Кількість абзаців - 159 Таблиця поправок


Про промислову безпеку (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. ПРО ПРОМИСЛОВУ БЕЗПЕКУ
 
   ПРО ПРОМИСЛОВУ БЕЗПЕКУ
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади забезпечення безаварійного функціонування небезпечних виробничих об’єктів в процесі здійснення господарської діяльності.
 
   Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади забезпечення безаварійного функціонування небезпечних виробничих об’єктів у процесі здійснення господарської діяльності.
 
4. РОЗДІЛ І.
 
   РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. В цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
-1- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 1 "Визначення термінів" доповнити новим пунктом такого змісту: "Нормативно-правові акти з промислової безпеки - обов'язкові для виконання документи, які встановлюють порядок здійснення діяльності у сфері промислової безпеки.", виключивши частину 3 статті 3.
 
Відхилено   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. промислова безпека - стан захищеності життя та здоров’я людей від небезпечних виробничих факторів при використанні небезпечних виробничих об’єктів, що забезпечується системою правових, соціально-економічних та організаційно-технічних заходів;
 
-2- Ляпіна К.М.
Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:
"промислова безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів особи та спільноти від аварій на небезпечних виробничих об'єктах та наслідків зазначених аварій;"
 
Відхилено   10) промислова безпека – стан захищеності життя та здоров’я людей від небезпечних виробничих факторів під час використання небезпечних виробничих об’єктів, що забезпечується системою правових, соціально-економічних та організаційно-технічних заходів;
 
9. небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на людину за певних обставин призводить до травмування, гострого отруєння або іншого раптового погіршання здоров’я або смерті;
 
-3- Звягільський Ю.Л.
Абзац третій статті 1:
після слова: "виробничий" доповнити: "або природний";
слово "раптового" – виключити;
 
Відхилено   9) небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на людину за певних обставин призводить до травмування, раптового погіршання здоров’я або смерті;
 
    -4- Ляпіна К.М.
У абзаці третьому статті 1 слова " людину за певних обставин призводить до травмування," замінити словами " працівника в певних умовах призводить до травм,"
 
Відхилено    
    -5- Волинець М.Я.
Абзац третій частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"небезпечний виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на людину за певних обставин призводить до травмування, раптового погіршання здоров’я або смерті;"
 
Враховано    
10. небезпечний виробничий об’єкт – об’єкт, на якому здійснюється технологічний процес, функціонально пов’язаний з використанням устаткування підвищеної небезпеки;
 
-6- Звягільський Ю.Л.
після слів "технологічний процес" доповнити "за наявністю небезпечного виробничого фактору або / та який..." далі за текстом;
 
Відхилено   8) небезпечний виробничий об’єкт – об’єкт, на якому здійснюється технологічний процес, функціонально пов’язаний з використанням устатковання підвищеної небезпеки;
 
11. устаткування підвищеної небезпеки – машини, механізми, обладнання, що характеризуються підвищеним ступенем ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей. Перелік устаткування підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з промислової безпеки;
 
-7- Волинець М.Я.
У абзаці п’ятому статті 1 та далі по тексту законопроекту слова "спеціально уповноваженим" – виключити.
 
Враховано   13) устатковання підвищеної небезпеки – машини, механізми, обладнання, що характеризуються підвищеним ступенем ризику заподіяння шкоди життю та здоров’ю людей. Перелік устатковання підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
 
12. використання – комплекс робіт по монтажу, демонтажу,. налагодженню, експлуатації, ремонту, технічному обслуговуванню, огляду, випробуванню, експертному обстеженню, реконструкції устаткування підвищеної небезпеки;
 
-8- Звягільський Ю.Л.
Ляпіна К.М.
Абзац шостий статті 1 після слів "використання" доповнити словами "устаткування підвищеної небезпеки".
 
Враховано   1) використання устатковання підвищеної небезпеки – комплекс робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, експлуатації, застосування, ремонту, технічного обслуговування, огляду, випробування, експертного обстеження та реконструкції устатковання підвищеної небезпеки;
2) декларація промислової безпеки – складений та поданий суб’єктом господарювання в установленому Кабінетом Міністрів України порядку документ, що підтверджує відповідність стану його промислової безпеки вимогам законодавства;
 
    -9- Волинець М.Я.
Абзац шостий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"використання устаткування підвищеної небезпеки – комплекс робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, експлуатації, застосування, ремонту, технічного обслуговування, огляду, випробування, експертного обстеження, реконструкції устаткування підвищеної небезпеки;"
 
Враховано    
    -10- Королевська Н.Ю.
доповнити статтю 1 новим абзацом такого змісту:
"декларація промислової безпеки – складений та поданий суб’єктом господарювання в установленому Кабінетом Міністрів України порядку документ, який підтверджує відповідність стану його промислової безпеки вимогам законодавства."
 
Враховано    
13. діяльність у сфері промислової безпеки – комплекс робіт з проектування, будівництва, використання, технічного переоснащення, консервації та ліквідації небезпечного виробничого об’єкта;
 
-11- Звягільський Ю.Л.
У абзаці сьомому частини першої статті 1 після слова "використання" додати слова "моніторингу, реконструкції", далі за текстом;
 
Враховано   3) діяльність у сфері промислової безпеки – комплекс робіт з проектування, будівництва, експлуатації, використання, моніторингу, реконструкції, технічного переоснащення, консервації та ліквідації небезпечного виробничого об’єкта;
 
    -12- Волинець М.Я.
Абзац сьомий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"діяльність у галузі промислової безпеки – комплекс робіт з проектування, будівництва, експлуатації, технічного переоснащення, консервації та ліквідації небезпечного виробничого об’єкта, а також використання устаткування підвищеної небезпеки."
 
Враховано редакційно    
14. суцільний технічний контроль – контроль, що здійснюється не перериваючись, починаючи з проектування небезпечного виробничого об’єкта, до його ліквідації.
 
-13- Звягільський Ю.Л.
У абзаці восьмому частини першої статті 1 слово "проектування" змінити на "будівництва";
 
Відхилено      
    -14- Волинець М.Я.
Абзац восьмий частини першої статті 1 – виключити.
 
Враховано    
15. експертиза промислової безпеки – оцінка відповідності об’єкта експертизи вимогам промислової безпеки, результатом якої є висновок експертизи;
 
-15- Ляпіна К.М.
У абзаці дев'ятому статті 1:
після слів "вимогам" доповнити словами "законодавства з";
слова "висновок експертизи" замінити словами " експертний висновок".
 
Враховано частково   4) експертиза у сфері промислової безпеки – оцінка відповідності об’єкта експертизи вимогам промислової безпеки, результатом якої є висновок експертизи (експертний висновок);
6) експертна організація – юридична особа, акредитована відповідно до вимог законодавства за поданням центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки на здійснення експертної діяльності у сфері промислової безпеки, що проводить оцінку відповідності об’єкта експертизи вимогам промислової безпеки;
5) експерт технічний з промислової безпеки (далі – експерт) – фізична особа, яка отримала свідоцтво технічного експерта з промислової безпеки;
11) свідоцтво експерта технічного з промислової безпеки (далі – свідоцтво експерта) – документ, що підтверджує достатній фаховий рівень підготовки експерта для самостійного проведення експертної оцінки стану промислової безпеки за відповідним напрямом діяльності. Форма свідоцтва експерта встановлюється центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки;
 
    -16- Ляпіна К.М.
Абзац дев'ятий статті 1 після слів "експертиза" доповнити словами "у сфері"
 
Враховано    
    -17- Ляпіна К.М.
доповнити статтю 1 новим абзацом десятим такого змісту:
"аудит з промислової безпеки - документально оформлений незалежний процес обстеження, аналізу, об'єктивного оцінювання об'єкта аудиту вимогам законодавства з промислової безпеки"
 
Відхилено    
    -18- Ляпіна К.М.
доповнити статтю 1 новим абзацом такого змісту:
" експертна організація – юридична особа, акредитована відповідно до вимог законодавства за поданням центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки на здійснення експертної діяльності в сфері промислової безпеки, яка проводить оцінку відповідності об’єкта експертизи вимогам промислової безпеки;
експерт технічний з промислової безпеки (далі – експерт) – фізична особа, яка отримала свідоцтво технічного експерта з промислової безпеки;
свідоцтво експерта технічного з промислової безпеки (далі – свідоцтво експерта) – документ, що підтверджує достатній фаховий рівень підготовки технічного експерта промислової безпеки для самостійного проведення експертної оцінки стану промислової безпеки за відповідним напрямком діяльності. Форма свідоцтва експерта встановлюється центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки."
 
