Кількість абзаців - 203 Таблиця поправок


Про ломбарди і ломбардну діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України Про ломбарди і ломбардну діяльність
 
-1- Клименко О.І.
У назві проекту слово "і" замінити на "та"
 
Враховано   Закон України
Про ломбарди та ломбардну діяльність
 
2.

 
-2- Кармазін Ю.А.
Забезпечити нумерацію всіх окремих частин тексту.
 
Враховано      
3. Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади утворення і діяльності ломбардів та здійснення регулятивних і наглядових функцій, пов’язаних з діяльністю ломбардів.
 
-3- Костенко П.І.
Абзац перший преамбули викласти у такій редакції:
"Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності ломбардів, надання послуг ломбардами та здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю ломбардів."
 
Враховано   Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності ломбардів, надання послуг ломбардами та здійснення регулятивних і наглядових функцій за діяльністю ломбардів.
 
4.

 
-4- Костенко П.І.
Доповнити преамбулу законопроекту абзацом другим такого змісту:
"Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку послуг ломбардів та забезпечення захисту законних інтересів споживачів таких послуг."
 
Враховано   Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності ломбардів в Україні, створення належного конкурентного середовища на ринку послуг ломбардів та забезпечення захисту законних інтересів споживачів таких послуг.
 
5. Стаття 1. Поняття ломбарду та ломбардної діяльності
 
-5- Костенко П.І.
Статтю 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
1) ломбард - небанківська фінансова установа, виключними видоми діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду відповідно до цього Закону;
2) клієнти ломбарду – фізичні особи – споживачі послуг, що надаються ломбардом, заставодавці, поклажодавці. Клієнтом ломбарду може бути особа, яка досягла 18-річного віку;
3) ломбардна діяльність – надання ломбардами фінансових кредитів та надання інших визначених цим Законом послуг;
4) відокремлений підрозділ ломбарду – структурний підрозділ ломбарду, що створюється у формі філії ломбарду або ломбардного відділення, не має статусу юридичної особи, розташовується поза місцезнаходженням ломбарду та здійснює визначені цим Законом функції або частину таких функцій;
5) власний капітал ломбарду – частина в активах ломбарду, що залишається після відрахування його зобов’язань;
11) філія ломбарду – відокремлений підрозділ ломбарду, розташований поза межами ломбарду, створений для місцевого управління ломбардними відділеннями та надання від імені ломбарду послуг клієнтам ломбарду в межах повноважень і за рахунок ресурсів, наданих ломбардом;
7) ломбардні відділення – це відокремлені підрозділи ломбарду, які об’єднуються за територіальним принципом та надають від імені ломбарду послуги клієнтам ломбарду в межах повноважень і за рахунок ресурсів, наданих ломбардом або філією ломбарду;
8) проценти за користування – сума, що розраховується та нараховується згідно умов договору фінансового кредиту та належна до сплати за користування фінансовим кредитом;
9) процентна ставка – величина, що виражається у відсотках в залежності від строку та суми фінансового кредиту.
10) фактичний строк – строк, перебіг якого починається з наступного дня після календарної дати отримання фінансового кредиту та закінчується календарною датою фактичного повернення фінансового кредиту та повної сплати процентів за ним та інших платежів, якщо такі передбачено умовами договору. У разі повернення фінансового кредиту в день його отримання фактичний срок дорівнює одному дню.
11) уповноважений орган – спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;
12) учасники ринку послуг ломбардів – ломбарди, філії ломбардів, ломбардні відділення та клієнти ломбардів.
13) залучені кошти ломбарду - це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб. Ломбардам забороняється залучати кошти у вигляді вкладів (депозитів).
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. Ломбард - це небанківська фінансова установа, що провадить діяльність з надання фізичним особам фінансових кредитів під заклад, із зберігання речей та супутню діяльність (ломбардна діяльність).
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
5) ломбард - небанківська фінансова установа, виключними видоми діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під проценти та надання супутніх послуг ломбарду відповідно до цього Закону;
4) клієнти ломбарду – фізичні особи – споживачі послуг, що надаються ломбардом, заставодавці, поклажодавці. Клієнтом ломбарду може бути особа, яка досягла 18-річного віку;
6) ломбардна діяльність – надання ломбардами фінансових кредитів та надання інших послуг, визначених цим Законом;
1) відокремлений підрозділ ломбарду – структурний підрозділ ломбарду, що створюється у формі філії ломбарду або ломбардного відділення, не має статусу юридичної особи, розташовується поза місцезнаходженням ломбарду та здійснює визначені цим Законом функції або частину таких функцій;
2) власний капітал ломбарду – частина в активах ломбарду, що залишається після відрахування його зобов’язань;
11) філія ломбарду – відокремлений підрозділ ломбарду, розташований поза межами ломбарду, створений для місцевого управління ломбардними відділеннями та надання від імені ломбарду послуг клієнтам ломбарду в межах повноважень і за рахунок ресурсів, наданих ломбардом;
7) ломбардні відділення – відокремлені підрозділи ломбарду, які об’єднуються за територіальним принципом та надають від імені ломбарду послуги клієнтам ломбарду в межах повноважень і за рахунок ресурсів, наданих ломбардом або філією ломбарду;
8) проценти за користування – сума, що розраховується та нараховується згідно з умовами договору фінансового кредиту та підлягає сплаті за користування фінансовим кредитом;
9) процентна ставка – величина, виражена у відсотках залежно від строку та суми фінансового кредиту;
10) фактичний строк – строк, перебіг якого починається з наступного дня після календарної дати отримання фінансового кредиту та закінчується календарною датою фактичного повернення фінансового кредиту та повної сплати процентів за ним та інших платежів, якщо це передбачено умовами договору. У разі повернення фінансового кредиту в день його отримання фактичний строк дорівнює одному дню;
12) уповноважений орган – спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;
13) учасники ринку послуг ломбардів – ломбарди, філії ломбардів, ломбардні відділення та клієнти ломбардів.
3) залучені кошти ломбарду – кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб. Ломбардам забороняється залучати кошти у вигляді вкладів (депозитів);
 
7. 2. Ломбарду забороняється провадити інші, ніж визначені цим Законом, види діяльності на засадах підприємництва.
 
-6- Писаренко В.В.
Ч. 2 ст. 1 вкласти у такій редакції:
"2. Предметом безпосередньої діяльності ломбарду можуть бути лише надання фінансових кредитів фізичним особам під заклад, залучення від юридичних та/або фізичних осіб коштів та визначена цим Законом діяльність, пов’язана з видачею ломбардом фінансових кредитів".
 
Враховано редакційно у статті 11, що регулює діяльність ломбардів     
8. Стаття 2. Законодавство про ломбарди та ломбардну діяльність
 
   Стаття 2. Законодавство про ломбарди та ломбардну діяльність
 
9. 1. Ломбарди утворюються і діють відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про заставу", цього Закону та інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
-7- Костенко П.І.
Викласти частину 1 статті 2 у такій реадакції:
"1. Ломбарди діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів."
 
Враховано   1. Ломбарди діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Частину 1 ст. 2 викласти в такій редакції:
"1. Ломбарди утворюються і діють відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про заставу", цього Закону та інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів".
 
Враховано редакційно у статті 2, де узагальнено запропонований перелік   
10. Стаття 3. Організаційно-правова форма ломбарду
 
-9- Костенко П.І.
Статті 3 та 4 об’єднати в одну статтю 3 "Створення ломбардів" такого змісту:
"1. Ломбард утворюється у формі акціонерного, повного, командитного товариства, товариства з додатковою, обмеженою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису про нього (реєстрації) до Державного реєстру фінансових установ."
3. Для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу фінансової установи ломбард подає (надсилає) уповноваженому органу такі документи:
1) повідомлення про створення ломбарду для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ (далі – повідомлення), завірене підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що засвідчує рішення засновників/учасників про створення ломбарду;
3) засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів ломбарду;
4) засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
5) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду;
6) довідку в довільній формі про відповідність керівників ломбарду кваліфікаційним вимогам, передбаченим цим Законом. У разі відсутності в штаті ломбарду посади головного бухгалтера додатково подається розпорядчий документ про обрану ломбардом форму організації ведення бухгалтерського обліку із зазначенням особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, та/або договір з юридичною чи фізичною особою - суб'єктом підприємництва про надання бухгалтерських послуг;
7) інформацію про наявність у ломбарда приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом керівника ломбарду та печаткою ломбарду.
У разі, якщо адреса, за якою розташоване приміщення для зберігання майна, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим приміщенням;
8) довідку в довільній формі про наявність облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення), спеціального технічного обладнання (у тому числі комп'ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс) які використовуються в ломбарді;
9) довідку в довільній формі про наявність у ломбарду правил або положення, що регламентує діяльність ломбарду та відповідає вимогам цього Закону, із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про прийняття рішення щодо затвердження цих правил або положення;
10) копію примірного договору про надання фінансового кредиту.
Зазначений у цій частині перелік документів є вичерпним. Уповноваженому органу забороняється для внесення інформації про ломбард вимагати інші документи, не передбачені цією частиною.
4. Повідомлення про створення ломбарду та документи, що додаються до цього повідомлення, уповноважений орган приймає за описом, перевіряючи наявність усіх документів за переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті.
5. У разі відсутності будь-яких документів, встановлених частиною другою цієї статті, повідомлення про створення ломбарду не приймається.
6. У разі наявності всіх необхідних документів уповноважений орган приймає повідомлення про створення ломбарду та робить при цьому відмітку з підписом відповідальної особи про дату прийняття документів на другому екземплярі опису.
7. Протягом 30 календарних днів з дня прийняття повідомлення про створення ломбарду уповноважений орган перевіряє відповідність поданих ломбардом документів вимогам щодо внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ. Протягом вказаного строку уповноважений орган зобов’язаний або внести інформацію про ломбард до реєстру фінансових установ, або, у разі виявлення недоліків, що унеможливлюють внесення достовірної інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, повернути документи ломбарду для доопрацювання, надавши вичерпний перелік таких недоліків.
8. Якщо протягом строку, встановленого частиною сьомою цієї статті, уповноважений орган не повідомив ломбард про виявлені недоліки у поданих таким ломбардом документах, уповноважений орган протягом п’яти наступних робочих днів зобов’язаний внести інформацію про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та надати ломбарду відповідне свідоцтво.
9. У разі виявлення недоліків у поданих ломбардом документах уповноважений орган разом з вичерпним переліком виявлених недоліків, що підлягають усуненню, повертає ломбарду документи для доопрацювання.
10. Ломбард протягом 10 робочих днів з дня отримання повернутих відповідно до частини дев`ятої цієї статті документів, усуває недоліки згідно з вичерпним переліком недоліків та вдруге подає до уповноваженого органу виправлені документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ. У цьому разі документи подаються згідно з переліком, передбаченим частиною другою цієї статті, при цьому до них додається копія вичерпного переліку недоліків, відповідно до яких ломбарду було повернуто документи для доопрацювання, а на повідомленні про створення ломбарду ставиться відмітка "вдруге".
11. Уповноважений орган приймає документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ згідно з вимогами частин другої, третьої та четвертої цієї статті та протягом п’яти робочих днів перевіряє подані документи на предмет усунення ломбардом недоліків, у зв’язку з якими ці документи було раніше повернуто ломбарду.
12. У разі усунення ломбардом усіх недоліків, зазначених уповноваженим органом відповідно до частини дев`ятої цієї статті, уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідно до частини четвертої цієї статті документів вносить інформацію про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та надає ломбарду відповідне свідоцтво. Уповноваженому органу забороняється відмовляти у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ на підставі виявлення додаткових недоліків, що не були зазначені раніше у вичерпному переліку відповідно до частини дев`ятої цієї статті.
13. У разі не усунення ломбардом недоліків згідно з вичерпним переліком недоліків, який надавався при повернені документів на доопрацювання відповідно до частини дев`ятої цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.
14. У разі отримання відповідно до частини тринадцятої цієї статті відмови уповноваженого органу у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, ломбард не раніше як через тиждень має право повторно подавати відповідно до частини другої цієї статті документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.
15. У разі зміни інформації, яка подавалась ломбардом уповноваженому органу для внесення до Державного реєстру фінансових установ, ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів повідомити про це уповноважений орган для внесення змін до Державного реєстру фінансових установ.
16. У разі ліквідації, ломбард зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ такі документи:
1) заяву довільної форми про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
17. Протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, поданої ломбардом відповідно до частини шістнадцятої цієї статті уповноважений орган вносить інформацію про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ.
 
Враховано   Стаття 3. Створення ломбарду
 
11. 1. Ломбард утворюється у формі повного товариства або державного чи комунального підприємства.
 
-10- Кармазін Ю.А.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
"1. Ломбард утворюється у формі повного товариства.".
Тут слід погодитися із висновком Головного науково-експертного управління щодо того, "що ломбардна діяльність в сучасних умовах не є характерною ані для держави, ані для місцевого самоврядування. І, як правило, на ринку фінансових послуг, як правило, державні та комунальні підприємства не діють".
 
