Кількість абзаців - 209 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців та військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців та військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори   -1- Крючков Г.К.
У зв`язку з прийняттям 8 лютого 2006 року Верховною Радою України Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" у новій редакції пропонується привести назву і текст законопроекту у відповідність з термінологією згаданого Закону.  
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1993 р., № 26, ст. 281; 1997 р., № 12, ст. 103, № 45, ст. 288; 1999 р., № 48, ст. 410; 2000 р., № 13, ст. 102, № 23, ст. 178; 2001 р., № 9, ст. 38, № 31, ст. 155; 2003 р., № 27, ст. 209; 2004 р., № 23, ст. 320, № 36, ст. 444, № 36, ст. 446):      1. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1993 р., № 26, ст. 281; 1997 р., № 12, ст. 103, № 45, ст. 288; 1999 р., № 48, ст. 410; 2000 р., № 13, ст. 102, № 23, ст. 178; 2001 р., № 9, ст. 38, № 31, ст. 155; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 87, № 27, ст. 209; 2004 р., № 17-18, ст. 250, № 23, ст. 320, № 36, ст. 444, ст. 446, № 45, ст. 503; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 16, ст. 263, №№ 17-19, ст. 267, № 27, ст. 361; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року № 3235-ІV):  
6. 1) доповнити преамбулою такого змісту:      1) доповнити преамбулою такого змісту:  
7. "Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту. Закон гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини у цій галузі";      "Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, встановлює єдину систему їх соціального та правового захисту. Закон гарантує військовослужбовцям та членам їх сімей в економічній, соціальній, політичній сферах сприятливі умови для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни та регулює відносини в цій галузі";  
8. 2) статтю 1 викласти в такій редакції:   -2- Давимука С.А.
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців Соціальний захист військовослужбовців - діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців у відповідності до особливого виду їх службової діяльності, статусу у суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом";  
Враховано   2) статтю 1 викласти в такій редакції:  
9. "Стаття 1. Визначення термінів      "Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців Соціальний захист військовослужбовців - діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців у відповідності до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом";  
10. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:   -3- Давимука С.А.
Абзаци третій - сімнадцятий підпункту 2 виключити.  
Враховано    
11. військовослужбовець - громадянин України, який проходить один із видів військової служби, визначених Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";       
12. соціальний захист військовослужбовців - діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи економічних, правових і соціальних гарантій, що забезпечують дотримання і реалізацію найважливіших прав і свобод, ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців у відповідності до особливого виду їх службової діяльності, статусу у суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі, виявлення і нейтралізацію негативних чинників, що впливають на неї, створення умов для постійного зростання добробуту та досягнення соціально прийнятного рівня життя, самовизначення особистості захисника Вітчизни. Це право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом;       
13. правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей - закріплення у законах прав, пільг, гарантій і компенсацій для зазначених осіб та інших заходів щодо їх соціального захисту, а також правового механізму їх реалізації;       
14. матеріальне забезпечення військовослужбовців - надання у передбачених законодавством випадках грошових виплат та допомог, а також речового, продовольчого та інших видів забезпечення;       
15. пільги військовослужбовцям - переваги, що надаються на підставі законодавства громадянам, які перебувають на військовій службі, з метою соціального захисту, компенсації певних обмежень, пов'язаних з перебуванням на військовій службі, та стимулювання заінтересованості у її проходженні;       
16. грошове забезпечення військовослужбовців - грошові виплати, які складаються з місячного грошового забезпечення та інших виплат.       
17. До складу місячного грошового забезпечення входять: оклади грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військове звання, процентна надбавка за вислугу років) та додаткові щомісячні види грошового забезпечення.       
18. Додатковими щомісячними видами грошового забезпечення є надбавки, доплати, підвищення та премія, які мають постійний характер.       
19. До інших виплат грошового забезпечення належать виплати підйомної допомоги, морського грошового забезпечення, продовольчо-дорожніх та польових коштів, одноразових грошових допомог, матеріальних та грошових допомог;       
20. захворювання, пов'язане з проходженням військової служби, - захворювання (травма, поранення, контузія, каліцтво тощо), яке виникло у період проходження військової служби у військових частинах, установах та організаціях, органах військового управління тощо, які не входять до складу діючої армії, або захворювання, яке виникло до проходження військової служби, а у період військової служби набуло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби;       
21. захворювання, не пов'язане з проходженням військової служби, - захворювання, яке виникло в особи, яка пройшла медичний огляд до призову на військову службу, і якщо військова служба не вплинула на наявне захворювання і придатність до військової служби;       
22. захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, - захворювання (травма, поранення, контузія, каліцтво тощо), отримане особою, яка пройшла медичний огляд (крім випадків протиправного діяння), за умови виконання нею обов'язків військової служби під час проходження військової служби у військових частинах, установах та організаціях, органах військового управління тощо, що не входили до складу діючої армії.       
23. Військовослужбовці вважаються такими, які виконують обов'язки військової служби, за умов, визначених у статті 24 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";       
24. захворювання, не пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, - захворювання (травма, поранення, контузія, каліцтво тощо), отримане особою за обставин або в результаті нещасного випадку, не пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок правопорушення, встановленого службовим розслідуванням, досудовим слідством або судовим розглядом";       
25. 3) доповнити статтями 1-1 - 1-3 такого змісту:      3) доповнити статтями 1-1 і 1-2 такого змісту:  
26. "Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей      "Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей  
27. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів";   -4- Демьохін В.А.
Статтю 1-1 доповнити частиною другою такого змісту: "2. Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені більш високі норми щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, ніж ті, що містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного договору".  
Враховано   Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені більш високі норми щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, ніж ті, що містить законодавство України, то застосовуються норми міжнародного договору.  
28. "Стаття 1-2. Зміст соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей   -5- Каденюк Л.К.
Статтю 1-2 проекту Закону виключити.  
Враховано    
29. 1. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачає:       
30. 1) реалізацію їх прав, пільг, гарантій та компенсацій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також органами військового управління;       
31. 2) удосконалення механізмів та інститутів соціального захисту зазначених осіб;       
32. 3) охорону їх життя і здоров'я, а також інші заходи, спрямовані на створення умов життя та діяльності, що відповідають характеру військової служби та її ролі в суспільстві";   -6- Демьохін В.А.
Богатирьова Р.В.
Хара В.Г.
Давимука С.А.
Доповнити проект Закону новою статтею такого змісту: "Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей 1. Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. 2. У зв`язку з особливим характером державної служби, яка пов`язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни. Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними.  
Враховано   Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами. У зв'язку з особливим характером військової служби, яка пов'язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни. Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними".  
33. "Стаття 1-3. Громадяни, віднесені до членів сім'ї військовослужбовця   -7- Каденюк Л.К.
Статтю 1-3 у тексті законопроекту розмістити статтею 14-1 після внесення змін до статті 14  
Враховано    
34. 1. Членами сім'ї військовослужбовця є особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.       
35. Подружжя військовослужбовця вважається сім'єю і тоді, коли дружина і чоловік у зв'язку з навчанням, службою (роботою), лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.       
36. До кола членів сім'ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.   -8- Беспалий Б.Я.
Стаття 1-3, частина 1, пункт 3. На початку слова "До кола" замінити словами "До складу". У цій же частині встановити граничний вік дітей на яких поширюється дія цього закону.  
Враховано частково у тексті статті 14-1, тлумачення терміну "члена сім`ї військовослужбовця" визначено у рішенні Конституційного Суду України №-5-рп/99 від 3.06.1999 р., зміст статті 1-3 проекту Закону наводиться у відповідності із цим Рішенням Суду.   
37. Дитина військовослужбовця належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.       
38. 2. Членом сім'ї військовослужбовця можуть бути визнані й інші близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба) або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв'язках, за умов постійного проживання з військовослужбовцем і ведення з ним спільного господарства (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші).   -9- Беспалий Б.Я.
Стаття 1-3, частина 2. Наприкінці вилучити слова "та інші".  
ив. ред. статті 14-1 2 , оскільки такий склад сім`ї визначений Рішенням Конституційного Суду України від 3.06.1999 р. №- 5-рп/99   
39. 3. Членом сім'ї, який перебуває на утриманні військовослужбовця, вважається та особа з визначених у частинах першій та другій цієї статті осіб, яка не має власних доходів або пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний доход якої не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого законом, і перебуває на повному утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, що є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. До цих осіб належать:       
40. 1) неповнолітні;       
41. 2) непрацездатні;       
42. 3) інші особи, яких військовослужбовець зобов'язаний утримувати за законом.       
