Кількість абзаців - 282 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"   -1- Крючков Г.К.
У зв'язку з тим, що у цьому проекті Закону містяться зміни й до інших законів назву проекту пропонується викласти в такій редакції: "Закон України Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців"  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України:  
4. І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 16, ст. 111; 1996 р., № 17, ст. 73; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., №17, ст. 125; №33, ст. 236; №35, ст. 262; 2003 р., №27, ст. 209) такі зміни:      1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1993 р., № 5, ст. 34; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 16, ст. 111, № 34, ст. 268, № 44, ст. 327; 1996 р., № 17, ст. 73; 1997 р., № 4, ст. 23; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 4, ст. 35, № 48, ст. 409; 2001 р., № 9, ст. 38; 2002 р., № 17, ст. 125, № 33, ст. 236, № 35, ст. 262; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 23, ст. 320, № 36, ст. 447; № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107, № № 17-19, ст. 267):  
5. 1. У назві Закону після слів "Про пенсійне забезпечення" доповнити словами "звільнених зі служби".   -2- Крючков Г.К.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб"  
Враховано   1) назву та преамбулу Закону викласти в такій редакції: "Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб  
6. 2. У преамбулі Закону після слів "пенсійного забезпечення громадян України" сполучник "і" замінити словами "та звільнених зі служби", після слів "Національної гвардії України" доповнити словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ цивільної оборони України, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", а після слів "а також громадян інших держав з числа" - словами "звільнених зі служби".   -3- Крючков Г.К.
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Закон має за мету реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України. Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист";  
Враховано   "Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Закон має за мету реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України. Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист";  
7. 3. Доповнити розділ І Закону "Загальні положення" новими статтями 1 - 1-2 такого змісту:      2) доповнити статтями 1-1 - 1-2 такого змісту:  
8. "Стаття 1. Основні мета та гарантії Закону       
9. Закон має за мету реалізацію колишніми військовослужбовцями, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякими іншими особами свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов і норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.   -4- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1. Текст "деякими іншими особами на яких поширюється дія цього Закону"  
Відхилено у зв'язку з несформульованою пропозицією   
10. Закон гарантує соціальну захищеність військових пенсіонерів, пенсіонерів органів внутрішніх справ та пенсіонерів інших утворених відповідно до законів України військових формувань шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, регулярний перегляд призначених пенсій у зв'язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму і підвищенням ефективності економіки держави, створення належних умов для підтримання їх здоров'я та активного довголіття, надання соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний і правовий захист, організацію соціального та інших видів обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб.   -5- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 1 слова "розміру прожиткового мінімуму і підвищенням ефективності економіки держави" слід замінити словами "рівня грошового забезпечення", оскільки згідно із статтею 63 чинного Закону рівень пенсійного забезпечення військовослужбовців прямо залежить від рівня їх грошового забезпечення.  
Враховано    
    -6- Горбаль В.М.
Абзац третій частини третьої розділу І викласти в такій редакції: "Закон гарантує соціальну захищеність військових пенсіонерів, пенсіонерів органів внутрішніх справ та пенсіонерів інших утворених відповідно до законів України військових формувань шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, створення належних умов для підтримання їх здоров'я та надання передбачених чинним законодавством України державних соціальних гарантій".  
Враховано частково в редакції Комітету   
    -7- Ткаленко О.С.
До статті 1. Другий абзац викласти у наступній редакції: "Закон гарантує соціальну захищеність військових пенсіонерів, пенсіонерів органів внутрішніх справ та пенсіонерів інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, розрахованої згідно рівня грошового забезпечення відповідних посадових осіб та здійснення перегляду призначених пенсій у зв'язку із збільшенням окладів за посадою, військовим або спеціальним званням, відсоткової надбавки за вислугу років, премій та інших додаткових видів грошового забезпечення, що не повинно зменшувати його існуючий рівень".  
Враховано частково в редакції Комітету   
11. Стаття 1-1. Законодавство про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб   -8- Горбаль В.М.
У назві статті 1-1 слова "та деяких інших осіб" виключити  
Відхилено , оскільки виключення цих слів призведе до звуження кола суб'єктів на яких поширюється дія Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", що матиме порушення вимог статті 22 Конституції України  "Стаття 1-1. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом  
12. Законодавство про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших актів законодавства України.   -9- Горбаль В.М.
У частині першій статті 1-1 слова "та деяких інших осіб" виключити  
Відхилено скільки виключення цих слів призведе до звуження кола суб'єктів на яких поширюється дія Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", що матиме порушення вимог статті 22 Конституції України  Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору. Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
    -10- Каденюк Л.К.
Статтю 1-1 викласти в такій редакції: "Стаття 1-1. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору. Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано    
13. За звільненими зі служби військовослужбовцями, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякими іншими особами і членами їх сімей, які постійно проживають на території України і є її громадянами, зберігається рівень прав і соціальних гарантій, встановлених раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР. Такі права та соціальні гарантії для зазначеної категорії громадян не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.   -11- Беспалий Б.Я.
Аналогічно стаття 1-1, частина 2 і у всіх наступних статтях законопроекту  
Відхилено зв'язку з несформульованою пропозицією та виключенням частини другої цієї статті.   
    -12- Горбаль В.М.
У частині другій статті 1-1 слова "і законодавством колишнього Союзу РСР" виключити  
Відхилено у зв'язку з виключенням частини другої цієї статті.   
    -13- Крючков Г.К.
Статті 1-1 та 1-2 проекту об'єднати.  
Враховано    
14. Стаття 1-2. Міжнародні договори України      Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону  
15. Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь Україна, встановлені більш високі вимоги щодо соціального захисту звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, ніж ті, що їх містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".   -14- Беспалий Б.Я.
Стаття 1-2, частина 1. Текст "або угодами, в яких бере участь Україна" замінити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", а текст "або міжнародної угоди" - виключити.  
Враховано   Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби: а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом; б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту; в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього СРСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України; г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони; д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають; е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону; є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках";  
    -15- Крючков Г.К.
Каденюк Л.К.
Доповнити проект Закону новою статтею 1-2 такого змісту: "Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені із служби: а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом; б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту; в) особи з числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього СРСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України; г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони; д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають; е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону; є) особи з числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках";  
Враховано    
16. У зв'язку з цим статтю 1 вважати статтею 1-3.   -16- Доманський А.І.
Абзац дев'ятий пункту 3 проекту Закону виключити.  
Враховано    
17. 4. У статті 2:   -17- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 виключити.  
Враховано    
18. частину другу виключити;       
19. доповнити статтю новою частиною такого змісту:       
20. "Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України (в тому числі в будь-яких інших державах СНД) виплата призначених їм пенсій на час їх служби призупиняється. При наступному звільненні зі служби згаданих у цій статті осіб виплата їм пенсії поновлюється з урахуванням попередньої та нової вислуги років на день останнього звільнення".   -18- Беспалий Б.Я.
Стаття 2. Нова частина 2. Текст "СНД" вилучити, а наприкінці додати текст "без урахування повторної служби в інших державах, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"  
Враховано Законі від 25.03.2005 р. №-2505   
    -19- Ткаленко О.С.
У другому абзаці слова: "виплата їм пенсії поновлюється" замінити словами "їм призначається пенсія" і далі за текстом.  
Враховано редакційно у тексті Закону від 25.03.2005 р. №-2505   
21. 5. У статті 3:   -20- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 проекту виключити.  
Враховано    
22. частину першу після слів "військовослужбовців строкової служби" доповнити словами "які звільнені з військової служби".       
23. 6. У статті 4:   -21- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 проекту виключити.  
Враховано    
24. частину першу доповнити реченням такого змісту:       
25. "Зазначеним особам пенсії призначаються незалежно від того, чи мають вони офіцерські (спеціальні) звання;   -22- Кузьмук О.І.
Абзац третій пункту 6 проекту виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у Законі №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано    
    -23- Кабінет Міністрів України
Абзац третій пункту 6 після слова "офіцерські" пропонується доповнити словом "військові", оскільки офіцерське звання є складовою військового звання військовослужбовця  
Враховано у тексті Закону №-2255 від 16.12.2004 р.   
    -24- Беспалий Б.Я.
До статті 4, частини 1. Текст " (спеціальні)" замінити текстом "або спеціальні". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України у Законі №-2255 від 16.12.2004 р   
26. частину другу після слів "встановлених цим Законом для" доповнити словами "звільнених зі служби".       
27. 7. У статті 5:   -25- Каденюк Л.К.
Бульба С.С.
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримували зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед звільненням зі служби. Зарахування до страхового стажу періоду військової служби для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюється у порядку, встановленому зазначеним Законом. На підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, та членам їх сімей";  
Враховано   3) статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримували зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед звільненням зі служби. Зарахування до страхового стажу періоду військової служби для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюється в порядку, встановленому зазначеним Законом. На підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, та членам їх сімей";  
    -26- Цибенко П.С.
У зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2004 року Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" посилання на Закон України "Про пенсійне забезпечення" по всьому тексту запропонованих проектом змін має бути замінено на вище згаданий Закон.  
Враховано    
28. у частині першій початок першого речення доповнити словами "Звільненим зі служби";   -27- Каденюк Л.К.
Абзац другий пункту 7 законопроекту виключити  
Враховано    
29. у частині другій після слів "позбавленим військових або спеціальних звань" доповнити словами у дужках " (в тому числі під час перебування їх у запасі або у відставці)".   -28- Каденюк Л.К.
Абзац третій пункту 7 законопроекту виключити  
Враховано    
    -29- Беспалий Б.Я.
До статті 5, до частини 2. З доповнення дужки зняти, а перед ним поставити кому.  
Враховано з уточненням редакції статті 5 цього проекту Закону.   
30. 8. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:      4) доповнити статтею 5-1 такого змісту:  
31. "Стаття 5-1. Призначення пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні в порядку амністії або помилування   -30- Манчуленко Г.М.
У назві та тексті статті 5-1 проекту слова "в порядку амністії або помилування" виключити.  
Враховано   "Стаття 5-1. Призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні  
32. Звільненим зі служби особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні в порядку амністії або помилування, крім осіб, звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища або вчиненням корупційного діяння, пенсії призначаються на умовах і за нормами, встановленими цим Законом, якщо вони на день позбавлення військового (спеціального) звання мали право на пенсію за вислугу років або по інвалідності (статті 12, 18 - 20 цього Закону)".   -31- Манчуленко Г.М.
Текст статті викласти в такій редакції: "Особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні, крім осіб, звільнених зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, пенсії призначаються на умовах і за нормами, встановленими цим Законом, якщо вони на день позбавлення військового (спеціального) звання мали право на пенсію за вислугу років або по інвалідності (статті 12, 18 - 20)";  
Враховано   Особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у військовому (спеціальному) званні, крім осіб, звільнених зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, пенсії призначаються на умовах і за нормами, встановленими цим Законом, якщо вони на день позбавлення військового (спеціального) звання мали право на пенсію за вислугу років або по інвалідності (статті 12, 18 - 20)";  
33. 9. У статті 7:      5) у статті 7:  
34. початок частини першої доповнити словами "Звільненим зі служби", у цій же частині після слів "призначається одна пенсія за їх вибором" доповнити словами "за винятком, встановленого частиною другою цієї статті";   -32- Зубов В.С.
У абзаці другому пункту 9 слова "Звільненим зі служби" виключити.  
