Кількість абзаців - 179 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення
 
-1- Мармазов Є.В.
Узагальнююча пропозиція :
Рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначені законопроекти як принципово неприйнятні і запропонувати суб'єкту законодавчої ініціативи розробити єдиний законопроект щодо удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової та господарської діяльності (корупційні злочини).
 
Відхилено Проект підготовлений у зв’язку із підписанням Україною 12 грудня 2003 року у м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції. Його прийняття створить належне правове забезпечення запобіганню та протидії корупції в нашій державі відповідно до норм міжнародного права, вимог ООН, Ради Європи та інших міжнародних організацій.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення
Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення такі зміни і доповнення:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Кримінальному кодексі України:
 
   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст. 131):
 
4. 1) статтю 18 доповнити двома частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
-2- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити доповнення статті 18 двома частинами (третю та четверту), оскільки поняття службової особи викладено у примітці до статті 364 КК. При такому підході порушується принципи, на яких заснована структурна будова системи кримінального права, що поділяється на Загальну і Особливу частину. Ініціатором проекту пропонується до загальної частини внести зміни щодо вузького визначення ознак одного з видів спеціального суб’єкту – службової особи, інші види спеціального суб’єкту не розкриваються. У разі прийняття запропонованих змін виникне три різних поняття службової особи: у статтях 18, 364 та 235-1 КК, при цьому особи, які працюють в юридичних особах приватного права можуть підпадати під дію примітки 1 статті 235-1 проекту і під примітку 1 статті 364 КК, тому буде незрозумілим як кваліфікувати їх дії.
 
Відхилено В зв’язку із введенням поняття «службова особа, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права», доповнення статті 18 частиною третьою є вкрай важливим. Ця норма повинна узгодити між собою положення Кодексу, які встановлюють відповідальність службових осіб в публічній та приватній сферах. Примітка до статті 364 КК, що визначає термін „службова особа « може стосуватись лише цієї статті. У зв’язку із запровадженням розділу щодо корупції у приватному секторі, примітка до статті 364 КК дає вужче визначення „службової особи», поширюючи його лише на публічний сектор. Необхідність доповнення статті 18 Кодексу новою частиною четвертою обумовлена положеннями статті 2 Конвенції ООН проти корупції, а також статті 1 Кримінальної Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, згідно яких суб’єктами корупційних діянь поряд із державними посадовими особами виступають посадові особи іноземної держави або міжнародної організації.  1) статтю 18 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
5. "3. Службовою особою, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, є особа, яка постійно чи тимчасово здійснює функції представника влади, а також обіймає постійно чи тимчасово на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконує такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
 
-3- Буджерак О.О.
1. Частини 3 і 4 проекту викласти в такій редакції:
"3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій чи виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи безпосередньо законом.
4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також будь-які особи, які здійснюють державні функції для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені)."
2. Назву розділу VІІ-А доповнити словосполученням «та професійної діяльності пов’язаної з наданням публічних послуг»
 
Враховано   "3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
 
6. 4. Службовою особою також визнається особа, яка виконує обов'язки, зазначені в частині третій цієї статті у будь-якій іншій державі чи міжнародній організації";
 
   4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також будь-які особи, які здійснюють державні функції для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені)";
 
7. 2) доповнити Особливу частину Кодексу розділом VІІ-А такого змісту:
 
-4- Міщенко С.Г.
Пропоную цей розділ виключити Послідовність розташування розділів КК визначена з урахуванням сучасних підходів до порівняння значимості цінностей, які охороняються кримінальним законом від злочинних посягань.
 
Відхилено Доповнення Особливої частини Кримінального кодексу новим розділом VІІ-А "Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права" в повній мірі відповідає правилам побудови Особливої частини вказаного Кодексу  2) Особливу частину доповнити розділом VІІ-А такого змісту:
 
8. "Розділ VІІ-А
 
-5- Тополов В.С.
Адаптувати положення законопроекту щодо доповнення Особливої частини Кримінального кодексу України розділом VІІ-А у межах розділу ХVІІ цього Кодексу «Злочини у сфері службової діяльності» (частково це зроблено, наприклад, у проекті шляхом доповнення ст.ст. 366, 367 КК словами «а так само особою, яка виконує управлінські функції у юридичній особі приватного права, або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження).
 
Відхилено ) необґрунтовано прирівнюється відповідальність за корупцію у приватному та публічному секторі. Це суперечить засадам КК, оскільки за злочини різної суспільної небезпечності призначатиметься однакове покарання; 2) такий підхід був традиційним для КК 1961 року, оскільки не існувало приватного сектору економіки. Наразі ситуація кардинально змінилася. 3) виділення у окремі статті чи глави корупції у приватному секторі є звичайною практикою держав з низьким рівнем корупції. Наприклад, США, Великобританія, Франція, Фінляндія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Словенія, Латвія, Польща, тощо мають таку практику. Подібним шляхом пішли і наші сусіди - РФ.  "Розділ VІІ-А
 
9. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
-6- Міщенко С.Г.
Поняття «юридична особа приватного права» не визначено чинним законодавством України, теорією цивільного права, його реальний обсяг не визначений практично. Норми передбачені в цьому розділі необґрунтовано пом’якшують кримінальну відповідальність службових осіб, які працюють в юридичних особах приватного права за зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, давання й одержання хабара, проте відповідальність за ці злочини вже існує. Запропоновані зміни призведуть до небажаних змін стосовно термінологічного апарату, змісту низки понять, практики застосування КК, статистичних показників щодо стану злочинності у сфері службової діяльності, зокрема до штучного зниження певних з них. Таким чином буде порушено принцип однаковості кримінальної відповідальності службових осіб.
 
Відхилено Відповідно до положень частин другої та третьої статті 81 Цивільного кодексу юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. При цьому, порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права встановлюються Цивільним кодексом. Доповнення Кримінального кодексу статтями 235-1 - 235-5,- які містять менш суворі санкції порівняно із статтями 364 - 369 Кодексу зумовлено тим, що суспільна небезпека дій осіб, які виконують управлінські функції в приватному секторі, є набагато меншою ніж в публічному, оскільки їх рішення стосуються вузького кола осіб, і не можуть завдати такої значної шкоди суспільним інтересам, як корупція у сфері державного управління. Саме такий підхід у поєднанні з запропонованим даним проектом процесуальним механізмом, коли кримінальна справа порушується лише за заявою власника (співвласника) юридичної особи приватного права чи його згодою, якщо при цьому лише цій юридичній особі завдано шкоду (стаття 27-1 КПК) забезпечить адекватне реагування держави на корупційні прояви та відповідно мінімальне втручання у сферу приватного права.  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
10. В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА
 
   В ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ ПРИВАТНОГО ПРАВА ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
 
11. Стаття 235-1. Зловживання повноваженнями
 
-7- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити, з підстав наведених вище та наступних:
В цій статті :
- не зазначено форму вини
- суперечить принципам криміналізації саме поняття «блага», дане в Примітці до цієї статті. Якщо отримання благ майнового характеру є надзвичайно складним для доказування, то отримання благ нематеріального характеру в існуючих умовах, за існуючого стану законодавства взагалі неможливо доказати. Визнання благ нематеріального характеру предметом злочину є неприйнятним.
 
Відхилено б’єктивна сторона злочину, за який передбачається встановити відповідальність, полягає у використанні особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх повноважень усупереч законним інтересам цієї юридичної особи і з метою отримання благ для себе чи інших осіб або завдання шкоди іншим особам. Отже, не має потреби у визначені форми вини безпосередньо у статті, оскільки, виходячи із опису злочинного діяння, цей злочин може бути вчинений лише умисно. Питання щодо складнощів доказування не повинне бути перепоною для криміналізації суспільно небезпечних діянь. До того ж, стандарти Ради Європи та ГРЕКО абсолютно чітко визначають необхідність криміналізації отримання неправомірних благ немайнового характеру. Зокрема, під час третього раунду оцінки ГРЕКО конкретно досліджується питання криміналізації саме отримання немайнових благ.  Стаття 235-1. Зловживання повноваженнями
 
    -8- Олійник С.В.
Статтю 235-1 проекту Закону виключити
 
Відхилено 1) необґрунтовано прирівнюється відповідальність за корупцію у приватному та публічному секторі. Це суперечить засадам КК, оскільки за злочини різної суспільної небезпечності призначатиметься однакове покарання;   
12. 1. Використання особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх повноважень усупереч законним інтересам цієї юридичної особи і з метою отримання благ для себе чи інших осіб або завдання шкоди іншим особам, якщо внаслідок цього діяння було завдано істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
-9- Буджерак О.О.
Частину першу ст. 235-1 проекту викласти у такій редакції:
1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою отримання неправомірних вигод для себе чи інших осіб, використання службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх повноважень всупереч законним інтересам цієї юридичної особи, якщо воно завдало істотної шкоди іншим особам, охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави. –
В законопроекті:
- слово «блага» замінити на словосполучення «неправомірна вигода» у відповідних відмінках;
- словосполучення «виконують (виконує) надані законом публічні повноваження» замінити на «надають (надає) публічні послуги»;
- у статті 235-5 проекту із частини першої виключити словосполучення «арбітражному керуючому», а із частини третьої – «арбітражним керуючим»
 
Враховано   1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, своїх повноважень всупереч інтересам цієї юридичної особи, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
13. карається штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
   карається штрафом від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
14. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
15. карається штрафом від трьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   карається штрафом від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
16. Примітка. 1. Особами, які виконують управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, у статтях цього розділу, а також у статтях 366, 367 Кодексу визнаються особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки, у тому числі у юридичній особі приватного права іноземної держави.
 
-10- Буджерак О.О.
п.1 примітки виключити, пункти 2, 3 та 4 примітки вважати відповідно 1, 2 та 3
 
Враховано      
17. 2. У статтях 235-1, 235-3, 235-4, 235-5, 368-1, 369-1 цього Кодексу під благом слід розуміти грошові кошти або інше майно, або переваги, пільги, послуги матеріального і /або нематеріального характеру.
 
   Примітка. 1. У статтях 235-1, 235-3, 235-4, 235-5, 368-1, 369-1 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або отримують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав.
 
18. 3. Істотною шкодою у статтях 235-1 - 235-3, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
   2. Істотною шкодою у статтях 235-1 - 235-3, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
19. 4. Тяжкими наслідками, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, у статтях 235-1 - 235-3 вважаються такі, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
   3. Тяжкими наслідками у статтях 235-1 - 235-3, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 
20. Стаття 235-2. Перевищення повноважень
 
-11- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити, оскільки КК України передбачено відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 ККУ). Діюча норма розповсюджується на службових осіб, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальними повноваженнями.
Слід враховувати, що положення Конвенції ООН проти корупції не зобов’язує державу-учасницю за будь-яких обставин встановлювати таку відповідальність, а рекомендує розглянути можливість визнання дій кримінально-караними лише за зловживання службовим становищем (ст.19).
 