43. У разі переміщення по службі військовослужбовця для подальшого проходження служби або навчання в інший населений пункт його утриманцями до надання житла сім'ї вважаються і ті члени сім'ї, які перебували раніше на утриманні військовослужбовця і залишилися тимчасово за попереднім місцем служби;       
44. 4) вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки), стажисти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними віку, встановленого для таких членів сім'ї військовослужбовця, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника;       
45. 5) працездатні члени сім'ї військовослужбовця, які зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, та визначеними законом іншими видами трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який надає члену сім'ї військовослужбовця право на трудову пенсію;       
46. 6) інші особи, визнані утриманцями у встановленому законом порядку";       
47. 4) статті 3 - 6 викласти в такій редакції:      4) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:  
48. "Стаття 3. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей      "Стаття 3. Сфера дії цього Закону  
49. Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування";   -10- Андресюк Б.П.
Пункт 1 частини першої статті 4 викласти в такій редакції: "1) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (далі - правоохоронних органів), які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів - громадян України, які виконують військовий обов`язок за межами України, та членів їх сімей";  
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на: 1) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення (далі - правоохоронних органів), які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, та членів їх сімей; 2) військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; 3) військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їх сімей. 2. Дія цього Закону не поширюється на членів сімей військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними злочину чи адміністративного правопорушення, або якщо загибель (смерть) військовослужбовця, військовозобов'язаного чи резервіста сталася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння військовослужбовцем, військовозобов'язаним чи резервістом собі тілесного ушкодження .  
    -11- Андресюк Б.П.
у тексті законопроекту після слів "Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань" доповнити словами "та правоохоронних органів" у відповідних відмінках.  
Враховано    
    -12- Андресюк Б.П.
Пункт 3 частини першої статті 4 викласти в такій редакції: "3) військовозобов`язаних (резервістів), призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їх сімей".  
Враховано    
    -13- Андресюк Б.П.
"2. Дія цього Закону не поширюється на членів сімей військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які загинули чи померли під час проходження військової служби (зборів), проходження служби у резерві внаслідок вчинення ними злочину чи адміністративного правопорушення, або якщо загибель (смерть) військовослужбовця, військовозобов`язаного чи резервіста сталася внаслідок вчинення ними дій у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння, чи є наслідком навмисного заподіяння військовослужбовцем, військовозобов`язаним чи резервістом собі тілесного ушкодження.  
Враховано    
50. "Стаття 4. Сфера дії цього Закону      Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей  
51. 1. Дія цього Закону поширюється на:      Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування".  
52. 1) військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань - громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, та членів їх сімей;       
53. 2) військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби чи після звільнення їх з військової служби, внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;       
54. 3) військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, та членів їх сімей;       
55. 2. Дія цього Закону не поширюється на членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли під час проходження військової служби внаслідок вчинення ними злочину";       
56. "Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців   -14- Крючков Г.К.
Статтю 5 проекту Закону виключити.  
Враховано    
57. 1. Військовослужбовці беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, у виборах до органів державної влади і органів місцевого самоврядування і можуть бути до них обраними. На них поширюються положення Закону України "Про вибори Президента України", а також інші законодавчі акти про вибори.   -15- Беспалий Б.Я.
Стаття 5. Частину 1 вилучити.  
Враховано    
58. 2. Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні депутати України, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права.   -16- Беспалий Б.Я.
Стаття 5. Частину 2 вилучити.  
Враховано    
59. 3. Військовослужбовці, обрані до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування або призначені у сформовані ними органи, залишаються на військовій службі, і за ними зберігається статус військовослужбовців. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, прикомандировуються до Верховної Ради України із залишенням на військовій службі в Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Строк роботи в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах зараховується до строку військової служби (вислуги років). Після закінчення строку повноважень в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах військовослужбовці направляються у розпорядження військового формування, де вони проходили військову службу до обрання або призначення, для подальшого проходження військової служби на попередній або, за його згодою, на іншій, не нижчій ніж попередня посаді, яку вони обіймали до обрання на виборну посаду в органах держаної влади чи органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах.   -17- Беспалий Б.Я.
Стаття 5. Частину 3 викласти у редакції: "На військовослужбовців обраних народними депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад поширюється законодавство про статус депутатів відповідних рад".  
е 1 зв`язку з виключенням статті 5 проекту Закону   
60. 4. Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій, за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від виконання обов'язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби";       
61. "Стаття 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і віросповідання   -18- Крючков Г.К.
Статтю 6 проекту Закону виключити.  
Враховано    
62. 1. Військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні обряди, відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Командири (начальники) військових частин надають можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні релігійних обрядів.       
63. 2. Військовослужбовці не мають права відмовлятися або ухилятися від виконання обов'язків військової служби за мотивами релігійних переконань та використовувати службові повноваження для релігійної чи атеїстичної пропаганди.       
64. 3. Військовослужбовці мають право на придбання, володіння і використання релігійної літератури мовою на свій вибір, а також інших предметів й матеріалів релігійного призначення. Ніхто не має права перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх релігійних потреб.       
65. 4. Держава не несе зобов'язань по задоволенню потреб військовослужбовців, пов'язаних з їх релігійними переконаннями та проведенням релігійних обрядів.       
66. 5. Особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби, надається право на проходження альтернативної (невійськової) служби згідно з Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".       
67. 6. Створення релігійних об'єднань та організацій у військових частинах не допускається. Релігійні обряди на території військової частини можуть проводитися на прохання військовослужбовців з дозволу командира (начальника) у вільний від виконання обов'язків військової служби час";       
68. 5) у статті 7 слова "або з санкції прокурора" виключити;      5) у статті 7 слова "або з санкції прокурора" виключити;  
69. доповнити статтю частиною другою такого змісту:   -19- Андресюк Б.П.
Абзаци другий та третій підпункту 5 проекту Закону виключити.  
Враховано    
70. "2. Ніхто не має права втручатися в службову діяльність військовослужбовців, за винятком осіб, які уповноважені на це законами та іншими нормативно-правовими актами, а також статутами Збройних Сил України";       
71. 6) у частині першій статті 8:      6) у статті 8:  
72. абзац другий викласти в такій редакції:   -20- Андресюк Б.П.
Абзаци другий та третій підпункту 6 проекту Закону виключити.  
Враховано   абзац п'ятий пункту 1 виключити;  
73. "Час проходження громадянами строкової військової служби зараховується до їх страхового стажу, до стажу державної служби та стажу роботи за спеціальністю у календарному обчисленні. Для громадян, призваних на строкову військову службу, які на момент призову займали посади, навчалися або працювали за професією, що у відповідності до закону передбачає право на призначення пенсій на пільгових умовах і в пільгових розмірах, час проходження строкової служби зараховується також і до стажу роботи, що передбачає такі пільги. Особам, які звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", час проходження військової служби зараховується до їх страхового стажу, до стажу державної служби та стажу роботи за спеціальністю у календарному обчисленні. Громадянам, які звільнені з військової служби з правом на пенсію відповідно до зазначеного Закону, час проходження цієї служби зараховується до стажу державної служби та стажу роботи за спеціальністю у календарному обчисленні";       
74. абзац четвертий виключити;   -21- Каденюк Л.К.
Абзаци четвертий і п`ятий виключити.  
Враховано    
75. у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;   -22- Каденюк Л.К.
Абзац п`ятий підпункту 6 виключити.  
Враховано    
    -23- Волков О.М.
Абзаци п`ятий і шостий виключити.  
Враховано частково    
76. частину другу викласти в такій редакції:      пункт 2 викласти в такій редакції:  
77. "2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється після закінчення строку контракту або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за власним бажанням, за станом здоров'я, за службовою невідповідністю, через сімейні обставини або з інших поважних причин, у зв'язку із скороченням штатів, а також у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.   -24- Каденюк Л.К.
Абзац четвертий підпункту 6 викласти в такій редакції: "2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв`язку із закінченням строку контракту або у зв`язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв`язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров`я, через службову невідповідність, у зв`язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв`язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв`язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.  
Враховано   "2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв'язку із закінченням строку контракту або у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров'я, через службову невідповідність, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.  
    -25- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 2. Вилучити слова "або у зв`язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням"  
Відхилено , перелік підстав звільнення з військової служби визначений Законом України "Про загальний військовий обов`язок і військову службу"   
78. У разі незаконного звільнення з військової служби або переміщення по службі військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом або перебуває на кадровій військовій службі, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Заподіяна йому таким звільненням (переміщенням) моральна шкода відшкодовується за рішенням суду.   -26- Демьохін В.А.