Враховано   частину першу доповнити словами "за винятком, установленим частиною другою цієї статті";  
35. доповнити статтю частиною другою такого змісту:      доповнити частиною другою такого змісту:  
36. "Батьки та дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, зазначених в преамбулі цього Закону, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби внаслідок причин, наведених у статті 20 та пункті "в" статті 30 цього Закону (за винятком випадків, коли смерть таких осіб настала внаслідок їх протиправних діянь), мають право отримувати дві пенсії. Їм призначається пенсія за віком або пенсія по інвалідності, або за вислугу років, або соціальна пенсія відповідно до законодавства України та пенсія в разі втрати годувальника (стаття 30 цього Закону). При цьому пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків загиблого (померлого) або пропавшого безвісти військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, і виплачується у розмірі трьох мінімальних розмірів пенсії за віком".   -33- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий пункту 9 пропонується виключити з метою приведення у відповідність із статтею 6 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та статтею 10 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно з якими особі, яка має право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один з цих видів пенсії за її вибором.  
Відхилено   "Батьки та дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України внаслідок причин, зазначених у статті 20 та пункті "в" статті 30 цього Закону (за винятком випадків, коли смерть таких осіб настала внаслідок їх протиправних діянь), мають право отримувати дві пенсії. Їм призначається пенсія за віком або пенсія по інвалідності, або за вислугу років, або державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам відповідно до закону, та пенсія в разі втрати годувальника (стаття 30)";  
    -34- Крючков Г.К.
Каденюк Л.К.
Абзац четвертий пункту 9 проекту викласти в такій редакції: "Батьки та дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, військовослужбовців та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України внаслідок причин, зазначених у статті 20 та пункті "в" статті 30 цього Закону (за винятком випадків, коли смерть таких осіб настала внаслідок їх протиправних діянь), мають право отримувати дві пенсії. Їм призначається пенсія за віком або пенсія по інвалідності, або за вислугу років, або державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам відповідно до закону, та пенсія в разі втрати годувальника (стаття 30)";  
Враховано    
37. 10. У статті 8:       
38. частину першу після слів "Виплата пенсій" доповнити словами "звільненим зі служби";   -35- Горбаль В.М.
Абзац другий частини десятої розділу І законопроекту доповнити частиною 2 у наступній редакції: "Частину 2 статті 8 виключити".  
Відхилено зв'язку з виключенням цієї норми   
39. доповнити частину реченням такого змісту:       
40. "При цьому фінансування видатків на виплату пенсій, надбавок, підвищень, компенсацій та допомог здійснюється у централізованому порядку".   -36- Кузьмук О.І.
Абзаци третій, четвертий пункту 10 проекту виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у Законі №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано    
    -37- Беспалий Б.Я.
До статті 8. Текст "у централізованому порядку" замінити текстом "за рахунок коштів Державного бюджету України, Пенсійного фонду України або інших загальнодержавних фондів у випадках передбачених законом"  
Враховано частково у тексті Закону №-2255 від 16.12.2004 р.   
    -38- Горбаль В.М.
Частину другу статті 8 чинного Закону виключити  
Відхилено у зв'язку з відсутністю обгрунтування   
    -39- Доманський А.І.
Пункт 10 проекту Закону виключити.  
Враховано    
41. 11. Статтю 9 викласти в такій редакції:   -40- Кабінет Міністрів України
Пункт 11 проекту Закону пропонується виключити, оскільки визначення умов виплати допомоги військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ не є нормою пенсійного законодавства.  
Відхилено у зв'язку з непереконливою аргументацією суб'єкта права законодавчої ініціативи  6) статтю 9 викласти в такій редакції:  
42. "Стаття 9. Виплата допомоги   -41- Сімонов В.Д.
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби"  
Враховано   "Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби  
43. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів, після закінчення строку контракту або за власним бажанням виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50 відсотків грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.   -42- Сімонов В.Д.
У частині першій статті 11 після слів "після закінчення строку контракту" доповнити словами "у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням", а після слів "у розмірі 50 відсотків" - словом "місячного"; у тексті статті слова "Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби" замінити словами "Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам"  
Враховано   Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.  
44. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.      Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.  
45. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.      Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, не виплачується.  
46. Виплата зазначеної у частинах першій та другій цієї статті одноразової грошової допомоги звільненим з військової служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється Міністерством оборони України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Управлінням державної охорони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на їх утримання.   -43- Беспалий Б.Я.
Частину 5 викласти у редакції: "Виплата передбаченої частинами першою та другою цієї статті одноразової грошової допомоги звільненням з військової служби військовослужбовцям, іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом здійснюється з Державного бюджету України за рахунок коштів, передбачених на утримання відповідних центральних органів державної влади".  
Враховано в редакції Комітету  Виплата зазначеної в частинах першій та другій цієї статті одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється Міністерством оборони України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством транспорту та зв'язку України, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання.  
47. Військовослужбовцям офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України, які безпосередньо перед звільненням з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України, і набули право на пенсію за цим Законом, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів цих органів, в яких вони працювали.   -44- Беспалий Б.Я.
Стаття 9, частина 6. Наприкінці текст "цих органів, в яких вони працювали" замінити текстом "Державного бюджету України, передбачених на утримання тих центральних органів державної влади в системі управління яких вони залишались на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі". Аналогічно стаття 9-1, частина 4.  
Відхилено , оскільки внесена пропозиція не узгоджується з чинним законодавством щодо проходження служби відрядженими військовослужбовцями в органах державної влади тощо.  Особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України, які безпосередньо перед звільненням у запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких вони працювали.  
48. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у випадку повторного їх звільнення зі служби, вихідна допомога, передбачена цією статтею, не виплачується, за винятком тих осіб, які при першому звільненні не набули права на її отримання.   -45- Сімонов В.Д.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції: "Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги.".  
Враховано   Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена цією статтею, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги.  
49. Членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом та пенсіонерам з їх числа, які втратили годувальника, допомога виплачується в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України".      Членам сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерам із їх числа, які втратили годувальника, допомога виплачується в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України";  
50. 12. Доповнити Закон статтями 9-1 - 9-2 такого змісту:   -46- Кабінет Міністрів України
Пункт 12 проекту Закону пропонується виключити, оскільки визначення умов виплати допомоги військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ не є нормою пенсійного законодавства.  
Враховано   7) доповнити статтею 9-1 такого змісту:  
51. "Стаття 9-1. Умови призначення та виплати допомоги військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які звільнені зі служби без права на пенсію      "Стаття 9-1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів без права на пенсію  
52. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів без права на пенсію за цим Законом, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання.   -47- Жижко С.А.
Статтю 9-1 викласти в такій редакції: "Стаття 9-1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів без права на пенсію Особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням. Умови призначення та порядок виплати щомісячної грошової допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України";  
Враховано   Особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням. Умови призначення та порядок виплати щомісячної грошової допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України";  
53. Виплата щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання здійснюється виходячи з військового (спеціального) звання, яке присвоєно військовослужбовцю, особі начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякій іншій особі на день звільнення його (її) зі служби Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, Управлінням державної охорони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Державною податковою адміністрацією України, Державним департаментом України з питань виконання покарань із застосуванням порядку призначення та виплати пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на їх утримання.   -48- Беспалий Б.Я.
Стаття 9-1, частина 2. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України". Аналогічно у всіх наступних статтях законопроекту.  
Відхилено у зв'язку з виключенням частини другої цієї статті.   
54. Річний термін для виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання обчислюється з наступного дня після звільнення зі служби військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякої іншої особи, які мають право на її отримання, і закінчується у відповідні місяць і число завершеного року строку.   -49- Сімонов В.Д.
Частини другу та третю виключити.  
Враховано    
55. Військовослужбовцям офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України, які безпосередньо перед звільненням з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України і не набули права на пенсію за цим Законом, виплата щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання здійснюється за рахунок коштів тих органів, з яких вони були відряджені.   -50- Беспалий Б.Я.
Стаття 9-1, частина 4. Наприкінці текст "цих органів, в яких вони працювали" замінити текстом "Державного бюджету України, передбачених на утримання тих центральних органів державної влади в системі управління яких вони залишались на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цієї норми   
56. У разі несвоєчасного звернення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб за призначенням щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання, які мають право на її отримання, виплата її за минулий час здійснюється, якщо звернення за її призначенням надійшло до закінчення трьох років з дня виникнення права на отримання такої допомоги.   -51- Сімонов В.Д.
Частини четверту - дев'яту виключити.  
Враховано    
57. Громадянам, які під час отримання щомісячної грошової допомоги у розмірі посадового окладу та окладу за військове (спеціальне) звання знову повертаються на військову службу або приймаються на службу до органів внутрішніх справ, органів управління, підрозділів, установ і організацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України або зараховуються на посади, перебування на яких передбачає присвоєння спеціальних звань, рангів державних службовців, класних чинів тощо, виплата цієї допомоги припиняється з дня нового призову на військову службу, прийняття на службу до органів внутрішніх справ, органів управління, підрозділів, установ і організацій Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України або зарахування на посаду, перебування на якій передбачає присвоєння громадянину спеціального звання, рангу державного службовця, класного чину тощо.       
58. У разі призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори громадян, які звільнені зі служби і отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання, виплата цієї допомоги призупиняється на термін проходження ними зазначених зборів. При цьому час проходження таких зборів зараховується цим громадянам до їх загального терміну виплати згаданої допомоги.       
59. Якщо протягом річного терміну виплати щомісячної грошової допомоги у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання підвищуються (індексуються) оклади за військове (спеціальне) звання військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, виплата зазначеної грошової допомоги громадянам, звільненим зі служби і які мають право на її отримання, здійснюється з урахуванням такого підвищення (індексації).       
60. Порядок повідомлення громадян, які отримують щомісячну грошову допомогу у розмірі окладу за військове (спеціальне) звання органів пенсійного забезпечення, зазначених у статті 10 цього Закону, про зміну умов, що впливають на виплату такої допомоги, здійснюється відповідно до вимог, встановлених статтею 60 цього Закону.       
61. Стаття 9-2. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом   -52- Кабінет Міністрів України
Положення статті 9-2 проекту Закону щодо визначення складових грошового забезпечення діючого складу військовослужбовців не є нормами пенсійного законодавства.  
Враховано    
    -53- Цибенко П.С.
Доповнення проекту Закону статтею 9-2 є недоцільним, оскільки її зміст не відповідає назві Закону.  
Враховано    
62. Грошове забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, - грошові виплати, які складаються з місячного грошового забезпечення та інших виплат.   -54- Беспалий Б.Я.
Стаття 9-2. Частину 1 наприкінці доповнити текстом "встановлених відповідно до закону".  
Відхилено зв'язку з виключенням цієї норми   
63. До складу місячного грошового забезпечення входять: оклади грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військове (спеціальне) звання, процентна надбавка за вислугу років) та додаткові щомісячні види грошового забезпечення.       
64. Додатковими щомісячними видами грошового забезпечення є надбавки, доплати, підвищення та премія, які мають постійний характер.       
65. До інших виплат грошового забезпечення належать виплати підйомної допомоги, морського грошового забезпечення, продовольчо-дорожніх та польових коштів, одноразових грошових винагород, матеріальних та грошових допомог. Інші виплати грошового забезпечення до заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (стаття 43 цього Закону), не включаються".       
66. 13. У статті 10:       
67. у частині першій після слів "військовослужбовців строкової служби" доповнити словами "які звільнені з військової служби";   -55- Манчуленко Г.М.
абзаци другий - третій пункту 13 проекту виключити. у другому реченні частини першої слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; у частині другій після слів "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "Міністерством транспорту та зв'язку України";  
Враховано   8) у статті 10: у другому реченні частини першої слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; у частині другій після слів "Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "Міністерством транспорту та зв'язку України";  
68. у частині другій після слів "Пенсійне забезпечення" доповнити словами "звільнених зі служби".       
69. 14. У статті 11:   -56- Кабінет Міністрів України
Пункт 14 проекту Закону виключити  
Враховано    
70. частину першу після слів "порядок пенсійного забезпечення" доповнити словами "звільнених зі служби";       
71. доповнити статтю частиною такого змісту:       
72. "Звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення з радіоактивно забруднених територій 30-кілометрової зони ЧАЕС на добровільній безоплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності, за їх бажанням, може призначатися і виплачуватися органами соціального захисту населення за місцем їх проживання у порядку і розмірах, встановлених законодавством".       
73. 15. Доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:   -57- Манчуленко Г.М.
Пункт 15 проекту Закону виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у Законі №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано    
74. "Стаття 11-1. Соціальна допомога пенсіонерам       
75. Органи місцевого самоврядування у межах наданих їм законом повноважень за власною ініціативою можуть встановлювати за рахунок коштів місцевого бюджету доплати до пенсій, які призначаються відповідно до цього Закону, додаткові компенсаційні виплати пенсіонерам з числа осіб, зазначених у преамбулі цього Закону та членів їх сімей".       
76. 16. У статті 12:   -58- Крючков Г.К.
Каденюк Л.К.
Сімонов В.Д.
Бульба С.С.
статтю12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років Пенсія за вислугу років призначається: а) особам, офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону; б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, незалежно від підстав та часу звільнення, при досягненні ними на день звільнення зі служби 45-річного віку або незалежно від місця роботи після звільнення зі служби, при досягненні ними на час призначення пенсії передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, за наявності в них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України. Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку; в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"; у статті 13: пункти "б", "в" викласти в такій редакції: "б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України (пункт "б" статті 12): за страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (пункт "г" статті 12): за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)"; доповнити після частини першої новою частиною такого змісту: "Особам, зазначеним у пунктах "а" - "в" цієї статті, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 15 процентів, а віднесеним до категорії 2 - на 10 процентів, до категорії 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Особам з числа льотного складу військової авіації, за умови виконання норм нальоту, встановлених законодавством, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів відповідних сум грошового забезпечення". У зв`язку з цим частину другу вважати частиною третьою; частину третю викласти в такій редакції: "Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів. Особам з числа льотного складу військової авіації, за умови виконання норм нальоту, встановлених законодавством, загальний розмір пенсії, обчислений згідно з цією статтею, не може перевищувати 100 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";  
Враховано   9) статтю 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років Пенсія за вислугу років призначається: а) особам, офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону; б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б" - "д" статті 1-2 цього Закону, незалежно від підстав та часу звільнення, при досягненні ними на день звільнення зі служби 45-річного віку або незалежно від місця роботи після звільнення зі служби, при досягненні ними на час призначення пенсії, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), за наявності в них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України. Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку; в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 15 років, які звільняються з військової служби відповідно до Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"; 10) у статті 13: пункти "б", "в" викласти в такій редакції: "б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України (пункт "б" статті 12): за страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовах Закону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (пункт "в" статті 12): за вислугу 15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 2 проценти за кожний повний рік вислуги понад 15 років, але не більше ніж 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)"; доповнити після частини першої новою частиною такого змісту: "Особам, зазначеним у пунктах "а" - "в" цієї статті, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 15 процентів, віднесеним до категорії 2 - на 10 процентів, до категорії 3 - на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення. Особам із числа льотного складу військової авіації, за умови виконання норм нальоту, встановлених законодавством, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів відповідних сум грошового забезпечення". У зв`язку з цим частину другу вважати частиною третьою; частину третю викласти в такій редакції: "Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2 - 95 процентів. Особам із числа льотного складу військової авіації, за умови виконання норм нальоту, встановлених законодавством, загальний розмір пенсії, обчислений згідно з цією статтею, не може перевищувати 100 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";  
77. у частині першій:   -59- Каденюк Л.К.
Абзаци другий - п'ятий пункту 16 виключити.  
Враховано    
78. у пункті "а" після слів "які мають право на пенсію за цим Законом " доповнити словами "незалежно від віку та часу звільнення";       
79. доповнити пункт після слів "20 років і більше" словами "за винятком осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";       
80. у пункті "б" після цифри і слів "45-річного віку" доповнити словами "на день звільнення зі служби або на день призначення пенсії".       
81. 17. У статті 13:       
82. у частині першій:   -60- Андресюк Б.П.
Пункт 17 проекту виключити.  
Враховано    
83. початок пунктів "а" - "в" доповнити словами "звільненим зі служби";       
84. у пунктах "а" - "в" після слів "3 проценти відповідних сум грошового забезпечення", "один процент відповідних сум грошового забезпечення", "5 процентів відповідних сум грошового забезпечення" доповнити відповідно словами "встановлених законодавством на день звільнення або на день призначення пенсії";       
85. у пункті "в" цифру "10" замінити цифрою "15", а слова і цифри "категорій 2, 3 - на 5 процентів" - словами "категорії 2 - на 10 процентів, до категорії 3 - на 5 процентів";   -61- Манчуленко Г.М.
у статті 14 слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано   11) у статті 14 слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
86. 18. У статті 15:       
87. початок частини першої доповнити словами "Звільненим зі служби";   -62- Андресюк Б.П.
Пункт 18 проекту Закону виключити.  
Враховано    
88. доповнити частину новими пунктами такого змісту:   -63- Каденюк Л.К.
У пункті "а" статті 15 цифри "400" замінити цифрами "450";  
Враховано   12) у пункті "а" статті 15 цифри "400" замінити цифрами "450";  
89. "е) на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;   -64- Беспалий Б.Я.
До статті 15, новий пункт "е)" після тексту "зазнали політичних" доповнити текстом "або інших".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цієї норми   
90. є) на 25 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, з числа примусово переселених членів сімей громадян, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;   -65- Беспалий Б.Я.
До статті 15, новий пункт "є)" після тексту "зазнали політичних" доповнити текстом "або інших".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цієї норми   
91. ж) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР".       
92. 19. У статті 16:   -66- Крючков Г.К.
у частині першій статті 16: пункт "а" викласти в такій редакції: "а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. При наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років за вибором пенсіонера може бути призначено песію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором"; у пункті "б" слова "соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідних категорій пенсіонерів" замінити словами "встановленому Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";  
Враховано   13) у частині першій статті 16: пункт "а" викласти в такій редакції: "а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. При наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім'ї до пенсії за вислугу років за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором"; у пункті "б" слова "соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідних категорій пенсіонерів" замінити словами "встановленому Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";  
93. у частині першій після слів "що призначається" доповнити словами "звільненим зі служби";   -67- Жижко С.А.
Абзац другий пункту 19 проекту Закону виключити.  
Враховано    
94. доповнити пункт "а" цієї частини реченням такого змісту:       
95. "За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором".       
96. 20. Статтю 17 викласти в такій редакції:   -68- Кабінет Міністрів України
Пункт 20 проекту Закону пропонується виключити, оскільки відповідно до статті 17 чинного Закону право визначення порядку обчислення вислуги років належить Кабінету Міністрів України  
Відхилено у зв'язку з непереконливою аргументацією суб'єкта права законодавчої ініціативи  14) статтю 17 викласти в такій редакції:  
97. "Стаття 17. Умови обчислення вислуги років та трудового стажу для призначення пенсії   -69- Бульба С.С.
Назву статті 17 викласти в такій редакції: "Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії".  
Враховано   "Стаття 17. Види служби та періоду часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії  
98. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону зараховуються:   -70- Каденюк Л.К.
Абзац 1 частини першої статті 17 викласти в такій редакції: "Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "а" - "д", статті 1-2 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються":  
Враховано   Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "а" - "д" статті 1-2 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:  
99. 1) військова служба, початок і закінчення якої визначаються Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";   -71- Бульба С.С.
У пункті "а" статті 17 слова " початок і закінчення якої визначаються Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" виключити.  
Враховано   а) військова служба;  
100. 2) служба в органах внутрішніх справ, органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податковій міліції, кримінально-виконавчій системі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;   -72- Доманський А.І.
Пункт "б" статті 17 викласти в такій редакції: "б) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, кримінально-виконавчій системі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду";  
Враховано   б) служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, кримінально-виконавчій системі України на посадах начальницького і рядового складу з дня призначення на відповідну посаду;  
101. 3) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України;   -73- Доманський А.І.
У пункті "в" статті 17 після слів "службі в органах внутрішніх справ" доповнити словами " державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту"  
Враховано   в) час роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України;  
102. 4) час виконання депутатських повноважень військовослужбовцями, особами, які мають право на пенсію за цим Законом, обраних народними депутатами України з подальшим прикомандируванням до Верховної Ради України та залишенням їх на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України;   -74- Каденюк Л.К.
Пункт "г" статті 17 викласти в такій редакції: "г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України";  
Враховано   г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України;  
103. 5) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих та згодом реабілітованих;      д) час перебування під вартою та час відбуття покарання в місцях позбавлення волі особами, які мають право на пенсію за цим Законом, безпідставно притягнутими до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованими та згодом реабілітованими;  
104. 6) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання в період війни осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території колишнього Союзу РСР в період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.), та які після звільнення з цих місць радянськими або союзними військами були призвані або прийняті на військову службу, службу в органи внутрішніх справ, якщо цими особами, які мають право на пенсію за цим Законом, за час перебування у зазначених місцях примусового утримання не було вчинено злочину проти Вітчизни;   -75- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 1. Пункт "е" викласти у редакції: "е) час перебування у фашистських та інших концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання у період Другої світової війни (1 вересня 1939 р. - 2 вересня 1945 року), осіб у тому числі дітей, насильно вивезених з території колишнього СРСР, якщо за час перебування у зазначених місцях особою не було вчинено військового злочину, або злочину проти людства, передбаченого чинним Кримінальним Кодексом України".  
Відхилено , Норми Кримінального Кодексу України на зазначених у цьому пункті осіб поширити не можна, оскільки вони не мають зворотньої сили у просторі та часі.  е) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового тримання осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території колишнього СРСР у період Великої Вітчизняної війни та які після звільнення з цих місць були призвані або прийняті на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, якщо за час перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не було вчинено злочину проти миру і людства;  
    -76- Каденюк Л.К.
пункт 6 викласти в такій редакції: "6) час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового тримання осіб, у тому числі дітей, які були насильно вивезені з тимчасово окупованої території колишнього СРСР в період Великої Вітчизняної війни та які після звільнення з цих місць були призвані або прийняті на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, якщо за час перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не було вчинено злочину проти миру і людства";  
Враховано    
105. 7) час перебування у полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і військовослужбовець чи особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи у полоні (заручником), не вчинили злочину проти Вітчизни;   -77- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 1, пункт 7. Текст "злочину проти Вітчизни" замінити текстом "військового злочину або злочину проти людства, передбаченого чинним Кримінальним Кодексом України".  
Відхилено , Норми Кримінального Кодексу України до всієї цієї категорії громадян застосувати не можна, оскільки під час кожної військової події у просторі та часі діяли різні нормативно-правові акти кримінальної спрямованості у воєнний час.  є) час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;  
106. 8) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, в органах внутрішніх справ на посадах офіцерського та начальницького складу;   -78- Зубов В.С.
