записати слова " (начальники відділень)".  
Враховано    
    -166- Кузьмук О.І.
Абзац четвертий частини другої статті 36 доповнити словами: "та не менше як 10 відсотків, виборних представників курсантів"  
Відхилено    
    -167- Кириленко В.А.
Луценко Ю.В.
Абзац третій частини першої статті 37 викласти в такій редакції: „У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі групи працівників вищого навчального закладу, а також студенти. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу керівники органів студентського самоврядування і не менш як 10 відсотків аспіранти та студенти обрані вищим органом студентського самоврядування інституту, факультету".  
Враховано редакційно    
    -168- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Друге речення абзацу третього частини першої статті 37 викласти в такій редакції: „Не менше ніж 50 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) вищого колегіального органу громадського самоврядування факультету повинні становити педагогічні та науково - педагогічні працівники, а не менш як 30 відсотків - студенти і аспіранти факультету".  
Відхилено    
    -169- Устенко О.А.
Кафарський В.І.
Абзац третій частини першої статті 37 викласти в такій редакції: „У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу, представники осіб, які навчаються. При цьому не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - представники осіб, які навчаються";  
Враховано    
    -170- Самойлик К.С.
Друге речення абзацу третього частини першої статті 37 викласти в такій редакції: „Не менше ніж 50 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) вищого колегіального органу громадського самоврядування факультету повинні становити педагогічні та науково - педагогічні працівники, а не менш як 30 відсотків - студенти і аспіранти вищого навчального закладу".  
Враховано частково    
    -171- Кузьмук О.І.
Абзац третій частини першої статті 37 доповнити словами: "та не менше як 10 відсотків, виборних представників докторантів, ад'юнктів і курсантів (слухачів)".  
Враховано редакційно    
    -172- Устенко О.А.
Абзац сьомий частини першої статті 37 викласти в такій редакції: виключно на загальних зборах трудового колективу обирає претендента на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі);  
Враховано    
    -173- Кузьмук О.І.
Абзац восьмий частини першої статті 37 доповнити словами: " (крім вищого військового навчального закладу)".  
Відхилено    
    -174- Кузьмук О.І.
Абзац десятий частини першої статті 37 доповнити словами: " (крім вищого військового навчального закладу)".  
Відхилено    
    -175- Кириленко В.А.
Абзац дванадцятий частини першої статті 37 вилучити.  
Враховано    
    -176- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Абзац шістнадцятий частини першої статті 37 викласти в такій редакції: „В органі громадського самоврядування інституту, факультету повинні бути представлені всі категорії працівників інституту, факультету, представники осіб, які навчаються. При цьому не менше як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники інституту, факультету і не менш як 10 відсотків - представники осіб, які навчаються ".  
Враховано    
    -177- Кузьмук О.І.
Абзац шістнадцятий частини першої статті 37 доповнити словами: "та не менше як 10 відсотків, виборних представників докторантів, ад'юнктів і курсантів (слухачів)".  
Враховано редакційно    
    -178- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Друге речення абзацу шістнадцятого частини першої статті 37 викласти в такій редакції: „ Не менше ніж 50 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) органу громадського самоврядування факультету повинні становити педагогічні та науково - педагогічні працівники, а не менш як 30 відсотків - студенти і аспіранти факультету".  
Відхилено    
    -179- Родіонов М.К.
В абзаці сімнадцятому частини першої статті 37 після слова „самоврядування записати слово „інституту" далі за текстом.  
Враховано    
    -180- Родіонов М.К.
В абзаці вісімнадцятому частини першої статті 37 після слова „самоврядування записати слово „інституту".  
Враховано    
    -181- Родіонов М.К.
В абзаці дев'ятнадцятому частини першої статті 37 після слова „керівника" записати слово „інституту" далі за текстом.  
Враховано    
    -182- Кузьмук О.І.
Абзац дев'ятнадцятий частини першої статті 37 доповнити словами: " (крім факультету вищого військового навчального закладу)".  
Відхилено    
    -183- Родіонов М.К.
В абзаці двадцятому частини першої статті 37 після слова „діяльність" записати слово „інституту" далі за текстом.  
Враховано    
    -184- Родіонов М.К.
В абзаці двадцять першому частини першої статті 37 після слова „керівника" записати слово "інституту" далі за текстом.  
Враховано    
    -185- Кузьмук О.І.
абзац двадцять перший частини першої статті 37 доповнити словами: " (крім факультету вищого військового навчального закладу)";  
Відхилено    
    -186- Родіонов М.К.
В абзаці двадцять другому частини першої статті 37 після слова „ради" записати слово „інституту" далі за текстом.  
Враховано    
    -187- Кириленко В.А.
Абзац перший частини другої статті 37 доповнити реченням такого змісту: „Не менш як 10 відсотків учасників конференції становлять студенти, обрані вищим органом студентського самоврядування".  
Враховано    
    -188- Кафарський В.І.
Абзац перший частини другої статті 37 доповнити другим реченням такого змісту: „У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу та органів студентського самоврядування. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні працівники вищого навчального закладу керівники органів студентського самоврядування та не менш як 10 відсотків студенти, обрані вищим органом студентського самоврядування". У цьому зв'язку абзаци другий - дванадцятий вважати абзацами третім - тринадцятим.  
Враховано    
    -189- Кузьмук О.І.
Абзац перший частини другої статті 37 доповнити реченням такого змісту: "Не менш як 10 відсотків учасників конференції становлять виборні представники курсантів".  
Враховано редакційно    
    -190- Кузьмук О.І.
Абзац шостий частини другої статті 37 доповнити словами: " (крім вищого військового навчального закладу)";  
Відхилено    
    -191- Кузьмук О.І.
Абзац сьомий частини другої статті 37 доповнити словами: " (крім вищого військового навчального закладу)";  
Відхилено    
    -192- Кафарський В.І.
Абзац восьмий частини другої статті 37 вилучити.  
Враховано    
    -193- Парубок О.Н.
В абзаці восьмому частини другої статті 37 після слів: „до складу конкурсної комісії" записати слова: „з організації і проведення виборів" далі за текстом.  
Відхилено    
    -194- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац одинадцятий частини другої статті 37 вилучити.  
Відхилено    
    -195- Устенко О.А.
Статтю 37 доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Загальні збори трудового колективу вищого навчального закладу є повноважними, якщо присутні не менше 75 відсотків загальної кількості науково-педагогічних працівників, які працюють у даному вищому навчальному закладі на постійній основі, та представники осіб, які навчаються, у кількості не менше як 10 відсотків загальної кількості учасників загальних зборів".  
Враховано    
    -196- Кафарський В.І.
Родіонов М.К.
Бауер М.Й.
Устенко О.А.
Статтю 38 викласти в такій редакції: „1.Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, створюються органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. Керівництво вищого навчального закладу створює відповідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування. 2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу і положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. Типове положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. 3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання особами, які навчаються, своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності осіб, які навчаються; сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку осіб, які навчаються; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва з особами, які навчаються в інших вищих навчальних закладах, молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні питань міжнародного обміну особами, які навчаються в інших вищих навчальних закладах. 4.Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік. 5.Вищим органом студентського самоврядування вищого навчального закладу є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які ухвалюють Положення про студентське самоврядування; обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти; визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування. 6. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо). 7. Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу, в разі, якщо це передбачено положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу, структурного підрозділу, можуть мати окремі ознаки юридичної особи, зокрема печатку із власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземних валютах, нести майнову відповідальність у межах закріплених за ними коштів та іншого майна, яке на законних підставах знаходиться у їхньому розпорядженні. Угоди, укладені органами студентського самоврядування, що мають окремі ознаки юридичної особи, набувають чинності за умови затвердження їх керівником вищого навчального закладу. Списання коштів з банківських рахунків органів студентського самоврядування вищого навчального закладу, структурного підрозділу, крім безакцептного списання за рішенням суду, здійснюється виключно за погодженням із головним бухгалтером або спеціально уповноваженим працівником бухгалтерії вищого навчального закладу, структурного підрозділу. 8. В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються у даному вищому навчальному закладі".  
Враховано    
    -197- Павленко Ю.О.
Гаврилюк В.В.
Гавриш С.Б.
