Кількість абзаців - 85 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи
 
1. Зважаючи на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та з метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні Верховна Рада України постановляє:
 
   Зважаючи на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та з метою забезпечення макроекономічної стабільності в Україні Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. Частину першу статті 158 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№40-44 ст. 356, викласти у такій редакції:
 
-1- Аржевітін С.М.
Пункт 1 розділу І виключити
 
Враховано      
4. „1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків, крім банків”.
 
-2- Полунєєв Ю.В.
Пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Частину першу статті 158 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№40-44 ст. 356, викласти у такій редакції:
„1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків, крім банків, частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу яких не може перевищувати п’ятдесяти відсотків».
 
Відхилено      
    -3- Писаренко В.В.
В частині першій статті 158 (Проекту) виключити слова «крім банків» (залишити діючу редакцію)
 
Враховано    
    -4- Семинога А.І.
Текст пункту 1 частини 1 законопроекту після слів «крім банків» доповнити словами «частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу яких не може перевищувати п’ятдесяти відсотків»;
 
Відхилено    
5. 2. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2007р., №44, ст.510):
 
-5- Кравченко М.В.
Шпенов Д.Ю.
Пункт другий розділу І вилучити.
 
Відхилено   1. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2007р., №44, ст.510):
 
6. 1) у першому реченні статті 1 цифри і слова "180 календарних днів" замінити цифрами і словами "90 календарних днів";
 
-6- Богуслаєв В.О.
Підпункт 1. виключити
 
Відхилено   1) у першому реченні статті 1 цифри і слова "180 календарних днів" замінити цифрами і словами "90 календарних днів";
 
7. 2) у частині першій статті 2 цифри і слова "180 календарних днів" замінити цифрами і словами "90 календарних днів".
 
-7- Богуслаєв В.О.
Підпункт 2. виключити
 
Відхилено   2) у частині першій статті 2 цифри і слова "180 календарних днів" замінити цифрами і словами "90 календарних днів".
 
8. 3. Статтю 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом 5.19 такого змісту:
 
-8- Ляшко О.В.
В пункт 3 законопроекту внести зміни та викласти у такій редакції:
«3. У Законі України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із подальшими змінами та доповненнями):
1) абзац другий пункту 1.4 статті 1 після слів «оренди (лізингу)» доповнити словами «оренди житла з викупом»;
2) у пункті 3.2 статті 3:
а) у підпункті 3.2.2:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"грошових виплат основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, нарахованих на нього, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованого іпотечного боргу, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу, або поверненням (зворотнім викупом) такого консолідованого іпотечного боргу відповідно до закону резидентом або на його користь";
доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"нарахування та сплати винагороди (доходу) орендодавця і компенсацій орендодавцю, за договорами оренди житла з викупом;
передачі в оренду житла особам-орендарям та у власність осіб-орендарів після викупу за договорами оренди житла з викупом;».
 
Відхилено оскільки є предметом розгляду у законопроекті № 3306  2. Статтю 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити пунктом 5.19 такого змісту:
 
    -9- Терьохін С.А.
Пропоную не вносити доповнення до статті 5
 
Відхилено    
    -10- Клименко О.І.
Абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
«5.19. Звільняються від оподаткування операції банків, інших фінансових установ та юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги на підставі Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами у заставу (іпотеку) або прийнято ними у лізинг, якщо предметом застави (іпотеки), лізингу є житловий будинок або житлове приміщення та на яке було звернено стягнення, в межах неповерненої суми, визначеної умовами кредитного договору або договору лізингу.»
 
Відхилено оскільки є предметом розгляду у законопроекті № 3306   
    -11- Клименко О.І.
Пункт 3 доповнити підпунктами 1 та 2 такого змісту:
«1) абзац третій підпункту 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 викласти в такій редакції:
«нарахування та сплати процентів або комісій у межах договору фінансового лізингу»;
2) абзац перший пункту 4.5 статті 4 замінити двома абзацами такого змісту:
«4.5. Якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів, повернення об'єктів лізингу за договорами фінансового лізингу (в тому числі у випадку їх примусового вилучення) особі, яка їх надала, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню.
Порядок, передбачений цим пунктом, також застосовується по операціях фінансового лізингу при поверненні предметів лізингу від лізингоодержувачів, які не є платниками податку».
 
Відхилено скільки не є предметом законопроекту   
9. «5.19. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами у заставу (іпотеку), якщо предметом застави (іпотеки) є житловий будинок або житлове приміщення та на яке було звернено стягнення, в межах неповерненої суми, визначеної умовами кредитного договору».
 
-12- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
В пункті 3 розділу 1 законопроекту пункт 5.19. Закону України «Про податок на додану вартість» викласти в такій редакції :
«5.19. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку у заставу (в тому числі іпотеку) та на яке було звернено стягнення.»
 
Враховано   «5.19. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку в заставу, у тому числі іпотеку та на яке було звернено стягнення».
 
    -13- Воропаєв Ю.М.
Додати такі зміни у закон «Про податок на додану вартість»
- викласти п.1.10 у наступній редакції:
«1.10. Факторинг - операція з переуступки першим кредитором прав грошової вимоги до третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною оплатою такої переуступки першому кредитору.»;
- викласти п.3.2.5 у наступній редакції:
«3.2.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики (кредиту), депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;
факторингу та торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог;
імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону»;
 
Відхилено додано до ВРУ базовий законопроект № 2638.   
    -14- Воропаєв Ю.М.
- викласти п.5.19 закону у наступній редакції:
«5.19. Звільняються від оподаткування операції з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане у заставу (іпотеку) банкам та іншим фінансовим установам, та на яке було звернено стягнення.»
 
Враховано редакційно    
10. 4. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):
 
-15- Полунєєв Ю.В.
Пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):
1) підпункт 1.20.7 пункту 1.20 статті 1 доповнити чотирма абзацами такого змісту:
„Звичайна процентна ставка за кредит - розмір доходу фінансової установи у вигляді процентної ставки за кредит з урахуванням доходів від комісійної винагороди або інших оплачених послуг в межах мінімального та максимального розмірів процентної ставки та тарифу за такі послуги за таким видом кредиту всім позичальникам на стандартних умовах, визначених внутрішніми правилами фінансової установи. Звичайна процентна ставка за кредит застосовується до операцій фінансових установ тільки з пов’язаними особами та визначається на дату надання кредиту.
Звичайна процентна ставка за використання фінансовою установою залишку коштів на поточних рахунках юридичних та/або фізичних осіб - процентна ставка, яка визначена внутрішніми правилами фінансової установи для всіх клієнтів в межах мінімального та максимального її розміру відповідно до виду валюти, в якій відкрито поточний рахунок клієнта фінансової установи.
Клієнт фінансової установи - будь-яка юридична або фізична особа, як резидент так і особа, що не є резидентом країни, яка отримує послуги фінансової установи».
2) підпункт 2) п.4 вилучити
<…>
4) У статті 11:
абзац перший підпункту 11.3.6 пункті 11.3 слово «нарахування» замінити словом «отримання»;
 
Відхилено   3. У Законі України „Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):
 
    -16- Воропаєв Ю.М.
Внести такі зміни у закон «Про оподаткування прибутку підприємств»
- викласти абзац третій підпункту 7.9.5 статті 7 закону у наступній редакції:
«якщо згідно з умовами договору або закону об'єкт застави відчужується у власність заставодержателя у рахунок повного або часткового погашення боргових зобов'язань, таке відчуження прирівнюється до купівлі заставодержателем за відповідною ціною (у розмірі погашених боргових зобов’язань) такого об'єкта застави у податковий період такого відчуження»;
 
Враховано в прикінцевих положення   
    -17- Воропаєв Ю.М.
виключити з проекту закону запропонований абзац сьомий підпункту 7.9.5. статті 7 закону;
 
Відхилено    
    -18- Воропаєв Ю.М.
- викласти п.12.2.1. закону у наступній редакції:
«12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у встановленому порядку формують резерви для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, цінними паперами та дебіторською заборгованістю (далі — страховий резерв). Страховий резерв розраховується в розмірі та порядку, що передбачені методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ — спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сферах регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до компетенції.»;
 
Враховано по суті   
    -19- Воропаєв Ю.М.
- викласти п.22.15. закону у наступній редакції:
«22.15. Тимчасово на період до 1 квітня 2010 року датою збільшення валових доходів для банків-резидентів за операціями з нарахування процентів (комісій) за фінансовим кредитом, який погашається, вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого сплачуються такі проценти (комісії).
Датою збільшення валових витрат для платника податку — позичальника за операціями з нарахування процентів за фінансовим кредитом вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого сплачуються такі проценти (комісії)».
 