Враховано    
16. науково-технічна підтримка державного нагляду – скоординована наукова, науково-технічна, експертна і освітня діяльність, спрямована на підвищення рівня промислової безпеки та ефективності контрольно-наглядової діяльності, здійснюваної спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки;
 
-19- Звягільський Ю.Л.
Термін "науково-технічна підтримка державного нагляду" змінити на "державна науково-технічна підтримка промислової безпеки", та викласти його в такій редакції -"скоординована наукова, науково-технічна, експертна, освітня, організаційна та контрольно-наглядова діяльності, спрямована на підвищення рівня ефективності промислової безпеки;";
 
Враховано редакційно   7) науково-технічна підтримка державного нагляду – скоординована наукова, науково-технічна, експертна та освітня діяльність, спрямована на підвищення його ефективності та рівня промислової безпеки;
 
    -20- Ляпіна К.М.
Абзац одинадцятий викласти у такій редакції:
"науково-технічна підтримка державного нагляду - наукова, науково-технічна, аудиторська, експертна і освітня діяльність, спрямована на підвищення рівня промислової безпеки."
 
Враховано частково    
    -21- Волинець М.Я.
Абзац десятий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"науково-технічна підтримка державного нагляду – скоординована наукова, науково-технічна, експертна і освітня діяльність, спрямована на підвищення рівня промислової безпеки та ефективності контрольно-наглядової діяльності, яку здійснює центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки;"
 
Враховано частково    
17. система експертизи промислової безпеки – сукупність установ, організацій, підприємств, що здійснюють скоординовану наукову, науково-технічну, експертну і освітню діяльність у рамках встановлених правил, процедур та критеріїв.
 
-22- Ляпіна К.М.
У абзаці дванадцятому слово "скоординовану" – виключити.
 
Відхилено   12) система експертизи промислової безпеки – сукупність установ, організацій, підприємств, що здійснюють скоординовану наукову, науково-технічну, експертну та освітню діяльність у рамках встановлених правил, процедур та критеріїв;
 
    -23- Звягільський Ю.Л.
доповнити статтю 1 визначенням термінів:
-"висновок експертного обстеження "
-"підвищений ступень ризику"
-"допустимий рівень ризику функціонування об'єктів";
 
Відхилено    
18. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
19. Положення цього Закону поширюються на центральні і місцеві органи виконавчої влади, а також суб’єктів господарювання незалежно від їх підпорядкування і форм власності, що здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки.
 
-24- Левцун В.І.
Зміст статті 2 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Положення цього Закону поширюються на центральні і місцеві органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного контролю в сфері промислової безпеки, а також суб'єктів господарювання незалежно від їх підпорядкованості і форм власності, що здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки.".
 
Відхилено   Положення цього Закону поширюються на центральні і місцеві органи виконавчої влади, а також на суб’єктів господарювання незалежно від їх підпорядкування і форм власності, що здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки.
 
20. Стаття 3. Законодавство у сфері промислової безпеки
 
   Стаття 3. Законодавство у сфері промислової безпеки
 
21. Відносини, пов’язані з діяльністю у сфері промислової безпеки, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, цим Законом, законами України та іншими нормативно-правовими актами.
 
-25- Звягільський Ю.Л.
в цьому абзаці необхідно перелічити основні Закони України, якими регулюється діяльність у сфері промислової безпеки;
 
Враховано   Відносини, пов’язані з діяльністю у сфері промислової безпеки, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законами України „Про охорону праці" та „Про об'єкти підвищеної небезпеки", цим Законом та іншими законами України і нормативно-правовими актами.
 
    -26- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 3 після слів "міжнародними договорами" доповнити словами " Законами України „Про охорону праці" та „Про об'єкти підвищеної небезпеки".
 
Враховано    
    -27- Волинець М.Я.
У частині першій статті 3 слова "міжнародними договорами, цим законом" замінити словами "цим Законом, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
 
Враховано редакційно    
22. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про промислову безпеку, застосовуються норми міжнародного договору.
 
-28- Ляпіна К.М.
У частині другій статті 3 слово "законодавством" замінити словом "законами".
 
Враховано   У разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законами України, застосовуються норми міжнародного договору.
 
23. Нормативно-правові акти з промислової безпеки - обов’язкові для виконання документи, що встановлюють порядок здійснення діяльності в сфері промислової безпеки.
 
-29- Звягільський Ю.Л.
Кармазін Ю.А.
Ляпіна К.М.
Частину третю статті 3 - виключити
 
Враховано      
24. Прийняття, перегляд та скасування нормативно-правових актів з промислової безпеки, а також ведення реєстру цих актів здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
 
-30- Ляпіна К.М.
Частину четверту статті 3 - виключити
 
Враховано      
25. Стаття 4. Державна політика у сфері промислової безпеки
 
   Стаття 4. Державна політика у сфері промислової безпеки
 
26. Державна політика у сфері промислової безпеки визначається відповідно до Конституції України і базується на принципах:
 
-31- Волинець М.Я.
У абзаці першому частини першої статті 4 слова "визначається відповідно до Конституції України і " – виключити.
 
Враховано   Державна політика у сфері промислової безпеки базується на принципах:
 
27. забезпечення суб’єктом господарювання створення умов безаварійного функціонування небезпечних виробничих об’єктів та допустимого рівня ризику функціонування цих об’єктів;
 
-32- Волинець М.Я.
У абзаці другому частини першої статті 4 слова "допустимого рівня ризику функціонування цих об’єктів" замінити словами "прийнятного рівня ризику виникнення небезпечних виробничих факторів;".
 
Враховано   забезпечення суб’єктом господарювання створення умов безаварійного функціонування небезпечних виробничих об’єктів та прийнятного рівня ризику виникнення небезпечних виробничих факторів;
 
28. відповідальності суб’єкта господарювання за порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки;
 
   відповідальності суб’єкта господарювання за порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки;
 
29. здійснення державного нагляду за станом промислової безпеки;
 
   здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки;
 
30. забезпечення суцільного технічного контролю за станом небезпечних виробничих об’єктів;
 
-33- Волинець М.Я.
Абзац п’ятий частини першої статті 4 – вилучити.
 
Враховано      
31. державного регулювання в частині науково-технічного забезпечення державного нагляду у сфері промислової безпеки;
 
-34- Звягільський Ю.Л.
У абзаці шостому частини першої статті 4 слова "державного'' і "в частині" - виключити;
 
Відхилено   державного регулювання в частині науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері промислової безпеки;
 
    -35- Ляпіна К.М.
Абзац шостий частини першої статті 4 – виключити.
 
Відхилено    
32. здійснення обов’язкового страхування суб’єктами господарювання цивільної відповідальності за шкоду, спричинену життю, здоров’ю або майну інших осіб в результаті діяльності у сфері промислової безпеки;
 
-36- Левцун В.І.
Ляпіна К.М.
Абзац сьомий частини першої статті 4 – виключити.
 
Відхилено   відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, що спричинена життю, здоров’ю або майну третіх осіб у результаті діяльності у сфері промислової безпеки;
 
    -37- Волинець М.Я.
Абзац сьомий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
"забезпечення відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, що може бути спричинена життю, здоров’ю або майну третіх осіб в результаті діяльності у галузі промислової безпеки;".
 
Враховано    
33. використання світового досвіду організації роботи у сфері промислової безпеки.
 
-38- Звягільський Ю.Л.
У абзаці восьмому частини першої статті 4 слова "організації роботи" - виключити;
 
Враховано   використання світового досвіду у сфері промислової безпеки.
 
34. РОЗДІЛ ІІ.
 
   РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
 
35. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
 
      
36. Стаття 5. Загальні вимоги у сфері промислової безпеки
 
   Стаття 5. Загальні вимоги у сфері промислової безпеки
 
37. Суб’єкт господарювання, що використовує небезпечний виробничий об’єкт, зобов’язаний:
 
-39- Ляпіна К.М.
У абзаці першому статті 5 слова "використовує небезпечний виробничий об’єкт" замінити словами "провадить діяльність у сфері промислової безпеки"
 
Враховано   Суб’єкт господарювання, що провадить діяльність у сфері промислової безпеки, зобов’язаний:
 
38. виконувати положення цього Закону та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки;
 
   виконувати положення цього Закону та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки;
 
39. одержувати дозвільні документи у випадках передбачених законодавством;
 
-40- Ляпіна К.М.
У абзаці третьому частини першої статті 5 слово "законодавством" замінити словом "законом".
 
