Кількість абзаців - 35 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до статутного капіталу професійних учасників фондового ринку
 
-1- Прасолов І.М.
Пропонується у назві законопроекту виключити слова "статутного капіталу"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2003 р., № 36, ст. 277; 2004 р., № 2, ст. 6, № 38, ст. 475; 2005 р., № 42, ст. 465):
 
   1. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2003 р., № 36, ст. 277; 2004 р., № 2, ст. 6, № 38, ст. 475; 2005 р., № 42, ст. 465):
 
5. 1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "комерційний банк або торговець цінними паперами, який" замінити словами "юридична особа, яка";
 
-2- Воропаєв Ю.М.
Пункт перший статті 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1) абзац сімнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
"зберігач – банк, торговець цінними паперами або реєстратор, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах;".
 
Враховано   1) абзац сімнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:
"зберігач – банк, торговець цінними паперами або реєстратор, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах";
2) у статті 2:
абзац третій частини першої доповнити словами "встановлюють договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів між собою, а також зобов’язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям".
в абзаці чотирнадцятому частини другої слова "контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших країн" виключити;
3) у статті 7:
у частині першій слова "депозитарієм, або договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм" замінити словами "депозитарієм; договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм; договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, який укладається між депозитаріями";
абзац другий частини шостої виключити;
 
    -3- Прасолов І.М.
Пункт перший статті 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
1) в абзаці сімнадцятому статті 1 слова "комерційний банк або торговець цінними паперами, який" замінити словами "юридична особа, визначена у частині першій статті 11 цього Закону, яка";
 
Враховано редакційно    
    -4- Прасолов І.М.
Пункт 1 доповнити такими положеннями:
"абзац третій статті 2 доповнити такими словами: "встановлюють договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів між собою, а також зобов’язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарію та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям"
в абзаці чотирнадцятому частини другої статті 2 виключити слова "контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших країн";
"у частині першій статті 7 слова "депозитарієм, або договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм" замінити словами "депозитарієм; договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм; договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, який укладається між депозитаріями";
абзац другий частини шостої статті 7 виключити"
 
Враховано    
6. 2) у частині першій статті 10:
 
   4) у частині першій статті 10:
 
7. у другому реченні абзацу першого слова "цього фонду" замінити словами "цього капіталу";
 
   у другому реченні слова "цього фонду" замінити словами "цього капіталу";
 
8. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
9. "Розмір статутного капіталу депозитарію, крім клірингового депозитарію, повинен становити не менше ніж 15 млн. гривень.
 
-5- Прасолов І.М.
Викласти абзаци в такій редакції:
"Розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менше ніж 15 млн. гривень.
Розмір власного капіталу клірингового депозитарію має становити не менше ніж 25 млн. гривень."
 
Враховано   "Розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менш як 15 мільйонів гривень.
 
10. Розмір статутного капіталу клірингового депозитарію повинен становити не менше ніж 35 млн. гривень";
 
   Розмір власного капіталу клірингового депозитарію має становити не менш як 25 мільйонів гривень";
 
11. 3) абзац перший частини першої статті 11 замінити абзацами такого змісту:
 
   5) абзац перший частини першої статті 11 замінити двома абзацами такого змісту:
 
12. "1. Банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
 
   "1. Банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
 
13. Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів юридична особа повинна мати повністю сплачений коштами статутний капітал у розмірі, не меншому ніж 7 млн. гривень. Зберігач може провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.".
 
-6- Аржевітін С.М.
У третьому абзаці пункту 3 статті 1 законопроекту слова "коштами" замініти словами "грошовими коштами"
 
Враховано   Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача юридична особа повинна мати повністю сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. Зберігач за дорученням власника може провадити операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів".
 
14. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
15. 4) доповнити частину першу статті 12 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
   6) частину першу статті 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
16. "Розмір статутного капіталу реєстратора повинен становити не менше ніж 300 тис. гривень.".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
-7- Прасолов І.М.
У пункті 4 статті 1 законопроекту цифру "300" замінити цифрою "100"
 
Враховано   "Розмір статутного капіталу реєстратора має становити не менш як 100 тисяч гривень".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
    -8- Воропаєв Ю.М.
Пункт четвертий статті 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"4) доповнити частину першу статті 12 після абзацу першого двома абзацами такого змісту:
"Розмір статутного капіталу реєстратора повинен становити не менш як 300 тис. гривень.
У разі одержання реєстратором ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача, йому як зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами щодо яких він є реєстроутримувачем.".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим".
 
Враховано редакційно    
17. 5) у тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку.
 
-9- Прасолов І.М.
Пункт 5 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"5) у тексті Закону слова "статутний фонд" та "комерційний банк" у всіх відмінках замінити відповідно словами "статутний капітал" та "банк" у відповідному відмінку".
 