Враховано по суті   
    -20- Клименко О.І.
Підпункт 5 пункту 4, яким вносяться зміни до пункту 7.9 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», доповнити абзацами такого змісту:
«у підпункті 7.9.6:
четверте та п’яте речення абзацу третього замінити реченням такого змісту: «У разі коли у майбутніх податкових періодах орендар повертає об'єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об'єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об’єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об'єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення «;
доповнити четвертим абзацом такого змісту:
«Перехід права власності на об’єкт лізингу від орендодавця до іншої особи із збереженням відповідних права та обов'язки орендодавця за договором лізингу не змінює податкових зобов'язань орендодавця, орендаря та нового власника».
 
Відхилено оскільки не є предметом законопроекту   
11. 1) підпункт 1.20.7 пункту 1.20 статті 1 доповнити чотирма абзацами такого змісту:
 
-21- Аржевітін С.М.
Підпункт 1 пункту 4 розділу 1 виключити.
 
Враховано      
    -22- Терьохін С.А.
Доповнення до пункту 1.20 Закону виключити
 
Враховано    
12. «Звичайна процентна ставка за кредит - розмір доходу фінансової установи у вигляді процентної ставки за кредит з урахуванням доходів від комісійної винагороди або інших оплачених послуг в межах мінімального та максимального розмірів процентної ставки та тарифу за такі послуги за таким видом кредиту всім позичальникам на стандартних умовах, визначених внутрішніми правилами фінансової установи.
 
      
13. Звичайна процентна ставка за використання фінансовою установою залишку коштів на поточних рахунках юридичних та/або фізичних осіб - процентна ставка, яка визначена внутрішніми правилами фінансової установи для всіх клієнтів в межах мінімального та максимального її розміру відповідно до виду валюти, в якій відкрито поточний рахунок клієнта фінансової установи.
 
      
14. Клієнт фінансової установи - будь-яка юридична або фізична особа, як резидент так і особа, що не є резидентом країни, яка отримує послуги фінансової установи».
 
-23- Круць М.Ф.
Слова «як резидент так і особа, що не є резидентом країни» замінити словами:
«як з числа резидентів, так і нерезидентів».
 
Відхилено      
15. 2) підпункт 5.4.1. пункту 5.4. статті 5 після слів «що встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «а для банківських установ перелік таких витрат затверджується Національним банком України»;
 
-24- Аржевітін С.М.
Підпункт 5.4.1. пункту 5.4. статті 5 після слів «що встановлюється Кабінетом Міністрів України» доповнити словами: «який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України»
 
Враховано   1) підпункт 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 доповнити словами «який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України»;
 
    -25- Писаренко В.В.
В підпункті 5.4.1. пункту 5.4. статті 5 (проекту) виключити слова «а для банківських установ перелік таких витрат затверджується Національним банком України» (залишити діючу редакцію)
 
Відхилено    
    -26- Семинога А.І.
У пункті 4 частини 1 підпункт 2 виключити.
 
Відхилено    
16. 3) у пункті 7.9 статті 7:
 
-27- Богуслаєв В.О.
Підпункт 3 виключити.
 
Враховано      
17. у підпункті 7.9.5:
 
-28- Терьохін С.А.
Зміни, що запропоновані до підпункту 7.9.5 Закону пропонується виключити
 
Враховано      
18. у абзаці третьому слова «а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентів, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), - ціною придбання такої застави» виключити;
 
      
19. доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
      
20. «Ціна придбання у власність заставодержателя такої застави та порядок задоволення його вимог по погашенню боргових зобов’язань визначається на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством»;
 
      
21. доповнити підпунктом 7.9.7 такого змісту:
 
   2) підпункт 7.9 статті 7 доповнити підпунктом 7.9.7 такого змісту:
 
22. «7.9.7. З метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи, а також зобов’язань за фінансовими кредитами.
 
-29- Полунєєв Ю.В.
В абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 розділу І, яким пропонується доповнити Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» перший абзац підпункту 7.9.7 викласти в такій редакції:
«7.9.7. З метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов’язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.
 
Враховано   «7.9.7 З метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов’язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.
 
23. При першому відступлені зобов’язань валові витрати, понесені платником податку-першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, а до складу валових доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку-першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, та/або сума заборгованості другого кредитору, яка виникає у зв’язку з таким відступленням.
 
-30- Аржевітін С.М.
В абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 розділу І, яким пропонується доповнити Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» підпунктом 7.9.7, після слів «послуг, за якими виникла заборгованість» (другий абзац підпункту 7.9.7.) доповнити словами «у тому числі за фінансовими кредитами – у розмірі фактичної заборгованості за основним боргом та процентами».
 
Враховано   При першому відступлені зобов’язань валові витрати, понесені платником податку-першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами – у розмірі фактичної заборгованості за основним боргом, процентами та іншими платежами за договором за умови що такі проценти та платежі були включені до складу валового доходу в попередніх податкових періодах відповідно до вимог цього Закону, а за іншими цивільно-правовими договорами – у розмірі фактичної заборгованості, що відступається. До складу валових доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, що така заборгованість була включена до складу валових витрат згідно з вимогами цього Закону.
 
24. Якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу валового доходу платника податку.
 
   Якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу валового доходу платника податку.
 
25. Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, отримані збитки не включаються до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи»;
 
   Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, отримані збитки не включаються до складу валових витрат або у зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи»;
 
26. 4) абзац третій підпункту 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 після слів «згідно із пунктом 12.1» доповнити словом та цифрами «та 12.2.»;
 
-31- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Виключити запропоноване законопроектом доповнення до абзацу третього п.п.11.3.6, тобто виключити слово та цифри» та 12.2»
 
Враховано      
27. 5) У статті 12:
 
   3) у статті 12:
 
28. підпункт 12.1.1 пункту 12.1 доповнити абзацом такого змісту:
 
-32- Клименко О.І.
підпункт 5 пункту 4, яким вносяться зміни до статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» доповнити абзацами такого змісту:
«підпункт «в» підпункту 12.1.1 пункту 12.1 статті 12 викласти в такій редакції:
«в) за поданням продавця нотаріус вчиняє виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого або переданого у лізинг майна (крім податкового боргу).»
 
Відхилено      
29. «Норми цього пункту не застосовуються до заборгованості, урегулювання якої здійснюється згідно з нормами пункту 12.2 цієї статті»;
 
-33- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Абзац підпункту 12.1.1 пункту 12.1
«Норми цього пункту не застосовуються до заборгованості, урегулювання якої здійснюється згідно з нормами пункту 12.2 цієї статті»
виключити
 
Враховано      
    -34- Богуслаєв В.О.
Абзац 1 виключити
 
Враховано редакційно    
30. підпункти 12.2.1-12.2.3 пункту 12.2 викласти в такій редакції
 
-35- Клименко О.І.
п’ятий, шостий та сьомий абзаци підпункту 5 пункту 4, якими змінюються заголовок і підпункти 12.2.1 та 12.2.2 пункту 12.2 статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», викласти в такій редакції:
«12.2. Особливості формування резервів банками, небанківськими фінансовими установами та юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги:
12.2.1. Банки, небанківські фінансові установи та юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги на підставі Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування збитків за всіма видами кредитних та лізингових операцій (крім невиконаних банком гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, цінними паперами та дебіторською заборгованістю (далі — страховий резерв). Страховий резерв розраховується в розмірі та порядку, що передбачені методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги на підставі Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», — спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сферах регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до компетенції.
12.2.2. До складу валових витрат включається 80 відсотків (для банків на період до 1 січня 2010 року — 100 відсотків) сукупного розміру страхового резерву, сформованого банком, небанківською фінансовою установою або юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги на підставі Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», згідно з підпунктом 12.2.1 цього пункту».
 
Відхилено оскільки є предметом розгляду у законопроекті № 3306  у пункті 12.2:
назву та підпункти 12.2.1-12.2.3 викласти в такій редакції:
 
31. «12.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами:
 
   «12.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами
 
32. 12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування збитків за всіма видами кредитних операцій (крім невиконаних банком гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, цінними паперами та дебіторською заборгованістю (далі - страховий резерв). Страховий резерв розраховується в розмірі та порядку, що передбачені методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сферах регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до компетенції.
 
-36- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
підпункт 12.2.1 пункту 12.2 викласти в такій редакції:
«12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування збитків за всіма видами кредитних операцій (в тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування, консолідованого іпотечного боргу), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством (далі — страховий резерв).
Страховий резерв формується банком самостійно в розмірі та за порядком, що передбачені методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ — спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сферах регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до компетенції та включається до складу валових витрат.
 
Враховано   12.2.1 Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування збитків за всіма видами кредитних операцій (у тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування, консолідованого іпотечного боргу), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством (далі — страховий резерв).
Страховий резерв формується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ — спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до повноважень та включається до складу валових витрат.
 