Враховано   одержувати дозвільні документи у випадках, передбачених законом;
 
40. забезпечувати спеціальне навчання та атестацію працівників небезпечного виробничого об’єкта відповідно до вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки;
 
   забезпечувати спеціальне навчання та атестацію працівників небезпечного виробничого об’єкта відповідно до вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки;
 
41. забезпечувати працівників небезпечного виробничого об’єкта відповідними нормативно – правовими актами та нормативними документами, що встановлюють правила безпечного використання устаткування на даному об’єкті;
 
-41- Звягільський Ю.Л.
У абзаці п’ятому частини першої статті 5 після слів "устаткування на даному об'єкті" вставити абзац такого змісту:
"забезпечувати працівників небезпечного виробництва приладами та устаткуванням контролю стану промислової безпеки, а також засобами індивідуального захисту";
 
Враховано частково   забезпечувати працівників небезпечного виробничого об’єкта відповідними нормативно-правовими актами та нормативними документами, що встановлюють правила безпечного використання устатковання на даному об’єкті, приладами та устаткованням контролю за станом небезпечних виробничих факторів на небезпечному виробничому об`єкті;
 
    -42- Ляпіна К.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 5 - виключити
 
Відхилено    
42. проводити у встановленому порядку організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безпечності устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатується на небезпечному виробничому об’єкті;
 
-43- Волинець М.Я.
Доповнити частину першу статті 5 новим абзацом сьомим такого змісту"
"розробляти та впроваджувати заходи для постійного виявлення, оцінки ризиків виникнення небезпечних виробничих факторів та їх зниження".
 
Враховано   проводити у встановленому порядку організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безпечності устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатується на небезпечному виробничому об’єкті;
розробляти та впроваджувати заходи для постійного виявлення, оцінки ризиків виникнення небезпечних виробничих факторів та їх зниження;
 
43. здійснювати контроль за додержанням працівниками правил та норм, що регламентують використання устаткування підвищеної небезпеки;
 
   здійснювати контроль за додержанням працівниками правил та норм, що регламентують використання устатковання підвищеної небезпеки;
 
44. укладати договір про страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду яку може бути заподіяно третім особам унаслідок використання небезпечного виробничого об’єкта на умовах і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-44- Звягільський Ю.Л.
У абзаці восьмому частини першої статті 5 слова "Кабінетом Міністрів України" змінити на "законодавством України";
 
Відхилено   укладати договір страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок використання небезпечного виробничого об’єкта, на умовах і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
45. Особи, що виконують роботи, пов’язані з використанням небезпечного виробничого об’єкта зобов’язані:
 
-45- Ляпіна К.М.
У абзаці дев'ятому частини першої статті 5 слова " небезпечного виробничого об’єкта " змінити словами "устатковання підвищеної небезпеки";
 
Враховано   Особи, які виконують роботи, пов’язані з використанням устатковання підвищеної небезпеки, зобов’язані:
 
46. дотримуватися вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, що встановлюють правила ведення робіт на небезпечному виробничому об’єкті;
 
   дотримуватися вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, що встановлюють правила ведення робіт на небезпечному виробничому об’єкті;
 
47. проходити навчання та атестацію щодо безпечного ведення робіт на небезпечному виробничому об’єкті у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки;
 
-46- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини другої статті 5 викласти у такій редакції:
"проходити навчання та атестацію щодо безпечного ведення робіт на небезпечному виробничому об'єкті;"
 
Відхилено   проходити навчання та атестацію щодо безпечного ведення робіт на небезпечному виробничому об’єкті в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки;
 
48. припиняти проведення робіт у випадку виникнення ситуацій, небезпечних для життя та здоров’я людей.
 
-47- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий частини другої статті 5 викласти у такій редакції:
"припиняти проведення робіт у випадку виникнення ситуацій, небезпечних для їх життя та здоров'я або інших працівників чи третіх осіб."
 
Відхилено   припиняти проведення робіт у разі виникнення загроз життю та здоров’ю людей.
 
    -48- Волинець М.Я.
У абзаці четвертому частини другої статті 5 слово "ситуацій" замінити словом "загроз";
 
Враховано    
49. Обов’язковою умовою початку будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, консервації чи ліквідації небезпечного виробничого об’єкта є відповідність прийнятих рішень вимогам законодавства з промислової безпеки, яка встановлюється шляхом проведення відповідної експертизи проектної документації.
 
   Обов’язковою умовою початку будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, консервації чи ліквідації небезпечного виробничого об’єкта є відповідність прийнятих рішень вимогам законодавства з промислової безпеки, що встановлюється шляхом проведення відповідної експертизи проектної документації.
 
50. У процесі будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, консервації чи ліквідації небезпечного виробничого об’єкта розробники проектної документації здійснюють авторський нагляд у встановленому порядку.
 
   У процесі будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, консервації чи ліквідації небезпечного виробничого об’єкта розробники проектної документації здійснюють авторський нагляд у встановленому порядку.
 
51. Відхилення від проектної документації в процесі будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, консервації чи ліквідації небезпечного виробничого об’єкта не допускаються. Зміни, що вносяться в проектну документацію, підлягають експертизі на відповідність нормативно-правовим актам з промислової безпеки.
 
-49- Волинець М.Я.
Доповнити проект новою статтею 6 такого змісту:
"Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
Центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки має право:
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів у галузі промислової безпеки;
здійснювати державний нагляд за додержанням законодавства про промислову безпеку;
надавати суб‘єктам господарювання обов‘язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунення виявлених порушень та зупинення (призупинення), обмеження робіт та виробництва;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань промислової безпеки;
скликати в установленому порядку наради з питань промислової безпеки;
утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;
організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у галузі промислової безпеки;
заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з питань промислової безпеки;
надсилати суб’єктам господарювання подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності;
доручати експертним організаціям проведення державної експертизи промислової безпеки.
Центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи.
Рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які здійснюють діяльність у галузі промислової безпеки."
 
Враховано   Відхилення від проектної документації в процесі будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, консервації чи ліквідації небезпечного виробничого об’єкта не допускаються. Зміни, що вносяться до проектної документації, підлягають експертизі на відповідність нормативно-правовим актам з промислової безпеки.
Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки
Центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки має право:
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів у сфері промислової безпеки;
здійснювати державний нагляд за додержанням законодавства щодо промислової безпеки;
надавати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання розпорядчі документи щодо усунення виявлених порушень та зупинення (призупинення), обмеження робіт і виробництва;
одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань промислової безпеки;
скликати в установленому порядку наради з питань промислової безпеки;
утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;
організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері промислової безпеки;
заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з питань промислової безпеки;
надсилати суб’єктам господарювання подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності;
доручати експертним організаціям проведення державної експертизи промислової безпеки.
Центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи.
Рішення, прийняті центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки.
 
52. Стаття 6. Основні завдання центральних і місцевих органів виконавчої влади в сфері промислової безпеки
 
   Стаття 7. Основні завдання центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки
 
53. Основними завданнями центральних і місцевих органів виконавчої влади в сфері промислової безпеки є моніторинг та комплексний аналіз стану промислової безпеки, проведення профілактичних заходів щодо запобігання загрозам життю та здоров’ю людей при використанні небезпечних виробничих об’єктів в межах повноважень цих органів.
 
-50- Звягільський Ю.Л.
після слова "проведення" додати "і контроль" далі за текстом;
 
Відхилено   Основними завданнями центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері промислової безпеки є моніторинг та комплексний аналіз стану промислової безпеки, проведення профілактичних заходів щодо запобігання загрозам життю та здоров’ю людей під час використання небезпечних виробничих об’єктів в межах повноважень цих органів.
 
54. РОЗДІЛ ІІІ.
 
   РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВЇ БЕЗПЕКИ
 
55. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ
 
      
56. Стаття 7. Державний нагляд за промисловою безпекою
 
   Стаття 8. Державний нагляд у сфері промислової безпеки
 
57. Державний нагляд за промисловою безпекою здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки та його територіальні органи.
 
-51- Ляпіна К.М.
У статті 7 та далі по тексту закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки" замінити словами " уповноважений Кабінетом Міністрів України орган".
 
Відхилено   Державний нагляд у сфері промислової безпеки здійснює центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки, у тому числі через його територіальні органи.
 
58. Стаття 8. Спосіб здійснення державного нагляду
 
   Стаття 9. Спосіб здійснення державного нагляду
 
59. Державний нагляд за промисловою безпекою здійснюється шляхом перевірок суб’єктів господарювання, які експлуатують небезпечні виробничі об’єкти, щодо дотримання цими суб’єктами вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки.
 
-52- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"Державний нагляд за промисловою безпекою здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо дотримання суб'єктами господарювання, які експлуатують небезпечні виробничі об'єкти, вимог законодавства."
 
Відхилено   Державний нагляд у сфері промислової безпеки здійснюється шляхом всебічних перевірок суб’єктів господарювання, які використовують небезпечні виробничі об’єкти, виконують роботи на небезпечних виробничих об'єктах, а також шляхом перевірок їх окремих небезпечних виробничих об‘єктів щодо дотримання цими суб’єктами вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки.
Порядок здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки, у тому числі перелік питань, що перевіряються під час здійснення заходів державного нагляду, механізм зупинення (призупинення), обмеження діяльності у сфері промислової безпеки встановлюється центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
Перевірки суб'єктів господарювання можуть здійснюватися комплексно спільно з іншими органами державного нагляду (контролю) відповідно до їх повноважень, а також із залученням представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузевих профспілок, регіональних профоб'єднань, аварійно-рятувальних служб, що обслуговують суб’єкт перевірки, та інших установ і організацій.
Усі перевірки суб'єктів господарювання, які використовують небезпечні виробничі об'єкти, виконують роботи на небезпечних виробничих об'єктах, а також перевірки їх окремих небезпечних виробничих об'єктів можуть бути плановими і позаплановими.
Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання та їх небезпечних виробничих об’єктів визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці, з урахуванням стану їх промислової безпеки, рівня виробничого травматизму, наявності на об’єкті джерел потенційної небезпеки.
Підставами для проведення позапланових перевірок можуть бути:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
неподання у встановлений строк суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності, передбачених законодавством у сфері промислової безпеки без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
виявлення недостовірних даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, передбачених законодавством у сфері промислової безпеки поданих суб'єктом господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення заходів державного нагляду;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки (за умови погодження заходу з центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки);
рішення вищих органів державної влади;
вимоги правоохоронних органів (у випадках, передбачених законом);
настання аварії першої або другої категорії, виникнення нещасного випадку на виробництві із смертельним чи тяжким наслідком, групового нещасного випадку від дії небезпечних виробничих факторів.
Окремим видом позапланових перевірок є цільові перевірки, спрямовані на виявлення недоліків, характерних для підприємств однієї сфери діяльності.
Державний нагляд за промисловою безпекою суб’єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику, що подали декларацію промислової безпеки, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
 
    -53- Волинець М.Я.
Статтю 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Спосіб здійснення державного нагляду
Державний нагляд у сфері промислової безпеки здійснюється шляхом всебічних перевірок суб’єктів господарювання, які використовують небезпечні виробничі об’єкти, виконують роботи на небезпечних виробничих об'єктах, а також перевірок їх окремих небезпечних виробничих об‘єктів щодо дотримання цими суб’єктами вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки.
Порядок здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки, в тому числі переліки питань, що перевіряються під час здійснення заходів державного нагляду, механізм зупинення (призупинення), обмеження діяльності у сфері промислової безпеки встановлюється центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
Перевірки суб‘єктів господарювання можуть здійснюватися комплексно спільно з іншими органами державного нагляду (контролю), відповідно до їх повноважень, а також із залученням представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузевих профспілок, регіональних профоб'єднань, аварійно-рятувальних служб, що обслуговують суб’єкт перевірки та інших установ і організацій.
Всі перевірки суб‘єктів господарювання які використовують небезпечні виробничі об‘єкти, виконують роботи на небезпечних виробничих об'єктах а також перевірки їх окремих небезпечних виробничих об‘єктів можуть бути як плановими, так і позаплановими.
Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання та їх небезпечних виробничих об’єктів визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці, з урахуванням стану їх промислової безпеки, рівня виробничого травматизму, наявності на об’єкті джерел потенційної небезпеки.
Підставами для здійснення позапланових перевірок можуть бути:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення заходів державного нагляду;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки (за умови погодження заходу з центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки);
рішення вищих органів державної влади;
вимоги правоохоронних органів (у випадках, передбачених законодавством);
настання аварії першої або другої категорії, виникнення нещасного випадку на виробництві зі смертельним чи тяжким наслідком, групового нещасного випадку від дії небезпечних виробничих факторів;
Окремим видом позапланових перевірок є цільові перевірки, спрямовані на виявлення недоліків, характерних для підприємств однієї сфери діяльності.
Державний нагляд за промислової безпекою суб’єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику, які подали декларацію промислової безпеки, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано    
60. За видом перевірки суб’єктів господарювання поділяються на комплексні, цільові та оперативні, які можуть бути як планові та позапланові.
 
-54- Звягільський Ю.Л.
з другого абзацу виключити слова "комплексні, цільові та оперативні, які можуть бути як ", далі за текстом;
 
Відхилено      
    -55- Ляпіна К.М.
Частини другу – четверту статті 8 – вилучити.
 
Відхилено    
61. Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від ризиків виникнення умов, що несуть загрозу життю і здоров’ю працівників небезпечних виробничих об’єктів з урахуванням стану промислової безпеки суб’єкта господарювання та наявності джерел потенційної небезпеки.
 
-56- Звягільський Ю.Л.
після слів " планових перевірок " додати "відповідно до Закону України" і далі за текстом;
 
Відхилено      
    -57- Левцун В.І.
В частині третій статті 8 законопроекту після слів "Періодичність проведення планових перевірок" додати слова "встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки та".
 
Відхилено    
62. Порядок здійснення державного нагляду за промисловою безпекою, в тому числі переліки питань, що перевіряються під час здійснення заходів державного нагляду, механізм призупинення (обмеження) діяльності у сфері промислової безпеки встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
 
-58- Звягільський Ю.Л.
цей абзац виключити, бо порядок здійснення державного нагляду за промисловою безпекою встановлено Законом України "Про основні принципи державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності";
 
Відхилено      
63. За офіційними зверненнями юридичних та фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства з промислової безпеки, які призвели до зростання травматизму або аварійності вище середньо статистичних показників, а також виникнення надзвичайної ситуації або настання нещасного випадку зі смертельними наслідками центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки може вводитися особливий режим організації державного нагляду, який передбачає здійснення комплексу позапланових перевірок для оперативного реагування на аварії, нещасні випадки на виробництві, у тому числі зі смертельними наслідками та запобігання їх подальшого виникнення.
 
-59- Ляпіна К.М.
Частину п’яту статті 8 викласти у такій редакції:
"При зростанні травматизму або аварійності вище середньо статистичних показників, а також в разі виникнення надзвичайної ситуації або настання нещасного випадку зі смертельними наслідками уповноважений Кабінетом Міністрів України орган може вводитися особливий режим організації державного нагляду шляхом оперативного реагування на аварії, нещасні випадки на виробництві, у тому числі зі смертельними наслідками та запобігання їх подальшого виникнення."
 
