Кількість абзаців - 440 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів ( щодо розвитку іпотечних відносин) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):   -1- Святаш Д.В.
Пункт 1 розділу І викласти в наступній редакції: "1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): у статті 163 слова "власників емітента" замінити словами "засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб"; у статті 221 та в частині першій статті 294 цифри " 163-1-163-4" замінити цифами "163 -163-4"; 3) у абзаці " Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9) слово і цифри " (стаття 166-9)" замінити словом та цифрами " (стаття 163, 166-9)". 2) Пункт 3 розділу І доповнити авбзацами наступного змісту 1) Частину третю та четверту статті 32 викласти у такій редакції: "3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника. 4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування." 2) Статтю 190 доповнити частиною другою наступного змісту : "2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами." В за'язку з цим змінити нумерацію пунктів.  
Враховано   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  
5. 1) у назві статті 163 цифри "163" замінити цифрами "162-1".       
6. 2) у статті 162-1 слово "власників" замінити словами "засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб"      1) у статті 163 слова "власників емітента" замінити словами "засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб";  
7. 3) статтю 221 після цифр "162" доповнити цифрами "162-1";      2) у статті 221 та в частині першій статті 294 цифри " 163-1-163-4" замінити цифами "163 -163-4";  
8. 4) у абзаці сорок другому пункту 1 частини першої статті 255 слово "стаття" замінити словом та цифрами "статті 162-1".      3) у абзаці " Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9) слово і цифри " (стаття 166-9)" замінити словом та цифрами " (стаття 163, 166-9)".  
9. 2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):      2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):  
10. 1) частину другу статті 163 після слова „векселі" доповнити словами „сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою доходністю, сертифікати участі)";   -2- Гринів І.О.
Перший підпункт другого пункту розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції: „1)друге речення у частині другій статті 163 замінити реченнями наступного змісту: „Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. Емітенти цінних паперів та цінні папери, які потребують обов'язкового визначення рейтингової оцінки, а також порядок визначення такої оцінки, встановлюються законом.".  
Враховано по суті в пунткі 7  1) частину другу статті 163 після слова „векселі" доповнити словами „сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою доходністю, сертифікати участі)";  
11. 2) статтю 164 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:      2) статтю 164 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:  
12. "6. Фінансові установи, які створили фонд операцій з нерухомістю та здійснюють залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла, мають право випускати сертифікати фонду операцій з нерухомістю ".      "6. Фінансові установи, які створили фонд операцій з нерухомістю та здійснюють залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла, мають право випускати сертифікати фонду операцій з нерухомістю ".  
13. У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.      У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.  
14. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356):   -3- Гринів І.О.
Перший підпункт третього пункту розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції: „1)Частину другу статті 195 викласти у наступній редакції: „2.Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. Емітенти цінних паперів та цінні папери, які потребують обов'язкового визначення рейтингової оцінки, а також порядок визначення такої оцінки, встановлюються законом.". У зв'язку із цим підпункти „1)" - „5)" третього пункту проекту Закону, прийнятого в першому читанні, вважати підпунктами „2)" - „6)" третього пункту проекту Закону  
Враховано по суті в пункті 7  3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40 - 44, ст. 356): 1) Частину третю та четверту статті 32 викласти у такій редакції: "3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника. 4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування." 2) Статтю 190 доповнити частиною другою наступного змісту : "2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами."  
15. 1) у статті 331:      3) у статті 331:  
16. назву статті 331 доповнити словами "та об'єкти незавершеного будівництва";      назву статті 331 доповнити словами "та об'єкти незавершеного будівництва";  
17. частину третю доповнити абзацом такого змісту:      частину третю доповнити абзацом такого змісту:  
18. "У випадках необхідності, особа зазначена у абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять у собі опис об'єкта незавершеного будівництва";      "У випадках необхідності, особа зазначена у абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об'єкта незавершеного будівництва право власності на який реєструється органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою для створення об'єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної документації, а також документів, що містять у собі опис об'єкта незавершеного будівництва";  
19. частину четверту виключити;      частину четверту виключити;  
20. 2) у частині першій статті 876 слова "до їх здачі замовникові є підрядник" замінити словами "є замовник, якщо інше не передбачено договором";      4) у частині першій статті 876 слова "до їх здачі замовникові є підрядник" замінити словами "є замовник, якщо інше не передбачено договором";  
21. 3) частину першу статті 880 викласти в такій редакції:   -4- Національний банк України
Підпункт 1 пункту 3 виключити.  
Відхилено   5) частину першу статті 880 викласти в такій редакції:  
22. "Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється у відповідності до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника";      "Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється у відповідності до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника";  
23. 4) в статті 881:      6) в статті 881:  
24. назву статті викласти в такій редакції:      назву статті викласти в такій редакції:  
25. "Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва";      "Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва";  
26. абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:      абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:  
27. "Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, здійснюється підрядником або замовником відповідно до законодавства".      "Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, здійснюється підрядником або замовником відповідно до законодавства".  
28. 5) пункт 5 статті 1033 доповнити реченням такого змісту:      7) пункт 5 статті 1033 доповнити реченням такого змісту:  
29. "Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно передане в управління".      "Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно передане в управління".  
30. 4. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1999 р., N 31, ст. 252; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 271):      4. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1992 р., N 47, ст. 645; 1999 р., N 31, ст. 252; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 19, ст. 271):  
31. 1) частину сьому статті 1 після слова "паперів" доповнити словами "заставних, іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю";      1) частину сьому статті 1 після слова "паперів" доповнити словами "заставних, іпотечних цінних паперів, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю";  
32. 2) у статті 3:      2) у статті 3:  
33. абзац дванадцятий доповнити словами " (іпотечні сертифікати та іпотечні облігації);      абзац дванадцятий доповнити словами " (іпотечні сертифікати та іпотечні облігації);  
34. доповнити абзацом такого змісту:      доповнити абзацом такого змісту:  
35. "сертифікати фонду операцій з нерухомістю".      "сертифікати фонду операцій з нерухомістю".  
36. 5. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140):      5. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2004 р., N 2, ст. 6, N 11, ст. 140):  
37. 1) у статті 55:      1) у статті 55:  
38. у першому реченні частини четвертої слова "місцезнаходженням вказаного майна" замінити словами "місцем розташування вказаного майна або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину";      у першому реченні частини четвертої слова "місцезнаходженням вказаного майна" замінити словами "місцем розташування вказаного майна або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину";  
39. друге речення частини сьомої замінити реченнями такого змісту: "Якщо іпотечним договором передбачено накладення заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, нотаріус накладає таку заборону за попередженням іпотекодержателя";   -5- Святаш Д.В.
у пункті 5: У третьому абзаці пп.1 слово "попередження" замінити словом "повідомлення" пп.3 доповнти абзацом такого змісту: "слово "державний " виключити".  
Враховано   друге речення частини сьомої замінити реченнями такого змісту: "Якщо іпотечним договором передбачено накладення заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, нотаріус накладає таку заборону за повідомленням іпотекодержателя";  
40. 2) у статті 72:      2) у статті 72:  
41. у назві статті слова "нерухомості, яка була" замінити словами "нерухомого майна, яке було";      у назві статті слова "нерухомості, яка була" замінити словами "нерухомого майна, яке було";  
42. частину першу після слова "будинку" доповнити словом " (квартири)";      частину першу після слова "будинку" доповнити словом " (квартири)";  
43. частину третю після слова "будинок" в усіх відмінках доповнити словом " (квартира)" у відповідному відмінку;      частину третю після слова "будинок" в усіх відмінках доповнити словом " (квартира)" у відповідному відмінку;  
44. частину четверту доповнити словами "або реалізацію предмета іпотеки";      частину четверту доповнити словами "або реалізацію предмета іпотеки";  
45. у частинах третій і четвертій слова "відповідної копії" і "копії" виключити;      у частинах третій і четвертій слова "відповідної копії" і "копії" виключити;  
46. 3) у статті 73:      3) у статті 73:  
47. в абзаці першому:      в абзаці першому: слово "державний " виключити;  
48. слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем розташування";      слово "місцезнаходженням" замінити словами "місцем розташування";  
49. після слова "ділянки" доповнити словами "або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину";      після слова "ділянки" доповнити словами "або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину";  
50. в абзаці другому:      в абзаці другому:  
51. слово "позички" замінити словами "позики (кредиту)";      слово "позички" замінити словами "позики (кредиту)";  
52. абзац доповнити словом " (квартири)";      абзац доповнити словом " (квартири)";  
53. 4) у статті 74 слово "позички" замінити словами "позики (кредиту)".      4) у статті 74 слово "позички" замінити словами "позики (кредиту)".  
54. 6. Перше речення частини шостої статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160, 2001 р., N 9, ст. 39) викласти у такій редакції:   -6- Національний банк України
Пункт 6 виключити  
Відхилено   6. Перше речення частини шостої статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160, 2001 р., N 9, ст. 39) викласти у такій редакції:  
55. "6. З прийняттям рішення про включення об'єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього припиняється дія норм Господарського кодексу України у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку".      "6. З прийняттям рішення про включення об'єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього припиняється дія норм Господарського кодексу України у частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку".  
56. 7. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292, ст. 293; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181):   -7- Ляпіна К.М.
Підпункти 1,2 пункту 7 розділу І виключити.  
Відхилено   7. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292, ст. 293; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181):  
57. 1) доповнити статтю 1 новими абзацами такого змісту: "визначення кредитного рейтингу (рейтингування) -це професійна діяльність на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об`єкту рейтингування, яка може бути проведена лише національним рейтинговим агентством кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об`єкту рейтингування в цілому, та/або його окремого боргового зобов`язання за національною шкалою кредитних рейтингів; кредитоспроможність - це характеристика фінансово- господарського стану об`єкту рейтингування, яка визначає рівень фінансової стабільності емітента цінних паперів та/або наявність передумов для виконання ним своїх боргових зобов`язань в повному обсязі та у встановлені строки; національне рейтингове агентство - уповноважене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринкуна конкурсних засадах рейтингове агенство (рейтингові агенства), яке проводить на платній основі незалежну рейтингову оцінку об'єкту рейтингування із використанням для проведення такої оцінки національної шкалу кредитних рейтингів." національна шкала кредитних рейтингів - затверджена Кабінетом Міністрів України а шкала кредитних рейтингів, яку застосовує у своїй роботі національне рейтингове агентство, та яка може бути використана органами державної виконавчої влади під час виконання ними покладених на них завдань в сфері регулювання фінансового ринку."   -8- Веревський А.М.
Пункт 12 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції: "12.У Законі України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року №448/96-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292, ст. 293; 1999 р., № 38, ст. 339; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117, № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181): 1)Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами наступного змісту: визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об`єкту рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агенством; якредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об`єкту рейтингування в цілому, та/або його окремого боргового зобов`язання за національною шкалою кредитних рейтингів; Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність та фінансову стійкість. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик. ; рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників; рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами.". 2)Після статті 4 доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту: „Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка. Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов'язковимим, мають право визначати виключно уповноважені рейтингові агентства та/ або міжнародні рейтингові агентства (разом - Рейтингові агентства). Міжнародні рейтингові агентства обов'язково повинні бути визнані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Особа включається до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств за результатами конкурсного відбору (далі - конкурс). Переможцем конкурсу може бути декілька осіб. Міжнародне рейтингове агентство набуває право визначати рейтингові оцінки з дати включення його до переліку визнаних Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, уповноважене рейтингове агентство зобов'язано використовувати Національну шкалу. Національна шкала поділяється на дві групи рівнів - інвестиційний та спекулятивний. Національна шкала, а також поділ кожної групи рівнів на відповідні рівні, затверджується Кабінетом Міністрів України. Визначення рейтингової оцінки міжнародним рейтинговим агентством здійснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством. Випадки обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітентів та цінних паперів визначаються законом. Визначення рейтингової оцінки потребують наступні емітенти: 1)підприємства, у статутних фондах яких є державна частка; 2)підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; 3)підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище. Обов'язковість визначення рейтингової оцінки не залежить від форми власності, підпорядкування чи інших ознак емітента. Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують всі види емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі або іншому організованому ринку, крім: 1)державних цінних паперів; 2)акцій; цінних паперів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, цінних паперів, емітованих державною іпотечною установою. Обов'язковість визначення рейтингової оцінки цінних паперів не залежить від емітента, способу їхньої емісії, порядку розміщення чи інших ознак. 3)Частину другу статті 7 доповнити пунктами 31 - 37 наступного змісту: „31)видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств; 32)визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів; 33)встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств; 34)встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою; 35)встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 36)встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою; 37)узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок.". 4)Частину першу статті 8 доповнити пунктами 27 - 29 наступного змісту: „27)встановлювати граничні тарифи на послуги Рейтингових агентств, які оплачуються за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів; 28)проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств; 29)у разі виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законів України у сфері цінних паперів та/ або нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - вживати заходи впливу відповідно до законодавства, в тому числі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити міжнародні рейтингові агентства з переліку визнаних."  
Враховано   1)Частину першу статті 1 доповнити новими абзацами наступного змісту: "визначення кредитного рейтингу (рейтингування) - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об`єкту рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агенством; кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об`єкту рейтингування в цілому, та/або його окремого боргового зобов`язання за національною шкалою кредитних рейтингів; Національна рейтингова шкала (далі - Національна шкала) - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик. рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників; рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами."  
58. 2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:      2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:  
59. "Стаття 4-1 Рейтингова оцінка      „Стаття 4-1. Рейтингові агентства та рейтингова оцінка.  
60. Національна шкала кредитних рейтингів поділяється на дві частини: вищу - належить до інвестиційного рівня, нижчу - до спекулятивного рівня. Порядок поділу шкали кредитних рейтингів визначає Кабінет Міністрів України. Рівень кредитного рейтингу об`єкта рейтингування визначається його належністю до відповідної частини шкали кредитних рейтингів. Національна шкала кредитних рейтингів дає змогу оцінити кредитний ризик позичальника - регіону, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, та окремих боргових інструментів. Кредитний рейтинг позичальника характеризує рівень його спроможності своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Кредитний рейтинг боргового інструменту характеризує рівень спроможності емітента своєчасно та в повному обсязі обслуговувати зобов'язання за таким інструментом і може бути як нижчим, так і вищим від рейтингу позичальника (за наявності обставин, що зменшують кредитний ризик, - застави, гарантії, що надаються третьою особою). Кредитні рейтинги можуть бути короткостроковими (характеризують кредитний ризик у короткостроковій перспективі - до одного року) і довгостроковими (характеризують кредитний ризик у довгостроковій перспективі - понад один рік). Прогноз кредитного рейтингу (позитивний, стабільний та негативний) є коментарем стосовно переважних тенденцій, які впливають на кредитний рейтинг, з точки зору його можливої (але не обов'язкової) зміни в подальшому. Значення кредитних рейтингів варіюються в межах від позначки "uаААА" (найвища кредитоспроможність) до позначки "uаD" (дефолт) - для довгострокових кредитних рейтингів; у межах від позначки "uаК1" (найвища кредитоспроможність) до позначки "uаКD" (дефолт) - для короткострокових кредитних рейтингів."      Рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов'язковимим, мають право визначати виключно уповноважені рейтингові агентства та/ або міжнародні рейтингові агентства (разом - Рейтингові агентства). Міжнародні рейтингові агентства обов'язково повинні бути визнані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа набуває право визначати рейтингові оцінки з дати видачі їй Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Особа включається до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств за результатами конкурсного відбору (далі - конкурс). Переможцем конкурсу може бути декілька осіб. Міжнародне рейтингове агентство набуває право визначати рейтингові оцінки з дати включення його до переліку визнаних Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, уповноважене рейтингове агентство зобов'язано використовувати Національну шкалу. Національна шкала поділяється на дві групи рівнів - інвестиційний та спекулятивний. Національна шкала, а також поділ кожної групи рівнів на відповідні рівні, затверджується Кабінетом Міністрів України. Визначення рейтингової оцінки міжнародним рейтинговим агентством здійснюється за шкалою, яка прийнята таким агентством. Випадки обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітентів та цінних паперів визначаються законом. Визначення рейтингової оцінки потребують наступні емітенти: 1)підприємства, у статутних фондах яких є державна частка; 2)підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; 3)підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище. Обов'язковість визначення рейтингової оцінки не залежить від форми власності, підпорядкування чи інших ознак емітента. Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують всі види емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі або іншому організованому ринку, крім: 1)державних цінних паперів; 2)акцій; 3) цінних паперів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, 4) цінних паперів, емітованих державною іпотечною установою. Обов'язковість визначення рейтингової оцінки цінних паперів не залежить від емітента, способу їхньої емісії, порядку розміщення чи інших ознак. 3)Частину другу статті 7 доповнити пунктами 31 - 37 наступного змісту: „31)видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств; 32)визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів; 33)встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств; 34)встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою; 35)встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 36)встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою; 37)узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок.". 4)Частину першу статті 8 доповнити пунктами 27 - 29 наступного змісту: „27)встановлювати граничні тарифи на послуги Рейтингових агентств, які оплачуються за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів; 28)проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств; 29)у разі виявлення ознак порушення Рейтинговим агентством вимог законів України у сфері цінних паперів та/ або нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - вживати заходи впливу відповідно до законодавства, в тому числі виключати уповноважені рейтингові агентства з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, анулювати Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, виключити міжнародні рейтингові агентства з переліку визнаних."  