та інші. Статтю 38 викласти у новій редакції: „Стаття 38. Самоврядування студентів і аспірантів 1.У вищих навчальних закладах та в їхніх структурних підрозділах діє самоврядування студентів і аспірантів, яке є невід'ємною частиною загальної структури громадського самоврядування відповідних навчальних закладів. Усі студенти й аспіранти, які здобувають вищу та післядипломну освіту у вищому навчальному закладі, мають рівні права на участь у самоврядуванні студентів і аспірантів, незалежно від джерел фінансування їхнього навчання, наявності у них громадянства України, рівню їхньої академічної успішності чи будь-яких інших умов. Відповідальність за створення необхідних матеріально-технічних умов для діяльності органів самоврядування студентів і аспірантів, включаючи надання на постійній основі відповідним чином обладнаного телефонізованого приміщення та відведення місць для встановлення інформаційних стендів, покладається на керівника вищого навчального закладу та керівників його структурних підрозділів. 2.Виборні органи самоврядування студентів і аспірантів у формі колективного представницького органу та підзвітного йому колегіального виконавчого органу в обов'язковому порядку створюються на рівні: вищого навчального закладу; його факультетів, відділень та філій; інститутів, коледжів, технікумів та училищ, що входять до його складу; студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів і аспірантів. Колективні представницькі органи самоврядування студентів і аспірантів вищих навчальних закладів, факультетів, відділень, філій, інститутів, коледжів, технікумів та училищ, що входять до їхнього складу, студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів і аспірантів проводять свої засідання не рідше одного разу на місяць за винятком канікулярного періоду Залежно від специфіки структури та організації навчального процесу у вищому навчальному закладі, самоврядування студентів і аспірантів у формі загальних зборів відповідного колективу студентів і аспірантів, обрання старости або колективного представницького органу здійснюється на рівні: студентської групи, курсу, потоку; предмету; спеціальності; кафедри, чи іншого структурного підрозділу вищого навчального закладу; колективу студентів і аспірантів певної форми навчання. Колективні представницькі та підзвітні їм колегіальні виконавчі органи самоврядування студентів і аспірантів можуть мати різні назви згідно традицій кожного вищого навчального закладу та структурного підрозділу. Виборні органи самоврядування студентів і аспірантів мають виключне право офіційно представляти весь відповідний колектив студентів і аспірантів як всередині вищого навчального закладу, його структурного підрозділу, так і назовні. 3.Колективні представницькі органи самоврядування студентів і аспірантів вищих навчальних закладів формуються з осіб, які обираються колективними представницькими органами студентів і аспірантів факультетів, відділень, філій, інститутів, коледжів, технікумів та училищ, котрі є їхніми структурними підрозділами, у кількості, пропорційній загальній чисельності студентів і аспірантів відповідного факультету, відділення, філії, інституту, коледжу, технікуму або училища урахуванням того, що кожен такий підрозділ повинен бути представлений у колективному представницькому органі студентів і аспірантів вищого навчального закладу принаймні однією особою. Терміни повноважень таких осіб визначаються колективними представницькими органами студентів і аспірантів відповідних факультетів, відділень, філій, інститутів, коледжів, технікумів та училищ у межах періоду їхніх власних повноважень. Колективні представницькі органи самоврядування студентів і аспірантів факультетів, відділень, філій, інститутів, коледжів, технікумів та училищ, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів, обираються терміном на два роки прямим таємним голосуванням студентів і аспірантів цих структурних підрозділів з обов'язковим дотриманням пропорційності представництва аспірантів та студентів різних спеціальностей. Колективні представницькі органи самоврядування студентів і аспірантів гуртожитків для проживання студентів і аспірантів обираються терміном на один рік прямим таємним голосуванням студентів і аспірантів, котрі мешкають у цих гуртожитках. Колективні представницькі органи самоврядування студентів і аспірантів студентських містечок формуються з осіб, які делегуються колективними представницькими органами студентів і аспірантів гуртожитків у кількості, пропорційній загальній чисельності студентів і аспірантів, котрі мешкають у цих гуртожитках. 4.Організацію проведення виборів колективних представницьких органів самоврядування студентів і аспірантів факультетів, відділень, філій, інститутів, коледжів, технікумів та училищ, які є структурними підрозділами певного вищого навчального закладу, гуртожитків для проживання студентів і аспірантів, котрі в ньому навчаються, здійснює виборча комісія студентів і аспірантів цього навчального закладу, яка шляхом таємного голосування обирається колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів даного вищого навчального закладу. Для безпосереднього здійснення заходів, пов'язаних із проведенням виборів на кожному факультеті, відділенні, у філії, інституті, коледжі, технікумі, училищі та гуртожитку виборчою комісією студентів і аспірантів вищого навчального закладу створюється окрема робоча група, до складу якої включається визначена комісією кількість її членів, особисто не зацікавлених у результатах даних виборів, а також представників молодіжних громадських організацій, наукових, спортивних та інших добровільних товариств, гуртків і клубів, що діють у даному структурному підрозділі або гуртожитку. Члени зазначених робочих груп не можуть балотуватися в якості кандидатів на виборах, у проведенні яких вони беруть участь. Керівники вищих навчальних закладів, їхніх структурних підрозділів та гуртожитків для проживання студентів і аспірантів надають виборчій комісії студентів і аспірантів вищого навчального закладу підтримку в організації проведення виборів органів студентського самоврядування студентів і аспірантів шляхом безкоштовного надання їй необхідних копій офіційних списків студентів і аспірантів, наявного у них технічного обладнання для проведення таємного голосування, виділення зручних для студентів і аспірантів місць для розміщення інформаційних матеріалів з виборчих питань, проведення таємного голосування, а також засідань робочих груп виборчої комісії студентів і аспірантів. У разі відсутності на початок навчального року у вищому навчальному закладі належним чином обраного колективного представницького органу самоврядування студентів і аспірантів, що діє на рівні всього вищого навчального закладу в цілому, відповідальність за проведення виборів колективних представницьких органів самоврядування студентів і аспірантів факультетів, відділень, філій, інститутів, коледжів, технікумів та училищ, котрі є структурними підрозділами даного вищого навчального закладу, гуртожитків для проживання студентів і аспірантів покладається на керівника цього закладу, який зобов'язаний у місячний термін з початку навчального року призначити відповідну виборчу комісію з числа студентів і аспірантів та забезпечити проведення виборів у двомісячний термін з моменту призначення комісії. Вибори колегіальних виконавчих органів самоврядування студентів і аспірантів проводяться відповідними колективними представницькими органами самоврядування студентів і аспірантів шляхом таємного голосування щороку після заслуховування звіту попереднього складу цих органів. Члени колегіальних виконавчих органів самоврядування студентів і аспірантів виконують свої обов'язки до моменту обрання їхнього нового складу. Вибори старост і колективних представницьких органів студентських груп, курсів, потоків, предметів, спеціальностей, кафедр та колективів студентів і аспірантів певної форми навчання проводяться в міру потреби за рішенням керівника відповідного факультету, відділення, філії, інституту, коледжу, технікуму, училища, кафедри або його заступника, до компетенції якого належить організація навчального процесу в даному структурному підрозділі, а також на вимогу не менш як однієї третини членів колективу студентів і аспірантів, у якому пропонується провести вибори старости, колегіального представницького органу. Порядок обрання у вищому навчальному закладі колективних представницьких органів самоврядування студентів і аспірантів, підзвітних їм колегіальних виконавчих органів самоврядування студентів і аспірантів, а також старост усіх рівнів визначається окремим положенням, котре приймається колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів відповідного вищого навчального закладу. Процедура виборів повинна бути прозорою для членів відповідного колективу студентів і аспірантів, керівництва вищого навчального закладу, відповідних структурних підрозділів та громадськості. 5.Самоврядування студентів і аспірантів формується та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту та положення про самоврядування студентів і аспірантів даного вищого навчального закладу, положень про самоврядування студентів і аспірантів його структурних підрозділів. Самоврядування студентів і аспірантів у студентських містечках та гуртожитках для проживання студентів і аспірантів здійснюється в порядку передбаченому нормативними актами, що регулюють діяльність відповідних студентських містечок та гуртожитків. Положення про самоврядування студентів і аспірантів вищого навчального закладу приймається колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів цього навчального закладу і затверджується його вищим колегіальним органом громадського самоврядування. Положення про самоврядування студентів і аспірантів структурного підрозділу вищого навчального закладу приймається колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів цього підрозділу та затверджується загальним органом громадського самоврядування академічної громади даного підрозділу за обов'язковим погодженням із колективним представницьким органом самоврядування студентів і аспірантів відповідного вищого навчального закладу. Зміни та доповнення до положень про самоврядування студентів і аспірантів вносяться в тому ж порядку, в якому здійснюється прийняття і затвердження цих положень. 6.Основними завданнями самоврядування студентів і аспірантів є: сприяння забезпеченню рівних умов доступу громадян до вищої освіти; забезпечення і захист прав та інтересів студентів і аспірантів, зокрема, стосовно організації навчального процесу; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів і аспірантів, їхнім заняттям фізкультурою та аматорським спортом; сприяння покращенню умов проживання і відпочинку студентів і аспірантів; сприяння діяльності гуртків, товариств, клубів за інтересами, молодіжних громадських організацій та інших добровільних об'єднань студентів і аспірантів відповідного вищого навчального закладу; організація співпраці з органами самоврядування студентів і аспірантів інших вищих навчальних закладів; сприяння міжнародній мобільності студентів і аспірантів; сприяння працевлаштуванню випускників. 7.На виконання покладених на них завдань органи самоврядування студентів і аспірантів: приймають свої внутрішні нормативні документи, що регламентують їхню діяльність; обирають своїх керівників і формують власні тимчасові та постійно діючі робочі й консультативно-дорадчі органи, залучають до їхньої діяльності своїх штатних працівників та волонтерів з числа студентів, аспірантів і фахівців відповідних галузей знань; обирають до складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу, органів громадського самоврядування його структурних підрозділів терміном на один рік студентів і аспірантів, число яких становить не менш як 30 відсотків загального складу цих органів для вищих навчальних закладів третього та четвертого рівню акредитації та 15 відсотків - для вищих навчальних закладів першого та другого рівню акредитації; обирають до складу Вченої ради вищого навчального закладу, вчених рад його структурних підрозділів терміном на один рік студентів і аспірантів, число яких становить не менш як 15 відсотків їхнього загального складу; делегують до складу приймальної комісії свого вищого навчального закладу, предметних приймальних та атестаційних комісій, державної екзаменаційної комісії, яка здійснює атестацію осіб, котрі закінчують даний навчальний заклад, та атестаційних комісій, які проводять атестацію педагогічних працівників цього вищого навчального закладу, своїх представників, число яких становить не менш як 20 відсотків загального складу зазначених колегіальних органів; призначають своїх представників до складу комісій, які створюються для другого повторного складання екзаменів студентами, котрі отримали незадовільні оцінки під час першого повторного складання відповідних екзаменів, у кількості, що складає не менше однієї третини і не більше половини складу такої комісії; проводять збори, конференції, семінари та „круглі столи"; розпоряджаються, на основі відповідного положення, котре затверджується вченою радою вищого навчального закладу, фондом соціального розвитку колективу студентів і аспірантів, який в обов'язковому порядку утворюється у кожному вищому навчальному закладі за рахунок нарахування не менш як 10 відсотків від стипендіального фонду вищого навчального закладу та економії коштів стипендіального фонду, спрямування в нього не менше одного відсотка коштів, отриманих вищим навчальним закладом за надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, включаючи підготовку фахівців із вищою освітою понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому на умовах контракту з фізичними та юридичними особами, а також спонсорської та іншої безповоротної матеріальної допомоги на цілі діяльності фонду; надають в межах наявних у їхньому розпорядженні фінансових ресурсів безповоротну матеріальну допомогу окремим студентам та гранти добровільним неприбутковим організаціям на виконання програм і проектів в інтересах студентів відповідного вищого навчального закладу; наймають за трудовими угодами власних штатних працівників; виконують інші функції, передбачені цим Законом, статутом вищого навчального закладу, положенням про самоврядування студентів і аспірантів. Виключно за згодою повноважного виборного органу самоврядування студентів і аспірантів у вищому навчальному закладі приймаються рішення про: відрахування студента, аспіранта з вищого навчального закладу; переведення студента, аспіранта, який навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; підвищення плати за навчання; поселення студента, аспіранта в гуртожиток та виселення з гуртожитку; затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу; затвердження нормативних документів з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів і аспірантів. Розподіл повноважень між різними органами самоврядування студентів і аспірантів, що діють в одному вищому навчальному закладі, визначається положенням про самоврядування студентів і аспірантів даного закладу. 8.Колективні представницькі органи самоврядування студентів і аспірантів, що діють на рівні вищого навчального закладу, його структурного підрозділу, у разі, якщо це передбачено положенням про самоврядування студентів і аспірантів даного вищого навчального закладу, структурного підрозділу, можуть мати окремі ознаки юридичної особи, зокрема печатку із власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземній валютах, нести майнову відповідальність у межах закріплених за ними коштів та іншого майна, яке на законних підставах знаходиться у їхньому розпорядженні. Цивільні та трудові угоди, укладені органом самоврядування студентів і аспірантів, що має окремі ознаки юридичної особи, набувають чинності за умови їхнього затвердження керівником (заступником керівника) відповідного вищого навчального закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу - щодо органів, які утворені на основі цих підрозділів. Списання коштів з банківських рахунків органів самоврядування студентів і аспірантів, крім безакцептного списання за рішенням суду, здійснюється виключно за погодженням із головним бухгалтером або спеціально уповноваженим ним працівником бухгалтерії вищого навчального закладу, структурного підрозділу. 9.Рішення будь-якого органу самоврядування студентів і аспірантів, що діє в межах структурного підрозділу вищого навчального закладу, може бути скасоване керівником цього підрозділу, рішення органу самоврядування студентів і аспірантів, який охоплює своєю діяльністю кілька структурних підрозділів або весь вищий навчальний заклад - керівником навчального закладу. Таке рішення керівника структурного підрозділу вищого навчального закладу може бути оскаржене до керівника вищого навчального закладу, рішення керівника вищого навчального закладу - до керівника центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки. Керівник вищого навчального закладу має право розпустити будь-який колективний представницький чи колегіальний виконавчий орган самоврядування студентів і аспірантів, що діє в очолюваному ним навчальному закладі, якщо він понад три місяці з моменту отримання відповідного письмового доручення керівника вищого навчального закладу, його уповноваженого заступника, керівника чи заступника керівника структурного підрозділу навчального закладу або гуртожитку для проживання студентів і аспірантів не може ухвалити рішення з питання, віднесеного цим Законом чи статутом вищого навчального закладу до компетенції цього органу самоврядування. Вибори нового складу такого органу проводяться згідно із цим Законом, статутом вищого навчального закладу, відповідними положеннями про самоврядування студентів і аспірантів та про вибори органів самоврядування студентів і аспірантів".  
