Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно погодинної оплати праці) (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно погодинної оплати праці
 
2. (стосовно погодинної оплати праці)
 
      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У статті 3 Закону України "Про оплату праці " (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; із змінами і доповненнями:
 
   1. Частину першу статті 95 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також".
 
6. - у частині першій слова "за виконану працівником місячну, " доповнити словами "а також" і далі за текстом;
 
      
7. - у частині третій слова "який виконав місячну" доповнити словами "або погодинну" і далі за текстом.
 
-1- Марущенко В.С.
Абзац третій пункту 1 розділу Івиключити, оскільки згідно з Законом України від 18.11.2004 р. №2190-ІV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" частину третю статті 3 Закону України "Про оплату праці" було виключено.
 
Враховано      
    -2- Павловський А.М.
У зв'язку з тим, що частину третю статті 3 Закону України "Про оплату праці" та частину третю статті 95 Кодексу законів про працю України було виключено згідно із Законом України від 18.11.2004 р. № 2190-ІV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", абзац третій пункту 1 пропоную виключити.
 
Враховано    
    -3- Папієв М.М.
Абзац третій пункту 1 розділу І пропоную виключити, оскільки дана норма суперечить Закону України "Про оплату праці". Слід зазначити, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 18.11.2004 року № 2190-ІV були внесені зміни в частині виключення даної норми із статті 3 Закону України "Про оплату праці".
 
Враховано    
    -4- Семинога А.І.
Пункт 1 частини 1 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
"- у частині третій слово " (годинну)" виключити".
 
Відхилено    
    -5- Семинога А.І.
Пункт 1 частини 1 законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"- частину третю після слів "обов'язковою на всій території України для підприємств" доповнити словами "установ та організацій".
 
Відхилено    
    -6- Марущенко В.С.
Пункт 1 розділу Ідоповнити частиною такого змісту:
"- частину четверту після слів "усіх форм власності і господарювання" доповнити словами "та фізичних осіб".
 
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
Розділ Ідоповнити новим пунктом такого змісту:
"Частину першу статті 10 Закону України "Про оплату праці" викласти в такій редакції:
"Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України з дотриманням вимог статті 9 цього Закону за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів,
представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб."
 
Відхилено    
8. 2. У статті 95 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1991 р., № 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 17, ст. 209; із змінами і доповненнями:
 
   2. У статті 3 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 4, ст. 92):
 
9. - у частині першій слова "за виконану працівником місячну, " доповнити словами "а також" і далі за текстом;
 
-8- Кармазін Ю.А.
Вилучити пункт 2 частини 2 Розділу І"Надходження від приватизації спрямовуються виключно до Стабілізаційного фонду, правовий статус та порядок використання коштів якого визначається постановою Верховної Ради України", оскільки така зміна пропонується всупереч статтям 6, 19 і 95 Конституції України, а також положенням Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів" пропонується пунктом 2 Державної програми приватизації надходження від приватизації спрямовувати виключно до Стабілізаційного фонду, правовий статус та порядок використання коштів якого визначати постановою Верховної Ради України. Інакше кажучи, порушується конституційна модель функціонування бюджетної системи України.
 
Відхилено   частину першу після слів "за виконану працівником місячну" доповнити словами "а також";
 
10. - у частині третій слова "який виконав місячну" доповнити словами "або погодинну" і далі за текстом.
 
-9- Марущенко В.С.
Абзац третій пункту 2 розділу Івиключити, оскільки згідно з Законом України від 18.11.2004 р. №2190-ІV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" частину третю статті 95 Кодексу законів про працю України було виключено.
 
Враховано   частину четверту доповнити словами "та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників".
 
    -10- Павловський А.М.
У зв'язку з тим, що частину третю статті 3 Закону України "Про оплату праці" та частину третю статті 95 Кодексу законів про працю України було виключено згідно із Законом України від 18.11.2004 р. № 2190-ІV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", абзац третій пункту 2 пропоную виключити.
 
Враховано    
    -11- Папієв М.М.
Абзац третій пункту 2 розділу І пропоную виключити, оскільки дана норма суперечить Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП). Крім того, на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 18.11.2004 року № 2190-ІV частину третю статті 95 КЗпП було виключено.
 
Враховано    
    -12- Семинога А.І.
Пункт 2 частини 1 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
"- у частині третій слово " (годинну)" виключити".
 
Відхилено    
11. 3. У статті 38 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001 р., № 37-38, ст. 189) із змінами і доповненнями, доповнити підпункт 5-2 пункту 2 після слів "розмір мінімальної" словами "місячної та мінімальної погодинної" і далі за текстом.
 
-13- Ляшко О.В.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту в частині змін до Бюджетного кодексу України виключити, як такий, що не потребує додаткового законодавчого врегулювання у Бюджетному кодексі України.
 
Враховано      
    -14- Павловський А.М.
У зв'язку з тим, що пункт 3 проекту не узгоджено зі статтею 10 Закону України "Про оплату праці", пропоную пункт 3 виключити.
 
Враховано    
    -15- Семинога А.І.
Пункт 3 частини1 законопроекту викласти в такій редакції:
"3. У статті 38 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., №37-38, ст.189) із змінами і доповненнями, підпункт 5-2 пункту 2 викласти в такій редакції:
"5-2) розмір мінімальної місячної та мінімальної погодинної заробітної плати на плановий бюджетний період та/або на його частини".
 
Відхилено    
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
-16- Марущенко В.С.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону :
розробити та затвердити в установленому порядку механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі;
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону :
розробити та затвердити в установленому порядку механізм визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі;
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
13. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН