Кількість абзаців - 210 Таблиця поправок


Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України   -1- Манчуленко Г.М.
Зарубінський О.О.
Корж В.Т.
Пропонується назву законопроекту викласти наступну: "Про Службу захисту інформації України".  
Враховано редакційно   про Державну службу захисту інформації  
3. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.      Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи організації та діяльності Державної служби захисту інформації.  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      1. У цьому Законі нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:  
7. 1) спеціальний зв'язок - забезпечення з використанням засобів криптографічного та/або технічного захисту інформації передачі інформації з обмеженим доступом з додержанням вимог законодавства щодо її захисту;   -2- Манчуленко Г.М.
Соломатін Ю.П.
Пропонується уніфікувати і чіткіше викласти визначення спеціального зв'язку.  
Враховано   спеціальний зв'язок - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом, по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах з використанням засобів криптографічного та/або технічного захисту інформації з додержанням вимог законодавства щодо її захисту; урядовий зв'язок - вид спеціального зв'язку, надання якого забезпечується державною системою урядового зв'язку;  
    -3- Андресюк Б.П.
Дати таке визначення терміну "урядовий зв'язок": урядовий зв'язок - вид спеціального зв'язку, надання якого забезпечується державною системою урядового зв'язку.  
Враховано    
8. 2) державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, яка функціонує для здійснення управління державою в мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, надзвичайних ситуацій та забезпечує додержання вимог законодавства під час передачі інформації, яка містить державну таємницю;      державна система урядового зв'язку - система спеціального зв'язку, яка призначена для забезпечення управління державою в мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечує додержання вимог законодавства з питань захисту інформації, яка містить державну таємницю;  
9. 3) абонент державної системи урядового зв'язку - посадова особа органу державної влади, органу місцевого самоврядування, військового формування, установи, підприємства і організації, яка в установленому порядку забезпечується урядовим зв'язком.      об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення), де здійснюється діяльність, пов'язана з інформацією, що підлягає захисту; державні інформаційні ресурси - інформація, яка є власністю держави та необхідність захисту якої визначено законодавством.  
10. Терміни "Національна система конфіденційного зв'язку", "інформаційно-телекомунікаційна система", "криптографічний захист інформації", "технічний захист інформації", "комплексна система захисту інформації", "електрозв'язок", "інформація з обмеженим доступом" вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному у Законах України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про інформацію".   -4- Кармазін Ю.А.
Шевчук С.В.
Крючков Г.К.
В окремій статті дати визначення статусу Служби, її повноваження і підконтрольності, змінивши нумерацію наступних статей.  
Враховано   2. Терміни "Національна система конфіденційного зв'язку", "інформаційно-телекомунікаційна система", "криптографічний захист інформації", "технічний захист інформації", "комплексна система захисту інформації", "інформація з обмеженим доступом" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному відповідно в законах України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про інформацію". Стаття 2. Статус Державної служби захисту інформації 1. Державна служба захисту інформації є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації. 2. Діяльність Державної служби захисту інформації спрямовується Кабінетом Міністрів України, який здійснює заходи щодо забезпечення її функціонування. 3. Державна служба захисту інформації підконтрольна Верховній Раді України. З питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України, Державна служба захисту інформації підпорядковується і підконтрольна Президентові України.  
11. Стаття 2. Основні завдання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 3. Основні завдання Державної служби захисту інформації  
12. 1. Основними завданнями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі також - Служба) є:      1. Основними завданнями Державної служби захисту інформації є:  
13. участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;      участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;  
14. забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників установ, підприємств і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;      забезпечення урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації, в установленому Президентом України порядку;  
15. забезпечення функціонування, безпеки і розвитку державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку;      забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку;  
16. створення та розвиток систем технічного та криптографічного захисту інформації;   -5- Зубов В.С.
Даний абзац після слів "захисту інформації" доповнити словами "яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом".  
Враховано   визначення вимог і порядку створення та розвитку систем технічного та криптографічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, забезпечення безпеки функціонування критичних елементів інфраструктури інформаційно-телекомунікаційних систем;  
17. здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;      здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;  
18. охорона об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації Служби.      охорона об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації Державної служби захисту інформації.  
19. Стаття 3. Основні принципи діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 4. Основні принципи діяльності Державної служби захисту інформації  
20. 1. Основними принципами діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є:      1. Основними принципами діяльності Державної служби захисту інформації є:  
21. законність;      законність;  
22. повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;      повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;  
23. єдиноначальність та централізація управління;      єдиноначальність та централізація управління;  
24. узгодження дій в особливий період (в умовах надзвичайного та воєнного стану, у разі виникнення надзвичайної ситуації) з Генеральним штабом Збройних Сил України та Службою безпеки України;      узгодження дій в особливий період (в умовах надзвичайного та воєнного стану, у разі виникнення надзвичайної ситуації) з Генеральним штабом Збройних Сил України, Службою безпеки України і центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту;  
25. відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.      відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.  
26. Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
27. Стаття 4. Загальна структура та чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 5. Загальна структура і чисельність Державної служби захисту інформації  
28. 1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має таку загальну структуру:      1. Загальну структуру Державної служби захисту інформації складають:  
29. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, до складу якого входять апарат Голови Служби; такі функціональні підрозділи: організації спеціального зв'язку; криптографічного захисту інформації; технічного захисту інформації; безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем; державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації; технічного озброєння та забезпечення; фінансовий; роботи з особовим складом; юридичний; інші згідно з організаційною структурою;      спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації, до складу якого входять апарат Голови Державної служби захисту інформації; функціональні підрозділи: організації спеціального зв'язку; криптографічного захисту інформації; технічного захисту інформації; безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем; державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації; технічного озброєння та забезпечення; фінансовий; роботи з особовим складом; юридичний та інші;  
30. регіональні органи спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані їм підрозділи (далі - регіональні органи);      регіональні органи;  
31. територіальні підрозділи спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - територіальні підрозділи).      територіальні підрозділи.  
32. 2. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюються навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи. До сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації належать державні підприємства, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань.      2. У Державній службі захисту інформації утворюються навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи. До сфери управління Державної служби захисту інформації належать державні підприємства, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань.  
33. 3. Загальна чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України становить 8250 осіб, з них до 7400 осіб рядового і начальницького складу.   -6- Андресюк Б.П.
Положення частини 3 статті 5 законопроекту врахувати у Прикінцевих положеннях. Частини 3 і 4 цієї статті викласти у такій редакції: "3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, регіональні органи, територіальні підрозділи, навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі підприємства і установи, зазначені у частині другій цієї статті, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах Державного казначейства України та рахунки в установах банків, у тому числі в іноземній валюті. 4. Чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації".  
Враховано   3. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації, регіональні органи, територіальні підрозділи, навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи, державні підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки відповідно в органах Державного казначейства України та в установах банків, у тому числі в іноземній валюті.  
34. 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, регіональні органи, територіальні підрозділи, навчальні, медичні, санаторно-курортні та інші заклади, науково-дослідні та науково-виробничі установи, підприємства і організації є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в органах Державного казначейства України (для бюджетних установ) та рахунки в установах банків (для інших організацій Служби), у тому числі в іноземній валюті.      4. Загальна чисельність особового складу Державної служби захисту інформації, її структура затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту інформації.  
