Кількість абзаців - 109 Таблиця поправок


Про систему харчування працівників (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ "Про систему харчування працівників"   -1- Шевчук С.В.
Внести до проекту Закону техніко-юридичні правки  
Враховано по тексту  Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про систему харчування працівників  
1. Цей Закон прийнято з метою забезпечення конституційного права громадян на достойний життєвий рівень для себе і своєї сім (ї, що включає достатнє харчування, підвищення ефективності праці, стимулювання розвитку громадського харчування та створення нових робочих місць.   -2- Довгий Т.О.
У преамбулі законопроекту: після слів „і своєї сім'ї," доповнити словами „права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, ";  
Враховано   Метою цього Закону є забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім (ї, права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні та здорові умови праці, що включає достатнє харчування, підвищення ефективності праці, стимулювання розвитку громадського харчування та створення нових робочих місць.  
    -3- Довгий Т.О.
після слова „достатнє" доповнити словами „та спеціальне".  
Відхилено    
2. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
3. Акредитація - підтвердження емітентом права акредитованої особи на здійснення операцій з прийняття і погашення талонів на харчування та обміну талонів на харчування та/або продукти харчування шляхом отримання від емітента сертифікату про акредитацію.   -4- Довгий Т.О.
У статті 1: у частині першій слова "і погашення талонів на харчування та обміну талонів на харчування та/або продукти харчування" замінити словами "карток на харчування, прийняття і погашення талонів на харчування та реалізації продуктів харчування з їх оплатою талонами/картками на харчування";  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: акредитація - підтвердження емітентом права акредитованої особи на здійснення операцій з прийняття карток на харчування, прийняття і погашення талонів на харчування та реалізації продуктів харчування з їх оплатою талонами/картками на харчування шляхом надання емітентом сертифіката про акредитацію;  
    -5- Руденко Г.Б.
У статті 1 законопроекту викласти терміни у наступній редакції: "Акредитація - процедура, у ході якої емітент документально засвідчує компетентність акредитованої особи на здійснення операцій з прийняття і погашення талонів на харчування та обміну талонів на харчування та/або продукти харчування шляхом отримання від емітента сертифікату про акредитацію"  
Враховано частково    
    -6- Нощенко М.П.
У ст.1 абзац 1 вилучити  
Відхилено    
4. Акредитована особа - суб'єкт господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, який акредитовано емітентом, як такий, що може приймати і погашати талони на харчування в обмін на їжу та/або продукти харчування.   -7- Нощенко М.П.
У ст.1 абзац 2 вилучити  
Відхилено   акредитована особа - суб'єкт господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, який акредитований емітентом як такий, що може приймати картку на харчування, приймати і погашати талони на харчування в обмін на їжу та/або продукти харчування. Акредитованою особою також може бути роботодавець, який на своєму балансі має структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо);  
    -8- Довгий Т.О.
Частину другу після слів "може приймати" доповнити словами "картку на харчування, приймати";  
Враховано    
5. Акредитованою особою також може бути роботодавець, який на своєму балансі має власний структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо).   -9- Нощенко М.П.
У ст.1 абзац 3 вилучити  
Відхилено    
6. Талон на харчування - документ, який випускається емітентом і засвідчує право працівника придбати їжу та/або продукти харчування в акредитованих особах.   -10- Нощенко М.П.
У абзаці 4 ст.1 і далі по тексту слова "Акредитованих особах" замінити словами "будь-якому закладі громадського харчування чи роздрібної торгівлі" у відповідних відмінках  
Враховано частково   талон на харчування - документ, який випускається емітентом і засвідчує право працівника придбати їжу та/або продукти харчування в акредитованих осіб. Талон на харчування не є платіжним документом, цінним папером або документом суворої звітності. Талони на харчування видаються роботодавцем працівнику за місцем основної роботи;  
7. Талон на харчування не є платіжним документом, цінним папером або документом суворої звітності. Талони на харчування видається роботодавцем працівнику за місцем основної роботи.   -11- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новими шостою-восьмою частинами у такій редакції: "Картка на харчування - контактна або безконтактна пластикова картка, що містить в собі обов'язкові реквізити, визначені цим Законом, і яка засвідчує, що її пред'явник має право на одержання пільги на харчування згідно вимог цього Закону або згідно норм, передбачених іншими законодавчими актами. Розрахунковий термінал для прийняття карток на харчування - пристрій, який забезпечує проведення акредитованою особою розрахунків при реалізації продуктів харчування з їх оплатою картками на харчування. Термінал інкасації - пристрій, що забезпечує знімання та передачу емітенту інформації (за допомогою засобів передачі даних та засобів зв'язку) про проведені розрахунки, які здійснені за допомогою карток на харчування." У зв'язку з цим частини шосту-десяту вважати частинами дев'ятою-тринадцятою.  
Враховано   картка на харчування - контактна або безконтактна пластикова картка, що містить у собі обов'язкові реквізити, визначені цим Законом, і засвідчує, що її пред'явник має право на одержання пільги на харчування згідно з вимогами цього Закону або згідно з нормами, передбаченими іншими законами; розрахунковий термінал для прийняття карток на харчування - пристрій, який забезпечує проведення акредитованою особою розрахунків при реалізації продуктів харчування з їх оплатою картками на харчування; термінал інкасації - пристрій, що забезпечує знімання та передачу емітенту інформації (за допомогою засобів передачі даних та засобів зв'язку) про проведені розрахунки, здійснені за допомогою карток на харчування;  
8. Ліцензія на обіг талонів на харчування -- документ встановленого зразка, який засвідчує право на виготовлення бланків талонів на харчування, їх випуск, організацію обігу та викуп.   -12- Довгий Т.О.
У частині шостій слова „Ліцензія на обіг талонів на харчування" замінити словами „Ліцензія на виготовлення карток, бланків талонів на харчування, випуск, організацію обігу талонів/карток та викуп талонів на харчування";  
Враховано   ліцензія на виготовлення карток, бланків талонів на харчування, випуск, організацію обігу талонів/карток та викуп талонів на харчування - документ встановленого зразка, який засвідчує право на виготовлення бланків талонів або карток на харчування, їх випуск, організацію обігу та викуп талонів;  
    -13- Довгий Т.О.
Доповнити частину шосту після слів „бланків талонів" словами „або карток";  
Враховано    
9. Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації, незалежно від форм власності,   -14- Руденко Г.Б.
У статті 1 терміни викласти у редакції: "Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору (контракту) на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю"  
Враховано   працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю;  
10. чи у фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності.       
11. Роботодавець - власник підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю.   -15- Руденко Г.Б.