    -37- Богуслаєв В.О.
Абзац 2 Підпункти 12.2.1-12.2.3
12.2. Особливості покриття безнадійної заборгованості банками та небанківськими фінансовими установами
12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанківська фінансова установа, створена згідно з нормами відповідних законів, крім страхових компаній та недержавних пенсійних фондів (далі
фінансові установи), зобов'язані створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів (у тому числі консолідованим
іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придбаних цінних паперів (у тому числі іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), інших активних банківських операцій, які відносяться
до їх господарської діяльності згідно із законодавством.
12.2.2. З урахуванням положень підпункту 12.2.3 цієї статті створення страхового резерву здійснюється фінансовою установою самостійно у розмірі, достатньому для повного покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними за методикою, яка встановлюється для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, а також за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними безнадійними згідно з нормами цього Закону.
12.2.3. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків - 10 відсотків від суми боргових вимог, а саме сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та поруками, фактично наданими (виставленими на користь) дебіторам на останній робочий день звітного податкового періоду;
для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 15 відсотків від суми боргових вимог, а саме сукупних зобов'язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду.
До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов'язання дебіторів, які виникають при здійсненні операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ.
Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.
 
Враховано частково    
    -38- Ляшко О.В.
Абзац шостий підпункту 5) пункту 4 законопроекту щодо викладення в новій редакції підпункту 12.2.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» викласти у такій редакції:
„12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування збитків за всіма видами кредитних операцій (крім невиконаних банком гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування), за іпотечними боргами (консолідованими іпотечними боргами), в тому числі з набуття права вимоги на платежі за договорами оренди житла з викупом, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, за цінними паперами та за дебіторською заборгованістю (далі — страховий резерв). Страховий резерв розраховується в розмірі та порядку, що передбачені методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ — спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сферах регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до компетенції.»
 
Враховано редакційно    
33. 12.2.2. До складу валових витрат включається 80 відсотків (для банків на період до 1 січня 2010 року - 100 відсотків) сукупного розміру страхового резерву, сформованого банком або небанківською фінансовою установою згідно з підпунктом 12.2.1 цього пункту.
 
-39- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
підпункт 12.2.2 пункту 12.2 викласти в такій редакції:
12.2.2.»Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
- для комерційних банків - 50 відсотків від суми всіх сукупних боргових вимог банку за всіма видами кредитів, в тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами та іншими активними операціями банків на останній робочий день звітного податкового періоду;
- для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 50 відсотків від суми боргових вимог, а саме сукупних зобов'язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду.
До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов'язання дебіторів, які виникають при здійсненні операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ!
«Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.»
 
Враховано   12.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
- для комерційних банків - 50 відсотків від суми всіх сукупних боргових вимог банку за всіма видами кредитів, у тому числі гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами та іншими активними операціями банків на останній робочий день звітного податкового періоду;
- для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 50 відсотків від суми боргових вимог, а саме сукупних зобов'язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду.
До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов'язання дебіторів, які виникають при здійсненні операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ.
Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені статтею 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.
 
34. 12.2.3. У разі коли за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 12.2.1 і 12.2.2, зменшився, надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду»;
 
-40- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
підпункт 12.2.3 пункту 12.2 викласти в такій редакції:
12.2.3 У разі коли за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 12.2.1 і 12.2.2, зменшився (крім випадку його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду»;
 
Враховано   12.2.3 У разі якщо за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 12.2.1 і 12.2.2, зменшився (крім випадку його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника, у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду»;
підпункт 12.2.4 виключити;
підпункти 12.3.2, 12.3.4 та 12.3.7 пункту 12.3 викласти в такій редакції:
«12.3.2. Заборгованість кредитора, що виникла внаслідок невиконання зобов’язань по векселю відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання платника по векселю у встановленому законодавством порядку банкрутом.
Заборгованість кредитора по боргових цінних паперах (крім векселів), що виникла внаслідок невиконання емітентами своїх зобов’язань, відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання емітента банкрутом, у порядку, встановленому чинним законодавством.
Заборгованість фінансової установи від володіння акціями та іншими пайовими цінними паперами, емітенти яких визнані банкрутами та за якими скасована державна реєстрація випуску (емісії) таких цінних паперів відшкодовуються за рахунок страхового резерву після оприлюднення рішення про скасування випуску (емісії) цінних паперів відповідними органами, за умови, що договори на придбання таких цінних паперів або внески до статутного капіталу було здійснено фінансовою установою до моменту оголошення інформації про скасування реєстрації випуску (емісії).
У разі якщо кредитор у наступних податкових періодах здійснює продаж або відчужує іншим способом за відповідну компенсацію цінні папери, заборгованість за якими була попередньо відшкодована за рахунок страхового резерву, або отримує будь-які суми коштів, як компенсацію їх вартості, сума отриманих (нарахованих) доходів включається до складу валових доходів кредитора за наслідками відповідного податкового періоду в якому відбувся такий продаж (відчуження)»;
«12.3.4. Заборгованість, забезпечена заставою (у тому числі іпотекою), погашається у
порядку, передбаченому нормами відповідних законів.
Заставодержатель має право відшкодувати за рахунок страхового резерву частину заборгованості, що залишилася непогашеною після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до умов закону та договору. У разі якщо відповідно до законодавства заборгованість особи вважається повністю погашеною після проведення позасудового звернення стягнення на предмет застави незалежно від суми коштів (вартості майна), що надійшла кредитору, за рахунок страхового резерву відшкодовується частина заборгованості, що перевищує суму коштів (оціночну вартість майна), фактично отриманих кредитором»;
«12.3.7 Прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після отримання свідоцтва про смерть або після винесення рішення суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими, за умови що таке рішення було прийнято після дня укладення кредитної угоди.
Після відшкодування простроченої заборгованості відповідно до цього підпункту, кредитор має право здійснити юридичні заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості з спадку такої фізичної особи у межах та в порядку, визначених законодавством»;
 
    -41- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» підпункт 12.2.4 виключити оскільки його норми викладені у п.12.2.3 законопроекту.
А п.п.12.2.5 чинного Закону вважати п.п.12.2.4.
 
Враховано    
    -42- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» підпункт 12.3.2 пункту 12.3 статті 12 викласти у наступній редакції:
12.3.2. Заборгованість кредитора, що виникла внаслідок невиконання зобов’язань по векселю відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання платника по векселю у встановленому законодавством порядку банкрутом.
Заборгованість кредитора по боргових цінних паперах (крім векселів), що виникла внаслідок невиконання емітентами своїх зобов’язань, відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання емітента банкрутом, у порядку, встановленому чинним законодавством.
Заборгованість фінансової установи від володіння акціями та іншими пайовими цінними паперами, емітенти яких визнані банкрутами та по яким скасована державна реєстрація випуску (емісії) таких цінних паперів відшкодовуються за рахунок страхового резерву після оприлюднення рішення про скасування випуску (емісії) цінних паперів відповідними органами, за умови, що договори на придбання таких цінних паперів або внески до статутного капіталу було здійснено фінансовою установою до моменту оголошення інформації про скасування реєстрацію випуску (емісії).
У разі якщо кредитор в наступних податкових періодах здійснює продаж або відчужує іншим способом за відповідну компенсацію цінні папери, заборгованість за якими була попередньо відшкодована за рахунок страхового резерву, або отримує будь-які суми коштів, як компенсацію їх вартості, сума отриманих (нарахованих) доходів включається до складу валових доходів кредитора за наслідками відповідного податкового періоду в якому відбувся такий продаж (відчуження).
 
Враховано    
    -43- Полунєєв Ю.В.
У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Підпункт 12.3.4 п.12.3 статті 12 пропонуємо викласти у наступній редакції:
12.3.4. Заборгованість, забезпечена заставою (у тому числі іпотекою), погашається у
порядку, передбаченому нормами відповідних законів.
Заставодержатель має право відшкодувати за рахунок
страхового резерву частину заборгованості, що залишилася
непогашеною після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до умов закону та договору. У разі, якщо відповідно до законодавства заборгованість особи вважається повністю погашеною після проведення позасудового звернення стягнення на предмет застави незалежно від суми коштів (вартості майна), що надійшла кредитору, за рахунок страхового резерву відшкодовується частина заборгованості, що перевищує суму коштів (оціночну вартість майна), фактично отриманих кредитором.
 
Враховано    
    -44- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Підпункт 12.3.7 п.12.3 статті 12 пропонуємо викласти у наступній редакції:
Прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після отримання свідоцтва про смерть або після винесення рішення суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими, за умови що таке рішення було прийнято після дати укладення кредитної угоди.
Після відшкодування простроченої заборгованості на підставі цього підпункту, кредитор має право здійснити юридичні заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості зі спадку такої фізичної особи у межах та за процедурою, визначеною законодавством.
 