Пункт 8 після слів "в органах внутрішніх справ" доповнити словами "податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України"  
Враховано   ж) час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби безпеки України, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України на посадах офіцерського та начальницького складу;  
    -79- Ткаленко О.С.
До статті 17. У пункті 8 після слів "на військовій службі" додати слова "або служби" і далі за текстом.  
Враховано    
107. 9) військова служба у Збройних Силах, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з цими державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили військову службу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;   -80- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 1. Пункт 9 викласти у редакції: "9) військова служба у Збройних Силах або інших держав, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Вислуга років у цьому випадку обчислюється відповідно до зазначених міжнародних договорів".  
Враховано в редакції Комітету  з) військова служба у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється в порядку, встановленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
108. 10) служба в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років (у тому числі на пільгових умовах) у цьому випадку обчислюється відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з цими державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, на території яких особи, які мають право на пенсію за цим Законом, проходили службу в органах внутрішніх справ, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;   -81- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 1. Пункт 10 вилучити як такий, що поглинається пунктом 9.  
Враховано    
109. 11) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ на посади офіцерського та начальницького складу за направленням Глави Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Голови державної адміністрації в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад, затверджуваних відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України;   -82- Беспалий Б.Я.
Стаття 17, частина 1. Пункт 11 вилучити.  
Відхилено зв'язку з відсутністю обгрунтування  и) час роботи в державних органах у разі переходу на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України, Управління державної охорони України, органи внутрішніх справ, державну пожежну охорону, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або кримінально-виконавчу систему України на посади офіцерського та начальницького складу згідно з переліками посад, затверджуваними відповідно Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державною податковою адміністрацією України та Державним департаментом України з питань виконання покарань; і) час перебування на посадах службовців кримінально-виконавчої системи України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються Державним департаментом України з питань виконання покарань та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;  
    -83- Сімонов В.Д.
Пункт "и" після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "державну пожежну охорону, органи і підрозділи цивільного захисту, податкову міліцію або кримінально-виконавчу систему України", а слова "за направленням Глави Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, Голови державної адміністрації в області, містах Києві та Севастополі" виключити.  
Враховано    
    -84- Сімонов В.Д.
Доповнити статтю пунктом "і" такого змісту: "і) час перебування на посадах службовців кримінально-виконавчої системи України, у підрозділах професійної (невоєнізованої) пожежної охорони, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом за переліком посад і на умовах, які визначаються Державним департаментом України з питань виконання покарань та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій" .  
Враховано    
110. 12) час проходження військової служби за межами України у порядку військового співробітництва та у складі миротворчих сил ООН відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      ї) час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або у складі миротворчих сил ООН відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
111. До вислуги років особам офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань при призначенні пенсії відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу в органи внутрішніх справ, органи управління, підрозділи, установи і організації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України, або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік навчання за шість місяців служби.   -85- Андресюк Б.П.
У другому абзаці підпункту "ї" слова у дужках "у тому числі заочно" замінити словами "незалежно від форми навчання", а слова "Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань" виключити.  
Враховано   До вислуги років особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби.  
112. Строкова військова служба зараховується до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у календарному обчисленні, а у разі проходження цієї служби відповідно до пільгових умов або до умов, які згідно із законодавством колишнього Союзу РСР були підставою зарахування строкової військової служби до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.   -86- Бульба С.С.
Абзаци третій - сьомий, дев'ятий - дванадцятий статті 17 виключити.  
Враховано    
    -87- Ткаленко О.С.
У пункті 12 абзац третій виключити, оскільки він суперечить встановленому законом порядку визначення вислуги років, що необхідна для призначення пенсії.  
Враховано    
113. Якщо в особовій справі та інших наявних документах військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, вказані тільки рік і місяць зарахування на військову службу, службу в органи внутрішніх справ, органи управління, підрозділи, установи і організації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкову міліцію, кримінально-виконавчу систему України без зазначення точної дати, за день зарахування на службу береться 15 число відповідного місяця.       
114. Періоди часу, зазначені у пунктах 5 - 7, 12 цієї статті, а також час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, кримінально-виконавчій системі України за особливими (пільговими) умовами підлягають зарахуванню до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у пільговому обчисленні.       
115. За наявністю двох і більше підстав для зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах одного й того ж періоду служби вислуга років обчислюється за тією підставою, яка надає військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, найбільші пільги.       
116. У страховий стаж для призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, передбаченого пунктом "б" статті 12 цього Закону, включаються в календарному обчисленні періоди, зазначені в статтях 56 - 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення".       
117. При призначенні пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, враховуються тільки повні роки вислуги років або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу у бік збільшення.   -88- Кузьмук О.І.
У частині восьмій статті 17 слово "військовослужбовцям" виключити.  
Враховано   При призначенні пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, враховуються тільки повні роки вислуги років або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.  
118. Обчислена вислуга років на пенсію оголошується військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, який (яка) представляється до звільнення з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України не пізніше, ніж за три місяці до звільнення такої особи зі служби. У випадку висловлення військовослужбовцем, особою, яка має право на пенсію за цим Законом, мотивованих заперечень щодо складеного розрахунку вислуги років, ці заперечення повинні бути розглянуті відповідними кадровими і фінансовими органами Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, і по них прийняті рішення до звільнення його (її)з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України.       
119. Обчислена вислуга років, в тому числі з урахуванням загального трудового стажу, зазначається у наказах про звільнення зі служби військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, і є підставою для призначення їм пенсії за вислугу років.       
120. У разі помилки в обчисленні вислуги років для призначення пенсії або зарахування до вислуги років військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, періоду служби (страхового стажу), не підтвердженого документами, що викликало необгрунтоване завищення вислуги років (страхового стажу) або розміру призначеної йому (їй) пенсії, орган пенсійного забезпечення, зазначений у статті 10 цього Закону, негайно припиняє виплату такої пенсії, а при наявності у нього (неї) права на подальше одержання пенсії - перераховує її, виходячи з фактично наявної вислуги років (страхового стажу), і порушує питання про внесення змін у наказ про звільнення зі служби такого військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом. Рішення про внесення змін у наказ про звільнення військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, зі служби в частині зменшення вислуги років (страхового стажу), приймається начальником, який видав наказ про його (її) звільнення.       
121. Вислуга років для призначення пенсій, що була обчислена військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, відповідно до існуючих нормативно-правових актів для призначення пенсії на день набрання чинності цим Законом, перегляду не підлягає.       
122. Не підлягає перегляду вислуга років для призначення пенсії у разі поновлення її виплати після перерви в її одержанні, яка була раніше обчислена військовослужбовцю, особі, яка має право на пенсію за цим Законом, відповідно до законодавства, яке діяло на день попереднього звільнення його (її) зі служби".   -89- Ткаленко О.С.
В останньому абзаці пункту 12 слова "в разі поновлення" замінити словами "в разі призначення"  
Відхилено у зв'язку з відсутністю обгрунтування внесеної пропозиції  Вислуга років для призначення пенсії в разі поновлення виплати пенсії після перерви в її одержанні, яка була раніше обчислена особі, яка має право на пенсію за цим Законом, відповідно до законодавства, яке діяло на день попереднього звільнення цієї особи зі служби, перегляду не підлягає";  
123. 21. Доповнити Закон статтями 17-1 - 17-3 такого змісту:      15) доповнити статтями 17-1 і 17-2 такого змісту: "Стаття 17-1. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
124. "Стаття 17-1. Час, який не зараховується для призначення пенсії до вислуги років   -90- Манчуленко Г.М.
Абзаци другий - сьомий пункту 21 виключити, статтю 17-1 викласти в такій редакції: "Стаття 17-1. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
125. До вислуги років для призначення пенсії не зараховується час:       
126. 1) перебування військовослужбовців у запасі, в тому числі перебування їх на навчальних (перевірних) або спеціальних зборах у військових частинах;       
127. 2) перебування в ліцеях і військових частинах як вихованців та юнг, а також навчання в суворовських військових, нахімовському військово-морському та військово-музичному училищах, у військових підготовчих (спеціальних) школах та училищах;       
128. 3) перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній частині, включаючи час перебування військовослужбовців у період Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 р.р.) у змінному складі штрафних рот і батальйонів у зв'язку з вчиненням злочину проти Батьківщини;   -91- Беспалий Б.Я.
Стаття 17-1, частина 1, пункт 3 викласти у редакції: "3) перебування військовослужбовців у дисциплінарній частині за вироком суду, що набрав законної сили".  
Відхилено у зв'язку з вилученням цієї норми   
129. 4) роботи у воєнізованих установах та організаціях, працівники яких вважалися такими, що перебувають у лавах Робітничо-селянської Червоної Армії, але військовослужбовцями не були;       
130. 5) інші періоди, які не підлягають зарахуванню у вислугу років на пенсію за законодавством колишнього Союзу РСР.   -92- Беспалий Б.Я.
Стаття 17-1, частина 1, пункт 5 вилучити  
Відхилено зв'язку з виключенням цієї норми   
131. Стаття 17-2. Основні документи, що мають підтверджувати окремі періоди проходження військової служби військовослужбовцем, особою, яка має право на пенсію за цим Законом      Стаття 17-2. Документи, що мають підтверджувати окремі періоди проходження служби особою, яка має право на пенсію за цим Законом  
132. Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється, як правило, за послужним списком особової справи військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом.      Обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється, як правило, за послужним списком особової справи військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом.  
133. Основними документами, що мають підтверджувати окремі періоди проходження військової служби військовослужбовцем, особою, яка має право на пенсію за цим Законом, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, можуть бути довідки архівних і військово-лікувальних закладів, кадрових органів утворених відповідно до законів України військових формувань про службу в цих формуваннях, штабів партизанського руху та представництв цих штабів періоду Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 років), переліки військових частин, посад, листи обліку роботи військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, виписки з наказів командирів військових частин про проходження військової служби, копії дипломів про час навчання в цивільних вищих та інших навчальних закладах, інші документи, що підтверджують окремі періоди проходження військової служби тощо.   -93- Сімонов В.Д.
Частину другу статті 17-2 виключити.  
Враховано    
134. Перелік основних документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах визначається Кабінетом Міністрів України.      Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, визначається Кабінетом Міністрів України";  
135. Стаття 17-3. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом       
136. Порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, визначається Кабінетом Міністрів України".       
137. 22. Статтю 18 викласти в такій редакції:      16) статтю 18 викласти в такій редакції:  
138. "Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності      "Стаття 18. Умови призначення пенсій по інвалідності  
139. Пенсії по інвалідності звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами, призначаються у разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або у випадку, коли інвалідність настала пізніше трьохмісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло у період проходження військової служби чи під час перебування у полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і військовослужбовець або особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи у полоні (заручником), не вчинили злочину проти Вітчизни.   -94- Ткаленко О.С.
До статті 18. Залишити чинну редакцію ст.18 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", оскільки нова редакція цієї статті погіршує чинне законодавство стосовно призначення пенсій в разі втрати годувальника.  
Відхилено , оскільки автор пропозиції не наводить обгрунтування причин погіршення запропонованої Комітетом нової редакції статті 18, крім того стаття 18 визначає коло умов за яких здійснюється призначення пенсій по інвалідності, а не умови призначення пенсій в разі втрати годувальника, що є нормами інших статей Закону.  Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства";  
140. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, набувають право на пенсію по інвалідності незалежно від наявної у них на день звільнення зі служби вислуги років, а також того, чи мали у них місце переривання інвалідності".   -95- Каденюк Л.К.