Враховано редакційно , у тому числі, 1 пропозиції в частині виключення можливості створення ломбардів як державних чи комунальних підприємств  1. Ломбард створюється у формі акціонерного, повного, командитного товариства, товариства з додатковою, обмеженою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
6. Державна реєстрація ломбардів здійснюється в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Ломбард набуває статусу фінансової установи після внесення запису про нього (реєстрації) до Державного реєстру фінансових установ.
7. Для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу фінансової установи ломбард подає (надсилає) уповноваженому органу такі документи:
1) повідомлення про створення ломбарду для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ (далі – повідомлення), завірене підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що засвідчує рішення засновників/учасників про створення ломбарду;
3) засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів ломбарду;
4) засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
5) копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням ломбарду;
6) довідку в довільній формі про відповідність керівників ломбарду кваліфікаційним вимогам, передбаченим цим Законом. У разі відсутності в штаті ломбарду посади головного бухгалтера додатково подається розпорядчий документ про обрану ломбардом форму організації ведення бухгалтерського обліку із зазначенням особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, та/або договір з юридичною чи фізичною особою - суб'єктом підприємництва про надання бухгалтерських послуг;
7) інформацію про наявність у ломбарда приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
У разі якщо адреса, за якою розташовано приміщення для зберігання майна, не є місцезнаходженням ломбарду, необхідно надати додатково копії документів, що підтверджують право власності або користування цим приміщенням;
8) довідку в довільній формі про наявність облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення), спеціального технічного обладнання (у тому числі комп'ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс), які використовуються в ломбарді;
9) довідку в довільній формі про наявність у ломбарду правил або положення, що регламентує діяльність ломбарду та відповідає вимогам цього Закону, із зазначенням дати та номера розпорядчого документа про прийняття рішення щодо затвердження цих правил або положення;
10) копію примірного договору про надання фінансового кредиту.
Зазначений у цій частині перелік документів є вичерпним. Уповноваженому органу забороняється для внесення інформації про ломбард вимагати інші документи, не передбачені цією частиною.
8. Повідомлення про створення ломбарду та документи, що додаються до цього повідомлення, уповноважений орган приймає за описом, перевіряючи наявність усіх документів за переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті.
9. У разі відсутності будь-яких документів, встановлених частиною другою цієї статті, повідомлення про створення ломбарду не приймається.
10. У разі наявності всіх необхідних документів уповноважений орган приймає повідомлення про створення ломбарду та робить при цьому відмітку з підписом відповідальної особи про дату прийняття документів на другому екземплярі опису.
11. Протягом 30 календарних днів з дня прийняття повідомлення про створення ломбарду уповноважений орган перевіряє відповідність поданих ломбардом документів вимогам щодо внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ. Протягом вказаного строку уповноважений орган зобов’язаний або внести інформацію про ломбард до реєстру фінансових установ, або, у разі виявлення недоліків, що унеможливлюють внесення достовірної інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, повернути документи ломбарду для доопрацювання, надавши вичерпний перелік таких недоліків.
12. Якщо протягом строку, встановленого частиною сьомою цієї статті, уповноважений орган не повідомив ломбард про виявлені недоліки у поданих таким ломбардом документах, уповноважений орган протягом п’яти наступних робочих днів зобов’язаний внести інформацію про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та надати ломбарду відповідне свідоцтво.
13. У разі виявлення недоліків у поданих ломбардом документах уповноважений орган разом з вичерпним переліком виявлених недоліків, що підлягають усуненню, повертає ломбарду документи для доопрацювання.
14. Ломбард протягом 10 робочих днів з дня отримання повернутих відповідно до частини дев`ятої цієї статті документів, усуває недоліки згідно з вичерпним переліком недоліків та вдруге подає уповноваженому органу виправлені документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ. У цьому разі документи подаються згідно з переліком, передбаченим частиною другою цієї статті, при цьому до них додається копія вичерпного переліку недоліків, відповідно до яких ломбарду було повернуто документи для доопрацювання, а на повідомленні про створення ломбарду ставиться відмітка "вдруге".
15. Уповноважений орган приймає документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ згідно з вимогами частин другої, третьої та четвертої цієї статті та протягом п’яти робочих днів перевіряє подані документи на предмет усунення ломбардом недоліків, у зв’язку з якими ці документи було раніше повернуто ломбарду.
16. У разі усунення ломбардом усіх недоліків, зазначених уповноваженим органом відповідно до частини дев`ятої цієї статті, уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідно до частини четвертої цієї статті документів вносить інформацію про ломбард до Державного реєстру фінансових установ та надає ломбарду відповідне свідоцтво. Уповноваженому органу забороняється відмовляти у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ на підставі виявлення додаткових недоліків, що не були зазначені раніше у вичерпному переліку відповідно до частини дев`ятої цієї статті.
17. У разі неусунення ломбардом недоліків згідно з вичерпним переліком недоліків, який надавався при повернені документів на доопрацювання відповідно до частини дев`ятої цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.
18. У разі отримання відповідно до частини сімнадцятої цієї статті відмови уповноваженого органу у внесенні інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ, ломбард не раніше як через тиждень має право повторно подавати відповідно до частини другої цієї статті документи для внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ.
19. У разі зміни інформації, яка подавалася ломбардом уповноваженому органу для внесення до Державного реєстру фінансових установ, ломбард зобов’язаний протягом 15 робочих днів повідомити про це уповноважений орган для внесення змін до Державного реєстру фінансових установ.
20. У разі ліквідації, ломбард зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ такі документи:
1) заяву довільної форми про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
21. Протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, поданої ломбардом відповідно до частини двадцятої цієї статті уповноважений орган вносить інформацію про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ.
 
    -11- Терещук С.М.
Із статті 3 вилучити слова "державного чи комунального підприємства"
Обгрунтування: ні державні, ні комунальні підприємства не займаються ломбардною діяльністю. Не будуть вони цим займатися і в майбутньому.
У зв’язку з цим слід внести відповідну зміну до Закону "Про підприємництво" (стаття 4).
 
Враховано редакційно у частині неможливості створення ломбардів як державних чи комунальних підприємств   
12. Стаття 4. Найменування ломбарду
 
-12- Костенко П.І.
Статті 3 та 4 об’єднати в одну статтю 3 "Створення ломбардів" такого змісту:
18. Повне та скорочене найменування ломбарду повинне містити слово "ломбард", посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством.
19. Не дозволяється використовувати найменування, яке повторює найменування (як повне, так і скорочене) іншого ломбарду.
20. Юридичні особи, утворені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях слово "ломбард" або похідні від нього слова.
21. Засновниками (учасниками) ломбарду можуть бути юридичні і фізичні особи, відповідно до цього Закону.
 
Враховано      
13. 1. Повне та скорочене найменування ломбарду повинне містити слово "ломбард", посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством.
 
   2. Повне та скорочене найменування ломбарду має містити слово "ломбард", посилання на його організаційно-правову форму та інші відомості згідно з вимогами до найменування юридичних осіб, установленими законодавством.
 
14. 2. Не дозволяється використовувати найменування, яке повторює найменування (як повне, так і скорочене) іншого ломбарду або яке вводить в оману щодо видів діяльності, які провадить ломбард.
 
   3. Не дозволяється використовувати найменування, що повторює найменування (як повне, так і скорочене) іншого ломбарду.
 
15. 3. Юридичні особи, утворені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях слово "ломбард" або похідні від нього слова.
 
-13- Писаренко В.В.
Ч .1 ст.4 доповнити абзацом такого змісту:
"Вживання у найменуванні ломбарду слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг має право відмовити у використанні ломбардом запропонованого найменування за наведених у цій статті підстав".
 
Відхилено у зв’язку із тим, що пропозиція робить можливим створення ломбардів у формі державного підприємства, що було виключено з редаціїї першого читання  4. Юридичні особи, створені в іншому порядку, ніж передбачено цим Законом, не мають права використовувати у своїх найменуваннях слово "ломбард" або похідні від цього слова.
5. Засновниками (учасниками) ломбарду можуть бути юридичні та фізичні особи відповідно до цього Закону.
 
16. Стаття 5. Облік, звітність та оподаткування діяльності ломбарду
 
-14- Клименко О.І.
Статтю 5 перенести за текстом законопроекту в ту його частину, що регулює фінансовий стан ломбардів, ліцензування діяльності ломбардів, після тих положень законопроекту, що встановлюють вимоги до діяльності ломбардів.
 
Враховано та викладено у новій редакції ст. 17     
17. 1. Ломбард зобов’язаний:
 
      
18. вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність;
 
      
19. вести облік своїх операцій, складати та подавати спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (далі - уповноважений орган) фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу;
 
      
20. подавати органам державної податкової служби та іншим державним органам відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів).
 
      
21. 2. Діяльність ломбарду оподатковується відповідно до законів з питань оподаткування.
 
      
22. Стаття 6. Установчі документи ломбарду
 
   Стаття 5. Установчі документи ломбарду
 
23. 1. Крім відомостей, передбачених законодавством, в установчих документах ломбарду повинні зазначатися порядок затвердження внутрішніх положень (правил), що регламентують ломбардну діяльність, порядок створення відокремлених підрозділів ломбарду та їх повноваження і порядок формування та використання резервного та інших фондів ломбарду.
 
-15- Костенко П.І.
Текст статті викласти у такій редакції:
"1. Крім відомостей, передбачених законом, в установчих документах ломбарду повинні, відповідно до цього Закону, зазначатися порядок затвердження внутрішніх положень (правил), що регламентують ломбардну діяльність, порядок створення відокремлених підрозділів ломбарду та їх повноваження, а також порядок формування та використання статутного (складеного) капіталу, резервного та інших фондів ломбарду."
 
Враховано   1. Крім відомостей, передбачених законом, в установчих документах ломбарду відповідно до цього Закону мають зазначатися порядок затвердження внутрішніх положень (правил), що регламентують ломбардну діяльність, порядок створення відокремлених підрозділів ломбарду та їх повноваження, а також порядок формування та використання статутного (складеного) капіталу, резервного та інших фондів ломбарду.
 
24. 2. Документ про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, виданий уповноваженим органом, або його завірена копія повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщені на видному місці у приміщеннях ломбарду та його відокремлених підрозділів.
 
-16- Терещук С.М.
Частину другу статті 6 вилучити, бо вона не стосується установчих документів ломбарду, а є вимогою щодо його внутрішнього порядку.
 
Враховано      
    -17- Кармазін Ю.А.
Оскільки зміст частини 2 статті 6 "2. Для ознайомлення клієнтів ломбарду повинні бути доступні та розміщені на видному місці у приміщеннях ломбарду та його відокремлених підрозділів документ про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, виданий уповноваженим органом, або його завірена копія." не має відношення до установчих документів ломбарду, то вилучити її і ввести нову частину 2 статті 13 такого змісту:
 
Враховано редакційно (ч. 3 статті щодо ліцензування тексту другого читання, запропонованого в остаточній редакції).   
25. Стаття 7. Відокремлені підрозділи ломбарду
 
-18- Клименко О.І.
Перенести статтю за текстом законопроекту у ту його частину, що розташована після положень щодо усіх вимог, які повинен виконати ломбард перед своїм відкриттям
 
Враховано у статті 10 в редаціїї Комітету     
26. 1. Ломбард має право відкривати відокремлені підрозділи лише у разі його відповідності установленим уповноваженим органом вимогам щодо відкриття ломбардом відокремлених підрозділів.
 
-19- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 7 слово "відкривати" замінити словом "створювати".
 
Враховано редакційно у статті 10 в редаціїї Комітету     
27. Стаття 8. Особливі вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду
 
-20- Клименко О.І.
Із назви ст. 8 виключити слово "особливі"
 
Враховано   Стаття 6. Вимоги до статутного (складеного) капіталу ломбарду
 
28. 1. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі, еквівалентній 30 000 євро.
 
-21- Костенко П.І.
Викласти текст статті 8 у такій редакції:
"1. Статутний (складений) капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі двох мільйонів гривень.
2. До моменту набуття ломбардом статусу фінансової установи ломбард повинен мати сплачений грошовими коштами статутний (складений) капітал у розмірі, не меншому, як встановлено частиною першої цієї статті.
4. Ломбард має право збільшувати розмір статутного (складеного) капіталу після виконання усіма засновниками (учасниками) своїх зобов'язань щодо формування попередньо заявленого статутного (складеного) капіталу в повному обсязі.
5. Ломбард не має права зменшувати розмір статутного (складеного) капіталу нижче мінімального рівня, встановленого частиною 1 цієї статті.
 
Враховано   1. Статутний (складений) капітал ломбарду формується виключно грошовими коштами. Мінімальний розмір статутного (складеного) капіталу ломбарду встановлюється у сумі двох мільйонів гривень.
 
29. 2. До моменту набуття ломбардом статусу фінансової установи статутний (складений) капітал ломбарду повинен бути сплачений у повному розмірі, визначеному установчими документами ломбарду.
 
   2. До дня набуття ломбардом статусу фінансової установи ломбард повинен мати сплачений грошовими коштами статутний (складений) капітал у розмірі не менше встановленого частиною першої цієї статті.
 
30. 3. Розрахунок розміру статутного (складеного) капіталу ломбарду здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України на день укладення засновницького договору або затвердження статуту ломбарду.
 
-22- Писаренко В.В.
Доповнити ст. 8 ч. 4 такого змісту:
"При створенні ломбарду або збільшенні зареєстрованого статутного (складеного) капіталу статутний (складений) капітал повинен бути сплачений виключно в грошовій формі".
 
