Кількість абзаців - 55 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" (щодо удосконалення механізму нормативно-правового регулювання) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про космічну діяльність"
 
   "Про космічну діяльність"
 
4. ______________________________
 
   _________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Внести до Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172, ст. 184) такі зміни:
 
7. 1) абзац третій статті 1 викласти у такій редакції:
 
      
8. "об’єкти космічної діяльності (космічна техніка) - технічні засоби, які призначені для виконання дослідних та інших робіт в умовах космічного простору і на поверхні небесних тіл (далі - космічні апарати), а також засоби виведення корисного навантаження в космічний простір (ракети-носії) і засоби наземної підтримки (наземний сегмент, наземна інфраструктура);";
 
-1- Королевська Н.Ю.
Підпункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
"1) статтю 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"космічний апарат – літальний технічний засіб для польотів у космос і в космосі з метою його дослідження та використання".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим;"
 
Враховано   1) статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"космічний апарат – літальний технічний засіб для польотів у космос і в космосі з метою його дослідження та використання".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим;
 
9. 2) у статті 5:
 
   2) у частині першій статті 5:
 
10. у частині першій:
 
      
11. в абзаці третьому слова "розробки концептуальних основ" замінити словами "розроблення Стратегії космічної діяльності України, яка визначає концептуальні основи довгострокової";
 
-2- Королевська Н.Ю.
Абзац другий підпункту 2 вилучити.
 
Враховано      
12. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
13. "запровадження ліцензійного порядку на таку діяльність;";
 
   "запровадження ліцензування такої діяльністі";
 
14. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-3- Королевська Н.Ю.
Слово "частину" вилучити, а після слова абзацом доповнити словом "восьмим".
 
Враховано   доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
15. "контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів космічної діяльності";
 
   "контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами космічної діяльності";
 
16. 3) у статті 6:
 
      
17. абзац другий після слова "розробляє" доповнити словами "Стратегію космічної діяльності України, яка визначає", а після слова "основи" —словом "довгострокової";
 
-4- Королевська Н.Ю.
Абзац перший підпункту 3 вилучити.
 
Враховано      
18. після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   3) статтю 6 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
19. "відкриває свої представництва;".
 
-5- Кармазін Ю.А.
Абзац 17 частини 1 статті 6 викласти в такій редакції:
"при здійснені зовнішньоекономічної діяльності відкриває свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав".
 
Враховано   "при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності відкриває свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав".
 
20. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим і дев’ятнадцятим;
 
21. 4) доповнити Закон статтею 6-1 такого змісту:
 
-6- Королевська Н.Ю.
Підпункти 4 та 5 вилучити.
 
Враховано      
22. "Стаття 6-1. Стратегія космічної діяльності України
 
      
23. Довгострокові перспективи та етапи розвитку і ефективного використання космічного потенціалу України для вирішення нагальних питань сталого розвитку, безпеки, впровадження високих технологій та підвищення рівня наукових космічних досліджень визначаються Стратегією космічної діяльності України, яка розробляється на 20 або більше років і затверджується Кабінетом Міністрів України.";
 
      
24. 5) у частині другій статті 7 слова "мети та основних засад космічної діяльності в Україні" замінити словами "Стратегії космічної діяльності України";
 
      
25. 6) у частині другій статті 11 слова "в частині витрат на оборону" замінити словами "за державним оборонним замовленням";
 
   4) у частині другій статті 11 слова "в частині витрат на оборону" замінити словами "за державним оборонним замовленням";
 
26. 7) доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:
 
-7- Королевська Н.Ю.
Абзац 1 підпункт 7 викласти у такій редакції: "розділ ІІ доповнити статтею 11-1 такого змісту:"
 
Враховано   5) розділ ІІ доповнити статтею 11-1 такого змісту:
 
27. "Стаття 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності
 
   "Стаття 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності
 
28. Національне космічне агентство України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
   Національне космічне агентство України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України:
 
29. видає дозволи суб’єктам космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту, реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит територією України;
 
   видає дозволи суб’єктам космічної діяльності України на проведення переговорів з іноземними суб’єктами господарської діяльності з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту, реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит територією України;
 
30. реєструє укладені договори (контракти) суб’єктів космічної діяльності України із суб’єктами господарської діяльності про дослідження і використання космічного простору, виробництво та експлуатацію, а також купівлю-продаж космічної техніки та космічних технологій.
 
-8- Королевська Н.Ю.
Після слів " космічної діяльності України" доповнити словами "з іноземними ".
 
Враховано   реєструє укладені договори (контракти) суб’єктів космічної діяльності України з іноземними суб’єктами космічної діяльності про дослідження і використання космічного простору, виробництво та експлуатацію, купівлю-продаж космічної техніки та космічних технологій.
 
31. Видача дозволів та реєстрація договорів (контрактів) Національним космічним агентством України здійснюється на безоплатній основі.
 