У статті 1 терміни викласти у редакції: "Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість"  
Відхилено   роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю;  
12. Емітент - суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований в установленому порядку з дотриманням вимог щодо величини статутного фонду, який отримав ліцензію на обіг талонів на харчування.   -16- Довгий Т.О.
У частині дев'ятій слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   емітент - суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований в установленому законом порядку, який отримав ліцензію на випуск, організацію обігу та викуп талонів/карток на харчування;  
    -17- Нощенко М.П.
У абзаці 9 ст.1 слова "з дотриманням вимог щодо величини статутного фонду" вилучити  
Враховано    
    -18- Шевчук С.В.
У абзаці 9 статті 1 слова " обіг талонів на харчування" замінити на "випуск, організацію обігу та викуп талонів/карток на харчування".  
Враховано    
13. Термін дії талонів на харчування - календарний рік, який зазначений на талоні на харчування, протягом якого талон на харчування може бути використаний.   -19- Довгий Т.О.
Частину десяту викласти у такій редакції: "Термін дії талонів/карток на харчування - календарний рік, який міститься у талоні/картці на харчування і протягом якого талон/картка на харчування можуть бути використані."  
Враховано   термін дії талонів/карток на харчування - один календарний рік, який вказаний в талоні/картці на харчування і протягом якого талон/картка на харчування можуть бути використані.  
14. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
15. Дія цього Закону поширюється на працівників та роботодавців, незалежно від форм власності, які в інтересах працівників використовують талони на харчування, а також на акредитованих осіб у сфері громадського харчування та роздрібної торгівлі.   -20- Довгий Т.О.
У статті 2 слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на працівників та роботодавців, які в інтересах працівників використовують талони/картки на харчування та надають харчування через структурний підрозділ громадського харчування (їдальню, буфет тощо) або за договором із суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, а також на акредитованих осіб у сфері громадського харчування та роздрібної торгівлі.  
    -21- Нощенко М.П.
У ст.2 слова "акредитованих осіб у сфері" замінити словом "заклади"  
Відхилено    
    -22- Бондарчук О.В.
У статті 2 після коми після слів "талони на харчування" додати слова "або надають харчування через власний структурний підрозділ громадського харчування (їдальню, буфет тощо) або за договором із суб'єктом господарювання , що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі".  
Враховано    
    -23- Бондарчук О.В.
Пункт 2 Прикінцевих положень перенести у статтю 2.Сфера дії Закону  
Відхилено    
16. Стаття 3. Принцип організації харчування      Стаття 3. Принцип організації харчування  
17. Роботодавець надає працівнику, окрім заробітної плати, талони на харчування, як додаткову соціальнозначиму послугу. При цьому не допускається зменшення заробітної плати чи її заміна на талони на харчування.   -24- Довгий Т.О.
У статті 3: у частинах першій, другій, четвертій слова „талони" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Роботодавець може надавати працівнику, окрім заробітної плати, талони/картки на харчування та/або харчування через структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо) або за договором, який укладається безпосередньо між роботодавцем та суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, як додаткову соціально значиму послугу. При цьому не допускається зменшення заробітної плати чи її заміна на вартість такої послуги. Питання про організацію харчування працівників розглядаються спільно з представниками виборного органу первинної профспілкової організації (трудового колективу) та можуть вирішуватися колективним договором.  
    -25- Волинець М.Я.
В частині першій статті 3 після слова "як" додати слово "обов'язкову"  
Відхилено    
    -26- Бондарчук О.В.
У першому реченні частини першої статті 3 після слів "талони на харчування" додати положення такого змісту: "та/або харчування через власний структурний підрозділ громадського харчування (їдальня, буфет тощо) або за договором, який укладається безпосередньо між роботодавцем та суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздібної торгівлі".  
Враховано    
    -27- Шевчук С.В.
Абзац перший статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту: "Питання про організацію харчування працівників розглядаються спільно з представниками виборного органу первинної профспілкової організації (трудового колективу) та можуть вирішуватися шляхом включення їх до колективного договору".  
Враховано    
18. Працівник використовує талони на харчування, які приймаються будь-якими акредитованими особами, що забезпечують якісне, повноцінне і безпечне харчування або здійснюють торгівлю продуктами харчування.   -28- Нощенко М.П.
У абзаці 2 ст.3 слова "акредитованими особами" замінити словами "закладами громадського харчування та роздрібної торгівлі"  
Відхилено   Працівник використовує талони/картки на харчування, які приймаються акредитованими особами, що забезпечують якісне, повноцінне і безпечне харчування або здійснюють торгівлю продуктами харчування.  
19. Акредитовані особи в частині своєї діяльності, що регулюється цим Законом, повинні дотримуватися таких принципів організації харчування:   -29- Бондарчук О.В.
Параграф перший частини третьої статті 3 після слів "Акредитованої особи" додати положення такого змісту: "та суб'єкти господарювання, що займаються діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі"  
Враховано   Акредитовані особи та суб'єкти господарювання, що займаються діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, в частині своєї діяльності, що регулюється цим Законом, повинні дотримуватися таких принципів організації харчування:  
20. - забезпечення працівників повноцінним асортиментом їжі та/бо продуктів харчування;   -30- Довгий Т.О.
Абзац третій частини третьої перед словом „забезпечення" доповнити словом „обов'язкове".  
Відхилено   забезпечення працівників повноцінним асортиментом їжі та/або продуктів харчування;  
21. - забезпечення працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та/або важкими умовами праці, відповідним спеціальним асортиментом їжі та/або продуктів харчування.      забезпечення працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та/або важкими умовами праці, відповідним спеціальним асортиментом їжі та/або продуктів харчування.  
22. Працівники використовують талони на харчування, виходячи із таких принципів:   -31- Шевчук С.В.
У частині третій статті 3 після слова "талони" додати "картки"  
Враховано   Працівники використовують талони/картки на харчування виходячи з таких принципів:  
23. - самостійний вибір акредитованих осіб для придбання їжі та/або продуктів харчування;      самостійного вибору акредитованих осіб для придбання їжі та/або продуктів харчування;  
24. - самостійний вибір раціону харчування з врахуванням медичних рекомендацій та фізіологічних потреб.      самостійного вибору раціону харчування з урахуванням медичних рекомендацій та фізіологічних потреб.  
25. Працівник використовує лише одну пільгу на харчування згідно вимог даного закону або згідно норм, передбачених іншими законодавчими актами.   -32- Бондарчук О.В.
Статтю 3 доповнити новим абзацом такого змісту: "Працівник щомісяця може використати талони/картки на харчування, виходячи із кількості відпрацьованих днів в попередньому місяці".  