35. Стаття 5. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 6. Голова Державної служби захисту інформації  
36. 1. Керівництво Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації здійснює Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, який несе особисту відповідальність за виконання покладених на неї завдань.      1. Керівництво Державною службою захисту інформації здійснює Голова Державної служби захисту інформації, який очолює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації та несе особисту відповідальність за виконання покладених на Державну службу захисту інформації завдань.  
37. 2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому законодавством порядку.   -7- Кармазін Ю.А.
Шевчук С.В.
Шибко В.Я.
Вказати в Законі, хто призначає і звільняє з посад керівництво Служби.  
Враховано   2. Голова Державної служби захисту інформації призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 3. Заступники Голови Державної служби захисту інформації призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державної служби захисту інформації. 4. Кількість заступників Голови Державної служби захисту інформації визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -8- Білорус О.Г.
Згідно з п.9-2 ст.116 Конституції України пропоную чітко встановити, що Голова Служби та його заступники призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.  
Відхилено Запропонована редакція відповідає встановленому порядку вирішення цих питань.   
38. Стаття 6. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації      Стаття 7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації  
39. 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації:      1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації:  
40. організовує, координує та контролює діяльність регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів, установ, підприємств і організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      організовує, координує та контролює діяльність регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів, установ, державних підприємств Державної служби захисту інформації;  
41. бере участь у формуванні і відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;      бере участь у формуванні і відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку;  
42. здійснює координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій з питань, що належать до компетенції Служби;      здійснює координацію діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військові формування), підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань, що належать до повноважень Державної служби захисту інформації;  
43. виконує контрольно-наглядові функції у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;   -9- Андресюк Б.П.
Даний абзац викласти у такій редакції: "здійснює державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису";  
Враховано   здійснює державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;  
44. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Служби, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України.      узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до повноважень Служби, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.  
45. 2. Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, чисельність його особового складу затверджує Кабінет Міністрів України.      2. Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації, граничну чисельність його особового складу затверджує Кабінет Міністрів України.  
46. Стаття 7. Колегія Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 8. Колегія Державної служби захисту інформації  
47. 1. У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія.      1. У Державній службі захисту інформації для колективного обговорення найважливіших напрямів діяльності цієї Служби та погодженого вирішення питань, що належать до її повноважень, утворюється колегія.  
48. 2. Положення про колегію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і її склад затверджує Голова Служби.      2. Положення про колегію Державної служби захисту інформації і її персональний склад затверджує Голова Державної служби захисту інформації.  
49. Стаття 8. Регіональні органи   -10- Надрага В.І.
Чіткіше виписати систему регіональних і територіальних підрозділів Служби.  
Враховано   Стаття 9. Регіональні органи та територіальні підрозділи Державної служби захисту інформації  
50. 1. З метою виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі утворюються регіональні органи спеціального зв'язку та захисту інформації.   -11- Зубов В.С.
Статтю 8 законопроекту викласти у такій редакції: "1. З метою виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі утворюються регіональні органи, а також територіальні підрозділи. 2. Положення про регіональні органи та територіальні підрозділи затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.. 3. Начальники регіональних органів та територіальних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації".  
Враховано   1. З метою виконання покладених на Державну службу захисту інформації завдань рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту інформації утворюються регіональні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також утворюються територіальні підрозділи для забезпечення урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України.  
51. 2. У регіональних органах можуть утворюватися підрозділи на окремих державних оборонних та інших стратегічних об'єктах, при військових формуваннях.      2. Положення про регіональні органи та територіальні підрозділи затверджує Голова Державної служби захисту інформації.  
52. 3. Положення про регіональні органи затверджує Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.      3. Начальники регіональних органів та територіальних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державної служби захисту інформації.  
53. 4. Начальників регіональних органів призначає на посади та звільняє з посад Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.      4. Гранична чисельність особового складу регіональних органів та територіальних підрозділів Державної служби захисту інформації затверджується Кабінетом Міністрів України.  
54. Стаття 9. Територіальні підрозділи       
55. 1. Територіальні підрозділи утворюються для забезпечення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України урядовим зв'язком з керівництвом Міністерства оборони України, вищим командуванням Збройних Сил України, інших військових формувань у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану.       
56. 2. Територіальні підрозділи забезпечують урядовим зв'язком Президента України, Голову Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України у разі виникнення надзвичайної ситуації.       
57. 3. Територіальні підрозділи утворюються Головою Служби у порядку, визначеному законодавством. Положення про територіальні підрозділи затверджує Голова Служби.       
58. 4. Начальники територіальних підрозділів призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.       
59. Розділ ІІІ. КАДРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ ІІІ. ОСОБОВИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
60. Стаття 10. Склад кадрів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 10. Особовий склад Державної служби захисту інформації  
61. 1. До особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України належать особи рядового і начальницького складу, які приймаються на службу за контрактом, і працівники, з якими укладається трудовий договір (контракт), та державні службовці (далі - працівники).      1. До особового складу Державної служби захисту інформації належать особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір.  
62. 2. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюються такі спеціальні звання:      2. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації встановлюються такі спеціальні звання:  
63. рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      рядовий Державної служби захисту інформації;  
64. сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      сержант Державної служби захисту інформації;  
65. прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      прапорщик Державної служби захисту інформації;  
66. молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      молодший лейтенант Державної служби захисту інформації;  
67. лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      лейтенант Державної служби захисту інформації;  
68. старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      старший лейтенант Державної служби захисту інформації;  
69. капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      капітан Державної служби захисту інформації;  
70. майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      майор Державної служби захисту інформації;  
71. підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      підполковник Державної служби захисту інформації;  
72. полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      полковник Державної служби захисту інформації;  
73. генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;      генерал-майор Державної служби захисту інформації;  
74. генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.      генерал-лейтенант Державної служби захисту інформації.  
75. 3. Порядок прийняття на службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України осіб рядового і начальницького складу та її проходження, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається положенням, яке затверджує Президент України.   -12- Зубов В.С.
У статті 10 законопроекту пункти 3-7 викласти у такій редакції: "3. На службу до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки. 4. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації. 5. Порядок прийняття на службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України осіб рядового і начальницького складу та її проходження, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається відповідними положеннями, які затверджує Президент України. 6. Громадяни України, які вперше приймаються на службу в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України і призначаються на посади осіб рядового і начальницького складу, складають Присягу такого змісту: "Я (прізвище, ім'я, по батькові) вступаючи на службу до Державної службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю присягу, то готовий нести відповідальність, установлену законом. 7. Час проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. 8. Окремі посади осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками у порядку визначеному Головою Служби. 9. Трудові відносини державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України регулюються законодавством про працю і державну службу".  
Враховано   3. На службу до Державної служби захисту інформації приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.  
76. 4. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України складають Присягу на вірність Українському народу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.      4. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби захисту інформації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань захисту інформації.  
77. 5. Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначає Голова Служби.      5. Порядок проходження служби в Державній службі захисту інформації осіб рядового і начальницького складу, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається цим Законом та положенням про проходження служби особами рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 6. У Державній службі захисту інформації діє Дисциплінарний та інші статути, які затверджуються законом.  
78. 6. Посади осіб рядового і начальницького складу можуть заміщатися цивільними особами у порядку визначеному Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.      7. Громадяни України, які вперше приймаються на службу в Державній службі захисту інформації на посади осіб рядового і начальницького складу, складають Присягу такого змісту: "Я (прізвище, ім'я, по батькові) вступаючи на службу до Державної службі захисту інформації, присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю присягу, то готовий нести відповідальність, згідно із законом".  
