Кількість абзаців - 72 Таблиця поправок


про холдингові компанії в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про холдингові компанії в Україні      Про холдингові компанії в Україні  
3. Цей Закон визначає загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації.      Цей Закон визначає загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації.  
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
6. державна холдингова компанія - холдингова компанія, утворена у формі відкритого акціонерного товариства, не менш як 75 відсотків акцій якого належить державі;   -1- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У статті 1 у визначенні "державна холдингова компанія" слова та цифри "не менш як 75" замінити на слова та цифри "100 відсотків".  
Враховано   державна холдингова компанія - холдингова компанія, утворена у формі відкритого акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі;  
7. корпоративне підприємство - господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє та здійснює управління холдингова компанія;   -2- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У статті 1 у визначенні "корпоративне підприємство" слова "та здійснює управління" замінити словами "користується та розпоряджається".  
Враховано   корпоративне підприємство - господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія;  
8. холдингова компанія - відкрите акціонерне товариство, яке володіє та здійснює управління холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств;   -3- Горбаль В.М.
У ст. 1: У частині 3 слово "корпоративне" замінити словом "дочірнє"; у частині 4 слова "двох або більше корпоративних підприємств" замінити словами "одного або більше дочірніх підприємств";  
Відхилено   холдингова компанія - відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств;  
    -4- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У статті 1 у визначенні "холдингова компанія "слова "та здійснює управління" замінити словами "користується та розпоряджається".  
Враховано    
9. холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) - пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який становить 60 відсотків і більше статутного фонду цього підприємства і яким володіє та здійснює управління холдингова компанія.   -5- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У статті 1 у визначенні "холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) слова "і яким володіє та здійснює управління холдингова компанія" замінити словами "який внесено до статутного фонду холдингової компанії".  
Враховано   холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) - пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, який становить 60 відсотків і більше статутного фонду цього підприємства, який внесено до статутного фонду холдингової компанії.  
    -6- Горбаль В.М.
У частині 5 ст. 1 слово "корпоративного" замінити словом "дочірнього", слова "60 відсотків і більше" замінити словами "більше 50 відсотків";  
Відхилено    
10. Термін "контроль над господарським товариством" застосовується у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".   -7- Горбаль В.М.
Частину 6 ст. 1 виключити.  
Враховано    
    -8- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Друге речення статті 1 вилучити.  
Враховано    
11. Стаття 2. Законодавство України про холдингові компанії      Стаття 2. Законодавство України про холдингові компанії  
12. 1. Законодавство України про холдингові компанії складається з цього Закону, Закону України "Про господарські товариства", інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та їх корпоративних підприємств.   -9- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У частині 1 статті 2 після слів "цього Закону" додати слова "Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України".  
Враховано   1. Законодавство України про холдингові компанії складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про господарські товариства", інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність холдингових компаній та їх корпоративних підприємств.  
    -10- Горбаль В.М.
Частину 1 статті 2 після слів "цього Закону," доповнити словами "Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України"; слово "корпоративних" замінити словом "дочірніх".  
Враховано частково    
13. 2. Порядок утворення, діяльності і ліквідації холдингових компаній регулюється Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -11- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У частині 2 статті 2 після слова "регулюється" додати слова "Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України".  
Враховано   2. Порядок утворення, діяльності і ліквідації холдингових компаній регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
14. 3. У разі коли міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.      3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.  
15. Стаття 3. Способи утворення холдингових компаній   -12- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Назву статті 3 викласти в такій редакції: "Створення холдингових компаній";  
Враховано редакційно   Стаття 3. Утворення холдингових компаній  
16. 1. Холдингові компанії можуть утворюватися:      1. Холдингові компанії можуть утворюватися:  
17. а) органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному фонді холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);      а) органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками шляхом об'єднання у статутному фонді холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв);  
18. б) іншими суб'єктами на договірних засадах.      б) іншими суб'єктами на договірних засадах.  
19. 2. У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання. Проекти установчих документів холдингових компаній, які утворюються за умови отримання зазначеного дозволу, підлягають погодженню з відповідним органом Антимонопольного комітету України.   -13- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 3 слово "або" замінити словом "та".  
Відхилено   2. У випадках, передбачених законодавством, холдингові компанії утворюються за умови попереднього отримання дозволу відповідного органу Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання. Проекти установчих документів холдингових компаній, які утворюються за умови отримання зазначеного дозволу, підлягають погодженню з відповідним органом Антимонопольного комітету України.  