Абзац восьмий підпункту 6 після першого речення доповнити двома реченнями такого змісту: "Посада вважається нижчою, якщо за цією посадою штатним розписом передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі коли штатом або штатним розписом передбачено два військових звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад".  
Враховано   У разі незаконного звільнення з військової служби або переміщення по службі військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом або перебуває на кадровій військовій службі, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Посада вважається нижчою, якщо за цією посадою штатним розписом передбачено нижче військове звання, а за умови рівних звань - менший посадовий оклад. У разі якщо штатним розписом передбачено два військових звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище військове звання або вищий посадовий оклад. У разі заподіяння йому таким звільненням (переміщенням) моральної шкоди вона може бути відшкодована за рішенням суду.  
79. У разі поновлення на військовій службі (посаді) орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового обов'язку на нижчеоплачуваній посаді, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення (переміщення). Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і у пільговому обчисленні) та до терміну, встановленого для присвоєння чергового військового звання";   -27- Каденюк Л.К.
у абзаці першому частини третьої друге речення викласти в такій редакції: "Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання орган праці та соціального захисту населення за поданням військового комісара у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (для тих, хто працював до призову на строкову військову службу) або однієї мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював) за рахунок коштів державного бюджету".  
Враховано   У разі поновлення на військовій службі (посаді) орган, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує питання про виплату військовослужбовцю матеріального і грошового забезпечення за час вимушеного прогулу або різниці за час виконання військового обов'язку на нижчеоплачуваній посаді, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення (переміщення). Цей період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і у пільговому обчисленні) та до терміну, встановленого для присвоєння чергового військового звання"; друге речення абзацу першого пункту 3 викласти в такій редакції: "Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання орган праці та соціального захисту населення за поданням військового комісара в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (для тих, хто працював до призову на строкову військову службу) або однієї мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював) за рахунок коштів державного бюджету";  
80. абзац перший частини п'ятої викласти в такій редакції:      абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:  
81. "Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у зв'язку із скороченням штатів, за станом здоров'я, а також військовослужбовців строкової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані. Соціальній та професійній адаптації підлягають також члени сімей військовослужбовців. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться Національним координаційним центром адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів за рахунок коштів державного бюджету";   -28- Каденюк Л.К.
В абзаці 11 підпункту 6 розділу І проекту Закону два останніх речення викласти в такій редакції: " У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться урядовим органом державного управління з питань адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об`єктів за рахунок коштів державного бюджету";  
Враховано   "5. Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, а також військовослужбовців строкової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться урядовим органом державного управління з питань адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів за рахунок коштів державного бюджету";  
    -29- Волков О.М.
Абзац одинадцятий пункту 6 викласти в такій редакції: "Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у зв`язку із скороченням штатів, за станом здоров`я, а також військовослужбовців строкової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані в разі відповідного звернення з боку зазначених осіб. Соціальна та професійна адаптація здійснюється також щодо членів сімей військовослужбовців у закритих та відокремлених військових містечках за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться Національним координаційним центром адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об`єктів за рахунок коштів державного бюджету".  
Враховано    
82. 7) доповнити статтею 8-1 такого змісту:   -30- Крючков Г.К.
Підпункт 7 проекту Закону виключити.  
Враховано    
83. "Стаття 8-1. Право військовослужбовців на зміну місця військової служби, вибір місця проживання і виїзду за кордон       
84. 1. Військовослужбовці мають право на зміну місця військової служби, у тому числі на переміщення в іншу місцевість, відповідно до укладених ними контрактів, з урахуванням умов проходження військової служби, стану здоров'я військовослужбовців та членів їх сімей (на підставі висновку військово- лікарської комісії) та з інших підстав, встановлених законодавством. Переміщення по службі осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) здійснюється у порядку, встановленому Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування. Переміщення по службі осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних командирів (начальників).       
85. 2. Військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір постійного місця проживання у будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.       
86. 3. Військовослужбовці, як й інші громадяни України, можуть виїжджати за кордон у порядку, встановленому законом";   -31- Каденюк Л.К.
Статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців 1. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє грошове та інше забезпечення в розмірах, що відповідають умовам військової служби, стимулюють закріплення кваліфікованих військових кадрів. 2. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону. 3. Грошове забезпечення виплачується за єдиними нормами для всіх військових формувань у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань якісним особовим складом, враховувати характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності. При цьому посадові оклади солдатів і матросів першого тарифного розряду, які проходять військову службу за контрактом, не можуть бути нижчими від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а оклади за військові звання військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, - менше половини розмірів посадових окладів. Розміри окладів грошового забезпечення військовослужбовців підвищуються у разі збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб з дня встановлення його законом. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців визначається Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи. 4. За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення у національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. 5. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім`ям зазначених військовослужбовців щомісячно сплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності. Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а у разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з`ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх сплачується з урахуванням такої індексації. 6. Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки виплата грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець до відрядження (за винятком надбавок, що виплачувалися у зв`язку з ризиком для життя такого військовослужбовця та іншими специфічними умовами військової служби в окремих підрозділах військових формувань), матеріальної допомоги, а також преміювання відряджених військовослужбовців здійснюється за рахунок органів до яких вони відряджені, за розмірами, встановленими законодавством. 7. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі, і які тимчасово крім обов`язків військової служби за своїми штатними посадами виконують обов`язки військової служби за військовими посадами, що не укомплектовані особовим складом, встановлюється щомісячна доплата до грошового забезпечення у розмірі 50 відсотків посадового окладу за додатково виконуваною військовою посадою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому безперервний строк тимчасового виконання посади не повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов`язків - чотирьох місяців. 8) доповнити статтею 9-1 такого змісту: "Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців 1. Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 2. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або перебувають на кадровій військовій службі, мають право на отримання замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна грошової компенсації в розмірі вартості зазначених предметів. Порядок виплати грошової компенсації визначається Кабінетом Міністрів України. 3. При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв`язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців або у зв`язку з передислокацією військової частини їм виплачується: 1) підйомна допомога у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім`ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби; 2) добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім`ї військовослужбовця, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, який переїжджає з ним. 4. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, мають право на отримання за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів виплати на придбання майна першої необхідності у вигляді безвідсоткового кредиту у розмірі до десяти окладів місячного грошового забезпечення на термін до трьох років в одному з таких випадків: 1) протягом трьох місяців з дня призначення на військову посаду після закінчення вищого військового навчального закладу або вищого навчального закладу, який має військові навчальні підрозділи, і отримання у зв`язку з цим першого офіцерського військового звання; 2) протягом трьох місяців з дня зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) для осіб, які вперше вступають на військову службу за контрактом на термін 5 років і більше; 3) протягом трьох місяців з дня укладення першого шлюбу. 5. При виникненні у військовослужбовця права на отримання кредиту за кількома підставами, встановленими пунктом 4 цієї статті, кредит надається тільки за однією з них і тільки один раз за весь період проходження військової служби. Порядок надання такого кредиту визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   7) статтю 9 викласти в такій редакції: "Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців 1. Держава гарантує військовослужбовцям достатнє грошове та інше забезпечення в розмірах, що відповідають умовам військової служби, стимулюють закріплення кваліфікованих військових кадрів. 2. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону. 3. Грошове забезпечення виплачується за єдиними нормами для всіх військових формувань у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань якісним особовим складом, враховувати характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у проходженні служби. При цьому посадові оклади солдатів і матросів першого тарифного розряду, які проходять військову службу за контрактом, не можуть бути нижчими від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а оклади за військові звання військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, - менше половини розмірів посадових окладів. Розміри окладів грошового забезпечення військовослужбовців підвищуються у разі збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб з дня встановлення його законом. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям визначається Міністром оборони України, керівниками центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади, що мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи. 4. За військовослужбовцями, які тимчасово проходять військову службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами і в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. 5. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення. Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно сплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день захоплення його в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або безвісної відсутності. Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей. При цьому виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх сплачується з урахуванням такої індексації. 6. Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки виплата грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець до відрядження (за винятком надбавок, що виплачувалися у зв'язку з ризиком для життя такого військовослужбовця та іншими специфічними умовами військової служби в окремих підрозділах військових формувань), матеріальної допомоги, а також преміювання відряджених військовослужбовців здійснюється за рахунок органів до яких вони відряджені, за розмірами, встановленими законодавством. 7. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, а також тим, хто перебуває на кадровій військовій службі і які тимчасово крім обов'язків військової служби за своїми штатними посадами виконують обов'язки військової служби за військовими посадами, що не укомплектовані особовим складом, встановлюється щомісячна доплата до грошового забезпечення в розмірі 50 відсотків посадового окладу за додатково виконуваною військовою посадою у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому безперервний строк тимчасового виконання посади не повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов'язків - чотирьох місяців"; 8) доповнити статтею 9-1 такого змісту: "Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців 1. Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. 2. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або перебувають на кадровій військовій службі, мають право на отримання замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна грошової компенсації в розмірі вартості зазначених предметів. Порядок виплати грошової компенсації визначається Кабінетом Міністрів України. 3. При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців або у зв'язку з передислокацією військової частини їм виплачується: 1) підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби; 2) добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, зазначеного у підпункті 1 цього пункту, який переїжджає з ним. 4. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, мають право на отримання за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів виплати на придбання майна першої необхідності у вигляді безвідсоткового кредиту в розмірі до десяти окладів місячного грошового забезпечення на термін до трьох років в одному з таких випадків: 1) протягом трьох місяців з дня призначення на військову посаду після закінчення вищого військового навчального закладу або вищого навчального закладу, який має військові навчальні підрозділи, і отримання у зв'язку з цим першого офіцерського військового звання; 2) протягом трьох місяців з дня зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) для осіб, які вперше вступають на військову службу за контрактом на термін 5 років і більше; 3) протягом трьох місяців з дня укладення першого шлюбу. 5. При виникненні у військовослужбовця права на отримання кредиту за кількома підставами, встановленими пунктом 4 цієї статті, кредит надається тільки за однією з них і тільки один раз за весь період проходження військової служби. Порядок надання такого кредиту визначається Кабінетом Міністрів України";  
87. 8) статтю 10 викласти в такій редакції:      9) статтю 10 викласти в такій редакції:  
88. "Стаття 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців      "Стаття 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців  
89. 1. Загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеного законодавством України, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою цієї статті.      1. Загальна тривалість службового часу військовослужбовців на тиждень не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу за відповідний період, визначеного законодавством України, за винятком випадків, передбачених пунктом 5 цієї статті.  