Враховано    
35. 6) у статтю 22 включити пункти 22.14 і 22.15 такого змісту:
 
   4) статтю 22 доповнити пунктами 22.14 і 22.15 такого змісту:
 
36. „22.14. Під час розрахунку доходів або витрат платника податку, які підлягають включенню відповідно до валових доходів або валових витрат платника податку у зв’язку із збільшенням (зменшенням) страхових резервів за результатами першого (звітного) податкового періоду року, в якому набирає чинності цей Закон, на початок такого звітного періоду розраховується сума резервів, сформованих згідно з нормами цього Закону за всіма видами кредитних операцій (крім невиконаних банком гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, за цінними паперами та дебіторською заборгованістю, і не включається до валових витрат такого звітного податкового періоду.
 
-45- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Пункт 22.14 статті 22 викласти у такій редакції:
22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від збільшення (зменшення) страхових резервів починаючи з податкового періоду, в якому набирає чинності цей закон, на 1 січня 2009 року розраховується сума страхових резервів сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи».
Причому на період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року (включно) до складу валових витрат включається для банків 100 відсотків, для небанківських фінансових установ 80 відсотків сукупного розміру страхового резерву, сформованого банком або небанківською фінансовою установою згідно з підпунктом 12.2.1 пункту 12.2. статті 12 цього Закону.
При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2009 року, не здійснюється.
 
Враховано   «22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від збільшення (зменшення) страхових резервів починаючи з податкового періоду, в якому набирає чинності цей Закон, на 1 січня 2009 року розраховується сума страхових резервів сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи».
При цьому на період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) до складу валових витрат включається для банків 100 відсотків, для небанківських фінансових установ 80 відсотків сукупного розміру страхового резерву, сформованого банком або небанківською фінансовою установою згідно з підпунктом 12.2.1 пункту 12.2. статті 12 цього Закону.
 
37. При цьому коригування суми валових витрат (доходів) банків, понесених у зв’язку зі створенням страхових резервів, за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом, не здійснюється.
 
   При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2009 року, не здійснюється.
 
38. Використання страхових резервів, сформованих за іншими видами активних операцій (іншими видами заборгованості) до набрання чинності цим Законом, здійснюється за правилами, установленими статтею 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що діяли до набрання чинності цим Законом».
 
-46- Ляшко О.В.
Абзац другий підпункту 6) пункту 4 законопроекту викласти у такій редакції:
„22.14. Під час розрахунку доходів або витрат платника податку, які підлягають включенню відповідно до валового доходу або валових витрат платника податку у зв’язку із збільшенням (зменшенням) страхових резервів за результатами першого (звітного) податкового періоду року, в якому набирає чинності цей Закон, на початок такого звітного періоду розраховується сума резервів, сформованих згідно з нормами цього Закону за всіма видами кредитних операцій (крім невиконаних банком гарантій, поручительств, акцептів та авалів, підтверджених акредитивів, зобов’язань з кредитування), за іпотечними боргами (консолідованими іпотечними боргами), в тому числі з набуття права вимоги на платежі за договорами оренди житла з викупом, коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, за цінними паперами та за дебіторською заборгованістю, і не включається до валових витрат такого звітного податкового періоду.»
 
Враховано редакційно      
39. 22.15. Тимчасово на період з 1 жовтня 2008 року до 1 квітня 2009 року датою збільшення валових доходів для банків-резидентів за операціями з нарахування процентів за фінансовим кредитом, який погашається, вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого сплачуються такі проценти.
 
-47- Богуслаєв В.О.
Абзац 4 Виключити
 
Відхилено   Тимчасово, на період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно) для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів.
 
    -48- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Пункт 22.15. викласти в наступній редакції :
«Тимчасово на період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року (включно):
- для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є фактична дата отримання таких доходів;
- для платників податку – позичальників банків датою збільшення валових витрат на суми процентів (комісійних) за фінансовим кредитом є дата фактичної сплати таких процентів (комісійних).
Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року (включно), але не отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання».
 
Враховано частково    
40. Датою збільшення валових витрат для платника податку - позичальника за операціями з нарахування процентів за фінансовим кредитом вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого сплачуються такі проценти».
 
-49- Ляшко О.В.
У пункті 4:
1) доповнити новими підпунктами такого змісту:
«підпункт 1.18.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
Оренда житла передбачає його викуп орендарем у майбутньому.
За договором оренди житла з викупом орендодавець передає орендарю житло за плату на строк від 120 до 180 календарних місяців, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність такого орендаря. Оренда житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги за договором оренди такого житла з викупом;
в підпункті 5.2.12 пункту 5.2. статті 5 :
слова „коштів пенсійного фонду» замінити словами „пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів»;
слова „Закону України „Про внесення змін до» виключити;
пункт 5.3 доповнити підпунктом 5.3.10 статті 5 такого змісту:
5.3.10. Суми коштів, сплачених підприємству-орендодавцю як компенсація вартості від відступлених майнових прав за договорами оренди житла з викупом;
підпункт 7.9.6 пункту 7.9 статті 7 доповнити абзацами такого змісту:
У податковому періоді, в якому здійснюється відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом, орендодавець включає до валового доходу вартість таких відступлених прав. Одночасно до валових витрат орендодавця включається сума витрат, фактично понесених ним для спорудження такого житла або придбання його на вторинному ринку (крім суми заборгованості орендаря, що була простроченою);
орендодавець збільшує суму валових доходів на суму нарахованого орендного платежу, зменшеного на суму платежів на викуп, до моменту відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом;
передання житла у власність орендаря після закінчення строку дії договору оренди житла з викупом або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, не змінює податкових зобов’язань орендодавця;
у абзаці першому пункту 8.4.3 пункту 8.4 статті 8 після слів «у зв'язку з їх продажем» доповнити словами «або у разі відступлення права вимоги на платежі за договором оренди житла з викупом»;
абзац перший підпункту 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 викласти у такій редакції:
11.3.6. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі при набутті права вимоги на платежі за договорами оренди житла з викупом, є дата нарахування процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором, або дата нарахування орендних платежів у строки, визначені договором оренди житла з викупом;».
2) Абзац шостий підпункту 5) пункту 4 законопроекту щодо викладення в новій редакції підпункту 12.2.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» після слів «інших банках,» доповнити словом «за» та після слів «цінними паперами та» доповнити словом «за».
 
Відхилено оскільки є предметом законопроекту №3306  Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно), але не отримані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання».
 
41. 5. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N29, ст. 238; 2000 р., N14 - 15 - 16, ст. 121, №29, ст.230, N42, ст. 351; 2001 р., №5-6, ст.30; 2002 р., №5, ст. 30, N17, ст. 117; 2004р., №19, ст.256; 2006 р., №№9-11, ст. 96, N12, ст. 100 зі змінами, внесеними Законами України від 31 жовтня 2008 року №639-VІ та 26 грудня 2008 року №835- VІ):
 
   4. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N29, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121, № 29, ст. 230, N 42, ст. 351; 2001 р., № 5-6, ст.30; 2002 р., № 5, ст. 30, N 17, ст. 117; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., №№ 9-11, ст. 96, N 12, ст. 100; 2009 р., № 14, ст. 181, зі змінами, внесеними Законами України від 26 грудня 2008 року №835- VІ):
 
42. 1) абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац восьмий статті 1 викласти в такій редакції:
 
43. «валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов'язань в іноземній валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за відповідною валютою перевищує обсяг зобов'язань»;
 
-50- Аржевітін С.М.
Абзац другий пункту 1 пропонуємо викласти в такій редакції:
«валютна позиція – відношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань».
 
Враховано   «валютна позиція – співвідношення вимог та зобов’язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності – відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов’язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов’язань»;
 
44. 2) доповнити статтею 25? такого змісту:
 
-51- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу І (ст.25-1) вилучити
 
Враховано      
45. « Стаття 25-1. Порядок підтримки ліквідності банків України
 
      
46. Для ефективного регулювання ліквідності банківської системи визначити:
 
      
47. 1. Грошові кошти за інструментами рефінансування мають надаватись банкам Національним банком України у вигляді відновлювальних кредитних ліній у межах встановлених лімітів.
 
      
48. Ліміти за інструментами: операції РЕПО, обміну іноземної валюти на національну валюту з метою підтримки ліквідності банків (СВОП), операції з державними облігаціями України, операції з облігаціями Державної іпотечної установи України (із забезпеченням у формі державної гарантії за зобов'язаннями емітента) встановлюються Національним банком України не пізніше банківського дня, наступного за днем подання банком заявки.
 
      
49. Строки надання лімітів по іншим інструментам встановлюються Національним банком України.
 
      
50. 2. Національним банком України для всіх банків, які використовують інструменти рефінансування, встановлює ліміт залишків кореспондентського рахунку на початок операційного дня, у відсотковому співвідношенні до нормативу обов'язкового щоденного резервування. Рівень відсоткового співвідношення до нормативу обов'язкового щоденного резервування повинен бути єдиними для всіх банків та встановлюватись у розмірі та порядку, визначеному Національним банком України.
 