20. 3. Назва "холдингова компанія" ("державна холдингова компанія") та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно суб'єктів господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам цього Закону. Інші суб'єкти господарювання не мають права використовувати у своїх назвах такі словосполучення і не підлягають державній реєстрації за такою назвою.   -14- Горбаль В.М.
У частині 3 статті 3 слова "лише стосовно суб'єктів" замінити словами "лише тими суб'єктами".  
Враховано   3. Найменування "холдингова компанія" ("державна холдингова компанія") та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише тими суб'єктами господарювання, установчі документи та діяльність яких відповідають вимогам цього Закону. Інші суб'єкти господарювання не мають права використовувати у своїх найменуваннях такі словосполучення і не підлягають державній реєстрації за такою назвою. 4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід'ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Державна реєстрація холдингових компаній проводиться державним реєстратором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших нормативно правових актів. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації забезпечує ведення Державного реєстру холдингових компаній України.  
    -15- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Статтю 3 законопроекту доповнити новою частиною виклавши її в такій редакції "4. Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід'ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Державна реєстрація холдингових компаній проводиться державним реєстратором, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інших актів законодавства. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації забезпечує ведення Державного реєстру холдингових компаній України."  
Враховано    
21. Стаття 4. Прийняття рішення про утворення холдингової компанії      Стаття 4. Прийняття рішення про утворення холдингової компанії  
22. Рішення про утворення холдингової компанії приймається особами, які є власниками холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), та оформлюється відповідним договором.   -16- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 4 слова "відповідним договором" замінити словами "договором, відповідно до законодавства України". Статтю 4 доповнити частиною 2 у наступній редакції: "Інформація про утворені відповідно до законодавства України холдингові компанії друкується у офіційних засобах масової інформації."  
Враховано по суті в тексті закону  1. Рішення про утворення холдингової компанії приймається особами, які є власниками холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), та оформлюється відповідним договором.  
23. Стаття 5. Особливості утворення та діяльності холдингової компанії      Стаття 5. Особливості утворення та діяльності холдингової компанії  
24. 1. Статутний фонд холдингової компанії формується за рахунок внесків засновників у вигляді холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а також додаткових внесків у вигляді майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії. Частка у вигляді майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати 10 відсотків статутного фонду холдингової компанії.   -17- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У частині 1 статті 5 цифри "10" замінити на цифри "20".  
Враховано   1. Статутний фонд холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії. Частка у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати 20 відсотків статутного фонду холдингової компанії.  
25. 2. У разі коли до порядку денного загальних зборів акціонерів холдингової компанії включено питання про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств і/або ліквідацію холдингової компанії, такі загальні збори визнаються правоможними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, що мають відповідно до статуту холдингової компанії більш як 60 відсотків голосів.   -18- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У першому реченні частині 2 статті 5 цифри "60" замінити на цифри "80."  
Враховано   2. У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів холдингової компанії включено питання про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств та/або ліквідацію холдингової компанії, такі загальні збори визнаються правоможними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), що мають відповідно до статуту холдингової компанії більш як 80 відсотків голосів.  
    -19- Горбаль В.М.
У частині 2 статті 5 слова "корпоративних" замінити словами "дочірніх".  
Відхилено    
26. Прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств і ліквідацію холдингової компанії належить до виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії. Зазначені рішення приймаються більшістю у три четверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.   -20- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Друге речення частини 2 статті 5 доповнити такими словами "з урахуванням обмежень встановлених цим Законом."  
Враховано   Прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств або ліквідацію холдингової компанії належить до виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії. Зазначені рішення приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах, з урахуванням, обмежень встановлених цим Законом.  
27. 3. Статутом холдингової компанії встановлюються обмеження щодо угод, які мають право укладати органи управління компанії, а також випуску цінних паперів.   -21- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У частині 3 статті 5 слова "щодо угод, які мають право укладати" замінити словами "щодо правочинів, які мають право вчиняти".  
Враховано   3. Статутом холдингової компанії встановлюються обмеження щодо правочинів, які мають право вчиняти органи управління компанії, а також випуску цінних паперів.  
28. 4. Господарське товариство не може мати у власності цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є.   -22- Горбаль В.М.
У частині 4 статті 5 слово "корпоративних" замінити словом "дочірніх".  