61. 3) у статті 13:      5) у статті 13:  
62. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:      після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:  
63. "Порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб емітента цінних паперів від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб чи уповноважених ними осіб від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      "Порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб емітента цінних паперів від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб чи уповноважених ними осіб від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
64. У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;      У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;  
65. у першому реченні частин сьомої і восьмої слова "першою - четвертою" замінити словами "першою - п'ятою";      у першому реченні частин сьомої і восьмої слова "першою - четвертою" замінити словами "першою - п'ятою";  
66. доповнити статтю частиною такого змісту:      доповнити статтю частиною такого змісту:  
67. "Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, уповноважена особа Комісії складає протокол про адміністративне правопорушення. Справи про порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів розглядаються відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення".      "Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною п'ятою цієї статті, уповноважена особа Комісії складає протокол про адміністративне правопорушення. Справи про порушення вимог законодавства з питань емісії цінних паперів розглядаються відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення".  
68. 8. Перше речення абзацу третього частини четвертої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., 45, ст. 501) викласти у такій редакції:   -9- Національний банк України
Пункт 8 виключити  
Відхилено   8. Перше речення абзацу третього частини четвертої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2004 р., 45, ст. 501) викласти у такій редакції:  
69. "стосовно цього підприємства припиняється дія норм Господарського кодексу України в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку".      "стосовно цього підприємства припиняється дія норм Господарського кодексу України в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання безоплатно, списання майна, випуску та придбання цінних паперів, надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня інфляції, а також забороняється передача майна в іпотеку".  
70. 9. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37):   -10- Національний банк України
Пункт 9 виключити  
Відхилено   9. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37): 1) Статтю 47 доповнити частиною другою такого змісту : "Державний виконавець, який забезпечив законне і своєчасне, в термін, визначений в частині першій статті 79 цього Закону, примусове виконання рішення про виселення боржника одержує винагороду за рахунок кредитора в розмірі двох відсотків від стягнутої ним суми або вартості майна (ціни реалізації майна, на яке було звернено стягнення відповідно до закону), але не більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
    -11- Святаш Д.В.
Пункт 9 доповнити пп.1, змінивши нумерацію пп. та доповнити новим пп. 3 такого змісту : 1) Статтю 47 доповнити частиною другою такого змісту : "Державний виконавець, який забезпечив законне і своєчасне, в термін, визначений в частині першій статті 79 цього Закону, примусове виконання рішення про виселення боржника одержує винагороду за рахунок кредитора в розмірі двох відсотків від стягнутої ним суми або вартості майна (ціни реалізації майна, на яке було звернено стягнення відповідно до закону), але не більше трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян." 2) пп.2 (1) слова "та "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";" виключити 3) доповнити частину першу статті 79 реченням такого змісту : "Примусове виконання рішення про виселення боржника здійснюється Державним виконавцем не пізніше 60 робочих днів з моменту невиконання боржником рішення про його виселення в установлений державним виконавцем строк, визначений відповідно до статті 24 цього Закону. У випадку невиконання обов'язку по примусовому виселенню боржника в терміни, визначені цією статтею, державний виконавець несе дисциплінарну відповідальність, встановлену законом."  
Враховано    
71. доповнити статтю 52 частиною такого змісту: "Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Законів України "Про іпотеку" та "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";      2) доповнити статтю 52 частиною такого змісту: "Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Законів України "Про іпотеку". 3) доповнити частину першу статті 79 реченням такого змісту : "Примусове виконання рішення про виселення боржника здійснюється Державним виконавцем не пізніше 60 робочих днів з моменту невиконання боржником рішення про його виселення в установлений державним виконавцем строк, визначений відповідно до статті 24 цього Закону. У випадку невиконання обов'язку по примусовому виселенню боржника в терміни, визначені цією статтею, державний виконавець несе дисциплінарну відповідальність, встановлену законом."  
72. 2) у третьому реченні частини четвертої статті 85 слова "у частині другій" замінити словами "у частині третій".      4) у третьому реченні частини четвертої статті 85 слова "у частині другій" замінити словами "у частині третій".  
73. 10. Доповнити Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) статтею 46-1 такого змісту:      10. Доповнити Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378) статтею 46-1 такого змісту:  
74. "Стаття 46-1. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю      "Стаття 46-1. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю  
75. 1. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно емітента чи управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".      1. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно емітента чи управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати".  
76. 2. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю кошти та майно, що перебуває в управлінні управителя, не включаються до складу ліквідаційної маси такого управителя. Розпорядження цими коштами та майном здійснюється відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".      2. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю кошти та майно, що перебуває в управлінні управителя, не включаються до складу ліквідаційної маси такого управителя. Розпорядження цими коштами та майном здійснюється відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".  
77. 11. Пункт 140 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:      11. Пункт 140 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:  
78. "передавати майно в іпотеку".      "передавати майно в іпотеку".  
79. У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.      У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.  
80. 12. Статтю 93 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити частиною такого змісту:      12. Статтю 93 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30; 2002 р., N 5, ст. 30) доповнити частиною такого змісту:  
81. "Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".      "Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, в тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".  
82. 13. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):      13. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):  
83. 1) у частині першій статті 28:      1) у частині першій статті 28:  
84. пункт 3 викласти у такій редакції:      пункт 3 викласти у такій редакції:  
85. "3) видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок контролю за їх додержанням";      "3) видає фінансовим установам відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та затверджує умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок контролю за їх додержанням";  
86. доповнити частину пунктом 31 такого змісту:   -12- Святаш Д.В.
У пп 1 п.13 цифри "31" замінити "20"  
Враховано   доповнити частину пунктом 20 такого змісту:  
87. "31) погоджує відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг документи фінансових установ, що визначають вимоги щодо надання фінансових послуг";      "20) погоджує відповідно до законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг документи фінансових установ, що визначають вимоги щодо надання фінансових послуг";  
88. 2) у статті 35:      2) у статті 35:  
89. частину другу викласти в такій редакції:      частину другу викласти в такій редакції:  
90. "2. До заяви про видачу ліцензії або дозволу додається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, посвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 цього Закону, також документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені нормативно-правовими актами Уповноваженого органу".      "2. До заяви про видачу ліцензії або дозволу додається копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи чи копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, посвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа, документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а до заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пунктах 3 і 4 частини першої статті 34 цього Закону, також документи, вимоги до переліку та змісту яких встановлені нормативно-правовими актами Уповноваженого органу".  
91. 14. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 8, ст. 62, № 14, ст. 96; 2003 р. № 38, ст. 313; 2004 р. № 2, ст. 6, № 19, ст. 254):      14. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 8, ст. 62, № 14, ст. 96; 2003 р. № 38, ст. 313; 2004 р. № 2, ст. 6, № 19, ст. 254):  
92. 1) у частині першій статті 7 пункти 35-1 - 39 виключити;   -13- Святаш Д.В.
У пп1 п. 14 цифри "35-1 - 39" замінити цифрами 35--1 - 37  
Враховано   1) у частині першій статті 7 пункти 35--1 - 37, 39 виключити;  
93. 2) статтю 31 доповнити частинами такого змісту:   -14- Ляпіна К.М.
Підпункти 2 пункту 14 розділу І виключити.  
Відхилено   2) статтю 31 доповнити частинами такого змісту  
94. "Кредитний рейтинг банківської установи, в якій розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.      "Кредитний рейтинг банківської установи, в якій розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.  
95. Кредитний рейтинг цінних паперів, емітованих в Україні, в які розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України".      Кредитний рейтинг цінних паперів, емітованих в Україні, в які розміщені кошти страхових резервів, повинен відповідати інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України".  
96. 15. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; Закон України № 1958-ІV від 01.07.2004 р.,):      15. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; Закон України № 1958-ІV від 01.07.2004 р.,):  
97. 1) у статті 1:      1) у статті 1:  
98. друге речення пункту 1.5 статті 1 виключити;      друге речення пункту 1.5 статті 1 виключити;  
99. підпункт 1.12-2 викласти у такій редакції:      підпункт 1.12-2 викласти у такій редакції  
100. "Пенсійний вклад - кошти, внесені на депозитний (вкладний) банківський рахунок, відкритий за договором пенсійного вкладу відповідно до закону."   -15- Національний банк України
Пенсійний вклад - кошти, внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відркитий у банку за договором пенсійного вкладу відповідно до закону"  
Враховано   "Пенсійний вклад - кошти, внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відркитий у банку за договором пенсійного вкладу відповідно до закону"  
101. 2) підпункт 4.2.17. пункту 4.2. статті 4 викласти у такій редакції:      2) підпункт 4.2.17. пункту 4.2. статті 4 викласти у такій редакції:  
102. "доходи, які становлять позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду у випадку її відмови від участі у цьому фонді, за виключенням випадків, коли фізична особа, отримані з фонду фінансування будівництва кошти, одночасно передала в управління тому ж управителю в той же або інший фонд фінансування будівництва."      "доходи, які становлять позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду у випадку її відмови від участі у цьому фонді, за виключенням випадків, коли фізична особа, отримані з фонду фінансування будівництва кошти, одночасно передала в управління тому ж управителю в той же або інший фонд фінансування будівництва."  
103. 3) пункт 7.2. статті 7 доповнити сьомим - десятим абзацами такого змісту:   -16- Святаш Д.В.
У пп 3 п 15 абзац п'ятий виключити, У абзаці другому пп.4 п.15 слова відповідного договору замінити словами " пенсійного вкладу"  
Враховано   3) пункт 7.2. статті 7 доповнити сьомим - дев'ятим абзацами такого змісту:  
104. "дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;      "дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;  
105. дохід, який виплачується управителем фонду фінансування будівництва;      дохід, який виплачується управителем фонду фінансування будівництва;  
106. дохід учасника фонду банківського управління;      дохід учасника фонду банківського управління;  
107. дохід за іпотечними облігаціями."       
108. У зв`язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим;      У зв`язку з цим абзац сьомий вважати абзацом десятим;  
109. 4) абзац "г" підпункту 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 викласти у такій редакції:      4) абзац "г" підпункту 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 викласти у такій редакції:  
110. "г) суми коштів, з яких не було утримано (сплачено) податок, та які виплачуються вкладнику з його пенсійного вкладу у зв'язку з достроковим розірванням відповідного договору";      "г) суми коштів, з яких не було утримано (сплачено) податок, та які виплачуються вкладнику з його пенсійного вкладу у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу ";  
111. 5) у пункті 22.8:      5) у пункті 22.8:  
112. абзац четвертий пункту 22.8 статті 22 викласти у такій редакції:      абзац четвертий пункту 22.8 статті 22 викласти у такій редакції:  
113. "кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсійного вкладу членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення; "      "кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсійного вкладу членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення; "  
114. доповнити п`ятим та шостим абзацом такого змісту:      доповнити п`ятим та шостим абзацом такого змісту:  
115. "доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу; "      "доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу; "  
116. доходи, нараховані платнику податків-учаснику фонду банківського управління за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону;      доходи, нараховані платнику податків-учаснику фонду банківського управління за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону;  
117. У зв'язку з цим, абзаци п`ятий, шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим, девятим.      У зв'язку з цим, абзаци п`ятий, шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим, девятим.  
118. 16. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313):   -17- Довгий Т.О.
Зміни до статті 5 Закону України "Про іпотеку" виключити.  
Враховано   16. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313):  
119. 1) друге речення абзацу другого статті 1 викласти у такій редакції:   -18- Національний банк України
Підпункти 1,4 пункту 16 виключити  
Відхилено   1) друге речення абзацу другого статті 1 викласти у такій редакції:  
120. "Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об`єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершено, регулюється за правилами, визначеними цим Законом."      "Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об`єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершено, регулюється за правилами, визначеними цим Законом."  
121. 2) пункт 5 частини другої статті 4 викласти у такій редакції: "5) посилання на видачу заставної, її номер, або відсутність заставної";   -19- Святаш Д.В.
В пункті 16 розділу І законопроекту: 1) пп.2 викласти в такій редакції: 2) У статті 4: у абзаці 3 пункту 1 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців"; пункт 5 частини другої викласти у такій редакції: "5) посилання на видачу заставної, її номер."; 2) доповнити пункт пп. такого змісту відповідно змінивши нумерацію: "3) статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "Предметом іпотеки може бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об`єкт нерухомого майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном для цілей цього Закону вважається нерухомим майном". 4) частину другу статті 13 виключити; 6) у частині першій статті 15 слова "сільськогосподарського призначення" виключити.  
Враховано   2) У статті 4: у абзаці 3 пункту 1 частини другої слова "Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців"; пункт 5 частини другої викласти у такій редакції: 5) посилання на видачу заставної, її номер." 3) статтю 5 доповнити частиною такого змісту: "Предметом іпотеки може бути право оренди чи користування нерухомим майном, яке надає орендарю чи користувачу право будувати, володіти та відчужувати об`єкт нерухомого майна. Таке право оренди чи користування нерухомим майном для цілей цього Закону вважається нерухомим майном". 4) частину другу статті 13 виключити;  
122. 3) частину першу статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва";      5) частину першу статті 14 доповнити реченням такого змісту: "Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"; 6) у частині першій статті 15 слова "сільськогосподарського призначення" виключити.  
123. 4) у частині другій статті 16 слова "або шляхом передачі в іпотеку нерухомого майна, право власності іпотекодавця на яке виникне у майбутньому" виключити;   -20- Святаш Д.В.
В пункті 16 розділу І законопроекту: 1) викласти пп.7-9 (4-6) в такій редакції: "7) частину другу статті 16 викласти у такій редакції: "Передача в іпотеку об`єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт незавершеного будівництва" 8) у статті 18: у абзаці 2 пункту 1 частини першої слова "Єдиному державному реєстрі підприємста та організацій України" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців"; пункт 2 частини першої після слів "його виконання" доповнити словами „та/або посилання на правочин в якому встановлено основне зобов`язання"; у пункті 4 частини першої статті 18, частині четвертій статті 24 слово "випуск" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку; частину другу викласти у такій редакції: "У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду". 9) частину другу статті 19 доповнити реченням такого змісту: "У разі коригування графіка виконання основного зобов`язання у зв`язку з його частковим достроковим погашенням анулювання заставної і видача нової заставної не є обов`язковими"; у третьому реченні частини першої статті 19, у другому реченні частини першої статті 21, частині четвертій статті 23, частині другій статті 27 слово "оформлення" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку;" 2) в пп.10 (7) частину а) доповнити новим реченням такого змісту: "Заставна не є емісійним цінним папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі заставної відповідно до умов іпотечного договору має статус іпотекодержателя. Якщо інше не передбачено іпотечним договором оригінал заставної передається такому іпотекодержателю". Частину б) викласти в такій редакції: б) частину другу викласти у такій редакції: "Заставна може передаватися її власником будь-якій особі шляхом вчинення індосаменту. Наступний власник заставної набуває всі права іпотекодержателя (нового кредитора) за договором, яким обумовлене основне зобов'язання, та за іпотечним договором, на підставі якого була видана заставна, а права попереднього власника заставної як іпотекодержателя (первісного кредитора) припиняються. Попередній власник заставної на вимогу нового власника зобов'язаний передати новому власнику документи та інформацію, які є важливими для здійснення прав, що випливають із заставної." Доповнити пп. частиною д) такого змісту: д) доповнити частиною такого змісту: "Облік заставних в банках здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України, за правилами, що застосовуються для обліку забезпечених іпотекою кредитів."  
Враховано   7) частину другу статті 16 викласти у такій редакції: "Передача в іпотеку об`єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в іпотеку прав на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт незавершеного будівництва"  
124. 5) у пункті 4 частини першої статті 18, частині четвертій статті 24 слово "випуск" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку;      8) у статті 18: у абзаці 2 пункту 1 частини першої слова "Єдиному державному реєстрі підприємста та організацій України" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців"; пункт 2 частини першої після слів "його виконання" доповнити словами „та/або посилання на правочин в якому встановлено основне зобов`язання"; у пункті 4 частини першої статті 18, частині четвертій статті 24 слово "випуск" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку; частину другу викласти у такій редакції: "У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі рішення суду".  
