Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
3. щодо оподаткування сільськогосподарських
 
   щодо оподаткування сільськогосподарських
 
4. товаровиробників
 
   товаровиробників
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
7. 1. Пункт 11.29 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 40, ст. 339; 2004 р., № 15, ст. 119; 2005 р., № 6, ст. 137; 2006 р., № 2—3, ст. 38; 2008 р., № 27—28, ст. 253) викласти в такій редакції:
 
-1- Терьохін С.А.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
1. У Законі України “Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, із наступними змінами):
1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пункти 11.21 і 11.29 статті 11 виключити;
2) абзац другий підпункту 7.5.1 пункту 7,5 статті 7 викласти в такій редакції:
“ або дата отримання платником податку товарів (робіт, послуг), що підтверджено податковою накладною ”;
3) статтю 8-1 викласти у такій редакції:
„Стаття “8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства
8-1.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 8-1.6 цієї статті (далі – сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
8-1.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування, сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальнику на вартість виробничих факторів, а при наявності залишку такої суми податку, - для інших виробничих цілей.
8-1.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
8-1.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту, сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів (послуг) має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.
8-1.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари (послуги) у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
8-1.6. Сільськогосподарським уважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) складає не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних податкових періодів, якщо такі поставки не були постійними і не складали окремої підприємницької діяльності.
8-1.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 – 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України „Про Митний тариф України”, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку – суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку – їх виробником.
8-1.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30).
8-1.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2. статті 7 цього Закону.
8-1.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість. У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
8-1.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх послідовних дванадцяти звітних періодів несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущене таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
б) податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних календарних періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
У разі запровадження надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в установленому законодавством порядку, норми цього пункту починають застосовуватися після спливу строку запровадження цих подій.
Якщо суб’єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначені у попередньому абзаці, то за поданням хоча би двох з таких суб’єктів, Кабінет Міністрів України має право подовжити строк використання спеціального режиму оподаткування для всіх підприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані.
8-1.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, якщо:
а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;
б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;
в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових періодів.
У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
8-1.13. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та за процедурою, встановлених для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується у порядку, встановленому абзацом „ї” підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
8-1.14. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування оподатковується за ставками податку, встановленими пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.
8-1.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
8-1-15.1 виробничі фактори:
а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
У разі коли товари (послуги), основні фонди виготовлені та/або придбані використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;
б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;
зберігання сільськогосподарської продукції;
вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме, з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління;
знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
експлуатація меліоративного (зрошувального) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;
розділ м’яса для товарної кондиції;
8-1.15.2 діяльність у сфері сільського господарства:
а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощення фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей;
б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;
8-1.15.3 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
а) садження, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи зрубування (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Карпатського регіону або на іншій території України. Така діяльність уважається промисловим виробництвом та не підпадає під дію цієї статті);
б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;
8-1.15.4 діяльність у сфері рибальства:
а) розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних);
б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних;
в) розведення та виловлення мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
8-1.15.5. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).
8-1.15.6. Виходячи з норм цього пункту, Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним Класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим відповідно до Закону України “Про стандартизацію”;
4) статтю 11 "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 11.46 такого змісту:
“11.46. Тимчасово, до 1 січня 2012 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб’єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 8-1 цього Закону. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку”.
 
Враховано   1. У Законі України “Про податок на додану вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, із наступними змінами):
1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пункти 11.21 і 11.29 статті 11 виключити;
2) абзац другий підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 викласти в такій редакції:
“або дата отримання платником податку товарів (робіт, послуг), що підтверджено податковою накладною ”;
 
8. “11.29. Сума податку на додану вартість в частині, яка підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету сільськогосподарськими товаровиробниками згідно з пунктом 7.7 статті 7, пунктами 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону за операціями з поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських товаровиробників і використовується ними для відшкодування витрат, пов’язаних із сплатою суми податку на додану вартість, сплаченої (нарахованої) ними, а також для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до державного бюджету в безспірному порядку.
 
   3) статтю 8-1 викласти у такій редакції:
„Статт “8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства
8-1.1. 8-1.1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 8-1.6 цієї статті (далі – сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
8-1.2. Згідно із спеціальним режимом оподаткування, сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальнику на вартість виробничих факторів, а при наявності залишку такої суми податку, - для інших виробничих цілей.
 
9. Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   8-1.3. Якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.
8-1.4. При вивезенні сільськогосподарських товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту, сільськогосподарське підприємство - виробник таких товарів (послуг) має право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів (послуг), вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється у загальному порядку.
 
10. Якщо сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським товаровиробником протягом звітного (податкового) періоду на ціну виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану ним протягом звітного (податкового) періоду на вартість сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, така сума перевищення підлягає бюджетному відшкодуванню згідно з пунктом 7.7 статті 7 цього Закону.
 
   8-1.5. Платник податку, який придбаває сільськогосподарські товари (послуги) у сільськогосподарського підприємства, який обрав спеціальний режим оподаткування, має право збільшити податковий кредит на суму сплаченого (нарахованого) податку у загальному порядку.
8-1.6. Сільськогосподарським уважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) складає не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність менше дванадцяти календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду;
б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних податкових періодів, якщо такі поставки не були постійними і не складали окремої підприємницької діяльності.
 
11. Передбачений зазначеним пунктом режим оподаткування можуть обрати сільськогосподарські товаровиробники незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які одержали суму від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, за минулий звітний (податковий) рік, що становить не менше ніж 75 відсотків загальної суми оподатковуваних операцій з поставки ними у такому періоді товарів (робіт, послуг). При цьому до загальної суми оподатковуваних операцій не включається вартість капітальних активів, що відчужуються, якщо вони перебували в податковому обліку постачальника як основні фонди не менше ніж 12 повних календарних місяців.
 
   8-1.7. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 – 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України „Про Митний тариф України”, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку – суб’єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку – їх виробником.
8-1.8. Норми цієї статті не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30).
8-1.9. Сільськогосподарське підприємство надає покупцю податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2. статті 7 цього Закону.
8-1.10. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість.
У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
12. Передбачений зазначеним пунктом режим оподаткування обирається добровільно строком не менше ніж на один рік, про що повідомляється орган державної податкової служби у строки, визначені статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку за їх заявою. Зміна режиму оподаткування протягом року не допускається.
 
   8-1.11. Якщо суб’єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх послідовних дванадцяти звітних періодів несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків від вартості всіх поставлених товарів (послуг), то:
а) на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений цією статтею. Таке підприємство зобов’язане визначити податкове зобов’язання з цього податку за наслідками звітного періоду, в якому було допущене таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;
б) податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після спливу наступних дванадцяти послідовних календарних періодів за наявності підстав, визначених цією статтею;
в) таке підприємство вважається платником цього податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.
У разі запровадження надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану в установленому законодавством порядку, норми цього пункту починають застосовуватися після спливу строку запровадження цих подій.
Якщо суб’єкти спеціального режиму оподаткування не можуть самостійно покрити збитки, що виникли внаслідок надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану у строки, зазначені у попередньому абзаці, то за поданням хоча би двох з таких суб’єктів, Кабінет Міністрів України має право подовжити строк використання спеціального режиму оподаткування для всіх підприємств, що знаходяться у зонах такої надзвичайної екологічної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, без дотримання розміру питомої ваги, встановленої цим пунктом. Це правило не застосовується, якщо ризики втрати товарів (запасів) були належно застраховані.
 
13. У разі коли протягом року сільськогосподарський товаровиробник перебував на передбаченому зазначеним пунктом режимі оподаткування, але за результатами звіту за цей самий рік не підтвердив наявності у нього не менше ніж 75 відсотків суми, одержаної від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, у загальній сумі оподатковуваних операцій з поставки ним у такому періоді товарів (робіт, послуг) (за винятком випадків з настанням форс-мажорних обставин), то вся сума податку на додану вартість, яка згідно з податковими деклараціями за звітні (податкові) періоди протягом року повинна була залишатися у його розпорядженні, підлягає безспірному стягненню до державного бюджету.
 
   8-1.12. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню у разі, якщо:
а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та подає заяву про його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;
б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником цього податку на загальних підставах;
в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;
г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових періодів.
У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
 
14. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини, у загальній сумі оподатковуваних операцій з поставки ними товарів (робіт, послуг) в поточному році визначається за даними звітного (податкового) періоду.
 
