Кількість абзаців - 38 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерного товариства
 
-1- Круць М.Ф.
Кармазін Ю.А.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку державної реєстрації припинення акціонерного товариства»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації припинення акціонерного товариства
 
3. ________________________________________________
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44, ст. 356):
 
   1. У статті 110 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 — 44, ст. 356):
 
7. в абзаці першому частини другої статті 110 слова «а також учасником юридичної особи» замінити словами «учасником юридичної особи, а щодо акціонерних товариств — також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
-2- Круць М.Ф.
Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«в абзаці 1 частини другої статті 110 слова «а також учасником юридичної особи» замінити словами «учасником юридичної особи, а щодо акціонерних товариств у випадках, визначених законом, — Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»
 
Відхилено   2) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред’явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної особи, відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом, а щодо акціонерних товариств – також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи її керівника, виконавчий орган чи позивача може бути призначено ліквідатором або включено до складу комісії з припинення юридичної особи».
1) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
«2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можливо усунути, чи в інших випадках, встановлених законом, за позовом учасника юридичної особи, а також відповідного органу державної влади у випадках, встановлених законом»;
 
    -3- Кармазін Ю.А.
Абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«в абзаці першому частини другої статті 110 слова «а щодо акціонерних товариств — також Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «учасником юридичної особи, а щодо акціонерних товариств у випадках, визначених законом, —Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
 
Відхилено    
    -4- Семинога А.І.
Абзаци другий та третій пункту 1 частини 1 виключити
 
Враховано (врегульовано ЗУ № 514-17 від 17. 09. 2008р.)   
    -5- Павленко С.Г.
Абзац другий пункту першого викласти в такій редакції:
«підпункт другий частини першої викласти в такій редакції:
«2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути чи в інших випадках, передбачених законом, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади»;
частину другу викласти в такій редакції:
«Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на її керівника чи виконавчий орган або позивача можуть бути покладені обов’язки ліквідатора або включено до складу комісії з припинення юридичної особи. Якщо з позовом звернувся орган державної влади, то його може бути призначено ліквідатором якщо, відповідно до законодавства, орган державної влади має відповідні повноваження»
 
Враховано редакційно    
8. доповнити частину п’яту статті 159 абзацом такого змісту:
 
-6- Палиця І.П.
Кармазін Ю.А.
Павленко С.Г.
Абзаци третій та четвертий пункту першого виключити
 
Враховано      
9. «У разі непроведення акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів або нескликання протягом року загальних зборів акціонерів товариство може бути ліквідоване на підставі рішення суду.».
 
-7- Писаренко В.В.
Доповнити пункт 1 законопроекту новими підпунктами такого змісту:
«Абзац четвертий частини 5 статті 159 викласти в такій редакції:
«У разі не проведення акціонерним товариством (крім акціонерних товариств у статутних капіталах яких є корпоративні права держави або територіальної громади розміром не менше 25 відсотків статутного капіталу) протягом двох років загальних зборів акціонерів з вини акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, або не скликання протягом року загальних зборів акціонерів за винятком випадків не скликання загальних зборів акціонерів з вини виконавчого органу або наглядової ради, товариство може бути ліквідоване на підставі рішення суду»
 
Відхилено      
    -8- Писаренко В.В.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«частину першу статті 247 Господарського кодексу України після слова «діяльності» доповнити словами «або допущення бездіяльності»
 
Відхилено    
10. 2. У частині четвертій статті 19 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1992 р., № 48, ст. 662; 1995 р., № 14, ст. 90; 2001 р., № 31, ст. 146; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 13, ст. 181):
 
-9- Писаренко В.В.
Пункт другий виключити
 
Враховано   2. Статтю 19 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1992 р., № 48, ст. 662; 1995 р., № 14, ст. 90; 2001 р., № 31, ст. 146; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 13, ст. 181) викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Припинення господарського товариства
Господарське товариство припиняється відповідно до закону».
 
    -10- Павленко С.Г.
Пункт другий викласти в такій редакції:
«Статтю 19 Закону України «Про господарські товариства» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1992 р., № 48, ст. 662; 1995 р., № 14, ст. 90; 2001 р., № 31, ст. 146; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 13, ст. 181) викласти в такій редакції:
«Стаття 19. Припинення господарського товариства
Господарське товариство припиняється відповідно до закону».
 