Враховано редакційно   4. Ломбард має право збільшувати розмір статутного (складеного) капіталу після виконання усіма засновниками (учасниками) своїх зобов'язань щодо формування попередньо заявленого статутного (складеного) капіталу в повному обсязі.
5. Ломбард не має права зменшувати розмір статутного (складеного) капіталу нижче мінімального рівня, встановленого частиною першою цієї статті.
Стаття 7. Вимоги до фінансового стану ломбарду
1. Якщо після закінчення першого чи кожного наступного фінансового року власний капітал ломбарду буде менше статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов’язаний оголосити про зменшення свого статутного (складеного) капіталу і зареєструвати відповідні зміни до установчих документів в установленому порядку, якщо засновники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.
2. Якщо власний капітал ломбарду стає менше встановленого цим Законом мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов’язаний протягом наступного звітного кварталу привести свої фінансові показники до вимог, встановлених цим Законом.
3. Якщо статутний (складений) капітал ломбарду за звітний період став менше встановленого частиною першою статті 5 цього Закону мінімального розміру, ломбард зобов’язаний протягом наступного звітного кварталу привести розмір свого статутного (складеного) капіталу у відповідність до вимог, встановлених цим Законом.
4. Загальна сума поточної заборгованості за основним зобов’язанням по виданим кредитам (не враховуючи проценти, штрафи та інші платежі) не може перевищувати 200 відсотків сплаченого статутного (складеного) капіталу.
5. Сума кредитів, наданих ломбардом одному окремо взятому позичальнику за діючими договорами фінансових кредитів, не може перевищувати 10 відсотків сплаченого статутного (складеного) капіталу ломбарду.
6. У разі невиконання ломбардом вимог цієї статті він підлягає виключенню з Державного реєстру фінансових установ відповідно до статті 21 цього Закону.
Стаття 8. Вимоги до ломбарду щодо надання послуг
1. Для надання фінансових та інших послуг ломбард має відповідати таким умовам:
1) керівники ломбарду зобов’язані відповідати кваліфікаційним вимогам згідно з цим Законом;
2) мати у власності принаймні одне нежиле приміщення площею не менше 50 квадратних метрів, розташоване в адміністративно-територіальній одиниці за місцем реєстрації ломбарду як юридичної особи;
3) мати самостійно розроблені внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових кредитів та інших послуг затверджених директором ломбарду;
4) у разі надання послуг за іншими адресами ніж адреса реєстрації ломбарду, створювати відокремлені підрозділи в приміщеннях, що належать на правах власності або користування, площею не менш як шість квадратних метрів, обладнаних для надання фінансових послуг та інших послуг, передбачених цим Законом, із спеціальним місцем для зберігання майна;
5) усі приміщення, в яких надаються фінансові послуги ломбарду, мають бути облаштовані охоронною сигналізацією;
6) мати облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим цим Законом;
7) у разі надання послуг, що мають інші вимоги ніж визначені цією статтею, ломбард повинен також відповідати і таким вимогам;
8) мати всі необхідні дозволи та ліцензії у разі надання послуг, що потребують отримання таких дозволів та ліцензій згідно з законом.
Стаття 9. Кваліфікаційні вимоги до керівників та інших працівників ломбарду
1. Керівниками ломбарду є директор, його заступники та головний бухгалтер, його заступники.
2. Керівниками ломбарду можуть бути дієздатні фізичні особи, які відповідають таким вимогам:
1) мають повну вищу економічну чи юридичну освіту або освіту в галузі управління для директора та його заступників, а також повну вищу економічну або бухгалтерську освіту – для головного бухгалтера та його заступників;
2) мають стаж роботи на ринках фінансових послуг за відповідним фахом не менше трьох років, у тому числі для директора та головного бухгалтера – не менше одного року на керівних посадах;
3) мають бездоганну ділову репутацію, ознакою наявності якої є те, що такі особи не мають судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, не були позбавлені права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, не вчиняли в минулому незаконні дії, що призвели до банкрутства або ліквідації юридичної особи, а також протягом останніх п’яти років не були звільнені на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 1-1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.
Перелік вимог, зазначених у цій частині, є вичерпним.
3. Для інших працівників ломбард самостійно встановлює та затверджує кваліфікаційні вимоги та несе відповідальність за відповідність працівників цим вимогам.
Стаття 10. Відокремлені підрозділи ломбарду
1. Ломбард має право створювати відокремлені підрозділи у вигляді філій ломбарду та ломбардних відділень.
2. Відокремлені підрозділи ломбарду не є юридичними особами, не мають самостійного балансу, не мають відокремленого майна, не ведуть податкового та бухгалтерського обліку, не можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, не можуть вступати від свого імені у трудові відносини, не можуть бути стороною у будь-яких зобов’язаннях, не можуть бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та в третейському суді.
3. Ломбард несе відповідальність за діяльність свого відокремленого підрозділу відповідно до законів України.
4. Ломбард для управління ломбардними відділеннями, що знаходяться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж ломбард, може за рішенням директора ломбарду, в порядку, передбаченому для створення відокремлених підрозділів юридичної особи, на підставі установчих документів ломбарду, створювати філії ломбарду.
5. Ломбардні відділення створюються за рішенням директора ломбарду на підставі установчих документів ломбарду.
6. Ломбардні відділення підпорядковуються ломбарду або філії ломбарду. Основним завданням філії, ломбардного відділення є якісне та своєчасне надання послуг від імені ломбарду та виконання функцій, наданих ломбардом згідно з цим Законом.
7. У разі створення нового відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний не пізніш як за 15 робочих днів до початку діяльності цього відокремленого підрозділу повідомити уповноважений орган для внесення інформації про нове ломбардне відділення до Державного реєстру фінансових установ.
8. Для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ ломбард подає до уповноваженого органу такі документи:
1) повідомлення про створення відокремленого підрозділу для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ (далі – повідомлення), завірене підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
3) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути прошиті та пронумеровані, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
4) засвідчену у встановленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право користування приміщенням для розміщення відокремленого підрозділу за вказаною адресою;
5) інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів), які використовується у відокремленому підрозділі ломбарду, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
6) інформацію про наявність у відокремленого підрозділу ломбарду приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
Зазначений у цій частині перелік документів є вичерпним.
9. Уповноваженому органу забороняється для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ вимагати від ломбардів документи, не передбачені частиною восьмою цієї статті.
10. Повідомлення про створення відокремленого підрозділу та документи, що додаються до цього повідомлення, уповноважений орган приймає за описом, перевіряючи наявність усіх документів за переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті.
11. У разі відсутності будь-яких документів, встановлених частиною восьмою цієї статті, повідомлення про створення відокремленого підрозділу уповноваженим органом не приймається.
12. У разі наявності всіх необхідних документів уповноважений орган приймає у ломбарда повідомлення про створення відокремленого підрозділу та робить при цьому відмітку з підписом відповідальної особи про дату прийняття документів на другому екземплярі опису.
13. Протягом 15 робочих днів з дня прийняття повідомлення про створення відокремленого підрозділу уповноважений орган перевіряє відповідність поданих ломбардом документів вимогам щодо внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. Протягом вказаного строку уповноважений орган зобов’яний або внести інформацію про відокремлений підрозділ до реєстру фінансових установ, або, у разі виявлення недоліків, що унеможливлюють внесення достовірної інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, повернути документи ломбарду для доопрацювання, надавши ломбарду вичерпний перелік таких недоліків.
14. Якщо протягом строку, встановленого частиною тринадцятою цієї статті, уповноважений орган не повідомив ломбард про виявлені недоліки у поданих таким ломбардом документах, уповноважений орган протягом трьох наступних робочих днів зобов’язаний внести інформацію про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ та надати ломбарду відповідну довідку.
15. У разі виявлення недоліків у поданих ломбардом документах уповноважений орган разом з вичерпним переліком виявлених недоліків, що підлягають усуненню, повертає ломбарду документи для доопрацювання.
16. Ломбард протягом 10 робочих днів з дня отримання повернутих відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті документів, усуває недоліки згідно з вичерпним переліком недоліків та вдруге подає до уповноваженого органу виправлені документи для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. У цьому разі документи подаються згідно з переліком, передбаченим частиною восьмою цієї статті, при цьому до них додається копія вичерпного переліку недоліків, відповідно до яких ломбарду було повернуто документи для доопрацювання, а на повідомленні про створення відокремленого підрозділу ставиться відмітка "вдруге".
17. Уповноважений орган приймає у ломбарда документи для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ згідно з вимогами частин восьмої, дев’ятої та десятої цієї статті, з урахуванням вимог частини шістнадцятої цієї статті, та протягом п’яти робочих днів перевіряє подані документи на предмет усунення ломбардом недоліків, у зв’язку з якими ці документи було раніше повернуто ломбарду відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті.
18. У разі усунення ломбардом усіх недоліків, зазначених уповноваженим органом відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті, уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідно до частини шістнадцятої цієї статті документів вносить інформацію про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ та надає про це ломбарду відповідну довідку. Уповноваженому органу забороняється відмовляти у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ на підставі виявлення додаткових недоліків, що не були зазначені раніше у вичерпному переліку відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті.
19. У разі неусунення ломбардом недоліків згідно з вичерпним переліком недоліків, який надавався при повернені документів на доопрацювання відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті, уповноважений орган приймає рішення про відмову ломбарду у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.
20. У разі отримання відповідно до частини дев’ятнадцятої цієї статті відмови уповноваженого органу у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, ломбард не раніше як через тиждень має право повторно подавати відповідно до частини восьмої цієї статті документи для внесення інформації про той самий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.
21. У разі зміни адреси діючого відокремленого підрозділу, ломбард зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомити про це уповноважений орган для внесення змін до Державного реєстру фінансових установ.
22. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ такі документи:
1) заяву довільної форми про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Державного реєстру фінансових установ, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
23. Протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, поданої ломбардом відповідно до частини двадцять п’ятої цієї статті уповноважений орган вносить інформацію про виключення відокремленого підрозділу ломбарду з Державного реєстру фінансових установ.
 
    -23- Костенко П.І.
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Вимоги до фінансового стану ломбарду
1. Якщо після закінчення першого чи кожного наступного фінансового року власний капітал ломбарду виявиться меншим від статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов’язаний оголосити про зменшення свого статутного (складеного) капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Установчих документів в установленому порядку, якщо засновники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.
2. Якщо власний капітал ломбарду стає меншим від встановленого цим законом мінімального розміру статутного (складеного) капіталу, ломбард зобов’язаний привести свої фінансові показники до вимог встановлених цим Законом протягом наступного звітного кварталу.
3. Якщо статутний (складений) капітал ломбарду у звітному періоді стає меншим встановленого частиною першою статті 5 цього Закону мінімального розміру, ломбард зобов’язаний протягом наступного звітного кварталу привести розмір свого статутного (складеного) капіталу у відповідність до вимог, встановлених цим Законом.
4. Загальна сума поточної заборгованості за основним зобов’язанням по виданим кредитам (не враховуючи проценти, штрафи та інші платежі) не може перевищувати 200 відсотків сплаченого статутного (складеного) капіталу.
5. Сума кредитів, наданих ломбардом одному окремо взятому позичальнику за діючими договорами фінансових кредитів, не може перевищувати 10 відсотків сплаченого статутного (складеного) капіталу ломбарду.
6. У разі невиконання ломбардом вимог цієї статті, він підлягає виключенню з Державного реєстру фінансових установ відповідно до статті 21 цього Закону."
 
Враховано    
    -24- Костенко П.І.
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Вимоги до ломбарду щодо надання послуг
1. Для надання фінансових та інших послуг ломбард повинен відповідати таким умовам:
1) керівники ломбарду повинні відповідати кваліфікаційним вимогам згідно цього Закону;
2) мати у власності принаймні одне нежиле приміщення площею не менше 50 квадратних метрів, розташоване в адміністративно-територіальній одиниці за місцем реєстрації ломбарду як юридичної особи;
3) мати самостійно розроблені внутрішні правила або положення, що регламентують надання ломбардом фінансових кредитів та інших послуг затверджених директором ломбарду;
4) у разі надання послуг за іншими адресами ніж адреса реєстрації ломбарду, створювати відокремлені підрозділи в приміщеннях (що належать на правах власності або користування) площею не менше, як шість квадратних метрів, обладнаних для надання фінансових послуг, та інших послуг передбачених цим законом зі спеціальним місцем для зберігання майна;
5) усі приміщення, в яких надаються фінансові послуги ломбарду, повинні бути забезпечені охоронною сигналізацією;
6) мати облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим цим Законом;
7) у разі надання послуг, що мають інші вимоги ніж визначено цією статтею, ломбард повинен також відповідати і таким вимогам;
8) мати всі необхідні дозволи та ліцензії у разі надання послуг які потребують отримання таких дозволів та ліцензій згідно закону."
 