Відхилено Доповнення Кримінального кодексу статтями 235-2,- яка містять менш суворі санкції порівняно із статтями 365 Кодексу зумовлено тим, що суспільна небезпека дій осіб, які виконують управлінські функції в приватному секторі, є набагато меншою ніж в публічному, оскільки їх рішення стосуються вузького кола осіб, і не можуть завдати такої значної шкоди суспільним інтересам, як корупція у сфері державного управління.  Стаття 235-2. Перевищення повноважень
 
    -12- Олійник С.В.
Статтю 235-2 проекту Закону виключити
 
Відхилено Див. обґрунтування до попередньої пропозиції -11-   
21. 1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права незалежно від організаційно-правової форми, службовцем такої юридичної особи дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
-13- Буджерак О.О.
Після слова «вчинення» добавити слово «службовою».
Виключити словосполучення «яка виконує управлінські функції» та «службовцем такої юридичної особи»
 
Враховано   1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
22. карається виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
23. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
   2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
 
24. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
25. Стаття 235-3. Зловживання повноваженнями особами, які виконують надані законом публічні повноваження
 
-14- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити цю статтю.
Порушується принцип системності шляхом надмірного правового регулювання у статтях 235-3 та 235-5. Відповідні діяння названих у цих статтях суб’єктів можуть бути кваліфіковані за чинними статтями Особливої частини КК України. За одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи, організації, який не є службовою особою, встановлено кримінальну відповідальність у ст. 354 КК. Кримінальну відповідальність експерта окремо передбачено у статтях 384, 385 КК. Таким чином діяння, які пов’язані зі зловживанням повноваженнями особами, які виконують надані законом публічні повноваження, достатньо криміналізовані чинним КК України і при цьому забезпечена належна диференціація кримінальної відповідальності щодо різних випадків таких зловживань.
Слід враховувати, що стаття 19 Конвенції ООН проти корупції, з метою імплементації положень якої розроблено цей проект, не зобов’язує державу-учасницю за будь-яких обставин встановлювати таку відповідальність, а лише рекомендує розглянути можливість визнання таких дій кримінально-караними.
 
Відхилено Доповнення Кримінального кодексу статтями 235-3 і 235-5,- яка містять менш суворі санкції порівняно із статтями 365, 368 і 369 Кодексу зумовлено тим, що суспільна небезпека дій осіб, які виконують надані законом публічні повноваження, є набагато меншою порівняно із службовими особами, оскільки їх рішення стосуються вузького кола осіб, і не можуть завдати такої значної шкоди суспільним інтересам, як корупція в інших сферах. При цьому, думка з приводу того, що чинним Кримінальним кодексом в достатній мірі врегульована відповідальність осіб, які виконують надані законом публічні повноваження, є хибною. Так, статті 384 і 385 Кодексу передбачає лише відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України. Поряд з цим, так дії можуть бути вчиненні як з особистих так і з інших причин. Саме тому пропонується встановити підвищену відповідальність за корупційні діяння, що вчинюватимуться особами, які виконують надані законом публічні повноваження.  Стаття 235-3. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги
 
    -15- Олійник С.В.
Статтю 235-3 проекту Закону виключити
 
Відхилено Див. обґрунтування до попередньої пропозиції   
26. 1. Використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, адвокатом, арбітражним керуючим, незалежним посередником чи членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів або іншою особою, яка виконує надані законом публічні повноваження, всупереч завданням своєї діяльності з метою отримання благ для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди іншим фізичним чи юридичним особам, якщо це діяння заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, -
 
-16- Рябека О.Г.
З положень частини першої статті 235-3 Кримінального кодексу випливає, що використання своїх повноважень особою, яка виконує надані законом публічні повноваження, всупереч завданням своєї діяльності, зокрема, з метою заподіяння шкоди інтересам суспільства чи держави не визнаватиметься злочином.
Пропонуємо усунути цей недолік, замінивши в частині першій статті 235-3 вказаного Кодексу слова "з метою заподіяння шкоди іншим фізичним чи юридичним особам, якщо це діяння заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави" замінити словами "з метою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду".
Крім того, частину першу статті 235-3 Кримінального кодексу після слова "адвокатом" необхідно доповнити словами "третейським суддею".
 
Враховано   1. Використання своїх повноважень аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи членом трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів, всупереч своїм повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб або з метою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, інтересам суспільства чи держави, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, -
 
27. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
28. 2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -
 
   2. Те саме діяння, вчинене стосовно неповнолітньої чи недієздатної особи, особи похилого віку або повторно, -
 
29. караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
30. 3. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
 
   3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
 
31. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.
 
32. Стаття 235-4. Комерційний підкуп
 
-17- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити, з підстав, що викладені до статей 235-1,235-2 проекту Закону.
Крім того, не дивлячись на те, що Конвенція Ради Європи (статті 7,8) передбачає обов’язково криміналізувати діяння щодо підкупу в приватному секторі, Конвенція ООН (стаття 21) лише передбачає встановлення такої відповідальності. Тобто цей злочин, пов'язаний з корупцією, є факультативним щодо встановлення відповідальності.
 
Відхилено Необхідність криміналізації діянь, передбачених цією статтею прямо визначена статтею 21 "Підкуп у приватному секторі" Конвенції ООН проти корупції. Аналогічна вимога встановлена статтею 7 "Дача хабара у приватному секторі" та статтею 8 "Одержання хабара у приватному секторі" Кримінальної Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією.  Стаття 235-4. Комерційний підкуп
 
    -18- Олійник С.В.
Статтю 235-4 проекту Закону виключити
 
Відхилено Див. обґрунтування до попередньої пропозиції -16-   
33. 1. Незаконне надання, передача особі, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми благ, за вчинення дій чи бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі блага, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень -
 
-19- Забзалюк Р.О.
Викласти у наступній редакції:
1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, за вчинення дій чи бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень -
 
Враховано   1. Пропозиція, надання або передача службовій особі юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій чи бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень -
 
34. карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
   караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
35. 2. Те саме діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
 
   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, -
 
36. карається штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
 
   караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
 
37. 3. Незаконне отримання особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, незалежно від організаційно-правової форми благ за вчинення дій або бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі блага, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
-20- Забзалюк Р.О.
Частину третю викласти в такій редакції:: 3. Отримання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
Враховано   3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність в інтересах того, хто передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень -
 
38. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
   карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
39. 4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи поєднані з вимаганням благ, -
 
   4. Діяння, передбачене частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди -
 
40. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
41. 5. Особа, яка передала блага, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце їх вимагання або якщо після їх передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.
 
-21- Забзалюк Р.О.
Словосполучення "особа, яка передала блага звільняється..." замінити словосполученням "особа, яка надала або передала неправомірні вигоди звільняється ".
 
Враховано   5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце їх вимагання або якщо після їх пропозиції, передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї, органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.
 
42. Примітка. 1. Повторним у статтях 235-4 та 235-5 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла будь-який із злочинів, передбачений цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.
 
-22- Забзалюк Р.О.
Добавити пункт 1 в такій редакції: Неправомірні вигоди – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру.
п.п. 1.2 вважати 2 і 3.
 
Відхилено Є у примітці до статті 235-1.  Примітка. 1. Повторним у статтях 235-4 та 235-5 визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла будь-який із злочинів, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.
 
43. 2. Вимаганням у частині четвертій статей 235-4 та 235-5 визнається вимога передачі, надання благ з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка передає, надає блага, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена передати, надати блага з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
 
   2. Вимаганням у частині четвертій статей 235-4 та 235-5 визнається вимога передачі, надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення дій або бездіяльності з використанням свого службового становища стосовно особи, яка передає, надає неправомірну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, умов, за яких особа вимушена передати, надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
 
44. Стаття 235-5. Підкуп особи, яка виконує надані їй законом публічні повноваження
 
-23- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити.
Проявом недоцільної казуалізації кримінально-правових норм є встановлення у різних статтях ст.235-4 «Комерційний підкуп» та 235-5 «Підкуп особи, яка виконує надані їй законом публічні повноваження» кримінальної відповідальності за однакове діяння різних спеціальних суб’єктів за абсолютно однакової санкції у нормах, що передбачають основні склади злочинів. Ніякої диференціації кримінальної відповідальності різних категорій спеціальних суб’єктів за таких умов не відбувається, а знову ж таки порушується принцип економії кримінального Закону. Порушується принцип системності шляхом надмірного правового регулювання у статтях 235-3 та 235-5. Відповідні діяння названих у цих статтях суб’єктів можуть бути кваліфіковані за чинними статтями Особливої частини КК України. Запропонована стаття може призвести до невиправданого обмеження професійної діяльності, наприклад адвоката. Так, відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про адвокатуру», адвокати надають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб. Зазначені види діяльності підпадають під поняття «вчинення дій або бездіяльності в інтересах особи, що передає чи надає такі блага або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їх прав або повноважень», а незаконним може стати надання коштів, внаслідок порушень фінансових правил щодо їх передачі-прийняття. У цьому випадку є підстави говорити про наявність певних порушень, але немає підстав говорити про корупційне діяння.
Крім того, Конвенція ООН не передбачає обов’язкове встановлення кримінальної відповідальності стосовно вказаних осіб.
 
Враховано частково имога щодо криміналізації діянь, визначених у цій статті щодо осіб, які виконують публічні функції, випливає із положень статті 1 Кримінальної Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, а також статей 2 та 3 Додаткового протоколу до Кримінальної Конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією.  Стаття 235-5. Підкуп особи, яка надає публічні послуги
 
    -24- Олійник С.В.
Статтю 235-5 проекту Закону виключити
 
Відхилено Див. обґрунтування до попередньої пропозиції -22-   
45. 1. Незаконна передача, надання аудитору, нотаріусу, експерту, адвокату, арбітражному керуючому, незалежному посереднику чи арбітру при розгляді колективних трудових спорів або іншій особі, яка виконує надані їй законом публічні повноваження, благ за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, що передає чи надає такі блага, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
-25- Рябека О.Г.
Викласти в такій редакції : Пропозиція, передача, надання аудитору, нотаріусу, експерту, адвокату, третейському судді, арбітражному керуючому, незалежному посереднику чи члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів або іншій особі, яка виконує надані їй законом публічні повноваження, неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, що передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй прав або повноважень
 
Враховано   1. Пропозиція, передача, надання аудитору, нотаріусу, експерту, третейському судді або іншій особі, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежному посереднику чи члену трудового арбітражу при розгляді колективних трудових спорів, неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, яка передає чи надає такі вигоди, або в інтересах третіх осіб з використанням наданих їй повноважень -
 
    -26- Буджерак О.О.
Із статті 235-3 проекту словосполучення «арбітражним керуючим» виключити
 
Враховано    
46. карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
   караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
47. 2. Те саме діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою -
 
   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою,-
 
48. карається штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
   караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
 
49. 3. Незаконне отримання аудитором, нотаріусом, експертом, адвокатом, арбітражним керуючим, незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження, благ за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, що їх передає чи надає, з використанням наданих їй прав або повноважень -
 
-27- Рябека О.Г.
Частину третю статті 235-5 Кримінального кодексу після слова «адвокатом» необхідно доповнити словами «третейським суддею»
 
Враховано   3. Одержання аудитором, нотаріусом, експертом, третейським суддею, або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів, неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність в інтересах особи, що їх передає чи надає, з використанням наданих їй повноважень -
 
50. карається штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   караються штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
51. 4. Діяння, передбачені частиною третьою цієї статті вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи поєднані з вимаганням благ -
 
   4. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди -
 
52. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
   караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
53. 5. Особа, яка передала, надала блага звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце їх вимагання або якщо після їх передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справ.».
 
-28- Омельченко Г.О.
Одним із оптимальних варіантів вирішення проблеми криміналізації корупційних діянь, вчинюваних особами, які надають публічні послуги особисто чи від імені (як працівники) юридичних осіб публічного права, було б визнання їх суб’єктами злочинів, передбачених
ч.2 ст.183, ч.1 ст.184 та ст. 354 КК, шляхом внесення до цих статей наступних змін:
Ст. 183. Порушення права на отримання освіти
…2. Незаконна вимога оплати за надання освітніх послуг у освітніх закладах будь-якої форми власності –
Ст.184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги чи медичних послуг в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності -
Ст.354. Одержання незаконної винагороди працівником юридичної особи чи особою, яка надає публічні послуги
Вимагання чи незаконне одержання (шляхом вимагання) працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, чи самозайнятою фізичною особою, яка надає публічні послуги, будь-яких благ чи переваг матеріального чи нематеріального характеру (варіант – у будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру) у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке працівник займає в юридичній особі, чи повноважень, якими наділена особа, що надає публічні послуги.
 
Відхилено Запропонована норма визначає суб’єктом корупції будь-яку особу, яка працює у публічному чи приватному секторі.. Це розширює перелік суб’єктів до безкінечності, охоплюючи все працююче населення України. Практика європейських держав говорить про те, що у приватному секторі караються лише керівництво та менеджмент юридичної особи приватного права. Так само і тлумачить вимоги Кримінальної Конвенції Ради Європи проти корупції, пояснювальна записка до неї.  5. Особа, яка пропонувала, передала, надала неправомірну вигоду звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце їх вимагання або якщо після їх пропозиції, передачі чи надання вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї, органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу";
 
54. 3) доповнити Кодекс статтями 368-1 та 369-1 такого змісту:
 
      
55. «Стаття 368-1. Незаконне збагачення
 
-29- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити з наступних підстав:
В цій статті незрозуміло хто несе та має бути притягнутий до відповідальності у разі «оформлення передачі, надання таких благ її близьким родичам» - сама службова особа, її близький родич, особа, яка надала відповідні блага чи особа, яка «оформила» їх надання. Складовою будь-якої відповідальності є наявність неправомірної поведінки з боку особи. Така неправомірність має визначатися через порушення особою, встановлених для неї заборон або, напроти, невиконання передбачених обов’язків. Кримінально-караним пропонується визнавати недотримання особою умов «не підтверджена у встановленому порядку», виконання яких не ставилося їй в обов’язок. Жодний із існуючих законів України не зобов’язує ту чи іншу категорію осіб доводити законність походження наявних у них грошових коштів або майна. Закріплене статтею положення суперечить конституційному принципу презумпції невинуватості.
Викладене таким чином діяння досить часто можна буде поставити у провину службовій особі з метою її незаконного переслідування, політичного тиску, розправи тощо.
Для кримінально-правової норми потрібна достатня нормативна база, встановлена в регулятивному законодавстві. В цьому випадку , такої бази немає. Нова кримінально-правова норма буде мертвою. Введення ж вказаної статті в запропонованій авторами проекту редакції означало би порушення не тільки презумпції невинуватості, а і принципу персональної кримінальної відповідальності.
Відповідно до статті 20 Конвенції ООН цей злочин, який пов'язаний з корупцією, є додатковим та факультативним, тобто кожна держава розглядає можливість встановлення відповідальності з урахуванням принципів своєї правової системи.
 
Враховано редакційно Змінено порядок розташування згідно порядку нормопроектування (перенесено на стор. 29). Частина перша статті 368-1 Кримінального кодексу України потребує уточнення в частині визначення суб’єкта злочину. З метою однозначного розуміння та правильного правозастосування положень цієї норми у частині першій статті 368-1 слова «оформлення передачі, надання» необхідно замінити словами «передача нею».     
    -30- Буджерак О.О.
У статті 368-1 проекту:
- доповнити частиною першою такого змісту:
«1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди або передача нею такої вигоди її близьким родичам (незаконне збагачення) –
карається штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження.»
- частину 1 статті проекту вважати частиною 2, і абзац перший викласти в такій редакції:
«2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у значних розмірах, - «
- частини 2 та 3 проекту вважати відповідно 3 та 4.
 
Враховано Змінено порядок розташування згідно порядку нормопроектування (перенесено на стор. 29).   
56. 1. Отримання у власність службовою особою благ або оформлення передачі, надання таких благ її близьким родичам у значних розмірах, законність походження яких не підтверджена в установленому законом порядку (незаконне збагачення), -
 
-31- Рябека О.Г.
«диспозицію статті уточнити «завідомо неправомірне отримання у власність службовою особою неправомірних вигод або оформлення передачі, надання таких вигод її близьким родичам у значних розмірах»
 
Враховано редакційно Змінено порядок розташування згідно порядку нормопроектування (перенесено на стор. 29).     
57. карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження
 
      
58. 2. Незаконне збагачення, якщо його предметом були блага у великих розмірах, -
 
      
59. карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження.
 
      
60. 3. Незаконне збагачення, якщо його предметом були блага в особливо великих розмірах, -
 
      
61. карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією грошових коштів або майна незаконного походження та з конфіскацією майна.
 
      
62. Примітка. Незаконним збагаченням у значному розмірі вважається таке, що перевищує п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі – таке, що перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому – таке, що перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-32- Рябека О.Г.
слова «п’ятдесят», «сто», «триста» замінити відповідно на «сто», «двісті», «п’ятсот»
 
Враховано Змінено порядок розташування згідно порядку нормопроектування (перенесено на стор. 29).     
63. "Стаття 369-1. Торгівля впливом
 
-33- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити. Сама назва є ненауковою. У пропонованій нормі йдеться про процес, завдяки якому особа, «уповноважена на виконання функцій держави», змінює своє рішення. Виникає питання: чи можна торгувати будь-яким процесом, а тим більше впливом? Як тлумачити поняття вплив у кримінальному праві, адже його зміст є вкрай невизначеним і оціночним) Яким чином можна встановити, що особа, яка отримала такі блага, справді «має вплив» на особу, уповноважену на виконання функцій держави, або той факт, що остання приймає рішення саме під впливом такої особи». Фундаментальним для кримінального права є постулат вільної волі.
Також стає незрозумілим співвідношення даної статті зі статтями 368 КК України (одержання хабара) і 369 КК України (давання хабара) у випадках, коли блага будуть матеріальними.
Відповідно до статті 18 Конвенції ООН ця стаття є факультативною, тобто Держава лише розглядає можливість вжиття законодавчих заходів стосовно визнання злочином.
 
Відхилено . Змінено порядок розташування згідно порядку нормопроектування (перенесено на стор. 32). Доповнення Кримінального кодексу цією статтею, обумовлено вимогами, які містяться у статті 18 Конвенції ООН проти корупції та статті 12 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. Крім того, таке застереження міститься у Рекомендаціях Групи держав Ради Європи проти корупції для України та моніторинговому звіті по Україні в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією. Відповідно до частини першої статті 368 Кримінального кодексу хабарем вважається одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища. Разом з цим, для притягнення винуватих осіб за отримання неправомірних благ за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а так само пропозиція здійснити вплив за надання таких благ такої умови не вимагається. Тобто, суб'єкт цього злочину загальний.     
64. 1. Пропозиція, або надання неправомірних благ особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за такі блага вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -
 
-34- Буджерак О.О.
У назві статті слово «торгівля» замінити на «зловживання».
 
Немає висновку      
65. карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.
 
      
66. 2. Отримання неправомірних благ за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а так само пропозиція здійснити вплив за надання таких благ -
 
      
67. карається штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
 
      
68. 3. Отримання неправомірних благ за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням таких благ, -
 
      
69. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
 
      
70. Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені у пунктах 1 та 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
 
      
71. 4) доповнити статтю 353 частиною такого змісту:
 
   3) у статті 353:
 
72. "2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -
 
-35- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнення частиною другою виключити, оскільки вони не підвищують суттєво суспільну небезпечність діяння в ній зазначеного злочину. Принциповою ознакою суспільної небезпечності злочину, передбаченого ст. 353 КК є не само по собі привласнення влади або службового повноваження, а вчинення завдяки цьому суспільно небезпечного діяння.
 
Відхилено Вважаємо, що виокремлення в окрему норму статті 353 Кримінального кодексу тих випадків, коли самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, було пов’язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу є цілком виправданим, оскільки використання форменого одягу, наприклад, працівника, для вчинення злочину підриває авторитет усього правоохоронного органу та довіру до нього.  у абзаці першому слово «Самовільне» замінити цифрою і словом «1. Самовільне»;
доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -
 
73. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років";
 
-36- Омельченко Г.О.
Доцільним є внесення змін до ст.358 КК, в якій необхідно конкретизувати предмет злочину, склад якого передбачений її частиною першою, та ознаки суб’єкта злочину, для чого ч.1 ст.358 КК викласти у такій редакції:
«Стаття 358 КК. Підроблення документів печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
1. Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом чи іншою самозайнятою особою, яка надає публічні послуги, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов’язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчення, інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, а також виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту, збут чи використання завідомо підроблених офіційних документів, в тому числі особистих документів особи, завідомо підроблених печаток та штампів, –
Статтю 358 КК доцільно доповнити приміткою, у якій дати визначення офіційного документа та предметів складів злочинів, передбачених також статтями 357 та 366 КК.
«Стаття 358 ..
Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища чи факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи – докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, в тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати , видавати чи посвідчувати певні види документів, складені з дотриманням визначених законом їх форми та містять передбачені законом реквізити».
 
Враховано   карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років";
4) статтю 358 викласти в такій редакції:
"Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
1. Складання чи видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом чи іншою самозайнятою особою, яка надає публічні послуги, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов’язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчення, інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, а також виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, –
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Використання завідомо підробленого документа -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Примітка. Під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища чи факти, які породили чи здатні породити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи – докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити";
 
74. 5) у статті 364:
 
-37- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини першою статті 364 після слова «років» доповнити « зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
В абзаці другому частини другої статті 364 після слова «років» доповнити «зі штрафом від шестисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано частково   5) у статті 364:
абзац другий частини першої доповнити словами " та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
абзац другий частини другої доповнити словами " та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
    -38- Омельченко Г.О.
З метою диференціації відповідальності службових осіб залежно від їх категорії представники влади, особи, що виконують організаційно-розпорядчі обов’язки особи, та особи, що виконують адміністративно-господарські обов’язки, диспозицію статті 364 КК доцільно викласти у такій редакції:
«Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання особою, яка обіймає постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконує такі обов’язки за спеціальним повноваженням, свого службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду правам, свободам та охоронюваним законом інтересам окремих громадян, інтересам юридичних осіб або державним чи громадським інтересам, –
2. Те саме діяння, вчинене особою, яка виконує постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням функції представника влади, або службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або якщо вони спричинили особливо тяжкі наслідки, –»
 
Відхилено Існує спеціальний розділ щодо відповідальності за корупцію у приватному секторі.   
75. в абзаці першому частини третьої слова "працівником правоохоронного органу" замінити словами "службовою особою, яка займає відповідальне становище";
 
-39- Міщенко С.Г.
Пропоную залишити без змін частину третю щодо вчинення злочину працівником правоохоронного органу, оскільки виключення цієї ознаки не відповідає політиці держави у сфері боротьби із зловживанням з боку працівників правоохоронних органів. Навпаки до цілої низки норм введено обставину – вчинення злочину працівником правоохоронного органу. (наприклад – ч. 3 ст. 127 КК «Катування»)
 
Враховано      
76. в абзаці другому частини третьої слова "від п’яти до дванадцяти" замінити словами "від шести до дев’яти";
 
-40- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити, оскільки пом’якшення покарання є невиправданим.
Крім того абзац другий частини третьої після слова «майна» доповнити «зі штрафом від семисот до двох тисяч п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано частково      
77. доповнити частиною такого змісту:
 
      
78. "4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
 
   пункти 1 та 2 примітки викласти в такій редакції:
 
79. караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
      
80. пункти 1 та 2 примітки викласти в такій редакції:
 
-41- Олійник С.В.
Пункти 1 і 2 примітки до статті 364 проекту Закону виключити
 
Відхилено Див. обґрунтування до попередньої пропозиції     
81. "1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 369 цього розділу є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також постійно чи тимчасово обіймають в юридичних особах, у статутному фонді яких державна частка становить 50 або більше відсотків, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
 
-42- Міщенко С.Г.
Пропоную пункт один виключити та залишити діючу редакцію, оскільки передбачається встановити, що до службових осіб відносяться представники влади та особи, які обіймають певні посади лише у юридичних особах, які мають статутний фонд і лише за умови, що державна частка у цьому статутному фонді перевищує 50%. При цьому, особи, які займають відповідні посади у державних підприємствах, установах, організаціях, які не мають статутного фонду, взагалі не є службовими особами і не можуть бути суб’єктами ні злочинів, передбачених статтями 364, 365, 368 та 369 КК, ні злочинів, передбачених статтями 235-1, 235-2 та 235-4 проекту.
 