90. 2. Розподіл службового часу військовослужбовців протягом доби і протягом тижня у військових частинах здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і проведення занять з бойової підготовки та створити умови для підтримання порядку, військової дисципліни та виховання військовослужбовців, підвищення їх культурного рівня, всебічного побутового обслуговування, відпочинку й харчування.      2. Розподіл службового часу військовослужбовців протягом доби і протягом тижня у військових частинах здійснюється таким чином, щоб забезпечити у військовій частині постійну бойову готовність і проведення занять з бойової підготовки та створити умови для підтримання порядку, військової дисципліни та виховання військовослужбовців, підвищення їх культурного рівня, всебічного побутового обслуговування, відпочинку й харчування.  
91. 3. Розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, який затверджує відповідний командир (начальник) у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, з суворим додержанням встановленої загальної тривалості щотижневого службового часу.   -32- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 3. Вилучити слово "суворим"  
Враховано   3. Розподіл службового часу військовослужбовців визначається розпорядком дня, який затверджує відповідний командир (начальник) у порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, з додержанням встановленої загальної тривалості щотижневого службового часу.  
92. 4. Для офіцерів, прапорщиків, а також військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для військовослужбовців строкової служби і курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів (частин) - шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.      4. Для офіцерів, прапорщиків, а також військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для військовослужбовців строкової служби і курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, навчальних центрів (частин) - шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.  
93. 5. Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та бойове чергування, несення служби у добовому наряді та інші заходи, пов'язані із забезпеченням боєготовності військових частин, здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу.      5. Військові навчання, походи кораблів, бойові стрільби та бойове чергування, несення служби в добовому наряді та інші заходи, пов'язані із забезпеченням боєготовності військових частин, здійснюються без обмеження загальної тривалості службового часу.  
94. 6. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків. Ці дні згідно з планами, а також вільний від занять час відводяться для відпочинку, проведення культурно-освітньої роботи, спортивних заходів та ігор. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, які виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня. Військовослужбовцям строкової служби, курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів при виконанні обов'язків військової служби в зазначені дні час відпочинку встановлюється відповідним командиром (начальником)";      6. Вихідні, святкові та неробочі дні є днями відпочинку для всього особового складу, крім військовослужбовців, залучених до виконання службових обов'язків. Ці дні згідно з планами, а також вільний від занять час відводяться для відпочинку, проведення культурно-освітньої роботи, спортивних заходів та ігор. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, які виконували службові обов'язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як правило, протягом наступного тижня. Військовослужбовцям строкової служби, курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів при виконанні обов'язків військової служби в зазначені дні час відпочинку встановлюється відповідним командиром (начальником)";  
95. 9) доповнити статтею 10-1 такого змісту:      10) доповнити статтею 10-1 такого змісту:  
96. "Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них      "Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них  
97. 1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням матеріального, грошового забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу у календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 і більше календарних років - 45 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.   -33- Беспалий Б.Я.
Стаття 10-1, частина 1, абзац 1. Наприкінці вилучити текст "без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад".  
Враховано   1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням матеріального, грошового забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу у календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 і більше календарних років - 45 календарних днів.  
98. Щорічна основна відпустка повинна бути надана протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника - командувача корпусу, прирівняної до нього особи та вище - щорічна основна відпустка може бути надана за минулий рік у першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано через виняткові обставини.   -34- Каденюк Л.К.
Абзац четвертий підпункту 10 викласти в такій редакції: "Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них встановлюється законодавством"; решту норм статті 10-1 виключити.  
Враховано   2. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них встановлюється законодавством";  
99. 2. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, які проходять військову службу у місцевостях з несприятливими кліматичними та екологічними умовами, у тому числі гірських місцевостях, а також на військових посадах, виконання обов'язків військової служби на яких пов'язано з підвищеним ризиком для життя та здоров'я, тривалість щорічної основної відпустки збільшується до 15 календарних днів. При цьому загальна тривалість щорічної основної відпустки з урахуванням додаткових днів відпочинку не може перевищувати 60 календарних днів, не враховуючи часу, який необхідний для проїзду до місця використання відпустки та назад. Порядок надання таких відпусток визначається Кабінетом Міністрів України.       
100. 3. Військовослужбовцям офіцерського складу на період навчання у військових навчальних закладах під час перерв навчальних занять, передбачених навчальними планами, надаються відпустки тривалістю:       
101. зимова - до 14 календарних днів;       
102. літня - 30 календарних днів.       
103. Літня навчальна відпустка є основною, а зимова - додатковою. Час, необхідний для проїзду до місця проведення зазначених відпусток і назад, не надається.       
104. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення на навчання чи виїзду за межі України, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до початку навчання або виїзду за межі України, а тим, хто навчається у військових навчальних закладах, - після закінчення навчального року.       
105. Військовослужбовцям офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), які перебувають у відрядженнях за межами України, дозволяється за їх бажанням об'єднання щорічних основних відпусток за два роки. Загальна тривалість об'єднаної відпустки не повинна перевищувати 90 календарних днів з урахуванням часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.   -35- Беспалий Б.Я.
Стаття 10-1, частина 3, абзац 4. Вилучити текст "з урахуванням часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад".  
Враховано    
106. 4. На прохання військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, щорічна основна відпустка може бути надана їм частинами, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Якщо щорічна основна відпустка надана військовослужбовцям частинами, то час, необхідний для проїзду до місця використання відпустки і назад, надається тільки один раз.   -36- Беспалий Б.Я.
Стаття 10-1, частина 4. Останнє речення виключити.  
Враховано    
107. 5. Військовослужбовцям надаються у порядку, встановленому законодавством, додаткові відпустки із збереженням матеріального, грошового та іншого забезпечення у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, а також за рішенням командира (начальника) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Військовослужбовцям-жінкам соціальні відпустки надаються згідно з законодавством.   -37- Беспалий Б.Я.
Стаття 10-1, частина 5, абзац 1. Двічі слово "законодавством" замінити словом "законом".  
е 1 у зв`язку з виключенням цієї норми   
108. Відпустка за сімейними обставинами тривалістю до 15 календарних днів надається військовослужбовцям у таких випадках:       
109. тяжкого стану здоров'я або загибелі (смерті) близького родича військовослужбовця (дружини (чоловіка), батька (матері), батька (матері) подружжя, сина (дочки), рідного брата (рідної сестри) або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець;       
110. пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю або близького родича військовослужбовця;       
111. в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, - за рішенням командира (начальника) військової частини.       
112. Відпустка за сімейними обставинами надається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення цієї відпустки і назад.       
113. 6. Військовослужбовцям строкової служби за весь період військової служби надається відпустка тривалістю 20 календарних днів, сержантам і старшинам - 25 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.       
114. 7. Військовослужбовцям-інвалідам, а також учасникам бойових дій та прирівняним до них особам, у зручний для них час, надається основна щорічна відпустка тривалістю 45 календарних днів. При цьому загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпусток цим військовослужбовцям не може перевищувати 60 календарних днів, не враховуючи часу, необхідного для проїзду до місця використання відпустки і назад.   -38- Беспалий Б.Я.
Стаття 10-1, частина 7. Наприкінці вилучити текст "не враховуючи часу, необхідного для проїзду до місця використання відпустки і назад".  
Враховано    
115. 8. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі у календарному обчисленні 20 років і більше, в один рік з трьох років до досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі або в рік звільнення з військової служби за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів за їх бажанням надається крім щорічної основної відпустки додаткова відпустка за сімейними обставинами тривалістю 30 календарних днів. Ця відпустка надається також військовослужбовцям, які проходять військову службу після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі і які не використали таку відпустку раніше. Зазначена відпустка надається тільки один раз протягом усього часу проходження військової служби.       
116. 9. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за їх бажанням надається одночасно з щорічною основною відпусткою військовослужбовця. При цьому тривалість відпустки дружини (чоловіка) військовослужбовця може бути за їх бажанням однакової тривалості з відпусткою військовослужбовця. Частина відпустки дружини (чоловіка) військовослужбовця, що перевищує тривалість щорічної основної відпустки, за основним місцем їх роботи (служби) надається без збереження заробітної плати (грошового забезпечення).       
117. 10. Відкликання військовослужбовців офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони України, керівників утворених відповідно до законів України військових формувань.       
118. У разі відкликання зі щорічної основної відпустки невикористана її частина, як правило, надається військовослужбовцям у поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 календарних днів і більше, військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби та курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад, але не далі пункту, з якого їх було відкликано, а також надається додатково час на проїзд до місця проведення відпустки і назад";   -39- Беспалий Б.Я.
Стаття 10-1, частина 10, пункт 2. Наприкінці вилучити текст "а також надається додатково час на проїзд до місця проведення відпустки і назад".  
Враховано    
119. 10) у статті 11:      11) у статті 11:  
120. назву викласти в такій редакції:      назву, пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:  
121. "Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу";      "Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу  
122. частини першу та другу викласти в такій редакції:       
123. "1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з органами державної влади.   -40- Каденюк Л.К.
У частині першій статті 11 слова "органами державної влади" замінити словами "місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування"  
Враховано   1. Охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки, які здійснюються командирами (начальниками) у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
124. Турбота про збереження та про зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, інших заходів бойової підготовки, під час експлуатації озброєння і військової техніки, проведення робіт та виконання інших обов'язків військової служби.      Турбота про збереження та про зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). На них покладається забезпечення вимог безпеки при проведенні навчань, інших заходів бойової підготовки, під час експлуатації озброєння і військової техніки, проведення робіт та виконання інших обов'язків військової служби.  
125. Військовослужбовці і військовозобов'язані, призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.      Військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.  
126. За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров'я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.      За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) та спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров'я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.  
127. Військовослужбовцям, які постраждали внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, медична допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок надаються відповідно до законодавства";      Військовослужбовцям, які постраждали внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, медична допомога, санаторно-курортне лікування та відпочинок надаються відповідно до законодавства.  
128. 2. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи) за відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я отримують медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я.      2. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи) за відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров'я отримують медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я.  
129. Дружини (чоловіки) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, їх неповнолітні діти, їх діти старші 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18- річного віку, їх діти віком до 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, а також особи, які перебувають на їх утриманні і проживають разом з ними, мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я з відшкодуванням витрат на лікувальні і діагностичні заходи. При амбулаторному лікуванні ліки їм відпускаються за плату за роздрібними цінами, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства така плата не стягується.   -41- Каденюк Л.К.
У частині другій статті 11 абзаци другий та третій виключити.  
Враховано    
130. Виготовлення та ремонт зубних протезів членам сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) у військово-медичних закладах охорони здоров'я здійснюються на тих самих умовах, що й іншим громадянам у закладах охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, якщо інше не передбачене законами та іншими нормативно-правовими актами.       
131. Направлення військовослужбовців та членів їх сімей на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";      Направлення військовослужбовців та членів їх сімей на лікування за межі України здійснюється на загальних підставах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";  
132. частину третю після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:      пункт 3 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:  
133. "Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони здоров'я мають право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.      "Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони здоров'я мають право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.  
134. Пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані інвалідами І та ІІ групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, забезпечуються путівками на санаторно-курортне лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. Інваліди ІІІ групи, звільнені з військової служби внаслідок зазначених причин, які отримують пенсії по інвалідності, можуть забезпечуватися путівками на санаторно-курортне лікування за наявності відповідних медичних показань";   -42- Каденюк Л.К.
Абзац 16 підпункту 12 викласти в такій редакції: "Пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані інвалідами І та ІІ групи внаслідок захворювання, пов`язаного з проходженням військової служби, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. Інваліди ІІІ групи, звільнені з військової служби за станом здоров`я, які отримують пенсії по інвалідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування за наявності медичних показань. Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Пенсіонери з числа військовослужбовців, які визнані інвалідами І та ІІ групи внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування незалежно від виду пенсії, яку вони отримують. Інваліди ІІІ групи, звільнені з військової служби за станом здоров'я, які отримують пенсії по інвалідності, забезпечуються путівками для санаторно-курортного лікування за наявності медичних показань. Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
135. у зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;      У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;  
136. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:      доповнити пунктом 6 такого змісту:  
137. "6. Військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, члени сімей військовослужбовців приймаються на обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров'я у порядку, встановленому Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями";      "6. Військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, члени сімей військовослужбовців приймаються на обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров'я в порядку, встановленому Міністерством оборони України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами";  
138. 11) статтю 13 викласти в такій редакції:      12) статті 13 і 14 викласти в такій редакції:  
139. "Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту      "Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту  
140. 1. Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби для поглиблення професійних знань та загальноосвітньої підготовки.   -43- Крючков Г.К.
У абзаці третьому підпункту 12 слова "для поглиблення професійних знань та загальноосвітньої підготовки" виключити.  
Враховано   1. Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової служби, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби.  
141. 2. Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації, при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання.      2. Особи, які були призвані на строкову військову службу в період навчання у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації, при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання.  
142. 3. Громадяни, які звільнені з військової служби і закінчили військові навчальні заклади та прийняті на роботу до навчальних закладів як викладачі військових дисциплін, прирівнюються за освітою і оплатою праці до громадян, які закінчили педагогічні навчальні заклади.   -44- Каденюк Л.К.
Частину третю статті 13 виключити.  
Враховано    
143. 4. При зміні військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, або тими, хто перебуває на кадровій військовій службі місця проходження військової служби, а також при звільненні з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів члени їх сімей, які навчаються (виховуються) у державних навчальних закладах, мають право переводитися до державних навчальних закладів, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця проживання.      3. При зміні військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, або тими, хто перебуває на кадровій військовій службі місця проходження військової служби, а також при звільненні з військової служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів члени їх сімей, які навчаються (виховуються) у державних навчальних закладах, мають право переводитися до державних навчальних закладів, найближчих до нового місця проходження військової служби або місця проживання.  
144. 5. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їхніх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.      4. Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.  
145. 6. Діти військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, діти громадян, звільнених з військової служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні яких становить 20 років і більше, діти військовослужбовців, які загинули при виконанні ними обов'язків військової служби, померли чи пропали безвісти або стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, користуються переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам, правилам прийому до цих навчальних закладів.   -45- Демьохін В.А.
Богатирьова Р.В.
Хара В.Г.