Відхилено      
64. Стаття 9. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки
 
-60- Ляпіна К.М.
Волинець М.Я.
Статтю 9 – виключити
 
Враховано      
65. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки має право:
 
      
66. безперешкодно в будь-який час відвідувати небезпечні виробничі об’єкти, здійснювати перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки;
 
-61- Звягільський Ю.Л.
У пункті першому частини першої статті 9 слова "в будь який час" - виключити;
 
Враховано      
67. одержувати від суб’єкта господарювання і посадових осіб письмові чи усні пояснення щодо причин порушень законодавства та вжитих заходів щодо їх усунення, висновки експертних обстежень, аудитів, та іншу інформацію з питань промислової безпеки;
 
-62- Левцун В.І.
Пункт другий частини першої статті 9 законопроекту викласти в наступній редакції:
"одержувати від суб'єкта господарювання і посадових осіб письмові пояснення щодо причин порушень законодавства в сфері промислової безпеки, приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки, #102088
 
Відхилено      
68. видавати в установленому порядку суб’єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи про усунення порушень і недоліків в галузі промислової безпеки;
 
      
69. забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати діяльність у сфері промислової безпеки у випадках, передбачених законом;
 
      
70. притягати до адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання та їх працівників, винних у порушенні законодавства про промислову безпеку;
 
      
71. надсилати суб’єктам господарювання подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам
 
      
72. прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із
 
      
73. законом;
 
      
74. представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів у сфері промислової безпеки;
 
      
75. одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 
      
76. залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань промислової безпеки;
 
      
77. скликати в установленому порядку наради з питань промислової безпеки;
 
      
78. утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;
 
-63- Звягільський Ю.Л.
після слова "утворювати" додати "в порядку визначеному Кабінетом Міністрів" і далі за текстом;
 
Відхилено      
79. організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері промислової безпеки;
 
      
80. заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з питань промислової безпеки.
 
      
81. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи.
 
      
82. Стаття 10. Дозволи на використання устаткування підвищеної небезпеки
 
-64- Ляпіна К.М.
Назву та текст статті 10 викласти у наступній редакції:
"Стаття 10. Профілактика небезпечних виробничих факторів
Роботодавець зобов'язаний максимально знизити імовірність ушкодження здоров'я працівника підчас виконання ним трудових обов'язків.
3 цією метою роботодавець забезпечує:
розроблення і виконання необхідних профілактичних заходів, що дозволять знизити небезпечний виробничій фактор до рівня, який дозволяє сучасний розвиток науки, техніки і технології щоб уникнути травмування працівників;
виконання у встановлений термін приписів органів державного нагляду;
страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду яку може бути заподіяно третім особам унаслідок використання небезпечного виробничого об'єкта;
організацію проведення внутрішнього аудиту з промислової безпеки;
здійснення контролю за використанням працівником засобів колективного та індивідуального захисту.
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві здійснює заходи щодо профілактики небезпечних виробничих факторів, що можуть призвести до нещасного випадку на виробництві відповідно до законодавства."
 
Відхилено   Стаття 10. Дозволи на використання устатковання підвищеної небезпеки
 
83. Суб'єкт господарювання, який має намір розпочати експлуатацію небезпечного виробничого об'єкту, повинен отримати дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки на використання устатковання підвищеної небезпеки.
 
-65- Левцун В.І.
Частину першу статті 10 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Будівництво, експлуатація або ліквідація небезпечного виробничого об'єкта здійснюється після одержання на це дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.".
 
Відхилено   Суб'єкт господарювання, який має намір розпочати використання устатковання підвищеної небезпеки, має отримати відповідний дозвіл центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
Обов’язковою умовою для отримання дозволу є наявність експертного висновку.
 
    -66- Волинець М.Я.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
" Суб'єкт господарювання, який має намір розпочати використання устатковання підвищеної небезпеки, повинен отримати відповідний дозвіл центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
Строк дії дозволу становить 5 років (з подальшим його подовженням).
На використання устатковання підвищеної небезпеки дозвіл отримується виробником або постачальником устаткування підвищеної небезпеки до прийняття зобов’язань на постачання.
Центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав, визначених цією статтею.
Рішення посадових осіб центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки про відмову суб'єкту господарювання у видачі дозволу приймається у разі:
ненадання суб'єктом господарювання необхідних документів та (або) неправильного їх оформлення;
надання недостовірних даних у документах, які подано для отримання дозволу;
невідповідності заявленим у поданих для отримання дозволу документах можливостям суб`єкта господарювання реальному стану з використання устатковання підвищеної небезпеки.
Дозвіл може бути анульовано у разі:
подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
прийняття рішення судом про скасування державної реєстрації суб'єкту господарювання;
виявлення за результатами перевірки суб`єкта господарювання недостовірних даних у документах, що надавались суб'єктом господарювання для одержання дозволу;
Дозвіл може бути анульовано наказом органу, який його видав (про що суб’єкт господарювання повідомляється у письмовій формі).
Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:
зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Підставами для видачі дубліката документа дозвільного характеру є:
втрата документа дозвільного характеру;
пошкодження документа дозвільного характеру.
Підставами для відмови у переоформленні, видачі дублікату документа дозвільного характеру є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для переоформлення, видачі дублікату, згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
зміни ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків, зазначеного у дозволі.
Дозволи центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки їх переоформлення, видача дубліката та анулювання здійснюється на безоплатній основі."
 
Враховано редакційно    
84. Порядок видачі дозволів установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
 
   Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
На використання устатковання підвищеної небезпеки дозвіл отримується виробником або постачальником устатковання підвищеної небезпеки до прийняття зобов’язань щодо постачання.
Центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про одержання дозволу та необхідних документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням підстав, визначених цією статтею.
 
85. Рішення посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки про відмову суб'єкту господарювання у видачі дозволу приймається у разі:
 
   Рішення посадових осіб центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки про відмову суб'єкту господарювання у видачі дозволу приймається в разі:
 
86. ненадання суб'єктом господарювання необхідних документів та (або) неправильного їх оформлення;
 
   ненадання суб'єктом господарювання необхідних документів та/або неправильного їх оформлення;
 
87. надання недостовірних даних або документів, які не є підставою для видачі дозволу;
 
   надання недостовірних даних у документах, поданих для отримання дозволу;
 
88. встановлення неспроможності суб'єкту господарювання використовувати устаткування підвищеної небезпеки.
 
-67- Левцун В.І.
Пункт третій частини третьої статті 10 викласти в наступній редакції:
"встановлення неспроможності суб'єкту господарювання забезпечити вимоги законодавства в сфері промислової безпеки при виконанні робіт з об'єктом підвищеної небезпеки.".
 
Відхилено   невідповідності заявленим у поданих для отримання дозволу документах можливостям суб`єкта господарювання реальному стану з використання устатковання підвищеної небезпеки.
 
89. Дозвіл може бути анульовано у разі:
 
   Дозвіл може бути анульовано в разі:
 
90. подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
   подання суб'єктом господарювання заяви про анулювання дозволу;
 
91. прийняття рішення про скасування державної реєстрації суб'єкту господарювання;
 
   прийняття рішення судом про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
 
92. виявлення недостовірних даних у документах, наданих суб'єктом господарювання для одержання дозволу;
 
   виявлення за результатами перевірки суб`єкта господарювання недостовірних даних у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання дозволу.
 
93. видачі посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки припису про повторне порушення умов дозволу;
 
   Дозвіл може бути анульовано наказом органу, який його видав (про що суб’єкт господарювання повідомляється в письмовій формі).
Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру є:
зміна найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;
зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання.
Підставами для видачі дубліката документа дозвільного характеру є:
втрата документа дозвільного характеру;
пошкодження документа дозвільного характеру.
Підставами для відмови в переоформленні, видачі дубліката документа дозвільного характеру є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для переоформлення, видачі дубліката, згідно із встановленим законодавством вичерпним переліком;
виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
зміни ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або ідентифікаційного коду фізичної особи – платника податків, зазначеного в дозволі.
 
94. створення перешкод під час здійснення посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки перевірок додержання умов дозволу.
 
      
95. Рішення про видачу дозволу або відмову у його видачі посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки приймають протягом 15 робочих днів з моменту реєстрації заяви суб'єкту господарювання на отримання дозволу.
 
-68- Левцун В.І.
Частину п'яту статті 10 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки протягом 15 робочих днів після реєстрації заяви видає суб'єкту господарювання відповідний дозвіл або повідомляє у письмовій формі про відмову в його видачі з відповідним обґрунтуванням.".
 
Відхилено      
96. Дозволи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки видаються на безоплатній основі.
 
-69- Левцун В.І.
Після частини п'ятої статті 10 законопроекту додати нову частину наступного змісту:
"Дозвіл є безстроковим документом (без граничного строку дії)."
 
Враховано   Переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволів центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки здійснюються на безоплатній основі.
Дозвіл є безстроковим документом (без граничного строку дії).
 