      
51. 3. Національний банк України зобов’язаний щоденно задовольняти заявку банку на поповнення кореспондентського рахунку в межах встановлених лімітів кредитних ліній але не вище ліміту залишку на кореспондентському рахунку.
 
      
52. Якщо залишок коштів на кореспондентському рахунку банку перевищує встановлений ліміт, Національним банком України проводить безспірне списання коштів з кореспондентського рахунку на суму цього перевищення в погашення отриманих коштів за рефінансуванням».
 
      
53. 3) статтю 51 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-52- Полунєєв Ю.В.
Пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N29, ст. 238; 2000 р., N14 - 15 - 16, ст. 121, №29, ст.230, N42, ст. 351; 2001 р., №5-6, ст.30; 2002 р., №5, ст. 30, N17, ст. 117; 2004р., №19, ст.256; 2006 р., №№9-11, ст. 96, N12, ст. 100 зі змінами, внесеними Законами України від 31 жовтня 2008 року №639-VІ та 26 грудня 2008 року №835- VІ):
<…>
3). статтю 51 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:
проведення операцій з рефінансування банків;
проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;
проведення операцій на фондовому ринку.»
 
Враховано   2) статтю 51 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Національний банк України щоквартально надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, а саме:
проведення операцій з рефінансування банків;
проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку;
проведення операцій на фондовому ринку».
 
54. «Національний банк України у погодженому порядку та у відповідності до чинного законодавства України надає інформацію Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету з питань банків та банківської діяльності Верховної Ради України щодо:
 
      
55. проведення операцій з рефінансування банків;
 
      
56. результатів проведених торгів на міжбанківському валютному ринку у розрізі банків».
 
      
57. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
-53- Писаренко В.В.
Частину третю статті 51 Закону (проекту) викласти у наступній редакції:
«Національний банк України відповідно до чинного законодавства України надає інформацію Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України до предмета відання якого відноситься питання фінансів та банківської діяльності щодо:
проведення операцій з рефінансування банків;
результатів проведених торгів на міжбанківському валютному ринку у розрізі банків.»
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
    -54- Писаренко В.В.
Частину другу статті 52 Закону викласти у наступній редакції:
«Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо:
монетарних процесів;
проведення операцій з рефінансування банків;
результатів проведених торгів на міжбанківському валютному ринку у розрізі банків;
іншої інформації передбаченої Законами України.»
 
Враховано частково    
    -55- Харовський С.Ю.
І. Внести наступні зміни та доповнення у Закон України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N29, ст. 238; 2000 р., N14 - 15 - 16, ст. 121, №29, ст.230, N42, ст. 351; 2001 р., №5-6, ст.30; 2002 р., №5, ст. 30, N17, ст. 117; 2004р., №19, ст.256; 2006 р., №№9-11, ст. 96, N12, ст. 100 зі змінами, внесеними Законами України від 31 жовтня 2008 року №639-VІ та 26 грудня 2008 року №835- VІ) відповідно пункт 5-й проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» № 3585:
1. Ввести нову частину 4 статті 18 і викласти її в такій редакції:
«Голова Національного банку України відстороняється від виконання обов’язків Верховною Радою України більшістю від конституційного складу у разі наявності сукупності таких умов:
1) Верховна Рада України більшістю від конституційного складу визнала дії Національного банку України такими, що не забезпечують виконання основної конституційної функції – стабільності грошової одиниці;
2) Верховна Рада України висловила недовіру Голові або всьому складу Правління Національного банку України та звернулась до Президента України з вимогою про внесення подання про звільнення з посади Голови Національного банку України;
3) Президент України протягом тижня з дня отримання повторного звернення Верховної Ради України не вніс подання про звільнення з посади Голови Національного банку України.».
2. Ввести нову частину 5 статті 18 і викласти її в такій редакції:
«У разі відсторонення Голови Національного банку від виконання обов’язків, Верховна Рада України визначає більшістю від конституційного складу особу, на яку покладає виконання обов’язків Голови Національного банку України.».
3. Ввести нову частину 5 статті 18 і викласти її в такій редакції:
«З моменту прийняття Верховною Радою України рішення щодо відсторонення Голови Національного банку України, обов’язки та повноваження Голови Національного банку України, визначені цим Законом, припиняються та переходять до особи, на яку покладено тимчасове виконання обов’язків Голови Національного банку України. Виконуючий обов’язки Голови Національного банку України виконує покладені обов’язки до призначення Голови Національного банку України.».
4. Частину 13 статті 10 викласти в такій редакції:
«Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв’язку з його відставкою, при звільнені або відсторонені його від посади за інших причин, визначених цим Законом.».
ІІ. Внести наступні зміни та доповнення у Закон України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.59)відповідно ввести новий пункт 10-й проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» № 3585:
1.Ввести нову статтю 4 і викласти її в такій редакції:
«Стаття 4. У разі відсторонення від посади Голови Національного банку України, визначення особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Національного банку України та строк виконання покладених обов’язків, регулюється Законом України «Про Національний банк України.».
 
Відхилено    
    -56- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про Національний банк України» внести наступні зміни та доповнення:
1. У статті 1 після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом двадцять четвертим наступного змісту:
«споживач послуг банку - клієнт банку, що користується послугами банку;»
У зв’язку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом двадцять п’ятим.
2. У статті 4 частину четверту викласти у такій редакції:
«Національний банк не відповідає за зобов'язаннями інших банків, крім випадків, коли Національний банк обмежує право споживачів послуг банку користуватися своїми коштами, при застосуванні заходів впливу до банків, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Інші банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання».
3. У статті 9:
1) у частині першій у пункті 6 після слова: «визначає» вставити слова: «на підставі тендеру, проведеного відповідно до вимог законодавства щодо закупівлі товарів і послуг за державні кошти» і далі - за текстом;
2) частину другу вилучити;
3) частину четверту викласти у такій редакції:
«У разі невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов'язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку зобов'язана невідкладно звернутися до Голови Національного банку, Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій»;
4) у зв’язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами другою та третьою.
4. У статті 10 після частини другої доповнити новою частиною третьою наступного змісту:
«Член Ради Національного банку не може бути членом Уряду України, займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності, входити до керівного органу іншого банку чи\або бути його акціонером».
У зв’язку з цим частини третю – шістнадцяту вважати відповідно частинами четвертою - сімнадцятою.
У статті 15:
1) у пункті 1 абзац п'ятнадцятий після слова: «…про» доповнити словами: «видання актів щодо» і далі – за текстом;
2) пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) з урахуванням вимог чинного законодавства видає акти Національного банку, здійснює їхню реєстрацію в Міністерстві юстиції України і оприлюднення після цього на офіційному веб-сайті та в офіційних виданнях Національного банку;».
6. У статті 18 у частині третій після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 у такій редакції:
«7) у випадку відміни рішення Верховної Ради України щодо призначення на цю посаду».
7. У статті 19 доповнити новим пунктом 9 у такій редакції:
«9) забезпечує передачу до Міністерства юстиції для реєстрації актів щодо застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та їхнє оприлюднення на офіційному веб-сайті та в офіційних виданнях Національного банку».
8. У статті 51:
1) у частині другій у пункті 4 після слів: «… Голови Національного банку» вставити слова: «Президенту України та» і далі – за текстом;
2) у частині третій після слів: «… у встановленому порядку» вставити слова: «Верховній Раді України та» і далі – за текстом;
У статті 56:
1) у частині першій після слів: «…до його повноважень,» вставити слова: «у тому числі щодо застосування заходів впливу до банків, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність,» і далі - за текстом;
2) частину третю викласти у такій редакції:
«Нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності не раніше їхнього оприлюднення у відповідності до порядку, встановленому законами України».
10. У статті 57 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою наступного змісту:
«Фізичні та юридичні особи мають право на отримання безоплатного доступу до нормативно-правових актів Національного банку. Нормативно-правові акти Національного банку, які не були оприлюднені, вважаються не чинними».
11. У статті 64 після частини дев’ятої доповнити новими частинами десятою та одинадцятою наступного змісту:
«Декларація про доходи, цінні папери, нерухоме та цінне рухоме майно і вклади у банках Голови Національного банку, його заступників, членів Правління та Ради Національного банку та інших службовців Національного банку і членів їх сімей підлягають щорічній публікації у форматі РDF на офіційному веб-сайті та в офіційних виданнях Національного банку у терміни, що встановлені державним службовцям для подачі декларацій про їхні доходи. Щорічне подання декларацій і оприлюднення їх продовжує здійснюватися протягом трьох років після закінчення виконання таких обов’язків.
Порушення особами, що вказані у частині 10 цієї статті, вимог щодо декларування доходів (неподання, несвоєчасне подання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання фінансового характеру) а також неподання або невчасне подання відомостей про відкриття валютного рахунку в іноземному банку, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також є підставою для звільнення з займаної посади з позбавленням права обіймати керівні посади в органах державної влади та фінансових установах на строк до п’яти років, відмови у призначенні на таку посаду, та\або позбавлення права балотуватись у депутати або на виборні посади в органи державної влади.»
12. У статті 65:
1) у частині першій після слів: «…творчої діяльності» доповнити словами: «входити до керівних органів інших банків та бути акціонерами банків»;
2) частину другу вилучити;
3) частину третю викласти у такій редакції:
«Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших фінансових установ, за винятком Національного банку, який не може надавати ці позики під процент, ставка якого є нижчою від середньої процентної ставки за кредитами, які надаються банками України.»
4) у зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою
13. У статті 68:
1) у абзаці першому після слів: «…Національний банк» доповнити словами: «невідкладно після прийняття, крім оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті»;
2) у пункті 1 після слів: «…Верховної Ради України» вставити слова: «Президента України» і далі – за текстом;
3) доповнити новими пунктами 5 та 6 наступного змісту:
«5) публікує нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, у тому числі щодо застосування заходів впливу до банків, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність;
6) публікує інформацію щодо суми позик, які надавалися Національним банком Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку»
14. У статті 70 у частині першій перше речення викласти у такій редакції:
«Рада Національного банку не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про аудит Національного банку, проводить тендер відповідно до вимог законодавства щодо закупівлі товарів і послуг за державні кошти та визначає за результатами тендеру аудиторську фірму, яка має відповідний досвід роботи, для перевірки річного звіту і подання аудиторського висновку» і далі – за текстом.
 