Відхилено   4. Господарське товариство не може мати у власності цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є. 5. До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії належить вирішення питань: формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо корпоративних підприємств; визначення напрямів та порядку використання прибутку корпоративних підприємств; затвердження планів виробничого та соціального розвитку корпоративних підприємств. До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії законом або статутом може бути також віднесене вирішення інших питань.  
    -23- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Статтю 5 доповнити новою частиною виклавши її в такій редакції: "5. До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії належить вирішення питання: формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо корпоративних підприємств; визначення напрямів та порядку використання прибутку корпоративних підприємств; затвердження планів виробничого та соціального розвитку корпоративних підприємств. До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії законом або статутом може бути також віднесене вирішення інших питань.  
Враховано    
29. Стаття 6. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній      Стаття 6. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній  
30. 1. Державні холдингові компанії утворюються органами, уповноваженими управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками відповідно до законодавства.   -24- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції: "1. Державні холдингові компанії утворюються органами, уповноваженими управляти державним майном та/або державними органами приватизації. Єдиним акціонером державної холдингової компанії від моменту її створення до завершення процедури приватизації або припинення є держава."  
Враховано   1. Державні холдингові компанії утворюються органами, уповноваженими управляти державним майном та/або державними органами приватизації. Єдиним акціонером державної холдингової компанії від моменту її утворення до завершення процедури приватизації або припинення є держава.  
31. 2. Засновниками державних холдингових компаній у процесі корпоратизації є органи, уповноважені управляти державним майном. Засновниками державних холдингових компаній у процесі приватизації є органи, уповноважені управляти державним майном, і/або державні органи приватизації відповідно до законодавства.   -25- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Перше речення частини 2 статті 6 викласти в такій редакції: "2. Засновниками державних холдингових компаній у процесі корпоратизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном. Засновниками державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном, та/або державні органи приватизації відповідно до законодавства."  
Враховано   2. Засновниками державних холдингових компаній у процесі корпоратизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном. Засновниками державних холдингових компаній у процесі приватизації державних підприємств є органи, уповноважені управляти державним майном, та/або державні органи приватизації відповідно до законодавства.  
32. Статутний фонд державної холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств.   -26- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Друге речення частини 2 статті 6 доповнити словами "у встановленому законодавством порядку."  
Враховано   Статутний фонд державної холдингової компанії формується за рахунок належних державі акцій (часток, паїв) відповідних господарських товариств у встановленому законодавством порядку.  
    -27- Горбаль В.М.
Абзац 2 частини 2 статті 6 після слів "належних державі" доповнити словами "та іншим засновникам".  
Відхилено    
33. 3. Галузі або сфери діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації, визначаються Кабінетом Міністрів України.   -28- Горбаль В.М.
Частину 3 статті 6 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством України".  
Відхилено   3. Галузі або сфери діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
34. 4. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації може бути:      4. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації може бути:  
35. підприємство;      державне підприємство;  
36. орган, уповноважений управляти державним майном.      орган, уповноважений управляти державним майном.  
37. Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі приватизації може бути:      Ініціатором утворення державної холдингової компанії в процесі приватизації може бути:  
38. державний орган приватизації;      державний орган приватизації;  
39. підприємство, щодо якого прийняте рішення про приватизацію;      підприємство, щодо якого прийнято рішення про приватизацію;  
40. господарські товариства, утворені в процесі корпоратизації.      господарські товариства, утворені в процесі корпоратизації.  
41. 5. Ініціатор утворення державної холдингової компанії подає органу, уповноваженому управляти державним майном:      5. Ініціатор утворення державної холдингової компанії подає органу, уповноваженому управляти державним майном:  
42. обґрунтування доцільності утворення державної холдингової компанії;      обґрунтування доцільності утворення державної холдингової компанії;  
43. перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства;   -29- Горбаль В.М.
У абзаці 3 частини 5 статті 6 слово "корпоративні" замінити словом "дочірні".  
Відхилено   перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства;  
44. проект статуту державної холдингової компанії.      проект статуту державної холдингової компанії.  
45. У разі коли ініціатором утворення державної холдингової компанії є орган, уповноважений управляти державним майном, перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства, і проект статуту державної холдингової компанії готує цей орган.   -30- Горбаль В.М.
Абзац 4 частини 5 статті 6 викласти у наступній редакції: "У разі коли ініціатором утворення державної холдингової компанії є орган, уповноважений управляти державним майном, перелік документів, визначений абзацами 2-4 цієї частини готує цей орган."  