Враховано частково    
    -198- Кириленко В.А.
Родіонов М.К.
Абзац перший частини першої статті 38 викласти в такій редакції: „У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування, назва якого (студентський парламент, сенат, рада тощо) визначається самим цим органом або статутом вищого навчального закладу Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції".  
Враховано редакційно    
    -199- Горбаль В.М.
Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини першої статті 38 викласти в такій редакції: „У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, лідера, керівника".  
Враховано    
    -200- Луценко Ю.В.
Абзац перший частини першої статті 38 доповнити реченням такого змісту: „Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо)"  
Враховано    
    -201- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -202- Родіонов М.К.
Абзац другий частини першої статті 38 викласти в такій редакції „Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер".  
Враховано    
    -203- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини другої статті 38 викласти в такій редакції: „У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням, затвердженим вищим органом студентського самоврядування цього навчального закладу".  
Враховано    
    -204- Родіонов М.К.
Абзац перший частини другої статті 38 викласти в такій редакції: „У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням, затвердженим вищим органом студентського самоврядування цього навчального закладу, не дублює профспілкову організацію студентів та аспірантів, користується допомогою та підтримкою ректорату та профспілкової організації студентів та аспірантів".  
Враховано частково    
    -205- Горбаль В.М.
Абзац перший частини другої статті 38 викласти в такій редакції: „У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законами України, статутом вищого навчального закладу та положенням (статутом), затвердженим вищим органом студентського самоврядування цього навчального закладу".  
Враховано    
    -206- Горбаль В.М.
Абзац перший частини третьої статті 38 викласти в такій редакції: „Основними завданнями органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах є:"  
Враховано    
    -207- Родіонов М.К.
Абзац другий частини третьої статті 38 викласти в такій редакції: забезпечення прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;  
Враховано    
    -208- Кириленко В.А.
Родіонов М.К.
Кармазін Ю.А.
Абзац третій частини третьої статті 38 вилучити.  
Враховано    
    -209- Горбаль В.М.
Абзац третій частини третьої статті 38 викласти в такій редакції: „сприяння забезпеченню виконання студентами своїх обов'язків";  
Відхилено    
    -210- Горбаль В.М.
В абзаці шостому частини третьої статті 38 перед словом „діяльності" записати слова „створенню та" далі за текстом.  
Відхилено    
    -211- Горбаль В.М.
В абзаці сьомому частини третьої статті 38 після слова „організаціями" записати слова: „та громадськими організаціями діяльність яких не заборонена законодавством України ". та громадськими організаціями";  
Відхилено    
    -212- Луценко Ю.В.
Абзац сьомий частини третьої статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -213- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Луценко Ю.В.
Абзац восьмий частини третьої статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -214- Луценко Ю.В.
Абзац дев'ятий частини третьої статті 38 викласти в такій редакції: „рекомендація кандидатур для участі в програмах міжнародного обміну студентами та програмах стажування, які започатковані у вищому навчальному закладі (є обов'язковою для врахування керівництвом вищого навчального закладу)";  
Враховано    
    -215- Кармазін Ю.А.
Кириленко В.А.
Родіонов М.К.
Абзац перший частини четвертої статті 38 доповнити реченням такого змісту: „На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік".  
Враховано    
    -216- Горбаль В.М.
Абзац перший частини четвертої статті 38 доповнити реченням такого змісту: „На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів на строк, затверджений згідно положення (статуту) вищого органу студентського самоврядування цього навчального закладу".  
Враховано частково    
    -217- Луценко Ю.В.
Абзац перший частини четвертої статті 38 викласти в такій редакції: „Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу".  
Враховано частково    
    -218- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „Право обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування мають усі студенти вищого навчального закладу. Членства в органах студентського самоврядування позбавляються особи, які вже не є студентами відповідного навчального закладу".  
Враховано    
    -219- Родіонов М.К.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „Право обирати й бути обраними до органів студентського самоврядування мають усі студенти вищого навчального закладу. Виконавчі органи студентського самоврядування можуть формуватися шляхом обрання рівної кількості представників студентами кожного факультету чи іншого відповідного підрозділу, або шляхом обрання всього складу цього органу студентським загалом навчального закладу. Виконавчі органи студентського самоврядування обов'язково повинні включати представників громадських організацій студентів навчального закладу".  
Враховано частково    
    -220- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „Право обирати й бути обраними до органів студентського самоврядування мають усі студенти вищого навчального закладу. Таємне голосування відбуваються у завчасно визначений день (або кілька робочих днів поспіль) і в завчасно визначеному місці, про що інформуються студенти відповідного навчального закладу. Вищий орган студентського самоврядування може формуватися шляхом обрання рівної кількості представників студентами кожного факультету чи іншого відповідного підрозділу або шляхом обрання всього складу цього органу студентським загалом навчального закладу. Членство в органах студентського самоврядування автоматично втрачають особи, які більше року не є студентами відповідного навчального закладу".  
Враховано частково    
    -221- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним та формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік. Кандидатури, щодо яких здійснюється процес голосування, подаються самими студентами".  
Враховано частково    
    -222- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „Забороняється втручання у перебіг виборів та організацію студентського самоврядування представників адміністрації вищого навчального закладу та інших осіб".  
Відхилено    
    -223- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „Студенти кожної групи мають право відкликати обрані кандидатури з числа студентів цієї групи та обирати замість нових представників. Відповідні рішення приймаються двома третинами голосів".  
Відхилено    
    -224- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „На рівні курсу до відповідного органу студентського самоврядування обирається по три особи від кожної групи".  
Відхилено    
    -225- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „На рівні факультету до відповідного органу студентського самоврядування серед всіх представників студентського самоврядування кожного курсу обираються по одному представнику від групи".  
Відхилено    
    -226- Луценко Ю.В.
Частину четверту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „На рівні вищого навчального закладу до відповідного органу студентського самоврядування серед всіх представників студентського самоврядування кожного факультету обирається по одному представнику від кожного курсу".  
Відхилено    
    -227- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац перший частини п'ятої статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -228- Луценко Ю.В.
Частину п'яту статті 38 викласти в такій редакції: „Вищим органом студентського самоврядування кожного рівня є загальні збори (конференція) студентів відповідного рівня, які: затверджують Положення про студентське самоврядування; заслуховують звіти виконавчих органів студентського самоврядування та приймають щодо них рішення; визначають структуру, повноваження та процедуру обрання виконавчих органів студентського самоврядування; погоджують кандидатури студентів для участі в програмах міжнародного обміну студентів та програмах стажування; обирають та відкликають своїх представників у органі студентського самоврядування відповідного рівня; затверджують та відкликають кандидатури представників студентського самоврядування до складу Вчених рад вищого навчального закладу та факультетів, що подані органом студентського самоврядування відповідного рівня, число яких становить не менше 10 відсотків від загального складу Вченої ради; дають рекомендації щодо зміни керівника вищого навчального закладу; дають рекомендації щодо зміни у складі деканатів факультетів; дають рекомендації щодо зміни викладачів курсу з всіх дисциплін; дають рекомендації щодо зміни коменданта гуртожитку; дають рекомендації щодо доцільності зміни умов оплати за навчання та проживання у гуртожитках; дають згоду на виключення студента з вищого навчального закладу на підставах, не пов (язаних з академічною заборгованістю; дають згоду на переселення студентів у гуртожитку з однієї кімнати в іншу та виселення студентів з гуртожитку; приймають рішення про звернення до спеціального уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншого центрального органа виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, а також до органів прокуратури стосовно бездіяльності адміністрації вищого навчального закладу прав студентів та законодавства, в тому числі в частині студентського самоврядування".  
Враховано частково    
    -229- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини п'ятої статті 38 вилучити.  
Враховано    
    -230- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий частини п'ятої статті 38 доповнити словами: „та подає його на затвердження керівникові навчального закладу".  
Відхилено    
    -231- Кармазін Ю.А.
Кириленко В.А.
Абзац третій частини п'ятої статті 38 вилучити.  
Враховано    
    -232- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини п'ятої статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -233- Родіонов М.К.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „обирають до складу Вченої ради вищого навчального закладу студентів в межах своєї квоти"  
Враховано    
    -234- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом четвертим такого змісту: „Вищий орган студентського самоврядування: ухвалює Положення про студентське самоврядування";  
Відхилено    
    -235- Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „на підставі Положення про студентське самоврядування ухвалює статут органу студентського самоврядування цього вищого навчального закладу";  
Враховано частково    
    -236- Хомутиннік В.Ю.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „ухвалює Положення про студентське самоврядування та подає його на затвердження керівникові навчального закладу";  
Враховано частково    
    -237- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „обирає виконавчий орган студентського самоврядування та контролює його роботу або бере на себе виконання функцій виконавчого органу студентського самоврядування";  
Враховано частково    
    -238- Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „обирає до складу Вченої ради вищого навчального закладу студентів, число яких становить не менше як 10 відсотків від загального складу Вченої ради";  
Відхилено    
    -239- Кириленко В.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „обирає до складу Вченої ради та до складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу студентів, число яких становить не менше як 10 відсотків від загального складу Вченої ради та вищого колегіального органу громадського самоврядування";  
Відхилено    
    -240- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „щороку організовує вибори вищого органу студентського самоврядування та інших органів студентського самоврядування вищого навчального закладу";  
Враховано    
    -241- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „здійснення іншої діяльності у відповідності з визначеними цим законом завданнями ".  
Враховано    
    -242- Горбаль В.М.
Частину п'яту статті 38 доповнити абзацом такого змісту: „організовує вибори вищого органу студентського самоврядування та інших органів студентського самоврядування вищого навчального закладу згідно Положення (Статуту) про орган студентського самоврядування у вищому навчальному закладі";  
Враховано частково    
    -243- Кириленко В.А.