125. 6) у третьому реченні частини першої статті 19, у другому реченні частини першої статті 21, частині четвертій статті 23, частині другій статті 27 слово "оформлення" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку;      9) частину другу статті 19 доповнити реченням такого змісту: "У разі коригування графіка виконання основного зобов`язання у зв`язку з його частковим достроковим погашенням анулювання заставної і видача нової заставної не є обов`язковими"; у третьому реченні частини першої статті 19, у другому реченні частини першої статті 21, частині четвертій статті 23, частині другій статті 27 слово "оформлення" в усіх відмінках замінити словом "видача" у відповідному відмінку;  
126. 7) у статті 20:      10) у статті 20:  
127. а) у частині першій:      а) у частині першій:  
128. у другому реченні слова "випуск передбачений" замінити словами "видача передбачена";      у другому реченні слова "випуск передбачений" замінити словами "видача передбачена";  
129. доповнити частину реченням такого змісту: "Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не встановлено іпотечним договором";      доповнити частину реченнями такого змісту: "Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не встановлено іпотечним договором.Заставна не є емісійним цінним папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі заставної відповідно до умов іпотечного договору має статус іпотекодержателя. Якщо інше не передбачено іпотечним договором оригінал заставної передається такому іпотекодержателю".  
130. б) у другому реченні частини другої слово "оформлена" замінити словом "видана";      б) частину другу викласти у такій редакції: "Заставна може передаватися її власником будь-якій особі шляхом вчинення індосаменту. Наступний власник заставної набуває всі права іпотекодержателя (нового кредитора) за договором, яким обумовлене основне зобов'язання, та за іпотечним договором, на підставі якого була видана заставна, а права попереднього власника заставної як іпотекодержателя (первісного кредитора) припиняються. Попередній власник заставної на вимогу нового власника зобов'язаний передати новому власнику документи та інформацію, які є важливими для здійснення прав, що випливають із заставної."  
131. в) у частині третій:      в) у частині третій:  
132. перше речення виключити;      перше речення виключити;  
133. у другому реченні слово "оформлення" замінити словом "видачі";      у другому реченні слово "оформлення" замінити словом "видачі";  
134. г) частину шосту виключити;      г) частину шосту виключити; д) доповнити частиною такого змісту: "Облік заставних в банках здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України, за правилами, що застосовуються для обліку забезпечених іпотекою кредитів."  
135. 8) частину першу статті 21 доповнити реченням такого змісту: "В залежності від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні відмінності, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";   -21- Святаш Д.В.
в пункті 16 розділу І: 1) викласти пп.11 (8) та додати пп12 в такій редакції, відповідно змінивши нумерацію пп: "11) у статті 21: частину першу доповнити реченням такого змісту: "В залежності від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні відмінності, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку"; у частині другій: у абзаці другому пункту 2 слова "Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців"; пункт 7 викласти у такій редакції: "реєстраційний номер, дата та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою."; 12) У статті 22: перше речення частини другої викласти у такій редакції: "Заставна підлягає передачі боржнику у разі повного виконання ним основного зобов'язання"; частину третю викласти у такій редакції: "Якщо основне зобов'язання підлягає виконанню частинами, власник заставної зобов'язаний видавати боржнику документ, що підтверджує отримання платежу, та вести належний облік (реєстр) платежів за заставною, який надається боржнику на його вимогу. У разі розбіжностей між документами, що підтверджують отримання платежів, та їх реєстром документи про отримання платежів мають перевагу"; пп.13 (9) В абзаці шостому слова забезпечених іпотечним покриттям виключити доповнити абзацом такого змісту: Доповнити статтю частиною такого змісту: "Умови рефінансування, визначені у цьому розділі, можуть застосовуватися до будь-яких зобов'язань, забезпечених іпотекою, незалежно від того, чи була видана заставна відповідно до умов такого зобов'язання";  
Враховано   11) у статті 21: частину першу доповнити реченням такого змісту: "В залежності від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні відмінності, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку"; у частині другій: у абзаці другому пункту 2 слова "Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців"; пункт 7 викласти у такій редакції: "реєстраційний номер, дата та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою."; 12) У статті 22: перше речення частини другої викласти у такій редакції: "Заставна підлягає передачі боржнику у разі повного виконання ним основного зобов'язання"; частину третю викласти у такій редакції: "Якщо основне зобов'язання підлягає виконанню частинами, власник заставної зобов'язаний видавати боржнику документ, що підтверджує отримання платежу, та вести належний облік (реєстр) платежів за заставною, який надається боржнику на його вимогу. У разі розбіжностей між документами, що підтверджують отримання платежів, та їх реєстром документи про отримання платежів мають перевагу";  
136. 9) у статті 28:      13) у статті 28:  
137. назву статті викласти в такій редакції:      назву статті викласти в такій редакції:  
138. "Стаття 28. Суб'єкти та способи рефінансування";      "Стаття 28. Суб'єкти та способи рефінансування";  
139. доповнити статтю новими частинами першою і другою такого змісту:      доповнити статтю новими частинами першою і другою такого змісту:  
140. "Суб'єктом рефінансування є банки та інші фінансові установи, в тому числі спеціалізована іпотечна установа.      "Суб'єктом рефінансування є банки та інші фінансові установи, в тому числі спеціалізована іпотечна установа.  
141. Рефінансування іпотечних кредиторів здійснюється суб'єктами рефінансування за рахунок коштів, отриманих від розміщення іпотечних цінних паперів, забезпечених іпотечним покриттям".      Рефінансування іпотечних кредиторів здійснюється суб'єктами рефінансування за рахунок коштів, отриманих від розміщення іпотечних цінних паперів. ".  
142. У зв'язку з цим частину першу вважати частиною третьою;      У зв'язку з цим частину першу вважати частиною третьою; Доповнити статтю частиною такого змісту: "Умови рефінансування, визначені у цьому розділі, можуть застосовуватися до будь-яких зобов'язань, забезпечених іпотекою, незалежно від того, чи була видана заставна відповідно до умов такого зобов'язання";  
143. 10) у частині першій статті 29 слова "угодою, згідно з якою" замінити словами "договором, згідно з яким";      14) у частині першій статті 29 слова "угодою, згідно з якою" замінити словами "договором, згідно з яким";  
144. 11) статтю 32 після слів "спеціалізованих фінансових установ" доповнити словами "у тому числі державної іпотечної установи";   -22- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 16 пп.16 такого змісту відповідно змінивши нумерацію: 16) статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту: "Вимога, встановлена частиною першою цієї статті, не перешкоджає іпотекодержателю здійснювати свої права, визначені статтею 12 цього Закону, без попереднього повідомлення іпотекодавця, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату предмета іпотеки";  
Враховано   15) статтю 32 після слів "спеціалізованих фінансових установ" доповнити словами "у тому числі державної іпотечної установи"; 16) статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту: "Вимога, встановлена частиною першою цієї статті, не перешкоджає іпотекодержателю здійснювати свої права, визначені статтею 12 цього Закону, без попереднього повідомлення іпотекодавця, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату предмета іпотеки";  
145. 12) у статті 38:      17) у статті 38:  
146. у частині шостій слово "виручки" замінити словом "коштів";      у частині шостій слово "виручки" замінити словом "коштів";  
147. доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:      доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:  
148. "Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки".      "Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів від продажу предмета іпотеки".  
149. У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;      У зв'язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев'ятою;  
150. 13) статтю 39 доповнити частиною такого змісту:   -23- Національний банк України
Підпункт 13 пункту 16 виключити  
Відхилено   18) статтю 39 доповнити частиною такого змісту:  
151. "Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:      "Відстрочка виконання рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки не допускається у разі, якщо:  
152. іпотеку включено до іпотечного пулу;      іпотеку включено до іпотечного пулу;  
153. відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;      відстрочка може призвести до істотного погіршення фінансового стану іпотекодержателя;  
154. проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про банкрутство;   -24- Довгий Т.О.
Абзац четвертий підпункту 13 пункту16 викласти в такій редакції порушено справу про банкрутство стосовно іпотекодержателя; доповнити абзацом п'ятим наступного змісту " іпотекодавець раніше мав прострочені грошові забов'язання чи був неплатлспроможним"  
Враховано частково   проти іпотекодавця чи іпотекодержателя порушено справу про банкрутство;  
155. 14) статтю 41 викласти у такій редакції:      19) статтю 41 викласти у такій редакції:  
156. "Стаття 41. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах      "Стаття 41. Реалізація предмета іпотеки на прилюдних торгах  
157. Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", з дотриманням вимог цього Закону.      Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України "Про виконавче провадження", з дотриманням вимог цього Закону.  
158. Організація продажу предмета іпотеки покладається на спеціалізовані організації, які залучаються на конкурсній основі органами державної виконавчої служби. Право вибору спеціалізованої організації належить іпотекодержателю.      Організація продажу предмета іпотеки покладається на спеціалізовані організації, які залучаються на конкурсній основі органами державної виконавчої служби. Право вибору спеціалізованої організації належить іпотекодержателю.  
159. Реалізація предмета іпотеки здійснюється у населеному пункті за місцем його розташування, а якщо предмет іпотеки перебуває за межами населеного пункту, його реалізація здійснюється у найближчому населеному пункті або районному центрі на території, на яку поширюються повноваження відділу державної виконавчої служби, на виконанні якого перебуває рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки";      Реалізація предмета іпотеки здійснюється у населеному пункті за місцем його розташування, а якщо предмет іпотеки перебуває за межами населеного пункту, його реалізація здійснюється у найближчому населеному пункті або районному центрі на території, на яку поширюються повноваження відділу державної виконавчої служби, на виконанні якого перебуває рішення суду, або виконавчий напис нотаріуса про звернення стягнення на предмет іпотеки";  
160. 15) у першому реченні частини другої статті 43 слова "спеціалізованою організацією на підставі оцінки предмета іпотеки" замінити словами "на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність";   -25- Святаш Д.В.
Пп 20 (15) п. 16 викласти в такій редакції 20) частину другу статті 43 викласти у такій редакції : "Початкова ціна продажу предмета іпотеки встановлюється рішенням суду або за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем, а якщо вони не досягли згоди - на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність, при цьому, початкова ціна продажу майна не може бути нижчою за 90 відсотків його вартості, визначеної шляхом його оцінки."  
Враховано   20) частину другу статті 43 викласти у такій редакції : "Початкова ціна продажу предмета іпотеки встановлюється рішенням суду або за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем, а якщо вони не досягли згоди - на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність, при цьому, початкова ціна продажу майна не може бути нижчою за 90 відсотків його вартості, визначеної шляхом його оцінки."  
161. 16) статтю 45 доповнити частиною такого змісту:      21) статтю 45 доповнити частиною такого змісту:  
162. "У разі зупинення виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження", внаслідок чого прилюдні торги у призначений строк не відбулися, спеціалізована організація проводить такі торги після поновлення виконавчого провадження. Про проведення прилюдних торгів після поновлення виконавчого провадження спеціалізована організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку";      "У разі зупинення виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження", внаслідок чого прилюдні торги у призначений строк не відбулися, спеціалізована організація проводить такі торги після поновлення виконавчого провадження. Про проведення прилюдних торгів після поновлення виконавчого провадження спеціалізована організація не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня їх проведення повідомляє всіх учасників, які зареєструвалися в установленому порядку";  
163. 17) статтю 47 викласти у такій редакції:      22) статтю 47 викласти у такій редакції:  
164. "Стаття 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки      "Стаття 47. Оформлення результатів прилюдних торгів та розподіл коштів від реалізації предмета іпотеки  
165. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження платежу від покупця предмета іпотеки спеціалізована організація надсилає державному виконавцю повідомлення про здійснення такої оплати разом з документами, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього Закону. На вимогу державного виконавця для перевірки дотримання порядку проведення прилюдних торгів спеціалізована організація зобов'язана подати державному виконавцю повну та достовірну інформацію і документи, що стосуються організації і проведення торгів.      Протягом п'яти робочих днів з дня надходження платежу від покупця предмета іпотеки спеціалізована організація надсилає державному виконавцю повідомлення про здійснення такої оплати разом з документами, що підтверджують реалізацію предмета іпотеки відповідно до цього Закону. На вимогу державного виконавця для перевірки дотримання порядку проведення прилюдних торгів спеціалізована організація зобов'язана подати державному виконавцю повну та достовірну інформацію і документи, що стосуються організації і проведення торгів.  
166. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання державним виконавцем повідомлення та документів, визначених частиною першою цієї статті, державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки, в якому зазначаються:      Протягом п'яти робочих днів з дня отримання державним виконавцем повідомлення та документів, визначених частиною першою цієї статті, державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки, в якому зазначаються:  
167. назва виконавчого документа, на підставі якого здійснено реалізацію предмета іпотеки, його номер та дата видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ;      назва виконавчого документа, на підставі якого здійснено реалізацію предмета іпотеки, його номер та дата видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ;  
168. відомості про іпотекодержателя та іпотекодавця;      відомості про іпотекодержателя та іпотекодавця;  
169. стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;      стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;  
170. назва спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги, дата та місце їх проведення;      назва спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги, дата та місце їх проведення;  
171. відомості про покупця;      відомості про покупця;  
172. початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;      початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;  
173. сума коштів, перерахована спеціалізованій організації за придбаний предмет іпотеки, та дата їх перерахування;      сума коштів, перерахована спеціалізованій організації за придбаний предмет іпотеки, та дата їх перерахування;  
174. відомості про те, що прилюдні торги відбулися з дотриманням вимог цього Закону.      відомості про те, що прилюдні торги відбулися з дотриманням вимог цього Закону.  
175. Акт про реалізацію предмета іпотеки підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, скріплюється печаткою цього органу та не пізніше наступного дня надсилається до спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги.      Акт про реалізацію предмета іпотеки підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, скріплюється печаткою цього органу та не пізніше наступного дня надсилається до спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги.  
176. Державний виконавець не може відмовити у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, якщо така реалізація здійснювалася відповідно до вимог цього Закону. У разі відмови видати акт про реалізацію предмета іпотеки державний виконавець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повідомити про це спеціалізовану організацію, іпотекодержателя, іпотекодавця та покупця. Повідомлення, що містить підстави для відмови у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, підписується державним виконавцем і начальником відповідного органу державної виконавчої служби та скріплюється печаткою цього органу. Відмова державного виконавця видати акт про реалізацію предмета іпотеки може бути оскаржена відповідно до законодавства.      Державний виконавець не може відмовити у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, якщо така реалізація здійснювалася відповідно до вимог цього Закону. У разі відмови видати акт про реалізацію предмета іпотеки державний виконавець повинен протягом п'яти робочих днів з дня закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повідомити про це спеціалізовану організацію, іпотекодержателя, іпотекодавця та покупця. Повідомлення, що містить підстави для відмови у видачі акта про реалізацію предмета іпотеки, підписується державним виконавцем і начальником відповідного органу державної виконавчої служби та скріплюється печаткою цього органу. Відмова державного виконавця видати акт про реалізацію предмета іпотеки може бути оскаржена відповідно до законодавства.  
177. На підставі акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.      На підставі акта про реалізацію предмета іпотеки нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна.  
178. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки спеціалізована організація видає цей акт покупцеві, нотаріально посвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю, а перераховані покупцем кошти розподіляє у такій черговості:      Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки спеціалізована організація видає цей акт покупцеві, нотаріально посвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю, а перераховані покупцем кошти розподіляє у такій черговості:  
179. витрати на організацію реалізації предмета іпотеки;      витрати на організацію реалізації предмета іпотеки;  
180. комісійна винагорода спеціалізованої організації, яка не може перевищувати трьох відсотків ціни продажу предмета іпотеки;      комісійна винагорода спеціалізованої організації, яка не може перевищувати трьох відсотків ціни продажу предмета іпотеки;  
181. задоволення вимог іпотекодержателя;   -26- Святаш Д.В.
В пункті 16 розділу І: 1) в пп.22 (17) В частині шостій речення "задоволення вимог іпотекодержателя;" та "задоволення вимог наступних іпотекодержателів;" замінити на задоволення вимог іпотекодержателів та інших кредиторів боржника, які мають зареєстровані у встановленому законодавством порядку права чи вимоги на реалізоване майно, відповідно до їх пріоритету та розміру; доповнити пп. новом реченням такого змісту: Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки не покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому законом. 2) в п..23 (18) доповнити частинами такого змісту: "частину другу доповнити реченням такого змісту: "Початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах може бути зменшеною не більш ніж на 25%."; частину третю викласти у такій редакції: "Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами других прилюдних торгів, іпотека може бути припиненою за рішенням суду."; "  
Враховано   задоволення вимог іпотекодержателів та інших кредиторів боржника, які мають зареєстровані у встановленому законодавством порядку права чи вимоги на реалізоване майно, відповідно до їх пріоритету та розміру;  
182. задоволення вимог наступних іпотекодержателів;       
183. решта коштів на вимогу державного виконавця перераховується до органу державної виконавчої служби для покриття витрат на проведення виконавчих дій, стягнення виконавчого збору та задоволення вимог стягувачів за іншими виконавчими документами в порядку, встановленому законодавством, а у разі відсутності стягувачів за іншими виконавчими документами - повертається іпотекодавцю.      решта коштів на вимогу державного виконавця перераховується до органу державної виконавчої служби для покриття витрат на проведення виконавчих дій, стягнення виконавчого збору та задоволення вимог стягувачів за іншими виконавчими документами в порядку, встановленому законодавством, а у разі відсутності стягувачів за іншими виконавчими документами - повертається іпотекодавцю.  
184. Спеціалізована організація надсилає державному виконавцю, іпотекодавцю, боржнику, якщо він не є іпотекодавцем, та іпотекодержателям звіт про проведення розподілу коштів, що надійшли від реалізації предмета іпотеки";      Спеціалізована організація надсилає державному виконавцю, іпотекодавцю, боржнику, якщо він не є іпотекодавцем, та іпотекодержателям звіт про проведення розподілу коштів, що надійшли від реалізації предмета іпотеки" Якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки не покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника у порядку, встановленому законом.;  
185. 18) у другому реченні частини першої статті 49 слово "свідоцтвом" замінити словами "актом про реалізацію предмета іпотеки";      23) у другому реченні частини першої статті 49 слово "свідоцтвом" замінити словами "актом про реалізацію предмета іпотеки" частину другу доповнити реченням такого змісту: "Початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах може бути зменшеною не більш ніж на 25%."; частину третю викласти у такій редакції: "Якщо іпотекодержатель не скористався правом, передбаченим частиною першою цієї статті, за результатами других прилюдних торгів, іпотека може бути припиненою за рішенням суду.";  
186. 19) абзаци другий і третій підпункту 1 пункту 6 розділу VІ "Прикінцеві положення" виключити;      24) абзаци другий і третій підпункту 1 пункту 6 розділу VІ "Прикінцеві положення" виключити;  
187. 20) у тексті Закону слова "реалізаційна ціна" та "ціна реалізації" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "ціна продажу" у відповідному відмінку і числі.      25) у тексті Закону слова "реалізаційна ціна" та "ціна реалізації" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "ціна продажу" у відповідному відмінку і числі.  
188. 17. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377):      17. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377):  
189. 1) у статті 1:      1) у статті 1:  
190. слово "визначає" замінити словом "встановлює";   -27- Святаш Д.В.
У пп. 1 п.17 слово "масового" виключити;  
Враховано   слово "визначає" замінити словом "встановлює"; слово "масового" виключити;  
191. 2) у частині першій статті 2:      2) у частині першій статті 2:  
192. абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:      абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:  
193. "управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію;      "управитель - фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку дозвіл/ліцензію;  
194. договір управління майном - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) - договір на придбання сертифікатів ФОН";      договір управління майном - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі - ФОН) - договір на придбання сертифікатів ФОН";  
195. в абзаці шостому слова "нерухомість, будівництво якої" замінити словами "об'єкт будівництво якого";   -28- Святаш Д.В.
Абзац п'ятий пп.2 п.17 викласти в такій редакції , абзац шостий виключити абзац шостий викласти у такій редакції: "об'єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів";  
Враховано   абзац шостий викласти у такій редакції: "об'єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів";  
196. абзац восьмий після слів "цього фонду" доповнити словами "і зареєстрована в установленому порядку у відповідному органі, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";       
197. в абзаці дванадцятому слова "угода, яка" замінити словами "договір, який";      в абзаці дванадцятому слова "угода, яка" замінити словами "договір, який";  
198. 3) у статті 4:      3) у статті 4:  
199. у частині першій слова "банк або інша" виключити;      у частині першій слова "банк або інша" виключити;  
200. частину другу викласти у такій редакції:      частину другу викласти у такій редакції:  
201. "Забудовником може бути особа, яка згідно законодавства має право на виконання функцій замовника будівництва та уклала договір з управителем щодо спорудження об'єктів будівництва.";   -29- Святаш Д.В.
В п.17: 1)Абзац четвертий пп.3 п.17 викластив такій редакції "Забудовником може бути особа, яка згідно законодавства має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем;" 2) в абзаці 6 пп.4 слова "може укласти" замінити словом "забов'язаний"; після слів "яка є об'єктом будівництва, або" доповнити словами "за згодою управителя"  
Враховано   "Забудовником може бути особа, яка згідно законодавства має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем;"  
202. 4) у статті 9:      4) у статті 9:  
203. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти у такій редакції:  
204. "Управитель укладає із забудовником договір, за яким замовляє забудовнику збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду та на умовах, визначених цим Законом та Правилами фонду.";      "Управитель укладає із забудовником договір, за яким замовляє забудовнику збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду та на умовах, визначених цим Законом та Правилами фонду.";  
205. частину другу виключити;      частину другу виключити;  
206. частину третю викласти у такій редакції:      частину третю викласти у такій редакції:  
207. "За кожним об'єктом будівництва забудовник або його підрядник може укласти із страховиком, визначеним управителем договір обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об'єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь управителя як довірчого власника";      "За кожним об'єктом будівництва забудовник або його підрядник забов'язаний укласти із страховиком, визначеним управителем договір обов'язкового страхування будівельно-монтажних робіт на весь час спорудження об'єкта будівництва та на гарантійний термін від ризиків його пошкодження або знищення внаслідок техногенних аварій та природних явищ - на користь управителя як довірчого власника";  
208. у першому реченні частини п`ятої слово "угодою" замінити на слова "кожним об`єктом будівництва";      у першому реченні частини п`ятої слово "угодою" замінити на слова "кожним об`єктом будівництва";  
209. частину шосту викласти у такій редакції:      частину шосту викласти у такій редакції:  
210. "Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.";      "Забудовник зобов'язаний виконати свої зобов'язання за договором щодо організації спорудження об'єктів будівництва та своєчасного введення їх в експлуатацію незалежно від обсягу замовлення на будівництво, підтвердженого управителем.";  
211. 5) у статті 10:      5) у статті 10:  
212. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти у такій редакції:  
213. "Виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або об'єкт незавершеного будівництва, або нерухоме майно. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону.";   -30- Національний банк України
Друге речення підпункту 5 пункту 17 викласти в наступні редакції "Предметом іпотеки за іпотечним договором може бути нерухоме майно."  
Відхилено   "Виконання зобов`язань забудовника за договором, укладеним між ним та управителем фонду, забезпечується встановленням іпотеки. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або нерухоме майно. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону";  
214. у частині другій слова "цією угодою" замінити словами "цим договором";      у частині другій слова "цією угодою" замінити словами "цим договором";  
215. в першому реченні частини третьої слова "одночасно з укладанням угоди" замінити на слова "за кожним об`єктом будівництва";      в першому реченні частини третьої слова "одночасно з укладанням угоди" замінити на слова "за кожним об`єктом будівництва";  
216. 6) у статті 11:      6) у статті 11:  
217. частину третю доповнити словами "та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.";      частину третю доповнити словами "та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.";  
218. у абзаці другому частини четвертої слова "кошторису на будівництво, погодженого з управителем" замінити словами "в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіку фінансування будівництва."      у абзаці другому частини четвертої слова "кошторису на будівництво, погодженого з управителем" замінити словами "в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіку фінансування будівництва."  
219. у частині п'ятій слово "укладає" замінити словами "може укласти", а слово "обов'язкового" виключити;      у частині п'ятій слово "укладає" замінити словами "може укласти", а слово "обов'язкового" виключити;  
220. у частині сьомій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";      у частині сьомій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";  
221. частину восьму доповнити реченням такого змісту:      частину восьму доповнити реченням такого змісту:  
222. "Для ФФБ виду Б у разі порушення забудовником умов договору, що за оцінкою управителя може призвести до підвищення його ризиків, управитель може в односторонньому порядку змінити умови договору з забудовником за конкретним об`єктом будівництва ФФБ виду Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А та письмово повідомити про це довірителів за цим об`єктом будівництва та забудовника в місячний строк.";      "Для ФФБ виду Б у разі порушення забудовником умов договору, що за оцінкою управителя може призвести до підвищення його ризиків, управитель може в односторонньому порядку змінити умови договору з забудовником за конкретним об`єктом будівництва ФФБ виду Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А та письмово повідомити про це довірителів за цим об`єктом будівництва та забудовника в місячний строк.";  
223. частину дев`яту викласти у такій редакції:      частину дев`яту викласти у такій редакції:  
224. "ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, не встановлюються.";      "ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору з забудовником та відкриття рахунку ФФБ. Для кожного ФФБ відкривається окремий рахунок. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, не встановлюються.";  
225. 7) у статті 12:      7) у статті 12:  
226. у частині другій слова "умови кредитування довірителя" виключити;      у частині другій слова "умови кредитування довірителя" виключити;  
227. частину четверту викласти у такій редакції:      частину четверту викласти у такій редакції:  
228. "Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФФБ, встановлені установником управління майном в договорі управління майном, які визначають зобов'язання управителя виконувати встановлені цими Правилами процедури щодо:      "Правила фонду мають передбачати обмеження права довірчої власності управителя ФФБ, встановлені установником управління майном в договорі управління майном, які визначають зобов'язання управителя виконувати встановлені цими Правилами процедури щодо:  
229. забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;      забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував закріплений за ним об'єкт інвестування, майнових прав на цей об'єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;  
230. забезпечення можливості отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у фонді.";      забезпечення можливості отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору управління майном, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у фонді.";  
231. 8) у статті 13:      8) у статті 13:  
232. в абзаці другому частини першої слова "страхування комерційних ризиків, визначених цим Законом" виключити;      в абзаці другому частини першої слова "страхування комерційних ризиків, визначених цим Законом" виключити;  
233. в абзаці другому частини другої слова "процедур управління майном" замінити словами "обмежень довірчої власності управителя";      в абзаці другому частини другої слова "процедур управління майном" замінити словами "обмежень довірчої власності управителя";  
234. 9) у частині другій статті 14 слова "та підтверджують її правоздатність" виключити;      9) у частині другій статті 14 слова "та підтверджують її правоздатність" виключити;  
235. 10) у другому реченні частини другої статті 16 слова "та звертається до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування за договором страхування комерційного ризику" виключити;   -31- Святаш Д.В.
В п.17: 1) Пп.10 доповнити абзацем першим наступног змісту: 10) у частини другій статті 16: перше речення викласти у такій редакції: "Для ФФБ виду Б управитель здійснює фінансування будівництва у порядку, визначеному договором, в межах загальної вартості будівництва та відповідно до графіка фінансування, погоджених управителем і забудовником при укладенні договору." 2) Викласти пп 11 та 12 в такій редакції та доповнити пп.13 відповідно змінивши нумерацію пунктів 11) у статті 17: у частині другій слова "з ініціативи довірителя" після слів "управління майном" виключити; доповнити частинами такого змісту: "Повернення коштів довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна банку; Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя;" 12) у статті 18: у частині першій: в абзаці четвертому цифру і слово "5 відсотків" змінити на цифру і слово "20 відсотків"; в абзаці п`ятому цифру і слово "30 днів" змінити на цифру і слово "90 днів"; частину другу викласти у такій редакції : "У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями відповідно до умов статті 17 цього Закону, що виходять із ФФБ у зв'язку із розірванням договору, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені цим Законом"; частину четверту виключити; 13) у частині першій статті 21: абзац другий доповнити реченням такого змісту: "За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ"; абзац третій викласти у такій редакції: "для ФФБ виду Б управитель при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва утримує належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ у розмірі, визначеному Правилами ФФБ."; Пп.14виключити 4) Пп.17 викласти в такій редакції частину третю викласти в такій редакції : "Під операціями з нерухомістю розуміються дії управителя ФОН щодо фінансування будівництва нерухомості для подальшого її використання з метою отримання прибутку шляхом здійснення з цією нерухомістю наступних операцій : передача в платне користування третім особам, продаж, здійснення інших операцій, не заборонених законодавством". частину четверту виключити;  
Враховано   10) у частини другій статті 16: перше речення викласти у такій редакції: "Для ФФБ виду Б управитель здійснює фінансування будівництва у порядку, визначеному договором, в межах загальної вартості будівництва та відповідно до графіка фінансування, погоджених управителем і забудовником при укладенні договору." у другому реченні слова "та звертається до страховика з вимогою про виплату страхового відшкодування за договором страхування комерційного ризику" виключити;  
236. 11) статтю 17 доповнити частиною такого змісту:      11) у статті 17: у частині другій слова "з ініціативи довірителя" після слів "управління майном" виключити;  
237. "Повернення коштів довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ";      доповнити частиами такого змісту: "Повернення коштів довірителю ФФБ не може здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна банку;  
238. Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг".      Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає самостійно. Управитель, який не є банківською установою, визначає розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених у нормативних актах відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя;"  
239. 12) у статті 18:      12) у статті 18: у частині першій: в абзаці четвертому цифру і слово "5 відсотків" змінити на цифру і слово "20 відсотків"; в абзаці п`ятому цифру і слово "30 днів" змінити на цифру і слово "90 днів";  
240. у частині другій слова "за угодою, визначеною" замінити словами "за договором, визначені";      частину другу викласти у такій редакції : "У разі виявлення управителем ризику порушень умов договору управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання договору, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями відповідно до умов статті 17 цього Закону, що виходять із ФФБ у зв'язку із розірванням договору, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за договором, визначені цим Законом";  
241. частину четверту виключити;   -32- Національний банк України
Першее речення абзацу третього пп.11 п. 17 викластив такій редакції: "Розмір оперативного резерву банк-управитель визначає відповідно до нормативів, установлених Національним банком України у нормативн-правових актах Національногь банку України  
Відхилено   частину четверту виключити; 13) у частині першій статті 21: абзац другий доповнити реченням такого змісту: "За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ"; абзац третій викласти у такій редакції: "для ФФБ виду Б управитель при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва утримує належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ у розмірі, визначеному Правилами ФФБ.";  
242. 13) у статті 24:      14) у статті 24:  
243. частину першу доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";      частину першу доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";  
244. частину другу доповнити словами "та інших актів законодавства";      частину другу доповнити словами "та інших актів законодавства";  
245. в абзаці другому частини третьої слова "цим Законом" замінити словом "законом";      в абзаці другому частини третьої слова "цим Законом" замінити словом "законом";  
246. 14) у статті 25:       
247. частину сьому після слів "Правил ФОН" доповнити словами "та їх реєстрації в установленому порядку у відповідному органі, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя";       
248. слово "угоди" замінити словом "договору";       
249. 15) у другому реченні частини третьої статті 26 слово "Управитель" замінити словом "Емітент";      15) у другому реченні частини третьої статті 26 слово "Управитель" замінити словом "Емітент";  
250. 16) абзаци десятий і одинадцятий частини першої статті 27 виключити;      16) абзаци десятий і одинадцятий частини першої статті 27 виключити;  
251. 17) частину четверту статті 29 виключити;      17) У статті 29: частину третю викласти в такій редакції : "Під операціями з нерухомістю розуміються дії управителя ФОН щодо фінансування будівництва нерухомості для подальшого її використання з метою отримання прибутку шляхом здійснення з цією нерухомістю наступних операцій : передача в платне користування третім особам, продаж, здійснення інших операцій, не заборонених законодавством". частину четверту виключити;  
252. 18) у статті 30:      18) у статті 30:  
253. у частині першій слова "здійснює обов'язкове" замінити словами "може здійснювати";      у частині першій слова "здійснює обов'язкове" замінити словами "може здійснювати";  
254. у частині третій слова "підлягає обов'язковому страхуванню" замінити словами "може бути застрахована";      у частині третій слова "підлягає обов'язковому страхуванню" замінити словами "може бути застрахована";  
255. 19) у частині п'ятій статті 32 слова "угодою, визначеною" замінити словами "договором, визначеним";   -33- Святаш Д.В.