Статтю 14 викласти в такій редакції: "Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей 1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд: 1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: а) у службові відрядження; б) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв`язку з передислокацією військової частини; в) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби; 2) всіма видами громадського транспорту міського, приміського та місцевого сполучення (за винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової служби; 2. При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн; 3. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: 1) від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв`язку з його переведенням; 2) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного місця проживання. Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв`язку з загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн; 4. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця члени його сім`ї мають право на безоплатний проїзд по території України до місця поховання та назад. Один з членів сім`ї загиблого (померлого) військовослужбовця, похованого на території України, один раз на рік має право на безоплатний проїзд до місця поховання та назад. 5. У разі тяжкої хвороби військовослужбовця два члени його сім`ї або два близьких родичі мають право на безоплатний проїзд від місця свого проживання до місцезнаходження хворого та назад (на підставах, встановлених для військовослужбовців) один раз за час хвороби. 6. Військовослужбовці при направленні у службове відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім`ї на всі види транспорту поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у службове відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця у готелі на підставі посвідчення про відрядження. 7. При виконанні службових обов`язків, пов`язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 8. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації. 9. Витрати, пов`язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у службові відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 10. Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами. 11. Військовослужбовець, військовозобов`язаний, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені цим Законом, на час відбування призначеного їм судом одного з видів покарань, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 статті 51 Кримінального кодексу України. На цей час члени їх сімей також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сімей таких осіб. 12. Військовослужбовець строкової служби, якого засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, та члени його сім`ї права на пільги не втрачають. 13. Особам, які мають право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені цим Законом, видаються посвідчення. Форма та порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України. 14. Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";  
Враховано   5. Діти військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, діти громадян, звільнених з військової служби за віком, за станом здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні яких становить 20 років і більше, діти військовослужбовців, які загинули при виконанні ними обов'язків військової служби, померли чи пропали безвісти або стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, користуються переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам, правилам прийому до цих навчальних закладів. Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей 1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд: 1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: а) у службові відрядження; б) при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв'язку з передислокацією військової частини; в) до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби. 2) всіма видами громадського транспорту міського, приміського та місцевого сполучення (за винятком таксі) - тільки військовослужбовці строкової служби. 2. При переведенні військовослужбовців на нове місце проходження військової служби або звільненні з військової служби вони мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах з попереднього місця проживання до нового залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн; 3. Члени сімей військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: 1) від місця проживання до місця проходження військової служби військовослужбовця у зв'язку з його переведенням; 2) при звільненні військовослужбовця з військової служби, а також у разі загибелі (смерті) військовослужбовця - до обраного місця проживання. Члени сімей військовослужбовців при переїзді до обраного місця проживання у зв'язку з загибеллю (смертю) військовослужбовця мають право на безоплатне перевезення до 20 тонн особистого майна в контейнерах залізничним транспортом, а там, де такого виду транспорту немає, - іншими видами транспорту (за винятком повітряного). У разі перевезення особистого майна в окремому вагоні, багажем та дрібною відправкою їм відшкодовуються фактичні витрати, але не більше вартості перевезення майна в контейнері вагою 20 тонн. 4. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця члени його сім'ї мають право на безоплатний проїзд по території України до місця поховання та назад. Один з членів сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, похованого на території України, один раз на рік має право на безоплатний проїзд до місця поховання та назад. 5. У разі тяжкої хвороби військовослужбовця два члени його сім'ї або два близьких родичі мають право на безоплатний проїзд від місця свого проживання до місцезнаходження хворого та назад (на підставах, встановлених для військовослужбовців) один раз за час хвороби. 6. Військовослужбовці при направленні у службове відрядження, до нового місця проходження військової служби, а також до місця використання відпустки та назад мають право на придбання проїзних документів для себе та членів своєї сім'ї на всі види транспорту поза чергою. При цьому військовослужбовці, які направляються у службове відрядження, користуються правом на бронювання та отримання поза чергою місця в готелі на підставі посвідчення про відрядження. 7. При виконанні службових обов'язків, пов'язаних з відрядженням в інші населені пункти, військовослужбовцям відшкодовуються витрати на відрядження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 8. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації. 9. Витрати, пов'язані з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом, бронюванням місць у готелях при направленні військовослужбовців у службові відрядження, відшкодовуються за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 10. Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до цього Закону, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування. Якщо такі особи одночасно мають право на отримання однієї і тієї ж пільги, гарантії чи компенсації з кількох підстав, то їм надається за їх вибором пільга, гарантія чи компенсація тільки з однієї підстави, крім випадків, передбачених законами. 11. Військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, встановлені цим Законом, на час відбування призначеного їм судом одного з видів покарань, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 статті 51 Кримінального кодексу України. На цей час члени їх сімей також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сімей таких осіб. 12. Військовослужбовець строкової служби, якого засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, та члени його сім'ї права на пільги не втрачають. 13. Особам, які мають право на пільги, гарантії та компенсації, передбачені цим Законом, видаються посвідчення. Форма та порядок видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України. 14. Військовослужбовці та члени їх сімей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 13) доповнити статтею 14-1 такого змісту: "Стаття 14-1. Громадяни, віднесені до членів сім'ї військовослужбовця 1. Членами сім'ї військовослужбовця є особи, які спільно з ним проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя військовослужбовця вважається сім'єю і тоді, коли дружина і чоловік у зв'язку з навчанням, службою (роботою), лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. До складу сім'ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки, які постійно проживають разом із військовослужбовцем. Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені. Дитина військовослужбовця належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. 2. Членом сім'ї військовослужбовця можуть бути визнані й інші близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба) або інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв'язках, за умов постійного проживання з військовослужбовцем і ведення з ним спільного господарства (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші). 3. Членом сім'ї, який перебуває на утриманні військовослужбовця, вважається та особа з визначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, яка не має власних доходів або пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний доход якої не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого законом, і яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, що є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. До цих осіб належать: 1) неповнолітні; 2) непрацездатні, зазначені у статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"; 3) працездатні члени сім'ї військовослужбовця, які зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, за інвалідом І групи - членом сім'ї військовослужбовця, дитиною-інвалідом, пенсіонером - членом сім'ї військовослужбовця, який за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду; У разі переведення військовослужбовця для подальшого проходження служби або навчання в інший населений пункт членами його сім'ї до надання житла вважаються і ті члени сім'ї військовослужбовця, які залишилися тимчасово за попереднім місцем проходження служби і продовжують перебувати на його утриманні";  
    -46- Каденюк Л.К.
доповнити статтею 14-1 такого змісту: Стаття 14-1. Громадяни, віднесені до членів сім`ї військовослужбовця 1. Членами сім`ї військовослужбовця є особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки. Подружжя військовослужбовця вважається сім`єю і тоді, коли дружина і чоловік у зв`язку з навчанням, службою (роботою), лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. До складу сім`ї військовослужбовця належать його (її) дружина (чоловік), їх діти і батьки. Діти є членами сім`ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені. Дитина військовослужбовця належить до сім`ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. 2. Членом сім`ї військовослужбовця можуть бути визнані й інші близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба) або інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв`язках, за умов постійного проживання з військовослужбовцем і ведення з ним спільного господарства (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші). 3. Членом сім`ї, який перебуває на утриманні військовослужбовця, вважається та особа з визначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, яка не має власних доходів або пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний доход якої не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого законом, і яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, що є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. До цих осіб належать: 1) неповнолітні; 2) непрацездатні, зазначені у статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"; 3) працездатні члени сім`ї військовослужбовця, які зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли 8-річного віку, за інвалідом І групи - членом сім`ї військовослужбовця, дитиною-інвалідом, пенсіонером - членом сім`ї військовослужбовця, який за висновком закладу охорони здоров`я потребує постійного стороннього догляду; У разі переведення військовослужбовця для подальшого проходження служби або навчання в інший населений пункт членами його сім`ї до надання житла вважаються і ті члени сім`ї військовослужбовця, які залишилися тимчасово за попереднім місцем проходження служби і продовжують перебувати на його утриманні";  
Враховано    
146. 12) у частині першій статті 15 слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб";   -47- Каденюк Л.К.
Кузьмук О.І.
Статтю 16 Закону викласти в такій редакції: "Стаття 16. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов`язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, під час виконання ним службових обов`язків сім`ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія у зв`язку з втратою годувальника. 2. У разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю під час виконання службових обов`язків, а також інвалідності, що настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п`ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія по інвалідності. 3. У разі загибелі (смерті) військовозобов`язаного або резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, під час виконання ним службових обов`язків або проходження служби у військовому резерві сім`ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого), виходячи з окладу за військове звання у запасі та максимального окладу за посадою, до якої він був приписаний в запасі, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія у зв`язку з втратою годувальника. 4. У разі каліцтва, заподіяного військовозобов`язаному або резервісту, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходить службу у військовому резерві, під час виконання службових обов`язків, а також інвалідності, що настала в період проходження зазначених зборів, служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п`ятирічного грошового забезпечення на умовах, визначених пунктом 3 цієї статті, і призначається пенсія по інвалідності. 5. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця строкової військової служби сім`ї загиблого (померлого) або його батькам чи утриманцям виплачується одноразова грошова допомога, розмір якої визначається з окладу за військове звання, яке йому присвоєно, і максимального посадового окладу за першим тарифним розрядом, передбаченим для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія у зв`язку з втратою годувальника. 6. У разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю строкової військової служби під час проходження військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі, що визначається у відсотках від загальної суми допомоги на випадок загибелі (смерті), встановленої пунктом 5 цієї статті, і призначається пенсія по інвалідності. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця не повинен бути меншим від 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум. 7. Визначення ступеня втрати працездатності у кожному випадку ушкодження здоров`я військовослужбовцем, військовозобов`язаним або резервістом у період проходження військової служби (зборів), служби у військовому резерві здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства. 8. Якщо військовослужбовці, військовозобов`язані або резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві та члени їх сімей, крім підстав, передбачених цією статтею, одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, встановленої іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на такі виплати. 9. Одноразова грошова допомога, передбачена пунктами 1 - 6 цієї статті, не виплачується, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма, каліцтво) або захворювання чи інвалідність настали у зв`язку з вчиненням військовослужбовцем, військовозобов`язаним та резервістом навмисного злочину або є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп`яніння, або наслідком навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.  