79. 7. Трудові відносини працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України регулюються законодавством про працю і державну службу.   -13- Андресюк Б.П.
Законопроект після ст.10 доповнити новими статтями такого змісту: "Стаття ----. Граничний вік перебування на службі у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 1. Граничний вік перебування на службі у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюється: для осіб рядового і начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - до 50 років; для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - до 55 років; для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - до 60 років. 2. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п'яти років". Стаття _----. Звільнення із служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 1. Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України проводиться: 1) у запас Збройних Сил України або, за погодженням із Службою безпеки України, у запас Служби безпеки України (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", і за станом здоров'я придатні до військової служби; 2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку. 2. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби: 1) після закінчення строку контракту; 2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі; 3) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби; 4) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів; 5) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців; 6) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу; 7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; 8) за власним бажанням - особи начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від молодшого лейтенанта, які до прийняття на службу в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України проходили кадрову військову службу в Службі безпеки України; 9) за службовою невідповідністю; 10) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.  
Враховано   8. Час проходження служби в Державній службі захисту інформації зараховується до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. 9. Окремі посади осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Державної служби захисту інформації у порядку, визначеному Головою Державної служби захисту інформації. 10. Трудові відносини державних службовців та інших працівників Державної служби захисту інформації регулюються законодавством про працю і державну службу. Стаття 11. Граничний вік перебування на службі у Державній службі захисту інформації 1. Граничний вік перебування на службі у Державній службі захисту інформації встановлюється: для осіб рядового і начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Державної служби захисту інформації - до 50 років; для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Державної служби захисту інформації - до 55 років; для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Державної служби захисту інформації - до 60 років. 2. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п'яти років. Стаття 12. Звільнення із служби в Державній службі захисту інформації 1. Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації проводиться: 1) у запас Збройних Сил України або, за погодженням із Службою безпеки України, у запас Служби безпеки України (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров'я придатні до військової служби; 2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку. 2. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби: 1) після закінчення строку контракту; 2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі; 3) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби; 4) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості використання на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів; 5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; 6) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу; 7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом Державної служби захисту інформації; 8) за ініціативи осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від молодшого лейтенанта, які до прийняття на службу в Державну службу захисту інформації проходили кадрову військову службу в Службі безпеки України; 9) за службовою невідповідністю; 10) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.  
80. Стаття 11. Обмеження політичної діяльності в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 13. Обмеження політичної діяльності в Державній службі захисту інформації  
81. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України зупиняють членство в політичних партіях на період служби чи роботи.      1. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби захисту інформації зупиняють членство в політичних партіях на період служби чи роботи в цій Службі.  
82. 2. Особи рядового і начальницького складу, працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Служби, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.      2. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби захисту інформації можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності цієї Служби, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.  
83. 3. Особам рядового і начальницького складу, працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України заборонено організовувати страйки та брати участь у їх проведенні.      3. Особам рядового і начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам Державної служби захисту інформації заборонено організовувати та брати участь у страйках.  
84. Стаття 12. Підготовка кадрів для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 14. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для Державної служби захисту інформації  
85. 1. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України проводиться у навчальних закладах Служби, в інших навчальних закладах.   -14- Сімонов В.Д.
Статтю 12 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту: "2. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначаються Головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. 3. Навчання за контрактом курсантів у навчальних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України прирівнюється до проходження строкової військової служби".  
Враховано   1. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу Державної служби захисту інформації проводяться в навчальних закладах Державної служби захисту інформації та в інших навчальних закладах. 2. Порядок і строки підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для Державної служби захисту інформації визначаються Головою Державної служби захисту інформації. 3. Навчання за контрактом курсантів у навчальних закладах Державної служби захисту інформації прирівнюється до проходження строкової військової служби.  
86. Стаття 13. Спеціальний облік осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, зарахування їх у запас      Стаття 15. Спеціальний облік осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, зарахування їх у запас  
87. 1. Особи рядового і начальницького складу перебувають на спеціальному обліку в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.      1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації перебувають на спеціальному обліку в цій Службі.  
88. 2. Особи рядового і начальницького складу, звільнені із служби у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, зараховуються у запас Збройних Сил України або за погодженням із Службою безпеки України у запас Служби безпеки України за відповідними військовими званнями в порядку, визначеному законодавством.   -15- Сімонов В.Д.
Пункт 2 статті 13 вилучити.  
Враховано    
89. Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
90. Стаття 14. Обов'язки Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 16. Обов'язки Державної служби захисту інформації  
91. 1. На Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до визначених завдань покладаються:      1. На Державну службу захисту інформації відповідно до визначених завдань покладаються:  
92. 1) підготовка пропозицій щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;      1) підготовка пропозицій щодо визначення загальної стратегії та пріоритетних напрямів діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;  
93. 2) розроблення і здійснення заходів щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації;      2) розроблення і здійснення заходів щодо розвитку систем криптографічного та технічного захисту інформації;  
94. 3) визначення порядку криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, у процесі її збирання, оброблення, зберігання, передачі та приймання в інформаційно-телекомунікаційних системах;      3) розроблення порядку та вимог щодо захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  
95. 4) забезпечення надійного функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та у разі виникнення надзвичайної ситуації;      4) забезпечення надійного функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації;  
96. 5) забезпечення урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України в місцях їх перебування;      5) забезпечення в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України в місцях їх постійного чи тимчасового перебування;  
97. 6) забезпечення в установленому Президентом України порядку урядовим зв'язком посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників установ, підприємств і організацій;      6) забезпечення в установленому Президентом України порядку урядовим зв'язком посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій;  
98. 7) участь у виконанні завдань територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану;      7) участь у виконанні завдань територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону;  
99. 8) впровадження комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах дипломатичних представництв України за кордоном, здійснення заходів щодо організації та забезпечення безпеки і функціонування спеціального зв'язку з дипломатичними представництвами України за кордоном, оперативно-технічного управління ним;   -16- Андресюк Б.П.
Статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом 9 такого змісту: "9) здійснення заходів щодо організації та забезпечення безпеки і функціонування урядового зв'язку з дипломатичними представництвами України за кордоном";  
Враховано   8) упровадження комплексних систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах закордонних дипломатичних установ України; 9) здійснення заходів щодо організації та забезпечення безпеки і функціонування урядового зв'язку з закордонними дипломатичними установами України;  
100. 9) методичне керівництво та координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також з питань, пов'язаних із запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах;      10) методичне керівництво та координація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств установ і організацій незалежно від форм власності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також з питань, пов'язаних із запобіганням, виявленням, реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, реагування на порушення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;  
101. 10) накопичення та аналіз даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформування правоохоронних органів для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері; оцінка стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, надання відповідних рекомендацій;      11) накопичення та аналіз даних про вчинення та/або спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, а також про їх наслідки, інформування правоохоронних органів для вжиття заходів із запобігання та припинення злочинів у зазначеній сфері; оцінка стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, надання відповідних рекомендацій;  
102. 11) здійснення заходів щодо створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, забезпечення її безпеки та оперативно-технічного управління;      12) здійснення заходів щодо створення, розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку, забезпечення її безпеки та оперативно-технічного управління;  
103. 12) погодження проектів створення державних інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, проведення їх експертної оцінки і визначення можливості введення в експлуатацію;      13) погодження проектів створення інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких оброблятиметься інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, проведення їх експертної оцінки і визначення можливості введення в експлуатацію;  
104. 13) погодження та здійснення контролю за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, зразків військової техніки, критичних і небезпечних технологій, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;      14) погодження та здійснення контролю за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, розробку зразків військової та спеціальної техніки, критичних і небезпечних технологій, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  
105. 14) погодження проектів нормативно-правових актів з питань криптографічного та технічного захисту інформації, а також умов здійснення міжнародних передач криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема тих, що наявні у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;      15) погодження проектів нормативно-правових актів з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також з питань щодо умов здійснення міжнародних передач криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації, зокрема тих, що наявні у складі озброєння, військової та спеціальної техніки;  
106. 15) встановлення порядку і вимог щодо використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема загального користування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами і організаціями, які збирають, обробляють, зберігають та передають інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;      16) встановлення порядку і вимог щодо використання інформаційно-телекомунікаційних систем, у тому числі загального користування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, які збирають, обробляють, зберігають та передають інформацію, яка є власністю держави, або інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  
107. 16) видача відповідно до вимог законодавства ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб;      17) видача відповідно до вимог законодавства ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів органам державної влади на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб;  
108. 17) організація та координація разом з центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації робіт з проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;      18) організація та координація разом з центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації робіт з проведення сертифікації засобів криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення державної експертизи у сфері криптографічного та технічного захисту інформації;  
109. 18) підготовка пропозицій щодо стандартизації у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, розроблення в установленому порядку технічних регламентів;   -17- Сімонов В.Д.
Пункт 18 цієї статті викласти у такій редакції: "здійснення технічного регулювання у сферах захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення оцінки відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів, класифікаторів, технічних умов";  
Враховано   19) здійснення технічного регулювання у сферах захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, організація та проведення оцінки відповідності, розроблення в установленому порядку стандартів, технічних регламентів, технічних умов;  
110. 19) розроблення та супроводження моделей технічних розвідок шляхом збору та аналізу інформації про існуючі системи і засоби добування інформації, тактику та методи їх застосування, а також перспективи розвитку; інформування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій для оцінки загроз та вжиття відповідних заходів для захисту інформації;      20) розроблення та супроводження моделей технічних розвідок шляхом збору та аналізу інформації про існуючі системи і засоби технічних розвідок, тактику та методи їх застосування, а також перспективи розвитку; надання рекомендацій органам державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій для оцінки загроз та вжиття відповідних заходів для захисту інформації;  
111. 20) участь відповідно до своєї компетенції у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;      21) участь в межах своїх повноважень в погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав;  
112. 21) розроблення та організація виконання наукових і науково-технічних програм за напрямами її діяльності;      22) розроблення та організація виконання наукових і науково-технічних програм за напрямами її діяльності;  
113. 22) здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, виконанням вимог законодавства у цій сфері в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, установах, підприємствах і організаціях, зокрема під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до укладених і ратифікованих у встановленому порядку угод;      23) здійснення державного контролю за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
114. 23) здійснення державного контролю за додержанням вимог безпеки у процесі розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення і знищення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку;      24) здійснення державного контролю за додержанням вимог безпеки у процесі розроблення, виробництва, використання, експлуатації, сертифікаційних випробувань, тематичних досліджень, експертизи, ввезення, вивезення і знищення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та обладнання спеціального зв'язку;  
115. 24) подання Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністрові України за результатами державного контролю аналітичних матеріалів щодо стану криптографічного та технічного захисту інформації в державі, розроблення рекомендацій щодо його поліпшення;      25) подання Президентові України, Голові Верховної Ради України і Прем'єр-міністрові України за результатами державного контролю аналітичних матеріалів щодо стану криптографічного та технічного захисту інформації в державі, розроблення рекомендацій щодо його поліпшення;  
116. 25) здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;      26) здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;  
117. 26) здійснення контролю за якістю виконання установами, підприємствами і організаціями державних програм, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з виготовленням чи модернізацією товарів військового призначення на її замовлення;   -18- Андресюк Б.П.
Статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом 27 такого змсту: "27) здійснення приймання та контролю якості продукції, інших товарів військового призначення, які виготовляються чи модернізуються на її замовлення згідно з державними договорами (контрактами)";  
Враховано   27) здійснення приймання та контролю якості продукції, інших товарів військового призначення, які виготовляються чи модернізуються на її замовлення;  
118. 27) розроблення, виготовлення та постачання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави;      28) розроблення, виготовлення та постачання ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації, що містить державну таємницю, та конфіденційної інформації, що є власністю держави;  
119. 28) організація та здійснення разом з центральним органам виконавчої влади в сфері освіти науково-методичного управління підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.   -19- Буждиган П.П.
Частину першу статті 14 доповнити новим пунктом 29 такого змісту: "29) видача інформаційним системам в мережі Інтернет Атестату відповідності Комплексній системі захисту інформації передбаченого Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Видача Атестату відповідності Комплексній системі захисту інформації здійснюється виключно при наявності відповідного позитивного висновку з питань державних закупівель, що надається згідно статті 17-3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та підтверджуючих охоронних документів (патентів) відповідно до закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" щодо використання інформаційними системами в мережі Інтернет промислово придатних технологічних рішень, які побудовані на процесах (способах) перетворення даних при електронному оприлюдненні, розміщенні та періодичному оновленні документів, перетворенні даних при відображенні електронного документообігу; автоматизованого здійснення державних закупівель".  
ропозиція охоплюється положеннями п.18 статті 16.  29) організація та здійснення разом з центральним органам виконавчої влади у сфері освіти науково-методичного управління підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.  
    -20- Корж В.Т.
Статтю 14 доповнити новими пунктами такого змісту: "29) розробка і погодження разом із центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та Національною комісією з питань регулювання зв'язку України вимог щодо технічного і криптографічного захисту інформації, забезпечення безпеки функціонування критичних елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж та інформаційних систем загального користування, в яких обробляється інформація, що має вагоме соціальне, загальнодержавне значення, складати перелік таких елементів;  
Враховано редакційно в ст.3   
    -21- Корж В.Т.
30) здійснення координації діяльності суб'єктів ринку телекомунікацій з питань захисту інформації, запобіганню несанкціонованим, протиправним діям або спробам порушення безпеки, реагування на інциденти безпеки в інформаційно-комунікаційних системах загального користування, утворювати відповідні центри, у тому числі в українському сегменті мережі Інтернет;  
Враховано редакційно в п.10 ст.16   
    -22- Корж В.Т.
31) взаємодія із міжнародними та міждержавними регіональними організаціями з питань запобігання порушенню безпеки та реагування на інциденти безпеки в інформаційно-комунікаційних системах загального користування, у тому числі в мережі Інтернет".  
Враховано редакційно в п.19 ст.17   
120. 2. Керівники відповідних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України несуть особисту відповідальність за порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина у процесі використання засобів спеціального зв'язку.      2. Посадові особи відповідних підрозділів Державної служби захисту інформації несуть відповідальність відповідно до закону за порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина у процесі використання засобів спеціального зв'язку.  
121. Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 17. Права Державної служби захисту інформації  
122. 1. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має право:      1. Для забезпечення виконання покладених на неї завдань Державна служба захисту інформації має право:  
123. 1) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу завдань;      1) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами керівників відповідних органів та територіальних підрозділів Державної служби захисту інформації від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на цю Службу завдань;  
124. 2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції Служби, а також проведення спільних інспекційних дій;      2) залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до повноважень Державної служби захисту інформації, а також проведення спільних інспекційних перевірок;  
125. 3) доступу в установленому порядку на об'єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, установ, підприємств і організацій, на яких знаходяться засоби спеціального зв'язку Служби, а також об'єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації;   -23- Сімонов В.Д.
Пункт 3 ст. 15 після слів "технічного захисту інформації" доповнити словами "яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом".  
Враховано   3) доступу в установленому порядку уповноважених представників Державної служби захисту інформації на об'єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, на яких знаходяться засоби спеціального зв'язку цієї Служби, а також об'єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;  
126. 4) надавати на договірних засадах допомогу установам, підприємствам і організаціям в розробленні та здійсненні заходів з криптографічного та технічного захисту інформації;      4) надавати на договірних засадах допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності у розробленні та здійсненні заходів із захисту інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;  
127. 5) здійснювати планові та позапланові інспекційні перевірки стану захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, установах, підприємствах і організаціях, у тому числі в представництвах України за кордоном без одержання доступу до змісту інформації;      5) здійснювати планові та позапланові інспекційні перевірки стану криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, підприємствах, установах, і організаціях незалежно від форм власності, у тому числі в закордонних дипломатичних установах України, без одержання доступу до змісту інформації;  
128. 6) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади;      6) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади;  
129. 7) порушувати в установленому порядку питання про припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, установах, підприємствах і організаціях у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;      7) порушувати в установленому порядку питання про припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;  
130. 8) одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для використання їх радіозасобами спеціального зв'язку;      8) одержувати в установленому порядку смуги радіочастот для використання їх радіозасобами спеціального зв'язку;  
131. 9) залучати радіочастотні підрозділи спеціальних та загальних користувачів радіочастотного ресурсу для виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку;      9) залучати спеціальних та загальних користувачів радіочастотного ресурсу для виявлення та усунення радіозавад радіоелектронним засобам державної системи урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку;  
132. 10) організовувати, проводити та виконувати науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати у Службі;      10) організовувати, проводити та виконувати науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи;  
133. 11) виступати державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;      11) виступати державним замовником з оборонного замовлення та замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; 12) виступати замовником будівництва об'єктів Державної служби захисту інформації;  
134. 12) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи;      13) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи;  
135. 13) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;      14) провадити в установленому порядку видавничу діяльність;  
136. 14) здійснювати відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, у тому числі державними корпоративними правами, утворювати, реорганізувати та ліквідувати установи, підприємства і організації, діяльність яких пов'язана із виконанням завдань, покладених на Службу;   -24- Зубов В.С.
Статтю 15 після пункту 14 доповнити новими пунктами такого змісту: "здійснювати в порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність, що безпосередньо пов'язана із забезпеченням виконання покладених на Службу завдань, за видами діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; відчужувати в порядку, передбаченому законодавством, закріплене за Службою державне майно";  
Враховано   15) здійснювати відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, у тому числі державними корпоративними правами, утворювати та припинювати державні підприємства, установи, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань; 16) здійснювати в порядку, передбаченому законодавством, господарську діяльність, що безпосередньо пов'язана із забезпеченням виконання покладених на неї завдань, за видами діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України; 17) відчужувати в порядку, передбаченому законодавством, закріплене за нею державне майно;  
137. 15) складати протоколи про адміністративні правопорушення;      18) складати протоколи про адміністративні правопорушення;  
138. 16) здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, розробляти пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів;      19) здійснювати міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, розробляти пропозиції щодо укладання відповідних міжнародних договорів України, взаємодіяти з міжнародними організаціями з питань запобігання порушенню безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;  
139. 17) користуватися на договірних засадах приміщеннями установ, підприємств і організацій та військових формувань;   -25- Зубов В.С.
Пункти 17 і 18 статті 15 виключити.  
Враховано    
140. 18) одержувати і використовувати в порядку, передбаченому законодавством, земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, розташування її органів, підрозділів, навчальних закладів, установ, підприємств і організацій, інших об'єктів, необхідних для функціонування Служби.       
141. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації у межах своїх повноважень на основі та відповідно до законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.      2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань захисту інформації в межах своїх повноважень на основі та відповідно до законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання.  
142. 3. Накази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, установами, підприємствами і організаціями та фізичними особами.      3. Накази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту інформації, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами.  
143. Стаття 16. Відносини Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, громадськими організаціями, установами, підприємствами і організаціями      Стаття 18. Відносини Державної служби захисту інформації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями  
144. 1. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виконує покладені на неї завдання у взаємодії із Службою безпеки України, Міністерством оборони України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, центральними органами виконавчої влади у сфері транспорту та зв'язку, державної охорони органів державної влади та посадових осіб, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, установами, підприємствами і організаціями.   -26- Манчуленко Г.М.
Корж В.Т.
Частину 1 ст.16 після слів із Службою безпеки України доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України"; слова "центральними органами влади у сфері транспорту та зв'язку" замінити словами "Національною комісією з питань регулювання зв'язку України, центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку".  
Враховано   1. Державна служба та захисту інформації виконує покладені на неї завдання у взаємодії зі Службою безпеки України, Міністерством оборони України, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України, Національною комісією з питань регулювання зв'язку України, центральними органами виконавчої влади з питань цивільного захисту та у галузі транспорту і зв'язку, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями.  
145. 2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у виконанні покладених на неї завдань.      2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності Державної служби захисту інформації у виконанні покладених на неї завдань.  
146. 3. За перешкоджання законній діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України особи несуть відповідальність відповідно до законодавства.      3. За перешкоджання законній діяльності Державної служби захисту інформації винні особи несуть відповідальність згідно з законом.  
147. 4. Громадяни України, інші особи, об'єднання громадян сприяють діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на добровільних засадах.      4. Громадяни України, об'єднання громадян сприяють діяльності Державної служби захисту інформації на добровільних засадах.  
148. Стаття 17. Підстави і порядок застосування зброї      Стаття 19. Підстави і порядок застосування зброї  
149. 1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, що передбачені законодавством.   -27- Шевчук С.В.
Обгрунтувати положення стосовно права співробітників Служби зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю  
Враховано   1. Для охорони об'єктів і майна Державної служби захисту інформації особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 15-1 Закону України "Про міліцію" та іншими нормативно-правовими актами.  
    -28- Крючков Г.К.
Статтю 17 законопроекту викласти в такій редакції: "1. Для охорони об'єктів і майна Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України особи рядового і начальницького складу мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15, 15-1 Закону України "Про міліцію" та іншими нормативно-правовими актами".  
Враховано    
150. Розділ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
151. Стаття 18. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 20. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби захисту інформації  
152. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання покладених на них обов'язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб органів державної влади у передбачених законами України випадках, не має права втручатися в їх законну діяльність.      1. Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Державної служби захисту інформації під час виконання покладених на них обов'язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб органів державної влади у передбачених законами України випадках, не має права втручатися в їх законну діяльність.  
153. 2. Особам рядового і начальницького складу та працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України видається службове посвідчення.      2. Особам рядового і начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам Державної служби захисту інформації видається службове посвідчення.  