   8-1.13. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та у порядку, встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується у порядку, встановленому абзацом „ї” підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.
8-1.14. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування оподатковується за ставками податку, встановленими пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.
 
15. Для цілей цієї статті вживається термін виробничі фактори — товари (послуги), які сільськогосподарський товаровиробник придбаває для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Використання основних фондів вважається переважним, коли сума компенсацій, одержаних платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою ніж сума компенсацій, одержаних платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за звітний період, за винятком продажу (поставки) таких основних послуг. ”.
 
   8-1.15. Для цілей цієї статті застосовуються такі терміни:
8-1.15.1 виробничі фактори:
а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
У разі коли товари (послуги), основні фонди виготовлені та/або придбані використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях;
б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку:
сіяння та саджання рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, проведення інших польових робіт, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
пакування та підготовка до продажу, у тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції;
зберігання сільськогосподарської продукції;
вирощування, розведення, відгодівля та забій свійських сільськогосподарських тварин, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використання сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг);
надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме, з питань
оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління;
знищення бур'яну та шкідливих комах, оброблення посівів і сільськогосподарських площ засобами захисту рослин, а також використання засобів захисту тварин;
експлуатація меліоративного (зрошувального) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;
розділ м’яса для товарної кондиції;
8-1.15.2 діяльність у сфері сільського господарства:
а) виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також вирощення фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритих або закритих ґрунтах), грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей;
б) виробництво продукції тваринництва, а саме свійських сільськогосподарських тварин, птахівництва, кролівництва, бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах; а також їх обробка, переробка та/або консервація;
8-1.15.3 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
а) садження, вирощування і догляд за деревами або чагарниками чи зрубування (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Карпатського регіону або на іншій території України. Така діяльність уважається промисловим виробництвом та не підпадає під дію цієї статті);
б) збирання дикорослих грибів та ягід, інших дикорослих рослин, їх обробка та консервація;
8-1.15.4 діяльність у сфері рибальства:
а) розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних);
б) розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних;
в) розведення та виловлення мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
г) обробка та/або консервація риби або інших прісноводних чи морських безхребетних, мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водоростей;
8-1.15.5. Обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).
8-1.15.6. Виходячи з норм цього пункту, Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, згідно з Національним Класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим відповідно до Закону України “Про стандартизацію”;
4) статтю 11 "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 11.46 такого змісту:
“11.46. Тимчасово, до 1 січня 2012 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб’єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 8-1 цього Закону. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку”.
 
16. 2. У Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
 
-2- Терьохін С.А.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
“2. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
1) Підпункт 4.2.1. пункту 4.2. статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
„До валових доходів платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість”, включається позитивна різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених ним сільськогосподарських товарів протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, визначених пунктом 8-1.15 статті 8-1 зазначеного Закону”;
2) підпункт 5.3.3. пункту 5.3. статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
„До валових витрат платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість”, включається від’ємна різниця, розрахована за правилами абзацу другого підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 цього Закону”.
 
Враховано   2. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88):
 
17. 1) підпункт 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції:
 
   1) підпункт 4.2.1. пункту 4.2. статті 4 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
18. “4.2.1. Суми податку на додану вартість, які одержані (нараховані) його платником за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість, а також суми податку на додану вартість, які одержані (нараховані) сільськогосподарським товаровиробником, що обрав спеціальний режим оподаткування, передбачений пунктом 11.29 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість”, та що використовуються для відшкодування витрат, пов’язаних із сплатою сум податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським товаровиробником на ціну виробничих факторів, та для придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.”;
 
   „До валових доходів платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість”, включається позитивна різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованих таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених ним сільськогосподарських товарів протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, визначених пунктом 8-1.15 статті 8-1 зазначеного Закону”;
 
19. 2) підпункт 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) підпункт 5.3.3. пункту 5.3. статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
20. “Сплату сум податку на додану вартість, нарахованих сільськогосподарським товаровиробником на ціну виробничих факторів, які перевищують суми податку на додану вартість, нараховані на вартість сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів (за винятком виноматеріалів (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 і 2204 30), які реалізуються підприємствами первинного виноробства підприємствам вторинного виноробства), виготовлену на давальницьких умовах на території України з власної сільськогосподарської сировини.”.
 