Враховано   Працівник використовує лише одну пільгу на харчування згідно з вимогами цього Закону або згідно з нормами, передбаченими законодавством. Працівнику щомісяця можуть надаватися талони/картки на харчування виходячи з кількості відпрацьованих днів у попередньому місяці.  
26. Стаття 4. Вимоги до талону на харчування   -33- Довгий Т.О.
У статті 4: у назві статті слово „талону" замінити словами „талону/картки"  
Враховано   Стаття 4. Вимоги до талону/картки на харчування  
27. Талон на харчування повинен містити таку інформацію:      Талон на харчування повинен містити таку інформацію:  
28. - назву ваучера: "Талон на харчування";   -34- Шевчук С.В.
У статті 4 в абзаці другому слово "ваучера" вилучити  
Враховано   назву: "Талон на харчування";  
29. - серія та номер талону на харчування;      серію та номер талону на харчування;  
30. - найменування емітента та його код за ЄДРПОУ;      найменування емітента;  
31. - індивідуальний податковий номер емітента як платника податку на додану вартість;   -35- Шевчук С.В.
У статті 4 абзац четвертий викласти в наступній редакції: - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, якщо емітент є юридичною особою;  
Враховано   ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, якщо емітент є юридичною особою; ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, якщо емітент є фізичною особою-підприємцем;  
    -36- Шевчук С.В.
Доповнити статтю 4 новим абзацом п'ятим такого змісту: " - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, якщо емітент є фізичною особою-підприємцем";  
Враховано    
32. - термін дії талону на харчування;      термін дії талону на харчування;  
33. - напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється."      напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється";  
34. - номінальна вартість талону на харчування;      номінальну вартість талону на харчування;  
35. - місце для проставлення дати і печатки (штампу) акредитованої особи, в якій талон на харчування використовується.   -37- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новою другою частиною у такій редакції: „У картці на харчування повинна містися наступна інформація: - назва картки "Картка на харчування"; - серія та номер картки на харчування; - найменування емітента та його код за ЄДРПОУ; - індивідуальний податковий номер емітента як платника податку на додану вартість; - термін дії картки на харчування; - вартість пільги на харчування на місяць, щодо якого надається ця пільга (місячна норма картки на харчування); - на картці має бути присутній напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється." У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
Враховано   місце для проставлення дати і печатки (штампа) акредитованої особи, в якій талон на харчування використовується. У картці на харчування повинна міститися така інформація: назва картки - "Картка на харчування"; серія та номер картки на харчування; найменування емітента; ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, якщо емітент є юридичною особою; ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, якщо емітент є фізичною особою -підприємцем; термін дії картки на харчування; вартість пільги на харчування на місяць, щодо якого надається ця пільга (місячна норма картки на харчування); напис: "Використовується лише для придбання їжі або продуктів харчування. Використання для придбання алкогольних напоїв або тютюнових виробів забороняється. Повний або частковий обмін на гроші забороняється".  
    -38- Шевчук С.В.
У статті 4 в доповненій новій частині абзаци чотири, п'ять викласти внаступній редакції: "- найменування емітента; - ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, якщо емітент є юридичною особою;"  
Враховано    
    -39- Шевчук С.В.
Статтю 4 доповнити новим абзацом шостим такого змісту "- ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, якщо емітент є фізичною особою-підприємцем;"  
Враховано    
36. За рішенням емітента, талон на харчування може містити знак для товарів і послуг та іншу інформацію, не заборонену чинним законодавством України.   -40- Довгий Т.О.
Частину другу викласти у такій редакції: „За рішенням емітента, талон/картка на харчування може містити знак для товарів і послуг емітента, акредитованих осіб або роботодавця та іншу інформацію про зазначених осіб, не заборонену чинним законодавством України. Зазначена інформація, в тому числі знак для товарів і послуг, про акредитованих осіб або роботодавця подається за їх згодою"  
Враховано   За рішенням емітента талон/картка на харчування може містити торгівельну марку (знак для товарів і послуг) емітента, акредитованих осіб або роботодавця та іншу інформацію про зазначених осіб відповідно до законодавства України. Зазначена інформація, в тому числі торгівельна марка (знак для товарів і послуг), про акредитованих осіб або роботодавця, подається за їх згодою.  
37. Стаття 5. Номінальна вартість талону на харчування   -41- Довгий Т.О.
У статті 5: у назві статті слово „талону" замінити словами „талону/картки"  
Відхилено    
    -42- Шевчук С.В.
Статтю 5 вилучити , статтю 6 вважати відповідно статтею 5.  
Враховано    
38. Номінальна вартість талону на харчування виражається у гривнях. Номінальна вартість повинна бути кратна 0.5 гривні.   -43- Довгий Т.О.
У першому реченні статті слово "талону" замінити замінити словами „талону/картки" Доповнити друге речення статті після слова „вартість" словом „талона"  
Відхилено    
39. Стаття 6. Термін дії талону на харчування   -44- Довгий Т.О.
У статті 6: у назві статті слово „талону" замінити словами „талону/картки";  
Враховано   Стаття 5. Термін дії талону/картки на харчування  
40. Термін дії талону на харчування - 1 календарний рік. Талон на харчування повинен бути використаний у тому році, який зазначений як термін дії талону на харчування. Акредитовані особи приймають талони на харчування лише у межах терміну їх дії.   -45- Довгий Т.О.
У першому та другому реченні статті слова "талону" замінити словами „талону/картки";  
Враховано   Термін дії талону/картки на харчування - один календарний рік. Талон/картка на харчування повинен бути використаний у тому році, який зазначений як термін дії талону на харчування. Акредитовані особи приймають талони на харчування лише в межах терміну їх дії.  
41. Стаття 7. Випуск талонів на харчування   -46- Довгий Т.О.
У статті 7: у назві статті слово „талону" замінити словами „талону/картки"  
Враховано   Стаття 6. Випуск талонів/карток на харчування  
42. Талон на харчування випускається у паперовій формі згідно вимог цього Закону лише емітентом після отримання ліцензії. Бланки талонів на харчування можуть виготовлюватися емітентом або, за його замовленням, іншим суб'єктом господарювання, після отримання ліцензії.   -47- Шевчук С.В.
У статті 7 в абзаці першому слова "згідно з вимогами цього Закону" вилучити  
Враховано   Талон на харчування випускається в паперовій формі емітентом після отримання ліцензії на відповідний вид діяльності. Бланки талонів на харчування можуть виготовлятися емітентом або за договором іншим суб'єктом господарювання після отримання емітентом або цим суб'єктом ліцензії на відповідний вид діяльності. Картка на харчування випускається емітентом після отримання ліцензії на відповідний вид діяльності. Картки на харчування можуть виготовлятися за договором емітента з іншим суб'єктом господарювання після отримання цим суб'єктом ліцензії на відповідний вид діяльності.  