154. 3. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки яких затверджуються Головою Служби.      3. Особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення, зразки яких затверджуються Головою Державної служби захисту інформації.  
155. 4. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового чи спеціального посвідчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.      4. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового посвідчення особою, яка не належить до особового складу Державної служби захисту інформації, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.  
156. 5. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання покладених на них обов'язків є представниками держави, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом.       
157. 6. Витрати осіб рядового і начальницького складу та працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на проїзд всіма видами міського та приміського пасажирського транспорту (крім таксі) при виконанні ними службових обов'язків компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України в установленому Головою Служби порядку.      6. Витрати осіб рядового і начальницького складу, держаних службовців та інших працівників Державної служби захисту інформації на проїзд усіма видами міського та приміського пасажирського транспорту (крім таксі) при виконанні ними службових обов'язків компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на утримання Державної служби захисту інформації в установленому Головою Державної служби захисту інформації порядку.  
158. 7. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виконують завдання за кордоном, перебувають під захистом України.   -29- Манчуленко Г.М.
Частину 7 ст. 18 виключити.  
Враховано    
159. Стаття 19. Соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України   -30- Родіонов М.К.
Демьохін В.А.
Статтю 19 законопроекту викласти у такій редакції: "1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства. "2. Умови грошового утримання і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначаються законодавством і мають забезпечувати належні матеріальні умови для її комплектування висококваліфікованими фахівцями, враховувати характер і умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності. Порядок і розміри грошового утримання, матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та компенсації замість речового майна встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням індексації грошових доходів. 3. Для осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюється 41-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках особи рядового і начальницького складу несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні. 4. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються чергові щорічні відпустки із збереженням грошового утримання. Тривалість такої відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають вислугу років до 10 календарних років - 30 діб, від 10 до 20 років - 35, від 20 до 25 років - 40, 25 і більше календарних років - 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпуски і назад. Учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні відпустки надаються незалежно від вислуги років строком 45 діб у зручний для них час. 5. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей забезпечується безоплатний проїзд у відпустку, а також безоплатний проїзд і перевезення багажу при переїзді на нове місце служби і виплачується грошова допомога у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 6. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України виплачується грошова допомога на оздоровлення у розмірах, що визначаються законодавством України. 7. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються щорічні додаткові відпуски відповідно до законодавства. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України можуть надаватися додаткові відпустки терміном до 10 діб із збереженням грошового утримання за сімейними обставинами та з інших поважних причин у порядку, встановленому Головою Служби захисту інформації України . 8. Держава забезпечує особовий склад Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членів їх сімей жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Жилі приміщення для постійного проживання надаються один раз протягом усього часу проходження служби (роботи). 9. До одержання жилого приміщення для постійного проживання особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності такого житла Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України тимчасово орендує житло для забезпечення ним осіб рядового і начальницького складу або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. 10. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, та прирівняні до них особи, звільнені із служби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів, забезпечуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку. 11. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти, або стали інвалідами при проходженні служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності межах встановлених норм, передбачених законодавством. 12. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". 13. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при звільненні зі служби за віком, після закінчення строку контракту, за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового утримання за кожний повний календарний рік служби. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового утримання за кожний повний календарний рік служби. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується. 14. На осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поширюються права і соціальні гарантії, визначені Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", цим Законом та іншими актами законодавства. 15. Життя і здоров'я осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України в розмірі десятирічного грошового утримання. Умови страхування та порядок виплати страхових сум встановлюються Кабінетом Міністрів України. 16. У разі загибелі особи рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України при виконанні службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він займав і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання житлової площі. 17. У разі каліцтва заподіяного особі рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала у період проходження служби чи не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, чи після закінчення цього строку але внаслідок захворювання або нещасного випадку, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, їй, залежно від ступеня втрати працездатності, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) за останньою посадою, яку вона займала і призначається пенсія по інвалідності. 18. Діти осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до навчальних закладів цієї Служби поза конкурсом. 19. Шкода, завдана майну особи рядового чи начальницького складу, державного службовця або іншого працівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом. 20. Соціальний захист державних службовців та інших працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю і державну службу".  
Враховано   Стаття 21. Соціальний захист особового складу Державної служби захисту інформації  
160. 1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.      1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу Державної служби захисту інформації відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.  
161. 2. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".      2. Умови грошового утримання і матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації визначаються законодавством і мають забезпечувати належні матеріальні умови для її комплектування висококваліфікованими фахівцями, враховувати характер і умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій та професійній діяльності. Порядок і розміри грошового утримання, матеріального забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації та грошової компенсації замість речового майна встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням індексації грошових доходів.  
162. 3. На осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України поширюються права і соціальні гарантії, визначені Законами України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", цим Законом та іншими актами законодавства.      3. Для осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації встановлюється 41-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації несуть службу понад встановлену тривалість робочого часу, а також у вихідні та святкові дні. 4. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації надаються чергові щорічні відпустки із збереженням грошового утримання. Тривалість такої відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають вислугу років до 10 календарних років - 30 діб, від 10 до 20 років - 35, від 20 до 25 років - 40, 25 і більше календарних років - 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпуски і назад. Учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні відпустки надаються незалежно від вислуги років строком 45 діб у зручний для них час.  
163. 4. Соціальний захист працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю і державну службу.      5. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації та членам їх сімей забезпечується безоплатний проїзд у відпустку, а також безоплатний проїзд і перевезення багажу при переїзді на нове місце служби і виплачується грошова допомога у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 6. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації виплачується грошова допомога на оздоровлення у розмірах, що визначаються законодавством України.  
164. 5. Діти осіб рядового і начальницького складу та працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до навчальних закладів Служби поза конкурсом.      7. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації надаються щорічні додаткові відпуски відповідно до законодавства. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації можуть надаватися додаткові відпустки терміном до 10 діб із збереженням грошового утримання за сімейними обставинами та з інших поважних причин у порядку, встановленому Головою Служби захисту інформації. 8. Держава забезпечує особовий склад Державної служби захисту інформації та членів їх сімей жилими приміщеннями на підставах, у порядку і відповідно до вимог, встановлених житловим законодавством. Жилі приміщення для постійного проживання надаються особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації один раз протягом усього часу проходження служби. 9. До одержання жилого приміщення для постійного проживання особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов надаються службові жилі приміщення або жила площа в гуртожитку. У разі відсутності такого житла Державна служба захисту інформації тимчасово орендує житло для забезпечення ним осіб рядового і начальницького складу або за бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом, оренду) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. За ними зберігається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу в Державну службу захисту інформації. Вони не можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. 10. Особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації і ті, хто перебував на службі не менше 20 років, звільнені із служби за станом здоров'я, віком або скороченням штатів, забезпечуються жилими приміщеннями центральними і місцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пізніше ніж у тримісячний строк з дня прибуття цієї особи до місця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку. 11. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, які загинули (померли), пропали безвісти, або стали інвалідами при проходженні служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форм власності межах встановлених норм, передбачених законодавством. 12. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб". 13. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації при звільненні зі служби за віком, після закінчення строку контракту, за станом здоров'я, у зв'язку зі скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового утримання за кожний повний календарний рік служби. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, звільненим зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового утримання за кожний повний календарний рік служби. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, звільненим зі служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується. 14. На осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації поширюються права і соціальні гарантії, визначені Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", цим Законом та іншими актами законодавства. 15. Життя і здоров'я осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України в розмірі десятирічного грошового утримання. Умови страхування та порядок виплати страхових сум встановлюються Кабінетом Міністрів України. 16. У разі загибелі особи рядового чи начальницького складу Державної служби захисту інформації при виконанні службових обов'язків сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова грошова допомога у розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він займав і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання жилого приміщення. 17. У разі каліцтва, заподіяного особі рядового чи начальницького складу Державної служби захисту інформації під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала у період проходження служби чи не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, їй, залежно від ступеня втрати працездатності, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку вона займала і призначається пенсія по інвалідності. 18. Діти осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державної служби захисту інформації, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до навчальних закладів цієї Служби поза конкурсом. 19. Шкода, завдана майну особи рядового чи начальницького складу, державного службовця або іншого працівника Державної служби захисту інформації чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у порядку, встановленому законом. 20. Соціальний захист державних службовців та інших працівників Державної служби захисту інформації забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю і державну службу.  