Частину другу статті 18 виключити.  
Враховано    
141. 23. У статті 21:   -96- Манчуленко Г.М.
Пункт 23 проекту Закону виключити.  
Враховано    
142. у частині першій після слів "Пенсії по інвалідності" доповнити словами "звільненим зі служби".       
143. 24. У статті 24:      17) у частині першій статті 24:  
144. у частині першій:       
145. після слів "що призначається" доповнити словами "звільненим зі служби";   -97- Андресюк Б.П.
Абзац третій пункту 24 проекту Закону виключити.  
Враховано    
146. доповнити пункт "а" новим реченням такого змісту:   -98- Крючков Г.К.
у частині першій статті 24: пункт "а" викласти в такій редакції: "а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. При наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором"; у пункті "б" слова "соціальної пенсії" замінити словами "встановленому Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";  
Враховано   пункт "а" викласти в такій редакції: "а) непрацюючим інвалідам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім'ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу на дітей одиноким матерям. При наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім'ї за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім'ї надбавку. За наявності в сім'ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором"; у пункті "б" слова "соціальної пенсії" замінити словами "встановленому Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";  
147. "За наявності в сім'ї двох або більше інвалідів кожний непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з інвалідів за їх вибором".       
148. 25. У статті 25:   -99- Крючков Г.К.
у пункті "а" статті 25 цифри "400" замінити цифрами "450", абзаци другий - п'ятий пункту 25 виключити.  
Враховано   18) у пункті "а" статті 25 цифри "400" замінити цифрами "450";  
149. частину першу доповнити новими пунктами такого змісту:       
150. "е) на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;   -100- Беспалий Б.Я.
Стаття 25. Пункт "е)" після тексту "зазнали політичних" доповнити текстом "або інших".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цієї норми   
151. є) на 25 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, з числа примусово переселених членів сімей громадян, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;   -101- Беспалий Б.Я.
Стаття 25. Пункт "є)" після тексту "зазнали політичних" доповнити текстом "або інших".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цієї норми   
152. ж) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР".       
153. 26. У статті 26:   -102- Кузьмук О.І.
Пункт 26 проекту Закону виключити.  
Враховано    
154. у частині першій після слів "Пенсії по інвалідності" доповнити словами "звільненим зі служби".       
155. 27. У статті 29:   -103- Зубов В.С.
Пункт 27 проекту Закону виключити.  
Враховано    
156. доповнити статтю частиною такого змісту:       
157. "Пенсії в разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, призначаються незалежно від тривалості перебування їх на службі".       
158. 28. У статті 30:   -104- Каденюк Л.К.
частину третю викласти в такій редакції: "Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок"; після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту: "У разі смерті осіб, зазначених у пунктах "а" -"д" статті 1-2 цього Закону, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, непрацездатні члени сім'ї осіб, зазначені у частині четвертій цієї статті, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, мають право на встановлення до пенсії надбавки за умов та у розмірах, що встановлюються Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;  
Враховано   19) у статті 30: частину третю викласти в такій редакції: "Батьки військовослужбовців, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок"; після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: "У разі смерті осіб, зазначених у пунктах "а" -"д" статті 1-2 цього Закону, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, непрацездатні члени сім'ї осіб, зазначені в частині четвертій цієї статті, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, мають право на встановлення до пенсії надбавки за умов та в розмірах, що встановлюються Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;  
159. у частині шостій після слів "до закінчення навчальних закладів" доповнити словами "незалежно від того, працюють вони чи ні".   -105- Каденюк Л.К.
Абзац третій пункту 28 виключити.  
Враховано   20) у статті 36 цифри "40" і "30" замінити відповідно цифрами "50" та "40";  
    -106- Давимука С.А.
у статті 36 цифри "40" і "30" замінити відповідно цифрами "50" та "40";  
Враховано    
    -107- Ткаленко О.С.
Внести зміни до статті 36 Закону України "Про розміри пенсій в разі втрати годувальника": - у пункті "а" цифри "40" замінити цифрами "70"; - у пункті "5" цифри "30" замінити цифрами "50", що дасть можливість наблизити розміри пенсійного забезпечення сімей військовослужбовців в разі втрати годувальника до розмірів пенсійного забезпечення категорій, яким законодавством надані преференції.  
Враховано частково    
160. 29. У статті 39:   -108- Зубов В.С.
Пункт 29 проекту Закону виключити, статтю 38 виключити.  
Враховано   21) статтю 38 виключити;  
161. назву статті викласти в такій редакції:       
162. "Стаття 39. Підвищення та виплата надбавки до пенсії в разі втрати годувальника";       
163. частину першу доповнити новими пунктами такого змісту:       
164. "г) на 50 процентів мінімальної пенсії за віком - членам сімей загиблих або померлих військовослужбовців, пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;   -109- Беспалий Б.Я.
Стаття 39. Пункт "г)" після тексту "зазнали політичних" доповнити текстом "або інших".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цього пункту   
165. д) на 25 процентів мінімальної пенсії за віком - примусово переселеним членам сімей військовослужбовців, пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які зазнали політичних репресій і надалі були реабілітовані;   -110- Беспалий Б.Я.
Стаття 39. Пункт "д)" після тексту "зазнали політичних" доповнити текстом "або інших".  
Відхилено у зв'язку з виключенням цього пункту   
166. е) на 20 процентів мінімальної пенсії за віком - особам, які нагороджені знаками "Почесний донор України" та "Почесний донор СРСР";   -111- Кабінет Міністрів України
у абзаці сьомому пункту 29 слово "особам" слід замінити словами "членам сімей осіб", оскільки пенсії у разі втрати годувальника призначаються і підвищуються членам сімей осіб, які мають право на пенсію за чинним Законом.  
Відхилено у зв'язку з виключенням цього пункту   
167. доповнити статтю новою частиною такого змісту:       
168. "Членам сім'ї, які є інвалідами 1 групи або досягли 80-річного віку, а також іншим членам сім'ї, які за станом здоров'я відповідно до висновків медичних закладів охорони здоров'я потребують догляду за ними, виплачується надбавка в розмірі соціальної пенсії, встановленої Законом України "Про пенсійне забезпечення" для відповідних категорій пенсіонерів".   -112- Сімонов В.Д.
у статті 41: частину першу доповнити словами "крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті"; доповнити частиною четвертою такого змісту: "Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої безвісти особи офіцерського складу, прапорщика і мічмана, військовослужбовця надстрокової служби і військової служби за контрактом або особи, яка має право на пенсію за цим Законом";  
Враховано   22) у статті 41: частину першу доповнити словами "крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті"; доповнити частиною четвертою такого змісту: "Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої безвісти особи офіцерського складу, прапорщика і мічмана, військовослужбовця надстрокової служби і військової служби за контрактом або особи, яка має право на пенсію за цим Законом";  
169. 30. У статті 43:      23) статтю 43 викласти в такій редакції: "Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій  
170. частину першу доповнити словами "і не може перевищувати максимальної суми заробітку, з якого справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування";   -113- Каденюк Л.К.
статтю 43 викласти в такій редакції: "Стаття 43. Заробіток (грошове забезпечення для обчислення пенсій Пенсії, які призначаються відповідно до цього Закону особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який одержували військовослужбовці до призову на строкову військову службу чи після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями в період проходження військової служби за контрактом. При цьому середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення їм пенсій визначається у порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". Особам з числа військовослужбовців строкової служби, які до призову на строкову військову службу та після звільнення з військової служби не працювали і не перебували на військовій службі за контрактом, та членам їх сімей пенсії встановлюються у мінімальних розмірах, передбачених відповідно статтями 22 і 37 цього Закону. Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством.  
Враховано   Пенсії, які призначаються відповідно до цього Закону особам із числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який одержували військовослужбовці до призову на строкову військову службу чи після звільнення з військової служби до звернення за пенсією, або до середньомісячного грошового забезпечення, одержуваного військовослужбовцями в період проходження військової служби за контрактом. При цьому середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення їм пенсій визначається в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". Особам із числа військовослужбовців строкової служби, які до призову на строкову військову службу та після звільнення з військової служби не працювали і не перебували на військовій службі за контрактом, та членам їх сімей пенсії встановлюються у мінімальних розмірах, передбачених відповідно статтями 22 і 37 цього Закону. Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством.  
    -114- Кабінет Міністрів України
у частині третій статті 43 слова "надбавки за вчене звання і вчену ступінь, кваліфікацію і умови служби" виключити; частину четверту виключити;  
Враховано у прийнятому 15 червня 2004 року Законі України №-1769   
171. доповнити статтю новими частинами такого змісту:       
172. "Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які набули право на пенсію через певний час після звільнення їх зі служби на підставах, визначених пунктом "б" статті 12 цього Закону, пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, який утворився згідно з законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб на день призначення їм пенсій (посадовий оклад, оклад за військове (спеціальне) звання, процентна надбавка за наявну у них на день звільнення зі служби вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які вони отримували під час проходження служби).   -115- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий пункту 30 виключити.  
Відхилено , оскільки запропонована Комітетом норма усуває суперечності та неузгодженості між окремими статтями чинного Закону.  Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які набули право на пенсію після звільнення їх зі служби на підставах, визначених пунктом "б" статті 12 цього Закону, пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб на день призначення їм пенсій (посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням, процентна надбавка за наявну в них на день звільнення зі служби вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які вони отримували під час проходження служби).  
173. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які переведені за станом здоров'я або за віком на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною ними перед звільненням, чи з посад, які вони обіймали до переведення, якщо на день переведення такі особи мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії військовослужбовцям офіцерського і особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції, внутрішньої чи податкової служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.   -116- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий пункту 30 виключити.  
Враховано    
174. Особам офіцерського складу, особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які безпосередньо перед звільненням з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, які були відряджені для роботи до зазначених органів із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України і набули право на пенсію за цим Законом та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, встановлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.   -117- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий пункту 30 виключити.  
Враховано    
175. Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.   -118- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий пункту 30 виключити.  
Враховано    
176. Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів, обладнаних енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або у складі берегових військових частин Військово-Морських Сил України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу.   -119- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий пункту 30 виключити.  
Враховано    
177. Особам, які займали командні посади, що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, пенсії обчислюються, виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою для осіб офіцерського складу, або окладу за останньою штатною посадою, яку вони обіймали до вступу в партизанський загін, з'єднання тощо, якщо цей оклад є вищим, а тим особам, хто мав у той період офіцерські звання, - з окладу за військовим званням і процентної надбавки за вислугу років, обчислених з цих окладів. Таким особам враховується розмір посадового окладу за відповідною посадою офіцерського складу, встановлений на день призначення їм пенсії.   -120- Беспалий Б.Я.
Абзац дев'ятий пункту 30 викласти в такій редакції: "Особам, які займали командні посади, що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, пенсії обчислюються незалежно від того, чи мають вони офіцерські звання, виходячи з посадового окладу, встановленого на день призначення їм пенсії, за аналогічною посадою для осіб офіцерського складу, а тим особам, хто мав у той період офіцерські звання, - з окладу за військовим званням і процентної надбавки за вислугу років, обчислених з цих окладів".  
Враховано   Особам, які займали командні посади, що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, пенсії обчислюються незалежно від того, чи мають вони офіцерські звання, виходячи з посадового окладу, встановленого на день призначення їм пенсії, за аналогічною посадою для осіб офіцерського складу, а тим особам, які мали в той період офіцерські звання, - з окладу за військовим званням і процентної надбавки за вислугу років, обчислених із цих окладів.  
178. Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються із звичайних, а не з персональних (збережених) або підвищених їм посадових окладів.   -121- Беспалий Б.Я.
Абзац десятий пункту 30 викласти в такій редакції: Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, зазначеним у пункті "д" статті 1-2 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, і одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються з персональних (збережених) окладів, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
Враховано   Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, зазначеним у пункті "д" статті 1-2 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом, і одержували перед звільненням зі служби персональні (збережені) посадові оклади за службу у високогірних або віддалених місцевостях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, пенсії обчислюються з персональних (збережених) окладів, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
179. Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв'язку з безпідставним засудженням або незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно яких згодом винесені виправдувальний вирок або постанова (ухвала) суду про припинення щодо них кримінальної справи за відсутністю події або складу злочину чи за недоведеністю їх участі у вчиненні злочину, а також членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб щодо яких постанова (ухвала) суду про припинення кримінальної справи винесена посмертно, пенсії обчислюються, за наявністю у них права на пенсію за цим Законом, з розміру існуючих на день призначення пенсії окладів грошового забезпечення, встановлених законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб. У такому ж порядку обчислюються пенсії таким військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які поновлені на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України і призначені на посади з меншим, ніж попередній, посадовим окладом, при їх подальшому звільненні з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України".   -122- Каденюк Л.К.
Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним за станом здоров`я або за віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів, атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з вказаних у цій частині посад, які вони займали до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам начальницького складу із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, полковника податкової міліції, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які ці особи займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які були відряджені для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів та організацій, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку передбаченому цією статтею, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення. Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів та дизельних підводних човнів, обладнаних атомними енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морських Сил із збереженням одержуваного ними до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу. При обчисленні пенсій відповідно до частин восьмої - одинадцятої цієї статті в розрахунок включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством на день призначення цих пенсій. Особи з числа військовослужбовців та атестованих працівників органів внутрішніх справ України, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України, органів і підрозділів цивільного захисту, державної пожежної охорони, інших правоохоронних органів, які обрані народними депутатами України, при досягненні ними під час строку депутатських повноважень віку або вислуги років, встановлених цим Законом, мають право на пенсію, що обчислюється, виходячи із заробітку працюючого народного депутата України";  
Враховано   Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які звільнені зі служби у зв'язку із засудженням або притягненням до кримінальної відповідальності, стосовно яких за відсутністю події або складу злочину чи за недоведеністю їхньої участі у вчиненні злочину були винесені відповідно виправдувальний вирок або постанова (ухвала) суду про закриття щодо них кримінальної справи, а також членам сімей військовослужбовців, інших осіб, щодо яких постанова (ухвала) суду про закриття кримінальної справи винесена посмертно, пенсії обчислюються за наявності в них права на пенсію за цим Законом із розміру існуючих на день призначення пенсії окладів грошового забезпечення, встановлених законодавством для відповідних категорій військовослужбовців, інших зазначених осіб. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які поновлені на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державної пожежної охорони, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України і призначені на посади з меншим, ніж попередній, посадовим окладом, пенсії обчислюються (за їх згодою) з посадового окладу, який вони отримували до звільнення. У разі одночасного поновлення та звільнення таких осіб зі служби пенсія їм обчислюється з посадового окладу, який вони отримували до незаконного звільнення. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним за станом здоров`я або за віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються, за бажанням пенсіонера, виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з вказаних у цій частині посад, які вони займали до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського складу та особам начальницького складу з військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, полковника податкової міліції, а також їм рівних і вище, якщо вони за таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які ці особи займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом і які були відряджені для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях, вищих навчальних закладах та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів та організацій, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом. Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення. Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів та дизельних підводних човнів, обладнаних атомними енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морських Сил із збереженням одержуваного ними до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу. При обчисленні пенсій відповідно до частин восьмої - одинадцятої цієї статті в розрахунок включаються щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством на день призначення цих пенсій. Особи з числа військовослужбовців та атестованих працівників органів внутрішніх справ України, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи України, органів і підрозділів цивільного захисту, державної пожежної охорони, інших правоохоронних органів, які обрані народними депутатами України, при досягненні ними під час строку депутатських повноважень віку або вислуги років, установлених цим Законом, мають право на пенсію, що обчислюється, виходячи із заробітку працюючого народного депутата України";  
180. 31. Статтю 44 доповнити новою частиною такого змісту:   -123- Давимука С.А.
У статті 44: у першому реченні частини першої слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано   24) у статті 44: назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 44. Перерахунок пенсій особам з числа військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей"; у першому реченні частини першої слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування"; доповнити частиною третьою такого змісту: "Розміри пенсій особам з числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду України, підлягають перерахунку у випадку передбаченому частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування";  
    -124- Надрага В.І.
У статті 44 назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 44. Перерахунок пенсій військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей"; доповнити частиною третьою такого змісту: "Крім індексації пенсії, яка здійснюється відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення, у разі якщо величина середньої заробітної плати в Україні за даними спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики за минулий рік зросла, то з березня поточного року розмір пенсії військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей, як одержують пенсію в органах Пенсійного фонду України, підвищується у порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано редакційно    
181. "У всіх випадках заробіток для перерахунку пенсії не може перевищувати максимальної суми заробітку, з якого справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".   -125- Кузьмук О.І.
пункти 31, 32 проекту виключити.  
Враховано    
182. 32. У статті 46:   -126- Каденюк Л.К.
Статтю 46 пропонується виключити.  
Враховано   25) статтю 46 виключити;  
183. у частині першій після слів "що призначаються" доповнити словами "звільненим зі служби", а слова "мінімального споживчого бюджету" замінити словами "встановленого законом прожиткового мінімуму".       
184. 33. Статтю 47 виключити.   -127- Кузьмук О.І.
Пункт 33 проекту виключити.  
Враховано    
185. 34. У статті 48:   -128- Кузьмук О.І.
Пункт 34 виключити у зв'язку із врахуванням цих норм у Законі №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано   26) у частині першій статті 48 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій" замінити словами "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв'язку України";  
186. у назві статті після слова "Звернення" доповнити словами "та день звернення";       
187. у частині першій після слів "Заяви про призначення пенсій" та "за місцем проживання, а" доповнити словами "звільненим зі служби";       
188. частину першу доповнити реченням такого змісту:       
189. "При цьому днем звернення за призначенням пенсії рахується день подання до відповідного пенсійного органу письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а у разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення";       
190. доповнити статтю новими частинами такого змісту:       
191. " У випадках, коли до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні для вирішення цього питання документи, заявнику роз'яснюється, які документи він повинен надати додатково. При наданні їм цих документів до закінчення трьох місяців з дня отримання такого роз'яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою, зазначені у частині першій цієї статті.       
192. Особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пред'являє паспорт або інший документ, який засвідчує особу.       
193. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію за цим Законом".   -129- Кабінет Міністрів України
Абзац дев'ятий пункту 34 виключити.  
Враховано    
194. 35. У статті 49:      27) у статті 49:  
195. у частині першій після слова "Пенсії" та після слів "органи Пенсійного фонду України, а" доповнити словами "звільненим зі служби";   -130- Крючков Г.К.
Абзац другий пункту 35 виключити; у частині першій слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій".  
Враховано   у частині першій після слів "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "Міністерства транспорту та зв'язку України";  
196. доповнити статтю частиною такого змісту:      доповнити частиною четвертою такого змісту:  
197. "Пенсіонерам з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей після призначення пенсії видається посвідчення, форма та опис якого затверджуються Кабінетом Міністрів України".      "Пенсіонерам із числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей після призначення пенсії органами, які здійснюють пенсійне забезпечення, видається посвідчення, форма та опис якого затверджуються Кабінетом Міністрів України";  
198. 36. У статті 50:   -131- Крючков Г.К.
Андресюк Б.П.
Статтю 50 викласти в такій редакції: "Стаття 50. Строки призначення пенсій Пенсії відповідно до цього Закону призначаються: а) військовослужбовцям строкової служби - з наступного дня після виписки з госпіталю, але не раніше ніж з наступного дня після звільнення з військової служби, якщо встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше 3 місяців з наступного дня після виписки з госпіталю або з наступного дня після звільнення з військової служби, а сім'ям військовослужбовців строкової служби та пенсіонерів з числа цих військовослужбовців - з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією. Батькам або дружині (чоловікові) зазначених військовослужбовців і пенсіонерів, які набули права на пенсію в разі втрати годувальника, пенсія призначається з дня звернення за пенсією; б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пунктів "а", "в" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей зазначених осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа - з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення; в) особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пункту "б" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення із служби або з дня звернення за пенсією; г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні, - з дня поновлення; д) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільнені зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, - з дня звернення за пенсією; е) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами після закінчення трьох місяців із наступного дня після звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після їх звільнення зі служби, - з дня встановлення їм інвалідності; є) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв'язку із внесенням зміни в раніше виданий наказ або інший розпорядчий акт про оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби, - з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни. Членам сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, осіб надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерів з їх числа, які набули права на пенсію після смерті годувальника, - з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, - з дня звернення за пенсією. Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією".  
Враховано   28) статтю 50 викласти в такій редакції: "Стаття 50. Строки призначення пенсій Пенсії відповідно до цього Закону призначаються: а) військовослужбовцям строкової служби - з наступного дня після виписки з госпіталю, але не раніше ніж з наступного дня після звільнення з військової служби, якщо встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше ніж через три місяці з наступного дня після виписки з госпіталю або з наступного дня після звільнення з військової служби, а сім'ям військовослужбовців строкової служби та пенсіонерів із числа цих військовослужбовців - з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією. Батькам або дружині (чоловікові) зазначених військовослужбовців і пенсіонерів, які набули право на пенсію в разі втрати годувальника, пенсія призначається з дня звернення за пенсією; б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пунктів "а", "в" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей зазначених осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа - з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення; в) особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пункту "б" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення зі служби або з дня звернення за пенсією; г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні, - з дня поновлення; д) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільнені зі служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, - з дня звернення за пенсією; е) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами після закінчення трьох місяців із наступного дня після звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після їх звільнення зі служби, - з дня встановлення їм інвалідності; є) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв'язку із внесенням зміни в раніше виданий наказ або інший розпорядчий акт про оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби, - з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни. Членам сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника, - з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, - з дня звернення за пенсією. Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією";  
199. у частині першій:   -132- Крючков Г.К.
Сімонов В.Д.
Абзаци другий - дванадцятий пункту 36 проекту Закону виключити.  
Враховано    
200. у пункті "а" після слів "але не раніше ніж з" доповнити словом "наступного", а після слова "дня" - словом "після", після слів "виписки з госпіталю або з" доповнити словом "наступного", а після слова "дня" - словом "після";       
201. пункт "б" викласти в такій редакції:       
202. "б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, а також пенсіонерів з їх числа - з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з більш пізніх строків. Зазначеним у цьому пункті військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло у період проходження військової служби чи під час перебування у полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і військовослужбовець або особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи у полоні (заручником), не вчинили злочину проти Вітчизни, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;   -133- Кабінет Міністрів України
у абзаці п'ятому пункту 36 виключити слова і цифри "відповідно до пункту "а" статті 12 цього Закону".  
Враховано з уточненням редакції   
203. доповнити частину першу новими пунктами такого змісту:       
204. "в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом відповідно до пункту "б" статті 12 цього Закону, - з наступного дня після звільнення зі служби або після звільнення їх зі служби, при набутті права на пенсію за цим Законом, - з дня звернення за пенсією";   -134- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий пункту 36 виключити.  