    -48- Довгий Т.О.
Доповнити статтю другою частиною у такій редакції: „Пластикова картка на харчування випускається згідно вимог цього Закону емітентом після отримання ліцензії. Картки на харчування можуть виготовлюватися за замовленням емітента, іншим суб'єктом господарювання, після отримання ліцензії. Поповнення карток щомісячною пільгою на харчування провадиться емітентом не пізніше останнього робочого дня місяця, що передує місяцю, щодо якого надається пільга на харчування. Акредитовані особи повинні забезпечити наявність розрахункових терміналів для прийняття карток на харчування та термінали інкасації. "  
Враховано в даній статті, а також - в ст.11   
43. Стаття 8. Ліцензія на виготовлення бланків талонів на харчування, випуск, організацію обігу та викуп талонів на харчування   -49- Довгий Т.О.
У статті 8: Назву статті після слова „виготовлення" доповнити словом „карток, "; після слова „обігу" доповнити словами „талонів/карток"  
Враховано   Стаття 7. Ліцензія на виготовлення бланків талонів та пластикових карток на харчування та випуск, організацію обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування  
44. Випуск, організація обігу та викуп талонів на харчування може здійснюватися емітентом після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з випуску, організації обігу та викупу талонів на харчування, виданої органом ліцензування.   -50- Довгий Т.О.
Частину першу після слів „обігу" доповнити словами „талонів/карток на харчування"  
Враховано   Виготовлення пластикових карток, бланків талонів на харчування може здійснюватися суб'єктом господарювання після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з виготовлення пластикових карток, бланків талонів на харчування в порядку, установленому законом. Випуск, організація обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування може здійснюватися емітентом після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з випуску, організації обігу талонів/карток на харчування та викупу талонів на харчування в порядку, установленому законом.  
    -51- Довгий Т.О.
Частину першу доповнити новим реченням такого змісту: „Господарська діяльність з виготовлення карток, бланків талонів на харчування не є виключною діяльністю та може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності."  
Враховано    
45. Виготовлення бланків талонів на харчування може здійснюється суб'єктом господарювання після отримання ним ліцензії на здійснення господарської діяльності з виготовлення бланків талонів на харчування, виданої органом ліцензування.   -52- Довгий Т.О.
Частину другу після слів „виготовлення" доповнити словом „карток "  
Враховано   Господарська діяльність з виготовлення пластикових карток, бланків талонів на харчування може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності.  
46. Ліцензія видається згідно вимог чинного законодавства про ліцензування та ліцензійних умов щодо здійснення діяльності з виготовлення бланків талонів на харчування, та випуску, організації обігу та викупу талонів на харчування. Ліцензійні умови повинні забезпечувати розвиток конкуренції у здійсненні господарської діяльності, передбаченої цим Законом.   -53- Довгий Т.О.
Частину третю після слова „виготовлення" доповнити словом „карток, " та після слова „обігу" доповнити словами „талонів/карток на харчування"  
Відхилено    
    -54- Бондарчук О.В.
Абзац 3 статті 8 вилучити.  
Враховано    
47. Розмір сплаченого грошовими коштами статутного фонду (капіталу) емітента повинен бути не менше п'ятсот тисяч гривень.   -55- Нощенко М.П.
Абзац 4, 5 ст.8 вилучити  
Враховано частково    
48. Діяльність з випуску, забезпечення обігу та викупу талонів на харчування є виключною діяльністю та не може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності.   -56- Довгий Т.О.
Частину п'яту після слів „обігу" доповнити словами „талонів/карток на харчування"; Обґрунтування: У зв'язку із пропозицією внесення змін щодо застосування поряд з талонами на харчування пластикових карток необхідно привести текст законопроекту у відповідність з цією пропозицією.  
Враховано   Діяльність з випуску, організації обігу талонів/карток на харчування та викупу талонів на харчування є виключною діяльністю та не може поєднуватися з іншими видами господарської діяльності.  
49. Стаття 9. Придбання талонів на харчування   -57- Довгий Т.О.
У статті 9: У назві статті слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Стаття 8. Придбання талонів/карток на харчування  
50. Придбання роботодавцями талонів на харчування є добровільним.   -58- Довгий Т.О.
У частині першій слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Придбання роботодавцями талонів/карток на харчування є добровільним.  
    -59- Волинець М.Я.
В частині першій статті 9 слово "добровільним" замінити словом "обов'язковим"  
Відхилено    
51. Роботодавець, крім бюджетних установ та організацій, придбаває талони на харчування за рахунок власних коштів.   -60- Довгий Т.О.
У частині другій слово „талони" замінити словами „талони/картки"  
Враховано   Роботодавець, крім бюджетних установ та організацій, придбаває талони/картки на харчування за рахунок власних коштів.  
52. Бюджетні установи та організації придбавають талони на харчування за рахунок коштів, що можуть виділятися їм для таких цілей згідно закону про державний бюджет на відповідний рік. Держава не зобов'язана виділяти кошти у державному бюджеті на придбання талонів на харчування для бюджетних установ та організацій.   -61- Довгий Т.О.
У частині третій слова „талони", „талонів" замінити словами „талони/картки", „талонів/карток" відповідно  
Враховано   Бюджетні установи та організації придбавають талони/картки на харчування за рахунок коштів, що можуть виділятися їм для таких цілей.  
    -62- Волинець М.Я.
В частині третій статті 9 слова "можуть виділятися" замінити словами "виділяються"  
Відхилено    
    -63- Шевчук С.В.
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції: "Бюджетні установи та організації придбавають талони на харчування за рахунок коштів, що можуть виділятися їм для таких цілей".  
Враховано    
53. Роботодавець, який придбаває в емітента талони на харчування, оплачує номінальну вартість талонів на харчування, а також вартість затрат емітента на виготовлення, випуск, організацію обігу та викуп талонів на харчування (комісійна винагорода).   -64- Довгий Т.О.
У частині четвертій: - слово „талони" після слова „емітента" замінити словами „талони/картки"; - після слів „вартість талонів на харчування" доповнити словами „або вартість пільги на харчування, зазначену у картці на харчування"; - після слів „організацію обігу" доповнити словами „талонів/карток на харчування"  
Враховано   Роботодавець, який придбаває в емітента талони/картки на харчування, оплачує вартість талонів на харчування або вартість пільги на харчування, зазначену в картці на харчування, а також вартість затрат емітента на виготовлення, випуск, організацію обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування (комісійна винагорода).  
54. Придбання та викуп талонів на харчування оплачується виключно безготівковим переказом.   -65- Довгий Т.О.
Частину п'яту після слова „придбання" доповнити словами „талонів/карток на харчування".  