97. Стаття 11. Підстави для призупинення діяльності у сфері промислової безпеки
 
-70- Звягільський Ю.Л.
Назву статті 11 викласти у такій редакції: "Підстави для обмеження діяльності у сфері промислової безпеки";
 
Відхилено   Стаття 11. Підстави для зупинення (призупинення), обмеження діяльності у сфері промислової безпеки
 
    -71- Круць М.Ф.
Назву статті 11 законопроекту викласти у такій редакції:
"Заборона, зупинення, обмеження діяльності, що здійснюється з порушенням вимог промислової безпеки";
 
Відхилено    
    -72- Ляпіна К.М.
Назву статті 11 законопроекту викласти у такій редакції:
" Стаття 11. Підстави для зупинення (призупинення), обмеження діяльності у сфері промислової безпеки ";
 
Враховано    
98. Підставами для заборони, зупинки, припинення, обмеження діяльності у сфері промислової безпеки є:
 
-73- Звягільський Ю.Л.
У абзаці першому частини першої татті 11 слова "заборони, зупинки, припинення "- виключити;
 
Відхилено   Підставами для зупинення (призупинення), обмеження діяльності у сфері промислової безпеки є:
 
    -74- Волинець М.Я.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Підставами для зупинення (призупинення), обмеження діяльності у галузі промислової безпеки є:
виявлення порушень вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, які загрожують життю та здоров’ю працівників;
смертельний нещасний випадок на виробництві;
відсутність дозвільних документів на проведення робіт або використання устаткування підвищеної небезпеки на небезпечному виробничому об’єкті;
невідповідність фактичного стану небезпечного виробничого об’єкта зазначеному у документах, складених за результатами експертизи;
невиконання у встановлений строк приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки."
 
Враховано редакційно    
99. виявлення порушень вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, які загрожують життю та здоров’ю працівників;
 
   виявлення порушень вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки, що загрожують життю та здоров’ю працівників;
 
100. смертельний нещасний випадок на виробництві;
 
-75- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини першої статті 11 доповнити словами "якщо він стався з вини роботодавця;".
 
Відхилено   настання смертельного нещасного випадку на виробництві;
 
101. відсутність дозвільних документів на проведення робіт або використання устаткування підвищеної небезпеки на небезпечному виробничому об’єкті;
 
   відсутність дозвільних документів на проведення робіт або використання устатковання підвищеної небезпеки на небезпечному виробничому об’єкті;
 
102. невідповідність фактичного стана небезпечного виробничого об’єкта умовам дозволу;
 
-76- Ляпіна К.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 11 – виключити.
 
Відхилено   невідповідність фактичного стану небезпечного виробничого об’єкта зазначеному в документах, складених за результатами експертизи;
 
103. невиконання у встановлений строк приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки;
 
   невиконання у встановлений строк приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
 
104. Стаття 12. Права та відповідальність посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки
 
-77- Ляпіна К.М.
Статтю 12 – виключити.
 
Відхилено   Стаття 12. Права та відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки
 
105. Права посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки визначаються повноваженнями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки, а також Законами України «Про правові засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності « та «Про державну службу «.
 
-78- Звягільський Ю.Л.
У частині першій статті 12 назву першого Закону викласти "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
 
Відхилено   Посадові особи центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки мають право:
безперешкодно здійснювати перевірки суб’єктів господарювання, які використовують небезпечні виробничі об’єкти;
визначати обсяги та періодичність проведення всебічних перевірок суб’єктів господарювання та перевірок небезпечних виробничих об'єктів відповідно до зокону;
одержувати від суб’єкта господарювання і посадових осіб письмові чи усні пояснення щодо причин порушень законодавства та вжитих заходів щодо їх усунення, висновки експертних обстежень та іншу інформацію з питань промислової безпеки;
видавати в установленому порядку суб’єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи та розпорядження про усунення порушень і недоліків у сфері промислової безпеки;
зупиняти (призупиняти), обмежувати експлуатацію підприємств, виробничих об’єктів, окремих виробництв, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, машин, механізмів, устатковання шляхом видачі розпорядчого документа щодо відповідної заборони у випадках, передбачених законом;
притягати до адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання та їх працівників, винних у порушенні законодавства про промислову безпеку;
надсилати суб’єктам господарювання подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.
 
    -79- Волинець М.Я.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Посадові особи центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки мають право:
безперешкодно в будь-який час без попереднього повідомлення відвідувати небезпечні виробничі об’єкти, здійснювати перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у галузі промислової безпеки так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки;
одержувати від суб’єкта господарювання і посадових осіб письмові чи усні пояснення щодо причин порушень законодавства та вжитих заходів щодо їх усунення, висновки експертних обстежень, аудитів, та іншу інформацію #102088
видавати в установленому порядку суб’єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи та розпорядження про усунення порушень і недоліків в галузі промислової безпеки;
зупиняти (призупиняти), обмежувати експлуатацію підприємств, виробничих об’єктів, окремих виробництв, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, машин, механізмів, устаткування шляхом видачі розпорядчого документа Держгірпромнагляду щодо відповідної заборони у випадках, передбачених законом;
притягати до адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання та їх працівників, винних у порушенні законодавства про промислову безпеку;
надсилати суб’єктам господарювання подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом."
 
Враховано редакційно    
106. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки не несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків згідно із законом.
 
-80- Звягільський Ю.Л.
Частину другу статті 12 - виключити;
 
Враховано      
107. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки є державними службовцями, і на них поширюється дія Закону України "Про державну службу".
 
   Посадові особи центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки є державними службовцями, і на них поширюється дія Закону України "Про державну службу".
 
108. Вони несуть відповідальність згідно із законом за виконання покладених на них обов'язків.
 
-81- Звягільський Ю.Л.
У частині четвертій статті 12 слово "Вони" змінити на "Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки";
 
Враховано   Посадові особи центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків згідно з діючим законом.
 
    -82- Левцун В.І.
Частину четверту статті 12 викласти в наступній редакції:
"Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки за виконання покладених на них обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.".
 
Враховано    
109. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки мають право носити формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Посадові особи центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки мають право носити формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
110. Посадовим особам, які здійснюють нагляд за станом промислової безпеки, заробітна плата встановлюється не нижче заробітної плати відповідних категорій працівників тих галузей виробництва, у яких здійснюється цей нагляд, у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-83- Левцун В.І.
Частину шосту статті 12 - виключити
 
Враховано      
111. РОЗДІЛ ІV.
 
   РОЗДІЛ ІV. ЕКСПЕРТИЗА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
 
112. ЕКСПЕРТИЗА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
 
      
113. Стаття 13. Основні завдання експертизи промислової безпеки
 
-84- Звягільський Ю.Л.
Назву статті 13 після слова "безпеки" доповнити словами "та їх реалізація";
 
Відхилено   Стаття 13. Мета та основні завдання експертизи промислової безпеки
Метою експертизи промислової безпеки є сприяння запобіганню аваріям і виробничому травматизму під час використання небезпечних виробничих об’єктів.
 
    -85- Ляпіна К.М.
Назву статті 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Мета та основні завдання експертизи промислової безпеки"
 
Враховано    
    -86- Ляпіна К.М.
Доповнити статтю новою частиною першою такого змісту:
"Метою експертизи з промислової безпеки є сприяння безпечної експлуатації виробничих об'єктів, попередження аварій, виявлення відхилень від вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки."
 
Враховано    
114. Основними завданнями експертизи промислової безпеки є:
 
   Основними завданнями експертизи промислової безпеки є:
 
115. збір достовірної інформації про об'єкт експертизи та формування на її основі висновку щодо можливості безпечного використання об’єкта;
 
   збір достовірної інформації про об’єкт експертизи та формування на її основі висновку щодо можливості безпечного використання об’єкта;
 
116. оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для підтримання належного рівня промислової безпеки на небезпечному виробничому об'єкті;
 
-87- Ляпіна К.М.
Доповнити частину першу статті 13 новим абзацом третім такого змісту:
"встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам законодавства у сфері промислової безпеки;"
 
Відхилено   оцінка повноти, обґрунтованості, ефективності заходів, що вживаються для підтримання належного рівня промислової безпеки на небезпечному виробничому об’єкті;
 
117. узагальнення та аналіз одержаної інформації; встановлення закономірностей процесів, що призводять до травматизму на виробництві та професійних захворювань;
 
-88- Волинець М.Я.
Абзаци четвертий – шостий частини першої статті 13 – виключити
 
Враховано      
118. створення науково обґрунтованої методології виявлення небезпечних факторів виробництв, оцінки ступеня їх небезпеки та ефективності заходів для їх усунення;
 
      
119. створення єдиного інформаційного поля про виробничий травматизм, професійні захворювання і стан небезпечних виробничих об'єктів.
 