Враховано редакційно Відповідно до пункту 1 примітки до статті 364 Кримінального кодексу суб’єктом злочинів, передбачених цією статтею та статтями 365, 368 і 369 цього Кодексу визнаватимуться представники влади та особи, які обіймають певні посади у юридичних особах, у статутному фонді яких державна частка становитиме 50 або більше відсотків. Разом з цим, в державі існують такі органи, які не мають статутного фонду, зокрема, лікувальні та навчальні заклади тощо. Відтак, керівники цих органів не можуть бути суб’єктами ані злочинів, передбачених статтями 364, 365, 368 та 369 Кримінального кодексу, ані злочинів, передбачених статтями 235-1, 235-2 та 235-4 цього ж Кодексу в редакції запропонованій проектом.  "1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-1, 369 є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом чи безпосередньо законом.
 
82. 2. Службовими особами також визнаються особи, які виконують обов'язки, зазначені у пункті 1 цієї примітки, у будь-якій іншій державі чи міжнародній організації";
 
-43- Міщенко С.Г.
Пропоную пункт два примітки до статті 364 залишити в чинній редакції КК, та виключити запропоновані зміни, оскільки введення в зазначеній редакції недоцільно, так як ці положення регулюються нормами Загальної частини КК (див. розділ ІІ)
 
Відхилено Відповідно до статті 2 Конвенції ООН проти корупції пропонується пункт 2 примітки до статті 364 викласти в такій редакції 2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також будь-які особи, які здійснюють державні функції для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені)."  2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також будь-які особи, які здійснюють державні функції для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені)";
 
    -44- Буджерак О.О.
Пункти 1 та 2 примітки проекту викласти в такій редакції:
"1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 369 є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій чи виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом чи безпосередньо законом.
2. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також будь-які особи, які здійснюють державні функції для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені)."
 
Враховано    
83. доповнити примітку пунктом такого змісту:
 
      
84. "5. Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 цієї примітки, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи посади яких віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування";
 
-45- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити, оскільки цей пункт містить неточності щодо визначень відповідальна особа чи особливо відповідальна особа і, таким чином не зрозуміло до яких осіб відносяться державні службовці 3-6 категорії. Крім того, не зрозуміло чому цей пункт не поширюється на керівників, заступників керівників структурних підрозділів та одиниць органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування та осіб, посади яких згідно зі ст. 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до першої та другої категорій, як це передбачено пунктом 2 примітки до статті 368, яку проектом пропонується вилучити.
 
Враховано      
    -46- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини першої статті 365 після слова років доповнити «зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано    
85. 6) абзац перший частини другої статті 365 після слова "насильством" доповнити словами "або погрозою застосування насильства", а після слів "застосуванням зброї" словами "чи спеціальних засобів";
 
-47- Міщенко С.Г.
В абзаці другому частини другої статті 365 після слова «років» доповнити «зі штрафом від шестисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян».
В абзаці другому частини третьої статті 365 після слова «років» доповнити «зі штрафом від дев’ятисот до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано   6) у статті 365:
абзац другий частини першої доповнити словами "та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян ";
у частині другій:
абзац перший після слова "насильством" доповнити словами "або погрозою застосування насильства", а після слів "застосуванням зброї" - словами "чи спеціальних засобів";
абзац другий доповнити словами "та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян ";
абзац другий частини третьої доповнити словами "та зі штрафом від семисот п’ятдесяти до тисячі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян ";
 
    -48- Омельченко Г.О.
З метою диференціації відповідальності службових осіб залежно від їх категорії представники влади, особи, що виконують організаційно-розпорядчі обов’язки особи, та особи, що виконують адміністративно-господарські обов’язки, диспозицію статті 365 КК доцільно викласти у такій редакції:
«Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень
1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення особою, яка обіймає постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або виконує такі обов’язки за спеціальним повноваженням, дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду правам, свободам та охоронюваним законом інтересам окремих громадян, інтересам юридичних осіб або державним чи громадським інтересам, –
2. Перевищення влади або службових повноважень, вчинене особою, яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади, –
3. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося застосуванням до потерпілого чи близьких йому осіб насильства або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого або близьких йому осіб, діями, або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, –
4. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, або якщо вони спричинили особливо тяжкі наслідки, – «
 
Відхилено Пропонується увести спеціальний розділ щодо корупції у сфері приватного права.   
86. 7) абзац перший частини першої статті 366 після слів "внесення службовою особою" доповнити словами " а так само особою, яка виконує управлінські функції у юридичній особі приватного права, або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження ";
 
-49- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнення до статті 366 виключити, оскільки, є пропозиція про визначення єдиного поняття службової особи та виключення запропонованого проектом розділу VІІ-А
 
Відхилено   7) у статті 366:
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів";
в абзаці другому слова "до п’ятдесяти" замінити словами "до двохсот п’ятдесяти";
в абзаці другому частини другої доповнити словами "та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян";
 
    -50- Олійник С.В.
статтю 366 проекту Закону виключити
 
Відхилено    
    -51- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини першої статті 366 слово «п’ятдесяти» замінити словом «п’ятисот»
 
Враховано частково    
    -52- Міщенко С.Г.
Пропоную абзац другий частини другої статті 366 після слова « років» доповнити « зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано    
    -53- Омельченко Г.О.
Необхідно також внести окремі редакційні і змістовні уточнення до ст.366 КК, виклавши її частину першу в такій редакції:
«1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, –
 
Враховано    
87. 8) абзац перший частини першої статті 367 після слів "виконання службовою особою" доповнити словами "а так само особою, яка виконує управлінські функції в юридичній особі приватного права, або іншою особою, яка виконує надані їй законом публічні повноваження";
 
-54- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнення до статті 367 виключити, оскільки, є пропозиція про визначення єдиного поняття службової особи та виключення запропонованого проектом розділу VІІ-А
 
Враховано   8) у статті 367:
в абзаці другому частини першої слова "від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти" замінити словами "від двохсот п'ятдесяти до п'ятисот";
в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот п’ятдесяти" замінити словами "від двохсот п'ятдесяти до семисот п’ятдесяти";
 
    -55- Олійник С.В.
Статтю 367 проекту Закону виключити
.
 
Відхилено Див. обґрунтування до попередньої пропозиції   
    -56- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини першої статті 367 слова «від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти» замінити словами « від п’ятисот до однієї тисячі»
 
Враховано    
    -57- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини другої статті 367 слова «від ста до двохсот п’ятдесяти» замінити на слова «від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот».
 
Враховано    
88. 9) у статті 368:
 
      
89. пункт 2 примітки виключити;
 
-58- Міщенко С.Г.
Пропоную цю примітку не виключати. Пояснення надані до пункту 5 примітки до статті 364.
 
Враховано      
    -59- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини другої статті 368 після слова років доповнити « зі штрафом від дев’ятсот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Відхилено Санкція частини третьої статті 364 Кримінального кодексу передбачає додаткове покарання  конфіскацію майна, тому запровадження ще й штрафу як додаткового покарання буде непосильним заходом кримінальної репресії для осіб, які притягуватимуться до відповідальності.   
    -60- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини третьої статті 368 після слова «років» доповнити « зі штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Відхилено Санкція частини третьої статті 364 Кримінального кодексу передбачає додаткове покарання  конфіскацію майна, тому запровадження ще й штрафу як додаткового покарання буде непосильним заходом кримінальної репресії для осіб, які притягуватимуться до відповідальності.   
90. пункт 3 примітки доповнити словами та цифрами "або статтями 235-4 чи 235-5 цього Кодексу";
 
-61- Міщенко С.Г.
Пропоную не вносити доповнення до пункту 3 примітки, оскільки внесено пропозицію про виключення статей 235-4, та 235-5 КК проекту.
 
Відхилено Пропозиції щодо виключення статей 235-4 і 235-5 Кримінального кодексу заперечені.  9) пункт 3 примітки до статті 368 доповнити словами та цифрами "або статтями 235-4 чи 235-5 цього Кодексу";
10) доповнити статтею 368-1 такого змісту:
"Стаття 368-1. Незаконне збагачення
1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) –
караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у значних розмірах, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка. Незаконним збагаченням у значному розмірі вважається таке, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у великому розмірі - таке, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в особливо великому розмірі - таке, що перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
91. 10) статтю 369 викласти в такій редакції:
 
   11) статтю 369 викласти в такій редакції:
 
92. "Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
 
-62- Міщенко С.Г.
Пропоную назву статті залишити в чинній редакції «Давання хабара»
 
Відхилено Вимога щодо окремої криміналізації пропозиції хабара, міститься у статтях 15, 16 та 21 Конвенція ООН проти корупції. Аналогічна за змістом вимога передбачена у статтях 2 та 7 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією.  "Стаття 369. Пропозиція або давання хабара
 
93. 1. Пропозиція хабара -
 
-63- Міщенко С.Г.
Пропоную ч. 1 ст. 369 виключити. «Пропозиція» стосовно можливого здійснення певних дій, в тому числі одержання хабара, визнається однією з форм виявлення наміру на вчинення злочину, який у вітчизняній традиції кримінального права не визнається караним, оскільки особа за свої висловлені наміри, як і думки, не може підлягати кримінальній відповідальності, наскільки б антисоціальними вони не були. Підставою кримінальної відповідальності відповідно до частини 1 статті 2 КК України є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК. Тому, якщо пропозиція, на відміну виявлення наміру, набуває ознак підбурювання (схиляння) до одержання хабара, то такі дії складають певний вид співучасті у незакінченому злочині та потребують, згідно з чинним КК, відповідної кваліфікації за нормами Загальної та Особливої частин.
 
Відхилено Вимога щодо окремої криміналізації пропозиції хабара, міститься у статтях 15, 16 та 21 Конвенція ООН проти корупції. Аналогічна за змістом вимога передбачена у статтях 2 та 7 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією. Пропозиція хабара криміналізована в усіх державах з низьким рівнем корупції.  1. Пропозиція хабара -
 
94. карається штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до двох років.
 
   карається штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
 
95. 2. Давання хабара -
 
   2. Давання хабара -
 
96. карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
 
-64- Міщенко С.Г.
Пропоную цифри «від двохсот до п’ятисот» замінити цифрами від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот»
 
Враховано   карається штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років.
 