Враховано   Придбання талонів/карток на харчування, викуп талонів на харчування та розрахунки за картками на харчування здіснюються виключно безготівковим переказом. Роботодавець має право вибору між талоном на харчування або карткою на харчування.  
    -66- Шевчук С.В.
Частину п'яту статті 9 викласти в наступній редакції: "Придбання талонів/карток на харчування, викуп талонів на харчування та розрахунки за картками на харчування здіснюються виключно безготівковим переказом".  
Немає висновку    
    -67- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новою шостою частиною у такій редакції: „Роботодавець має право вибору виду підтвердження пільги на харчування (талон або картка на харчування)." У зв'язку з цим частини шосту-сьому вважати частинами сьомою-восьмою  
Враховано    
55. Емітент разом з продажем талонів на харчування повинен за власний рахунок надати роботодавцю перелік акредитованих осіб, в яких можна використати талон на харчування, а також на прохання роботодавця ознайомити його працівників з порядком використання талонів на харчування.   -68- Довгий Т.О.
У частині шостій та сьомій слова „талон", „талонів" замінити словами „талон/картку", „талонів/карток" відповідно.  
Враховано   Емітент разом з продажем талонів/карток на харчування повинен за власний рахунок надати роботодавцю перелік акредитованих осіб, у яких можна використати талон/картку на харчування, а також на прохання роботодавця ознайомити його працівників з порядком використання талонів/карток на харчування.  
    -69- Нощенко М.П.
У абзаці 6 ст. 9 слова "за власний рахунок надати роботодавцю перелік акредитованих осіб, в яких можна використати талони на харчування, а також " вилучити  
Відхилено    
56. Договір купівлі-продажу талонів на харчування повинен зазначати реквізити постійного та спеціального рахунків емітента.      Договір купівлі-продажу талонів/карток на харчування має містити реквізити поточного рахунку та рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування.  
57. Стаття 10. Передача та облік талонів на харчування   -70- Довгий Т.О.
У статті 10: У назві статті слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Стаття 9. Передача та облік талонів/карток на харчування  
58. Роботодавець передає талони на харчування працівникам щомісячно не пізніше, як в останній робочий день місяця, який передує місяцю, щодо якого видаються талони на харчування.   -71- Шевчук С.В.
У частині першій статті 10 слова "передує місяцю" замінити на слова: "слідує за місяцем"  
Враховано   Роботодавець передає талони на харчування працівникам щомісячно не пізніше як в останній робочий день місяця, який слідує за місяцем, щодо якого видаються талони на харчування. Картка на харчування видається працівнику одноразово. При звільненні працівник зобов'язаний повернути картку на харчування роботодавцю.  
    -72- Довгий Т.О.
Частину першу доповнити новими реченнями у такій редакції: „Картка на харчування передається одноразово після призначення працівнику пільги на харчування. При звільненні робітник зобов'язаний повернути картку на харчування роботодавцю"  
Враховано    
59. Роботодавець повинен вести облік придбаних і переданих талонів на харчування.   -73- Довгий Т.О.
У частині другій слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Роботодавець повинен вести облік придбаних і виданих талонів/карток на харчування відповідно до закону.  
60. Емітент веде облік проданих та викуплених талонів на харчування.   -74- Довгий Т.О.
У частині третій: - слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"; - після слів „здійснює облік" доповнити словами „проведених розрахунків, що здійснені за допомогою карток на харчування"  
Враховано   Емітент веде облік проведених розрахунків, що здійснені за допомогою карток на харчування, проданих та викуплених талонів/карток на харчування відповідно до закону.  
61. Викуплені талони на харчування повинні зберігатися емітентом протягом 3 років з дати їх викупу   -75- Шевчук С.В.
Частину четверту викласти у такій редакції: "Первинні документи про викуплені талони на харчування та проведені розрахунки за картками на харчування повинні зберігатися протягом 3-х років з дати викупу талонів на харчування та проведення розрахунків за картками на харчування ".  
Враховано   Первинні документи про викуплені талони на харчування та проведені розрахунки за картками на харчування повинні зберігатися протягом трьох років з дня викупу талонів на харчування та проведення розрахунків за картками на харчування.  
    -76- Довгий Т.О.
Частину четверту викласти у такій редакції: „Викуплені талони на харчування та відомості про проведені розрахунки, що здійснені за допомогою карток на харчування, повинні зберігатися емітентом протягом 3 років з дати їх викупу/одержання."  
Враховано частково    
62. Стаття 11. Використання талонів на харчування   -77- Довгий Т.О.
У статті 11: У назві статті слово „талонів" замінити словами „талонів/карток";  
Враховано   Стаття 10. Використання талонів/карток на харчування  
63. Талон на харчування може бути використаний працівником лише в акредитованих особах.   -78- Довгий Т.О.
У частині першій слово „талонів" замінити словами „талонів/карток";  
Враховано   Талон/картка на харчування можуть бути використані працівником лише в акредитованих особах.  
64. У разі, коли вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є меншою за номінальну вартість пред'явленого талону (талонів) на харчування, то талон (талони) на харчування погашається на повну номінальну вартість і здача працівнику не видається.      У разі якщо вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є меншою за номінальну вартість пред'явленого талону (талонів) на харчування, то талон (талони) на харчування погашається на повну номінальну вартість і здача працівнику не видається.  
65. У разі, коли вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є більшою за номінальну вартість пред'явленого талону (талонів) на харчування, то різниця покривається працівником за рахунок власних коштів.   -79- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новою четвертою частиною у такій редакції: „Вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати за допомогою картки на харчування, погашається у розмірі вартості цих продуктів, але в межах пільги, яка зафіксована у картці на чинний місяць продажу. " У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.  
Враховано   У разі якщо вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати, є більшою за номінальну вартість пред'явленого талону (талонів) на харчування, то різниця покривається працівником за рахунок власних коштів. Вартість їжі або продуктів харчування (включаючи податок на додану вартість), які працівник бажає придбати за допомогою картки на харчування, погашається в розмірі вартості цих продуктів, але в межах пільги, яка зафіксована в картці на чинний місяць продажу.  
66. Талон на харчування погашається акредитованою особою в момент його використання шляхом проставлення дати, а також печатки або штампу акредитованої особи на талоні на харчування. Печатка або штамп акредитованої особи повинні містити повне найменування акредитованої особи та її код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.      Талон на харчування погашається акредитованою особою в момент його використання шляхом проставлення дати, а також печатки або штампу акредитованої особи на талоні на харчування. Печатка або штамп акредитованої особи повинні містити повне найменування акредитованої особи та її код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  
67. Передача працівником талону на харчування іншій особі та/або обмін (повністю або частково) талону на харчування на грошові кошти забороняється.   -80- Довгий Т.О.