-3- Сігал Є.Я.
Кириленко І.Г.
Присяжнюк М.В.
Прутнік Е.А.
Ващук К.Т.
Ткач Р.В.
Розділ І доповнити додатковим пунктом 1 в такій редакції:
„1. Доповнити пункт 5.18 статті 5 Закону України „Про податок на додану вартість“ підпунктами 5.18.3 та 5.18.4 наступного змісту:
„5.18.3 великої рогатої худоби і чистопородних племінних свиней, що здійснюються сільгосптоваровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для формування власного стада. Операції з подальшої поставки великої рогатої худоби і чистопородних племінних свиней будь-якими особами оподатковуються у загальному порядку;
5.18.4 техніки та обладнання для тваринницьких комплексів, які не виробляються в Україні, що здійснюється сільгосптоваровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для власних виробничих потреб. Перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України“.
 
Враховано частково   „До валових витрат платника, зареєстрованого суб’єктом спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 8-1 Закону України „Про податок на додану вартість”, включається від’ємна різниця, розрахована за правилами абзацу другого підпункту 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 цього Закону”.
 
    -4- Бондаренко В.В.
Пропоную викласти пункт 1 розділу І проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських товаровиробників» реєстр. №3024 у такій редакції:
“ І. Внести до Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156 із наступними змінами) такі зміни:
1) доповнити пункт 5.18 статті 5 підпунктами 5.18.3 та 5.18.4 наступного змісту:
«5.18.3 великої рогатої худоби і чистопородних племінних свиней, що здійснюються сільгосптоваровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для формування власного стада. Операції з подальшої поставки великої рогатої худоби і чистопородних племінних свиней будь-якими особами оподатковуються у загальному порядку;
5.18.4 техніки та обладнання для тваринницьких комплексів, які не виробляються в Україні, що здійснюється сільгосптоваровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності для власних виробничих потреб. Перелік зазначених товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України”.
 
Враховано частково    
    -5- Сігал Є.Я.
Кириленко І.Г.
Присяжнюк М.В.
Прутнік Е.А.
Ващук К.Т.
Ткач Р.В.
Пункт 1 Розділу І проекту Закону вважати пунктом 2.
 
Відхилено    
    -6- Сігал Є.Я.
Кириленко І.Г.
Присяжнюк М.В.
Прутнік Е.А.
Ващук К.Т.
Ткач Р.В.
У пункті, що передбачає внесення змін до пункту 11.29 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість“ після слів „за операціями з поставки сільськогосподарської продукції“ додати слова „ (коди згідно з УКТ ЗЕД від 01 01 11 до 23 09 90)“.
 
Відхилено    
    -7- Бондаренко В.В.
У статті 11:
в абзаці четвертому слова «не включається вартість капітальних активів, що відчужуються, якщо вони перебували в податковому обліку постачальника як основні фонди не менше ніж 12 повних календарних місяців» замінити словами «не включаються операції з продажу (поставки) активів, включених до відповідної групи основних фондів такого сільськогосподарського підприємства не менше ніж 12 повних календарних місяців до місяця, в якому відбувається їх продаж (поставка)»
абзац шостий статті 11 виключити.
 
Відхилено    
21. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
-8- Бондаренко В.В.
Розділ ІІ викласти у такій редакції:
“1.Цей закон набирає чинності з 1 січня 2009 року, крім пункту 1 розділу І, який набирає чинності з дня опублікування”.
 
Відхилено (порушує Закон України „Про систему оподаткування” та Бюджетний кодекс України).  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
    -9- Ткач Р.В.
Пункт 1 статті ІІ “Прикінцеві положення” викласти у такій редакції:
“1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року, крім підпункту 5.18.3 та 5.18.4 пункту 5.18 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість”, які набирають чинності з моменту опублікування.
 
Відхилено (порушує Закон України „Про систему оподаткування” та Бюджетний кодекс України).   
23. 2. Кабінету Міністрів України під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти для компенсації за рахунок загального фонду державного бюджету втрат сільськогосподарських товаровиробників, що виникли у зв’язку із змінами механізму обкладення податком на додану вартість операцій з продажу переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі.

   2. Кабінету Міністрів України під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету кошти для компенсації втрат сільськогосподарських товаровиробників, що виникли у зв’язку із змінами механізму обкладення податком на додану вартість операцій з продажу переробним підприємствам молока і м’яса в живій вазі.