Викласти пп.19 п. 17 в такій редакції: У статті 32: у частині четвертої: в абзаці четвертому цифру і слово "5 відсотків" замінити цифрой і слово "20 відсотків"; в абзаці п'ятому цифру і слово "30 днів" заміниити на цифру і слово " 90 днів" 2) у частині п'ятій слова "угодою, визначеною" замінити словами "договором, визначені";  
Враховано   19) у статті 32: у частині четвертої: в абзаці четвертому цифру і слово "5 відсотків" замінити цифрой і слово "20 відсотків"; в абзаці п'ятому цифру і слово "30 днів" заміниити на цифру і слово " 90 днів" 2) у частині п'ятій слова "угодою, визначеною" замінити словами "договором, визначені";  
256. 20) частину першу статті 36 доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";      20) частину першу статті 36 доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";  
257. 21) у статті 37:      21) у статті 37:  
258. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти у такій редакції:  
259. "Власник сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від управителя дотримання обмежень прав довірчої власності від здійснення управління ФОН. Після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, власник сертифікатів при їх викупі емітентом має право на дохід у грошовій формі у сумі, що відповідає вартості частки чистих активів ФОН, яка припадає на належну йому кількість сертифікатів ФОН";      "Власник сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від управителя дотримання обмежень прав довірчої власності від здійснення управління ФОН. Після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, власник сертифікатів при їх викупі емітентом має право на дохід у грошовій формі у сумі, що відповідає вартості частки чистих активів ФОН, яка припадає на належну йому кількість сертифікатів ФОН";  
260. частину третю доповнити словами "та іншими актами законодавства про цінні папери;      частину третю доповнити словами "та іншими актами законодавства про цінні папери;  
261. 22) у статті 38:   -34- Святаш Д.В.
Пп 22 п 17 викласти в наступній редакції "22) в абзаці восьмому у частини першої статті 38 слова "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";:  
Враховано   22) в абзаці восьмому у частини першої статті 38 слова "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";  
262. у частині першій:       
263. абзац другий доповнити словами "та реєстрації Правил ФОН";       
264. в абзаці восьмому слова "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";       
265. доповнити абзацом одинадцятим наступного змісту:       
266. "державна реєстрація випуску сертифікатів ФОН за результатами розміщення; "       
267. У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;       
268. частину другу доповнити реченням такого змісту:       
269. "Видача дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН та реєстрація Правил ФОН здійснюється одночасно".       
270. 23) у статті 39:      23) у статті 39:  
271. абзац другий частини п'ятої викласти у такій редакції:      абзац другий частини п'ятої викласти у такій редакції:  
272. "емітентом - небанківською установою на окремому рахунку, відкритому у банку, в якому емітенту відкрито поточний рахунок";      "емітентом - небанківською установою на окремому рахунку, відкритому у банку, в якому емітенту відкрито поточний рахунок";  
273. частину восьму викласти у такій редакції:      частину восьму викласти у такій редакції:  
274. "Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу не обмежується.";      "Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу не обмежується.";  
275. 24) частину першу статті 40 викласти у такій редакції:   -35- Святаш Д.В.
Пп.24-25 п.17 викласти в наступній редакції 24) частину першу статті 40 викласти у такій редакції: "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого або закритого продажу"; частину другу виключити. 25) у статті 41 : частину сьому викласти в такій редакції: „У разі емісії сертифікатів ФОН у бездокументарній формі на кожний випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат". частину восьму викласти в такій редакції : "Обслуговування обігу сертифікатів ФОН, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів, здійснює обраний емітентом зберігач в Національній депозитарній системі відповідно до законодавства України." Частини дев`яту та десяту виключити  
Враховано   24) частину першу статті 40 викласти у такій редакції:  
276. "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого продажу";      "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого або закритого продажу"; частину другу виключити.  
277. 25) у частині сьомій статті 41 слова "який після закінчення передплати цього випуску підлягає заміні на постійний глобальний сертифікат" замінити словами "який підлягає заміні на глобальний сертифікат після державної реєстрації цього випуску";      25) у статті 41 : частину сьому викласти в такій редакції: „У разі емісії сертифікатів ФОН у бездокументарній формі на кожний випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат". частину восьму викласти в такій редакції : "Обслуговування обігу сертифікатів ФОН, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів, здійснює обраний емітентом зберігач в Національній депозитарній системі відповідно до законодавства України." Частини дев`яту та десяту виключити.  
278. 26) частину першу статті 42 викласти у такій редакції:      26) частину першу статті 42 викласти у такій редакції:  
279. "Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН емітентам надається відповідним уповноваженим органом, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента у визначеному ним порядку";      "Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН емітентам надається відповідним уповноваженим органом, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента у визначеному ним порядку";  
280. 27) в абзаці п'ятому частини першої статті 43 слова "що подаються заявником на власний розсуд" замінити словами "встановлені законодавством";      27) в абзаці п'ятому частини першої статті 43 слова "що подаються заявником на власний розсуд" замінити словами "встановлені законодавством";  
281. 28) назву та частину першу статті 47 викласти у такій редакції:      28) назву та частину першу статті 47 викласти у такій редакції:  
282. "Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН      "Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН  
283. "Ідентифікація та ведення реєстру власників іменних сертифікатів ФОН, випущених у будь-якій формі, здійснює зберігач, обраний емітентом. Облік та перехід прав власності за сертифікатами ФОН здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";   -36- Святаш Д.В.
Пп.28 п. 17 викласти в наступній редакції 28) назву та частину першу статті 47 викласти у такій редакції: "Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН "Ведення реєстру власників іменних сертифікатів ФОН незалежно від кількості власників таких сертифікатів без отримання ліцезії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює банк, обраний емітентом. Такий банк повинен мати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності зберігача. Облік та перехід прав власності за сертифікатами ФОН здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";  
Враховано   "Ведення реєстру власників іменних сертифікатів ФОН незалежно від кількості власників таких сертифікатів без отримання ліцезії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює банк, обраний емітентом. Такий банк повинен мати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності зберігача. Облік та перехід прав власності за сертифікатами ФОН здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";  
284. 29) у статті 50:      29) у статті 50:  
285. у частині першій слова "цим банком" виключити;      у частині першій слова "цим банком" виключити;  
286. у частині сьомій слова "до укладеної ними угоди" замінити словами "до укладеного ними договору";      у частині сьомій слова "до укладеної ними угоди" замінити словами "до укладеного ними договору";  
287. частини дев'яту - дванадцяту замінити частинами такого змісту:      частини дев'яту - дванадцяту замінити частинами такого змісту:  
288. "Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.      "Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.  
289. У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банк вносить в установленому законом порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.      У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банк вносить в установленому законом порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.  
290. Нотаріус за повідомленням банку накладає заборону на відчуження збудованої нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором";      Нотаріус за повідомленням банку накладає заборону на відчуження збудованої нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором";  
291. 30) пункт 2 розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:      30) пункт 2 розділу VІ "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:  
292. "2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону";      "2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону";  
293. 31) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.      31) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.  
294. 18. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1):      18. У Законі України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1):  
295. 1) в преамбулі слово "регулює" замінити словом "встановлює";      1) в преамбулі слово "регулює" замінити словом "встановлює";  
296. 2) у частині першій статті 1:      2) у частині першій статті 1:  
297. в абзаці третьому слова "особливий вид цінного паперу" замінити словами "іпотечний цінний папір";      в абзаці третьому слова "особливий вид цінного паперу" замінити словами "іпотечний цінний папір";  
298. абзац четвертий викласти в такій редакції:      абзац четвертий викласти в такій редакції:  
299. "іпотечний кредит - правовідносини між кредитодавцем і позичальником, що здійснюються на підставі кредитного договору про надання коштів у користування на умовах забезпечення повернення коштів іпотекою";   -37- Святаш Д.В.
У пп.18: 1)Викласти пп.2 в наступній редакції 2) у частині першій статті 1: в абзаці третьому слова "особливий вид цінного паперу" замінити словами "іпотечний цінний папір"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "договір про іпотечний борг - цивільно-правова угода, спрямована на набуття, зміну, або припинення цивільних прав і обов'язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу іпотечного боргу"; після абзацу четвертого додати два абзаци наступного змісту : "іпотечний борг - основне зобов'язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою; іпотечне кредитування - правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами"; В зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати абзацами сьомим-тринадцятим відповідно. друге речення абзацу восьмого після слів "ціну придбання" доповнити словами " (ціну зобов'язання)"; абзац одинадцятий доповнити словами "та має відповідний дозвіл/ліцензію"; 2) Назву розділу І викласти в такій редакції: "Розділ І "Іпотечний борг" відповідно за текстом розділу слова "іпотечний кредит" змінити на "іпотечний борг". 3) Викласти абзац перший та додати абзаци наступного змісту в пп.3 : 3) у статті 2: Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 2 Договір про іпотечний борг". Перше та друге речення абзацу першого частини першої викласти в такій редакції: "Іпотечний борг виникає з цивільно-правових відносин між сторонами договору про іпотечний борг за умови дотримання встановлених цим Законом вимог. Основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу мають бути розкриті до укладання договору про іпотечний борг  
Враховано   "договір про іпотечний борг - цивільно-правова угода, спрямована на набуття, зміну, або припинення цивільних прав і обов'язків, які виникають у кредитодавця та боржника з приводу іпотечного боргу"; після абзацу четвертого додати два абзаци такого змісту : "іпотечний борг - основне зобов'язання за будь-яким правочином, виконання якого забезпечене іпотекою; іпотечне кредитування - правовідносини, що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими документами"; В зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати абзацами сьомим-тринадцятим відповідно.  
300. друге речення абзацу шостого після слів "ціну придбання" доповнити словами " (ціну зобов'язання)";      друге речення абзацу восьмого після слів "ціну придбання" доповнити словами " (ціну зобов'язання)";  
301. абзац дев'ятий доповнити словами "та має відповідний дозвіл/ліцензію";      абзац одинадцятий доповнити словами "та має відповідний дозвіл/ліцензію";  
302. 3) у статті 2:      Назву розділу І викласти в такій редакції: "Розділ І. Іпотечний борг" відповідно за текстом розділу слова "іпотечний кредит" змінити на слова "іпотечний борг". 3) у статті 2: Назву статті викласти в такій редакції: "Стаття 2. Договір про іпотечний борг". Перше та друге речення абзацу першого частини першої викласти в такій редакції: "Іпотечний борг виникає з цивільно-правових відносин між сторонами договору про іпотечний борг за умови дотримання встановлених цим Законом вимог. Основні економічні та правові вимоги виникнення іпотечного боргу мають бути розкриті до укладання договору про іпотечний борг.  
303. частину першу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:      частину першу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:  
304. "реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру банків".      "реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру фінансових установ чи Державного реєстру банків".  
305. У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;      У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;  
306. у частині третій слово "додаткові" виключити;      у частині третій слово "додаткові" виключити;  
307. у частині четвертій:      у частині четвертій:  
308. в абзаці другому слова "та порядок його амортизації" виключити;      в абзаці другому слова "та порядок його амортизації" виключити;  
309. абзац третій виключити;      абзац третій виключити;  
310. 3) у першому реченні частини другої статті 3 слова "амортизації шляхом поступового зменшення" замінити словами "поступовому зменшенню";      4) у першому реченні частини другої статті 3 слова "амортизації шляхом поступового зменшення" замінити словами "поступовому зменшенню";  
311. 4) у статті 5:      5) у статті 5:  
312. у назві статті слово "встановлення" замінити словом "виникнення";      у назві статті слово "встановлення" замінити словом "виникнення";  
313. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти у такій редакції:  
314. "Іпотека виникає відповідно до Закону України "Про іпотеку";   -38- Святаш Д.В.
В пп.4 (5) п.18 абзац четвертий викласти в такій редакції "Іпотека виникає відповідно до цього закону та Закону України "Про іпотеку" щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та майнових прав на нерухомість будівництво якої незавершено";  
Враховано   "Іпотека виникає відповідно до цього закону та Закону України "Про іпотеку" щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та майнових прав на нерухомість будівництво якої незавершено";  
315. частини шосту - десяту замінити частинами такого змісту:      частини шосту - десяту замінити частинами такого змісту:  
316. "Обтяження іпотекою нерухомого майна підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення іпотечного договору.      "Обтяження іпотекою нерухомого майна підлягає державній реєстрації в установленому законом порядку незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення іпотечного договору.  
317. Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість. Іпотекодавцем за таким іпотечним договором може бути забудовник - особа, яка організовує спорудження нерухомості для власних потреб чи для передачі її у власність іншим особам, або особа, власністю якої стане ця нерухомість після завершення будівництва. Обтяження майнових прав іпотекодавця на такий предмет іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.      Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, посвідчується нотаріусом на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість. Іпотекодавцем за таким іпотечним договором може бути забудовник - особа, яка організовує спорудження нерухомості для власних потреб чи для передачі її у власність іншим особам, або особа, власністю якої стане ця нерухомість після завершення будівництва. Обтяження майнових прав іпотекодавця на такий предмет іпотеки підлягає реєстрації у встановленому законом порядку.  
318. Після закінчення будівництва нерухомості іпотекодержатель реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на збудовану нерухомість, та ця нерухомість продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору.      Після закінчення будівництва нерухомості іпотекодержатель реєструє у встановленому законом порядку обтяження прав власника на збудовану нерухомість, та ця нерухомість продовжує бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору.  
319. Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.      Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.  
320. У разі коли іпотечним договором передбачено накладення заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, нотаріус накладає таку заборону одночасно з посвідченням договору іпотеки. Якщо предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, нотаріус за повідомленням іпотекодержателя накладає заборону на відчуження нерухомого майна після завершення будівництва";      У разі коли іпотечним договором передбачено накладення заборони відчуження нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, нотаріус накладає таку заборону одночасно з посвідченням договору іпотеки. Якщо предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, нотаріус за повідомленням іпотекодержателя накладає заборону на відчуження нерухомого майна після завершення будівництва";  
321. У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;      У зв'язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;  
322. 5) у статті 6:   -39- Національний банк України
Підпункт 5 та абзац 5 підпункту 6 пункту 18 виключити  
Відхилено   6) у статті 6:  
323. у першому реченні частини першої слова "письмової згоди" замінити словами "згоди шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, який підлягає нотаріальному посвідченню";   -40- Святаш Д.В.
В пп.5 (6) п.18 абзац другий доповнити словам "та після слів "та покупцем" доповнити словами "або продати від свого імені";  
Враховано   у першому реченні частини першої слова "письмової згоди" замінити словами "згоди шляхом укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, який підлягає нотаріальному посвідченню" та після слів "та покупцем" доповнити словами " або продати від свого імені";  
324. у першому реченні частини другої:      у першому реченні частини другої:  
325. після слова "повідомити" доповнити словами "іпотекодавця та";      після слова "повідомити" доповнити словами "іпотекодавця та";  
326. слова "майнові права на нерухомість" замінити словами "об'єкт незавершеного будівництва";      слова "майнові права на нерухомість" замінити словами "об'єкт незавершеного будівництва";  
327. частину п'яту викласти у такій редакції:      частину п'яту викласти у такій редакції:  
328. "Після продажу предмета іпотеки та розподілу коштів в установленому законом порядку вимоги інших осіб на предмет іпотеки є недійсними";      "Після продажу предмета іпотеки та розподілу коштів в установленому законом порядку вимоги інших осіб на предмет іпотеки є недійсними";  
329. доповнити статтю частиною такого змісту:      доповнити статтю частиною такого змісту:  
330. "Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 14 Закону України "Про іпотеку";      "Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 14 Закону України "Про іпотеку";  
331. 6) статтю 7 викласти у такій редакції:      7) статтю 7 викласти у такій редакції:  
332. "Стаття 7. Примусова реалізація предмета іпотеки за виконавчими документами      "Стаття 7. Примусова реалізація предмета іпотеки за виконавчими документами  
333. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється органом державної виконавчої служби на підставі рішення суду або виконавчого напису нотаріуса з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про іпотеку";   -41- Святаш Д.В.
Абзац третій пп.7 (6).п.18 викласти в такій редакції : "Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється органом державної виконавчої служби на підставі рішення суду або виконавчого напису нотаріуса відповідно до Закону України „Про виконавче провадження", з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про іпотеку";"  
Враховано   Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки і його реалізація для задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється органом державної виконавчої служби на підставі рішення суду або виконавчого напису нотаріуса відповідно до Закону України „Про виконавче провадження", з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про іпотеку";"  
334. 7) у статті 8:      8) у статті 8:  
335. у назві статті слова "за цим Законом" виключити;      у назві статті слова "за цим Законом" виключити;  
336. частини другу - одинадцяту замінити частиною такого змісту:      частини другу - одинадцяту замінити частиною такого змісту:  
337. "У разі примусової реалізації предмета іпотеки відповідно до статті 7 цього Закону оформлення результатів реалізації предмета іпотеки здійснюється у порядку, встановленому законодавством".      "У разі примусової реалізації предмета іпотеки відповідно до статті 7 цього Закону оформлення результатів реалізації предмета іпотеки здійснюється у порядку, встановленому законодавством".  