У частині п'ятій: - слово „талону" замінити словами „талону/картки"; - слово „талону" після слів „ (повністю або частково)" замінити словами „талону/картки („зняття" з картки)".  
Враховано   Передача працівником талону/картки на харчування іншій особі та/або обмін (повністю або частково) талону/картки (зняття з картки) на харчування на грошові кошти забороняється. Фіксація факту придбання продуктів харчування (їжі) за допомогою картки здійснюється через розрахунковий термінал для прийняття карток на харчування.  
    -81- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новою шостою частиною у такій редакції: „Фіксація факту придбання продуктів харчування (їжі) за допомогою картки здійснюється через розрахунковий термінал для прийняття карток на харчування."  
Враховано    
68. Стаття 12. Викуп талонів на харчування   -82- Довгий Т.О.
У статті 12: назву статті доповнити словами „розрахунки за картками";  
Враховано   Стаття 11. Викуп талонів на харчування та розрахунки за картками  
69. Акредитована особа повинна вести облік погашених талонів на харчування.   -83- Довгий Т.О.
Частину першу доповнити словами „та проводити знімання та передачу інформації про проведені розрахунки, які здійснені за допомогою карток на харчування";  
Враховано   Акредитована особа веде облік погашених талонів на харчування та проводить знімання та передачу інформації про проведені розрахунки, які здійснені за допомогою карток на харчування, у порядку, встановленому законом.  
70. Акредитована особа повинна передати емітенту погашені талони на харчування у строк не пізніше як через 30 робочих днів після закінчення терміну дії талону на харчування.   -84- Довгий Т.О.
Доповнити статтю новою третьою частиною у такій редакції: „Акредитована особа повинна щоденно проводити знімання та передавати емітенту інформацію (за допомогою засобів передачі даних та засобів зв'язку) про проведені розрахунки, які здійснені з допомогою карток на харчування. " У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.  
Враховано   Акредитована особа передає емітенту погашені талони на харчування у строк не пізніш як через 30 робочих днів після закінчення терміну дії талону на харчування. Акредитована особа щоденно проводить знімання та передає емітенту інформацію (за допомогою засобів передачі даних та засобів зв'язку) про проведені розрахунки, які здійснені з допомогою карток на харчування.  
71. Емітент повинен викупити та здійснити оплату за передані погашені талони на харчування у строк не пізніше як через 20 робочих днів з моменту отримання погашених талонів на харчування від акредитованої особи. Оплата здійснюється банківським переказом та дорівнює номінальній вартості погашених талонів за вирахуванням комісійної винагороди, яка у договорі погоджується між кожним емітентом і його акредитованими особами.   -85- Довгий Т.О.
У частині третій: - слова „Емітент повинен викупити та здійснити оплату" замінити словами „Емітент здійснює викуп та оплату";  
Враховано   Емітент здійснює викуп та оплату за передані погашені талони на харчування у строк не пізніш як через 10 робочих днів з моменту отримання погашених талонів на харчування від акредитованої особи. Оплата здійснюється шляхом переказу коштів з рахунків та дорівнює номінальній вартості погашених талонів за вирахуванням комісійної винагороди, яка в договорі погоджується між кожним емітентом і його акредитованими особами. Одночасно з викупом та оплатою переданих і погашених талонів здійснюється розрахунок за даними, що надані на цей час акредитованою особою щодо розрахунків за картками на харчування. За умови здійснення оплати роботодавцем поповнення карток щомісячною пільгою на харчування провадиться емітентом не пізніше останнього робочого дня місяця, щодо якого надається пільга на харчування. Акредитовані особи забезпечують наявність розрахункових терміналів для прийняття карток на харчування та терміналів інкасації.  
    -86- Довгий Т.О.
Доповнити частину новим другим реченням у такій редакції: „Одночасно з викупом та оплатою переданих та погашених талонів здійснюється розрахунок по даним, що надані на цей час акредитованою особою щодо розрахунків за картками на харчування."  
Враховано    
    -87- Шевчук С.В.
У першому реченні частини третьої статті 12 число "20" замінити - на "10".  
Враховано    
    -88- Шевчук С.В.
Статтю 12 доповнити новою частиною такого змісту: "За умови здіснення оплати роботодавцем, поповнення карток щомісячною пільгою на харчування провадиться емітентом не пізніше останнього робочого дня місяця, щодо якого надається пільга на харчування. Акредитовані особи повинні забезпечити наявність розрахункових терміналів для прийняття карток на харчування та термінали інкасації".  
Немає висновку    
72. Стаття 13. Обслуговування обігу талонів на харчування   -89- Довгий Т.О.
У статті 13: у назві статті слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   Стаття 12. Обслуговування обігу талонів/карток на харчування  
73. На додаток до постійного рахунку (рахунків), який відкривається згідно вимог чинного законодавства, емітент повинен відкрити рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування. Емітент може мати лише один рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування.   -90- Довгий Т.О.
У частині першій слова „талонів" замінити словами „талонів/карток"  
Враховано   На додаток до поточного рахунку (рахунків), який відкривається згідно з вимогами законодавства, емітент повинен відкрити рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування. Емітент може мати лише один рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування.  
74. На рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування зараховується виручка від продажу талонів на харчування за номінальною вартістю, і з рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування здійснюються розрахунки виключно із акредитованими особами виключно за викуп талонів. Виконання інших операцій (в тому числі зарахування сум комісійної винагороди, переказ грошових коштів з рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування на поточний рахунок) на рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування забороняється.   -91- Довгий Т.О.
У частині другій: - перше, друге та третє слово „талонів" замінити словами „талонів/карток"; - доповнити перше речення частини після слів „за викуп талонів" словами „та/або розрахунків за картками на харчування."  
Враховано   На рахунок для обслуговування обігу талонів/карток на харчування зараховується виручка від продажу талонів/карток на харчування за номінальною вартістю, і з рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування здійснюються розрахунки лише з акредитованими особами виключно за викуп талонів на харчування та/або розрахунків за картками на харчування. Виконання інших операцій (у тому числі зарахування сум комісійної винагороди, переказ грошових коштів з рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування на поточний рахунок) на рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування забороняється. Стаття 13. Відповідальність за порушення вимог цього Закону За виготовлення, організацію обігу, викуп, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених талонів/карток на харчування, використання завідомо підроблених талонів/карток на харчування, порушення порядку випуску та обігу талонів/карток на харчування винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законом.  
    -92- Довгий Т.О.
У другому реченні слова „талонів" замінити словами „талонів/карток".  
Враховано    
    -93- Бондарчук О.В.