-89- Ляпіна К.М.
Доповнити частину першу статті 13 новим абзацом сьомим такого змісту:
"підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих експертних висновків з промислової безпеки експертизи;"
 
Враховано   підготовка об’єктивних, всебічно обґрунтованих висновків експертизи промислової безпеки.
 
120. Стаття 14. Суб’єкти експертизи промислової безпеки
 
   Стаття 14. Суб’єкти експертизи промислової безпеки
 
121. Суб’єктами експертизи промислової безпеки є
 
   Суб’єктами експертизи промислової безпеки є:
 
122. суб’єкти системи експертизи промислової безпеки;
 
-90- Ляпіна К.М.
Абзаци другий-третій частини першої статті 14 викласти у такій редакції:
" центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
експертні організації;
інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення експертизи;
замовники експертизи."
 
Враховано   центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;
експертні організації;
інші установи, організації та підприємства, у тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення експертизи;
замовники експертизи.
 
123. суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки.
 
      
124. Стаття 15. Об’єкти експертизи промислової безпеки
 
   Стаття 15. Об’єкти експертизи промислової безпеки
 
125. Експертизі промислової безпеки підлягають:
 
-91- Ляпіна К.М.
Абзац перший частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
"Об'єктами експертизи промислової безпеки є:"
 
Враховано   Об'єктами експертизи промислової безпеки є:
 
126. проектно-кошторисна документація на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, консервацію чи ліквідацію небезпечних виробничих об’єктів;
 
   проектно-кошторисна документація на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, консервацію чи ліквідацію небезпечних виробничих об’єктів;
 
127. проектно-технологічна, нормативно-технічна та нормативна документація на ведення робіт на небезпечних виробничих об’єктах;
 
-92- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
"передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, стандарти, технічні регламенти та умови, а також інші документи на засоби виробництва, технології та технологічні процеси, застосування яких може призвести до небезпечних наслідків у сфері промислової безпеки;"
 
Відхилено   проектно-технологічна, нормативно-технічна та нормативна документація для ведення робіт на небезпечних виробничих об’єктах;
 
128. експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки закордонного походження;
 
-93- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий частини першої статті 15 після слів "підвищеної небезпеки" доповнити словами "в тому числі".
 
Враховано   експлуатаційна документація на устатковання підвищеної небезпеки, у тому числі закордонного походження;
 
129. інші документи, що обумовлюють безпечну експлуатацію небезпечних виробничих об’єктів;
 
-94- Ляпіна К.М.
Абзац п'ятий частини першої статті 15 – виключити.
 
Відхилено   інші документи, що обумовлюють безпечну експлуатацію небезпечних виробничих об’єктів;
 
    -95- Волинець М.Я.
Абзац п’ятий частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
"експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки;"
 
Відхилено    
130. устаткування підвищеної небезпеки на небезпечних виробничих об’єктах.
 
-96- Ляпіна К.М.
Абзац шостий частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
"будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), роботи підвищеної небезпеки, об'єкти, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки."
 
Відхилено   устатковання підвищеної небезпеки на небезпечних виробничих об’єктах.
 
131. Порядок проведення експертизи промислової безпеки встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
 
-97- Звягільський Ю.Л.
Абзаци 7-9 перенести до статті 13.
 
Відхилено      
    -98- Левцун В.І.
Частину другу статті 15 - виключити.
 
Враховано    
132. Результатом проведення експертизи промислової безпеки є висновок.
 
-99- Ляпіна К.М.
Частини третю-четверту статті 15 - вилучити
 
Враховано      
133. Висновок експертизи промислової безпеки подається до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки або його територіальних органів для урахування при здійсненні наглядової та дозвільної діяльності, а також у Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці для узагальнення та наукового опрацювання рекомендацій щодо поліпшення стану промислової безпеки.
 
-100- Звягільський Ю.Л.
Статтю 15 доповнити заключним (останнім) абзацом такого змісту:
"не підлягають експертизі з промислової безпеки усі зазначені вище об'єкти проведення експертизи з промислової безпеки, якщо вони розроблені або і узгоджені з галузевими науково-дослідними та проектними установами, і Виконання експертизи по промисловій 1 безпеці обов'язкове, якщо проекти виконані іншими організаціями ";
 
Відхилено      
    -101- Звягільський Ю.Л.
Закон доповнити новим розділом РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ;
 
Відхилено    
134. Стаття 16. Система експертизи промислової безпеки
 
-102- Звягільський Ю.Л.
Назву та текст статті 16 викласти у такій редакції: "Стаття 16. Державна науково-технічна підтримка промислової безпеки
Для здійснення державної науково-технічної політики Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці здійснює наукову, науково-технічну, освітню діяльність, створює систему експертизи промислової безпеки, спрямовану на підвищення рівня промислової безпеки, координує діяльність установ, організацій, підприємств, що виконують науково-технічну та експертну роботу в сфері промислової безпеки";
 
Відхилено   Стаття 16. Система експертизи промислової безпеки
 
135. Для здійснення науково-технічної підтримки державного нагляду, установи, організації, підприємства, що виконують експертні роботи у сфері промислової безпеки, об’єднуються в систему експертизи промислової безпеки, яка здійснює скоординовану наукову, науково-технічну, експертну і освітню діяльність, спрямовану на підвищення рівня промислової безпеки та ефективності контрольно-наглядової діяльності спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки.
 
-103- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 16 викласти у такій редакції:
" Учасниками системи експертизи є:
центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки та його територіальні органи;
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути, які здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки;
орган, який здійснює акредитацію експертних організацій та органів з атестації та здійснює контроль за їх діяльністю;
експертні організації, які отримали атестат акредитації відповідно до вимог чинного законодавства;
незалежні органи з атестації, які здійснюють атестацію експертів технічних з промислової безпеки відповідно до вимог, встановлених законодавством."
 
Враховано   Учасниками системи експертизи промислової безпеки є:
центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки та його територіальні органи;
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути, що здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки;
орган, що здійснює акредитацію експертних організацій та органів з атестації та контроль за їх діяльністю;
експертні організації, що отримали атестат акредитації відповідно до вимог чинного законодавства;
незалежні органи з атестації, що здійснюють атестацію експертів відповідно до вимог, встановлених законодавством.
 
136. Основні засади функціонування системи експертизи промислової безпеки, вимоги до експертних організацій та експертів технічних з промислової безпеки, порядок та періодичність проведення експертизи промислової безпеки встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
 
-104- Ляпіна К.М.
Доповнити проект наступним розділом " РОЗДІЛ V АУДИТ 3 ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Стаття 16. Мета та основні завдання аудиту з промислової безпеки
Аудит проводиться з метою забезпечення дотримання та неухильного виконання законодавства про промислову безпеку в процесі господарської та іншої діяльності.
Основними завданнями аудиту є:
збір достовірної інформації про об'єкт аудиту та формування на її основі аудиторського висновку;
встановлення відповідності об'єкта аудиту вимогам законодавства про промислову безпеку;
оцінка впливу діяльності об'єкта аудиту на стан промислової безпеки;
оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для промислової безпеки на об'єкті аудиту.
Конкретні завдання аудиту в кожному окремому випадку визначаються замовником, виходячи з його потреб, відповідно до законодавства та інших нормативно-правових актів України, характеру діяльності об'єкта аудиту.
Стаття 17. Форми аудиту з промислової безпеки
Аудит з промислової безпеки може бути внутрішнім та зовнішнім.
Зовнішній аудит з промислової безпеки є добровільним.
Внутрішній аудит є обов'язковим і повинен здійснюватись один раз на рік.
Внутрішній аудит проводиться з метою перевірки відповідності функціонування системи промислової безпеки на об'єктах аудиту вимогам законодавства з промислової безпеки.
Стаття 18. Суб'єкти аудиту з промислової безпеки
Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту.
Виконавцем зовнішнього аудиту є аудиторська організація, акредитована для здійснення аудиту з промислової безпеки відповідно до вимог цього Закону та Закону України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності".
Виконавцем внутрішнього аудиту є фізична особа, яка пройшла v встановленому порядку навчання та отримала документ на право здійснення внутрішнього аудиту з промислової безпеки.
Стаття 19. об’єкти аудиту з промислової безпеки.
Об’єктами аудиту є :
підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші суб'єкти господарювання;
системи управління промисловою безпекою;
роботи підвищеної небезпеки.
Аудит може проводитися щодо підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об’єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності.
 