Відхилено Всі пропозиції враховані у законопроекті № 4024   
58. 6. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N5-6, ст. 30):
 
-57- Полунєєв Ю.В.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N5-6, ст. 30):
1) пункт 4 частини третьої статті 30 викласти у такій редакції:
«4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів). При цьому гранична сума таких коштів, що включається до капіталу банку встановлюється Національним банком України в розмірі не менше 100 відсотків основного капіталу. Починаючи з 01 січня 2012 року, сума таких коштів, включених у капітал, буде підлягати щорічному зменшенню на 20% від його первинної вартості протягом п’яти останніх років угоди. У випадку, якщо субординований борг, наданий в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України, він враховується при розрахунку капіталу по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що встановлений на цей день»;<…>«.
 
Враховано по суті в прикінцевих положеннях  5. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N5-6, ст. 30 з наступними змінами):
 
59. 1) пункт 4 частини третьої статті 30 викласти у такій редакції:
«4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів). При цьому гранична сума таких коштів, що включається до капіталу банку встановлюється Національним банком України в розмірі не менше 100 відсотків основного капіталу. Починаючи з 01 січня 2014 року, сума таких коштів, включених у капітал, буде підлягати щорічному зменшенню на 20% від його первинної вартості протягом п’яти останніх років угоди. У випадку, якщо субординований борг, наданий в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України, він враховується при розрахунку капіталу по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що встановлений на цей день»;
 
-58- Аржевітін С.М.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І викласти в наступній редакції:
«1) Доповнити пункт 4 частини 3 статті 30 (…За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може включати:…) реченням наступного змісту:
«У випадку, якщо субординований борг, наданий в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України, він враховується при розрахунку капіталу по офіційному валютному (обмінному) курсу Національного банку України, що встановлений на звітну дату».
 
Враховано   1) пункт 4 частини третьої статті 30 викласти в такій редакції:
«4) субординований борг (звичайні незабезпечені боргові капітальні інструменти, які за умовою контракту не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у разі банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів). При цьому гранична сума таких коштів, що включається до капіталу банку встановлюється Національним банком України в розмірі не менше 100 відсотків основного капіталу. Починаючи з 1 січня 2014 року, сума таких коштів, включених до капіталу, буде підлягати щорічному зменшенню на 20 відсотків від його первинної вартості протягом п’яти останніх років угоди.
У разі якщо субординований борг, наданий в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України, він враховується при розрахунку капіталу за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату»;
2) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
«Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 75 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, передбачених законодавством»;
частини другу та третю виключити.
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;
 
    -59- Аржевітін С.М.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 2 наступного змісту:
«2) статтю 31 викласти в наступній редакції:
«Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку.
Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше 75 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати зміни статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим законом, за винятком випадків, передбачених законодавством».
У зв’язку з цим підпункт 2 пункту 6 розділу І законопроекту вважати підпунктом 3 відповідно.
 
Враховано    
60. 2) пункт 6 частини другої статті 47 викласти у такій редакції:
 
   3) пункт 6 частини другої статті 47 викласти в такій редакції:
 
61. «6) придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг)».
 
-60- Аржевітін С.М.
Доповнити пункт 6 розділу 1 законопроекту підпунктом 4 наступного змісту :
«4) Частину 5 статті 47 після слів «…згідно із законодавством України.» доповнити абзацом наступного змісту:
«Встановити, що банки, які на дату прийняття цього Закону мали дозволи Національного банку України на здійснення окремих операцій, можуть продовжувати ці види діяльності за умови, що їх регулятивний капітал перевищує зареєстрований статутний капітал та вони виконують норматив адекватності капіталу».
 
Враховано по суті в прикінцевих положеннях  «6) придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг)».
 
62. 7. У Законі України „Про податок з доходів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., № 52, ст.564; 2005 р., № 6, ст.133; 2006 р., № 13, ст.110):
 
   6. У Законі України „Про податок з доходів фізичних осіб» (Відомості Верховної Ради, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., № 52, ст.564; 2005 р., № 6, ст.133; 2006 р., № 13, ст.110):
 
63. 1) у пункті 4.2 статті 4:
 
   1) у пункті 4.2 статті 4:
 
64. підпункт 4.2.11. після слів „за якою минув строк позовної давності» доповнити словами „та яка перевищує суму, що дорівнює 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року»;
 
-61- Аржевітін С.М.
В підпункті 1 пункту 7 розділу 1 законопроекту підпункт 4.2.11. Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» доповнити реченням другим такого змісту :
«Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації.»
 
Враховано   підпункт 4.2.11 після слів „за якою минув строк позовної давності» доповнити словами „та яка перевищує суму, що дорівнює 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації»;
 
    -62- Терьохін С.А.
Пропонується виключити доповнення до статті 4 (підпункт 4.2.11 пункту 4.2) цього Закону
 
Відхилено    
65. підпункт 4.2.17. після слів „та сумою коштів» доповнити словами „отриманих такою особою від інших осіб у разі відступлення права вимоги таким іншим особам, в тому числі якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу, або»;
 
   підпункт 4.2.17 після слів „та сумою коштів» доповнити словами „отриманих такою особою від інших осіб у разі відступлення права вимоги таким іншим особам, у тому числі якщо таке відступлення здійснено на підставі договору купівлі-продажу, або»;
 
66. 2) у пункті 10.1 статті 10:
 
-63- Терьохін С.А.
Пропонується виключити доповнення до статті 10 (пункт 10.1) цього Закону, якими передбачено, що «При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті, сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним курсом Національного банку України, діючим на момент сплати таких процентів.»
 
Відхилено   2) у пункті 10.1 статті 10:
 
67. у абзаці першому після слів «за іпотечним житловим кредитом» доповнити словами «наданим позичальнику як у національній так і іноземній валютах»;
 
   в абзаці першому після слів «за іпотечним житловим кредитом» доповнити словами «наданим позичальнику як у національній, так і в іноземній валютах»;
 
68. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
69. „При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті, сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, діючим на момент сплати таких процентів»;
 
   „При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті, сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
70. 3) у підпункті 22.1.4 пункту 22.1 статті 22 слова та цифри „з 1 січня 2010 року» замінити словами та цифрами „з 1 січня 2011 року».
 
-64- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
3) у підпункті 22.1.4 пункту 22.1 статті 22 слова та цифри „з 1 січня 2010 року» замінити словами та цифрами „з 1 січня 2013 року».
 
Враховано   3) у підпункті 22.1.4 пункту 22.1 статті 22 слова та цифри „з 1 січня 2010 року» замінити словами та цифрами „з 1 січня 2013 року».
 