338. У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною третьою;      У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною третьою;  
339. 8) статті 9 і 10 викласти у такій редакції:      9) статті 9 і 10 викласти у такій редакції:  
340. "Стаття 9. Розподіл виручки від продажу предмета іпотеки   -42- Святаш Д.В.
В абзаці другому пп.9 (8) п.18 слово виручка замінити словом " кошти"  
Враховано   "Стаття 9. Розподіл коштів від продажу предмета іпотеки  
341. Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки відповідно до статті 6 цього Закону, протягом п'яти робочих днів після надходження коштів від покупця предмета іпотеки або спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки відповідно до статті 7 цього Закону, протягом п'яти робочих днів з моменту надходження акта про реалізацію предмета іпотеки розподіляє кошти, що надійшли від покупця предмета іпотеки, у черговості, встановленій Законом України "Про іпотеку".      Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки відповідно до статті 6 цього Закону, протягом п'яти робочих днів після надходження коштів від покупця предмета іпотеки або спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки відповідно до статті 7 цього Закону, протягом п'яти робочих днів з моменту надходження акта про реалізацію предмета іпотеки розподіляє кошти, що надійшли від покупця предмета іпотеки, у черговості, встановленій Законом України "Про іпотеку".  
342. Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів, що надійшли від продажу предмета іпотеки, а спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки, надсилає звіт зазначеним особам і органу державної виконавчої служби.      Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику та іншим іпотекодержателям звіт про розподіл коштів, що надійшли від продажу предмета іпотеки, а спеціалізована організація, яка забезпечила реалізацію предмета іпотеки, надсилає звіт зазначеним особам і органу державної виконавчої служби.  
343. Стаття 10. Права іпотекодержателя у разі визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася      Стаття 10. Права іпотекодержателя у разі визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася  
344. У разі прийняття судом рішення про визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки у порядку, встановленому Законом України "Про іпотеку";   -43- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 18 пп.10 такого змісту відповідно змінивши нумерацію: 10) у статті 12 : друге речення частини четвертої виключити  
Враховано   У разі прийняття судом рішення про визнання реалізації предмета іпотеки такою, що не відбулася, іпотекодержатель має право придбати предмет іпотеки у порядку, встановленому Законом України "Про іпотеку"; 10) у статті 12 : друге речення частини четвертої виключити  
345. 9) у статті 14:      11) у статті 14:  
346. частину другу викласти у такій редакції:      частину другу викласти у такій редакції:  
347. "Сертифікати мають строк обігу, сертифікати з фіксованою доходністю - номінальну вартість, сертифікати участі - частку консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат. Номінальна вартість та строк обігу сертифікатів одного випуску мають бути однаковими. Номінальна вартість може бути встановлена в національній валюті з урахуванням інфляційного застереження.";   -44- Національний банк України
Виключити з абзацу третього підпункту 10 пункту18 слова " з урахуванням інфляціного застереження"  
Відхилено   "Сертифікати мають строк обігу, сертифікати з фіксованою доходністю - номінальну вартість, сертифікати участі - частку консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат. Номінальна вартість та строк обігу сертифікатів одного випуску мають бути однаковими. Номінальна вартість може бути встановлена в національній валюті з урахуванням інфляційного застереження.";  
348. у частині четвертій:      у частині четвертій:  
349. абзац сьомий викласти у такій редакції:      абзац сьомий викласти у такій редакції:  
350. "номінальна вартість сертифіката з фіксованою дохідністю або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску";      "номінальна вартість сертифіката з фіксованою дохідністю або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску";  
351. 10) у статті 16:      12) у статті 16:  
352. в абзаці одинадцятому частини першої слово "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";      в абзаці одинадцятому частини першої слово "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";  
353. частину другу викласти у такій редакції:      частину другу викласти у такій редакції:  
354. "Емітент може прийняти рішення про випуск іпотечних сертифікатів після отримання від відповідного державного органу дозволу на право здійснення емісії сертифікатів";      "Емітент може прийняти рішення про випуск іпотечних сертифікатів після отримання від відповідного державного органу дозволу на право здійснення емісії сертифікатів";  
355. 11) у статті 17:      13) у статті 17:  
356. абзац четвертий частини четвертої викласти у такій редакції:      абзац четвертий частини четвертої викласти у такій редакції:  
357. "загальна номінальна вартість сертифікатів з фіксованою дохідністю, або вартість іпотечних активів, що є забезпеченням випуску сертифікатів участі, випущених емітентом, не може перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу емітента";      "загальна номінальна вартість сертифікатів з фіксованою дохідністю, або вартість іпотечних активів, що є забезпеченням випуску сертифікатів участі, випущених емітентом, не може перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу емітента";  
358. перше речення частини шостої після слова "небанківська" доповнити словом "фінансова";      перше речення частини шостої після слова "небанківська" доповнити словом "фінансова";  
359. частину восьму доповнити словами "якщо для кожного з випусків сформовано окремі іпотечні активи";      частину восьму доповнити словами "якщо для кожного з випусків сформовано окремі іпотечні активи";  
360. 12) частину третю статті 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:      14) частину третю статті 19 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:  
361. "частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску";      "частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску";  
362. У зв'язку з цим абзаци третій - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятнадцятим;      У зв'язку з цим абзаци третій - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятнадцятим;  
363. 13) у статті 20:      15) у статті 20:  
364. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти у такій редакції:  
365. "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом проведення відкритого продажу";      "Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом проведення відкритого продажу";  
366. частину третю викласти у такій редакції:      частину третю викласти у такій редакції:  
367. "Обслуговування обігу сертифікатів, у тому числі депозитарної діяльності щодо цих цінних паперів, здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему України.";   -45- Святаш Д.В.
У пп.15 (13) п. 18 абзау п'ятий викласти в наступній редакції "Обслуговування обігу сертифікатів, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів, здійснює обраний емітентом або управителем банк, який обслуговує іпотечні активи, в Національній депозитарній системі відповідно до законодавства України."  
Враховано   "Обслуговування обігу сертифікатів, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів, здійснює обраний емітентом або управителем банк, який обслуговує іпотечні активи, в Національній депозитарній системі відповідно до законодавства України."  
368. частину дев`яту викласти у такій редакції:      частину дев`яту викласти у такій редакції:  
369. "Облік та перехід прав власності за іпотечними сертифікатами здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.";      "Облік та перехід прав власності за іпотечними сертифікатами здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні.";  
370. 14) у статті 21:      16) у статті 21:  
371. частини третю та шосту виключити;      частини третю та шосту виключити;  
372. у частині сьомій слова "який після закінчення передплати цього випуску підлягає заміні на постійний глобальний сертифікат" замінити словами "який підлягає заміні на глобальний сертифікат після державної реєстрації цього випуску";   -46- Святаш Д.В.
пп.16 (14) п.18 викласти в такій редакції доповнити новими абзацами такого змісту: "частину сьому викласти в такій редакції: "У разі емісії сертифікатів у бездокументарній формі на кожний випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат";  
Враховано   частину сьому викласти в такій редакції: "У разі емісії сертифікатів у бездокументарній формі на кожний випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат";  
373. 15) у статті 22:      17) у статті 22:  
374. назву викласти у такій редакції:      назву викласти у такій редакції:  
375. "Стаття 22. Реєстрація прав власності на сертифікати";      "Стаття 22. Реєстрація прав власності на сертифікати";  
376. частину першу викласти у такій редакції:      частину першу викласти у такій редакції:  
377. "Ідентифікацію власників іпотечних сертифікатів, ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів, випущених у будь-якій формі, здійснює зберігач, обраний емітентом.";   -47- Святаш Д.В.
Абзац п'ятий пп.17 (15) п.18 викласти "Ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів здійснює обраний емітентом або управителем банк, який обслуговує іпотечні активи, з урахуванням вимог законодавства, без отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, незалежно від кількості власників таких сертифікатів."  
Враховано   "Ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів здійснює обраний емітентом або управителем банк, який обслуговує іпотечні активи, з урахуванням вимог законодавства, без отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, незалежно від кількості власників таких сертифікатів."  
378. частину третю виключити;      частину третю виключити;  
379. 16) частину другу статті 25 викласти у такій редакції:      18) частину другу статті 25 викласти у такій редакції:  
380. "Для участі у справі про призначення або заміну управителя суд залучає уповноваженого представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг";      "Для участі у справі про призначення або заміну управителя суд залучає уповноваженого представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг";  
381. 17) частину першу статті 26 виключити;      19) частину першу статті 26 виключити;  
382. 18) у першому реченні частини дев'ятої статті 32 слова "які відповідають вимогам цього Закону" виключити;      20) у першому реченні частини дев'ятої статті 32 слова "які відповідають вимогам цього Закону" виключити;  
383. 19) абзац шостий частини третьої статті 33 доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством";   -48- Святаш Д.В.
Пп. 21 ( 19) п.18 викласти в такій редакції: "21)у частині третій статті 33: абзац шостий доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством"; після абзацу шостого доповнити абзацом наступного змісту : "обслуговування обігу, у тому числі депозитарну діяльність щодо іпотечних сертифікатів, ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів;" в зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим. "  
Враховано   21) у частині третій статті 33: абзац шостий доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством"; після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту : "обслуговування обігу, у тому числі депозитарну діяльність щодо іпотечних сертифікатів, ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів;" в зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.  
384. 20) частину п'яту статті 34 після слова "небанківською" доповнити словом "фінансовою";      22) частину п'яту статті 34 після слова "небанківською" доповнити словом "фінансовою";  
385. 21) у статті 37:      23) у статті 37:  
386. частину третю викласти у такій редакції:      частину третю викласти у такій редакції:  
387. "При випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, забезпечених іпотечними активами, іпотеки, що забезпечують виконання основних зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, реформованих у відповідний консолідований іпотечний борг, не можуть бути одночасно забезпеченням випуску сертифікатів участі";      "При випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, забезпечених іпотечними активами, іпотеки, що забезпечують виконання основних зобов'язань за договорами про іпотечний кредит, реформованих у відповідний консолідований іпотечний борг, не можуть бути одночасно забезпеченням випуску сертифікатів участі";  
388. частину четверту викласти у такій редакції:      частину четверту викласти у такій редакції:  
389. "У разі невиконання боржником основного зобов'язання керуючий іпотекою здійснює заходи щодо стягнення платежів за цим зобов'язанням та звертає стягнення на предмет іпотеки, зокрема щодо примусового стягнення. Керуючий іпотекою перераховує кошти, що надійшли від реалізації предмета іпотеки, розпоряднику платежів";      "У разі невиконання боржником основного зобов'язання керуючий іпотекою здійснює заходи щодо стягнення платежів за цим зобов'язанням та звертає стягнення на предмет іпотеки, зокрема щодо примусового стягнення. Керуючий іпотекою перераховує кошти, що надійшли від реалізації предмета іпотеки, розпоряднику платежів";  
390. у частині п'ятій слова "майнових прав на нерухомість" замінити словом "нерухомості";      у частині п'ятій слова "майнових прав на нерухомість" замінити словом "нерухомості";  
391. доповнити частину реченням такого змісту: "Забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів не можуть виступати іпотечні активи, які перебувають у заставі або обмежені іншим чином та є забезпеченням виконання інших зобов'язань ніж зобов'язання емітента за відповідним випуском іпотечних сертифікатів, та іпотечні активи, які входять до складу забезпечення іншого випуску іпотечних сертифікатів";      доповнити частину реченням такого змісту: "Забезпеченням випуску іпотечних сертифікатів не можуть виступати іпотечні активи, які перебувають у заставі або обмежені іншим чином та є забезпеченням виконання інших зобов'язань ніж зобов'язання емітента за відповідним випуском іпотечних сертифікатів, та іпотечні активи, які входять до складу забезпечення іншого випуску іпотечних сертифікатів";  
392. 22) частину другу статті 40 викласти у такій редакції:      24) частину другу статті 40 викласти у такій редакції:  
393. "Емітентом може бути фінансова установа, якій відповідним державним органом видано дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів";      "Емітентом може бути фінансова установа, якій відповідним державним органом видано дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів";  
394. 23) частину другу статті 45 викласти у такій редакції:      25) частину другу статті 45 викласти у такій редакції:  
395. "Нагляд і регулювання діяльності банків та інших фінансових установ, які виконують операції з іпотечного кредитування, є емітентами іпотечних сертифікатів та суб'єктами управління іпотечними активами, здійснюють Національний банк України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень";      "Нагляд і регулювання діяльності банків та інших фінансових установ, які виконують операції з іпотечного кредитування, є емітентами іпотечних сертифікатів та суб'єктами управління іпотечними активами, здійснюють Національний банк України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своїх повноважень";  
396. абзац третій частини п'ятої після слів "виконання зобов'язань" доповнити словами "емітентом, який є розпорядником платежів, або управителем, який діє за дорученням емітента";      абзац третій частини п'ятої після слів "виконання зобов'язань" доповнити словами "емітентом, який є розпорядником платежів, або управителем, який діє за дорученням емітента";  
397. 24) частину першу статті 46 викласти у такій редакції:      26) частину першу статті 46 викласти у такій редакції:  
398. "Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів банками та іншими фінансовими установами видається відповідним державним органом в установленому законодавством порядку";      "Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів банками та іншими фінансовими установами видається відповідним державним органом в установленому законодавством порядку";  
399. 25) абзац сьомий частини першої статті 47 після слова "контроль" доповнити словами "за додержанням вимог законодавства щодо здійснення емісії іпотечних сертифікатів та захисту прав їх власників";      27) абзац сьомий частини першої статті 47 після слова "контроль" доповнити словами "за додержанням вимог законодавства щодо здійснення емісії іпотечних сертифікатів та захисту прав їх власників";  
400. 26) у пункті 2 статті 50:      28) у пункті 2 статті 50:  
401. абзац третій викласти у такій редакції:      абзац третій викласти у такій редакції:  
402. "До створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру державна реєстрація іпотек проводиться згідно з Тимчасовим порядком державної реєстрації іпотек, що затверджується Кабінетом Міністрів України";   -49- Святаш Д.В.
Абзац третій пп 28 п.18 викласти "До створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень, а також до формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень державна реєстрація іпотек проводиться згідно з Тимчасовим порядком державної реєстрації іпотек, що затверджується Кабінетом Міністрів України"  
Враховано   "До створення єдиної системи органів реєстрації прав на нерухоме майно та їх обмежень, а також до формування Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень державна реєстрація іпотек проводиться згідно з Тимчасовим порядком державної реєстрації іпотек, що затверджується Кабінетом Міністрів України"  
403. абзац четвертий виключити;      абзац четвертий виключити  
404. 27) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.      29) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.  
405. 19. Частину третю статті 31 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) доповнити абзацом такого змісту:      19. Частину третю статті 31 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) доповнити абзацом такого змісту:  
406. "До прийняття спеціального закону з питань діяльності гарантійного фонду, регулювання його діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України".      "До прийняття спеціального закону з питань діяльності гарантійного фонду, регулювання його діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України".  