Враховано    
    -25- Костенко П.І.
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Кваліфікаційні вимоги до керівників та інших працівників ломбарду.
1. Керівниками ломбарду є директор, його заступники та головний бухгалтер, його заступники.
2. Керівниками ломбарду можуть бути дієздатні фізичні особи, які відповідають таким вимогам:
1) мають вищу економічну чи юридичну освіти або освіту в галузі управління для директора та його заступників, а також повну вищу економічну або бухгалтерську освіту – для головного бухгалтера та його заступників;
2) мають стаж роботи на ринках фінансових послуг за відповідним фахом не менше трьох років, у тому числі для директора та головного бухгалтера – не менше одного року на керівних посадах;
3) мають бездоганну ділову репутацію, ознакою наявності якої є те, що такі особи не мають судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку, не були позбавлені права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, не вчиняли в минулому незаконні дії, що призвели до банкрутства або ліквідації юридичної особи, а також протягом останніх п’яти років не були звільнені на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 1-1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.
Перелік вимог, зазначених у цій частині, є вичерпним.
3. Для інших працівників ломбард самостійно встановлює та затверджує кваліфікаційні вимоги та несе відповідальність за відповідність працівників цим вимогам.
 
Враховано    
    -26- Костенко П.І.
Статтю 7 законопроекту "Відокремлені підрозділи ломбарду" викласти у такій редакції
1. Ломбард має право створювати відокремлені підрозділи у вигляді філій ломбарду та ломбардних відділень.
2. Відокремлені підрозділи ломбарду не є юридичними особами, не мають самостійного балансу, не мають відокремленого майна, не ведуть податкового та бухгалтерського обліку, не можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, не можуть вступати від свого імені у трудові відносини, не можуть бути стороною у будь-яких зобов’язаннях, не можуть бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та в третейському суді.
3. Ломбард несе відповідальність за діяльність свого відокремленого підрозділу відповідно до законодавства.
4. Ломбард для управління ломбардними відділеннями, що знаходяться в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж ломбард, може за рішенням директора ломбарду, в порядку, передбаченому для створення відокремлених підрозділів юридичної особи, на підставі установчих документів ломбарду, створювати філії ломбарду;
5. Ломбардні відділення створюються за рішенням директора ломбарду на підставі Установчих документів ломбарду.
6. Ломбардні відділення підпорядковуються ломбарду або філії ломбарду. Основним завданням філії, ломбардного відділення є якісне та своєчасне надання послуг від імені ломбарду та виконання функцій, делегованих ломбардом згідно цього Закону.
7. У разі створення нового відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку діяльності цього відокремленого підрозділу повідомити Уповноважений орган для внесення інформації про нове ломбардне відділення до Державного реєстру фінансових установ;
8. Для внесення інформації про новий відокремлений підрозділдо Державного реєстру фінансових установ ломбард подає до Уповноваженого органу документи за наступним вичерпним переліком:
1) повідомлення про створення відокремленого підрозділу для внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ (далі – повідомлення), завірене підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що засвідчує рішення ломбарду про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
3) копію положення про відокремлений підрозділ, затвердженого в установленому порядку, сторінки якого мають бути прошиті та пронумеровані, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
4) засвідчену у встановленому законодавством порядку копію документа, що підтверджує право користування приміщенням для розміщення відокремленого підрозділу за вказаною адресою;
5) інформацію про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі, програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів), які використовується у відокремленому підрозділі ломбарду, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
6) інформацію про наявність у відокремленого підрозділу ломбарду приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації та/або відповідної охорони, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
9. Уповноваженому органу забороняється для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ вимагати від ломбардів інші документи, ніж передбачені частиною 8 цієї статті.
10. Повідомлення про створення відокремленого підрозділу та документи, що додаються до цього повідомлення, уповноважений орган приймає за описом, перевіряючи наявність усіх документів за переліком, передбаченим частиною 8 цієї статті.
11. У разі відсутності будь-яких документів, перелічених у частині 8 цієї статті, повідомлення про створення відокремленого підрозділу Уповноваженим органом не приймається.
12. У разі наявності всіх необхідних документів Уповноважений орган приймає у ломбарда повідомлення про створення відокремленого підрозділу та робить при цьому відмітку з підписом відповідальної особи про дату прийняття документів на другому екземплярі опису.
13. Протягом 15 робочих днів з моменту прийняття повідомлення про створення відокремленого підрозділу Уповноважений орган перевіряє відповідність поданих ломбардом документів вимогам щодо внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. Протягом вказаного строку Уповноважений орган зобов’яний або внести інформацію про відокремлений підрозділ до реєстру фінансових установ або, у разі виявлення недоліків, що унеможливлюють внесення достовірної інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, повернути документи ломбарду для доопрацювання, надавши ломбарду вичерпний перелік таких недоліків.
14. Якщо протягом строку, вказаного у частині 13 цієї статті, Уповноважений орган не повідомив ломбард про виявлені недоліки у поданих таким ломбардом документах, то Уповноважений орган протягом трьох наступних після спливу вказаного строку робочих днів зобов’язаний внести інформацію про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ та надати ломбарду відповідну довідку.
15. У разі виявлення недоліків в поданих ломбардом документах Уповноважений орган разом з вичерпним переліком виявлених недоліків, що підлягають усуненню, повертає ломбарду документи для доопрацювання.
16. Ломбард протягом 10 робочих днів з дня отримання повернутих відповідно до частини 15 цієї статті документів, усуває недоліки згідно вичерпного переліку недоліків та вдруге подає до Уповноваженого органу виправлені документи для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ. У цьому випадку документи подаються згідно переліку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, при цьому до них додається копія вичерпного переліку недоліків, відповідно до яких ломбарду було повернуто документи для доопрацювання, а на повідомленні про створення відокремленого підрозділу ставиться відмітка "вдруге".
17. Уповноважений орган приймає у ломбарда документи для внесення інформації про новий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ згідно вимог частин 8, 9 та 10 цієї статті, з урахуванням вимог частини шістнадцятої цієї статті, та протягом п’яти робочих днів перевіряє подані документи на предмет усунення ломбардом недоліків, за якими ці документи було раніше повернуто ломбарду відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті.
18. У разі усунення ломбардом усіх недоліків, що були вказані Уповноваженим органом відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті, Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідно до частини шістнадцятої цієї статті документів вносить інформацію про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ та надає про це ломбарду відповідну довідку. Уповноваженому органу забороняється відмовляти у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ на підставі виявлення додаткових недоліків, що не були вказані раніше у вичерпному переліку відповідно до частини 15 цієї статті.
19. У разі неусунення ломбардом недоліків із вичерпного переліку недоліків, якій надавався при повернені документів на доопрацювання відповідно до частини 15 цієї статті, Уповноважений орган приймає рішення про відмову ломбарду у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.
20. У разі отримання відповідно до частини 19 цієї статті відмови Уповноваженого органу у внесенні інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, ломбард не раніше, як через тиждень, має право повторно подавати відповідно до частини 8 цієї статті документи для внесення інформації про той самий відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.
21. У разі зміни адреси діючого відокремленого підрозділу, ломбард зобов’язаний протягом 10 робочих днів повідомити про це Уповноважений орган для внесення змін до Державного реєстру фінансових установ.
22. У разі ліквідації відокремленого підрозділу ломбард зобов’язаний повідомити про це Уповноважений орган протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його ліквідацію, подавши для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ такі документи:
1) заяву довільної форми про виключення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду з Державного реєстру фінансових установ, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду;
2) копію документа, що підтверджує рішення ломбарду про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом директора ломбарду та печаткою ломбарду.
23. Протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви, поданої ломбардом відповідно до частини двадцять п’ятої цієї статті Уповноважений орган вносить інформацію про виключення відокремленого підрозділу ломбарду з Державного реєстру фінансових установ."
 
Враховано    
31. Стаття 9. Фонди та резерви ломбарду
 
-27- Клименко О.І.
Перенести статтю 9 у ту частину законопроекту, що стосується фінансових аспектів діяльності ломбардів
 
Враховано (стаття 16 тексту другого читання)     
32. 1. Ломбард створює резервний фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 процентів статутного (складеного) капіталу.
 
      
33. 2. Ломбард може створювати інші фонди та резерви відповідно до законодавства або установчих документів.
 
      
34. Стаття 10. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів
 
-28- Костенко П.І.
Викласти статтю 10 у такій редакції:"Стаття 10. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів та інших послуг."
1. Надання послуг ломбардом може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.
2. Надання ломбардом фінансових кредитів відбувається на підставі договорів фінансового кредиту і застави, укладених у письмовій формі."
3. Ломбард надає фінансові кредити у національній валюті України у готівковій або безготівковій формі.
 
Враховано   Стаття 11. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів та інших послуг
 
35. 1. Ломбард надає фінансові кредити фізичним особам під заклад за рахунок власних та/або залучених від юридичних осіб та/або фізичних осіб - учасників ломбарду коштів.
 
      
36. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договорів фінансового кредиту і застави.
 
   1. Надання послуг ломбардом може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.
 
37. Фінансовий кредит та застава можуть бути оформлені у письмовій формі у вигляді змішаного договору, який за змістом повинен відповідати вимогам, встановленим статтями 11 і 12 цього Закону.
 
   2. Надання ломбардом фінансових кредитів здійснюється на підставі договорів фінансового кредиту і застави, укладених у письмовій формі.
 
38. 2. Ломбард надає фінансові кредити у гривнях у готівковій або безготівковій формі.
 
-29- Дубіль В.О.
1. Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
"2. Ломбард надає фінансові кредити виключно у національній валюті України у готівковій або безготівковій формі".
 
Враховано редакційно   3. Ломбард надає фінансові кредити у національній валюті України у готівковій або безготівковій формі.
 
    -30- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції:
"2. Ломбард надає грошові кредити виключно у гривнях у готівковій або безготівковій формі."
 
Враховано по суті   
39. 3. Ломбард не може залучати вклади (депозити).
 
-31- Костенко П.І.
(продовження поправки № 28)
Викласти статтю 10 у такій редакції:
"4. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються згідно договору фінансового кредиту.
5. Предметом застави не можуть бути вибухонебезпечні, отруйні, їдкі, радіоактивні речовини та інші речі, що вилучені з цивільного обороту.
6. Ломбард набуває право звернення стягнення на заставлене майно згідно з законами та умовами договору застави.
7. Порядок звернення стягнення на заставлене майно визначається законом та умовами договору застави. У разі, коли суми, вирученої від продажу заставленого майна, недостатньо для повного задоволення вимог ломбарду, він не має права звертати стягнення на інше майно боржника.
8. У разі реалізації заставленого майна шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною заставленого майна є сума його оцінки, зазначена у договорі застави.
9. У разі продажу предмету застави на аукціоні (публічних торгах), ломбард зобов’язаний не пізніш ніж за десять днів до його проведення в письмовій формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів) за адресою, що була вказана клієнтом ломбарду у договорі застави.
10. Ломбард у своїй діяльності зобов’язаний дотримуватись законодавства про захист прав споживачів.
11. Супутніми послугами ломбарду є:
- зберігання майна;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави, під який ломбардом було надано фінансовий кредит та/або майна, що знаходиться в ломбарді на зберіганні на підставі агентського договору зі страховою компанією;
- обмін валют на підставі агентських угод в установленому законодавством порядку;
- продаж майна, що було предметом застави в ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення.
- продаж за дорученням клієнта ломбарду заставленого до ломбарду майна та посередництво у продажу такого майна;
- передпродажна підготовка, ремонт, переробка майна, яке було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення;
12. Продаж майна, що було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення, в тому числі, ювелірних виробів, брухту дорогоцінних металів, банківських металів провадиться ломбардом на власний розсуд, виходячи з економічної доцільності та відповідно до умов договору.
13. Зберігання ломбардом майна здійснюється на підставі договору зберігання (іменної квитанції).
14. Плата за зберігання майна встановлюється ломбардом.
15. Договором зберігання може бути передбачено безоплатне зберігання майна.
 
Враховано   4. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються згідно з договором фінансового кредиту.
 
40. 4. Проценти за фінансовим кредитом сплачуються за фактичний строк користування фінансовим кредитом при поверненні кредиту (основної суми боргу).
 
   5. Предметом застави не можуть бути вибухонебезпечні, отруйні, їдкі, радіоактивні речовини та інші речі, вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні.
 
41. Фактичним строком користування фінансовим кредитом є період з дати отримання коштів позичальником до дати повернення кредиту та сплати процентів за ним або звернення ломбардом стягнення на предмет закладу.
 
   6. Ломбард набуває право звернення стягнення на заставлене майно згідно з законами та умовами договору застави.
 
42. 5. Розмір фінансового кредиту, що надається ломбардом, не повинен перевищувати суму оцінки предмета закладу.
 
   7. Порядок звернення стягнення на заставлене майно визначається законом та умовами договору застави. У разі якщо суми, вирученої від продажу заставленого майна, недостатньо для повного задоволення вимог ломбарду, він не має права звертати стягнення на інше майно боржника.
 
43. Закладом забезпечуються зобов’язання позичальника за договором фінансового кредиту у повному обсязі.
 
   8. У разі реалізації заставленого майна шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною заставленого майна є сума його оцінки, зазначена в договорі застави.
 
44. 6. Предмет закладу зберігається ломбардом.
 
   9. У разі продажу предмета застави на аукціоні (публічних торгах), ломбард зобов’язаний не пізніш як за десять днів до його проведення в письмовій формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів) за адресою, що була вказана клієнтом ломбарду у договорі застави.
 