Родіонов М.К.
Абзац перший частини шостої статті 38 вилучити.  
Відхилено    
    -244- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Частину шосту статті 38 викласти в такій редакції: „У кожному вищому навчальному закладі діє вищий орган громадського самоврядування, назва якого (студентський парламент, сенат, рада тощо) визначається самим цим органом або статутом вищого навчального закладу".  
Враховано редакційно    
    -245- Горбаль В.М.
Частину шосту статті 38 викласти в такій редакції: "У кожному вищому навчальному закладі діє вищий орган громадського самоврядування, назва якого (студентський парламент, сенат, рада тощо) визначається самим цим органом або статутом вищого навчального закладу, або ініціативною групою студентів по створенню органу студентського самоврядування - в разі відсутності органу самоврядування".  
Враховано редакційно    
    -246- Родіонов М.К.
Частину шосту статті 38 доповнити другим абзацом такого змісту: „Для вирішення актуальних проблем студентського самоврядування, ограни студентського самоврядування вищих навчальних закладів можуть організовувати проведення регіональних, міжрегіональних та всеукраїнських асамблей (з'їздів, конференцій тощо) і утворювати тимчасові або постійно діючі регіональних, міжрегіональні та всеукраїнські органи студентського самоврядування (студентські парламенти, студентські сенати тощо). Скликання асамблей, конференцій тощо проводиться за ініціативою не менш як 1/3 загальної кількості органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів)".  
Враховано    
    -247- Кириленко В.А.
Кармазін Ю.А.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу, за згодою відповідного органу студентського самоврядування його підрозділу приймає рішення з питань, що стосуються: виключення студента з вищого навчального закладу на підставах не пов'язаних з академічною заборгованістю; встановлення або підвищення одному і тому самому студентові плати за навчання, за проживання в гуртожитку та за інші послуги, що надаються навчальним закладом, звільнення студента від оплати за ці послуги; переведення студента з денної на іншу форму навчання; поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку; правил поведінки студентів та правил проживання у гуртожитках; звуження соціальних прав студентів".  
Враховано    
    -248- Ніколаєнко С.М.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу, лише за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються: виключення студента з вищого навчального закладу на підставах, не пов'язаних з академічною заборгованістю або невиконанням умов договору про навчання (у разі укладення такого договору); поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку, крім випадків, пов'язаних з невиконанням умов договору про надання гуртожитку (у разі укладення такого договору)".  
Враховано    
    -249- Беспалий Б.Я.
Статтю 38 доповнити частиною сьомою такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу, його підрозділу лише за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються: встановлення, скасування або зміни одному й тому самому студентові плати за навчання".  
Враховано    
    -250- Горбаль В.М.
Статтю 38 доповнити частиною сьомою такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу, його підрозділу лише за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються: звуження соціальних та інших прав студентів".  
Враховано    
    -251- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу, його підрозділу лише за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються: правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та правил проживання у гуртожитках".  
Враховано редакційно    
    -252- Кириленко В.А.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Забороняється втручання у перебіг виборів органів студентського самоврядування та створення перешкод у законній діяльності цих органів з боку представників адміністрації вищого навчального закладу та інших осіб, які не є студентами цього вищого навчального закладу. У разі відсутності в навчальному закладі вищого органу студентського самоврядування організація виборів вищого органу студентського самоврядування покладається на виборчу комісію з числа студентів. Виборча комісія обирається на загальних зборах (конференції) студентів вищого навчального закладу або складається з представників факультетів (по одному представнику від факультету), які делегуються від загальних зборів (конференцій) студентів відповідних факультетів чи визначаються в інший обраний студентами відповідних факультетів спосіб. У разі створення виборчої комісії вищим органом студентського самоврядування спосіб формування та повноваження цієї комісії визначаються вищим органом студентського самоврядування організацією студентів та аспірантів навчального закладу".  
Відхилено    
    -253- Горбаль В.М.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „У разі відсутності в навчальному закладі органів студентського самоврядування організація виборів вищого органу студентського самоврядування покладається на сформовану адміністрацією навчального закладу виборчу комісію з числа студентів або ініціативну групу студентів даного навчального закладу".  
Відхилено    
    -254- Кириленко В.А.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана сприяти діяльності органів студентського самоврядування, надавати приміщення для їх роботи, надавати дошки оголошень, внутрішні засоби інформації навчального закладу для передвиборчої агітації кандидатів до органів студентського самоврядування та для поширення органами студентського самоврядування інформації про свою діяльність".  
Відхилено    
    -255- Кармазін Ю.А.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана сприяти діяльності органів студентського самоврядування, надавати приміщення для їх роботи, надавати для організації виборів студентського самоврядування списки студентів та приміщення для голосування".  
Враховано редакційно    
    -256- Горбаль В.М.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „ Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана сприяти діяльності органів студентського самоврядування, надавати приміщення для їх роботи, забезпечувати усіма необхідними для роботи засобами, надавати для організації виборів студентського самоврядування списки студентів та приміщення для голосування".  
Враховано редакційно    
    -257- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація навчального закладу створює фонд соціального розвитку колективу студентів та аспірантів. Порядок формування та використання коштів фонду визначається Положенням, яке затверджується вченою радою навчального закладу. Кошти фонду використовуються для підтримки ініціатив органів студентського самоврядування".  
Відхилено    
    -258- Кармазін Ю.А.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Вищий орган студентського самоврядування може формуватися шляхом обрання рівної кількості представників студентами кожного факультету чи іншого відповідного підрозділу або шляхом обрання всього складу цього органу студентським загалом навчального закладу".  
Відхилено    
    -259- Кармазін Ю.А.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Членство в органах студентського самоврядування автоматично втрачають особи, які більше року не є студентами відповідного навчального закладу".  
Враховано редакційно    
    -260- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Органи студентського самоврядування можуть створювати об (єднання органів студентського самоврядування, які набувають статусу юридичної особи після реєстрації у встановленому порядку".  
Враховано редакційно    
    -261- Луценко Ю.В.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: „Адміністрація вищого навчального закладу зобов'язана: сприяти діяльності органів студентського самоврядування; розглядати та враховувати рекомендації органів студентського самоврядування; безоплатно надавати приміщення для їх роботи та проведення загальних зборів студентів різних рівнів; надавати списки студентів для організації виборів студентського самоврядування; отримувати згоду органів студентського самоврядування на відрахування студентів з вищого навчального закладу на підставах, не пов'язаних з академічною заборгованістю; отримувати згоду органів студентського самоврядування на переселення студентів у гуртожитку з однієї кімнати в іншу та виселення студентів з гуртожитку; брати до участі в програмах міжнародного обміну студентами та програмах стажування лише тих студентів, кандидатури яких було погоджено з органами студентського самоврядування".  
Враховано редакційно    
    -262- Кузьмук О.І.
Статтю 38 доповнити новою частиною такого змісту: "Особливості студентського (курсантського) самоврядування у вищих військових навчальних закладах встановлюється відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -263- Танюк Л.С.
В абзаці першому частини першої статті 39 після слів „ „кандидата наук" записати слова „ (для вищих навчальних закладів культури і мистецтв - почесне звання Народний артист України, Народний художник України, Народний архітектор України або Заслужений діяч мистецтв України)" далі за текстом.  
Враховано    
24. 11) у статті 39: доповнити статтю новою частиною першою такого змісту: "1. Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу першого - четвертого рівнів акредитації не може перевищувати шістдесят п'ять років". У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;   -264- Кабінет Міністрів України
доповнити статтю новою частиною першою такого змісту: "1. Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу першого - четвертого рівнів акредитації не може перевищувати шістдесят п'ять років". У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;  
Відхилено   абзац другий викласти в такій редакції: „Керівник вищого навчального закладу може безперервно перебувати на посаді не більше ніж два строки підряд"; в абзаці третьому : перше речення доповнити словами „ не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу"; доповнити реченням такого змісту:„Термін перебування на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не може перевищувати трьох місяців"; в абзаці четвертому: перше речення після слів "орган громадського самоврядування" доповнити словами " (загальні збори трудового колективу)"; слова „строком до п'яти років" замінити словами „строком на п'ять років"; доповнити реченням такого змісту: „Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше ніж 50 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу"; у першому і третьому реченнях абзацу п'ятого слово „виборів" замінити словом „голосування"; після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: „Виконуючий обов'язки керівника вищого навчального закладу призначається на строк, який необхідний для оголошення конкурсу, проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу, а в разі необхідності - і на строк повторного оголошення конкурсу, повторного проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу та затвердження власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) нового керівника вищого навчального закладу, та не може перевищувати трьох місяців". У зв'язку з цим абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятим; абзац восьмий викласти в такій редакції: „Якщо на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації претендує одна кандидатура то вищий колегіальний орган громадського самоврядування подає власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу цю кандидатуру для затвердження на посаду керівника вищого навчального закладу за умови, що вона набрала 50 відсотків голосів плюс один від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування";  
    -265- Бауер М.Й.
Абзац другий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „Керівник вищого навчального закладу може безперервно перебувати на посаді не більше ніж два строки підряд".  
Враховано    
    -266- Артеменко Ю.А.
Перше речення абзацу третього частини першої статті 39 доповнити словами: „не пізніше одного місяця з моменту закінчення повноважень попереднього керівника вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -267- Ніколаєнко С.М.
Устенко О.А.
Абзац третій частини першої статті 39 доповнити реченнями такого змісту: „Термін перебування на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не може перевищувати трьох місяців."  
Враховано    
    -268- Беспалий Б.Я.
Абзац третій частини першої статті 39 доповнити реченням такого змісту: „Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом не пізніше одного місяця з дня закінчення повноважень попереднього керівника вищого навчального закладу".  
Враховано частково    
    -269- Кафарський В.І.
Перше речення абзацу третього частини першої статті 39 доповнити такими словами: „не пізніше трьох місяців після закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу" далі за текстом.  
Враховано частково    
    -270- Юхновський І.Р.
Перше речення абзацу третього частини першої статті 39 доповнити такими словами: „ не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -271- Кармазін Ю.А.
Перше речення абзацу третього частини першої статті 39 доповнити такими словами: „в строк не пізніш як за 90 днів до моменту закінчення повноважень керівника вищого навчального закладу і закінчується через 30 днів після його оголошення".  
Враховано частково    
    -272- Артеменко Ю.А.
Абзац четвертий частини першої статті 39 доповнити реченням такого змісту: „Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше 70 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -273- Устенко О.А.
В абзаці четвертому у першому реченні після слів "орган громадського самоврядування" доповнити словами " (загальні збори трудового колективу)" далі за текстом.  
Немає висновку    
    -274- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
В абзаці четвертому частини першої статті 39 замість слів „строком до п'яти років" записати слова „строком на п'ять років" далі за текстом;  
Враховано    
    -275- Устенко О.А.