97. 3. Давання хабара, вчинене повторно, -
 
   3. Давання хабара, вчинене повторно, -
 
98. карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
 
-65- Міщенко С.Г.
Пропоную після слова «років» доповнити «зі штрафом від шестисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. та з конфіскацією майна або без такої.
 
99. 4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб -
 
   4. Давання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб -
 
100. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
101. 5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником -
 
   5. Давання хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або організованою групою осіб чи її учасником -
 
102. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
103. Примітка. 1. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.
 
-66- Міщенко С.Г.
Оскільки надійшла пропозиція про виключення частини другої Примітки щодо визначення повторності, а частина перша Примітки є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, то слово «Примітка» необхідно виключити. Примітка - це додаткова інформація для розкриття та уточнення певних кваліфікуючих ознак чи понять. Вважати частину першу Примітки частиною шостою статті 369 КК, оскільки викладене в ній за своєю суттю є нормою-приписом (гіпотеза+диспозиція), що має оформлюватися окремою частиною статті та є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, тобто передбачає прийняття судового рішення стосовно особи відповідно до норм Кримінального кодексу України. (стаття 44 КК України).
 
Враховано   6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї органу, наділеному законом правом порушувати кримінальну справу.
 
104. 2. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла цей злочин, а так само злочин, передбачений статтями 235-4 та 235-5 цього Кодексу".
 
-67- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити посилання на статті 235-4 та статті 235-5 проекту, оскільки надійшла пропозиція про їх виключення. Крім того визначення повторності зазначено у примітці до статті 368 КК України.
 
Відхилено Пропозиції щодо виключення статей 235-4 і 235-5 Кримінального кодексу заперечені.  Примітка 1. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчиняла цей злочин, або злочин, передбачений статтями 235-4 чи 235-5 цього Кодексу";
12) доповнити статтею 369-1 такого змісту:
"Стаття 369-1. Зловживання впливом
1. Пропозиція або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за такі вигоди вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, -
караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років.
2. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція здійснити вплив за надання такої вигоди –
караються штрафом від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
3. Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави, є особи, визначені в пунктах 1 та 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції";
13) у статті 370:
у абзаці другому частини першої слова «або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років» замінити словами «або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
абзац другий частини другої доповнити словами "та зі штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або".
 
    -68- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини першої статті 370 після слова «років» перед крапкою доповнити «зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано    
    -69- Міщенко С.Г.
Пропоную в абзаці другому частини другої статті 370 після слова «років» доповнити «зі штрафом від дев’ятсот до однієї тисячі п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано    
    -70- Міщенко С.Г.
Пропоную після статті 370 КК України доповнити статтею 370-1 КК України із наступною назвою та змістом:
«Посередництво в хабарництві
1. Посередництво в хабарництві,-
карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років зі штрафом від п’ятсот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без неї.
2. Посередництво в хабарництві, вчинене повторно, або особою яка раніше була засуджена за хабарництво, або з використанням свого посадового становища,-
Карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна та зі штрафом від дев’ятсот п’ятдесяти до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
Відхилено Відповідно до частини другої статті 27 Кримінального кодексу виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом. У свою чергу, відповідно до частини п’ятої вказаної статті Кодексу пособником є, зокрема, особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками. Відтак, особа, яка була посередником нестиме відповідальність в залежності від фактичних обставин справи за відповідною частиною статей 368 чи 369 Кримінального кодексу, а при необхідності із посиланням на частину п’яту статті 27 цього Кодексу.   
105. 2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
 
   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст.15):
 
106. 1) доповнити Кодекс новою статтею 27-1 такого змісту:
 
-71- Олійник С.В.
статтю 27-1 проекту Закону виключити.
 
Відхилено Див. обґрунтування до наступної пропозиції -107-  1) доповнити статтею 27-1 такого змісту:
 
107. "Стаття 27-1. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи
 
-72- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити, оскільки надійшла пропозиція про виключення розділу VІІ-А.
 
Відхилено З огляду на заперечення щодо потреби виключення розділу VІІ-А Особливої частини Кримінального кодексу. Разом з цим слід зазначити, що запропонована проектом редакція статті 27-1 Кримінально-процесуального кодексу охоплює усі злочини, передбачені розділом VІІ-А Кримінального кодексу, в тому числі комерційний підкуп (стаття 235-4) та підкуп особи, яка виконує надані їй законом публічні повноваження (стаття 235-5). Вчинення злочинів, передбачених статями 235-4 та 235-5, здійснюється особою з використанням наданих їй повноважень з метою вчинення дій чи бездіяльності в інтересах того, хто передає блага, або в інтересах третіх осіб. При цьому, особа, яка отримує блага, добровільно вчиняє дії чи бездіяльність, а особа, яка передає блага, добровільно здійснює їх передачу. Відтак, порушення справи за вчинення підкупу (статті 235-4 і 235-5) повинне здійснюватись незалежно від наявності заяви або згоди власника (співвласника) юридичної особи приватного права. У зв'язку з цим, у статті 27-1 необхідно уточнити перелік діянь, за вчинення яких, порушення кримінальної справи здійснюється не інакше як за заявою або згодою вказаної особи. З огляду на особливості порушення кримінальної справи при заподіянні шкоди виключно інтересам юридичній особі приватного права, відповідні зміни необхідно внести до статті 6 "Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі" та статті 98 "Порядок порушення справи" Кримінально-процесуального кодексу.  "Стаття 27-1. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи
 
108. Якщо діянням, яке передбачено розділом VІІ-А Кримінального кодексу України, заподіяно шкоду виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, то порушення кримінальної справи здійснюється не інакше як за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах.
 
-73- Буджерак О.О.
Пропоную словосполучення «яке передбачено розділом VІІ-А» замінити на словосполучення «передбаченим статтею 235-1, 235-2 або 235-3»
 
Враховано   Якщо діянням, передбаченим статтями 235-1, 235-2 або 235-3 Кримінального кодексу України, заподіяно шкоду виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. У інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах»;
2) статтю 98 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Справи, зазначені в статті 27-1 цього Кодексу, порушуються прокурором, слідчим або органом дізнання».
У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;
 
    -74- Буджерак О.О.
3) статтю 98 доповнити частиною другою такого змісту:
Справи, зазначені в статті 271 цього Кодексу, порушуються прокурором, слідчим або органом дізнання.
У зв’язку з цим, частини другу-четверту вважати відповідно частинами третьою-п’ятою;
 
Враховано    
109. 2) у частині першій статті 112 цифри "235" замінити цифрами "235 - 235-5", після цифр "368" доповнити цифрами "368-1", а після цифр "369" доповнити цифрами "369-1".
 
-75- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити посилання після статті 235 на статті 235-1- 235-5 та 368-1, 369-1 проекту, оскільки надійшла пропозиція про виключення зазначених статей.
Крім того, після цифри «370» доповнити цифрою «370-1»
 
Відхилено З огляду на заперечення щодо потреби виключення розділу VІІ-А Особливої частини Кримінального кодексу.  3) у частині першій статті 112 цифри „235» замінити цифрами „235-235-5», після цифр „368» доповнити цифрами „368-1», а після цифр «369» доповнити цифрами „369-1».
 
110. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
-76- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтю 24 пунктом «2-1) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.  3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
    -77- Міщенко С.Г.
Пропоную частину першу статті 25 перед словами «Оплатне вилучення» доповнити словами «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.   
    -78- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 27-1 наступним змістом :
«Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначено на строк до двох років у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
При застосуванні позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю як додаткового покарання до штрафу – воно поширюється на строк, встановлений судом у постанові про накладення адміністративного стягнення з моменту набрання її законної сили.»
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.   
111. 1) доповнити статтю 38 двома частинами такого змісту:
 
   1) у статті 38 :
частину другу доповнити словами «крім справ про адміністративні правопорушення, зазначених в частині третій цієї статті»;
 
112. "Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом двох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
 
   після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення».
 
113. Перебіг строку накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення зупиняється, з дня не з’явлення особи до органу, який проводив перевірку, або суду, який розглядає справу про адміністративне правопорушення";
 
-79- Міщенко С.Г.
Пропоную цю частину викласти в наступній редакції:
«Строки притягнення до адміністративної відповідальності зупиняються на підставі мотивованої постанови органу, що проводить перевірку або суду з дня нез’явлення особи щодо якої складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення за наявності даних про своєчасне та належне сповіщення цієї особи.»
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
    -80- Міщенко С.Г.
У зв’язку з тим, що проектом пропонується доповнити статтею 212-27 «Ненадання інформації або надання недостовірної інформації», яка конкурує з діючою статтею 212-3 «Порушення права на інформацію», остання підлягає виключенню.
 
Відхилено Стаття 212-3 Кодексу про адміністративні правопорушення і стаття 212-27 Кодексу в редакції проекту різняться за суб’єктом правопорушення.   
114. 2) доповнити Кодекс главою 15-Б такого змісту:
 
   2) доповнити главою 15-Б такого змісту:
 
115. "Глава 15-Б
 
   "Глава 15-Б
 
116. КОРУПЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
   КОРУПЦІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 
117. Стаття 212-21. Незаконне одержання благ
 
-81- Міщенко С.Г.
Пропоную назву статті викласти в наступній редакції: «Незаконне одержання неправомірних вигод майнового характеру»
 
Враховано частково   Стаття 212-21. Одержання неправомірної вигоди
 
118. Незаконне одержання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення благ (як для себе, так і для інших осіб) у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі шляхом їх одержання за ціною, що є істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості, -
 
-82- Міщенко С.Г.
Пропоную статтю викласти у наступній редакції :
«Незаконне одержання суб'єктом корупційного правопорушення неправомірних вигод майнового характеру (як для себе, так і для інших осіб) безоплатно або у розмірі шість неоподаткованих мінімумів доходів громадян (0,5 податкової соціальної пільги) від фізичних та юридичних осіб, за вчинення на їх користь або на користь інших осіб, будь-яких дій (бездіяльність) з використанням свого службового становища.»
 
Відхилено Запропонована редакції диспозиції статті 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення є важкою для сприйняття, тому вважаємо залишити її в редакції проекту, прийнятому у першому читанні.  Одержання особою неправомірної вигоди для себе чи іншої особи у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
 
    -83- Забзалюк Р.О.
Викласти в такій редакції: Одержання особою неправомірних вигод (як для себе, так і для інших осіб) у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі шляхом їх одержання за ціною, що є істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості, -
 
Враховано    
119. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаних благ матеріального характеру.
 
-84- Міщенко С.Г.
Пропоную слова «благ матеріального характеру» замінити на слова «вигод майнового характеру».
Розмір штрафу збільшити від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Після слова «характеру» доповнити «з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до двох років»
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
 
    -85- Рябека О.Г.
слово «двадцяти» замінити словом «п’тдесяти»
 
Враховано    
120. Примітка. 1.Суб'єктом корупційного правопорушення у статтях 212-21 - 212-24, 212-27 є особи, визначені у пунктах 1 - 3 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції.
 