Враховано    
205. г) військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні в порядку амністії або помилування, - з дня набуття чинності рішення (вироку) суду або Указу Президента України про звільнення від покарання у вигляді позбавлення військового (спеціального) звання;       
206. д) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які звільнені зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, - з дня звернення за пенсією;       
207. е) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які визнані інвалідами після закінчення трьох місяців з наступного дня після звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після їх звільнення зі служби, - з дня встановлення їм інвалідності;       
208. є) військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за цим Законом у зв'язку із внесенням зміни у раніше виданий наказ або інший розпорядчий акт про їх звільнення зі служби, - з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акту відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни;       
209. частину другу виключити, у зв'язку з чим частини третю та четверту вважати частинами другою та третьою".       
210. 37. У статті 51:   -135- Жижко С.А.
Абзац другий пункту 37 викласти в такій редакції: "у частині першій статті 51 слова і цифри "статтею 84 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано   29) у частині першій статті 51 слова і цифри "статтею 84 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
211. у частинах першій та другій після слова "призначених" доповнити словами "звільненим з військової служби" та "звільненим зі служби".       
212. 38. У статті 52:   -136- Андресюк Б.П.
Пункт 38 проекту Закону виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у Законі №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано   30) у частині другій статті 52 слова "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій" замінити словами "Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв'язку України";  
213. назву статті викласти в такій редакції:       
214. "Стаття 52. Загальний порядок виплати пенсій. Органи, що виплачують пенсії"       
215. у частинах першій та другій слово "прописки" замінити словами "місця його реєстрації як фізичної особи;       
216. частину другу після слів "Державного департаменту України з питань виконання покарань" доповнити словами "шляхом зарахування сум пенсії на рахунок вкладу або за бажанням пенсіонера шляхом доставки пенсії через підприємства зв'язку за місцем його фактичного проживання";       
217. доповнити статтю частинами такого змісту:       
218. "Переказ пенсії поштою або доставка її за місцем фактичного проживання пенсіонера здійснюються за рахунок держави.       
219. Порядок виплати пенсії пенсіонерам з числа осіб, які проживають на території держав - колишніх республік СРСР, які не є учасниками Співдружності Незалежних Держав, у тому числі в валюті відповідної держави, визначається Кабінетом Міністрів України, виходячи з міжнародних договорів (угод), укладених Україною з цими державами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".   -137- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий пункту 38 виключити у зв'язку із запропонованою новою редакцією статті 62 чинного Закону.  
Враховано    
    -138- Беспалий Б.Я.
Стаття 52, остання з нових частин. Вилучити текст " (угод)".  
Враховано у тексті Закону №-2255 від 16.12.2004 р.   
220. 39. У статті 54:   -139- Давимука С.А.
У пункті 39 слова "Працюючим пенсіонерам та" виключити.  
Враховано   31) статтю 54 доповнити реченням такого змісту: "Пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії, передбачені непрацездатним членам сім'ї (пункт "а" частини першої статті 16 та пункт "а" частини першої статті 24), не нараховуються";  
221. частину першу доповнити реченням такого змісту:       
222. "Працюючим пенсіонерам та пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії, передбачені для непрацюючих пенсіонерів та непрацюючих інвалідів пунктом "а" частини першої статті 16 та пунктом "а" частини першої статті 24 цього Закону, не нараховуються".   -140- Давимука С.А.
У статті 59 слова і цифри "статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   32) у статті 59 слова і цифри "статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
223. 40. Доповнити Закон статтею 60-1 такого змісту:      33) доповнити статтею 60-1 такого змісту:  
224. "Стаття 60-1. Стягнення зайвих сум пенсії, сплачених пенсіонерові з вини пенсійного органу. Відповідальність посадових осіб пенсійного органу   -141- Сімонов В.Д.
Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 60-1. Відповідальність посадових осіб пенсійних органів за безпідставно виплачені пенсії"  
Враховано   "Стаття 60-1. Відповідальність посадових осіб пенсійних органів за безпідставно виплачені пенсії  
225. Стягнення зайвих сум пенсії, сплачених пенсіонерові з вини пенсійного органу, зазначеного у статті 10 цього Закону, здійснюється з винних у цьому посадових осіб у порядку, встановленому законодавством.   -142- Сімонов В.Д.
Абзац третій пункту 40 виключити.  
Враховано    
226. Посадові особи пенсійного органу, з вини яких допущена безпідставна сплата пенсіонерові зайвих сум пенсії, несуть відповідальність відповідно до закону".   -143- Ткаленко О.С.
У абзаці другому після слів "сплата пенсіонерові зайвих" доповнити словами "або занижених" і далі по тексту.  
Враховано   Посадові особи пенсійних органів, з вини яких безпідставно сплачено пенсіонерові зайві або занижені суми пенсії, несуть відповідальність відповідно до закону";  
227. 41. У статті 62:   -144- Андресюк Б.П.
Статтю 62 викласти в такій редакції: "Стаття 62. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон Пенсійне забезпечення звільнених зі служби осіб, зазначених у статті 1-2 цього Закону, та членів їх сімей, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, не здійснюється, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України про соціальне забезпечення з іншими державами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Пенсії, призначені цим особам в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   34) статтю 62 викласти в такій редакції: "Стаття 62. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон Пенсії звільненим зі служби особам, зазначеним у статті 1-2 цього Закону, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, не призначаються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Пенсії, призначені зазначеним особам в Україні до виїзду на постійне місце проживання за кордон, виплачуються в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
228. початок частини першої доповнити словами "Звільненим зі служби";       
229. частину другу викласти в такій редакції:       
230. "Пенсійне забезпечення осіб, зазначених у преамбулі цього Закону, та членів їх сімей, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, вирішується відповідно до законодавства України та міжнародних договорів (угод) про соціальне забезпечення, укладених Україною з іншими державами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".   -145- Беспалий Б.Я.
Стаття 62, частина 2. Текст "законодавства України" замінити словом "закону", а текст " (угод)" - вилучити.  
Враховано в редакції Комітету   
231. 42. Доповнити Закон статтею 62-1 такого змісту:   -146- Беспалий Б.Я.
Пункт 42 проекту Закону виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у тексті Закону №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано    
232. "Стаття 62-1. Строки виплати пенсій       
233. Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлений строк, але не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія".       
234. 43. У статті 63:   -147- Беспалий Б.Я.
Пункт 43 проекту Закону виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у тексті Закону №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано    
235. у частині третій після слів "перераховуються з підвищенням" доповнити словами "будь-якого з видів", а після слів "які мають право на пенсію за цим Законом" - словами "передбачених частинами другою та третьою статті 9-2 цього Закону";       
236. доповнити частину реченням такого змісту:       
237. "Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється з дати, з якої підвищується грошове забезпечення відповідних категорій військовослужбовців".   -148- Ткаленко О.С.
До статті 63. У абзаці другому після слів "відповідних категорій військовослужбовців" додати наступне: "про що органи пенсійного забезпечення повідомляють командири військової частини у десятиденний термін з дня такого підвищення".  
Відхилено , у зв'язку із викладенням нової редакції статті 63 Закону у тексті Закону від 16.12.2004 р. №-2255   
238. доповнити статтю частинами такого змісту:       
239. "У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам України з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій таким народним депутатам України, починаючи з першого скликання. Перерахунок пенсій здійснюється із суми заробітку працюючого народного депутата України на момент виникнення права на перерахунок пенсії і провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали зазначені обставини.   -149- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий пункту 43 виключити.  
Враховано    
240. Звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх в запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних звань не перераховуються.   -150- Андресюк Б.П.
Абзац сьомий пункту 43 виключити у зв'язку із врахуванням цієї норми у тексті Закону №-2255 від 16.12.2004 р.  
Враховано    
241. Розміри призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, щороку переглядаються Кабінетом Міністрів України у відсотковому співставленні до прожиткового мінімуму і не можуть бути нижчими за його величину, встановлену законом.   -151- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий пункту 43 виключити.  
Враховано    
242. 44. Статтю 65 виключити.   -152- Бульба С.С.
Пункт 44 проекту викласти в такій редакції: "Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб Особи, винні в порушенні законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, а також у несвоєчасному оформленні або поданні документів для призначення пенсії, у видачі для оформлення пенсій недостовірних даних і документів, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом";  
Враховано   35) статтю 65 викласти в такій редакції: "Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб Особи, винні в порушенні законодавства про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, а також у несвоєчасному оформленні або поданні документів для призначення пенсії, у видачі для оформлення пенсій недостовірних даних і документів, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом";  
243. 45. У статті 66:   -153- Жижко С.А.
"Рішення про відмову в призначенні пенсії або її перерахунку, зарахуванні до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах, порушення строків і заниження розмірів пенсії, може бути оскаржено до вищих органів або до суду".  
Враховано   36) текст статті 66 викласти в такій редакції: "Рішення про відмову в призначенні пенсії або її перерахунку, зарахуванні до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах, порушення строків і заниження розмірів пенсії, може бути оскаржено до вищих органів або до суду".  
244. назву статті доповнити реченням такого змісту:   -154- Жижко С.А.
Абзаци другий - третій пункту 45 виключити.  
Враховано    
245. " Вирішення спірних питань по зарахуванню до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби у календарному обчисленні або на пільгових умовах";   -155- Ткаленко О.С.
До статті 66. У другому абзаці після слів "для призначення" додати "або перерахунку".  
Враховано редакційно    
246. частину першу після слів "заниження розмірів пенсії" доповнити словами "а також вирішення спірних питань по зарахуванню до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби у календарному обчисленні або на пільгових умовах".       
247. 46. Доповнити Закон новими статтями такого змісту:       
248. "Стаття 67. Внесення змін до умов пенсійного забезпечення, порядку обчислення, виплати та перерахунку призначених пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей   -156- Беспалий Б.Я.
Статтю 67 вилучити як повністю декларативну.  
Враховано    
249. Внесення змін до умов пенсійного забезпечення, порядку обчислення, виплати та перерахунку призначених пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, встановлених цим Законом, іншими законодавчими актами забороняється. Такі зміни мають бути внесені лише шляхом доповнення до цього Закону.   -157- Кабінет Міністрів України
Абзац третій пункту 46 потребує доопрацювання з урахуванням вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано    
250. Стаття 68. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб   -158- Беспалий Б.Я.
Нову статтю 68 вилучити як таку, що повторює існуючий порядок  
Враховано    
251. Прийняті неправомірні нормативно-правові акти та рішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженими на прийняття чи скасування відповідних актів та рішень, або визнаються незаконними в судовому порядку.       
252. Стаття 69. Поновлення прав та відшкодування збитків звільненим зі служби військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам внаслідок прийняття щодо них органами державної влади та органами місцевого самоврядування неправомірних нормативно-правових актів та рішень   -159- Жижко С.А.
Статтю 69 виключити, оскільки зазначене питання регулюється нормами Цивільного кодексу України  
Враховано    
253. Звільнені зі служби військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деякі інші особи, які мають право на пенсію за цим Законом, права яких порушено внаслідок прийняття щодо них органами державної влади та органами місцевого самоврядування неправомірних нормативно-правових актів та рішень і які зазнали моральної чи матеріальної шкоди, мають право на поновлення цих прав і відшкодування шкоди у порядку, встановленому законом.       