Абзац четвертий частини першої статті 39 доповнити реченням такого змісту: „Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше ніж 50 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу".  
Враховано    
    -276- Поліщук М.Є.
У першому реченні абзацу четвертого частини першої статті 39 замість слів „не менше ніж 30 відсотків" записати слова „більше ніж 50 відсотків" далі за текстом.  
Відхилено    
    -277- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „Вищий колегіальний орган громадського самоврядування не пізніше 30 днів до закінчення повноважень керівника вищого навчального закладу проводить таємні вибори керівника вищого навчального закладу. Допускається тільки особиста участь у голосуванні. Один член колегіального органу має тільки один голос і може проголосувати тільки за одну кандидатуру. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'язана) призначити кандидата, який набрав більше 50 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу, на посаду керівника вищого навчального закладу на умовах контракту строком до п (яти років. Керівник національного вищого навчального закладу може призначатися на строк до семи років".  
Враховано частково    
    -278- Станецький Г.С.
В абзаці четвертому частини першої статті 39 після першого речення записати речення такого змісту: „У випадку, коли вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу перевищує 65 років вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і рекомендує власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, при умові, що він набрав не менше ніж 50 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування". Далі за текстом. Абзац четвертий частини першої статті 39 доповнити реченням такого змісту: „У випадку, коли один з претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації набрав не менше ніж дві третини голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу, то власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов (язаний (зобов (язана) призначити цю особу керівником вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -279- Кафарський В.І.
У першому і третьому реченні абзацу п'ятого частини першої статті 39 замість слова „виборів" записати слово „голосування"  
Враховано    
    -280- Поліщук М.Є.
У першому і третьому реченні абзацу п'ятого частини першої статті 39 замість слів „30 відсотків" записати слова „більше 50 відсотків ".  
Відхилено    
    -281- Кармазін Ю.А.
Абзац п'ятий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „У разі, якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу не набрав у першому турі потрібної кількості голосів (більше 50 відсотків від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу), проводиться другий тур виборів. До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів на посаду керівника не набрав більше 50 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування, конкурс оголошується повторно".  
Відхилено    
    -282- Артеменко Ю.А.
Абзац шостий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „З моменту припинення повноважень попереднім керівником вищого навчального закладу власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до обрання нового керівника вищого навчального закладу призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу, яким призначається один з заступників керівника вищого навчального закладу, який не претендує на посаду керівника вищого навчального закладу (щодо якого не внесено пропозицію як про претендента на посаду керівника вищого навчального закладу)".  
Відхилено    
    -283- Поліщук М.Є.
В абзаці шостому частини першої статті 39 замість слів „30 відсотків" записати слова „більше 50 відсотків" далі за текстом.  
Відхилено    
    -284- Беспалий Б.Я.
Абзац шостий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „З дня припинення повноважень попереднім керівником вищого навчального закладу власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до обрання нового керівника вищого навчального закладу призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу, яким призначається один з заступників керівника вищого навчального закладу, який не претендує на посаду керівника вищого навчального закладу (щодо якого не внесено пропозицію як про претендента на посаду керівника вищого навчального закладу)".  
Відхилено    
    -285- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) з моменту припинення повноважень попереднього керівника вищого навчального закладу призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу на строк, що необхідний для оголошення конкурсу і проведення виборів нового керівника вищого навчального закладу, а в разі необхідності і на строк повторного оголошення конкурсу та повторного проведення виборів".  
Відхилено    
    -286- Горбаль В.М.
Абзац шостий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „З моменту припинення повноважень попереднім керівником вищого навчального закладу власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до обрання нового керівника вищого навчального закладу призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу, яким призначається один з заступників керівника вищого навчального закладу. Виконуючий обов'язки керівника вищого навчального закладу призначається на строк, який необхідний для оголошення конкурсу, проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу. У разі необхідності цей строк продовжується на час повторного оголошення конкурсу, повторного проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу та затвердження власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою нового керівника вищого навчального закладу. Загальний строк перебування на посаді виконуючого обов (язки керівника вищого навчального закладу не може перевищувати трьох місяців".  
Відхилено    
    -287- Артеменко Ю.А.
Частину першу статті 39 доповнити абзацом сьомим такого змісту: „Виконуючий обов'язки керівника вищого навчального закладу призначається на строк, який необхідний для оголошення конкурсу, проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу, а в разі необхідності і на строк повторного оголошення конкурсу, повторного проведення виборів вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу та затвердження власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) нового керівника вищого навчального закладу, та не може перевищувати трьох місяців". У цьому зв'язку абзаци сьомий - восьмий вважати абзацами восьмим - дев'ятим.  
Враховано    
    -288- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Абзац сьомий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „Якщо на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації претендує одна кандидатура то вищий колегіальний орган громадського самоврядування подає власнику (власникам) або уповноваженим ним (ними) органу цю кандидатуру для затвердження на посаду керівника вищого навчального закладу, за умови, що вона набрала 50 відсотків голосів плюс один від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування".  
Враховано    
    -289- Поліщук М.Є.
Абзац сьомий частини першої статті 39 вилучити.  
Відхилено    
    -290- Кармазін Ю.А.
Абзац сьомий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „На цю посаду може бути призначена тільки особа, що відповідає вимогам, що передбачені частиною 1 статті 39, яка не претендує на посаду керівника вищого навчального закладу, і щодо якої не внесено пропозицію як про претендента на посаду керівника вищого навчального закладу. Виконуючий обов'язки керівника вищого навчального закладу не може перебувати на цій посаді більше ніж 3 місяці та призначатися на цю посаду повторно".  
Враховано частково    
    -291- Горбаль В.М.
Абзац сьомий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше 50 відсотків голосів виборців, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може не призначити рекомендовану кандидатуру, у зв'язку з чим він подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу мотивоване заперечення (в тому числі у разі порушення визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу). Вищий колегіальний орган громадського самоврядування вищого навчального закладу розглядає заперечення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи) і виносить своє рішення. У іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на посаду керівника вищого навчального закладу. Якщо вищий колегіальний орган громадського самоврядування при повторному голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого статутного складу своє рішення щодо рекомендованої власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури керівника вищого навчального закладу, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'язана) призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу".  
Враховано частково    
    -292- Кафарський В.І.
Абзац сьомий частини першої статті 39 викласти в такій редакції: „Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше 30 відсотків голосів виборців, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може не призначити рекомендовану кандидатуру, у зв'язку з чим він подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу мотивоване заперечення (в тому числі у разі порушення визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу). Вищий колегіальний орган громадського самоврядування вищого навчального закладу розглядає заперечення власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи) і виносить своє рішення. Якщо вищий колегіальний орган громадського самоврядування при повторному голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого статутного складу своє рішення щодо рекомендованої власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури керівника вищого навчального закладу, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'язана) призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу. У іншому випадку конкурс оголошується повторно".  
Враховано частково    
    -293- Поліщук М.Є.
Абзац восьмий частини першої статті 39 виключити.  
Відхилено    
25. у частині другій: після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Порядок призначення на посаду керівника військового вищого навчального закладу встановлюється відповідно до діючих нормативно-правових актів у відповідній галузі".   -294- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 39 доповнити абзацом другим такого змісту: „Порядок призначення на посаду керівника військового вищого навчального закладу встановлюється відповідно до діючих нормативно-правових актів у відповідній галузі". У цьому зв'язку абзаци другий-восьмий вважати абзацами третім-дев'ятим.  
Враховано   2) у частині другій: після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: "Призначення на посаду керівника військового вищого навчального закладу здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами у відповідній галузі". У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім-п'ятим;  
26. У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;   -295- Кафарський В.І.
Абзац другий частини другої статті 39 викласти в такій редакції: „Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років не пізніше трьох місяців після закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування ".  
Враховано частково   абзац третій викласти в такій редакції: „Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років, не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу. У разі якщо дія контракту керівника вищого навчального закладу закінчується під час канікул, конкурс на заміщення посади керівника продовжується до їх закінчення. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування. Термін перебування на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації не може перевищувати трьох місяців";  
    -296- Юхновський І.Р.
Абзац другий частини другої статті 39 викласти в такій редакції: „Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років не пізніше ніж за один місяць до закінчення дії контракту керівника вищого навчального закладу. У разі, якщо дія контракту керівника вищого навчального закладу закінчується під час канікул, конкурс на заміщення посади керівника продовжується до їх закінчення. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування. Термін перебування на посаді виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації не може перевищувати трьох місяців".  
Враховано    
27. абзац третій виключити;   -297- Кафарський В.І.
В абзаці третьому частини другої статті 39 після слова „акредитації" записати слова „обирає і рекомендує", замість слів „які набрали більше однієї третини" записати слова „які набрали більше 30 відсотків" далі за текстом.  
Враховано   абзац четвертий після слова „акредитації" доповнити словами „обирає і рекомендує", а слова „які набрали більше однієї третини" замінити словами „які набрали більше 30 відсотків"; після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше ніж 50 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган (особа) зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим; 3) у частині третій слова „два роки" замінити словами „один рік". 22. У статті 40: 1) абзац перший частини першої викласти в такій редакції: „1.Вчена рада інституту, факультету обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу кандидатуру на посаду керівника інституту у складі вищого навчального закладу, факультету, яка має вчене звання доцента, професора і науковий ступінь";  
    -298- Кабінет Міністрів України
Абзац третій частини другої статті 39 вилучити.  
Відхилено    
    -299- Горбаль В.М.
Абзац третій частини другої статті 39 вилучити.  
Відхилено    
    -300- Поліщук М.Є.
В абзаці третьому частини другої статті 39 замість слів „ претендентів, які набрали більше однієї третини" записати слова „претендента, який набрав більше половини" далі за текстом; слова „ або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість" вилучити. Замість слів „одну з рекомендованих кандидатур" записати слова „одну рекомендовану кандидатуру".  
Відхилено    
    -301- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Частину другу статті 39 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше ніж 50 відсотків голосів виборців, власник або уповноважений ним орган (особа) зобов'язаний призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу"  
Враховано    
    -302- Поліщук М.Є.
В абзаці першому частини третьої статті 39 замість слів „два роки" записати слова „два місяці".  
Відхилено    
    -303- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
В абзаці першому частини третьої статті 39 замість слів „два роки" записати слова „один рік".  
Враховано    
    -304- Кузьмук О.І.
Статтю 39 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Вимоги до кандидата та порядок призначення на посаду керівника вищого військового навчального закладу встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -305- Кафарський В.І.
Абзац перший частини першої статті 40 викласти в такій редакції: „Вчена рада інституту, факультету обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу кандидатуру на посаду керівника інституту у складі вищого навчального закладу, факультету яка має вчене звання доцента, професора і науковий ступінь".  
Враховано    
28. 12) абзац другий частини першої статті 40 виключити;   -306- Кармазін Ю.А.
Горбаль В.М.
Абзац другий частини першої статті 40 викласти в такій редакції: „Граничний вік кандидата на посаду керівника факультету не може перевищувати шістдесят років".  
Відхилено   2) доповнити частиною п'ятою такого змісту: " 5.Вимоги до кандидата та порядок призначення на посаду керівника факультету вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки". 23. Абзац другий частини четвертої статті 44 викласти в такій редакції: „Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником".  
    -307- Кузьмук О.І.
Статтю 40 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "Вимоги до кандидата та порядок призначення на посаду керівника факультету вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться, та спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -308- Кузьмук О.І.
Абзац другий частини четвертої статті 44 доповнити словами: " (з центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться).  
Відхилено    
    -309- Кафарський В.І.
Абзац другий частини четвертої статті 44 викласти в такій редакції: „Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником".  
Враховано    
29. 13) останній абзац частини четвертої статті 45 викласти у такій редакції: "Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки";   -310- Кабінет Міністрів України
В абзаці п'ятому частини четвертої статті 45 після слова „порядок" записати слова „відрахування, переривання навчання, поновлення і" далі за текстом.  
Враховано   24. Абзац п'ятий частини четвертої статті 45 після слова „Порядок" доповнити словами „відрахування, переривання навчання, поновлення і". 25. В абзаці четвертому статті 46 слова „категорійні спеціалісти" замінити словами „наукові працівники, категорійні спеціалісти".  
    -311- Кузьмук О.І.
Абзац п'ятий частини четвертої статті 45 доповнити словами: "та центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться".  
Відхилено    
    -312- Кармазін Ю.А.
Абзац п'ятий частини четвертої статті 45 викласти в такій редакції: „Типове положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано редакційно    
    -313- Родіонов М.К.
В абзаці п'ятому статті 46 перед словом „категорійні" записати слова: „наукові працівники" далі за текстом.  
Враховано    
30. 14) у частині другій статті 48:   -314- Ніколаєнко С.М.
у статті 48: у частині другій: абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: „методист";  
Враховано   26.У статті 48: 1) частину другу викласти в такій редакції: "2. Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є: „методист; викладач; старший викладач;  
    -315- Парубок О.Н.
В частині другій статті 48 абзацом другим записати слово „методист".  
Враховано    
31. абзаци "голова предметної (циклової) комісії", "директор бібліотеки", "науковий працівник бібліотеки" виключити;   -316- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий частини другої статті 48 вилучити.  
Відхилено   голова предметної (циклової) комісії; завідуючий відділенням;  
32. абзац "заступник директора" доповнити словами " (з навчальної, виховної, навчально-виховної та навчально-виробничої роботи)";   -317- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий частини другої статті 48 викласти в такій редакції: „заступник директора (з навчальної, виховної, навчально-виховної та навчально-виробничої роботи)";  
Враховано   заступник директора (з навчальної, виховної, навчально-виховної та навчально-виробничої роботи); директор, начальник коледжу (училища). Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації є: асистент, асистент-стажист; викладач; старший викладач; директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки; доцент; професор; завідуючий кафедрою, начальник кафедри;  
    -318- Кузьмук О.І.
Абзац п'ятий частини другої статті 48 доповнити словами " (заступник начальника військового коледжу (училища) з навчальної (виховної, навчально-виховної) роботи; "  
Враховано редакційно    
    -319- Кузьмук О.І.
Абзац шостій частини другої статті 48 доповнити словами: "начальник коледжу (училища)".  
Враховано    
    -320- Кафарський В.І.
Абзац восьмий частини другої статті 48 доповнити словами „асистент-стажист";  
Враховано    
    -321- Кабінет Міністрів України
Абзац одинадцятий частини другої статті 48 вилучити.  
Відхилено    
    -322- Кабінет Міністрів України
Абзац дванадцятий частини другої статті 48 вилучити.  
Відхилено    
    -323- Кузьмук О.І.
Абзац п'ятнадцятий частини другої статті 48 доповнити словами "начальник кафедри";  
Враховано    
33. після абзацу "декан" доповнити новим абзацом такого змісту: "директор навчально-наукового інституту";   -324- Кузьмук О.І.
Абзац шістнадцятий частини другої статті 48 доповнити словами "начальник факультету";  
Враховано   директор навчально-наукового інституту, декан, начальник факультету;  
    -325- Кафарський В.І.
Частину другу статті 48 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту: „директор інституту"; У цьому зв'язку абзаци сімнадцятий - вісімнадцятий вважати абзацами вісімнадцятим - дев'ятнадцятим.  
Враховано редакційно    
    -326- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 48 доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту: „директор навчально-наукового інституту"; У цьому зв'язку абзаци сімнадцятий - вісімнадцятий вважати абзацами вісімнадцятим - дев'ятнадцятим.  
Враховано    
34. абзац "проректор" доповнити словами " (діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчальним, виховним або науковим процесами)";   -327- Кабінет Міністрів України
Абзац сімнадцятий частини другої статті 48 викласти в такій редакції: „проректор (діяльність якого безпосередньо пов'язана з навчальним, виховним або науковим процесами)";  
Відхилено   проректор, ( у військових вищих навчальних закладах - заступник начальника військового інституту, університету з навчальної, наукової або виховної роботи); начальник (завідуючий) навчального (науково-методичного) управління (відділу, частини); ректор, президент, начальник військового інституту (університету)"; 2) абзац перший частини третьої після слів „науково-педагогічних працівників" доповнити словами „кожні п'ять років" і доповнити абзац реченням: „Порядок проведення конкурсу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки"; 3) доповнити частиною п'ятою такого змісту: "5.Вимоги до кандидатів та порядок призначення на посади науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки". 27.У статті 49: 1) у частині першій: в абзаці першому слова "Кодексом законів про працю України" замінити словом "законодавством"; абзац третій викласти в такій редакції: „Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників визначається вищим навчальним закладом і не може перевищувати для завідуючого кафедрою 540 годин, для професора 640 годин, для доцента 700 годин, для старшого викладача і асистента 820 годин на навчальний рік";  
    -328- Кузьмук О.І.
Абзац сімнадцятий частини другої статті 48 доповнити словами "заступник начальника військового інституту (університету) з навчальної, наукової або виховної роботи";  
Враховано    
    -329- Горбаль В.М.
Абзац сімнадцятий частини другої статті 48 викласти в такій редакції: „проректор";  
Враховано    
    -330- Кафарський В.І.
Частину другу статті 48 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту: „начальник (завідуючий) навчального (науково-методичного) управління, (відділу, частини)";  
Враховано    
    -331- Кузьмук О.І.
Абзац вісімнадцятий частини другої статті 48 доповнити словами " президент, начальник військового інституту (університету)";  
Враховано    
    -332- Кафарський В.І.
В абзаці першому частини третьої статті 48 після слів „науково-педагогічних працівників" записати слова „кожні п'ять років" далі за текстом.  
Враховано    
    -333- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини третьої статті 48 після слів "за конкурсом" записати слова "терміном на п'ять років", після слова "аспірантури" додати слово "ад'юнктури" далі за текстом.  
Враховано частково    
    -334- Кафарський В.І.
Абзац перший частини третьої статті 48 доповнити реченням такого змісту: „Порядок проведення конкурсу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -335- Кузьмук О.І.
Статтю 48 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "5. Вимоги до кандидатів та порядок призначення на посади науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться, та спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -336- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини першої статті 49 слова "Кодексом законів про працю України" замінити словом "законодавством".  
Враховано    
    -337- Горбаль В.М.
Абзац третій частини першої статті 49викласти в такій редакції: „Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників визначається вищим навчальним закладом і не може перевищувати 900 годин на навчальний рік".  
Відхилено    
    -338- Родіонов М.К.
Кафарський В.І.
Абзац третій частини першої статті 49 викласти в такій редакції: „Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників визначається вищим навчальним закладом і не може перевищувати для завідуючого кафедрою 540 годин, для професора 640 годин, для доцента 700 годин, для старшого викладача і асистента 820 годин на навчальний рік".  
Враховано    
    -339- Дорогунцов С.І.
Абзац третій частини першої статті 49 викласти в такій редакції: „Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на ставку не може перевищувати 720 годин на навчальний рік".  
Відхилено    
35. 15) абзац четвертий частини першої статті 49 після слів "педагогічних працівників" доповнити словами "на ставку";   -340- Кабінет Міністрів України
В абзаці четвертому частини першої статті 49 після слів „педагогічних працівників" записати слова „на ставку" далі за текстом.  
Враховано   абзац четвертий після слів "педагогічних працівників" доповнити словами "на ставку"; 2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту: „Ректор має право змінювати співвідношення обсягів основних видів діяльності науково-педагогічних працівників з навчальної, наукової, науково-методичної і культурно-виховної роботи, роботи з впровадження наукових досягнень у відповідну галузь виробництва залежно від потреб вищого навчального закладу та індивідуальних здібностей працівників. Педагогічні працівники, які мають відповідну фахову підготовку і кваліфікацію з фізичної культури і спорту, можуть виконувати секційну і тренерську роботу за трудовою угодою". 28.У статті 50: 1) назву викласти в такій редакції: „Стаття 50. Права педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників"; 2) в абзаці першому частини першої слова „Педагогічні та науково-педагогічні" замінити словами „Педагогічні, наукові та науково-педагогічні"; 3) частину другу після слова "Педагогічні" доповнити словом "наукові". 29. У статті 51: 1) назву викласти в такій редакції: "Стаття 51. Обов'язки педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників"; абзац перший після слова „Педагогічні" доповнити словом „наукові"; абзац другий після слова „науково-педагогічних" доповнити словами „та наукових".  
    -341- Парубок О.Н.
Абзац четвертий частини першої статті 49 викласти в такій редакції: „Навчальне навантаження педагогічних працівників на ставку заробітної плати складає 720 годин на навчальний рік".  
Враховано    
    -342- Полііт А.А.
Абзац четвертий частини першої статті 49 викласти в такій редакції: „Навчальне навантаження педагогічних працівників не може бути меншим, ніж 720 годин на навчальний рік і не може перевищувати 1080 годин на навчальний рік.  
Враховано частково    
    -343- Парубок О.Н.
Частину другу статті 49 доповнити абзацом другим такого змісту: „Ректор має право змінювати співвідношення обсягів основних видів діяльності науково-педагогічних працівників з навчальної, наукової, науково-методичної і культурно-виховної роботи, роботи з впровадження наукових досягнень у відповідну галузь виробництва, залежно від потреб вищого навчального закладу та індивідуальних здібностей працівників".  
Враховано    
    -344- Полііт А.А.
Частину другу статті 49 доповнити абзацом третім такого змісту: „Педагогічні працівники, які мають відповідну фахову підготовку і кваліфікацію з фізичної культури і спорту можуть виконувати секційну і тренерську роботу за трудовою угодою".  
Враховано    
    -345- Родіонов М.К.
Назву статті 50 викласти в такій редакції: Права педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників  
Враховано    
    -346- Родіонов М.К.
В абзаці першому статті 50 замість слів: „педагогічні та науково-педагогічні" записати слова: „педагогічні, науково-педагогічні та наукові" і далі за текстом.  
Враховано    
    -347- Родіонов М.К.
В частині другій статті 50 після слова "Педагогічні" записати слово "наукові".  
Немає висновку    
    -348- Родіонов М.К.
У назві статті 51 після слова „педагогічних" записати слово „наукових".  
Враховано    
    -349- Родіонов М.К.
В абзаці першому статті 51 після слова „педагогічні" записати слово „наукові" далі за текстом.  
Враховано    
    -350- Родіонов М.К.
В абзаці другому статті 51 після слова „науково-педагогічних" записати слова „та наукових" далі за текстом.  
Враховано    
    -351- Кафарський В.І.
В абзаці третьому статті 51 замість слів „у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності" записати слова „відповідно до вимог стандартів вищої освіти";  
Відхилено    
    -352- Поліщук М.Є.
Абзац третій статті 51 викласти в такій редакції: „забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін відповідно до вимог стандартів вищої освіти у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності, що затверджується Міністерством освіти та науки України".  
Відхилено    
36. 16) у частині першій статті 52 слова "освітньо-наукових установах" замінити словами "навчально-наукових установах, у вищих навчальних закладах, а також на підприємствах відповідних галузей";   -353- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому статті 52 після слів „навчально-наукових установах" записати слова „вищих навчальних закладах, а також на підприємствах відповідних галузей" далі за текстом.  
Враховано   30. У частині першій статті 52 слова "освітньо-наукових установах" замінити словами "навчально-наукових установах, у вищих навчальних закладах, а також на підприємствах відповідних галузей".  
37. 17) у статті 53: частину першу після слова "інтерни" доповнити словом "резиденти";   -354- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому статті 53 після слова „інтерни" записати слово „резиденти" далі за текстом.  
Враховано   31. У статті 53: у частині першій: після слова "інтерни" доповнити словом "резиденти"; доповнити реченням такого змісту: „Терміни навчання зазначених категорій осіб визначаються Кабінетом Міністрів України";  
    -355- Кузьмук О.І.
В абзаці другому статті 53 після слова "курсанти" записати слово " (слухачі)".  
Враховано    
    -356- Горбаль В.М.
Абзац перший статті 53 викласти в такій редакції: „Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти) та докторанти".  
Враховано    
    -357- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Бауер М.Й.
Абзац перший статті 53 доповнити реченням такого змісту: „Терміни навчання зазначених категорій осіб визначаються Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
38. у частині третій слова "військового вищого навчального закладу" замінити словами "військового або іншого вищого навчального закладу з особливими умовами навчання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";   -358- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому статті 53 після слів „зарахована до військового" записати слова „або іншого вищого навчального закладу з особливими умовами навчання, перелік яких  
Враховано   2) частину третю викласти в такій редакції: „Курсант (слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового вищого навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) або іншого вищого навчального закладу з особливими умовами навчання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, і навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів";  
    -359- Устенко О.А.
Абзац третій статті 53 викласти в такій редакції: Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового вищого навчального закладу, у якому внутрішній розпорядок наближений до розпорядку морського чи річкового флоту, цивільної авіації і навчається з метою здобуття певних освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівні  
Враховано частково    
    -360- Кузьмук О.І.
В абзаці третьому статті 53 після слова "курсант" записати слово " (слухач)", замість слів "військового вищого навчального закладу" записати слова "вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу)".  
Враховано    
39. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: "Резидент - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей". У зв'язку з цим частини сьому - десяту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;   -361- Кабінет Міністрів України
Статтю 53 доповнити сьомим абзацом такого змісту: „Резидент - особа яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря - спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей". У цьому зв'язку абзаци сьомий-десятий вважати абзацами восьмим - одинадцятим.  
Враховано   3) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: „Лікар-резидент - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря - спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей". У зв'язку з цим частини сьому-десяту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою. 32. У статті 54: 1) у частині другій: абзац перший після слова „навчання" доповнити словами „незалежно від форми власності вищого навчального закладу"; абзац другий після слів „навчальних закладів" доповнити словами „незалежно від форм власності вищого навчального закладу"; 2) доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Права курсантів (слухачів), ад'юнктів та докторантів військового вищого навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки". 33. Статтю 55 доповнити частиною другою такого змісту: "Обов'язки курсантів (слухачів), ад'юнктів та докторантів військового вищого навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він знаходиться, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки".  
    -362- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Статтю 53 доповнити сьомим абзацом такого змісту: „Лікар-резидент - особа яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря - спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей".  
Враховано    
    -363- Бауер М.Й.
В абзаці першому частини другої статті 54 після слова „навчання" записати слова „незалежно від форми власності навчального закладу" далі за текстом.  
Враховано    
    -364- Бауер М.Й.
В абзаці другому частини другої статті 54 після слів „навчальних закладів" записати слова „незалежно від форм власності навчального закладу" далі за текстом.  
Враховано    
    -365- Кузьмук О.І.
Статтю 54 доповнити частиною третьою такого змісту: "3. Права курсантів (слухачів), ад'юнктів та докторантів вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
    -366- Кузьмук О.І.
Статтю 55 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "Обов'язки курсантів (слухачів), ад'юнктів та докторантів вищого військового навчального закладу (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, та спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Враховано    
40. 18) частину другу статті 56 доповнити словами "або на підставі гарантійного листа-запиту з місця працевлаштування";   -367- Кабінет Міністрів України
Абзац другий статті 56 доповнити словами: „або гарантійного листа-запиту з місця працевлаштування".  
Відхилено   34. Статтю 56 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту: "Органи місцевого самоврядування укладають з випускником вищого навчального закладу, направленим на роботу, контракт, у якому передбачається виплата підйомних, гарантуються зарплата на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум, та надання житла. Випускник вищого навчального закладу, який навчався за кошти державного бюджету, в разі відмови відпрацювати три роки за направленням зобов'язаний відшкодувати державі витрати за навчання з урахуванням індексації на рівень інфляції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою.  
    -368- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Ситник К.М.
Статтю 56 доповнити третім абзацом такого змісту: Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником. У цьому зв'язку абзац третій вважати абзацом четвертим.  
Враховано    
    -369- Кармазін Ю.А.
Абзац другий статті 56 викласти в такій редакції: „Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником".  
Враховано    
    -370- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Ситник К.М.
Статтю 56 доповнити четвертим абзацом такого змісту: "Органи місцевого самоврядування заключають контракт з випускником вищого навчального закладу направленим на роботу, у якому передбачається виплата підйомних, гарантується зарплата на рівні не нижчому за прожитковий мінімум та надання житла". У цьому зв'язку абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.  
Враховано    
    -371- Ніколаєнко С.М.
Ситник К.М.
Статтю 56 доповнити п'ятим абзацом такого змісту: „Випускник вищого навчального закладу який навчався за кошти державного бюджету, в разі відмови відпрацьовувати три роки за направленням зобов'язаний відшкодувати державі витрати за навчання, з урахуванням індексації на рівень інфляції у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України". У цьому зв'язку абзац п'ятий вважати абзацом шостим.  
Враховано    
    -372- Кузьмук О.І.
Статтю 56 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Випускники вищих військових навчальних закладів та інших навчальних закладів з особливими умовами (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів) з числа військовослужбовців направляються для подальшого проходження військової служби відповідно до законодавства."  
Відхилено    
    -373- Кузьмук О.І.
Статтю 56 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "6. Права вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів) щодо ведення фінансово-господарської діяльності встановлюються відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться, та спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі освіти і науки".  
Відхилено    
41. 19) абзац четвертий частини першої статті 57 виключити;   -374- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий частини першої статті 57 вилучити  
Відхилено   35. У статті 62: 1) частину першу доповнити словами „Бюджетного кодексу України, законів України про державний бюджет на відповідний бюджетний рік та інших нормативно-правових актів"; 2) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: „Результати зазначеної атестації враховуються при акредитації вищих навчальних закладів та при наданні їм державної підтримки".  
    -375- Римарук О.І.
Частину другу статті 57 викласти в такій редакції: „Вищий навчальний заклад відповідно до статуту визначає форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників, а також умови та форми участі вищого навчального закладу у недержавному пенсійному забезпеченні його працівників".  
Відхилено    
    -376- Родіонов М.К.
Абзац перший статті 62 доповнити словами: „Бюджетним кодексом України, законами України про державний бюджет".  
Враховано    
    -377- Родіонов М.К.
Частину п'яту статті 62 доповнити реченням такого змісту: „Результати зазначеної атестації враховуються при акредитації вищих навчальних закладів та при наданні їм державної підтримки".  
Враховано    
    -378- Кузьмук О.І.
До назви статті 63 додати слова " (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу)".  
Відхилено    
    -379- Кузьмук О.І.
У частині першій статті 63 після слів "вищим навчальним закладом" додати слова " (військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу)", після слів "його статутом" додати слово " (положенням)".  
Відхилено    
    -380- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини другої статті 63 після слів "комунальної форми власності" додати слова " (військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу)" та після слів "вищому навчальному закладу" додати слова " (військовому навчальному підрозділу вищого навчального закладу)"  
Відхилено    
    -381- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини другої статті 63 після слів "комунальної форм власності" записати слова " (військовим навчальним підрозділам вищих навчальних закладів)".  
Відхилено    
    -382- Кузьмук О.І.
В абзаці третьому частини другої статті 63 після слів "комунальної форм власності" записати слова " (військовим навчальним підрозділам вищих навчальних закладів)".  
Відхилено    
    -383- Кузьмук О.І.
В абзаці четвертому частини другої статті 63 після слів "вищих навчальних закладів" додати слова " (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)"  
Відхилено    
42. 20) у статті 63: у другому реченні частини третьої слова "право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків" виключити;   -384- Кабінет Міністрів України
Друге речення частини третьої статті 63 викласти в такій редакції: „Таке розпорядження включає в себе право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".  
Враховано   36.Частину третю статті 63 викласти в такій редакції: „3.Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у відповідності до законодавства про банківську діяльність, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".  
    -385- Горбаль В.М.
Частину третю статті 63 викласти в такій редакції: „Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо".  
Враховано    
    -386- Бауер М.Й.
Частину третю статті 63 викласти в такій редакції: „ Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у відповідності до законодавства про банківську діяльність, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо."  
Враховано    
    -387- Римарук О.І.
Частину третю статті 63 викласти в такій редакції: „Вищий навчальний заклад державної та комунальної форми власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів, право бути засновником корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсійні внески до вже створених пенсійних фондів тощо".  
Відхилено    
    -388- Кузьмук О.І.
У частині третій статті 63 після слів "комунальної форм власності" записати слова " (військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу)".  
Відхилено    
43. у частині п'ятій: в абзаці восьмому слова "національній та" виключити;   -389- Кабінет Міністрів України
В абзаці восьмому частини п'ятої статті 63 слова „національній та" вилучити.  