-86- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити в Примітці посилання на статтю 212-24 (порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва).
Виключення статті 212-24 потребує у зв’язку з неузгодженістю з приміткою, яка вказана у вищевказаній статті. Так стаття 212-24 відповідно до примітки розповсюджується лише на осіб, визначених пунктом 1 статті 2 проекту Закону «Про основні засади запобігання та протидії корупції»
 
Відхилено 1. У примітках статей 212-21 та 212-24 Кодексу про адміністративні правопорушення використовується термін "суб’єкт корупційного правопорушення», тоді як в інших статтях, якими пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення, використовується термін "суб’єкт корупційного адміністративного правопорушення". На нашу думку, термін "суб’єкт корупційного адміністративного правопорушення" є більш точним, оскільки корупційне правопорушення є більш широким поняттям, включаючи в себе як корупційні адміністративні правопорушення, так і корупційні злочини. 2. Пункту 1 примітки до статті 212-21 та примітка до статті 212-24 вказаного Кодексу не узгоджуються між собою, оскільки одночасно поширюються на статтю 212-24.  Примітка. 1. Суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-21-212-23, 212-27 є особи, визначені у пунктах 1-3 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".
 
121. 2.У статтях цього розділу під благом слід розуміти грошові кошти або інше майно, або переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру.
 
-87- Міщенко С.Г.
Пропоную пункт 2 Примітки викласти в наступній редакції :
«У статтях цього розділу під неправомірною вигодою майнового характеру слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України «Про протидію корупції».
 
Враховано   2. У статтях 212-21, 212-22, 212-23 під неправомірною вигодою слід розуміти визначення, передбачене статтею 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
 
    -88- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 212-22 наступного змісту:
«Незаконне одержання неправомірних вигод немайнового характеру
Незаконне одержання суб'єктом корупційного правопорушення неправомірних вигод немайнового характеру (як для себе, так і для інших осіб) від фізичних та юридичних осіб, за вчинення на їх користь або на користь інших осіб, будь-яких дій (бездіяльність) з використанням свого службового становища, -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до двох років.
Примітка.
Під неправомірною вигодою немайнового характеру слід розуміти визначення передбачене статтею 1 Закону України «Про протидію корупції»
 
Відхилено проекті Закону "Про засади запобігання та протидії корупції", який Верховною Радою України прийнятий за основу (реєстр. №0876 від 23.11.07р.) вживається термін "неправомірна вигода".   
122. Стаття 212-22. Підкуп
 
-89- Міщенко С.Г.
У зв’язку з доповненням статті пропоную змінити нумерацію «Стаття 212-23»
 
Відхилено У зв’язку із заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальний чи нематеріальний характер).  Стаття 212-22. Підкуп
 
123. Пропозиція або надання суб'єкту корупційного адміністративного правопорушення будь-яких благ (як безпосередньо для нього, так і для інших осіб) у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, яка є істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості, -
 
-90- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити слова «Пропозиція або», оскільки пропозиція це є намір щодо скоєння правопорушення, що не може підлягати як адміністративній, так і кримінальній відповідальності, так як наміри, якими б антисоціальними вони не були, є зовнішнім проявом наміру (певної думки) та виключити слово «адміністративного».
Текст після слова «будь-яких» замінити на текст наступного змісту : «вигод (як безпосередньо для нього, так і для інших осіб) безоплатно або у розмірі шість неоподаткованих мінімумів доходів громадян (0,5 податкової соціальної пільги) за вчинення дій або бездіяльність в інтересах того, хто надає такі вигоди, або в інтересах інших осіб, з використанням наданих йому повноважень».
 
Враховано редакційно Вимога щодо окремої криміналізації пропозиції хабара, міститься у статтях 15, 16 та 21 Конвенція ООН проти корупції. Аналогічна за змістом вимога передбачена у статтях 2 та 7 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією. З метою забезпечення диференційованого підходу щодо встановлення відповідальності за надання неправомірних вигод та хабара запроваджується адміністративна відповідальність. В проекті Закону "Про засади запобігання та протидії корупції", який Верховною Радою України прийнятий за основу (реєстр. №0876 від 23.11.07р.) вживається термін "неправомірна вигода".  Пропозиція або надання особі неправомірної вигоди (безпосередньо для неї чи для іншої особи) у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, яка є істотно нижчою від фактичної (дійсної) вартості, -
 
    -91- Рябека О.Г.
слова « суб'єкту корупційного адміністративного правопорушення» замінити на слово «особі»
 
Враховано    
124. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-92- Міщенко С.Г.
Пропоную збільшити розмір штрафу з п’ятдесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Відхилено Збільшення розміру штрафу зазначаємо, що пропонований проектом розмір штрафу в повній мірі враховує суспільну небезпеки правопорушення.  тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -93- Рябека О.Г.
збільшити розмір штрафу з п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян»
 
Враховано    
125. Стаття 212-23. Незаконне сприяння фізичним або юридичним особам
 
-94- Міщенко С.Г.
Пропоную назву статті після слова «сприяння» доповнити словами «та неправомірні переваги»
Вважати цю статтю 212-24.
 
Відхилено Зміну назви статті вважаємо недоречною.  Стаття 212-23. Незаконне сприяння фізичним або юридичним особам
 
126. Незаконне сприяння суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення з використанням службового становища фізичним і (або) юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, одержанні субсидій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це благ -
 
-95- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити слово «адміністративного». Після слова «дотацій» доповнити словом «субвенцій».
Пропоную слово «благ» замінити словом «вигод».
 
Враховано частково   Сприяння особою з використанням службового становища фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладенні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти) з метою одержання за це неправомірної вигоди, якщо їх розмір не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян -
 
    -96- Рябека О.Г.
1. Викласти в такій редакції: Сприяння особою з використанням службового становища фізичним і (або) юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, дотацій, субвенцій, кредитів чи пільг з метою одержання за це неправомірних вигод, якщо їх розмір не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян –
 
Враховано    
    -97- Рябека О.Г.
Слово "підприємницької" замінити на "господарської", у зв'язку з тим, що останній термін ширше і включає, зокрема, підприємницьку діяльність.
 
Враховано    
127. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаних благ матеріального характеру.
 
-98- Міщенко С.Г.
Пропоную слова «благ матеріального характеру» замінити на слова «вигод майнового характеру». Після слова «характеру» доповнити «з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до одного року»
 
Враховано редакційно   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
 
    -99- Міщенко С.Г.
В статті 5 законопроекту № 2113 передбачені обмеження пунктами «б» та «г», а саме заборона щодо призначення на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду та неправомірне надавання переваг фізичним і/або юридичним особам при підготовці проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень. Проте, відповідальність за ці обмеження законопроектом №2112 не передбачена. У зв’язку з цим пропоную цю статтю доповнити другою та третьою частинами наступного змісту:
«Незаконне сприяння призначенню на посаду особи, яка не має переваг перед іншими кандидатами на цю посаду з метою незаконного одержання за це вигод, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаних вигод майнового характеру з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до одного року.
Неправомірне надання переваги фізичним і/або юридичним особам у зв’язку з виданням нормативно-правових актів, управлінських чи кадрових рішень, затвердження (погодження) висновків з метою незаконного одержання за це вигод, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаних вигод майнового характеру з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до одного року.
 
Відхилено .   
    -100- Рябека О.Г.
Збільшити нижній розмір штрафу до п’ятидесяти.
 
Враховано    
128. Стаття 212-24. Порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва
 
-101- Міщенко С.Г.
Пропоную вважати цю статтю 212-25.
 
Відхилено З огляду на заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальний чи нематеріальний характер), потреби для змін нумерацію статей.  Стаття 212-24. Порушення обмежень щодо заняття підприємницькою діяльністю та вимог щодо сумісництва
 
    -102- Рябека О.Г.
Слово «порядок» замінити словосполученням «обмежень щодо»
 
Враховано    
129. Здійснення суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення безпосередньо або через посередників чи підставних осіб підприємницької діяльності, а так само виконання ним роботи за сумісництвом (крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час, якщо інше не передбачено Конституцією України) -
 
-103- Міщенко С.Г.
Пропоную слово «адміністративного» виключити. Слова «через посередників чи підставних осіб» замінити словом «представників»; Доповнити після слова «творчої» словом «спортивної»
Пропоную слово «Конституцією» замінити словом «Законами», оскільки Конституцією такі питання не вирішуються.
 
Враховано частково Термін "корупційне правопорушення" є більш широким поняттям в порівнянні із терміном "корупційне адміністративне правопорушення", оскільки перше охоплює також корупційні злочини. Також зазначаємо, що поняття "підставні особи" особи законодавством не визначено, а також з метою термінологічного узгодження із положеннями проекту Закону "Про засади запобігання та протидії корупції" (реєстр. №0876) слово "підставних" необхідно замінити словом "інших".  Здійснення особою безпосередньо або через посередників чи інших осіб підприємницької діяльності, а так само виконання ним роботи за сумісництвом (крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час), -
 
    -104- Рябека О.Г.
1. Оскільки Конституцією такі питання не вирішуються слово «Конституцією» замінити
словом «Законами», .
2. Словосполучення «суб’єктом корупційного правопорушення» замінти на слово «особою»
 
Враховано    
130. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-105- Міщенко С.Г.
Пропоную після слова «громадян» доповнити словами «з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом»
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманої винагороди від підприємницької діяльності чи роботи за сумісництвом.
 
    -106- Міщенко С.Г.
збільшити розміри штрафів від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
 
Враховано    
131. Примітка. Суб'єктом корупційного правопорушення у статтях 212-24, 212-25 є особи, зазначені у пункті 1 статті 2 Закону України "Про основні засади запобігання та протидії корупції", за винятком народних засідателів і присяжних.
 
-107- Міщенко С.Г.
Пропоную після слів «присяжних» доповнити « та депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі)». Зазначене буде узгоджуватися з абзацом 1 частини 1 статті 5 проекту Закону № 2113.
 
Відхилено Положення примітки 212-24 Кодексу про адміністративні правопорушення не потребують узгодження із абзацом першого частини першої статті 5 проекту Закону "Про засади запобігання та протидії корупції" (реєстр. 0876 від 23.11.07р.)  Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-24, 212-25 є особи, зазначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", за винятком народних засідателів і присяжних.
 
132. Стаття 212-25. Незаконне входження до складу правління чи інших керівних органів суб'єктів господарювання
 
-108- Міщенко С.Г.
Пропоную вважати цю статтю 212-26.
 
Відхилено З огляду на заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальний чи нематеріальний характер), потреби для змін нумерацію статей.  Стаття 212-25. Незаконне входження до складу правління чи інших керівних органів суб'єктів господарювання
 
133. Входження суб'єкта корупційного адміністративного правопорушення безпосередньо або через представника чи підставних осіб до складу керівного органу або наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків безпосереднього виконання функцій з управління акціями (частками, паями), що належать державі або представництво інтересів держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією України, -
 
-109- Міщенко С.Г.
Пропоную слово «адміністративного» виключити. Слова «чи підставних осіб» виключити; слово «керівного» замінити словом «виконавчого».
Пропоную слово «Конституцією» замінити словом «Законами», оскільки Конституцією такі питання не вирішуються
 
Враховано частково Термін "корупційне правопорушення" є більш широким поняттям в порівнянні із терміном "корупційне адміністративне правопорушення", оскільки перше охоплює також корупційні злочини.  Незаконне входження особи безпосередньо або через представника чи підставних осіб до складу органу управління або наглядової ради підприємства чи організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків безпосереднього виконання функцій з управління акціями (частками, паями), що належать державі або представництво інтересів держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено законом -
 
    -110- Рябека О.Г.
словосполучення «суб’єкта корупційного правопорушення» замінити на слово «особи»
 
Враховано    
134. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-111- Міщенко С.Г.
Пропоную після слова «громадян» доповнити з конфіскацією отриманого прибутку від входження до складу виконавчого органу або наглядової ради підприємства чи організації.
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -112- Рябека О.Г.
збільшити розміри штрафів від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..
 