Враховано   7) у тексті Закону слова "статутний фонд" та "комерційний банк" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "статутний капітал" та "банк" у відповідному відмінку та числі.
 
18. 2. Доповнити статтю 29 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103) після частини першої новою частиною такого змісту:
 
   2. Статтю 29 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2009 р., № 16, ст. 218) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
19. "Розмір статутного капіталу компанії з управління активами повинен становити не менше ніж 7 млн. гривень.".
 
   "Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень".
 
20. У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.
 
   У зв’язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою.
 
21. 3. У статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372):
 
-10- Прасолов І.М.
Статтю 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"3. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372):
У статті 27:
1) частину третю та четверту викласти в такій редакції:
"3. Особа, що подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (крім випадку, зазначеного у частині п'ятій цієї статті), повинна відповідати таким вимогам:
мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для отримання цієї ліцензії;
має кадри відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.
У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана:
повідомити про це Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України протягом трьох робочих днів після виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов’язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтверджуючі документи Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право прийняти рішення про подовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, вимогам цієї частини на строк не більше ніж три місяці.";
У статті 39:
1) частини другу і третю викласти у такій редакції:
"2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається особі за умови, що вона має оплачений грошовими коштами статутний капітал на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії, не менший ніж 7 млн. гривень.
3. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.
У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов’язана:
повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів після виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов’язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтверджуючі документи Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про подовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці";
2) частину четверту виключити."
 
Враховано   3. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372):
1) частини третю та четверту статті 27 викласти в такій редакції:
"3. Особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (крім випадку, зазначеного у частині п’ятій цієї статті), повинна відповідати таким вимогам:
мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для отримання цієї ліцензії;
мати кадри відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.
У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язана:
повідомити про це Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов’язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право прийняти рішення про подовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці";
 
22. 1) частини другу і третю викласти у такій редакції:
 
   2) у статті 39:
частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
23. "2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається особі за умови, що вона має оплачений коштами статутний капітал на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії, не менший ніж сума, еквівалентна 1 млн. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
 
   "2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається особі за умови, що вона мала сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії.
 
24. 3. Вимоги до власного капіталу осіб, які отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   3. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов’язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.
У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов’язана:
повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов’язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
25. Вимоги до власного капіталу осіб, що провадять діяльність з адміністрування пенсійних фондів та отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.";
 
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про подовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці";
 
26. 2) частину четверту виключити.
 
-11- Аржевітін С.М.
У другому абзаці пункту 1 пункту 3 слова "коштами" замініти словами "грошовими коштами"
 
Враховано редакційно   частину четверту виключити.
 
27. 4. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
   4. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
28. 1) абзац сьомий частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
 
   1) абзац сьомий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
 
29. "Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність - не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень.";
 
-12- Аржевітін С.М.
У другому абзаці підпункту 1 статті 4 законопроекту слова "коштами" замініти словами "грошовими коштами"
 
Враховано   "Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність - не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень";
 
30. 2) абзац другий частини другої статті 20 викласти у такій редакції:
 
   2) абзац другий частини другої статті 20 викласти в такій редакції:
 
31. "Фондова біржа може провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо має сплачений коштами статутний капітал у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень, а для фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, - не менш як 35 мільйонів гривень.".
 
-13- Прасолов І.М.
Абзац другий пункту другого статті 4 Розділу І викласти в такій редакції:
"Розмір статутного капіталу фондової біржі повинен становити не менше ніж 15 млн. гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг і розрахунки, повинен становити не менше ніж 25 млн. гривень".
 
Враховано   "Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень".
 
32. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
33. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.
 
-14- Прасолов І.М.
Розділ ІІ законопроекту "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом юридичні особи, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язані привести розміри своїх статутних та власних капіталів у відповідність до вимог, встановлених цим Законом.
3. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом депозитарії цінних паперів України зобов’язані встановити кореспондентські відносини та відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії України, а Національний депозитарій України зобов’язаний встановити кореспондентські відносини та відкрити рахунки у цінних паперах в інших депозитаріях цінних паперів України.
4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
34. 2. Особи, які станом на 1 січня 2010 року отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів, зобов’язані до 1 січня 2011 року привести розмір свого статутного капіталу відповідно до вимог, визначених підпунктом 1 пункту 3 розділу І цього Закону.

   2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом юридичні особи, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов’язані привести розміри своїх статутних та власних капіталів у відповідність до вимог, встановлених цим Законом.
3. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом депозитарії цінних паперів України зобов’язані встановити кореспондентські відносини та відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії України, а Національний депозитарій України зобов’язаний встановити кореспондентські відносини та відкрити рахунки у цінних паперах в інших депозитаріях цінних паперів України.
4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.