Враховано частково   У разі якщо ініціатором утворення державної холдингової компанії є орган, уповноважений управляти державним майном, перелік підприємств та їх структурних підрозділів, на базі яких пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпоративні підприємства, і проект статуту державної холдингової компанії готує цей орган.  
46. 6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації та приватизації приймає орган, уповноважений управляти державним майном, і (або) державний орган приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.      6. Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації та приватизації приймає орган, уповноважений управляти державним майном, та/або державний орган приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  
47. 7. Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та Фондом державного майна України.      7. Порядок утворення державних холдингових компаній затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Фондом державного майна України.  
48. 8. Управління пакетами акцій державних холдингових компаній здійснюється відповідно до законодавства.      8. Управління пакетами акцій державних холдингових компаній здійснюється відповідно до законодавства.  
49. 9. Акції державних холдингових компаній не можуть бути передані в управління уповноваженим особам, у майні яких частка державної власності становить менш як 75 відсотків.   -31- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Частину 9 статті 6 викласти в такій редакції: "9. Акції державних холдингових компаній не можуть бути передані в управління будь-яким особам. Державні пакети акцій (частки, паї) та державне майно, які були передані державою до статутного фонду державної холдингової компанії, не можуть бути відчужені або перебувати в заставі, використанні для формування статутних фондів будь-яких підприємств."  
Враховано   9. Акції державних холдингових компаній не можуть бути передані в управління будь-яким особам. Державні пакети акцій (частки, паї) та державне майно, які були передані державою до статутного фонду державної холдингової компанії, не можуть бути відчужені або перебувати в заставі, використані для формування статутних фондів будь-яких підприємств.  
50. 10. Обов'язковою умовою для прийняття засновником рішення про збільшення статутного фонду державної холдингової компанії на суму внесених інвестицій є залишення у державній власності пакета акцій (часток, паїв) у розмірі не менш як 75 відсотків статутного фонду компаній.   -32- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Частину 10 статті 6 виключити.  
Враховано    
51. 11. Державній холдинговій компанії забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження акцій (часток, паїв) або майна, внесених до її статутного фонду, до прийняття рішення про її приватизацію.   -33- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
У частині 11 статті 6 слова "до прийняття рішення про приватизацію" замінити словами "до завершення процесу її приватизації."  
Враховано   10. Державній холдинговій компанії забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до відчуження акцій (часток, паїв) або майна, внесених до її статутного фонду, до завершення процесу її приватизації.  
52. 12. Державна холдингова компанія не може бути корпоративним підприємством іншої холдингової компанії.   -34- Горбаль В.М.
У частині 12 статті 6 слово "корпоративним" замінити словом "дочірнім".  
Відхилено   11. Державна холдингова компанія не може бути корпоративним підприємством іншої холдингової компанії.  
53. 13. Підготовку до продажу акцій (часток, паїв) державної холдингової компанії проводять її засновник (засновники) та державні органи приватизації у встановленому законодавством порядку. При цьому акції корпоративних підприємств, внесені до її статутного фонду, не передаються державним органам приватизації з метою їх подальшого продажу.   -35- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Частину 13 статті 6 викласти в такій редакції "12. Підготовку до продажу акцій державної холдингової компанії проводять її засновник (засновники) та державні органи приватизації у встановленому законодавством порядку, з урахуванням особливостей встановлених цим Законом. При цьому акції корпоративних підприємств, внесені до її статутного фонду, не передаються державним органам приватизації з метою їх подальшого продажу. Рішення про приватизацію державної холдингової компанії може бути прийнято лише після прийняття рішення про приватизацію всіх корпоративних підприємств, пакети акцій яких передано до статутного фонду такої холдингової компанії."  
Враховано   12. Рішення про приватизацію державної холдингової компанії може бути прийнято лише після прийняття рішення про приватизацію всіх корпоративних підприємств, пакети акцій яких передано до статутного фонду такої холдингової компанії. Підготовку до продажу акцій державної холдингової компанії проводять її засновник (засновники) та державні органи приватизації у встановленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. При цьому акції корпоративних підприємств, внесені до її статутного фонду, не передаються державним органам приватизації з метою їх подальшого продажу.  
    -36- Горбаль В.М.
У частині 13 статті 6 слово "корпоративним" замінити словом "дочірнім".  