    -65- Ляшко О.В.
У пункті 7:
1) доповнити новими підпунктами наступного змісту:
«пункт 1.5 статті 5 викласти у такій редакції:
1.5. Іпотечний житловий кредит (іпотечний борг) - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше п'яти повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), якщо такі об’єкти власності:
а) передаються у власність позичальника з одночасним прийняттям у заставу таких об’єктів;
б) передаються позичальнику в оренду з правом подальшого викупу, у тому числі коли кредитор набуває права вимоги боргу з таких орендних платежів від орендодавця;
у статті 4 :
підпункт 4.2.17 пункту 4.2.викласти у такій редакції:
4.2.17. доходи, які становлять позитивну різницю між:
а) сумою коштів, внесених до фонду фінансування будівництва, та сумою коштів, отриманих з такого фонду у разі відмови платника податку від участі у такому фонді;
б) сумою коштів, внесених до фонду фінансування будівництва, та сумою коштів, отриманих від інших осіб внаслідок відступлення на їх користь права вимоги на стягнення заборгованості.
Норми цього підпункту не поширюються на випадки, коли протягом одного звітного податкового періоду платник податку передає кошти, отримані з одного фонду фінансування будівництва, в інший фонд фінансування будівництва (у межах одного управителя);
пункт 4.3 доповнити підпунктами 4.3.37 та 4.3.38 такого змісту:
4.3.37. вартість житла, що переходить у власність від підприємства-орендодавця до особи-орендаря після повної сплати орендних платежів за договорами оренди житла з викупом;
4.3.38. сума коштів, виплачених (повернутих) платнику податку з фонду фінансування будівництва у разі часткового отримання коштів з такого фонду (у тому числі у разі здійснення остаточних розрахунків на підставі даних щодо фактичної загальної площі об’єктів інвестування);
у пункті 7.2 статті 7:
абзац третій доповнити словами «та іменною облігацією підприємства»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю після закінчення строку, на який був створений відповідний фонд операцій з нерухомістю;
абзац восьмий виключити;
в пункті 22.8 статті 22:
абзац другий доповнити словами:
«як під час їх нарахування, так і під час їх перерахування на такий вклад»;
абзац третій після слів «кошти, які» доповнити словами «нараховуються та»;
абзац восьмий після слова «закону,» доповнити словами «нарахувань, внесків та перерахувань до таких фондів».
 
Відхилено Є предметом розгляду у законопроекті № 3306   
71. 8. Абзац другий частини дев’ятої статті 6 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., N 31, ст. 268; 2008р., №№50-21, ст. 384) викласти у такій редакції:
 
-66- Аржевітін С.М.
Пункт 8 розділу І виключити.
 
Враховано      
72. „Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків, крім банків».
 
-67- Писаренко В.В.
В абзаці другому частині восьмій статті 6 (проекту) виключити слова «крім банків» (залишити діючу редакцію)
 
Враховано      
    -68- Семинога А.І.
Текст пункту 8 частини 1 законопроекту після слів «крім банків» доповнити словами «частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу яких не може перевищувати п’ятдесяти відсотків»;
 
Відхилено    
    -69- Лисов І.В.
Абзац другий частини дев’ятої статті 6 викласти у такій редакції:
«Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків, крім банків».
 
Відхилено    
    -70- Лисов І.В.
Частину четверту статті 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Емітент може прийняти рішення про перенесення визначеного умовами розміщення строку погашення облігацій, які знаходяться в обігу за умови викупу ним всього випуску облігацій до настання строку їх погашення або в разі одержання згоди на перенесення строку всіх власників відповідного випуску облігацій.
Частину восьму статті 30 доповнити абзацом такого змісту:
«Внесення змін до проспекту емісії цінних паперів після їх розміщення допускається у передбачених законом випадках. Інформація про зміни до проспекту емісії цінних паперів має бути опублікована протягом 10 днів з дати реєстрації відповідних змін Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
Пункт 6 розділу VІІ «Прикінцеві положення» доповнити абзацом такого змісту:
«Дія абзацу другого частини четвертої статті 7 та абзацу другого частини восьмої статті 30 цього Закону застосовується щодо випусків облігацій, які продовжують існувати або виникли після набрання чинності зазначеними положеннями Закону».
 
Не є предметом законопроекту   
73. 9. Частину п’яту статті 20 Закону України „Про акціонерні товариства» (Відомості Верховної Ради України, 2008р., N 50-51, ст. 384) викласти в такій редакції:
 
-71- Аржевітін С.М.
Пункт 9 розділу І виключити.
 
Враховано      
74. „5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків, крім банків».
 
-72- Писаренко В.В.
В частині п’ятій статті 20 (проекту) виключити слова «крім банків» (залишити діючу редакцію)
 
Враховано   7. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80):
1) у статті 2:
абзац третій викласти в такій редакції:
«валюти України – відповідно до законодавства України»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«Іноземні інвестори здійснюють інвестиційну діяльність у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки відкриті в уповноважених банках України. Для іноземного інвестування на інвестиційні рахунки в іноземній валюті зараховується іноземна валюта, що визнається Національним банком України вільно конвертованою валютою»;
2) у статті 13:
доповнити новою частиною першою такого змісту:
«Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється в обов’язковому порядку».
У зв’язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;
частину другу після слова «інвестицій» доповнити словами «у майновій формі»;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Державна реєстрація іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України».
 
    -73- Семинога А.І.
Текст пункту 9 частини 1 законопроекту після слів «крім банків» доповнити словами «частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу яких не може перевищувати п’ятдесяти відсотків»;
 
Відхилено    
    -74- Полунєєв Ю.В.
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
 
Відхилено    
    -75- Полунєєв Ю.В.
у статті 2:
абзац третій викласти у такій редакції:
«у валюті України – відповідно до законодавства України»;
доповнити статтю новим абзацом такого змісту:
«Іноземні інвестори здійснюють інвестиційну діяльність у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки відкриті в уповноважених банках України. Для іноземного інвестування на інвестиційні рахунки у іноземній валюті зараховується іноземна валюта, що визнається Національним банком України вільно конвертованою валютою. «
 
Враховано    
    -76- Полунєєв Ю.В.
у статті 13 Закону:
доповнити статтю новим абзацом першим такого змісту:
«Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється в обов’язковому порядку».
У зв’язку з цим абзаци перший і другий уважати відповідно абзацами другим і третім. Абзац другий після слова «інвестицій» доповнити словами «у майновій формі»;
доповнити статтю новим абзацом третім такого змісту:
«Державна реєстрація іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей здійснюється у порядку, встановленому Національним банком України».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
 
Враховано    
    -77- Ляшко О.В.
Доповнити законопроект новим пунктом та викласти його у такій редакції:
„10. Підпункт „д» пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» доповнити новим абзацом такого змісту:
„за посвідчення договорів оренди житла з викупом
0,1 відсотка від суми договору, але не менше 1 та не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
Відхилено    
    -78- Коваль В.С.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«В частині другій статті 199 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144; N 19-20 (16.05.2003), ст. 144; N 21-22 (30.05.2003), ст. 144): слова «…які належать до державного сектора економіки», та слово «…державою…» виключити.
 
Відхилено ропонується внести зміни до базового закону   
    -79- Клименко О.І.
Доповнити новим пунктом 10 такого змісту:
«10. Пункт 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, Відомості Верховної Ради України, 1997, № 37, ст. 237 із наступними змінами) доповнити словами «а також лізингоодержувача за договорами фінансового лізингу».
 
Відхилено оскільки не є предметом законопроекту   
75. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
76. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-80- Полунєєв Ю.В.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти у такій редакції:
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
77. 2. Кабінету Міністрів України привести у відповідність свої нормативно-правові акти.
 
-81- Аржевітін С.М.
Пункт 2 розділу ІІ викласти в наступній редакції:
«2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний термін привести у відповідність свої нормативно-правові акти».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
 
78. 3. Встановити обов’язковий продаж протягом не пізніше п’яти днів з дня надходження 50 відсотків обсягу надходжень в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України на користь резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) через уповноважені банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України (включаючи надходження на кореспондентські рахунки банків, починаючи з дати набрання чинності цього Закону, які не зараховані на поточні валютні рахунки клієнтів). Винятки, а також порядок реалізації положень цього пункту визначаються Національним банком України.
 
-82- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Пункт 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«3. До 1 січня 2010 р. відповідно до положень статті 44 Закону України «Про Національний банк України» встановити, що до 50-ти відсотків надходжень в іноземних валютах першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України на користь резидентів (юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) підлягають обов'язковому продажу за гривні через уповноважені банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському валютному ринку України у порядку, встановленому Національним банком (включаючи надходження на кореспондентські рахунки банків, починаючи з дати набрання чинності цього Закону, які не зараховані на поточні валютні рахунки клієнтів). Перелік надходжень, які звільняються від обов’язкового продажу встановлюється Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено   3. До 1 січня 2012 року встановлюється гранична сума коштів, залучених на умовах субординованого боргу, що включаються до регулятивного капіталу банку, у розмірі не більше 100 відсотків основного капіталу банку. Кошти, залучені у цей період на умовах субординованого боргу, включаються до капіталу банку в повному обсязі, без врахування обмежень, встановлених для додаткового капіталу. До 1 січня 2012 року субординований борг включається до капіталу банку без щорічного зменшення на 20 відсотків від його первинної вартості.
 