254. У випадках, коли порушені права або законні інтереси зазначених у частині першій цієї статті осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи військового управління, військове командування, керівники інших утворених відповідно до законів України військових формувань за власною ініціативою або на прохання інших державних органів і організацій вживають необхідних заходів щодо поновлення порушених прав та захисту законних інтересів цих осіб".   -160- Беспалий Б.Я.
Стаття 69, частина 2. Вилучити текст "за власною ініціативою або на прохання інших державних органів і організацій"  
Відхилено зв'язку з виключенням статті 69 проекту.  2. Пункт 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1997 р., № 12, ст. 103) викласти в такій редакції: "2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку зі скороченням штатів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується. Виплата військовослужбовцям зазначеної в цьому пункті одноразової грошової допомоги при звільненні їх з військової служби здійснюється Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання. Військовослужбовцям, які безпосередньо перед звільненням з військової служби в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на військовій службі, виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цим пунктом, здійснюється за рахунок коштів органів, у яких вони працювали. У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги".  
    -161- Бульба С.С.
Пункт 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №15, ст. 190; 1997 р., №12, ст. 103) викласти в такій редакції: "2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів, після закінчення строку контракту, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням або за власним бажанням виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за службовою невідповідністю, за порушення дисципліни, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується. Виплата військовослужбовцям зазначеної у цьому пункті одноразової грошової допомоги при звільненні їх з військової служби здійснюється Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на їх утримання. Військовослужбовцям, які безпосередньо перед звільненням з військової служби в запас або у відставку працювали в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки, із залишенням на військовій службі виплата одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цим пунктом, здійснюється за рахунок коштів цих органів, в яких вони працювали. У разі повторного звільнення військовослужбовців з військової служби одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги".  
Враховано    
255. 47. Доповнити Закон новими розділами ІХ - Х такого змісту:       
256. "Розділ ІХ. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб   -162- Беспалий Б.Я.
Розділ ІХ не вводити, як такий, що має містити лише одну статтю 70.  
Враховано    
257. Стаття 70. Контроль за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб       
258. Контроль за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб здійснюється Кабінетом Міністрів України безпосередньо, а також Комітетами Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, з питань національної безпеки і оборони, з питань соціальної політики та праці, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю і корупцією.   -163- Каденюк Л.К.
у абзаці шостому пункту 27 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №45, ст. 425; 1995 р., №44, ст.329; 1996 р., №1, ст. 1) цифру "400" замінити цифрою "450".  
Враховано   3. У частині четвертій статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 1995 р., № 44, ст. 329; 1996 р., № 1, ст. 1; 2005 р., № 4, ст. 101) цифри "400" замінити цифрами "450".  
259. Стаття 71. Прокурорський нагляд   -164- Беспалий Б.Я.
Статтю 71 вилучити як неконституційну  
Враховано    
260. Нагляд за виконанням законодавства у сфері пенсійного забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.       
261. Розділ Х. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб   -165- Беспалий Б.Я.
Розділ Х не вводити як такий, що містить лише одну статтю.  
Враховано   4. Пункт 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 447; 2005 р., № 4, ст. 107) доповнити абзацом такого змісту: "Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, які нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу"), які удостоєні цього звання і нагород за участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років і у війні з імперіалістичною Японією в серпні - вересні 1945 року, а також за участь в інших бойових діях, що передували згаданим війнам, раніше призначені пенсії підвищуються з 1 січня 2007 року на 30 відсотків перерахованої відповідно до цього Закону пенсії".  
    -166- Каденюк Л.К.
Пункт 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 447; 2005 р., № 4, ст. 107) доповнити абзацом такого змісту: "Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, які нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу"), які удостоєні цього звання і нагород за участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років і у війні з імперіалістичною Японією в серпні - вересні 1945 року, а також за участь в інших бойових діях, що передували згаданим війнам, раніше призначені пенсії підвищуються з 1 січня 2007 року на 30 відсотків перерахованої відповідно до цього Закону пенсії."  
Враховано    
262. Стаття 72. Відповідальність за порушення законодавства про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб   -167- Каденюк Л.К.
Частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2005 р., № 6, ст. 142) викласти в такі редакції: "У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу кримінально-виконавчої системи України, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії надбавки у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків від розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону".  
Враховано   5. Частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293; 2005 р., № 6, ст. 142) викласти в такій редакції: "У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу кримінально-виконавчої системи України, які загинули (померли) при виконанні службових обов'язків під час проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи кримінально-виконавчій системі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов'язків, і були посмертно нагороджені державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 цього Закону, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", мають право на встановлення до пенсії надбавки в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків розміру надбавки, передбаченого для осіб, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону".  
263. Особи, винні у порушенні законодавства про пенсійне забезпечення звільнених зі служби військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, а також за несвоєчасне оформлення або подання документів для призначення пенсії, за видачу для оформлення пенсій недостовірних даних і документів несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом".       
264. ІІ. Прикінцеві положення.      ІІ. Прикінцеві положення  
265. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком абзацу четвертого пункту 9, абзацу п'ятого пункту 17 та абзацу другого пункту 43 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2005 року. Абзац восьмий пункту 43 розділу І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2006 року.   -168- Жижко С.А.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком підпункту 5, абзаців п`ятого, шостого підпункту 9, абзаців третього, шостого і восьмого підпункту 10, підпунктів 12, 18, 20, 22, абзацу шостого підпункту 23, абзацу шостого підпункту 28 пункту 1 та пунктів 3, 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 5, абзаців п`ятого, шостого підпункту 9, абзаців третього, шостого і восьмого підпункту 10, підпунктів 12, 18, 20, 22, абзацу шостого підпункту 23, абзацу шостого підпункту 28 пункту 1 та пунктів 3, 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2007 року. 2. Встановити, що дія абзаців шостого і восьмого підпункту 10 пункту 1 розділу І цього Закону щодо осіб із числа льотного складу військової авіації поширюється на колишніх військовослужбовців із числа льотного складу військової авіації, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.  
    -169- Каденюк Л.К.
Прикінцеві положення проекту Закону доповнити пунктом такого змісту: "2. Встановити, що дія абзаців шостого і восьмого підпункту 10 розділу І цього Закону щодо осіб з числа льотного складу військової авіації поширюється на колишніх військовослужбовців з числа льотного складу військової авіації, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом".  
Враховано    
266. 2. У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №35, ст. 262) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:      3. Вислуга років для призначення пенсій, що була обчислена особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, особам надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", відповідно до нормативно-правових актів щодо призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, перегляду не підлягає.  
267. "Дія цього пункту поширюється на осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.       
268. У разі, коли раніше призначені пенсії зазначеним особам є нижчими ніж ті, які призначаються таким особам після набуття чинності цим Законом, проводиться їх перерахунок у порядку, визначеному законодавством. Якщо внаслідок перерахунку призначеної пенсії її розмір зменшується, пенсія виплачується у раніше встановленому розмірі, але не нижче величини прожиткового мінімуму, встановленої законом.       
269. Розмір призначеної пенсії переглядається згідно з Законом України "Про індексацію грошових доходів населення".       
270. У зв'язку з цим вважати таким, що втратив чинність з часу його прийняття Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №26, ст. 161).       
271. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:   -170- Каденюк Л.К.
В абзаці першому пункту 3 слова "у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом" виключити.  
Враховано   4. Кабінету Міністрів України:  
272. забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам відповідно до абзацу п'ятого пункту 17 та абзацу другого пункту 43 розділу І цього Закону з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2005 року. При цьому зберігаються діючі розміри призначених пенсій, якщо обчислені відповідно до цього Закону є нижчими;   -171- Давимука С.А.
забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам відповідно до абзаців шостого і восьмого підпункту 10, підпункту 20 та пункту 4 розділу І цього Закону з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2007 року. У разі якщо внаслідок перерахунку розмір раніше призначених пенсій зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі;  
Враховано   забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам відповідно до абзаців шостого і восьмого підпункту 10, підпункту 20 пункту 1 та пункту 4 розділу І цього Закону з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2007 року. У разі якщо внаслідок перерахунку розмір раніше призначених пенсій зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі;  
    -172- Ткаленко О.С.
До пункту 3 Прикінцевих положень: у другому абзаці після слів: "грошового забезпечення" додати "окладів за посадою, військовим або спеціальним званням, військової надбавки за вислугу років, премій та інших додаткових видів грошового забезпечення" і далі по тексту.  
Відхилено у зв'язку з виключенням абзацу другого пункту 3 Прикінцевих положень із проекту Закону.   
273. з метою створення фінансових можливостей в державі для вирівнювання розмірів призначених пенсій звільненим зі служби у різні періоди військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, незалежно від часу звільнення їх в запас або у відставку і ліквідації існуючої диспропорції у розмірах таких пенсій, ввести мораторій на розширення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які перебувають на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, в органах управління, підрозділах, установах і організаціях Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України нових додаткових щомісячних видів грошового забезпечення та підвищення чинних їх розмірів;   -173- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення, пункт 3. Підпункт 2 вилучити  
Відхилено зв'язку з відсутністю обгрунтування  з метою створення фінансових можливостей в державі для вирівнювання розмірів пенсій, призначених звільненим зі служби в різні періоди військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", незалежно від часу звільнення їх в запас або у відставку і ліквідації існуючої диспропорції в розмірах таких пенсій, ввести мораторій на розширення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, які перебувають на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції чи кримінально-виконавчої системи України, нових додаткових щомісячних видів грошового забезпечення;  
274. забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо підвищення окладів грошового забезпечення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, процентної надбавки за вислугу років) за рахунок сплачуваної їм щомісячної надбавки у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, інших встановлених законодавством надбавок;   -174- Манчуленко Г.М.
Абзац четвертий пункту 3 Прикінцевих положень проекту Закону викласти у такій редакції: "забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо підвищення окладів грошового забезпечення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, процентної надбавки за вислугу років) за рахунок рівноцінної заміни сплачуваної їм щомісячної надбавки у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років)"; Виключити з цього абзацу слова "інших встановлених законодавством надбавок".  
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, процентної надбавки за вислугу років) за рахунок рівноцінної заміни сплачуваної їм щомісячної надбавки в розмірі 100 відсотків грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років);  
275. передбачати, починаючи з 2004 року, при розробці проекту закону про Державний бюджет України на черговий рік грошові кошти, які необхідні на реалізацію цього Закону;   -175- Крючков Г.К.
У абзаці п`ятому пункту 3 Прикінцевих положень цифри "2004" замінити цифрами "2006"  
Враховано   передбачати, починаючи з 2006 року, при розробці проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік грошові кошти, необхідні для реалізації цього Закону;  
276. вносити одночасно з проектом закону про Державний бюджет України на черговий рік пропозиції по збільшенню розмірів призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам з урахуванням рівня інфляції;   -176- Каденюк Л.К.
Абзац шостий пункту 3 Прикінцевих положень виключити, оскільки пенсії підлягають індексації з урахуванням рівня інфляції відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".  
Враховано    
277. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування системи пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та щодо приведення інших законів України у відповідність з цим Законом;   -177- Крючков Г.К.
Андресюк Б.П.
Кузьмук О.І.
Манчуленко Г.М.
до 1 жовтня 2006 року подати на розгляд Верховної Ради України проект нового Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";  
Враховано   до 1 жовтня 2006 року подати на розгляд Верховної Ради України проект нового Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";  
278. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;      розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
279. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.   -178- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення, пункт 3. Останній підпункт викласти у редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
280. 4. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.      5. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
281. 5. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -179- Беспалий Б.Я.
Прикінцеві положення, пункт 5 вилучити.  
Враховано