407. 20. У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237; 2002 р., № 29, ст. 191): абзац чотирнадцятий статті 1 викласти у такій редакції: "об`єднаний (консолідований) іпотечний борг - зобов`язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем."   -50- Національний банк України
Пункт 20 виключити  
Відхилено   20. У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237; 2002 р., № 29, ст. 191): 1) у частині першій статті 1: в абзаці другому слова „фонду банківського управління, що об'єднані у єдиний майновий комплекс" замінити на слова „фонду банківського управління (ФБУ), що об'єднані уповноваженим банком"; з абзацу третього, четвертого та двадцять третього виключити слова „у єдиний майновий комплекс"; абзац четвертий після слів „у довірче управління" доповнити словами „на умовах, визначених Правилами ФБУ"; абзац восьмий викласти в такій редакції: „додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління - грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком, в обов'язковому порядку та за рахунок своїх валових витрат, для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками кожного з фондів банківського управління;" абзаци дев'ятий та одинадцятий після слів „уповноваженого банку" доповнити словами „та накопиченого проценту"; абзац десятий після слів „спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління" доповнити словами „з фіксованою винагородою"; абзац дванадцятий викласти в такій редакції: „доход учасника ФБУ - доход ФБУ, розподілений між учасниками відповідного ФБУ;" абзац чотирнадцятий виключити; У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.; в другому реченні абзацу п`ятнадцятого слова „уповноважені банки визначають" замінити словами „уповноважений банк визначає"; в абзаці шістнадцятому слова „порушення умов договору" замінити словами „дострокове розірвання договору"; в абзаці сімнадцятому слова „якої необхідно" замінити словами „яких необхідно"; абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції: „представники учасника дитячого ФБУ - батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав згідно з діючим законодавством"; абзац двадцятий викласти в такій редакції: „уповноважений банк - комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) уклав угоду про надання повноважень відповідно до цього Закону"; в абзаці двадцять першому слова „уклав угоду" замінити словами „уклав договір"; в абзаці двадцять другому слова слова "далі - ФБУ" замінити словами "ФБУ." в абзаці двадцять третьому слова „відповідно до цього Закону та згідно з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ" замінити словами „ згідно з цим Законом та з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ". доповнити абзацами наступного змісту: „вартість чистих активів ФБУ - величина, яка дорівнює загальній балансовій вартості активів за мінусом величини сформованого оперативного резерву, сум до з'ясування та вартості зобов'язань щодо сплати винагороди уповноваженому банку за проведення довірчих операцій з ФБУ. Оцінку вартості чистих активів уповноважений банк проводить щоденно; інвестиційний портфель ФБУ - це сукупність цінних паперів, які придбаваються уповноваженим банком за рахунок активів ФБУ; іпотечні сертифікати - цей термін використовується у значенні Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"; кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об`єкту рейтингування в цілому, та/або його окремого боргового зобов`язання за національною шкалою кредитних рейтингів; накопичений процент - процент за іпотечними сертифікатами, що накопичується з моменту останньої виплати доходів, отриманих за цими іпотечними сертифікатами; накопиченим процентом для цінних паперів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як різниця між вартістю придбання іпотечних сертифікатів та номінальною вартістю іпотечних сертифікатів; пай - частка участі учасника ФБУ у пенсійному ФБУ пайового типу, дитячому ФБУ або іншому ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою;" 2) у статті 2 : в частині першій цифру і слово „2006 року" замінити на цифру і слово „2011 року"; абзац другий частини першої викласти в такій редакції: „Уповноважені банки можуть залучати кошти у довірче управління за іншими програмами соціального забезпечення, започаткованими за погодженням з Київміськбудом. Кошти, залучені у ФБУ, створеними уповноваженим банком, можуть спрямовуватися ним лише на придбання іпотечних сертифікатів."; статтю 3 викласти у такій редакції: " Уповноважений банк може одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ. Уповноважений банк здійснює управління ФБУ відповідно до Правил ФБУ та Договору довірчого управління. Кошти ФБУ спрямовуються уповноваженими банками виключно на придбання іпотечних сертифікатів та формування оперативного резерву. Уповноважений банк, укладаючи договори на придбання іпотечних сертифікатів, діє від свого імені та в інтересах учасників ФБУ. Пенсійні ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та пайового типу. Уповноважений банк здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання іпотечних сертифікатів, що він є управителем, а не власником грошових коштів. Пенсійні ФБУ з фіксованою винагородою створюються за рахунок коштів, залучених уповноваженими банками за договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 20 квітня 2000 року. В процесі функціонування пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою його учасники можуть здійснювати поповнення власних рахунків"; Пенсійні ФБУ пайового типу створюються з коштів, які знаходяться у довірчому управлінні уповноважених банків на підставі договорів, укладених після набрання чинності Законом України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 07 лютого 2002 року. Управління коштами учасника ФБУ включає до себе наступні дії: формування інвестиційного портфелю ФБУ; оцінка активів ФБУ; визначення вартості чистих активів; забезпечення збереження активів ФБУ; формування оперативного резерву; формування додаткового спеціального резерву страхування коштів ФБУ; розподілення доходу ФБУ; утримання винагороди за управління активами ФБУ; виплата додаткових пенсійних та цільових виплат; переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ; виплата коштів учаснику ФБУ при їх вилученні з ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління; передача сукупності активів та зобов'язань, що становлять ФБУ до іншого уповноваженого банку, в разі заміни уповноваженого банку. Кошти учасника ФБУ, отримані уповноваженим банком у довірче управління, відокремлюються від інших коштів уповноваженого банку, а також від коштів інших ФБУ. Учасниками дитячого ФБУ є малолітні особи, яким на дату укладання договору довірчого управління не виповнилось 13,5 років. Уповноважений банк на письмову вимогу учасника ФБУ може здійснювати переведення коштів учасника ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює, крім переведення коштів учасників ФБУ у пенсійний фонд з фіксованою винагородою. Переведення коштів з рахунка одного учасника ФБУ на рахунок іншого учасника ФБУ заборонено. Порядок переведення коштів учасників ФБУ встановлюється Правилами ФБУ." 3) у статті 4: частину третю викласти в такій редакції: „Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасником ФБУ і уповноваженим банком, здійснюються у національній валюті України"; частину шосту викласти у такій редакції: "Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів та/або інших іпотечних цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, які мають зберігатися у зберігача цінних паперів на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім`я уповноваженого банку з відповідною відміткою."; після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: „Уповноважений банк зобов'язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мінімального росту вартості чистих активів. Мінімальне значення росту вартості чистих активів встановлюється Правилами ФБУ." У зв'язку з цим частини сьому - сімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - вісімнадцятою. в частині дев`ятій слова „виплату доходів за договорами, які були укладені до набрання чинності цим Законом" замінити словами „виплату доходів за договорами довірчого управління"; частини десяту та одинадцяту замінити чотирма частинами такого змісту: „Розподіл доходу ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, уповноважений банк здійснює у день надходження доходу за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів ФБУ. З доходу за іпотечними сертифікатами уповноважений банк утримує винагороду за управління ФБУ (винагороду за проведення довірчих операцій) та перераховує її з рахунку ФБУ на рахунок уповноваженого банку. Доход ФБУ уповноважений банк розподіляє між його учасниками пропорційно належної їм кількості паїв. Вартість паю розраховується уповноваженим банком щоденно, та визначається як відношення вартості чистих активів до загальної кількості паїв у ФБУ на момент здійснення такого розрахунку."; У зв'язку з цим частини дванадцяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцятою. частину п`ятнадцяту викласти в такій редакції: „Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в уповноважених банках створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ."; після частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змісту: „Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок валових витрат уповноважених банків, в порядку і розмірах визначених внутрішніми положеннями уповноважених банків." У зв'язку з цим частини шістнадцята - двадцята вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять першою. в частині сімнадцятій слово „законних" виключити"; друге речення частини двадцятої після слів „Зобов'язання Київміськбуду і уповноважених банків" доповнити словами „перед третіми особами"; частину двадцять першу викласти в такій редакції: „Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання уповноваженим банком усіх зобов'язань за договорами довірчого управління."; доповнити частинами такого змісту: "Уповноважений банк, не менш ніж один раз на рік, надає учасникам інформацію про фінансовий стан ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю. Цінні папери, придбані за кошти учасників ФБУ, мають зберігатися та обліковуватися у зберігача. Зберігачем цих цінних паперів може бути тільки юридична особа - банк, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку згідно з законодавством. В разі, якщо зберігачем є уповноважений банк відповідно до цього Закону, надання послуг щодо зберігання цінних паперів, придбаних за кошти учасників ФБУ, та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій за такими цінними паперами, може здійснюватися ним в межах власного рахунку. Права власності на цінні папери, придбані за кошти учасників кожного ФБУ та на цінні папери самого зберігача, повинні обліковуватися зберігачем на окремих рахунках у цінних паперах в системі обліку прав власності на цінні папери."; 5) у статті 5: абзац п`ятий частини першої після слів "про додаткові пенсійні виплати" доповнити словом "відповідно"; абзац шостий частини першої викласти в такій редакції: „внески, спрямовані уповноваженими банками до додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ, включаються до складу валових витрат таких уповноважених банків."; після частини першої доповнити частинами другою та третьою такого змісту: "Винагорода за управління коштами ФБУ складає такі види: за проведення довірчих операцій. Розраховується як відсоток від доходу за іпотечними сертифікатами та/або іншими цінними паперами, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 7% такого доходу або як відсоток від вартості чистих активів ФБУ в управлінні для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 2% від середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштів ФБУ самостійно; за переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, не може перевищувати 3% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку; за виплату коштів у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку; за видачу учаснику ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, є фіксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку. Розмір винагороди уповноваженого банку визначається внутрішніми положеннями та зазначається в правилах ФБУ. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені Законом"; У зв`язку з цим частину другу вважати частиною четвертою; в частині четвертій слова „за управління ФБУ" замінити словами „за управління активами ФБУ 6) у статті 6 : частину першу викласти в такій редакції: „При досягненні учасниками пенсійного ФБУ пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок або при встановленні учаснику першої групи інвалідності у порядку, визначеному законодавством, учасники пенсійного ФБУ мають право на додаткові пенсійні виплати."; частину другу виключити; У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами другою - восьмою. в частині п`ятій після слів „банк спрямовує" доповнити словами „на оплату навчання,"; в частині шостій після слів "Цільові виплати сплачуються" доповнити словами "учасників дитячого ФБУ сплачуються"; частину сьому у після слова „періодичні" доповнити словами „та здійснюються шляхом безготівкового перерахування."; 7) статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Особливості оподаткування у разі дострокового розірвання договору довірчого управління. Кошти, зняті з рахунка учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління, оподатковуються згідно з законодавством. Вилучення коштів із дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення учасником дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування. У разі звернення учасника ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунка учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління уповноважений банк утримує з коштів, що знаходяться на рахунку учасника суму несплаченого податку з доходів фізичних осіб згідно чинного законодавства та перераховує його до бюджету." 8) у статті 8 : пункт другий доповнити реченням такого змісту: "Укладення нових договорів пенсійних вкладів припиняється."; пункт третій викласти в такій редакції: „Уповноважені банки до випуску в обіг іпотечних сертифікатів мають право спрямовувати кошти, залучені у ФБУ, на придбання цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, з подальшою обов'язковою конвертацією таких цінних паперів в іпотечні сертифікати"; 9) у статті 9 : після пункту 2 доповнити двома пунктами такого змісту: "3. Уповноваженим банкам привести діючі Правила ФБУ у відповідність до норм цього Закону. 4. Уповноваженим банкам, в термін до 1 січня 2008 року, привести склад інвестиційних портфелів ФБУ у відповідність до норм цього Закону." У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 5-7. у першому реченні пункту 5 слова "недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати" замінити словами "недержавних неприбуткових самоврядних організацій - Будівельної палати України та Будівельних палат міст та регіонів як галузевих регіональних торгово-промислових палат ". у другому та третьому реченнях пункту 5 слова "Будівельної палати міста Києва" замінити словами " Будівельних палат" ; у частині другій пункту 5 слова "статті 12" змінити на слова "статті 12-14". останній абзац пункту 6 виключити. після пункту 6 доповнити пунктом такого змісту: "7. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: проаналізувати за підсумками 2000 - 2005 та 2006 - 2010 років роботу ФБУ, створених уповноваженими банками відповідно до цього Закону, та розглянути питання щодо доцільності використання досвіду ФБУ в організації роботи системи недержавного пенсійного забезпечення України." У зв'язку з цим пункт 7 вважати відповідно пунктом 8.  
    -51- Святаш Д.В.
Пункт 20 викласти в такій редакції: 20. У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 237; 2002 р., № 29, ст. 191): у частині першій статті 1: в абзаці другому слова „фонду банківського управління, що об'єднані у єдиний майновий комплекс" замінити на слова „фонду банківського управління (ФБУ), що об'єднані уповноваженим банком"; з абзацу третього, четвертого та двадцять третього виключити слова „у єдиний майновий комплекс"; абзац четвертий після слів „у довірче управління" доповнити словами „на умовах, визначених Правилами ФБУ"; абзац восьмий викласти в такій редакції: „додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління - грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком, в обов'язковому порядку та за рахунок своїх валових витрат, для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками кожного з фондів банківського управління;" абзаци дев'ятий та одинадцятий після слів „уповноваженого банку" доповнити словами „та накопиченого проценту"; абзац десятий після слів „спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління" доповнити словами „з фіксованою винагородою"; абзац дванадцятий викласти в такій редакції: „доход учасника ФБУ - доход ФБУ, розподілений між учасниками відповідного ФБУ;" абзац чотирнадцятий виключити; У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.; в другому реченні абзацу п`ятнадцятого слова „уповноважені банки визначають" замінити словами „уповноважений банк визначає"; в абзаці шістнадцятому слова „порушення умов договору" замінити словами „дострокове розірвання договору"; в абзаці сімнадцятому слова „якої необхідно" замінити словами „яких необхідно"; абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції: „представники учасника дитячого ФБУ - батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав згідно з діючим законодавством"; абзац двадцятий викласти в такій редакції: „уповноважений банк - комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) уклав угоду про надання повноважень відповідно до цього Закону"; в абзаці двадцять першому слова „уклав угоду" замінити словами „уклав договір"; в абзаці двадцять другому слова слова "далі - ФБУ" замінити словами "ФБУ." в абзаці двадцять третьому слова „відповідно до цього Закону та згідно з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ" замінити словами „ згідно з цим Законом та з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ". доповнити абзацами наступного змісту: „вартість чистих активів ФБУ - величина, яка дорівнює загальній балансовій вартості активів за мінусом величини сформованого оперативного резерву, сум до з'ясування та вартості зобов'язань щодо сплати винагороди уповноваженому банку за проведення довірчих операцій з ФБУ. Оцінку вартості чистих активів уповноважений банк проводить щоденно; інвестиційний портфель ФБУ - це сукупність цінних паперів, які придбаваються уповноваженим банком за рахунок активів ФБУ; іпотечні сертифікати - цей термін використовується у значенні Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"; кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об`єкту рейтингування в цілому, та/або його окремого боргового зобов`язання за національною шкалою кредитних рейтингів; накопичений процент - процент за іпотечними сертифікатами, що накопичується з моменту останньої виплати доходів, отриманих за цими іпотечними сертифікатами; накопиченим процентом для цінних паперів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як різниця між вартістю придбання іпотечних сертифікатів та номінальною вартістю іпотечних сертифікатів; пай - частка участі учасника ФБУ у пенсійному ФБУ пайового типу, дитячому ФБУ або іншому ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою;" 2) у статті 2 : в частині першій слова „2006 року" замінити на слова „2011 року"; абзац другий частини першої викласти в такій редакції: „Уповноважені банки можуть залучати кошти у довірче управління за іншими програмами соціального забезпечення, започаткованими за погодженням з Київміськбудом. Кошти, залучені у ФБУ, створеними уповноваженим банком, можуть спрямовуватися ним лише на придбання іпотечних сертифікатів."; статтю 3 викласти у такій редакції: Уповноважений банк може одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ. Уповноважений банк здійснює управління ФБУ відповідно до Правил ФБУ та Договору довірчого управління. Кошти ФБУ спрямовуються уповноваженими банками виключно на придбання іпотечних сертифікатів та формування оперативного резерву. Уповноважений банк, укладаючи договори на придбання іпотечних сертифікатів, діє від свого імені та в інтересах учасників ФБУ. Пенсійні ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та пайового типу. „Уповноважений банк здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання іпотечних сертифікатів, що він є управителем, а не власником грошових коштів." Пенсійні ФБУ з фіксованою винагородою створюються за рахунок коштів, залучених уповноваженими банками за договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 20 квітня 2000 року. В процесі функціонування пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою його учасники можуть здійснювати поповнення власних рахунків"; Пенсійні ФБУ пайового типу створюються з коштів, які знаходяться у довірчому управлінні уповноважених банків на підставі договорів, укладених після набрання чинності Законом України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 07 лютого 2002 року."; „Управління коштами учасника ФБУ включає до себе наступні дії: формування інвестиційного портфелю ФБУ; оцінка активів ФБУ; визначення вартості чистих активів; забезпечення збереження активів ФБУ; формування оперативного резерву; формування додаткового спеціального резерву страхування коштів ФБУ; розподілення доходу ФБУ; утримання винагороди за управління активами ФБУ; виплата додаткових пенсійних та цільових виплат; переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ; виплата коштів учаснику ФБУ при їх вилученні з ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління; передача сукупності активів та зобов'язань, що становлять ФБУ до іншого уповноваженого банку, в разі заміни уповноваженого банку. Кошти учасника ФБУ, отримані уповноваженим банком у довірче управління, відокремлюються від інших коштів уповноваженого банку, а також від коштів інших ФБУ. Учасниками дитячого ФБУ є малолітні особи, яким на дату укладання договору довірчого управління не виповнилось 13,5 років." Уповноважений банк на письмову вимогу учасника ФБУ може здійснювати переведення коштів учасника ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює, крім переведення коштів учасників ФБУ у пенсійний фонд з фіксованою винагородою. Переведення коштів з рахунка одного учасника ФБУ на рахунок іншого учасника ФБУ заборонено. Порядок переведення коштів учасників ФБУ встановлюється Правилами ФБУ. 3) у статті 4: частину третю викласти в такій редакції: „Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасником ФБУ і уповноваженим банком, здійснюються у національній валюті України"; частину шосту викласти у такій редакції: "Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів та/або інших іпотечних цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, які мають зберігатися у зберігача цінних паперів на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім`я