Враховано    
11. пункт «в» викласти у такій редакції:
 
      
12. «в) на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства, зокрема:
 
      
13. неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації, передбаченої законом;
 
      
14. непроведення акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів або нескликання протягом року загальних зборів акціонерів;»;
 
-11- Палиця І.П.
Абзац п’ятий пункту другого викласти в такій редакції:
«не проведення акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів або не скликання без поважних причин протягом року загальних зборів акціонерів»
 
Відхилено      
    -12- Семинога А.І.
Абзац п’ятий пункту 2 частини 1 після слів «або не скликання протягом року загальних зборів акціонерів» доповнити словами «Провадження у справі про ліквідацію акціонерного товариства припиняється якщо загальні збори акціонерів будуть проведені до набрання законної сили рішення суду про ліквідацію або у строк встановлений для добровільного виконання судового рішення»
 
Відхилено    
15. доповнити частину після пункту «в» новим пунктом такого змісту:
 
      
16. «г) на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;».
 
-13- Кармазін Ю.А.
Абзац сьомий пункту 2 частини 1 виключити
 
Враховано      
17. У зв’язку з цим пункт «г» вважати пунктом «ґ».
 
-14- Палиця І.П.
Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Суд припиняє провадження у справі про ліквідацію акціонерного товариства, якщо загальні збори акціонерів проведені або скликані до прийняття ним рішення»
 
Відхилено      
18. 3. Доповнити статтю 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110) пунктом 30 такого змісту:
 
   3. Статтю 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 35, ст. 296; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392) доповнити пунктами 32-1 і 32-2 такого змісту:
 
19. «30) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерних товариств у передбачених законом випадках.».
 
-15- Писаренко В.В.
В абзаці другому пункту третього слова «позовом (заявою)» замітити словами «позовною заявою» або «адміністративним позовом»
 
Відхилено   «32-1) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:
допущення при його створенні порушень, які не можливо усунути;
невідповідності вартості чистих активів акціонерного товариства визначеному законом мінімальному розміру статутного капіталу;
неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;
32-2) інформувати відповідні органи державної влади у разі невиявлення товариства за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
 
    -16- Палиця І.П.
В абзаці другому пункту третього після слова «припинення» додати слово «діяльності»
 
Відхилено    
    -17- Павленко С.Г.
Абзац другий пункту третього викласти в такій редакції:
«33) звертатись до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства через:
- допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;
- невідповідність вартості чистих активів товариства визначеному законом мінімальному розміру статутного капіталу;
- неподання товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації передбаченої законом, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
- не скликання акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів.
34) в разі виявлення відсутності товариства за місцезнаходженням, вказаним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує про це відповідні органи державної влади»
 
Враховано редакційно    
20. 4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 259; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
 
   4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263):
 
21. доповнити частину другу статті 17 після абзацу двадцять шостого новим абзацом такого змісту:
 
-18- Королевська Н.Ю.
Павленко С.Г.
Абзаци другий, п’ятий, шостий підпункту 4 виключити
 
Враховано (врегульовано ЗУ № 809-17 від 25.12. 2008р.)     
22. «дата та номер розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, винесеного уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;».
 
      
23. У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий–тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим–тридцять шостим;
 
      
24. частину п’яту статті 24 виключити;
 
-19- Кармазін Ю.А.
Абзац п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:
«У разі державної реєстрації акціонерних товариств, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається нотаріально засвідчене тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України»
 
Відхилено      
25. у статті 36:
 
   1) у статті 36:
 
26. доповнити частину першу абзацом такого змісту:
 
-20- Павленко С.Г.
Абзац восьмий викласти в такій редакції:
«після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність не скасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».
У зв’язку з цим, частини третю – одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою – дванадцятою»
 
Враховано редакційно   частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи»;
 
27. «довідку відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.»;
 
      
28. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
      
29. «3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.».
 