Відхилено    
54. 14. Пакети акцій (часток, паїв) або інше майно, передані до статутного фонду державної холдингової компанії, є власністю компанії з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -37- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Доповнити закон новою статтею 7 виклавши її в такій редакції: "Стаття 7. Особливості управління холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв), переданими до статутного фонду державних холдингових компаній 1. Про проведення загальних зборів акціонерів (учасників) корпоративного підприємства виконавчий орган такого підприємства зобов'язаний письмово повідомити державну холдингову компанію та орган уповноважений управляти державним майном, відповідно до вимог законодавства, що регулює порядок скликання загальних зборів. 2. Повідомлення про проведення загальних зборів повинне містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження товариства; дата, час та місце проведення загальних зборів; час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному; інші відомості передбачені законодавством. 3. Державна холдингова компанія спільно з органом уповноваженим управляти державним майном, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, обирає представника, який буде представляти інтереси холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства. 4. Орган уповноважений управляти державним майном зобов'язаний прийняти рішення з кожного питання внесеного до порядку денного загальних зборів та надати відповідне доручення на голосування представнику в термін та в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. 5. Представник має право приймати участь в загальних зборах тільки після отримання відповідного доручення на голосування від органу уповноваженого управляти державним майном."  
Враховано   13. Пакети акцій (часток, паїв) або інше майно, передані до статутного фонду державної холдингової компанії, є власністю цієї компанії з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Стаття 7. Особливості управління холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв), переданим до статутного фонду державних холдингових компаній 1. Про проведення загальних зборів акціонерів (учасників) корпоративного підприємства виконавчий орган такого підприємства зобов'язаний письмово повідомити державну холдингову компанію та орган, уповноважений управляти державним майном, відповідно до вимог законодавства, що регулює порядок скликання загальних зборів. 2. Повідомлення про проведення загальних зборів повинне містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження товариства; дата, час та місце проведення загальних зборів; час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному; інші відомості, передбачені законодавством. 3. Державна холдингова компанія спільно з органом, уповноваженим управляти державним майном, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, обирає представника, який буде представляти інтереси холдингової компанії на загальних зборах корпоративного підприємства. 4. Орган, уповноважений управляти державним майном, зобов'язаний прийняти рішення з кожного питання внесеного до порядку денного загальних зборів, та надати відповідне доручення на голосування представнику в термін та в порядку, визначені Кабінетом Міністрів України. 5. Представник має право брати участь в загальних зборах тільки після отримання відповідного доручення на голосування від органу, уповноваженого управляти державним майном.  
55. Стаття 7. Аудиторська перевірка холдингової компанії      Стаття 8. Аудиторська перевірка  
56. Холдингова компанія щороку забезпечує проведення аудиторських перевірок своєї фінансово-господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності своїх корпоративних підприємств за результатами звітного року.   -38- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 8. Аудиторська перевірка 1. Аудиторська перевірка холдингової компанії та її корпоративних підприємств здійснюється щорічно відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність". Холдингова компанія здійснює проведення внутрішнього аудиту (контролю) своїх корпоративних підприємств."  
Враховано частково   1. Аудиторська перевірка холдингової компанії та її корпоративних підприємств здійснюється щорічно відповідно до закону.  
57. Аудит результатів діяльності холдингової компанії проводиться відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність".      Холдингова компанія здійснює проведення внутрішнього аудиту (контролю) своїх корпоративних підприємств.  
58. Стаття 8. Оприлюднення інформації про діяльність холдингової компанії   -39- Горбаль В.М.
У статті 8 слово "корпоративних" замінити словом "дочірніх".  
Відхилено   Стаття 9. Оприлюднення інформації про холдингову компанію  
59. Холдингова компанія повинна один раз на рік публікувати в засобах масової інформації відомості про свої баланси, прибутки і витрати та відомості про баланси, прибутки і витрати своїх корпоративних підприємств, а також перелік суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з холдинговою компанією, і перелік пов'язаних з нею осіб за формою, встановленою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом України.   -40- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Статтю 8 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Оприлюднення інформації про холдингову компанію 1. Протягом місяця з дня реєстрації холдингової компанії, така компанія в офіційному друкованому органі має оприлюднити інформацію про напрями свої діяльності. 2. Холдингова компанія протягом всього періоду своєї діяльності повинна не рідше одного разу на рік оприлюднювати власну консолідовану фінансову звітність та фінансову звітність своїх корпоративних підприємств."  
Враховано частково   1. Протягом місяця з дня державної реєстрації холдингової компанії така компанія в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку має оприлюднити інформацію про напрями своєї діяльності. 2. Холдингова компанія протягом всього періоду своєї діяльності повинна не рідше одного разу на рік оприлюднювати свою консолідовану фінансову звітність та фінансову звітність своїх корпоративних підприємств.  
60. Стаття 9. Ліквідація холдингової компанії      Стаття 10. Ліквідація холдингової компанії  
61. Ліквідація холдингової компанії здійснюється згідно із законодавством, а також у разі:      Ліквідація холдингової компанії здійснюється згідно із законодавством, а також у разі:  
62. ліквідації всіх корпоративних підприємств холдингової компанії та залишення у статутному фонді холдингової компанії холдингового корпоративного пакета акцій (часток, паїв) тільки одного корпоративного підприємства;   -41- Горбаль В.М.
У абзаці 2 статті 9 слово "корпоративних" замінити словом "дочірніх"; слова "корпоративного підприємства" замінити словами "дочірнього підприємства". Статтю 9 доповнити абзацом 3 у наступній редакції: "скасування рішення про надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання."  
Враховано частково   ліквідації всіх корпоративних підприємств холдингової компанії та залишення у статутному фонді холдингової компанії холдингового корпоративного пакета акцій (часток, паїв) тільки одного корпоративного підприємства; скасування відповідним органом Антимонопольного комітету України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання;  
    -42- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Статтю 9 доповнити новим абзацом: "скасування відповідним органом Антимонопольного комітету України або Кабінетом Міністрів України дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб'єктів господарювання;".  
Враховано    
63. прийняття загальними зборами акціонерів холдингової компанії рішення про її ліквідацію.      прийняття загальними зборами акціонерів холдингової компанії рішення про її ліквідацію.  
64. Прикінцеві положення      Стаття 11. Прикінцеві положення  
65. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -43- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Прикінцеві положення доповнити частиною 2 такого змісту "2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 - 22, ст. 144): частини п'ять - сім статті 126 викласти в такій редакції: "5. Холдингова компанія - це відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств. 6. Якщо корпоративне підприємство з вини холдингової компанії опиниться у стані неплатоспроможності та буде визнано банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства. 7. Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються Законом України "Про холдингові компанії" та іншими нормативно-правовими актами."  
Враховано з техніко -юридичними правками  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Частини п'яту - сьому статті 126 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № № 18 - 22, ст. 144): викласти в такій редакції: "5. Холдингова компанія - це відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств. 6. Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства. 7. Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються Законом України "Про холдингові компанії в Україні" та іншими нормативно-правовими актами".  
66. 2. Холдингові компанії (державні холдингові компанії) та їх корпоративні підприємства, утворені в установленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести власні установчі документи у відповідність з вимогами цього Закону протягом трьох років від дня набрання чинності цим Законом без внесення плати за перереєстрацію.   -44- Горбаль В.М.
У частині 2 Прикінцевих положень слово "корпоративні" замінити словом "дочірні"; слова "протягом трьох років" замінити словами "протягом року".  
Відхилено   3. Холдингові компанії (державні холдингові компанії) та їх корпоративні підприємства, утворені в установленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести свої установчі документи у відповідність з вимогами цього Закону протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом без внесення плати за перереєстрацію.  
67. 3. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -45- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Доповнити прикінцеві положення новою частиною виклавши її в такій редакції "Запропонувати Президенту України скасувати Указ Президента України "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 19.02.1994 №55/94."  
Враховано з техніко -юридичними правками  4. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 5. Рекомендувати Президентові України скасувати Указ Президента України від 11 травня 1994 № 224 "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації". 6. Кабінету Міністрів України:  
68. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:      1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
69. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;   -46- Матвєєв В.Й.
Буждиган П.П.
Частину 4 "Прикінцевих положень" доповнити абзацом такого змісту "прийняти нормативні-правові акти, необхідні для виконання цього Закону; та доповнити положенням такого змісту "Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити порядок викупу державою акцій додаткових емісій в акціонерних товариства де є державна частка".  
Враховано з техніко -юридичними правками  подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; прийняти нормативно-правові акти, необхідні для виконання цього Закону;  
70. привести у відповідність з цим Законом власні нормативно-правові акти;      привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;  
71. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; 2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити порядок викупу державою акцій додаткових емісій в акціонерних товариствах у статутних фондах яких є державна частка.