Доповнити законопроект новою статтею 13 такого змісту: "Стаття 13. Відповідальність за порушення вимог цього Закону За виготовлення, організацію обігу, викуп, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених талонів/карток на харчування, використання завідомо підроблених талонів/карток на харчування, порушення порядку випуску та обігу талонів/карток на харчування винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законом.  
Враховано    
75. Стаття 14. Прикінцеві положення      Стаття 14. Прикінцеві положення  
76. 1.Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, окрім пунктів 6, 7, 9 статті 14, які набирають чинність з 1 січня 2006 року.   -94- Бондарчук О.В.
Пункт 1 статті 14 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано   1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення", який набирає чинності з 1 січня 2007 року.  
77. 2.На емітента, роботодавця та акредитовану особу не поширюються вимоги Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" у межах здійснення ними діяльності, що регулюється цим Законом.   -95- Шевчук С.В.
Пункт 2 статті 14 вважати підпунктом 7 пункту 5 цієї ж статті.  
Враховано (див. підпункт 6) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")   
78. 3.Кабінету Міністрів України протягом 1 місяця після набрання чинності цим Законом визначити орган ліцензування та привести свої нормативні акти з питань ліцензування у відповідність до вимог цього Закону.   -96- Бондарчук О.В.
Пункт 3 статті 14 викласти в наступній редакції: "3.Кабінету Міністрів України протягом 3-х місяців з дня опублікування цього Закону визначити орган ліцензування та привести свої нормативні акти з питань ліцензування у відповідність до вимог цього Закону"  
Враховано (див. першу частину пукнту 3 статті 14 "Прикінцеві положення")   
79. 4.Кабінету Міністрів України розробити законопроекти щодо встановлення відповідальності за порушення вимог цього Закону і внести на розгляд Верховної Ради України протягом 3 місяців після набрання чинності цим Законом.   -97- Шевчук С.В.
Пункт 4 Статті 14.Прикінцеві положення викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін після опублікування цього Закону: 1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України в частині встановлення відповідальності за порушення вимог цього Закону; 2) забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому закону."  
Враховано (див. другу частину пукнту 3 статті 14 "Прикінцеві положення")   
80. 5.Національному банку України привести свої нормативні акти у відповідності до вимог цього Закону в частині відкриття і використання емітентом рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування.   -98- Довгий Т.О.
У статті 14: у частині п'ятій слово „талонів" замінити словами „талонів/карток";  
Враховано (див. пукнт 4 статті 14 "Прикінцеві положення")   
81. 6.Внести наступні зміни до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 37, ст.308):      2.Внести зміни до таких законів України:  
82. У статті 4:       
83. (1)параграф б) підпункту 4.2.9 пункту 4.2 доповнити словами "та у підпункті 4.3.14-1 пункту 4.3 статті 4 цього Закону";       
84. (2)після підпункту 4.3.14 пункту 4.3 додати підпункт 4.3.14-1 такого змісту: "номінальна вартість талонів на харчування, отриманих платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає такі талони на харчування, але щомісячно не більше як на суму податкової соціальної пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цього Закону без урахування положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону. Порядок випуску, обігу та погашення талонів на харчування встановлюється законом України."   -99- Шевчук С.В.
У першому реченні пункту другого частини шостої слово "номінальну" вилучити  
Враховано (див. підпункт 7) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")  1)пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 1998 р., № 33, ст. 224; 1999 р., № 39, ст. 357, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393; 2002 р., № 29, ст. 192; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 35, ст. 412; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363, №34, ст. 441) доповнити підпунктом 3.2.15 такого змісту: "3.2.15. випуску, придбання, передачі, використання талонів/карток на харчування та погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів/карток на харчування за номінальною вартістю";  
    -100- Довгий Т.О.
У першому реченні пункту другого частини шостої слова „талону" замінити словами „талону/картки";  
Враховано (див. підпункт 7) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")   
    -101- Довгий Т.О.
Друге речення пункту другого частини шостої після слова "обігу" доповнити словами "талонів/карток на харчування"  
Враховано (див. підпункт 7) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")   
    -102- Бондарчук О.В.
Після коми після слова "харчування" додати положення такого змісту: "та/або вартість витрат працедавця на харчування платника податку, який перебуває у відносинах найму з працедавцем, яке здійснюється структурним підрозділом громадського харчування (кафе, їдальня тощо) працедавця або яке здійснюється на підставі договору, що укладається безпосередньо між працедавцем та суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі". Після слова "але" доповнити положення такого змісту "в жодному разі"  
Враховано (див. підпункт 7) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")   
85. 7.Внести наступні зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35):   -103- Довгий Т.О.
У частині сьомій слово „талонів" замінити словами „талонів/карток";  
Враховано    
86. У статті 5:       
87. підпункт 5.4.1 пункту 5.4 доповнити словами ", а також витрати платника податку на придбання талонів на харчування для найманих працівників у межах, встановлених Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб", включаючи виплату емітенту комісійної винагороди."   -104- Бондарчук О.В.
Після коми після слів "талони на харчування" додати положення такого змісту : "та/або вартість витрат працедавця на харчування найманих працівників, яке здійснюється структурним підрозділом громадського харчування (кафе, їдальня тощо) працедавця або яке здійснюється на підставі договору, що укладається безпосередньо між роботодавцем та суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі ..."  
Враховано   2)підпункт 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) доповнити словами "а також витрати платника податку на придбання талонів/карток на харчування для найманих працівників та/або вартість витрат працедавця (роботодавця) на харчування найманих працівників, яке здійснюється структурним підрозділом громадського харчування (кафе, їдальня тощо) працедавця або яке здійснюється на підставі договору, що укладається безпосередньо між працедавцем (роботодавцем) та суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, - у межах, установлених Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб", включаючи виплату емітенту комісійної винагороди";  
88. 8.Внести наступні зміни до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237):      3)у статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 42, ст. 257; 1999 р., № 25, ст. 211):  
89. У статті 2:       
90. (1)частину першу пункту 1) змінити та викласти у такій редакції "1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (за виключенням сум доходів, що не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу згідно Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру";      абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: "1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (за виключенням сум доходів, що не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру";  
91. (2)пункт 3) змінити та викласти у такій редакції "3) для платників зборів, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, - загальний місячний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".      пункт 3 викласти в такій редакції: "3) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону, - загальний місячний оподатковуваний дохід, обчислений відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб";  
92. 9.Внести наступні зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156):       
93. У статті 3:       
94. пункт 3.2 доповнити підпунктом 3.2.12 такого змісту: "випуску, придбання, передачі, використання, погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів на харчування за номінальною вартістю."   -105- Довгий Т.О.
У частині дев'ятій: - після слова „використання" доповнити словами „талонів/карток на харчування та"; - слова „невикористаних талонів" замінити словами „невикористаних талонів/карток";  
Враховано (див. підпункт 1) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")-   
    -106- Шевчук С.В.