Враховано   14) у пункті 1 статті 15 слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" замінити словами "Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"; 15) статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 1. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, який перебував на кадровій військовій службі або проходив військову службу за контрактом, під час виконання ним службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого) або його батькам чи утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 2. У разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження військової служби, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія по інвалідності. 3. У разі загибелі (смерті) військовозобов'язаного або резервіста, призваного на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, під час виконання ним службових обов'язків або проходження служби у військовому резерві сім'ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого), виходячи з окладу за військове звання у запасі та максимального окладу за посадою, до якої він був приписаний в запасі, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 4. У разі каліцтва, заподіяного військовозобов'язаному або резервісту, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходить службу у військовому резерві, під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження зазначених зборів, служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження цих зборів, служби у військовому резерві, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового забезпечення на умовах, визначених пунктом 3 цієї статті, і призначається пенсія по інвалідності. 5. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця строкової військової служби сім'ї загиблого (померлого) або його батькам чи утриманцям виплачується одноразова грошова допомога, розмір якої визначається з окладу за військовим званням, яке йому присвоєно, і максимального посадового окладу за першим тарифним розрядом, передбаченим для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, і призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 6. У разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю строкової військової служби під час проходження військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі, що визначається у відсотках від загальної суми допомоги на випадок загибелі (смерті), встановленої пунктом 5 цієї статті, і призначається пенсія по інвалідності. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця не повинен бути меншим від 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум. 7. Визначення ступеня втрати працездатності у кожному випадку ушкодження здоров'я військовослужбовцем, військовозобов'язаним або резервістом у період проходження військової служби (зборів), служби у військовому резерві здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства. 8. Якщо військовослужбовці, військовозобов'язані або резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві та члени їх сімей, крім підстав, передбачених цією статтею, одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, встановленої іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на такі виплати. 9. Одноразова грошова допомога, передбачена пунктами 1 - 6 цієї статті, не виплачується, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма, каліцтво) або захворювання чи інвалідність настали у зв'язку з вчиненням військовослужбовцем, військовозобов'язаним та резервістом навмисного злочину або є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, або наслідком навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.  
147. 13) у статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом";      16) у статті 17 слово "законодавством" замінити словом "законом";  
148. 14) у статті 18:      17) у статті 18:  
149. у другому реченні частини другої слова "посадового окладу" замінити словами "середньої місячної заробітної плати";      у другому реченні пункту 2 слова "посадового окладу" замінити словами "середньої місячної заробітної плати";  
150. частини третю і шосту викласти в такій редакції:      пункт 3 викласти в такій редакції:  
151. "3. Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, зараховується до страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років, а також період, коли дружина (чоловік) військовослужбовця була змушена (був змушений) не працювати за станом здоров'я дітей, пов'язаним з умовами проживання за місцем військової служби подружжя, якщо за висновком закладу охорони здоров'я їх діти потребували постійного догляду";      "3. Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, зараховується до стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років, а також період, коли дружина (чоловік) військовослужбовця була змушена (був змушений) не працювати за станом здоров'я дітей, пов'язаним з умовами проживання за місцем проходження військової служби подружжя, якщо за висновком закладу охорони здоров'я їх діти потребували постійного догляду"; пункт 4 виключити; пункт 6 викласти в такій редакції:  
152. "6. Вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, в разі, якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти - інваліди з дитинства мають право на пільги, передбачені цим Законом";      "6. Вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, батьки військовослужбовця, які перебували на його утриманні, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти - інваліди з дитинства мають право на пільги, передбачені цим Законом";  
153. доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:   -48- Каденюк Л.К.
Абзаци шостий і сьомий пункту 16 розділу 1 проекту Закону пропонується виключити у зв`язку із введенням до проекту Закону нової статті 14-1.  
Враховано    
154. "На членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні обов'язків військової служби в умовах воєнного або надзвичайного стану, поширюються пільги, гарантії та компенсації, що діють стосовно членів сімей військовослужбовців, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, а також в інших державах, на території яких велися бойові дії за участю військовослужбовців Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки та осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ колишнього СРСР";       
155. частину четверту виключити;   -49- Каденюк Л.К.
Абзаци восьмий і дев`ятий пункту 16 пропонується виключити.  
Враховано    
156. у зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;       
157. 15) розділ ІІІ виключити;      18) розділ ІІІ замінити трьома новими розділами такого змісту:  
158. 16) доповнити Закон новими розділами ІІІ - V такого змісту:       
159. "Розділ ІІІ      "Розділ ІІІ  
160. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ. ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ДІЙ ТА ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ      ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ РІШЕНЬ ТА ДІЙ, ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  
161. Стаття 19. Обмеження прав у службовій діяльності військовослужбовців   -50- Каденюк Л.К.
Статтю 19 виключити.  
Враховано    
162. 1. Військовослужбовці не мають права:       
163. 1) на період військової служби у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях бути членами будь-яких політичних партій, рухів, займатися політичною діяльністю та створювати політичні партії, рухи, за винятком тих осіб, які в установленому законом порядку обрані народними депутатами України чи депутатами місцевих рад і не виявили бажання звільнятися з військової служби в запас або у відставку;   -51- Беспалий Б.Я.
Стаття 19, частина 1. Пункт 1) вилучити.  
Враховано    
164. 2) займатися підприємницькою або іншими видами діяльності, що передбачають отримання прибутку, безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреними третіх осіб у справах військового формування, в якому вони проходять службу, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності у вільний від виконання обов'язків військової служби час), а також входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правлінь чи інших виконавчих органів, установ, підприємств, організацій, спілок та об'єднань, що здійснюють підприємницьку діяльність;       
165. 3) використовувати з метою, не пов'язаною з виконанням обов'язків військової служби, фінансові кошти та майно військової частини, а також інше державне майно, за винятком випадків використання зазначеного майна за встановлену плату відповідно до законів;       
166. 4) отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) за дії, пов'язані з виконанням обов'язків військової служби, за винятком цінних подарунків, у тому числі іменних, і грошових сум, якими військовослужбовці нагороджуються в порядку заохочення відповідно до статутів Збройних Сил України;       
167. 5) приймати без дозволу Президента України нагороди іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій;       
168. 6) виїжджати у службові відрядження за кордон за рахунок фізичних та юридичних осіб, за винятком службових відряджень, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або на взаємній основі за домовленістю органів державної влади України з відповідними органами влади іноземних держав або міжнародними організаціями;       
169. 7) використовувати службове становище в інтересах політичних партій і громадських, у тому числі релігійних, об'єднань та організацій, а також для пропаганди свого ставлення до них.       
170. 2. Військовослужбовцям, які перебувають у родинних стосунках (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також брати, сестри, батьки й діти другого з подружжя), не дозволяється проходити службу в одному підрозділі (військовій частині), якщо проходження ними військової служби пов'язано з прямою підпорядкованістю одного з них іншому.       
171. 3. Участь військовослужбовців у страйках, а також припинення виконання обов'язків військової служби як засіб врегулювання питань, пов'язаних з проходженням військової служби, забороняються.       
172. Стаття 20. Відповідальність військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори   -52- Крючков Г.К.
Статтю 20 виключити.  
Враховано    
173. 1. Військовослужбовці і військовозобов'язані, призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, залежно від характеру вчиненого правопорушення несуть дисциплінарну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність згідно з законом.       
174. 2. Військовослужбовці і військовозобов'язані, призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, на яких накладається дисциплінарне стягнення за вчинене правопорушення, не звільняються від матеріальної та цивільно-правової відповідальності за ці правопорушення.       
175. 3. За вчинення злочину військовослужбовці і військовозобов'язані, призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, притягаються до кримінальної відповідальності згідно із законом.       