Відхилено    
    -390- Горбаль В.М.
Абзац восьмий частини п'ятої статті 63 викласти в такій редакції „відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до законодавства про банківську діяльність";  
Враховано    
    -391- Римарук О.І.
Частину п'яту статті 63 доповнити новим абзацом такого змісту: „брати участь у недержавному пенсійному забезпеченні своїх працівників, бути засновником корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсійні внески до вже створених пенсійних фондів на користь працівників за рахунок доходів та інших надходжень, одержаних від надання дозволених законодавством платних послуг".  
Відхилено    
44. абзац дев'ятий виключити;   -392- Кабінет Міністрів України
Абзац дев'ятий частини п'ятої статті 63 вилучити  
Відхилено    
    -393- Кузьмук О.І.
До назви статті 64 додати слова " (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)".  
Відхилено    
    -394- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини першої статті 64 після слів "державної форми власності" записати слова " (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)" та після слів "вищі навчальні заклади" додати слова " (військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів)".  
Відхилено    
45. 21) у статті 64: у частині першій: абзаци другий та четвертий виключити;   -395- Кабінет Міністрів України
Абзац другий частини першої статті 64 вилучити.  
Відхилено    
    -396- Кафарський В.І.
Родіонов М.К.
Бауер М.Й.
Абзац другий частини першої статті 64 викласти у такій редакції: "Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також підготовку наукових і науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру визначаються у законі про державний бюджет"  
Враховано    
    -397- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої статті 64 викласти в такій редакції: „Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації визначаються у законі про Державний бюджет України".  
Враховано редакційно    
46. в абзаці третьому слова "беруть участь у встановленні нормативів" замінити словами "встановлюють нормативи";   -398- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому частини першої статті 64 замість слів „беруть участь у встановленні" записати слово „встановлюють"  
Враховано   37. У статті 64: 1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції: „Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади встановлюють нормативи матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів диференційовано, залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації"; . 2) частину п'яту доповнити словами „проведення фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок"; 3) у частині шостій: абзац перший викласти в такій редакції: "6. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також з урахуванням змін вартості комунальних послуг, в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників до розмірів окладів, встановлених державою на основі відповідних рішень Кабінету Міністрів України"; абзац другий після слів „протягом усього строку навчання" доповнити словами „крім щорічного урахування офіційно визначеного рівня інфляції за попередній рік "; абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції: „Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями в розмірі для студентів вищих навчальних закладів третього - четвертого рівнів акредитації - 30 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму, для студентів вищих навчальних закладів першого - другого рівнів акредитації - 25 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
    -399- Кафарський В.І.
Абзац третій частини першої статті 64 викласти в такій редакції: „Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади встановлюють нормативи матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів, диференційованих залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації".  
Враховано    
    -400- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий частини першої статті 64 вилучити.  
Відхилено    
    -401- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини першої статті 64 викласти в такій редакції: „Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації".  
Враховано    
    -402- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини четвертої статті 64 після слів "вищих навчальних закладів" записати слова " (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів)"  
Відхилено    
    -403- Поліщук М.Є.
Абзац другий частини четвертої статті 64 викласти в такій редакції: „Кошти із бюджету та залучені кошти від оплати за навчання спрямовуються на забезпечення належного рівня матеріально-технічного, фінансових та інших потреб вищих навчальних закладів, здійснення статутної діяльності його у порядку і на умовах, визначених законодавством та його статутом".  
Відхилено    
    -404- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини четвертої статті 64 після слів "вищого навчального закладу" записати слова " (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу)", після слова "статутом" додати слово " (положенням)".  
Відхилено    
    -405- Римарук О.І.
Частину п'яту статті 64 викласти в такій редакції: „Вищі навчальні заклади державної форми власності, вищі навчальні заклади, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищі навчальні заклади комунальної форми власності використовують кошти відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, на оплату праці, матеріальне стимулювання та недержавне пенсійне забезпечення своїх працівників".  
Відхилено    
    -406- Родіонов М.К.
Частину п'яту статті 64 доповнити словами: „проведення фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок".  
Враховано    
    -407- Кузьмук О.І.
У частині п'ятій статті 64 після слів "комунальної форми власності" записати слова "військові навчальні підрозділи вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -408- Ніколаєнко С.М.
Кафарський В.І.
Родіонов М.К.
Устенко О.А.
Абзац перший частини шостої статті 64 викласти в такій редакції: „Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється вищим навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік, а також з урахуванням змін вартості комунальних послуг, в оплаті праці педагогічних та науково-педагогічних працівників до розмірів окладів встановлених державою, на основі відповідних рішень Кабінету Міністрів України.".  
Враховано    
    -409- Родіонов М.К.
В абзаці першому частини шостої статті 64 після слова „науково-педагогічних" записати слово „наукових" далі за текстом.  
Враховано    
    -410- Кузьмук О.І.
В абзаці першому частини шостої статті 64 після слів "вищим навчальним закладом" додати слова "військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -411- Ніколаєнко С.М.
Родіонов М.К.
Кафарський В.І.
В абзаці другому частини шостої статті 64 після слів „протягом усього строку навчання" доповнити словами „крім щорічного урахування офіційно визначеного рівня інфляції за попередній рік ".  
Враховано    
    -412- Кузьмук О.І.
В абзаці другому частини шостої статті 64 після слів "вищим навчальним закладом" додати слова "військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу".  
Відхилено    
    -413- Царенко О.М.
В абзаці п'ятому частини шостої статті 64 після слів „ доходів громадян" записати слова „але не менше ніж прожитковий мінімум, встановлений законом".  
Відхилено    
    -414- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий частини шостої статті 64 викласти в такій редакції: „Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 30 відсотків, для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації - 25 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
47. останній абзац частини шостої викласти у такій редакції: "Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів посадові оклади підвищуються за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник";   -415- Кабінет Міністрів України
В абзаці шостому частини шостої статті 64 замість цифри „20" записати цифру „25".  
Враховано   Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів посадові оклади підвищуються за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук відповідно на 15 і 25 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник"; доповнити абзацом сьомим такого змісту: „Педагогічним працівникам вищих навчальних закладів другого рівня акредитації, які мають науковий ступінь кандидата наук або доктора наук і які здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, оплата праці може здійснюватися за нормативами фінансового забезпечення відповідних науково-педагогічних працівників".  
    -416- Кармазін Ю.А.
Абзац шостий частини шостої статті 64 викласти в такій редакції: „Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів встановлюються доплати за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук у розмірах відповідно 15 та 20 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник".  
Враховано частково    
    -417- Кафарський В.І.
Частину шосту статті 64 доповнити сьомим абзацом такого змісту: „Педагогічним працівникам вищих навчальних закладів другого рівня акредитації, які мають науковий ступінь кандидата наук або доктора наук і які здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, оплата праці може здійснюватися за нормативами фінансового забезпечення відповідних науково-педагогічних працівників".  
Враховано    
    -418- Кузьмук О.І.
Частину шосту статті 64 доповнити абзацом шостим такого змісту: "Курсанти (слухачі), ад'юнкти та докторанти, які навчаються у вищих військових навчальних закладах (військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів), отримують грошове забезпечення відповідно до нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого вони знаходяться".  
Відхилено    
48. частину сьому виключити;   -419- Кабінет Міністрів України
Частину сьому статті 64 вилучити.  
Відхилено    
    -420- Горбаль В.М.
Абзац перший частини сьомої статті 64 викласти в такій редакції: „Законом встановлюються джерела, обсяги та види надходжень, які не є об'єктом оподаткування для вищих навчальних закладів всіх форм власності, а також встановлюються пільги щодо сплати податків і зборів для вищих навчальних закладів та осіб, які надають їм благодійну допомогу".  
Враховано    
    -421- Кузьмук О.І.
В абзаці першому статті 65 після слів "Вищий навчальний заклад" записати слова " (військовій навчальний підрозділ вищого навчального закладу)" далі за текстом.  
Відхилено    
49. 22) у частині третій статті 65 слова "в рамках" замінити словами "в межах";   -422- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому статті 65 замість слова „рамках" записати слово „межах" далі за текстом.  
Враховано   38. У частині третій статті 65 слово „рамках" замінити словом „межах". 39. Абзац сьомий частини другої статті 67 викласти в такій редакції: „надання освітніх послуг, пов'язаних з підготовкою до здобуття, здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні". 40. Абзац другий частини другої статті 68 після слова „організація" доповнити словами „підготовки до вступу у вищий навчальний заклад ". ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
    -423- Устенко О.А.
Абзац сьомий частини другої статті 67 викласти в такій редакції: „надання освітніх послуг, пов'язаних з підготовкою до здобуття, здобуттям вищої та післядипломної освіти іноземним громадянам в Україні";  
Враховано    
    -424- Бауер М.Й.
В абзаці другому частини другої статті 68 після слова „організація" записати слова „підготовки до вступу у вищий навчальний заклад " далі за текстом.  
Враховано    
    -425- Кармазін Ю.А.
В абзаці першому перехідних положень замість слів „з дня його опублікування" записати слова „з 1 січня 2006 року".  
Відхилено    
50. 23) абзаци другий і четвертий пункту 1 розділу ХІV "Прикінцеві положення" виключити.   -426- Кабінет Міністрів України
Абзац другий прикінцевих положень вилучити..  
Відхилено   Абзац четвертий підпункту 1 пункту 30 і абзац шостий підпункту 3 пункту 40 розділу І, якими вносяться зміни відповідно до статей 49 і 64 Закону України "Про вищу освіту", набирають чинності з 1 січня 2006 року. 2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України: протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -427- Кармазін Ю.А.
Абзац третій прикінцевих положень викласти в такій редакції: „Положення абзаців першого і другого частини першої та абзацу першого частини другої статті 39, абзаців першого та другого частини першої статті 40 цього Закону щодо вимог до кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу та керівника факультету поширюються на осіб, які будуть обиратися на зазначені посади з дня набрання чинності цим Законом".  
Враховано    
    -428- Ніколаєнко С.М.
У третьому абзаці прикінцевих положень після слів „та керівника" записати слово „інституту" далі за текстом  
Враховано    
    -429- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий перехідних положень вилучити.  
Відхилено    
    -430- Кафарський В.І.
Устенко О.А.
Абзац четвертий перехідних положень викласти в такій редакції: „Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 набирають чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано    
    -431- Кафарський В.І.
Передбачити введення в дію абзацу третього частини першої статті 49 та абзацу п'ятого частини шостої статті 64 з 01.01.2006 року.  
Враховано    
    -432- Кармазін Ю.А.
Абзац п'ятий перехідних положень викласти в такій редакції: „Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону".  
Враховано    
    -433- Бауер М.Й.
У четвертому абзаці частини другої прикінцевих положень замість 2003 рік записати 2006 рік.  
Враховано