Враховано    
135. Стаття 212-26. Ненадання інформації або надання недостовірної чи неповної інформації
 
-113- Міщенко С.Г.
Пропоную вважати цю статтю 212-27.
 
З огляду на заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальний чи нематеріальний характер), потреби для змін нумерацію статей.  Стаття 212-26. Ненадання інформації або надання недостовірної чи неповної інформації
 
136. Неправомірна відмова суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у наданні фізичним і (або) юридичним особам інформації, надання якої передбачено законом, затримування її надання, а так само надання недостовірної або неповної інформації -
 
-114- Міщенко С.Г.
Пропоную частину першу викласти у наступній редакції:
«Неправомірна відмова суб'єктом корупційного правопорушення у наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит фізичної і (або) юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію» або «Про звернення громадян»
 
Враховано   Неправомірна відмова особою у наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у разі якщо така інформація підлягає наданню на запит фізичної або юридичної особи відповідно до законів України "Про інформацію" або "Про звернення громадян" -
 
    -115- Рябека О.Г.
словосполучення «суб’єктом корупційного правопорушення» замінити на слово «особою»
 
Враховано    
137. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
138. Ті самі діяння, вчинені суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення щодо запитів правоохоронних органів, Рахункової палати, -
 
-116- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити Рахункову палату, оскільки незрозуміло чому з-поміж інших державних органів їй приділено особливу увагу наряду з правоохоронними органами.
У зв’язку з цим частину другу викласти в наступній редакції:
«Ті самі діяння, вчинені суб’єктом корупційного правопорушення щодо запитів правоохоронних та контролюючих органів»
 
Відхилено Відповідно до положень статті 2 Закону "Про Рахункову палату" завданням Рахункової палати є, зокрема, організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням.  Ті самі діяння, вчинені щодо запитів правоохоронних органів, Рахункової палати, -
 
139. тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
140. Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони були пов'язані з приховуванням правопорушень -
 
   Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони були пов'язані з приховуванням адміністративних правопорушень -
 
141. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-117- Міщенко С.Г.
Пропоную після слова «громадян» доповнити «з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до одного року»
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.  тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -118- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити цю статтю частиною четвертою наступного змісту:
«Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частинами першою, другою та третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до двох років».
 
Відхилено    
142. Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у цій статті є особи, визначені у пункті 1 і 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції", за винятком народних засідателів і присяжних.
 
   Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у цій статті є особи, визначені в пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції", за винятком народних засідателів і присяжних.
 
143. Стаття 212-27. Неправомірне втручання в діяльність державних органів, підприємств, установ і організацій
 
   Стаття 212-27. Неправомірне втручання в діяльність державних органів, підприємств, установ і організацій
 
144. Неправомірне втручання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення з використанням посадового становища у діяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень, -
 
-119- Рябека О.Г.
«текст статті доповнити «за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України»
 
Враховано   Неправомірне втручання особою з використанням посадового становища у діяльність державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування або посадових осіб з метою перешкоджання виконанню ними своїх повноважень, -
 
    -120- Рябека О.Г.
словосполучення «суб’єктом корупційного правопорушення» замінити на слово «особою»
 
Враховано    
145. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-121- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 212-29 наступного змісту:
«Порушення користування житловими приміщеннями чи транспортними засобами
Порушення умов, передбаченими пунктом 5 статті 5 Закону України «Про протидію корупції» щодо користування житловими приміщеннями чи транспортними засобами, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено Стаття 5 проект Закону "Про засади запобігання та протидії корупції" (реєстр. №0876 від 23.11.07р.) не містить пункту 5, тому зрозуміти про які умови йдеться не можливо.  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
146. Стаття 212-28. Порушення вимог фінансового контролю
 
-122- Міщенко С.Г.
Пропоную вважати цю статтю 212-30.
 
Відхилено З огляду на заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальні чи нематеріальні), потреби для змін нумерацію статей.  Стаття 212-28. Порушення вимог фінансового контролю
 
147. Порушення суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення встановлених законодавством України вимог щодо подачі відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру -
 
-123- Рябека О.Г.
словосполучення «суб’єктом корупційного правопорушення» замінити на слово «особою»
 
Враховано   Порушення особою встановлених законодавством вимог щодо подачі відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру -
 
148. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-124- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю доповнити частиною другою наступного змісту:
«Неподання або невчасне подання суб’єктом корупційного правопорушення відомостей про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання або несвоєчасне подання суб’єктом корупційного правопорушення відомостей про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
149. Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-30-212-33 є особи, визначені у пунктах 1 і 2 статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».
 
   Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 212-28, 212-30-212-32 є особи, визначені в пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції «.
 
150. Стаття 212-29. Невжиття заходів щодо боротьби з корупцію
 
-125- Міщенко С.Г.
Пропоную назву цієї статті викласти з урахуванням назви проекту Закону № 2113
Пропоную вважати цю статтю 212-31.
 
Враховано З огляду на заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальні чи нематеріальні), потреби для змін нумерацію статей.  Стаття 212-29. Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції
 
151. Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами -
 
-126- Міщенко С.Г.
Пропоную частину першу викласти в наступній редакції:
«1. Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій чи їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи отримання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій зобов’язані вжити в межах своєї компетенції заходи до припинення такого правопорушення та негайно повідомити про його спеціально створені для боротьби з корупцією державні органи, зазначені у статті 4 Закону України «Про протидію корупції».
 
Відхилено Пропонована редакція не відповідає усталеним правилам викладення норм Особливої частини розділу ІІ "Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність" Кодексу про адміністративні правопорушення, оскільки норми повинна містити диспозицію і санкцію.  Невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами -
 
    -127- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити частиною другою наступного змісту: «2.Умисне невжиття такими керівниками заходів, передбачених частиною першою цієї статті –»
 
Відхилено З огляду на зауваження до пропозиції №148.   
152. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-128- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити цю статтю частиною третьою наступного змісту:
«3. Повторне протягом року вчинене діяння, передбаченого частиною другою цієї статті, –
тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двохсот неоподаткованих мінімумів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до одного року»
 
Відхилено З огляду на зауваження до пропозиції №148.  тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
153. Стаття 212-30. Порушення встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та органи місцевого самоврядування
 
-129- Міщенко С.Г.
Пропоную вважати цю статтю 212-32.
 
Відхилено З огляду на заперечення щодо розмежування відповідальності за незаконне одержання неправомірних вигод в залежності від їх виду (матеріальні чи нематеріальні), потреби для змін нумерацію статей.  Стаття 212-30. Порушення встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та органи місцевого самоврядування
 
154. Порушення суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та органи місцевого самоврядування -
 
-130- Рябека О.Г.
словосполучення «суб’єктом корупційного правопорушення» замінити на слово «особою»
 
Враховано   Порушення особою встановленого законодавством порядку фінансування політичних партій та виборчих кампаній в органи державної влади та органи місцевого самоврядування -
 
155. тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
156. Стаття 212-31. Незаконне використання інформації, що стала відомою у зв'язку з виконанням посадових повноважень
 
-131- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити, оскільки вона не спирається на відповідні положення законопроекту 2113. Запропонована стаття не містить отримання посадовою особою яких-небудь вигод, що робить це правопорушення некорисливим. Термін «незаконно» в такому контексті може трактуватися виходячи із суб’єктивного ставлення законності та незаконності. До того ж КК передбачає відповідальність за порушення недоторканості приватного життя (ст. 182), незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст.231), розголошення комерційної або банківської таємниці (ст.232), розголошення державної таємниці (ст.238).
 
Відхилено Незаконне використання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових повноважень, не повинно залежати з яких мотивів це робиться. До того звертаємо увагу, що відповідно до положень частини другої статті 9 Кодексу про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.  Стаття 212-31. Незаконне використання інформації, що стала відомою у зв'язку з виконанням посадових повноважень
 
157. Незаконне використання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових повноважень -
 
   Незаконне використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням посадових повноважень, -
 
158. тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
-132- Рябека О.Г.
Збільшити розмір штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
159. Стаття 212-32. Незаконне одержання подарунка
 
-133- Міщенко С.Г.
Пропоную цю статтю виключити, оскільки подарунок охоплюється поняттям неправомірна вигода майнового та немайнового характеру. Крім того, розмір вартості отриманого подарунку не узгоджується з розміром отриманих незаконних вигод майнового характеру, передбаченого статтею 212-21. Зазначене може призвести до неоднозначного трактування цих двох норм.
 
Відхилено Згідно положень проекту базового Закону отримання подарунку не пов’язано із службовою діяльністю особи, а відтак ототожнення понять „незаконного отримання подарунку» та „незаконного отримання неправомірних вигод у зв’язку із виконанням своїх службових повноважень» є помилковим.  Стаття 212-32. Незаконне одержання подарунка
 
160. Незаконне одержання суб’єктом корупційного адміністративного правопорушення подарунка, вартість якого не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -
 
-134- Вернидубов І.В.
Статтю викласти в такій редакції:
Незаконне одержання особою особистого подарунка (дарунка) вартість якого перевищує один неоподатковуваних мінімумів доходів громадян -
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунку.
 
Враховано   Одержання особою особистого подарунка (дарунка) на порушення вимог закону -
 
161. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка";
 
162. Стаття 212-33. Порушення вимог щодо декларування особистих інтересів
 
-135- Вернидубов І.В.
статтю проекту виключит
 
Враховано      
163. Неподання суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у випадках, передбачених законодавством, відомостей про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання ним своїх посадових обов’язків -
 
      
164. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
-136- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 212-33 наступного змісту:
«Відповідальність за умисне невиконання обов’язків по протидії корупції.
Умисне невжиття заходів до складання або невчасне складання протоколу про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, за наявності для цього підстав, або умисне неподання до суду протоколу про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, особою, на яку покладено ці обов’язки, –
тягне за собою накладення штрафу від ста двадцяти п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двохсот неоподаткованих мінімумів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до одного року.»
 
Відхилено Відповідно до пропонованої редакції статті 212-29 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюється відповідальність за невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами, тому доповнюватиме вказаний Кодекс статтями 212-33-212-35 недоцільно, оскільки ними пропонується так званий "казуалістичний підхід" до формулювання адміністративно-правової норми, тобто встановлення адміністративної відповідальності щодо цілого переліку конкретних діянь. Разом з тим, це не зовсім виправдано, оскільки така норма потребуватиме частих змін, адже суспільна небезпека тих чи інших діянь завжди змінюється під впливом існуючої у відповідний час ситуації.     
    -137- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 212-34 наступного змісту:
«Невжиття заходів щодо проведення обов’язкової спеціальної перевірки.
Умисне невжиття заходів щодо проведення обов’язкової спеціальної перевірки керівником органу, в якому кандидат претендує на зайняття посади, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено Відповідно до пропонованої редакції статті 212-29 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлюється відповідальність за невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами, тому доповнюватиме вказаний Кодекс статтями 212-33-212-35 недоцільно, оскільки ними пропонується так званий "казуалістичний підхід" до формулювання адміністративно-правової норми, тобто встановлення адміністративної відповідальності щодо цілого переліку конкретних діянь. Разом з тим, це не зовсім виправдано, оскільки така норма потребуватиме частих змін, адже суспільна небезпека тих чи інших діянь завжди змінюється під впливом існуючої у відповідний час ситуації.   
    -138- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 212-35 наступного змісту:
«Порушення обмеження щодо спільної роботи
Порушення обмеження, передбаченого частиною 1 статті 10 Закону України «Про протидію корупції»,-
тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Невжиття заходів щодо усунення обставин, які виникли, внаслідок порушення частини 1 статті 10 Закону України «Про протидію корупції», -
тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів.
 