уповноваженого банку з відповідною відміткою."; після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту: „Уповноважений банк зобов'язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мінімального росту вартості чистих активів. Мінімальне значення росту вартості чистих активів встановлюється Правилами ФБУ." У зв'язку з цим частини сьому - сімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - вісімнадцятою. в частині дев`ятій слова „виплату доходів за договорами, які були укладені до набрання чинності цим Законом" замінити словами „виплату доходів за договорами довірчого управління"; частини десяту та одинадцяту замінити чотирма частинами такого змісту: „Розподіл доходу ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, уповноважений банк здійснює у день надходження доходу за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів ФБУ. З доходу за іпотечними сертифікатами уповноважений банк утримує винагороду за управління ФБУ (винагороду за проведення довірчих операцій) та перераховує її з рахунку ФБУ на рахунок уповноваженого банку. Доход ФБУ уповноважений банк розподіляє між його учасниками пропорційно належної їм кількості паїв. Вартість паю розраховується уповноваженим банком щоденно, та визначається як відношення вартості чистих активів до загальної кількості паїв у ФБУ на момент здійснення такого розрахунку."; У зв'язку з цим частини дванадцяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцятою. частину п`ятнадцяту викласти в такій редакції: „Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в уповноважених банках створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ."; після частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змісту: „Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок валових витрат уповноважених банків, в порядку і розмірах визначених внутрішніми положеннями уповноважених банків." У зв'язку з цим частини шістнадцята - двадцята вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять першою. в частині сімнадцятій слово „законних" виключити"; друге речення частини двадцятої після слів „Зобов'язання Київміськбуду і уповноважених банків" доповнити словами „перед третіми особами"; частину двадцять першу викласти в такій редакції: „Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання уповноваженим банком усіх зобов'язань за договорами довірчого управління."; доповнити частинами такого змісту: "Уповноважений банк, не менш ніж один раз на рік, надає учасникам інформацію про фінансовий стан ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю. "Цінні папери, придбані за кошти учасників ФБУ, мають зберігатися та обліковуватися у зберігача. Зберігачем цих цінних паперів може бути тільки юридична особа - банк, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку згідно з законодавством. В разі, якщо зберігачем є уповноважений банк відповідно до цього Закону, надання послуг щодо зберігання цінних паперів, придбаних за кошти учасників ФБУ, та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій за такими цінними паперами, може здійснюватися ним в межах власного рахунку. Права власності на цінні папери, придбані за кошти учасників кожного ФБУ та на цінні папери самого зберігача, повинні обліковуватися зберігачем на окремих рахунках у цінних паперах в системі обліку прав власності на цінні папери."; 5) у статті 5: абзац п`ятий частини першої після слів "про додаткові пенсійні виплати" доповнити словом "відповідно"; абзац шостий частини першої викласти в такій редакції: „внески, спрямовані уповноваженими банками до додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ, включаються до складу валових витрат таких уповноважених банків."; доповнити частинами другою та третьою такого змісту: "Винагорода за управління коштами ФБУ складає такі види: за проведення довірчих операцій. Розраховується як відсоток від доходу за іпотечними сертифікатами та/або іншими цінними паперами, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 7% такого доходу або як відсоток від вартості чистих активів ФБУ в управлінні для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 2% від середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштів ФБУ самостійно; за переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, не може перевищувати 3% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку; за виплату коштів у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку; за видачу учаснику ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, є фіксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку. Розмір винагороди уповноваженого банку визначається внутрішніми положеннями та зазначається в правилах ФБУ. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені Законом"; У зв`язку з цим частину другу вважати частиною четвертою; в частині четвертій слова „за управління ФБУ" замінити словами „за управління активами ФБУ 6) у статті 6 : частину першу викласти в такій редакції: „При досягненні учасниками пенсійного ФБУ пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок або при встановленні учаснику першої групи інвалідності у порядку, визначеному законодавством, учасники пенсійного ФБУ мають право на додаткові пенсійні виплати."; частину другу виключити; У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами другою - восьмою. в частині п`ятій після слів „банк спрямовує" доповнити словами „на оплату навчання,"; в частині шостій після слів "Цільові виплати сплачуються" доповнити словами "учасників дитячого ФБУ сплачуються"; частину сьому у після слова „періодичні" доповнити словами „та здійснюються шляхом безготівкового перерахування."; 7) статті 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. "Особливості оподаткування у разі дострокового розірвання договору довірчого управління"; Кошти, зняті з рахунка учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління, оподатковуються згідно з законодавством.; Вилучення коштів із дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення учасником дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування. ; У разі звернення учасника ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунка учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління уповноважений банк утримує з коштів, що знаходяться на рахунку учасника суму несплаченого податку з доходів фізичних осіб згідно чинного законодавства та перераховує його до бюджету.;" 8) у статті 8 : пункт другий доповнити реченням такого змісту: "Укладення нових договорів пенсійних вкладів припиняється."; пункт третій викласти в такій редакції: „Уповноважені банки до випуску в обіг іпотечних сертифікатів мають право спрямовувати кошти, залучені у ФБУ, на придбання цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, з подальшою обов'язковою конвертацією таких цінних паперів в іпотечні сертифікати"; 9) у статті 9 : після пункту 2 доповнити двома пунктами такого змісту: "3. Уповноваженим банкам привести діючі Правила ФБУ у відповідність до норм цього Закону. 4. Уповноваженим банкам, в термін до 1 січня 2008 року, привести склад інвестиційних портфелів ФБУ у відповідність до норм цього Закону." У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 5-7. у першому реченні пункту 5 слова "недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати" замінити словами "недержавних неприбуткових самоврядних організацій - Будівельної палати України та Будівельних палат міст та регіонів як галузевих регіональних торгово-промислових палат ". у другому та третьому реченнях пункту 5 слова "Будівельної палати міста Києва" замінити словами " Будівельних палат" ; у частині другій пункту 5 слова "статті 12" змінити на слова "статті 12-14". останній абзац пункту 6 виключити. після пункту 6 доповнити пунктом такого змісту: "7. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: проаналізувати за підсумками 2000 - 2005 та 2006 - 2010 років роботу ФБУ, створених уповноваженими банками відповідно до цього Закону, та розглянути питання щодо доцільності використання досвіду ФБУ в організації роботи системи недержавного пенсійного забезпечення України." У зв'язку з цим пункт 7 вважати відповідно пунктом 8..  
Враховано    
408. 2) друге речення частини другої статті 2 доповнити словами "кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.";   -52- Ляпіна К.М.
Підпункти 2,3, 5 пункту 20 розділу І виключити.  
Відхилено    
409. 3) у статті 4:       
410. частину шосту статті 4 викласти у такій редакції:       
411. "Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів та/або інших іпотечних цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, які мають зберігатися у зберігача цінних паперів на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім`я уповноваженого банку з відповідною відміткою.";       
412. доповнити частинами такого змісту: "Цінні папери, придбані за кошти учасників ФБУ, мають зберігатися та обліковуватися у зберігача. Зберігачем цих цінних паперів може бути тільки юридична особа - банк, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку згідно з законодавством.       
413. В разі, якщо зберігачем є уповноважений банк відповідно до цього Закону, надання послуг щодо зберігання цінних паперів, придбаних за кошти учасників ФБУ, та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій за такими цінними паперами, може здійснюватися ним в межах власного рахунку.       
414. Права власності на цінні папери, придбані за кошти учасників кожного ФБУ та на цінні папери самого зберігача, повинні обліковуватися зберігачем на окремих рахунках у цінних паперах в системі обліку прав власності на цінні папери.";       
415. 4) статтю 5 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:       
416. "Винагорода за управління коштами ФБУ складає такі види:       
417. за проведення довірчих операцій. Розраховується як відсоток від доходу за іпотечними сертифікатами, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 7% такого доходу. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштів ФБУ самостійно;   -53- Ляпіна К.М.
В підпункті 4 пункту 20 розділу І слова "кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України" виключити.  
Відхилено    
418. за переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, не може перевищувати 3% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;       
419. за виплату коштів у зв'язку з порушенням учасником Правил ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5% та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;       
420. за видачу учаснику ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, є фіксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку.       
421. Розмір винагороди уповноваженого банку визначається Правлінням банку та зазначається в правилах ФБУ. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені цією статтею.";       
422. У зв`язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;       
423. 5) пункт 3 статті 8 після слів "придбання цінних паперів" доповнити словами "кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України та";       
424. 21. У частині одинадцятій статті 4 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103):   -54- Ляпіна К.М.
Підпункти пункт 21 розділу І виключити.  
Відхилено   21. У Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103):  
425. доповнити абзац шістнадцятий словами "у разі інвестування в іпотечні цінні папери, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ"; абзац дев`ятнадцятий викласти у такій редакції: "придбавати або додатково інвестувати в облігації, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ, у разі якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає спекулятивному рівню або не визначений за національною шкалою, визначеною законодавством України, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ"; абзац двадцять третій викласти у такій редакції: "придбавати або додатково інвестувати в інші активи, кредитний рейтинг яких не визначено або відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ"; доповнити новим абзацом такого змісту: "Якщо кредитний рейтинг цінних паперів знизився до спекулятивного рівня за національною шкалою, визначеною законодавством України, диверсифіковані ІСІ, в порядку та в строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зобов`язані привести свої активи до вимог цього Закону";   -55- Святаш Д.В.
У абзацах другому, третьому та п'ятому п.21 розділу І слова " шістнадцятий", "дев'ятнадцятий", "двадцять третій" змінити відповідно на слова"третій", "шостий" та "десятий"  
Враховано   У статті 34: Частини третю та четверту викласти у такій редакції: „Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та які не отримала рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та які не отримала рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.". Частину шосту викласти у такій редакції: „Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону." Після чатини дев'ятої доповнити нову частину такого змісту: "Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, ІСІ (крім венчурного фонду), в порядку та в строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов`язані привести свої активи до вимог цього Закону." У зв'язку з цим частину десяту вважати відповідно частиною одинадцятою. 2) Частину сьому статті 48 доповниит новим абзацом такого змісту: „рейтингову оцінку ІСІ (у разі така рейтингова оцінка вимагається відповідно до Закону).".  
    -56- Соболєв С.В.
Пункт 21 розділу І проекту Закону викласти у наступній редакції: „21.У Законі України „Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року №2299-ІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №21 (25.05.2001), ст. 103): 1)Частину третю та четверту статті 34 викласти у наступній редакції: „Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та які не отримала рейтингову оцінку відповідно до закону, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ. Вартість цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, та які не отримала рейтингову оцінку відповідно до закону, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.". 2)Частину шосту статті 34 викласти у наступній редакції: „Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі або з цінних паперів, які не отримали рейтингової оцінки відповідно до закону." 3)Частину десяту статті 34 викласти у наступній редакції: "Якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтинговою шкалою, ІСІ (крім венчурного фонду), в порядку та в строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов`язані привести свої активи до вимог цього Закону"; У зв'язку з цим частину десяту статті 34 Закону вважати частиною одинадцятою статті 34 Закону. 4)У частині сьомій статті 48: крапку після слів „відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ" замінити на крапку з комою; після останнього абзацу додати абзац наступного змісту: „рейтингову оцінку ІСІ (у разі така рейтингова оцінка вимагається відповідно до Закону)."  
Враховано    
426. 22. Пункт 8.2 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради, 2001 р., № 10; ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 10-11, ст. 86; № 14, ст. 94; № 24, ст. 154; № 30, ст. 247; № 37, ст. 308; 2004 р., № 8, ст. 64, № 11, ст. 140; № 17-18, ст. 250) доповнити підпунктом 8.2.3 такого змісту:      22. Пункт 8.2 статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов`язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради, 2001 р., № 10; ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 р., № 10-11, ст. 86; № 14, ст. 94; № 24, ст. 154; № 30, ст. 247; № 37, ст. 308; 2004 р., № 8, ст. 64, № 11, ст. 140; № 17-18, ст. 250) доповнити підпунктом 8.2.3 такого змісту:  
427. "8.2.3. Право податкової застави не поширюється:      "8.2.3. Право податкової застави не поширюється:  
428. на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, та грошові доходи від цих іпотечних активів, до повного виконання емітентом зобов`язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю."      на іпотечні активи, що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю, та грошові доходи від цих іпотечних активів, до повного виконання емітентом зобов`язань за цим випуском іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю."  
429. на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій"      на склад іпотечного покриття та грошові доходи від нього до повного виконання емітентом зобов'язань за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій"  
430. 23. Статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 47, ст. 646; № 47, ст. 647; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 1999 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 15, ст. 100; № 36, ст. 266; 2003 р.. № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 3, ст. 181; № 17-18, ст. 250; № 16, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту: "Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням залучених від фізичних та юридичних осіб коштів, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об`єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва або фонди операцій з нерухомістю, створені відповідно до законодавства".   -57- Васадзе Т.Ш.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 23 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "23. Статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 47, ст. 646; № 47, ст. 647; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 1999 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 15, ст. 100; № 36, ст. 266; 2003 р.. № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 3, ст. 181; № 17-18, ст. 250; № 16, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту: "Інвестування об`єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням залучених від фізичних та юридичних осіб коштів ( у тому числі в управління) може здійснюватися через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, пенсійниіні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства."  
Враховано   23. Статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 47, ст. 646; № 47, ст. 647; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 1999 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 15, ст. 100; № 36, ст. 266; 2003 р.. № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 3, ст. 181; № 17-18, ст. 250; № 16, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту: "Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об`єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості". 24. Частину 1 статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48; ст. 372) : доповнити пунктом 17 такого змісту : "17) придбавати цінні папери, кредитний рейтинг яких не визначено рейтингових агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;" доповнити пунктом 18 такого змісту : "18) придбавати цінні папери емітентів, кредитний рейтинг яких не визначено уповноваженим рейтингових агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;" доповнити пунктом 19 такого змісту : "19) тримати кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків, кредитний рейтинг яких не визначено рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;"  
    -58- Горбаль В.М.
З метою приведення тексту Закону України "Про інвестиційну діяльність" у відповідність сучасній нормотворчій практиці частину 23 розділу І доповнити пунктом 1) у наступній редакції: 1) "У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 47, ст. 646; № 47, ст. 647; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 1999 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 15, ст. 100; № 36, ст. 266; 2003 р.. № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 3, ст. 181; № 17-18, ст. 250; № 16, ст. 238) слова: "слова "народне господарство", "Кримська АРС", "Рад народних депутатів", "на Україні", "республіканський", "республіканський державний", "колективній власності", "республіки" замінити відповідно словами "економіка", "Автономна Республіка Крим та місцеві ради", "в Україні", "загальнодержавний" у відповідних відмінках; "приватній власності", "України" у відповідних відмінках". Частину 23 розділу І доповнити пунктом 2) у наступній редакції: "Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності на Україні, регулюються цим Законом, Законами України "Про захист іноземних інвестицій на Україні", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про угоди про розподіл продукції", "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" іншими законодавчими актами України." 2. Частину 23 розділу І викласти у такій редакції: "23. Статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 47, ст. 646; № 47, ст. 647; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 1999 р., № 31, ст. 248; 2002 р., № 15, ст. 100; № 36, ст. 266; 2003 р.. № 10-11, ст. 86; № 30, ст. 247; 2004 р., № 3, ст. 181; № 17-18, ст. 250; № 16, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту: "Інвестування в об'єкти житлової нерухомості за рахунок недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, випуск цільових облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості, випуск деривативів, за якими виникають права та/або зобов'язання придбати або продати об'єкт житлової нерухомості на визначених умовах".  
Враховано частково    
    -59- Джоджик Я.І.
Пункт 23 розділу І виключити  
Відхилено    
    -60- Давимука С.А.
Пункт 23 розділу І виключити  
Відхилено    
    -61- Національний банк України
Пункт 23 розділу І виключити  
Відхилено    
    -62- Веревський А.М.
24. Частину 1 статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48; ст. 372) : доповнити пунктом 17 такого змісту : "17) придбавати цінні папери, кредитний рейтинг яких не визначено рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;" доповнити пунктом 18 такого змісту : "18) придбавати цінні папери емітентів, кредитний рейтинг яких не визначено рейтингових агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;" доповнити пунктом 19 такого змісту : "19) тримати кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків, кредитний рейтинг яких не визначено рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України;"  
Враховано    
431. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
432. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
433. 2. Кабінету Міністрів України:      2. Кабінету Міністрів України:  
434. у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
435. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо національного рейтингування в Україні;   -63- Ляпіна К.М.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ виключити.  
Відхилено   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо національного рейтингування в Україні;  
436. у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
437. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
438. забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;      забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;  
439. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.      забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.