45. Ломбард зобов’язаний:
 
   10. Ломбард у своїй діяльності зобов’язаний дотримуватися законодавства про захист прав споживачів.
 
46. забезпечувати схоронність предмета закладу;
 
   11. Супутніми послугами ломбарду є:
 
47. страхувати предмет закладу в обсязі його вартості за рахунок та в інтересах заставодавця, якщо інше не передбачено договором;
 
   зберігання майна;
 
48. сплачувати податки та збори, пов’язані з володінням предметом закладу, за рахунок заставодавця;
 
      
49. належним чином утримувати предмет закладу, нести відповідальність за нього у разі, коли немає доказів, що втрата, пошкодження або загибель предмета закладу сталися внаслідок непереборної сили;
 
   надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави, під який ломбардом було надано фінансовий кредит та/або майна, що знаходиться в ломбарді на зберіганні на підставі агентського договору зі страховою компанією;
 
50. негайно повідомляти заставодавця про виникнення загрози загибелі чи пошкодження предмета закладу;
 
   обмін валют на підставі агентських угод в установленому законодавством порядку;
 
51. у разі небезпеки втрати, нестачі або пошкодження предмета закладу змінити спосіб, місце та інші умови його зберігання, не чекаючи відповіді заставодавця;
 
   продаж майна, що було предметом застави в ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення;
 
52. негайно повернути предмет закладу після виконання заставодавцем або третьою особою забезпеченого закладом зобов’язання.
 
   продаж за дорученням клієнта ломбарду заставленого у ломбарді майна та посередництво у продажу такого майна;
 
53. 7. Ломбард набуває право звернення стягнення на предмет закладу в разі, коли на момент закінчення строку договору фінансового кредиту зобов’язання позичальника за договором не виконані в повному обсязі.
 
   передпродажна підготовка, ремонт, переробка майна, яке було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення.
 
54. З набуттям ломбардом права звернення стягнення на предмет закладу зобов’язання позичальника за договором фінансового кредиту вважаються припиненими (погашеними) у повному обсязі.
 
   12. Продаж майна, що було предметом застави у ломбарді, та на яке ломбардом було звернено стягнення, у тому числі ювелірних виробів, брухту дорогоцінних металів, банківських металів провадиться ломбардом самостійно, виходячи з економічної доцільності та відповідно до умов договору.
 
55. 8. Ломбард має право в порядку, встановленому Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", звернути стягнення на предмет закладу шляхом набуття права власності на нього або продажу заставленого майна третій особі, зокрема з аукціону (публічних торгів).
 
   13. Зберігання ломбардом майна здійснюється на підставі договору зберігання (іменної квитанції).
 
56. Під час реалізації предмета закладу шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною предмета закладу є сума його оцінки, зазначена у договорі застави.
 
   14. Плата за зберігання майна встановлюється ломбардом.
 
57. Позичальник зберігає право в будь-який час до моменту реалізації предмета закладу припинити звернення стягнення на предмет закладу шляхом виконання забезпеченого закладом зобов’язання.
 
-32- Клименко О.І.
Абзац п’ятий частини 6 статті 10 виключити.
 
Враховано редакційно   15. Договором зберігання може бути передбачено безоплатне зберігання майна.
 
    -33- Дубіль В.О.
Доповнити частину восьму статті 10 абцазом другим наступного змісту:
"В разі продажу предмету закладу на аукціоні (публічних торгах), ломбард зобов’язаний не пізніш ніж за десять днів до його проведення в письмовій формі повідомити заставодавця про дату, час та місце проведення аукціону (публічних торгів)"
 
Враховано у ч. 9 ст. 11 редакції, запропонованої Комітетом   
    -34- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 8 статті 10 викласти в такій редакції:
"8. Ломбард, в порядку, встановленому Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", звертає стягнення на предмет закладу шляхом продажу заставленого майна з аукціону"
 
Враховано редакційно , запропонований вид звернення стягнення є лише одним із способом звернення   
    -35- Кирильчук Є.І.
Доповнити проект Закону наступним переліком речей, які не можуть бути предметом закладу за кредитним договором ломбарду та не можуть прийматися ним на зберігання:
1. Пожежонебезпечні, вибухові, отруйні та їдкі речовини, а також речі з високим радіаційним випромінюванням.
2. Товари, які можуть представляти небезпеку з погляду санітарно-гігієнічних та бактеріологічних вимог.
3. Товари, які вилучені з цивільного обороту або роздрібний продаж яких заборонений чинним законодавством.
4. Парфюмерно–косметичні товари та товари побутової хімії.
5. Лікарські засоби і вироби медичного призначення.
6. Державні нагороди України, СРСР та інших держав.
7. Бойова зброя.
8. Армійське спорядження, формене обмундирування і інші товари військового асортименту.
9. Будь-які продовольчі товари, алкогольні та табачні вироби.
10. Товари, що мають підозру на придбання незаконним шляхом.
11. Рухоме майно у осіб молодше 18 років.
 
Враховано редакційно у ч. 5 ст. 11 редакції, запропонованої Комітетом   
    -36- Кармазін Ю.А.
У статтях 10 і 11 і далі по тексту, замінити термін "договір фінансового кредиту" на "кредитний договір", а "фінансовий кредит" на "грошовий кредит", оскільки згідно статті 1054 ЦК України фінансова установа (кредитодавець) укладає кредитний договір, за яким вона зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
 
Відхилено , оскільки спеціальний для діяльності ломбардів Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" застосовує саме термін "фінансовий кредит"   
58. Стаття 11. Договір фінансового кредиту
 
-37- Єдін О.Й.
Статтю 11 "Договір фінансового кредиту" законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття. Договір фінансового кредиту
1. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору фінансового кредиту, який укладається у письмовій формі.
Договір фінансового кредиту повинен містити такі істотні умови:
1) найменування, дату та місце укладення договору;
2) найменування, місцезнаходження ломбарду, а також його відокремленого підрозділу, в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;
3) інформація про клієнта ломбарду:
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, - для фізичної особи;
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;
4) умови надання та суму фінансового кредиту;
5) процентну ставку за користування фінансовим кредитом;
6) строк на який надається фінансовий кредит;
7) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов’язання за договором фінансового кредиту;
8) терміни виконання сторонами зобов’язань;
9) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання договору фінансового кредиту, штрафи та пені;
10) права та обов’язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов’язання за договором;
11) відповідальність сторін;
12) строк дії договору;
13) порядок розв’язання спорів між сторонами.
3. Договір може містити інші умови, погоджені сторонами."
 
Враховано   Стаття 12. Договір фінансового кредиту
 
59. 1. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору фінансового кредиту, який укладається у письмовій формі.
 
   1. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору фінансового кредиту, укладеного у письмовій формі.
 
60. Договір фінансового кредиту повинен містити такі істотні умови:
 
   2. Договір фінансового кредиту повинен містити такі істотні умови:
 
61. 1) найменування, дату та місце укладення договору;
 
   1) найменування, дату та місце укладення договору;
 
62. 2) найменування, місцезнаходження, реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;
 
   2) найменування, місцезнаходження ломбарду, а також його відокремленого підрозділу, в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;
 
63. 3) реквізити документа, виданого уповноваженим органом, про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, а у разі укладення договору через відокремлений підрозділ ломбарду - також про такий відокремлений підрозділ;
 
   3) інформація про клієнта ломбарду:
 
64. 4) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує фізичну особу, яка одержує фінансовий кредит, та її ідентифікаційний номер;
 
   прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, - для фізичної особи;
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;
 
65. 5) умови надання та суму фінансового кредиту;
 
   4) умови надання та сума фінансового кредиту;
 
66. 6) проценти за користування фінансовим кредитом;
 
   5) процентна ставка за користування фінансовим кредитом;
 
67. 7) строк, на який надається фінансовий кредит;
 
   6) строк, на який надається фінансовий кредит;
 
68. 8) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов’язання за договором фінансового кредиту;
 
   7) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов’язання за договором фінансового кредиту;
 
69. 9) терміни виконання сторонами зобов’язань;
 
   8) терміни виконання сторонами зобов’язань;
 
70. 10) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання договору фінансового кредиту;
 
   9) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання договору фінансового кредиту, штрафи та пені;
 
71. 11) права та обов’язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов’язання за договором;
 
   10) права та обов’язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов’язання за договором;
 
72. 12) відповідальність сторін;
 
   11) відповідальність сторін;
 
73. 13) строк дії договору;
 
   12) строк дії договору;
 
74. 14) порядок розв’язання спорів між сторонами.
 
   13) порядок розв’язання спорів між сторонами.
 
75. 2. Продовження строку договору фінансового кредиту може здійснюватися за умови повної сплати процентів, визначених таким договором, якщо інше не передбачено договором.
 
-38- Писаренко В.В.
У п.2 ч.1 ст.11 виключити слово "реквізити".
 
Враховано редакційно   3. Договір фінансового кредиту може містити інші умови, погоджені сторонами.
 
    -39- Писаренко В.В.
У п. 3 ч. 1 ст. 11 слово "реквізити" замінити словами "назва, дата видачі та номер".
 
Враховано редакційно    
    -40- Семинога А.І.
Текст статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:
„Стаття 11. Договір кредиту
1. Ломбард надає фінансові кредити на підставі договору кредиту, який укладається у письмовій формі.
Договір кредиту повинен містити такі істотні умови:
1) найменування, дату та місце укладення договору;
2) найменування, місцезнаходження, реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу в разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;
3) реквізити документа, виданого уповноваженим органом, про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, а у разі укладення договору через відокремлений підрозділ ломбарду – також про такий відокремлений підрозділ;
4) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує фізичну особу, яка одержує фінансовий кредит, та її ідентифікаційний номер;
5) умови надання та суму фінансового кредиту;
6) проценти за користування фінансовим кредитом;
7) строк, на який надається фінансовий кредит;
8) посилання на договір застави, згідно з яким забезпечується зобов’язання за договором кредиту;
9) терміни виконання сторонами зобов’язань;
10) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання договору кредиту;
11) права та обов’язки сторін, зокрема право позичальника достроково виконати свої зобов’язання за договором;
12) відповідальність сторін;
13) строк дії договору;
14) порядок розв’язання спорів між сторонами.
2. Продовження строку договору кредиту може здійснюватися за умови повної сплати процентів, визначених таким договором, якщо інше не передбачено договором.";
 
Враховано редакційно    
76. Стаття 12. Договір застави
 
-41- Єдін О.Й.
Статтю 12 "Договір застави" законопроекту викласти у такій редакції:
"Стаття. Договір застави
1. Зобов’язання позичальника за договором фінансового кредиту забезпечуються заставою майна відповідно до договору застави, який укладається у письмовій формі.
2. Договір застави оформлюється відповідно до вимог законів України.
3. Оціночна вартість заставленого майна встановлюється за домовленістю сторін. У разі втрати заставленого майна, переданого у володіння ломбарду, ломбард відшкодовує заставодавцю збитки у розмірі оціночної вартості, зазначеної в договорі застави.
 
Враховано   Стаття 13. Договір застави
 
77. 1. Зобов’язання позичальника за договором фінансового кредиту забезпечуються закладом відповідно до договору застави. Договір застави укладається у письмовій формі та повинен містити такі істотні умови:
 
   1. Зобов’язання позичальника за договором фінансового кредиту забезпечуються заставою майна відповідно до договору застави, укладеного у письмовій формі.
 
78. 1) найменування, дату та місце укладення договору;
 
   2. Договір застави оформлюється відповідно до вимог законів України.
 
79. 2) найменування, місцезнаходження та реквізити ломбарду, а також його відокремленого підрозділу у разі укладення договору через такий відокремлений підрозділ;
 
-42- Писаренко В.В.
У п.2 ч.1 ст.12 виключити слова "та реквізити".
 
Враховано по суті в редакції Комітету  3. Оціночна вартість заставленого майна встановлюється за домовленістю сторін. У разі втрати заставленого майна, переданого у володіння ломбарду, ломбард відшкодовує заставодавцю збитки у розмірі оціночної вартості, зазначеної в договорі застави.
 
80. 3) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує фізичну особу, яка укладає договір, та її ідентифікаційний номер;
 
      
81. 4) суть, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого закладом;
 
      
82. 5) опис та суму оцінки предмета закладу;
 
      
83. 6) розмір плати за зберігання або умову про безоплатність зберігання предмета закладу;
 
      
84. 7) порядок внесення змін, підстави для продовження, припинення дії та розірвання договору;
 
      
85. 8) інформацію про згоду або незгоду заставодавця на страхування ломбардом предмета закладу за рахунок та в інтересах заставодавця;
 
      
86. 9) інформацію про згоду або незгоду заставодавця на користування ломбардом предметом закладу;
 
-43- Дубіль В.О.
Пункт дев’ятий частини першої статті 12 виключити.
 
Враховано редакційно в остаточній редакції Комітету     
87. 10) права та обов’язки сторін;
 
      
88. 11) відповідальність сторін;
 
      
89. 12) термін повернення предмета закладу заставодавцю;
 
      
90. 13) строк дії договору;
 
      
91. 14) порядок розв’язання спорів між сторонами.
 