-21- Кармазін Ю.А.
Абзац десятий пункту 4 виключити
 
Відхилено      
30. У зв’язку з цим частини третю–одинадцяту вважати відповідно частинами четвертою–дванадцятою;
 
      
31. у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою, другою та третьою»;
 
-22- Павленко С.Г.
у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою- третьою»
 
Враховано   у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою - третьою»
частину дванадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
2) у статті 37:
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».
У зв’язку з цим частини п’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;
частину шосту після слів «першою - третьою» доповнити словами «та п’ятою»;
частину одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
    -23- Павленко С.Г.
частину 12 після слів «соціального страхування» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано    
    -24- Павленко С.Г.
Доповнити пунктом такого змісту:
у статті 37:
після частини четвертої новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність не скасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».
У зв’язку з цим частину п’яту статті 37 Закону вважати відповідно частиною шостою.
частину п’яту після слів «першою-третьою» доповнити словами «та п’ятою».
частину десяту після слів «соціального страхування» доповнити словами «, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано    
32. у статті 38 доповнити:
 
-25- Павленко С.Г.
Абзац чотирнадцятий пункту четвертого викласти в такій редакції:
«у статті 38:
частину другу та третю викласти в такій редакції:
«2. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, є:
систематичне або грубе порушення законодавства у випадках, встановлених законом;
невідповідність вартості чистих активів товариства визначеному законом мінімальному розміру статутного капіталу;
неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, такі декларації, документи фінансової звітності не були подані;
наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;
неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації передбаченої законом, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
не скликання акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів.
не утворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
інші підстави, встановлені законом.
3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис щодо цього судового рішення та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та юридичну особу, щодо якої було прийнято судове рішення, про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису»;
у частині дев’ятій слова «шостою та сьомою» замінити на слова «сьомою та восьмою».
частину одинадцяту після слів «соціального страхування» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано редакційно   3) у статті 38:
частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
«неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства»;
частини третю та одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
у частині дев’ятій слова «шостою та сьомою» замінити словами «сьомою та восьмою»;
 
33. частину другу абзацами такого змісту:
 
      
34. «неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації, передбаченої законом;
 
-26- Писаренко В.В.
Абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий пункту четвертого викласти в такій редакції:
«неподання акціонерним товариством протягом двох років Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку регулярної інформації передбаченої законом;
Не проведення акціонерним товариством (крім акціонерних товариств у статутних капіталах яких є корпоративні права держави або територіальної громади розміром не менше 25 відсотків статутного капіталу) протягом двох років загальних зборів акціонерів з вини акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, або не скликання протягом року загальних зборів акціонерів за винятком випадків не скликання загальних зборів акціонерів з вини виконавчого органу або наглядової ради»
 
Враховано частково      
35. непроведення акціонерним товариством протягом двох років загальних зборів акціонерів або нескликання протягом року загальних зборів акціонерів.»;
 
-27- Палиця І.П.
Абзац шістнадцятий пункту четвертого викласти в такій редакції:
«не проведення акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів або не скликання без поважних причин протягом року загальних зборів акціонерів»
 
Враховано редакційно      
36. частину третю після слів «фондів соціального страхування» словами «, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
-28- Павленко С.Г.
Доповнити пунктами такого змісту:
«у статті 39:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рішення суду та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису»;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про ліквідацію юридичної особи - банкрута заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення для зняття юридичної особи з обліку»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для зняття юридичної особи з обліку»;
у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 40. Порядок надання відомостей органам, які ведуть облік юридичних осіб, щодо реєстрації припинення юридичної особи»;
частину першу після слів «фондів соціального страхування» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а після слів «зняття юридичної особи з обліку в» доповнити словами «цих органах»;
частину другу виключити;
частину третю статті 41 викласти в такій редакції:
«3. Державний реєстратор повинен не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи внести до Єдиного державного реєстру запис про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи та в той же день повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення такого запису для взяття юридичної особи на облік, а також повідомити юридичну особу про внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації її припинення»
 
Враховано редакційно   4) частини другу, шосту та дев’яту статті 39 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
5) у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрації припинення юридичної особи»;
частину першу після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а слова «органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» замінити словами «цих органах»;
частину другу виключити;
6) частину третю статті 41 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
5. Пункт 4 розділу VІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим Законом, випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, зобов’язані до 29 квітня 2011 року зареєструвати акції в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
    -29- Павленко С.Г.
23. Пропоную доповнити частин четверту Розділ VІ Прикінцеві положення Закону України «Про цінні папери та фондового ринку» новим абзацом такого змісту:
«Акціонерні товариства, створені до набрання чинності цим Законом, випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, зобов’язані до 29 квітня 2011 року зареєструвати акції в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано    
37. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.