176. Стаття 21. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних дій      Стаття 19. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та дій  
177. 1. Неправомірні рішення і дії (бездіяльність) органів військового управління та командирів (начальників) можуть бути оскаржені військовослужбовцями у порядку, передбаченому законами, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами.      Неправомірні рішення, дії (бездіяльність) органів військового управління та командирів (начальників) можуть бути оскаржені військовослужбовцями в порядку, передбаченому законами, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами.  
178. Стаття 22. Право військовослужбовців на правову допомогу      Стаття 20. Право військовослужбовців на правову допомогу  
179. 1. Військовослужбовцям гарантується право на захист у порядку, встановленому законами України.      Військовослужбовцям гарантується право на захист у порядку, встановленому законами України.  
180. 2. Судочинство у справах за участю військовослужбовців, які проходять військову службу на території України, здійснюється відповідно до законів України, а військовослужбовців, які проходять військову службу за межами території України, - відповідно до вимог міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Судочинство у справах за участю військовослужбовців, які проходять військову службу на території України, здійснюється відповідно до законів України, а військовослужбовців, які проходять військову службу за межами території України, - відповідно до вимог міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
181. 3. Юридичні консультації та колегії адвокатів надають військовослужбовцям строкової служби безоплатно правову допомогу з питань, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, а також для забезпечення права на захист від обвинувачення та з інших підстав, встановлених законами. Оплата праці адвоката при цьому здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";   -53- Каденюк Л.К.
Частину третю статті 22 виключити.  
Враховано    
182. "Розділ ІV      Розділ ІV  
183. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
184. Стаття 23. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону      Стаття 21. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону  
185. Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, винні в порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно з законом.      Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, винні в порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно з законом.  
186. Стаття 24. Нагляд за додержанням і застосуванням цього Закону      Стаття 22. Нагляд за додержанням цього Закону  
187. Нагляд за додержанням і застосуванням цього Закону усіма посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами";   -54- Каденюк Л.К.
Нагляд за додержанням цього Закону органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами здійснюється прокуратурою.  
Враховано   Нагляд за додержанням цього Закону органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами здійснюється прокуратурою.  
188. "Розділ V      Розділ V  
189. ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦЬОГО ЗАКОНУ      ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦЬОГО ЗАКОНУ  
190. Стаття 25. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону      Стаття 23. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону  
191. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, інших джерел, не заборонених законодавством".   -55- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 1. Текст "не заборонених законодавством" замінити словами "передбачених законом".  
Враховано   Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються в Державному бюджеті України на відповідний рік для Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування та правоохоронні органи, інших джерел, передбачених законом".  
192. 2. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 33, ст. 270):   -56- Крючков Г.К.
У зв`язку з прийняттям 8 лютого 2006 року Верховною Радою України Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" у новій редакції пункт 2 проекту пропонується виключити.  
Враховано    
193. 1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:       
194. "1. Військова служба у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження громадянами строкової військової служби зараховується до їх страхового стажу, до стажу державної служби та стажу роботи за спеціальністю у календарному обчисленні. Для громадян, призваних на строкову військову службу, які на момент призову займали посади, навчалися або працювали за професією, що у відповідності до закону передбачає право на призначення пенсій на пільгових умовах і в пільгових розмірах, час проходження строкової служби зараховується також і до стажу роботи, що передбачає такі пільги. Особам, які звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", час проходження військової служби зараховується до їх страхового стажу, до стажу державної служби та стажу роботи за спеціальністю у календарному обчисленні. Громадянам, які звільнені з військової служби з правом на пенсію відповідно до зазначеного Закону, час проходження цієї служби зараховується до стажу державної служби та стажу роботи за спеціальністю у календарному обчисленні";       
195. 2) у статті 29:       
196. частини дев'яту і десяту викласти в такій редакції:       
197. "9. За військовозобов'язаними, які призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, зберігаються на весь період зборів, враховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середня заробітна плата. Військовозобов'язані, призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори, не підлягають звільненню з роботи з дня отримання повістки про призов до повернення зі зборів, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи чи організації.       
198. У разі повної ліквідації підприємства, установи чи організації, де працював військовозобов'язаний, заробітна плата та інше матеріальне забезпечення, що належать йому за весь період навчальних (або перевірних) та спеціальних зборів, сплачуються військовозобов'язаному підприємством, установою чи організацією, що ліквідуються, або їх правонаступниками, або міністерством чи іншим центральним органом виконавчої влади, якому вони були підпорядковані до ліквідації";       
199. "10) Якщо військовозобов'язаний захворів у період навчальних (або перевірних) та спеціальних зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним в установленому порядку зберігаються місце роботи та посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, йому замість заробітної плати за цей період виплачується допомога відповідно до законодавства.       
200. Військовозобов'язаним, які на день призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори не працюють, за весь час перебування на цих зборах, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.       
201. За військовозобов'язаними, які направляються військовими комісаріатами на диспансерне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд), за весь час перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я зберігаються місце роботи, навчання, займана посада та середня заробітна плата (стипендія)".   -57- Крючков Г.К.
Доповнити проект Закону новим пунктом такого змісту: "2. У Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410) статтю 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни), надзвичайного стану чи під час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або у складі Миротворчих Сил ООН під час участі у міжнародних миротворчих операціях. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів. Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується відповідно до законодавства про працю, про державну службу, інших нормативно-правових актів".  
Враховано   2. Статтю 16 Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410) викласти в такій редакції: "Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні в ході бойових дій (війни), надзвичайного стану чи під час проходження військової служби за межами України в порядку військового співробітництва або у складі Миротворчих Сил ООН під час участі у міжнародних миротворчих операціях. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів. Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується відповідно до законодавства про працю, про державну службу, інших нормативно-правових актів". 3. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; із наступними змінами) доповнити пунктом 47 такого змісту: "47) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, - за позовами, пов'язаними з виконанням військового обов'язку".  
    -58- Крючков Г.К.
3. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; із наступними змінами) доповнити пунктом 47 такого змісту: "47) військовослужбовці, військовозобов`язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, проходять службу у військовому резерві, - за позовами, пов`язаними з виконанням військового обов`язку".  
Враховано    
202. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
203. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.   -59- Каденюк Л.К.
Пункт 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" проекту Закону викласти в такій редакції: 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року, крім абзацу сьомого підпункту 6, підпунктів 7 і 8, абзаців п`ятнадцятого, дев`ятнадцятого - двадцять першого підпункту 12, підпункту 13 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2007 року. Підпункт 15 пункту 1 розділу І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року. Його дія не поширюється на військовослужбовців та військовозобов`язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, які загинули (померли), отримали поранення (травму, контузію або каліцтво), втратили працездатність до 1 січня 2008 року, в тому числі на осіб, яким після 1 січня 2008 року буде встановлений більший ступінь втрати працездатності, та на членів їх сімей. Витрати, пов`язані з реалізацією норм цього Закону у 2006 році, здійснюються у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року, крім абзацу сьомого підпункту 6, підпунктів 7 і 8, абзаців п'ятнадцятого, дев'ятнадцятого - двадцять першого підпункту 12, підпункту 13 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2007 року. Підпункт 15 пункту 1 розділу І цього Закону набирає чинності з 1 січня 2008 року. Його дія не поширюється на військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, які загинули (померли), отримали поранення (травму, контузію або каліцтво), втратили працездатність до 1 січня 2008 року, в тому числі на осіб, яким після 1 січня 2008 року буде встановлений більший ступінь втрати працездатності, та на членів їх сімей. 2. Витрати, пов'язані з реалізацією норм цього Закону у 2006 році, здійснюються в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.  
    -60- Волков О.М.
Оскільки законопроект вже не може набрати чинності з 1 січня 2006 року пропонується викласти частину розділу 2 в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 1-3 та пункту 2 розділу 1 цього Закону, що набирають чинності з 1 січня 2007 року".  
Враховано в редакції Комітету   
204. 2. Кабінету Міністрів України:   -61- Крючков Г.К.
пункт 2 Прикінцевих положень проекту Закону доповнити абзацом такого змісту: "до 1 січня 2007 року подати на розгляд Верховної Ради України проект нового Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"  
Враховано   3. Кабінету Міністрів України: до 1 січня 2007 року подати на розгляд Верховної Ради України проект нового Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;  
205. у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:   -62- Каденюк Л.К.
У абзаці третьому пункту 2 Прикінцевих положень проекту Закону слово "двомісячний" замінити словом "шестимісячний"  
Враховано   у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
206. розробити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;      розробити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;  
207. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
208. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.   -63- Каденюк Л.К.
Прикінцеві положення проекту Закону доповнити новим пунктом такого змісту: "Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом".  
Враховано   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 4. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.