У статті 3 слово і цифри "підпункт 3.12.12" замінити на "3.12.15" (необхідно привести у відповідність із нумерацією теперішньої редакції Закону України "Про податок на додану вартість"  
Враховано (див. підпункт 1) пункту 2 статті 14 "Прикінцеві положення")   
95. 10.Внести наступні зміни до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299):       
96. статтю 9 доповнити пунктом 67)такого змісту: "виготовлення бланків талонів на харчування, та випуск, організація обігу та викуп талонів на харчування."   -107- Довгий Т.О.
У частині десятій: - після слів „бланків талонів" доповнити словами „та пластикових карток"; - після слів „організація обігу" доповнити словами „талонів/карток на харчування та";  
Враховано   4)статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105; 2002 р., № 1, ст. 1, № 6, ст. 39, № 7, ст. 50, № 17, ст. 121, № 20, ст.134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 13, ст. 92, № 23, ст .145, № 36, ст. 276; 2004 р., № 12, ст. 155, № 13, ст.180, № 15, ст. 228, № 38, ст. 468, № 50, ст. 537; 2005 р., № 4, ст. 106, № 5, ст. 114, № 6, ст. 138, № 9, ст. 183, №№ 17-19, ст. 267, № 28, ст. 373, № 32, ст. 421, № 33, ст .432, № 42, ст. 465) доповнити пунктом 75 такого змісту: "75) виготовлення бланків талонів та пластикових карток на харчування та випуск, організація обігу талонів/карток на харчування та викуп талонів на харчування";  
    -108- Шевчук С.В.
У пункті 10 Прикінцевих положень після слова "пунктом" число "67" замінити на "74" (необхідно привести у відповідність із нумерацією теперішньої редакції Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності")  
Враховано    
97. 11.Внести наступні зміни до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137, 2003; № 38, ст. 319):      5)у статті 7 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137, 2003 р.,; № 38, ст. 319):  
98. У статті 7:       
99. (1)пункт 7.1 зміни і викласти у такій редакції:       
100. "Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні, кореспондентські рахунки та рахунки для обслуговування обігу талонів на харчування."   -109- Довгий Т.О.
У частині одинадцятій слова „талонів" замінити словами „талонів/карток". Обґрунтування: У зв'язку із пропозицією внесення змін щодо застосування поряд з талонами на харчування пластикових карток необхідно привести текст законопроекту у відповідність з цією пропозицією.  
Враховано   пункт 7.1. викласти в такій редакції: "7.1. Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), поточні, кореспондентські рахунки та рахунки для обслуговування обігу талонів/карток на харчування";  
101. (2)у пункті 7.1 після підпункту 7.1.3 додати підпункт 7.1.4 такого змісту:      після підпункту 7.1.3 пункт 7.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:  
102. "Рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі виключно для зберігання грошей від продажу талонів на харчування і здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України."      "7.1.4. Рахунок для обслуговування обігу талонів на харчування - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі виключно для зберігання грошей від продажу талонів на харчування і здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України".  
103. (3)підпункти 7.1.4 та 7.1.5 вважати відповідно підпунктами 7.1.5 та 7.1.6;      У зв'язку з цим підпункти 7.1.4 та 7.1.5 вважати відповідно підпунктами 7.1.5 та 7.1.6;  
104. (4)підпункт 7.1.5 пункту 7.1 змінити і викласти в такій редакції:      підпункти 7.1.5 та 7.1.6 пункту 7.1 викласти в такій редакції:  
105. "Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних, кореспондентських рахунків та рахунків для обслуговування обігу талонів на харчування визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками."      "7.1.5. Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних), поточних, кореспондентських рахунків та рахунків для обслуговування обігу талонів на харчування визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, які укладаються клієнтами та банками, що їх обслуговують.  
106. (5)підпункт 7.1.6 пункту 7.1 змінити і викласти у такій редакції:       
107. " Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі (крім рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування), так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.      7.1.6. Зарахування коштів на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі (крім рахунку для обслуговування обігу талонів на харчування), так і шляхом переказу коштів у безготівковій формі з інших рахунків"; 6)частину третю статті 2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1, 2003 р., ст. 14, ст. 40) доповнити абзацом четвертим такого змісту: "діяльність емітента, роботодавця та акредитованої особи, що регулюється Законом України "Про систему харчування працівників"; 7)у статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., № 25, ст. 345, № 52, ст. 564; 2005 р., № 13, ст. 230, №№ 17-19, ст. 267, № 21, ст. 302): підпункт "б" підпункту 4.2.9 пункту 4.2 доповнити словами та цифрами "та в підпункті 4.3.14-1 пункту 4.3 статті 4 цього Закону"; пункт 4.3 доповнити підпунктом 4.3.14 -1 такого змісту: "4.3.14-1. вартість харчування, отриманого згідно талонів/карток на харчування, отриманих платником податку, який перебуває у відносинах трудового найму з працедавцем, який надає такі талони на харчування, та/або вартість витрат працедавця на харчування платника податку, який перебуває у відносинах найму з працедавцем, яке здійснюється структурним підрозділом громадського харчування (кафе, їдальня тощо) працедавця або яке здійснюється на підставі договору, що укладається безпосередньо між працедавцем та суб'єктом господарювання, що займається діяльністю у сфері громадського харчування та/або роздрібної торгівлі, - але в жодному разі щомісячно не більш як на суму податкової соціальної пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цього Закону без урахування положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону. Порядок випуску, обігу та погашення талонів/карток на харчування встановлюється законом України";  
108. ***   -110- Шевчук С.В.
Статтю 14. Прикінцеві положення доповнити пунктом 12 такого змісту: "12. Внести наступні зміни до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України",2005 р., №17-19): частину першу підпункту 13 "Перехідні положення" пункту 2 частини І змінити і викласти у такій редакції: "З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім операцій з випуску, придбання, передачі, використання, погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів на харчування за номінальною вартістю".  
Враховано   8)абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України", 2005 р., № № 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363)викласти в такій редакції: "З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім операцій з випуску, придбання, передачі, використання, погашення, повернення та викупу талонів для харчування за номінальною вартістю, а також оплати повернених невикористаних талонів на харчування за номінальною вартістю". 3.Кабінету Міністрів України: протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону визначити орган ліцензування та привести свої нормативно-правові акти з питань ліцензування у відповідність з вимогами цього Закону; у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону: 1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України в частині встановлення відповідальності за порушення вимог цього Закону; 2) забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 4.Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону в частині відкриття і використання емітентом рахунку для обслуговування обігу талонів/карток на харчування.