165. Стаття 20. Компенсаційна виплата у разі каліцтва або загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і заподіяння шкоди майну   -31- Родіонов М.К.
Статтю 22 законопроекту викласти у такій редакції: "Стаття 20. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 1. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за угодами, укладеними нею із зазначеними центральними органами виконавчої влади. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України медичних закладів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України . 2. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством. 3. Жінки із числа осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).  
Враховано   Стаття 22. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації  
166. 1. У разі каліцтва, заподіяного особі рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України під час виконання службових обов'язків, а також настання інвалідності у період проходження служби чи після його закінчення, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, їй виплачується компенсація в розмірі суми від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) за останньою посадою, яку вона займала, а в разі загибелі або смерті особи рядового чи начальницького складу членам сім'ї виплачується одноразова допомога у розмірі суми десятирічного грошового забезпечення в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання житлової площі.      1. Особам рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в медичних закладах Державної служби захисту інформації, а також Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби захисту інформації, за угодами, укладеними нею із зазначеними центральними органами виконавчої влади. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації медичних закладів Державної служби захисту інформації, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лікування осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби захисту інформації.  
167. 2. Шкода, заподіяна майну особи рядового чи начальницького складу або працівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України чи членам їх сім'ї у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому законом.      2. Особи рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах Державної служби захисту інформації, а також у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання Державної служби захисту інформації, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством. 3. Жінки із числа осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).  
168. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
169. Стаття 21. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України   -32- Манчуленко Г.М.
У даній статті передбачити фінансування Служби лише з Державного бюджету  
Враховано   Стаття 23. Фінансове забезпечення Державної служби захисту інформації  
170. 1. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, передбачених законом.      1. Фінансове забезпечення Державної служби захисту інформації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
171. Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 24. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної служби захисту інформації  
172. 1. Держава забезпечує Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.      1. Держава забезпечує Державну службу захисту інформації необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.  
173. 2. У користування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, розташування її органів, підрозділів, навчальних закладів, установ, підприємств і організацій, інших об'єктів, необхідних для функціонування Служби.   -33- Сімонов В.Д.
Пункт 2 ст.21 законопроекту викласти у такій редакції: "2. Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об'єктів, необхідних для функціонування Служби, розташування її регіональних органів, територіальних підрозділів, навчальних закладів, підприємств і установ".  
Враховано   2. Державній службі захисту інформації надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об'єктів, необхідних для функціонування Служби, розташування її регіональних органів, територіальних підрозділів, навчальних закладів, державних підприємств і установ, зазначених у частині другій статті 5 цього Закону.  
174. 3. Майно, що належить Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, є державною власністю та закріплюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації за регіональними органами, територіальними підрозділами, навчальними, медичними, санаторно-курортними та іншими закладами, науково-дослідними та науково-виробничими установами на праві оперативного управління.   -34- Родіонов М.К.
Статтю 22 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: "4. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України має житловий фонд. Житло державного житлового фонду, що звільняється особами з числа особового складу цієї Служби, передається їй для наступного заселення".  
Враховано   3. Майно, що належить Державній службі захисту інформації, є державною власністю та закріплюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації за регіональними органами, територіальними підрозділами, навчальними, медичними, санаторно-курортними та іншими закладами, науково-дослідними та науково-виробничими установами Державної служби захисту інформації на праві оперативного управління. 4. Державна служба захисту інформації має житловий фонд, виступає замовником будівництва житла. У разі звільнення особами з числа особового складу Державної служби захисту інформації жилих приміщень, замовником будівництва яких виступала Державна служба захисту інформації, або які були придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених для утримання Державної служби захисту інформації, зазначене житло в установленому порядку заселяється потребуючими поліпшення житлових умов особами з числа особового складу Державної служби захисту інформації.  
175. Розділ VІІ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ VІІ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
176. Стаття 23. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 25. Контроль за діяльністю Державної служби захисту інформації  
177. 1. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави".   -35- Андресюк Б.П.
Пункт 1 ст.23 викласти у такій редакції: "1. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та законами України".  
Враховано   1. Контроль за діяльністю Державної служби захисту інформації здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та законами України.  
178. 2. Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в установленому порядку:      2. Голова Державної служби захисту інформації в установленому порядку:  
179. інформує Президента України з основних питань діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також щороку подає Президентові України звіт про її діяльність;      інформує Президента України з основних питань діяльності Державної служби захисту інформації;  
180. інформує Верховну Раду України про виконання покладених на Державну службу завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань;      інформує Верховну Раду України про виконання покладених на Державну службу захисту інформації завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини та громадянина, інших питань;  
181. щороку подає Верховній Раді України звіт про діяльність Державної служби.      щороку подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України звіт про діяльність Державної служби захисту інформації.  
182. Стаття 24. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України      Стаття 26. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби захисту інформації  
183. 1. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.      1. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби захисту інформації здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та законами України.  
184. Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ      Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ  
185. Стаття 25. Відповідальність особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України   -36- Манчуленко Г.М.
Пропонується статтю 25 виключити.  
таття викладена в іншій редакції  Стаття 27. Відповідальність особового складу Державної служби захисту інформації  
186. 1. Особи рядового і начальницького складу та працівники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України не зобов'язані виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.      1. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу винні особи несуть відповідальність згідно із законом.  
187. 2. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.   -37- Сімонов В.Д.
Пункт 2 ст. 25 та ст.26 із законопроекту виключити.  
Враховано    
188. Стаття 26. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України       
189. 1. Неправомірне втручання або перешкоджання законній діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України тягне за собою відповідальність, передбачену законом.       
190. Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
191. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.   -38- Кармазін Ю.А.
Дату введення в дію Закону встановити з дня його опублікування. Пункти 2 і 3 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: "2. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюється на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації, Спеціального факультету Служби безпеки України у складі Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", вузлів урядового зв'язку, Окремого центру спеціального зв'язку Служби безпеки України. Служба є правонаступником Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України. Заходи, пов'язані із створенням Служби, здійснюються у 2006 році в межах бюджетних призначень, визначених для Служби безпеки України Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік". 3. Затвердити на період до 31 грудня 2007 року загальну чисельність Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у кількості 8250 осіб, з них до 7400 осіб рядового і начальницького складу із відповідним зменшенням загальної чисельності Служби безпеки України".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року, за винятком статей 5, 6 та пункту 6 цього розділу, що вводяться в дію з дня його опублікування.  