Відхилено Відповідно до частини першої статті 10 проекту Закону "Про засади запобігання та протидії корупції" особи, зазначені в абзацах другому, четвертому - восьмому пункту 1 та в абзацах другому - четвертому пункту 2 статті 2 цього Закону (крім народних засідателів та присяжних), не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядковані у зв'язку з виконанням повноважень близьким родичам. У зв'язку з цим зазначаємо, що особи, одна з яких перебуває в підпорядкуванні іншої, можуть укласти шлюб. Отже, особи після отримання свідоцтва про одруження повинні бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Разом з цим, з метою усунення порушення вимог частини першої статті 10 вказаного законопроекту згідно із частиною другою цієї ж статті відповідні особи, їх близькі родичі вживають заходів щодо усунення таких обставин протягом п'ятнадцяти робочих днів. Якщо протягом п'ятнадцяти робочих днів такі обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або їх близькі родичі у місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. Стосовно положень частини другої пропонованої редакції статті 212-35 Кодексу про адміністративні правопорушення зазначаємо, її положення в повній мірі охоплюються статтею 212-29 Кодексу про адміністративні правопорушення, якою встановлюється відповідальність за невжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції уповноваженими на це особами. Відтак доповнювати Кодекс статтями 212-35 недоцільно.   
165. 3) у статті 221 цифри "212-2 - 212-20" замінити цифрами "212-2 - 212-33";
 
-139- Міщенко С.Г.
Пропоную цифру «212-33» замінити на цифру «212-35».
 
Відхилено Враховуючи заперечення щодо недоцільності доповнення Кодексу статтями 212-33-212-35  3) у статті 221 цифри "212-2 - 212-20" замінити цифрами "212-2 - 212-32";
 
166. 4) у частині першій статті 255:
 
   4) у частині першій статті 255:
 
167. в абзаці другому пункту 1 цифри "212-20" замінити цифрами "212-20 - 212-33";
 
-140- Зубов В.С.
Абзац 21 пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів «статті 204-206-1)» доповнити словами «а також спеціально уповноваженого на запобігання, виявлення та припинення корупційних правопорушень підрозділу внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України (ст.ст.212-21 – 212-33 (про порушення, вчинені військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків
 
Відхилено пропозиція не відповідає положенням частини четвертої статті 4 проекту Закону "Про засади запобігання та протидії корупції", відповідно до якої спеціально уповноваженими суб'єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо запобігання, виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень (далі - спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання та протидії корупції), є визначені законом підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та органів прокуратури України. При цьому, згідно із частиною четвертою вказаної статті законопроекту керівники державних органів, юридичних осіб, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, юридичних осіб зобов'язані вжити в межах своєї компетенції заходів до припинення такого правопорушення та негайно повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері запобігання та протидії корупції.  у пункті 1:
в абзаці другому цифри "212-20" замінити цифрами "212-20 - 212-32";
 
    -141- Міщенко С.Г.
Пропоную цифру «212-33» замінити на цифру «212-35»
 
Відхилено Враховуючи заперечення щодо недоцільності доповнення Кодексу статтями 212-33-212-35   
168. абзац двадцять четвертий пункту 1 після цифр "212-6" доповнити цифрами "212-21 - 212-33";
 
-142- Міщенко С.Г.
Пропоную цифру «212-33» замінити на цифру «212-35».
 
Відхилено Враховуючи заперечення щодо недоцільності доповнення Кодексу статтями 212-33-212-35  в абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» після цифр «212-6» доповнити цифрами «212-21 - 212-32»;
 
169. пункт 8 після цифр "185-11" доповнити цифрами "212-21 - 212-33";
 
-143- Міщенко С.Г.
Пропоную «цифру «212-33» замінити на цифру «212-35»
 
Відхилено Враховуючи заперечення щодо недоцільності доповнення Кодексу статтями 212-33-212-35  пункт 8 після цифр "185-11" доповнити цифрами "212-21 - 212-32";
 
    -144- Міщенко С.Г.
Пропоную пункт 11 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключити, оскільки запропоновано виключити статті 212-3.
 
Відхилено Враховуючи заперечення щодо недоцільності вилучення статті 212-3 Кодексу.   
    -145- Міщенко С.Г.
Статтю 254 КУпАП доповнити частиною третьою наступного змісту:
«В разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності в діях особи ознак корупційного адміністративного правопорушення, особа, в провадженні якої перебували матеріали перевірки чи кримінальна справа, зобов’язана у триденний строк надіслати матеріали перевірки чи досудового слідства до органу, який має право складати протоколи про вчинення корупційного адміністративного правопорушення»
 
Відхилено По-перше, пропонована зміна за предметом правового регулювання не відносяться до Кодексу про адміністративні правопорушення. По-друге, частиною п’ятою статті 6 Кримінально-процесуального кодексу вже передбачено, що якщо в ході дізнання, досудового чи судового слідства або перевірки, що проводилась на підставах, передбачених частиною 4 статті 97 цього Кодексу, поряд з обставинами, зазначеними у пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 9 - 11 частини 1 цієї статті, що виключають провадження у кримінальній справі, у діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного правопорушення, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя зобов'язані направити відповідні матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про таке адміністративне правопорушення.   
    -146- Міщенко С.Г.
Пропоную статтю 256 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«Копія протоколу вручається під розписку порушникові»
 
Відхилено Насамперед зазначаємо, що предмет правового регулювання статті 256 Кодексу про адміністративні правопорушення стосується змісту протоколу про адміністративне правопорушення, а не порядку його вручення. Крім того, відповідно до частини першої статті 268 цього Кодексу особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право, зокрема, знайомитися з матеріалами справи, в тому числі з протоколом про адміністративні правопорушення. У зв’язку з наведеним, запропонована зміна виглядає сумнівною.   
    -147- Міщенко С.Г.
Пропоную частину першу статті 257 викласти в наступній редакції:
«Протокол про адміністративне правопорушення надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення разом зі всіма зібраними доказами протягом трьох робочих днів з моменту складання протоколу.»
 
Відхилено Пропонуємо не розповсюджувати триденних строк направлення протоколу про адміністративні правопорушення на всі правопорушення, оскільки по певним з них буде необхідним проведення експертиз. Також слід зазначити, що стаття 257 Кодексу про адміністративні правопорушення не має поділу на частини.   
170. 5) статтю 257 доповнити двома частинами такого змісту:
 
   5) статтю 257 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
 
171. "Протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.
 
-148- Міщенко С.Г.
Пропоную цю частину виключити з урахуванням внесеної пропозиції до першої частини вказаної статті, оскільки вимога щодо встановленого строку передачі протоколу на розгляд компетентному органу повинна застосовуватися до всіх правопорушень, а не тільки до корупційних.
 
Відхилено   "Протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.
 
172. Орган, що склав протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";
 
   Особа, що склала протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";
 
173. 6) статтю 277 доповнити частиною такого змісту:
 
   6) у першому реченні частини другої статті 268 слово і цифри "і 187" замінити цифрами "187, 212-21-212-32";
 
174. "Строк розгляду адміністративних справ про корупційні діяння зупиняється судом у випадку, коли особа, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)";
 
-149- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити словосполучення «про корупційні діяння», оскільки зупинення розгляду адміністративних справ повинно розповсюджуватися на всі справи, а не лише на корупційні.
 
Відхилено Вважаємо, що зупинення розгляду адміністративних справ повинне стосуватись лише справ про корупційні адміністративні правопорушення, оскільки вони в порівнянні із іншими правопорушеннями мають підвищену суспільну небезпеку.  7) статтю 277 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Строк розгляду адміністративних справ про корупційні діяння зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)";
8) доповнити статтею 277-1 такого змісту:
" Стаття 277-1. Повідомлення про розгляд справи
Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначається дата та місце розгляду справи.
Інші особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення повідомляються про день розгляду справи в той же строк";
 
    -150- Міщенко С.Г.
Пропоную частину другу статті 268 після цифри «187» доповнити цифрами «212-21-212-35» (щодо обов’язкової участі при розгляді справи порушника, який вчинив корупційне адміністративне правопорушення)
 
Враховано редакційно з урахуванням зауваження щодо недоцільності доповнення Кодексу статтями 212-33-212-35 (пропозиції 133 -135).   
    -151- Міщенко С.Г.
Пропоную після частини четвертої статті 276 доповнити частиною п’ятою наступного змісту:
«Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 212-21 – 212 -35» розглядаються районним (міськими) судом за місцезнаходженням органу, який склав про це протокол.»
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою статті 276.»
 
Відхилено Вважаємо недоцільною зміну загального правила щодо місця розгляду справ про адміністративні правопорушення встановленого частиною першою статті 276 Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з яким справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.   
    -152- Міщенко С.Г.
Пропоную Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити статтею 277-1 наступного змісту:
«Повідомлення про день розгляду справи
Повістка (повідомлення) порушнику вручається не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначається дата та місце розгляду справи.
Всі інші особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення повідомляються про день розгляду справи в суді в той же строк.»
 
Враховано редакційно    
175. 7) статтю 286 доповнити частиною такого змісту:
 
-153- Буджерак О.О.
У зв’язку із внесеними Законом України від 24.09.08 №586-VІ змінами до КУпАП, яким статтю 286 виключено, пропоную ст. 286 із проекту виключити, а статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
"Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за корупційне адміністративне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею чинності направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення згідно з чинним законодавством від виконання нею функцій держави та усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення."
Крім того, з метою приведення норм проекту у відповідність до положень новоприйнятого Закону, у змінах до статті 38 КУпАП пропонується слова "двох місяців" замінити словами "трьох місяців".
 
Враховано   9) статтю 285 доповнити частиною такого змісту:
 
176. "Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за корупційне адміністративне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею чинності направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення згідно з чинним законодавством від виконання нею функцій держави та усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення";
 
   "Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за корупційне адміністративне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення згідно з законодавством від виконання нею функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення".
 
177. 8) у частині першій статті 294 цифри "212-2 - 212-20" замінити цифрами "212-2 - 212-33".
 
-154- Міщенко С.Г.
Пропоную цифру «212-33» замінити на цифру «212-35»
 
Відхилено Враховуючи заперечення щодо недоцільності доповнення Кодексу статтями 212-33-212-35 (пропозиції 133 -135).     
    -155- Міщенко С.Г.
Пропоную Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнити главою 27-1 «Провадження по виконанню постанови про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
У зв’язку з цим доповнити статтями 310-1-310-2.
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.   
    -156- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 310-1 наступного змісту:
«Органи, що виконують постанови про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Постанова про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю виконується керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, який уповноважений приймати рішення про прийом (призначення) та звільнення найманих працівників.»
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.   
    -157- Міщенко С.Г.
Пропоную доповнити статтею 310-2 наступного змісту:
«Обов’язки керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації
На керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, їх структурних підрозділів покладається обов’язок: протягом трьох робочих днів з моменту отримання постанови суду про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю порушникові вживає заходи передбачені Кодексом законів про працю України та письмово інформує суд про виконання постанови суду.
 
Відхилено По своїй суті позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю є кримінальним покаранням, тому вважаємо недоцільним запровадження адміністративного стягнення аналогічного кримінальному покаранню.   
178. ІІ. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції".

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2010 року.