-44- Кармазін Ю.А.
У зв’язку з тим, що у статті 12 "Договір застави" використовується саме термін "застава", що дає можливість використання норм Закону "Про заставу", у тому числі і щодо проведення аукціону, у назві та тексті проекту статті термін "договір закладу" замінити на "договір застави" і провести відповідні зміни терміну "заклад" на термін "застава".
 
Враховано      
    -45- Круць М.Ф.
Семинога А.І.
Оскільки відповідно до статті 1 законопроекту ломбард надає кредити під заклад, у назві та тексті статті 12 слова "договір застави" замінити словами "договір закладу"
 
Відхилено у зв’язку із зміною статті 1, а також у зв’язку із тим, що термін "застава" є більш широким та більш врегульованим законодавством (Закон України "Про заставу", Цивільний кодекс тощо), ніж термін "заклад"   
92. Стаття 13. Діяльність ломбарду із зберігання речей
 
-46- Єдін О.Й.
Викласти статтю 13 у такій редакції:
"Договір зберігання (Іменна квитанція)"
1. Ломбард надає послуги зберігання майна на підставі договору зберігання чи іменної квитанції, які повинні містити:
 
Враховано   Стаття 14. Договір зберігання (іменна квитанція)
 
93. 1. Ломбард провадить діяльність із зберігання рухомих речей фізичних осіб, у тому числі предмета закладу, яким забезпечено зобов’язання за договором фінансового кредиту.
 
-47- Кармазін Ю.А.
Ввести нову частину 2 статті 13 такого змісту:
"2. Для ознайомлення клієнтів ломбарду повинні бути доступні та розміщені на видному місці у приміщеннях ломбарду та його відокремлених підрозділів документ про внесення до Державного реєстру фінансових установ запису про ломбард, виданий уповноваженим органом, або його завірена копія.", змінивши подальшу нумерацію частин статті 13.
 
Враховано редакційно (ч.3 ст.17 тексту, другого читання, запропонованого в остаточній редакції).  1. Ломбард надає послуги із зберігання майна на підставі договору зберігання (іменної квитанції), де зазначається:
1) повне найменування та місцезнаходження ломбарду, а у разі прийняття майна на зберігання відокремленим підрозділом ломбарду – також повне найменування та місцезнаходження цього підрозділу;
 
94. 2. Зберігання ломбардом предмета закладу, яким забезпечено зобов’язання за договором фінансового кредиту, здійснюється на підставі договору застави. Зберігання ломбардом інших речей здійснюється на підставі договору зберігання, що оформлюється шляхом видачі ломбардом поклажодавцю іменної квитанції.
 
-48- Єдін О.Й.
(продовження поправки № 46)
Викласти статтю 13 у такій редакції:
2) інформація про клієнта ломбарду:
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, - для фізичної особи;
прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;
3) опис майна, прийнятого на зберігання;
4) Оцінна вартість майна прийнятого на зберігання встановлюється за домовленістю сторін та в розмірі якої ломбард відшкодовує клієнту ломбарду його збитки у разі втрати (нестачі) такого майна;
5) дату прийняття майна на зберігання та строк його зберігання;
6) плату за зберігання майна та строки внесення
7) умови страхування майна, переданого на зберігання"
 
Враховано      
95. Іменна квитанція повинна містити:
 
   2) інформація про клієнта ломбарду:
 
96. 1) повне найменування та місцезнаходження ломбарду, а у разі прийняття речі на зберігання відокремленим підрозділом ломбарду - також повне найменування та місцезнаходження цього підрозділу;
 
   прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера, - для фізичної особи;
 
97. 2) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу поклажодавця;
 
   прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, дані паспорта (серія, номер, ким і коли виданий) або іншого документа, що посвідчує особу, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності) – для фізичної особи – підприємця;
 
98. 3) опис та сума оцінки речі, прийнятої на зберігання;
 
   3) опис майна, прийнятого на зберігання;
 
99. 4) дату прийняття речі на зберігання та строк її зберігання;
 
   4) оціночна вартість майна, прийнятого на зберігання, яка встановлюється за домовленістю сторін та в розмірі якої ломбард відшкодовує клієнту ломбарду його збитки у разі втрати (нестачі) такого майна;
 
100. 5) плату за зберігання речі та строки її внесення.
 
   5) дата прийняття майна на зберігання та строк його зберігання;
 
101. 3. Плата за зберігання речі ломбардом встановлюється у процентах на рік суми оцінки прийнятої на зберігання речі.
 
   6) плата за зберігання майна та строки її внесення;
7) умови страхування майна, переданого на зберігання;
 
102. Витрати ломбарду на зберігання речі включаються до плати за її зберігання.
 
-49- Дубіль В.О.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
"3. Плата за зберігання речі ломбардом встановлюється в розмірі, що не може перевищувати фактичних витрат ломбарду, понесених ним при зберіганні закладеного майна.
 
Враховано редакційно      
103. Засновницьким договором (статутом) ломбарду або договором застави може бути передбачено безоплатне зберігання предмета закладу, яким забезпечено зобов’язання за договором фінансового кредиту.
 
-50- Єдін О.Й.
(продовження поправки № 46)
Викласти статтю 13 у такій редакції:
8) у випадку зберігання майна, що є предметом застави також і порядок припинення дії договору зберігання майна, яке є забезпеченням зобов’язань за договором застави, у разі звернення стягнення на це майно при простроченні клієнтом ломбарду своїх зобов’язань за договором фінансового кредиту.
2. Договір може містити інші умови, погоджені сторонами".
 
Враховано   8) у разі зберігання майна, що є предметом застави, також і порядок припинення дії договору зберігання майна, яке є забезпеченням зобов’язань за договором застави, у разі звернення стягнення на це майно при простроченні клієнтом ломбарду своїх зобов’язань за договором фінансового кредиту;
 
104. 4. Ломбард страхує на користь поклажодавця за свій рахунок речі, прийняті на зберігання за договором зберігання, від ризиків втрати, випадкового знищення, випадкового пошкодження та псування на весь період зберігання таких речей.
 
   2. Договір може містити інші умови, погоджені сторонами.
 
105. 5. У разі коли поклажодавець не забрав річ з ломбарду після закінчення трьох місяців від дня завершення строку дії договору зберігання, ломбард має право на власний розсуд обрати один із таких способів продажу речі:
 
      
106. 1) продаж речі шляхом укладення договору купівлі-продажу з будь-якою іншою особою-покупцем за ціною, не нижчою ціни, визначеної під час прийняття речі на зберігання;
 
      
107. 2) продаж речі шляхом передачі її для реалізації спеціалізованим організаціям на аукціоні (публічних торгах). При цьому початковою ціною речі є сума її оцінки, визначена під час прийняття речі на зберігання.
 
      
108. Договір купівлі-продажу речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду, укладається ломбардом від імені поклажодавця і є правовою підставою для набуття покупцем права власності на відповідне рухоме майно.
 
      
109. 6. Ломбард розподіляє доходи від продажу речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду, в такій послідовності:
 
-51- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 13 викласти в такій редакції:
"5. У разі коли поклажодавець не забрав річ з ломбарду після закінчення трьох місяців від дня завершення строку дії договору зберігання, ломбард має право на власний розсуд продаж речі шляхом передачі її для реалізації спеціалізованим організаціям на аукціоні. При цьому початковою ціною речі є сума її оцінки, визначена під час прийняття речі на зберігання."
 
Відхилено , оскільки положення цієї пропозиції вже прямо передбачені Цивільним кодексом України (ст. 968), тому немає потреби дублювати їх у цьому Законі     
110. 1) покриття витрат з організації продажу речі;
 
      
111. 2) плата за зберігання речі за весь фактичний час її зберігання в ломбарді;
 
      
112. 3) повернення залишку виторгу від продажу речі поклажодавцю.
 
      
113. Ломбард протягом десяти днів із дня продажу речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду, зобов’язаний подати йому письмовий звіт про результати продажу.
 
-52- Дубіль В.О.
Доповнити частину шосту статті 13 пунктом третім наступного змісту:
"3) плата за передпродажну підготовку предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення шляхом його реалізації".
 
Враховано редакційно      
114. Стаття 14. Супутня діяльність ломбарду
 
      
115. 1. Супутня діяльність ломбарду - це діяльність, пов’язана з видачею ломбардом фінансових кредитів.
 
      
116. Супутньою діяльністю є:
 
      
117. агентська діяльність із страхування предмета закладу, яким забезпечено зобов’язання за договором фінансового кредиту;
 
      
118. продаж предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення;
 
      
119. передпродажна підготовка предмета закладу, на який ломбардом звернено стягнення шляхом набуття права власності.
 
-53- Круць М.Ф.
У зв’язку з тим, що змістом основної діяльності ломбарду є видача фінансових кредитів під заклад, абзац 1 частини першої статті 14 законопроекту необхідно доповнити словами "під заклад";
 
Відхилено у зв’язку із зміною статті 1, а також у зв’язку із тим, що термін "застава" є більш широким та більш врегульованим законодавством (Закон України "Про заставу" тощо), ніж термін "заклад"     
    -54- Кармазін Ю.А.
Додати новий абзац частини 1 статті 14 такого змісту:
"оцінка майна, яке є предметом закладу або передається на зберігання;".
 
Враховано редакційно    
    -55- Семинога А.І.
Текст статті 14 законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
„оцінка майна, яке є предметом закладу або передається на зберігання;
продаж переданих на зберігання речей у разі, якщо поклажедавець не зібрав її у строк, визначений згідно з част.5 ст.13 цього Закону".
 
Враховано редакційно    
120. Стаття 15. Правила ломбардної діяльності
 
-56- Єдін О.Й.
Статтю 15 законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття. Правила ломбардної діяльності
1. Ломбард розробляє правила ломбардної діяльності та провадить діяльність відповідно до цих правил, які повинні містити:
1) граничні суми та строки фінансових кредитів, що надаються ломбардом;
2) граничні розміри ставок за фінансовими кредитами, що надаються ломбардом;
3) граничні розміри плати за зберігання ломбардом майна;
4) права, обов’язки та відповідальність ломбарду та позичальників і поклажодавців.
2. Правила ломбардної діяльності можуть містити також інші умови відповідно до цього Закону.
3. Правила ломбардної діяльності затверджуються директором ломбарду.
4. Правила ломбардної діяльності мають бути доступними для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщені на видному місці у приміщенні ломбарду та його ломбардних відділень.
 
Враховано   Стаття 15. Правила ломбардної діяльності
 
121. 1. Перелік обов’язкових внутрішніх положень (правил), що регламентують ломбардну діяльність, та вимоги до них встановлюються уповноваженим органом.
 
   1. Ломбард розробляє правила ломбардної діяльності та провадить діяльність відповідно до цих правил, які повинні містити:
 
122. 2. Ломбард провадить діяльність відповідно до правил ломбардної діяльності, які повинні містити:
 
      
123. 1) граничні суми та строки фінансових кредитів, що надаються ломбардом;
 
   1) граничні суми та строки фінансових кредитів, що надаються ломбардом;
 
124. 2) граничні розміри процентних ставок за фінансовими кредитами, що надаються ломбардом;
 
   2) граничні розміри процентних ставок за фінансовими кредитами, що надаються ломбардом;
 
125. 3) граничні розміри плати за зберігання ломбардом майна;
 
   3) граничні розміри плати за зберігання ломбардом майна;
 
126. 4) права, обов’язки та відповідальність ломбарду та позичальників і поклажодавців (далі - клієнти ломбарду);
 
   4) права, обов’язки та відповідальність ломбарду та позичальників і поклажодавців.
 
127. 5) порядок створення та використання резервного фонду, страхового резерву та інших фондів ломбардів, зокрема розміри відрахувань до них.
 
      
128. Правила ломбардної діяльності можуть містити також інші умови.
 
   2. Правила ломбардної діяльності можуть містити також інші умови відповідно до цього Закону.
 
129. 3. Правила ломбардної діяльності затверджуються:
 
   3. Правила ломбардної діяльності затверджуються директором ломбарду.
 
130. для ломбарду, утвореного у формі повного товариства, - зборами учасників;
 
      
131. для ломбарду, утвореного у формі державного чи комунального підприємства, - органом, до сфери управління якого належить ломбард.
 
      
132. 4. Правила ломбардної діяльності повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщені на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів.
 