   Видача дозволів та реєстрація договорів (контрактів) Національним космічним агентством України здійснюється на безоплатній основі.
 
32. Одержання відповідних дозволів суб’єктами космічної діяльності для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковим.
 
   Одержання відповідних дозволів суб’єктами космічної діяльності для здійснення зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковим.
 
33. Національне космічне агентство України приймає рішення:
 
   Національне космічне агентство України приймає рішення:
 
34. про видачу дозволів на проведення переговорів або про відмову у видачі дозволів на їх проведення не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви;
 
   про видачу дозволу на проведення переговорів або про відмову у видачі дозволу на їх проведення - протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідної заяви;
 
35. про реєстрацію договорів (контрактів) або відмову у їх реєстрації не пізніше 10 робочих днів з дня надходження матеріалів договору (контракту).
 
   про реєстрацію договору (контракту) або відмову у його реєстрації - протягом 10 робочих днів з дня надходження матеріалів договору (контракту).
 
36. У видачі дозволів на проведення переговорів може бути відмовлено, реєстрацію договорів (контрактів) може бути відхилено або дозволи, реєстрація можуть бути анульовані, якщо подано не всі необхідні документи або подані документи не відповідають вимогам законодавства.";
 
-9- Королевська Н.Ю.
Статтю 11-1 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Суб’єкт космічної діяльності має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рішення про відмову у видачі дозволу на проведення переговорів з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, про відмову у реєстрації договорів (контрактів), предметом яких є космічна діяльність, а також договорів купівлі-продажу космічної техніки і космічних технологій"
 
Враховано   У видачі дозволу на проведення переговорів може бути відмовлено, реєстрацію договору (контракту) може бути скасовано або дозвіл, реєстрація можуть бути анульовані, якщо подано не всі необхідні документи або подані документи не відповідають вимогам законодавства.
Суб’єкт космічної діяльності має право оскаржити у порядку, визначеному законодавством, рішення про відмову у видачі дозволу на проведення переговорів з питань дослідження і використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, про відмову у реєстрації договорів (контрактів), предметом яких є космічна діяльність, а також договорів купівлі-продажу космічної техніки і космічних технологій";
 
37. 8) у статті 13:
 
      
38. у частині першій слова "об’єкт космічної діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;
 
-10- Королевська Н.Ю.
У підпункті 6 абзац перший викласти в такій редакції:
"у частинах першій - четвертій статті 13 слова "об’єкт космічної діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;"
 
Враховано   6) у частинах першій - четвертій статті 13 слова "об’єкт космічної діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;
 
39. частини другу - четверту викласти у такій редакції:
 
-11- Королевська Н.Ю.
Абзаци другий - восьмий підпункту 3 вилучити.
 
Враховано      
40. "Державний реєстр космічних апаратів України веде Національне космічне агентство України.
 
      
41. Космічний апарат вноситься до Державного реєстру космічних апаратів України з присвоєнням йому реєстраційного номера.
 
      
42. Внесення космічного апарату до Державного реєстру космічних апаратів України засвідчується видачею Національним космічним агентством України виписки з такого реєстру.";
 
      
43. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
44. "Порядок ведення Державного реєстру космічних апаратів України встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
      
45. У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
      
46. 9) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
-12- Королевська Н.Ю.
Підпункт 9 частини першої викласти в такій редакції:
"7) у статті 14:
В назві і тексті статті слова "об’єкт космічної діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;
абзац другий частини першої виключити;"
 
Враховано   7) у статті 14:
У назві і тексті статті слова "об’єкт космічної діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами "космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;
абзац другий частини першої виключити;
 
47. "Стаття 14. Вилучення космічних апаратів з Державного реєстру космічних апаратів України
 
      
48. Космічний апарат вилучається з Державного реєстру космічних апаратів України Національним космічним агентством України у разі:
 
      
49. фізичного знищення (загибелі);
 
      
50. передачі у встановленому порядку іншій державі або іншому суб’єкту космічної діяльності.
 
      
51. У разі вилучення космічного апарата з Державного реєстру космічних апаратів України виписка з такого реєстру втрачає силу.";
 
      
52. 10) у частині першій статті 15 слова "та його зареєстровано у Державному реєстрі об’єктів космічної діяльності України" виключити;
 
   8) у частині першій статті 15 слова "та його зареєстровано у Державному реєстрі об’єктів космічної діяльності України" виключити;
 
53. 11) у тексті Закону слово " (Національна)" в усіх відмінках замінити словами "цільова науково-технічна" у відповідному відмінку.
 
-13- Королевська Н.Ю.
Підпункт 11 викласти у такій редакції:
"у тексті Закону слова "Загальнодержавна (Національна)" космічна програма України" в усіх відмінках замінити словами "Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України" у відповідному відмінку".
 
Враховано   9) у тексті Закону слова "Загальнодержавна (Національна) космічна програма України" в усіх відмінках замінити словами "Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України" у відповідному відмінку.
 
54. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.