    -83- Богуслаєв В.О.
Шпенов Д.Ю.
пункт 3 Прикінцевих положень виключити
 
Враховано    
    -84- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Доповнити розділ ІІ пунктом 4 наступного змісту:
«4. До 1 січня 2012 року встановлюється гранична сума коштів, залучених на умовах субординованого боргу, що включаються до регулятивного капіталу банку, у розмірі не більше 100% основного капіталу банку. У цей період обмеження щодо розміру додаткового капіталу, який включається до капіталу банку, не розповсюджується на кошти, залучені на умовах субординованого боргу. До 1 січня 2012 року субординований борг включається до капіталу банку без щорічного зменшення на 20% від його первинної вартості.
У зв’язку з цим пункти 4 та 5 розділу ІІ вважати пунктами 5 та 6 відповідно.
 
Враховано    
79. 4. Надати право комерційним банкам за погодженням з позичальниками у термін до 31 грудня 2009 року проводити реструктуризацію заборгованості за іпотечними кредитами позичальників - фізичних осіб на придбання житлової нерухомості без пониження фінансового класу позичальника шляхом:
 
-85- Полунєєв Ю.В.
Аржевітін С.М.
Ляшко О.В.
«Пункт 4 розділу ІІ викласти в у такій редакції:
«4. Надати право комерційним банкам провести за погодженням із кожним позичальником у термін до 31 грудня 2010 року реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.
Реструктуризація розповсюджується на:
1) кредити, видані комерційними банками до 01.10.2008 р.;
2) кредити, номінальна сума яких не перевищує один мільйон гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на 01.10.2008 р.;
При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним помешканням позичальника та його сім’ї.
Реструктуризація здійснюється шляхом:
1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;
2) подовження терміну кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;
3) зміни механізму нарахування відсотків, таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35% сукупного місячного доходу сім’ї.
За реструктуризованими згідно із цією статтею кредитними договорами комерційні банки мають звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
У випадку, коли позичальник за іпотечним кредитом обслуговує реструкторизовані зобов’язання у повному обсязі та своєчасно протягом п’яти років з моменту реструктуризації боргу, позичальник отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0.25% суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку.»
 
Враховано   4. Надати право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником у термін до 31 грудня 2010 року реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.
Реструктуризація розповсюджується на:
1) кредити, видані комерційними банками до 1 жовтня 2008 року;
2) кредити, номінальна сума яких не перевищує один мільйон гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на 1 жовтня 2008 року.
При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним помешканням позичальника та його сім’ї.
Реструктуризація здійснюється шляхом:
1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;
2) подовження терміну кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;
3) зміни механізму нарахування відсотків, таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім’ї.
За реструктуризованими згідно із цією частиною кредитними договорами комерційні банки мають звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
У разі якщо позичальник за іпотечним кредитом обслуговує реструктуризовані зобов’язання у повному обсязі та своєчасно протягом п’яти років з дня реструктуризації боргу, позичальник отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0,25 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку.
 
80. 1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;
 
      
81. 2) подовження терміну кредитних договорів на строк до десяти років з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках;
 
      
82. 3) зміни способу нарахування відсотків.
 
      
83. За реструктуризованими згідно із цією статтею кредитними договорами комерційні банки можуть звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
      
84. 5. Ввести на 2009-2010 роки мораторій на примусове виселення із житла, в якому проживає або зареєстрована фізична особа - іпотекодавець, у разі якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу, на узгоджених з банком умовах.

-86- Аржевітін С.М.
Полунєєв Ю.В.
Ляшко О.В.
Пункт 5 розділу ІІ законопроекту викласти в наступній редакції:
«5. Ввести на 2009-2010 роки мораторій на примусове виселення із житла, в якому зареєстрована фізична особа – іпотекодавець і це житло є єдиним житлом іпотекодавця, у разі якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу на узгоджених з банком умовах».
 
Враховано   5. Ввести на 2009-2010 роки мораторій на примусове виселення із житла, в якому зареєстрована фізична особа – іпотекодавець і це житло є єдиним житлом іпотекодавця, у разі якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу на узгоджених з банком умовах.
6. Фінансові установи мають право надавати кредити, позики в іноземній валюті фізичним особам – резидентам і нерезидентам, які не займаються підприємницькою діяльністю, тільки для оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном. Фінансові установи надають кредити, позики шляхом безпосереднього спрямування коштів на рахунок лікувальної установи або закладу освіти за умови пред'явлення фізичною особою-позичальником відповідних підтвердних документів та з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.
7. Надання (отримання) кредитів, позик в іноземній валюті на території України та погашення (сплата) основного боргу і процентів за кредитами, позиками, наданими після набрання чинності цим Законом, здійснюються в безготівковій формі.
8. Забороняється внесення резидентами фізичними та юридичними особами будь-яких змін до договорів про залучення ними кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті від нерезидентів, в результаті яких скорочуються строки виконання резидентами-позичальниками зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за такими договорами або які передбачають їх дострокове виконання.
9. Національному банку України тимчасово зупинити реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання.
10. Забороняється дострокове виконання резидентами фізичними та юридичними особами зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за договорами про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів.
Заборона, встановлена абзацом першим цього пункту, розповсюджується також на договори, укладені до набрання чинності цим Законом.
11. Іноземні інвестиції у грошовій формі на території України здійснюються в національній валюті України та у порядку, визначеному Національним банком України.
12. Банки, які на день прийняття цього Закону мали дозволи Національного банку України на здійснення окремих операцій, до 1 січня 2012 року можуть продовжувати ці види діяльності за умови, що їх регулятивний капітал перевищує зареєстрований статутний капітал та вони виконують норматив адекватності капіталу.
13. Встановити, що частина сьома розділу І та пункти 6,7, 8, 9, 10, 11 розділу ІІ цього Закону діють до 1 січня 2011 року.

    -87- Круць М.Ф.
Пункт 5 розділу ІІ доповнити реченням такого змісту:
«Мораторій на примусове виселення з житла стосується лише випадків, коли відповідне приміщення є єдиним житлом цієї фізичної особи – іпотекодавця».
 
Враховано редакційно    
    -88- Тарасюк Б.І.
З урахуванням висновку Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України, пропоную пункт 5 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Ввести на 2009-2010 роки мораторій на примусове виселення із житла, що є єдиним місцем проживання для фізичної особи – іпотекодавця, у разі якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу, на узгоджених з банком умовах.
 
Враховано редакційно    
    -89- Полунєєв Ю.В.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. Національному банку України розробити та погодити порядок надання інформації, згідно статті 51 цього Закону, Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету з питань банків та банківської діяльності Верховної Ради України у відповідності до чинного законодавства України.».
 
Враховано редакційно    
    -90- Полунєєв Ю.В.
Аржевітін С.М.
Доповнити розділ ІІ новими пунктами такого змісту:
«6. Фінансові установи мають право надавати кредити, позики в іноземній валюті фізичним особам – резидентам і нерезидентам, які не займаються підприємницькою діяльністю, тільки для оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном. Фінансові установи надають кредити, позики шляхом безпосереднього спрямування коштів на рахунок лікувальної установи або закладу освіти за умови пред'явлення фізичною особою-позичальником відповідних підтвердних документів та з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.
7. «Надання (отримання) кредитів, позик в іноземній валюті на території України та погашення (сплата) основного боргу і процентів за кредитами, позиками, наданими після набуття чинності цим Законом, здійснюються в безготівковій формі».
8. Забороняється внесення резидентами фізичними та юридичними особами будь-яких змін до договорів про залучення ними кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті від нерезидентів, в результаті яких скорочуються строки виконання резидентами-позичальниками зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за такими договорами або які передбачають їх дострокове виконання.
9. Національному банку України тимчасово зупинити реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов’язань за такими договорами або їх дострокового виконання.
10. Забороняється дострокове виконання резидентами фізичними та юридичними особами зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за договорами про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів.
Заборона, встановлена абзацом першим цього пункту, розповсюджується також на договори, укладені до набрання чинності цим Законом.
11. Іноземні інвестиції на території України здійснюються у грошовій формі здійснюються в національній валюті у вигляді валюти України та у порядку, визначеному Національним банком України.
Іноземні інвестори здійснюють інвестиційну діяльність у грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки відкриті в уповноважених банках України.
12. Встановити обов’язкову державну реєстрацію іноземних інвестицій в Україну».
13. «Банки, які на дату прийняття цього Закону мали дозволи Національного банку України на здійснення окремих операцій, до 1 січня 2012 року можуть продовжувати ці види діяльності за умови, що їх регулятивний капітал перевищує зареєстрований статутний капітал та вони виконують норматив адекватності капіталу».
14. Встановити, що п.10 розділу 1 та пункти 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розділу 2 цього Закону діють до 01 січня 2011 року.
 
Враховано частково