-57- Клименко О.І.
Перенести статтю 9 у ту частину законопроекту, що стосується фінансових аспектів діяльності ломбардів
 
Враховано редакційно   4. Правила ломбардної діяльності мають бути доступними для ознайомлення клієнтів ломбарду і розміщені на видному місці у приміщенні ломбарду та його ломбардних відділеннях.
Стаття 16. Фонди та резерви ломбарду
1. Ломбард створює резервний фонд з метою покриття можливих збитків, пов’язаних з наданням ломбардом фінансових послуг.
Резервний фонд створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків розміру мінімального статутного (складеного) капіталу, передбаченого цим Законом.
Резервний фонд створюється шляхом щорічного відрахування у розмірі не менше п’яти відсотків чистого прибутку ломбарду.
Розміщення резервного фонду відбувається за рішенням директора ломбарду.
2. Ломбард формує резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за фінансовими кредитами та іншими видами заборгованості з метою підвищення надійності та стабільності ломбарду, як фінансової установи, та збереження реальної вартості фінансових активів і захисту інтересів клієнтів ломбарду.
3. Ломбард може створювати інші фонди та резерви відповідно до законодавства або установчих документів.
Стаття 17. Облік, звітність та оподаткування діяльності ломбарду
1. Ломбард зобов’язаний:
вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність;
вести облік своїх операцій, складати та подавати уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу;
подавати органам державної податкової служби та іншим державним органам відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів) у порядку, визначеному законами України.
2. Діяльність ломбарду оподатковується відповідно до законів про оподаткування.
3. Облікова та реєструюча система ломбарду має відповідати таким вимогам:
1) облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій;
2) технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватися на основі комп’ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах;
3) склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно дотримуватися вимог до облікової та реєструючої систем, захисту від несанкціонованого доступу;
4) ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення;
5) щоденно необхідно проводити процедуру резервного копіювання бази даних. Резервні копії мають зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому мережевому апаратному засобі;
6) доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволяється лише визначеному на це персоналу;
7) для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів;
8) дані облікової системи ломбарду повинні містити інформацію про істотні умови укладених договорів з надання ломбардних послуг згідно з статтями 12, 13 та 14 цього Закону.
 
    -58- Левцун В.І.
Статтю 9 викласти у такій редакції:
"Стаття. Фонди та резерви ломбарду
1. Ломбард створює резервний фонд з метою покриття можливих збитків, пов’язаних з наданням ломбардом фінансових послуг.
Резервний фонд створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків розміру мінімального статутного (складеного) капіталу передбаченого вимогами цього Закону.
Резервний фонд створюється шляхом щорічного відрахування у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку ломбарду.
Розміщення резервного фонду відбувається за рішенням директора ломбарду.
2. Ломбард формує резерв для покриття ризиків неповернення основного боргу за фінансовими кредитами та іншими видами заборгованості з метою підвищення надійності та стабільності ломбарду, як фінансової установи, та збереження реальної вартості фінансових активів і захисту інтересів клієнтів ломбарду.
3. Ломбард може створювати інші фонди та резерви відповідно до законодавства або установчих документів."
 
Враховано    
    -59- Клименко О.І.
Статтю 5 перенести до тої частини законопроекту, що регулює фінансовий стан ломбардів, ліцензування діяльності ломбардів, після тих положень законопроекту, що встановлюють вимоги до діяльності ломбардів.
 
Враховано редакційно    
    -60- Левцун В.І.
Текст статті 5 "Облік, звітність та оподаткування діяльності ломбарду" законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Ломбард зобов’язаний:
вести бухгалтерський облік, складати, подавати та оприлюднювати фінансову звітність відповідно до законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність;
вести облік своїх операцій, складати та подавати уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу;
подавати органам державної податкової служби та іншим державним органам відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи та відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів) у порядку, визначеному законами України.
2. Діяльність ломбарду оподатковується відповідно до законів про оподаткування.
3. Облікова та реєструюча система ломбарду має відповідати таким вимогам:
1) облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій;
2) технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем ломбарду та створюватися на основі комп’ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах;
3) склад та структура технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з його можливості постійно дотримуватись вимог до облікової та реєструючої систем, захисту від несанкціонованого доступу;
4) ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення;
5) щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому мережевому апаратному засобі;
6) доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволяється лише визначеному на це персоналу;
7) для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів;
8) дані облікової системи ломбарду повинні містити інформацію про істотні умови укладених договорів з надання ломбардних послуг згідно відповідних статей цього Закону."
 
Враховано    
133. Стаття 16. Ліцензування ломбардної діяльності
 
-61- Левцун В.І.
Статтю 16 розмістити після статті, що регулює порядок створення ломбардів, та викласти цю статтю у такій редакції:
"Стаття. Ліцензування діяльності ломбарду
1. Діяльність, яка відповідно до закону потребує наявності відповідної ліцензії, може провадитися ломбардом лише за умови отримання такої ліцензії у порядку, встановленому законом.
 
Враховано   Стаття 4. Ліцензування діяльності ломбарду
 
134. 1. Провадження ломбардом діяльності, що відповідно до закону потребує наявності відповідної ліцензії, можливе лише за умови отримання такої ліцензії.
 
-62- Терещук С.М.
4. Частину першу статті 16 доцільно викласти в такій редакції:
"Провадження ломбардом діяльності здійснюється на основі ліцензії, виданої Державним уповноваженим органом".
 
Враховано редакційно   1. Діяльність, яка відповідно до закону потребує наявності відповідної ліцензії, може провадитися ломбардом лише за умови отримання такої ліцензії у порядку, встановленому законом.
 
135. 2. Ломбард провадить вид діяльності, на який отримано ліцензію, у межах, визначених цим Законом.
 
-63- Левцун В.І.
(продовження поправки № 61)
Статтю 16 викласти у такій редакції:
"2. Ломбард провадить вид діяльності, на який отримано ліцензію, у межах, визначених законами України.
3. Копії ліцензій, отриманих ломбардом, повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщуватись на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів."
 
Враховано   2. Ломбард провадить діяльність, на яку отримано ліцензію, у межах, визначених законами України.
 
136. 3. Копії ліцензій, отриманих ломбардом, повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщуватись на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів.
 
   3. Копії ліцензій, отриманих ломбардом, повинні бути доступні для ознайомлення клієнтів ломбарду та розміщуватись на видному місці у приміщенні ломбарду та його відокремлених підрозділів.
 
137. Стаття 17. Вимоги щодо збереження конфіденційної інформації
 
   Стаття 18. Вимоги щодо збереження конфіденційної інформації
 
138. 1. Інформація про діяльність та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала відомою ломбарду і розголошення якої може завдати матеріальної та/або моральної шкоди клієнту, є конфіденційною.
 
   1. Інформація про діяльність та фінансово-майновий стан клієнта ломбарду, яка стала відомою ломбарду і розголошення якої може спричинити матеріальну та/або моральну шкоду клієнту, є конфіденційною.
 
139. Конфіденційною, зокрема, є інформація про:
 
   Конфіденційною, зокрема, є інформація про:
 
140. 1) операції, які були проведені на користь клієнтів ломбарду, здійснені ними правочини;
 
   1) операції, які були проведені на користь клієнтів ломбарду, здійснені ними правочини;
 
141. 2) фінансово-майновий стан клієнтів ломбарду;
 
   2) фінансово-майновий стан клієнтів ломбарду;
 
142. 3) системи охорони ломбарду;
 
   3) системи охорони ломбарду;
 
143. 4) господарську діяльність клієнтів ломбарду;
 
   4) господарську діяльність клієнтів ломбарду;
 
144. 5) звітність щодо конкретного ломбарду, крім тієї, що підлягає опублікуванню або поширенню за рішенням ломбарду;
 
   5) звітність щодо конкретного ломбарду, крім тієї, що підлягає опублікуванню або поширенню за рішенням ломбарду;
 
145. 6) коди, що використовуються ломбардами для захисту інформації.
 
   6) коди, що використовуються ломбардами для захисту інформації.
 
146. Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою під час проведення уповноваженим органом нагляду за діяльністю ломбарду, є конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню.
 
   Інформація про ломбарди або клієнтів ломбарду, яка стає відомою під час проведення уповноваженим органом нагляду за діяльністю ломбарду, є конфіденційною, крім узагальненої інформації про ломбарди, яка підлягає опублікуванню.
 
147. 2. Ломбарди та їх посадові особи зобов’язані забезпечити збереження конфіденційної інформації шляхом:
 
   2. Ломбарди та їх посадові особи зобов’язані забезпечити збереження конфіденційної інформації шляхом:
 
148. 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації;
 
   1) обмеження кола осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації;
 
149. 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять конфіденційну інформацію;
 
   2) організації спеціального діловодства з документами, що містять конфіденційну інформацію;
 
150. 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
 
   3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;
 
151. 4) встановлення застережень щодо збереження конфіденційної інформації та відповідальності за її розголошення в договорах між ломбардом і клієнтом ломбарду.
 
   4) встановлення застережень щодо збереження конфіденційної інформації та відповідальності за її розголошення в договорах між ломбардом і клієнтом ломбарду.
 
152. 3. Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами:
 
   3. Конфіденційна інформація про клієнтів ломбарду подається ломбардами:
 
153. 1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;
 
   1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;
 
154. 2) на письмову вимогу суду або за рішенням (ухвалою, постановою) суду;
 
   2) на письмову вимогу суду або за рішенням (ухвалою, постановою) суду;
 
155. 3) органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, органам державної податкової служби - на їх письмову вимогу в порядку та обсягах, визначених законом;
 
   3) органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, органам державної податкової служби - на їх письмову вимогу в порядку та обсягах, визначених законом;
 
156. 4) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом аналізу згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також учасників зазначених операцій;
 
   4) спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом аналізу згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також учасників зазначених операцій;
 
157. 5) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану операцій конкретної фізичної особи - клієнта ломбарду;
 
   5) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно стану операцій конкретної фізичної особи - клієнта ломбарду;
 
158. 6) іншим державним органам у випадках, визначених законами.
 
   6) іншим державним органам у випадках, визначених законами.
 
159. 4. Вимога відповідного державного органу щодо отримання конфіденційної інформації повинна:
 
   4. Вимога відповідного державного органу щодо отримання конфіденційної інформації повинна:
 
160. 1) викладатися на бланку державного органу;
 
   1) викладатися на бланку державного органу;
 
161. 2) видаватися за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;
 
   2) видаватися за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;
 
162. 3) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації, та мету її отримання.
 
   3) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації, та мету її отримання.
 
163. 5. Ломбард має право подавати конфіденційну інформацію іншим ломбардам в обсягах, необхідних для надання фінансових кредитів.
 
   5. Ломбард має право подавати конфіденційну інформацію іншим ломбардам в обсягах, необхідних для надання фінансових кредитів.
 
164. 6. Обмеження стосовно отримання конфіденційної інформації, передбачені цією статтею, не поширюються на працівників уповноваженого органу, які в межах повноважень, наданих Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", здійснюють наглядові функції, пов’язані з діяльністю ломбардів. Уповноважений орган за письмовим запитом, підписаним посадовою особою уповноваженого органу, якій надано відповідні повноваження, має право отримувати від ломбарду будь-яку інформацію для цілей нагляду, визначених законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Уповноважений орган може досліджувати дані про клієнта ломбарду тільки з метою виконання завдань нагляду. Ці вимоги не поширюються на випадки надання ломбардами відповідно до законодавства інформації про операції, що мають сумнівний характер, та на інші передбачені законом випадки інформування про операції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.
 
-64- Єдін О.Й.
Виключити частину шосту статті 15, оскількі у запропонованій редакції ця частина порушує права клієнтів ломбарду на конфіденційність.
Окрім того, положення цієї частини уже враховані у частині третій цієї ж статті.
 
Враховано      
165. Порядок отримання інформації в межах вчинення слідчих дій (обшук та/або виїмка) органами досудового слідства регулюється Кримінально-процесуальним кодексом України.
 
   6. Порядок отримання інформації в межах вчинення слідчих дій (обшук та/або виїмка) органами досудового слідства регулюється Кримінально-процесуальним кодексом України.
 
166. Стаття 18. Об’єднання ломбардів
 
   Стаття 19. Об’єднання ломбардів
 
167. 1. Ломбарди можуть утворювати господарські об’єднання ломбардів відповідно до Господарського кодексу України, а також об’єднання (у вигляді спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб), які утворюються для представлення інтересів засновників (учасників).
 
-65- Писаренко В.В.
У ч. 1 ст. 18 слова "для представлення інтересів засновників (учасників)" замінити словами "утворюються з метою координації їх діяльності, для вирішення спільних економічних та соціальних завдань".
 
Враховано редакційно   1. Ломбарди можуть утворювати господарські об’єднання ломбардів відповідно до Господарського кодексу України, а також об’єднання (у вигляді спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб), які утворюються з метою координації їх діяльності, для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
 
    -66- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:
"1. Ломбарди можуть з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України утворювати господарські об’єднання ломбардів відповідно до Господарського кодексу України, а також об’єднання (у вигляді спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб), які утворюються для представлення інтересів засновників (учасників)".
 
Враховано редакційно    
168. Об’єднання ломбардів, які утворюються для представлення інтересів засновників (учасників), утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (учасників) та не можуть провадити господарську діяльність, крім отримання пасивних доходів.
 
   Об’єднання ломбардів, які утворюються для представлення інтересів засновників (учасників), утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (учасників) та не можуть провадити господарську діяльність, крім отримання пасивних доходів.
 
169. 2. Об’єднання ломбардів, яке утворено для представлення інтересів засновників (учасників), діє на підставі статуту, який затверджується рішенням загальних зборів його засновників (учасників).
 
-67- Писаренко В.В.
У ч. 2 ст. 18 слова "засновників (учасників)" замінити словами "ломбардів".
 
Враховано редакційно ломбарди є засновниками (учасниками)  2. Об’єднання ломбардів, яке утворено для представлення інтересів засновників (учасників), діє на підставі статуту, який затверджується рішенням загальних зборів його засновників (учасників).
 