192. 2. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України утворюється на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації та інших підрозділів Служби безпеки України.   -39- Манчуленко Г.М.
Врахувати внесення змін до ст.2 Закону країни "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України".  
Враховано редакційно   2. Державна служба захисту інформації утворюється на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації і відповідних підрозділів та закладів Служби безпеки України. Служба є правонаступником Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України. Заходи, пов'язані із створенням Служби, здійснюються у 2006 році в межах бюджетних призначень, визначених для Служби безпеки України Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік". 3. Затвердити на період до 31 грудня 2007 року загальну чисельність Державної служби захисту інформації у кількості 8250 осіб, з них до 7400 осіб рядового і начальницького складу із відповідним зменшенням загальної чисельності Служби безпеки України.  
193. 3. Військовослужбовці, які на момент набрання чинності цим Законом проходять військову службу у Службі безпеки України, призначаються на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у порядку переатестації або продовжують проходити військову службу на цих посадах відповідно до законодавства з питань проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, але не пізніше як до 31 грудня 2009 року. На зазначених військовослужбовців поширюється дія цього Закону.   -40- Зубов В.С.
Пункт 3 доповнити новим реченням такого змісту: "До стажу служби осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України зараховується стаж військової служби".  
Враховано   4. Військовослужбовці, які на момент набрання чинності цим Законом проходять військову службу в Службі безпеки України, призначаються на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби захисту інформації в порядку переатестації або продовжують проходити військову службу на цих посадах відповідно до законодавства з питань проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, але не пізніш як до 31 грудня 2007 року. На зазначених військовослужбовців поширюється дія цього Закону. До стажу служби осіб рядового і начальницького складу Державної служби захисту інформації зараховується стаж військової служби. 5. Установити, що військовослужбовцям Служби безпеки України при зарахуванні їх на службу до Державної служби захисту інформації присвоюються спеціальні звання Державної служби захисту інформації, рівноцінні тим, які були їм присвоєні при проходженні військової служби. 6. Кабінету Міністрів України: вирішити питання: щодо утворення Державної служби захисту інформації; підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо зменшення загальної чисельності Служби безпеки України у зв'язку із утворенням Державної служби захисту інформації; 2) розробити та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом; 3) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом; 4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 5) установити умови та розміри грошового забезпечення військовослужбовцям, грошового утримання особам рядового і начальницького складу, заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не допускаючи погіршення умов та розмірів, що були їм встановлені у Службі безпеки України; 6) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
    -41- Сімонов В.Д.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: "Кабінету Міністрів України до 1 січня 2007 року: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; установити умови та розміри грошового забезпечення військовослужбовцям, грошового утримання особам рядового і начальницького складу, заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, не допускаючи погіршення умов та розмірів, що були їм встановлені у Службі безпеки України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".  
Враховано    
194. 4. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      7. До приведення у відповідність із Законом України "Про Державну службу захисту інформації" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
195. 5. Внести зміни до таких законів України:   -42- Андресюк Б.П.
Підпункт 1 пункту 5 викласти у такій редакції: "1) У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): в абзаці двадцять п'ятому частини першої цифри "212-2" замінити цифрами і словами "212-2 (крім пункту 9 частини першої)"; доповнити новим абзацом двадцять шостим такого змісту: "органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2)". У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сорок дев'ятим;  
Враховано   8. Внести зміни до таких законів України: 1) У пункті 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): в абзаці двадцять п'ятому частини першої цифри "212-2" замінити цифрами і словами "212-2 (крім пункту 9 частини першої)"; доповнити новим абзацом двадцять шостим такого змісту: "органів Державної служби захисту інформації (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2)". У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сорок дев'ятим;  
196. 1) статтю 3, пункти 1 і 3 статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 36, ст. 446) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";       
197. 2) у Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2000 р., № 10, ст. 79; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209, № 29, ст. 236; 2004 р., № 32, ст. 394)      2) у Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2000 р., № 10, ст. 79; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209, № 29, ст. 236; 2004 р., № 32, ст. 394):  
198. у другому реченні частини першої статті 10 слова "урядового зв'язку" замінити словом "зв'язку";      у другому реченні частини першої статті 10 слова "урядового зв'язку" замінити словом "зв'язку";  
199. у частині першій статті 15 слова "урядового зв'язку" виключити;      у частині першій статті 15 слова "урядового зв'язку" виключити;  
200. пункт 14 статті 24 виключити;      пункт 14 частини першої статті 24 виключити;  
201. 3) преамбулу, частину другу статті 10, частину першу статей 48 і 49, частину другу статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1999 р., № 48, ст. 409; 2002 р., № 17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107, № 17-19, ст. 267)      3) у Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1999 р., № 48, ст. 409; 2002 р., № 17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107, №№ 17-19, ст. 267):  
202. після слів "Служба безпеки України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;   -43- Сімонов В.Д.
Абзац підпункту викласти у такій редакції: "преамбулу після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; частину першу статті 1, частину другу статті 2, після слів "органи внутрішніх справ" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку";  
Враховано   преамбулу після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "Державної служби захисту інформації"; частину першу статті 1, частину другу статті 2, після слів "органи внутрішніх справ" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба захисту інформації" у відповідному відмінку; частину другу статті 10, частину першу статей 48 і 49, частину другу статті 52 після слів "Служба безпеки України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба захисту інформації" у відповідному відмінку;  
203. 4) пункти 1, 5 і 7 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40 - 41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107) після слів "Служба безпеки України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку;   -44- Сімонов В.Д.
Підпункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту: "у назві та тексті слова "в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні" в усіх відмінках і числах замінити словами "в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України"; преамбулу після слів "ветеранів органів внутрішніх справ" доповнити словами "ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";  
Враховано   4) у Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40 - 41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 50, ст. 536; 2005 р., № 4, ст. 107): у назві та тексті слова "в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні" в усіх відмінках і числах замінити словами "в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі захисту інформації"; преамбулу після слів "ветеранів органів внутрішніх справ" доповнити словами "ветеранів Державної служби захисту інформації"; пункти 1, 5 і 7 частини першої статті 6 після слів "Служба безпеки України" в усіх відмінках доповнити словами "Державна служба захисту інформації" у відповідному відмінку; 5) пункт 2 статті 8 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 293; 2003 р., № 37, ст. 300) після слів "військові формування" доповнити словами "та Державну службу захисту інформації" ;  
    -45- Сімонов В.Д.
Пункт 5 викласти у такій редакції: "5) пункт 2 статті 8 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 293; 2003 р., № 37, ст. 300) після слів "військові формування" доповнити словами "та Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" ;  
Враховано    
204. 5) пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 13, ст. 102, № 23, ст. 178; 2001 р., № 31, ст. 155; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".       
205. 6) абзац третій статті 8 та статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";      6) абзац третій частини першої статті 8 та статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби захисту інформації";  
206. 7) частину першу статті 12 Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2003 р., № 27, ст. 209) після слів "Служба безпеки України" доповнити словами "Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України";   -46- Зубов В.С.
Пункт 7 вилучити.  
Враховано    
207. 8) частину другу статті 38 та пункт 9 статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";      7) частину другу статті 38 та пункт 9 частини першої статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526) після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби захисту інформації";  
208. 9) частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";      8) частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526) після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної служби захисту інформації";  
209. 10) абзац п'ятий частини першої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" виключити.      9) абзац шостий частини першої статті 1 Закону України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 4, ст.53) виключити.