170. Статут такого об’єднання ломбардів повинен містити:
 
   Статут такого об’єднання ломбардів повинен містити:
 
171. 1) найменування об’єднання;
 
   1) найменування об’єднання;
 
172. 2) мету створення і завдання об’єднання;
 
   2) мету створення і завдання об’єднання;
 
173. 3) порядок утворення і повноваження органів управління об’єднання;
 
   3) порядок утворення і повноваження органів управління об’єднання;
 
174. 4) права і обов’язки засновників та учасників об’єднання;
 
   4) права і обов’язки засновників та учасників об’єднання;
 
175. 5) умови і порядок вступу до об’єднання та виходу з нього;
 
   5) умови і порядок вступу до об’єднання та виходу з нього;
 
176. 6) порядок сплати засновниками та учасниками об’єднання вступних, членських та спеціальних внесків;
 
   6) порядок сплати засновниками та учасниками об’єднання вступних, членських та спеціальних внесків;
 
177. 7) інформацію про джерела формування і порядок використання майна об’єднання;
 
   7) інформацію про джерела формування і порядок використання майна об’єднання;
 
178. 8) порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об’єднання;
 
   8) порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю виконавчого та інших органів управління об’єднання;
 
179. 10) порядок внесення змін до статуту;
 
   10) порядок внесення змін до статуту;
 
180. 11) порядок припинення об’єднання та вирішення майнових питань у зв’язку з його ліквідацією (реорганізацією).
 
   11) порядок припинення об’єднання та вирішення майнових питань у зв’язку з його ліквідацією (реорганізацією).
 
181. Статут об’єднання ломбардів може містити також інші положення.
 
   Статут об’єднання ломбардів може містити також інші положення.
 
182. 3. За рішенням уповноваженого органу в установленому ним порядку одному з об’єднань ломбардів, що утримується лише за рахунок внесків засновників (учасників) та не провадить господарську діяльність, може бути надано статус саморегулівної організації ломбардів.
 
-68- Левцун В.І.
У статті 18 "Об'єднання ломбардів" законопроекту пункти 3, 4 та 5 замінити пунктом 3 такого змісту:
"3 Саморегулівні організації ломбардів створюються та діють відповідно до закону, що регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових послуг.
 
Враховано   3. Саморегулівні організації ломбардів створюються та діють відповідно до закону, що регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових послуг.
 
183. 4. Об’єднання ломбардів набуває статусу саморегулівної організації після внесення запису про нього до відповідного реєстру, який ведеться уповноваженим органом.
 
      
184. 5. Саморегулівна організація ломбардів у межах та в порядку, визначених уповноваженим органом:
 
      
185. 1) здійснює методичне забезпечення діяльності ломбардів;
 
      
186. 2) організовує і проводить навчання фахівців ломбардів;
 
      
187. 3) розробляє і запроваджує правила поведінки ломбардів на ринках фінансових послуг;
 
-69- Круць М.Ф.
Оскільки ломбарди є юридичними особами, а поведінка є ознакою фізичної особи, у пункті 3 частини 5 статті 18 слова "правила поведінки ломбардів" слід замінити словами "правила діяльності ломбардів"/
 
Враховано редакційно      
188. 4) проводить збирання та аналіз фінансової звітності, що подається ломбардами;
 
      
189. 5) забезпечує представництво засновників і учасників саморегулівної організації ломбардів на ринках фінансових послуг та захист їх професійних інтересів;
 
      
190. 6) надає інформаційну та консультативно-методичну допомогу учасникам саморегулівної організації ломбардів.
 
      
191. Стаття 19. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів
 
   Стаття 20. Органи, що здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів
 
192. 1. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює уповноважений орган згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, інші державні органи відповідно до їх компетенції.
 
-70- Писаренко В.В.
У ст. 19 слова "державні органи" замінити словами "органи державної влади"
 
Враховано   1. Державне регулювання і нагляд за діяльністю ломбардів здійснює уповноважений орган згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також інші органи державної влади відповідно до їх повноважень.
Стаття 21. Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ
1. Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ у порядку, встановленому цим Законом.
2. Підставами для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ є:
1) заява ломбарду про виключення з Державного реєстру фінансових установ;
2) рішення про скасування державної реєстрації ломбарду;
3) порушення вимог статей 6 та 7 цього Закону та невжиття заходів щодо їх усунення протягом наступного звітного кварталу.
3. Ломбард припиняє надання послуг у день одержання рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ.
4. Рішення уповноваженого органу про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ публікується в офіційному друкованому виданні та може бути оскаржено ломбардом у судовому порядку.
 
    -71- Левцун В.І.
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Стаття. Виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ
1. Уповноважений орган приймає рішення про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ в порядку, встановленому цим Законом.
2. Підстави для виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ:
1) заява ломбарду про виключення з Державного реєстру фінансових установ;
2) рішення про скасування державної реєстрації ломбарду;
3) порушення вимог статей 5 та 6 цього Закону та невжиття заходів щодо їх усунення протягом наступного звітного кварталу.
3. Ломбард припиняє надання послуг у день одержання рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ.
4. Рішення уповноваженого органу про виключення ломбарду з Державного реєстру фінансових установ публікується в офіційному друкованому виданні та може бути оскаржено ломбардом у судовому порядку".
 
Враховано    
193. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-72- Клименко О.І.
Замінити розділ "Прикінцеві та перехідні положення" статтею "Прикінцеві та перехідні положення" та викласти її перший абзац у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, пунктів 2-7 частини другої цієї статті, які набувають, які набувають чинності з дня опублікування цього Закону."
 
Враховано   Стаття 22. Прикінцеві та перехідні положення
 
194. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
   1 Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім підпунктів 2-7 пункту 2 цієї статті, які набувають чинності з дня опублікування цього Закону.
 
195. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-73- Левцун В.І.
Пункти 2 та 3 "Прикінцевих та перехідних положень" законопроекту замінити пунктами такого змісту:
"1) у частині другій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2006 р., № 33, ст. 278) слова "а проведення ломбардних операцій – також і повними товариствами" виключити;
2) в абзаці другому частини четвертої статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2000 р., № 38, ст. 318; 2003 р., № 39, ст. 332; 2004 р., № 19, ст. 256; 2006 р., № 22, ст.184) слова "і не викуплені з під застави" виключити;
3) друге речення пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) після слів "фінансових послуг" доповнити словами "а у випадках, визначених законом, також надання супутніх послуг (здійснення операцій)";
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законів України:
 
196. 3. У першому реченні пункту 1.14 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) слова "чи юридичних" виключити, а слово "заставу" замінити словом "заклад".
 
   1) у частині другій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2005 р., № 9, ст. 183; 2006 р., № 2-3, ст. 37) слова "а проведення ломбардних операцій – також і повними товариствами" виключити;
5) в абзаці другому частини четвертої статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34; 2003 р., № 39, ст. 332) слова "і не викуплені з-під застави" виключити;
 
197. 4. Доповнити друге речення пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) після слів "фінансових послуг" словами ", а у випадках, визначених законом, також надання інших послуг (здійснення операцій)".
 
-74- Левцун В.І.
Передбачити у проекті внесення таких змін до законів України:
"статтю 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" доповнити новим пунктом такого змісту:
"9.14. Оподаткування доходів фізичної особи – клієнта ломбарду
9.14.1. Ломбард не є податковим агентом за операціями з надання фінансового кредиту під заставу або отримання на зберігання майна .
9.14.2. Дохід фізичної особи - клієнта ломбарду, одержаний у зв’язку з невиконанням такою особою її обов’язків за договорами фінансового кредиту або зберігання майна в ломбарді та відчуженням заставленого або переданого на зберігання майна, є доходом, одержаним не від податкового агента, та підлягає оподаткуванню у складі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку в порядку, визначеному підпунктом 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 цього Закону";
пункт 5.19 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" після слів "звернено стягнення" доповнити словами "в тому числі, шляхом набуття права власності на майно, що було в заставі згідно договору застави"
частину першу статті 25 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642) доповнити словами "у встановленому законом порядку
7) у пункті 1.14. статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" виключити слова "чи юридичних";
 
Враховано   6) пункт 1 частини першої статті 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) доповнити словами "а у випадках, визначених законом, також надання супутніх послуг (здійснення операцій)";
7) статтю 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2004 р., № 52, ст.564; 2005 р., № 7–8, ст. 162, №№ 17 – 19, ст.267; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 36-37, ст. 511, № 39, ст. 550, № 46, ст. 700, № 51, ст. 758) доповнити пунктом 9.14 такого змісту:
"9.14. Оподаткування доходів фізичної особи – клієнта ломбарду
9.14.1. Ломбард не є податковим агентом за операціями з надання фінансового кредиту під заставу або отримання на зберігання майна.
9.14.2. Дохід фізичної особи - клієнта ломбарду, одержаний у зв’язку з невиконанням такою особою її обов’язків за договорами фінансового кредиту або зберігання майна в ломбарді та відчуженням заставленого або переданого на зберігання майна, є доходом, одержаним не від податкового агента, та підлягає оподаткуванню у складі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку в порядку, визначеному підпунктом 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 цього Закону".
3) пункт 5.19 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2009 р., № 52, ст. 763; 2010 р., № 2–3, ст. 11) доповнити словами "в тому числі шляхом набуття права власності на майно, що було в заставі згідно з договором застави";
2) частину першу статті 25 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642) доповнити словами "у встановленому законом порядку".
4) у пункті 1.14. статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) слова " чи юридичних" виключити;
 
    -75- Кармазін Ю.А.
Ввести у "Прикінцевих та перехідних положеннях" нову частину 5 такого змісту:
"У Господарському кодексі України ввести нову статтю 6-1 такого змісту:
"Стаття 6-1. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
1. Державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, громадські та інші неприбуткові організації не можуть виступати засновниками ломбардів або їх учасниками.
2. Діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а.
3. Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, виготовленого з біологічно відновлюваної сировини, вміст якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків, здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
4. Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено , оскільки обмеження щодо діяльності органів державної влади у частині участі у створенні ломбардів випливають з положень цього проекту, та відповідного законодавства, зокрема, Коституції, а в іншій частині стосовно обмежень щодо охорони особливо важливих об’єктів права державної власності, щодо діяльності, пов’язаної з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз, з розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу тощо дана пропозиція не має відношення до цього законопроекту   
    -76- Кармазін Ю.А.
Ввести у "Прикінцевих та перехідних положеннях" нову частину 6 такого змісту:
"У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" пункт 8 частини 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"8) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; оцінка виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та їхніх відходів і брухту;".
 
Відхилено , оскільки відповідно до ст. 582 Цивільного кодексу України оцінка предмета застави здійснюється заставодавцем разом із заставодержателем відповідно до звичайних цін, ломбард проводить оцінку предмету застави виключно для цілей договорів застави, тобто виключно для своєї господарської діяльності та за погодженням з клієнтом, що позбавлено ознак незалежної та професійної експертної оцінки в розумінні Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"   
    -77- Кармазін Ю.А.
Ввести у "Прикінцевих та перехідних положеннях" нову частину 7 такого змісту:
"Стаття 4 Закон України "Про підприємництво" втрачає чинність з моменту набуття чинності цього Закону.".
Змінити нумерацію подальших частин "Прикінцевих та перехідних положень".
 
Відхилено , оскільки стаття 4 Закону України "Про підприємництво" стосується не лише ломбардів   
198. 5. Ломбарди, утворені до набрання чинності цим Законом, зобов’язані:
 
   3. Ломбарди, утворені до набрання чинності цим Законом, зобов’язані:
 
199. 1) сформувати статутний (складений) капітал та привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом протягом року з дня набрання ним чинності;
 
   сформувати статутний (складений) капітал та привести свої установчі документи у відповідність з цим Законом протягом року з дня набрання ним чинності;
 
200. 2) затвердити правила провадження ломбардної діяльності відповідно до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 
   затвердити правила провадження ломбардної діяльності відповідно до вимог цього Закону протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності.
 
201. У разі коли ломбард не виконує вимог, визначених цим пунктом, він зобов’язаний зупинити свою діяльність до моменту виконання цих вимог.
 
-78- Левцун В.І.
Останній абзац пункту 5 "Прикінцевих та перехідних положень" законопроекту викласти у такій редакції:
"У разі коли ломбард не виконує вимог, визначених цим пунктом, він підлягає виключенню з Державного реєстру фінансових установ."
 
Враховано   У разі невиконання ломбардом вимог, встановлених цією частиною, такий ломбард підлягає виключенню з Державного реєстру фінансових установ.
 
202. 6. До відносин щодо діяльності ломбардів, які виникли до набрання чинності цим Законом, застосовується законодавство, чинне на момент виникнення цих відносин.

-79- Левцун В.І.
Пункт 6 Прикінцевих положень викладти у такій редакції:
"До відносин з клієнтами ломбарду, які виникли з укладанням договорів до набрання чинності цим Законом, до закінчення дії таких договорів чи їх припинення згідно умов договору, застосовується законодавство, чинне на момент виникнення таких відносин."
 
Враховано   4. До чинних договорів, укладених з клієнтами ломбарду до набрання чинності цим Законом, до закінчення дії таких договорів або їх припинення згідно з їх умовами, застосовується законодавство, чинне на день укладення таких договорів.
5. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -80- Клименко О.І.
Доповнити прикінцеві положення проекту дорученням Кабінету Міністрів щодо забезпечення протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, приведення своїх нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також перегляду і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
Враховано