Відхилено   Основні вимоги до експертних організацій та експертів, порядок та періодичність проведення експертизи промислової безпеки встановлюються центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки.
 
137. РОЗДІЛ V.
 
-105- Звягільський Ю.Л.
змінити номер розділу з V на VІ;
 
Відхилено   Розділ V. Відповідальність за порушення законодавства у сфері промислової безпеки
 
138. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
 
-106- Левцун В.І.
Назву розділу V викласти в наступній редакції:
"Розділ V. Відповідальність за порушення законодавства в сфері промислової безпеки".
 
Враховано      
139. Стаття 17. Санкції за порушення вимог законодавства
 
-107- Кармазін Ю.А.
Ляпіна К.М.
Круць М.Ф.
Статтю 17 – виключити.
 
Враховано      
140. За порушення законодавства про промислову безпеку, невиконання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки, юридичні та фізичні особи (суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері промислової безпеки) притягаються цим органом до сплати штрафу у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
      
141. Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, визначених цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України.
 
      
142. Стаття 18. Відповідальність за порушення вимог щодо промислової безпеки
 
   Стаття 17. Відповідальність за порушення вимог у сфері промислової безпеки
 
143. За порушення законів та інших нормативно-правових актів про промислову безпеку, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за промисловою безпекою, винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.
 
-108- Ляпіна К.М.
Статтю 17 викласти в наступній редакції:
"За порушення законів та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки, створення перешкод у діяльності посадових осіб центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.
У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом господарювання вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів з промислової безпеки, центральним органом виконавчої влади з нагляду за промисловою безпекою на нього може бути накладено штраф у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України,.
Суб’єкти господарювання, які допустили настання нещасного випадку або аварії з тяжкими наслідками, систематичне порушення вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки за рішенням суду можуть бути ліквідовані у разі відповідного подання центрального орану виконавчої влади з нагляду за промисловою безпекою.
Порядок та форма відповідного подання встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   За порушення законів та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки, створення перешкод у діяльності посадових осіб центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.
У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом господарювання вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів з промислової безпеки центральний орган виконавчої влади з промислової безпеки може накласти на нього штраф у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Суб’єкти господарювання, які допустили настання нещасного випадку або аварії з тяжкими наслідками, систематичне порушення вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки за рішенням суду можуть бути ліквідовані в разі звернення центрального органу виконавчої влади з нагляду за промисловою безпекою з відповідною заявою до суду.
Порядок звернення та форма заяви про ліквідацію суб'єкта господарювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
144. Стаття 19. Страхування відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті діяльності в сфері промислової безпеки.
 
   Стаття 18. Страхування відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті діяльності у сфері промислової безпеки
 
145. Суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність в сфері промислової безпеки повинен страхувати відповідальність за шкоду, спричинену життю, здоров’ю або майну інших осіб в результаті цієї діяльності.
 
-109- Ляпіна К.М.
У частині першій статті 19 слова "що здійснює діяльність в сфері промислової безпеки" замінити словами "який в своїй діяльності використовує небезпечні виробничі об'єкти"
 
Враховано   Суб’єкт господарювання, який у своїй діяльності використовує небезпечні виробничі об'єкти, має страхувати відповідальність за шкоду, спричинену життю, здоров’ю або майну третіх осіб у результаті цієї діяльності.
 
146. Порядок і розмір суми страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України у відповідній кількості мінімальних розмірів оплати праці, визначених законодавством України на час підписання договору суб’єктом господарювання про страхування відповідальності за спричинену шкоду.
 
   Порядок і розмір суми страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України у відповідній кількості мінімальних розмірів оплати праці, визначених законодавством України на час підписання договору суб’єктом господарювання про страхування відповідальності за спричинену шкоду.
 
147. Якщо суб’єкт господарювання розпочав використання небезпечного виробничого об’єкта не одержавши зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього суб’єкта господарювання у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків, він не здійснив належних заходів з їх усунення.
 
-110- Звягільський Ю.Л.
Частину третю статті 19 викласти в такій редакції:
"Якщо суб'єкт господарювання використовує небезпечний виробничий об'єкт, не склавши зазначеного договору страхування, місцевий орган виконавчої влади, або орган місцевого самоврядування, за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього суб'єкта господарювання у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків, він не здійснив належних заходів з їх усунення.";
 
Враховано   У разі якщо суб'єкт господарювання використовує небезпечний виробничий об'єкт, не уклавши відповідного договору страхування, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за поданням центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки вживає заходів щодо скасування державної реєстрації цього суб'єкта господарювання у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця з дня виявлення зазначених недоліків їх не було усунуто.
 
    -111- Круць М.Ф.
Ляпіна К.М.
Частину третю статті 19 – вилучити.
 
Відхилено    
    -112- Левцун В.І.
Частину третю статті 19 перенести в зміст статті 17 під першим номером.
 
Відхилено    
    -113- Волинець М.Я.
У частині третій статті 19 слова "не одержавши зазначеного дозволу" замінити словами " не уклавши відповідного договору страхування".
 
Враховано    
148. РОЗДІЛ VІ.
 
-114- Звягільський Ю.Л.
Змінити номер розділу з VІ на VІІ;
 
Відхилено   РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
149. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      
150. 1. Цей закон набуває чинності з моменту його опублікування.
 
-115- Круць М.Ф.
У статті 1 розділу VІ законопроекту слово "набуває" замінити словом "набирає";
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
151. 2. У зв’язку з набуттям чинності цього Закону внести зміни до наступних законодавчих актів:
 
-116- Звягільський Ю.Л.
Пункт 2 - виключити;
 
Немає висновку   2. Внести до Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10) такі зміни:
 
152. до Закону України "Про охорону праці":
 
-117- Кармазін Ю.А.
Запропоновані у "Прикінцевих положеннях" зміни до Закону України "Про охорону праці" викласти у вигляді проекту Закону України "Про внесення змін до "Про охорону праці", оскільки недоцільно вносити зміни до чинного первинного законодавчого акту в текст іншого первинного законодавчого акту.
 
Відхилено      
153. абзац 4 ст. 4 вилучити;
 
-118- Круць М.Ф.
В абзацах третьому та четвертому статті 2 розділу VІ слово "вилучити" замінити словом "виключити";
 
Враховано   1) абзац третій частини другої статті 4 виключити;
 
154. в абзаці 3 ст. 21 вилучити слова "та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки".
 
-119- Ляпіна К.М.
Розділ VІ "Прикінцевих положень" доповнити новим пунктом такого змісту:
"3. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 44 такого змісту:
"44) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно життю, здоров'ю або майну третіх осіб в результаті використання небезпечного виробничого об'єкту ".
 
Враховано   2) у частині третій статті 21 слова "та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки" виключити.
3. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 44 такого змісту:
"44) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно життю, здоров'ю або майну третіх осіб в результаті використання небезпечного виробничого об'єкту ".
 
    -120- Волинець М.Я.
Пункт 2 прикінцевих положень доповнити новою частиною такого змісту:
"Доповнити статтею 38-І такого змісту:
"Порядок здійснення державного нагляду за охороною праці.
Державний нагляд за охороною праці здійснюється шляхом всебічних перевірок суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, а також перевірок їх окремих виробничих об‘єктів щодо дотримання цими суб’єктами вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Порядок здійснення державного нагляду за охороною праці, в тому числі переліки питань, що перевіряються під час здійснення заходів державного нагляду, механізм призупинення (обмеження) діяльності у галузі охорони праці встановлюється центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці..
Перевірки суб‘єктів господарювання можуть здійснюватися комплексно спільно з іншими органами державного нагляду (контролю), повноваженнями яких передбачено нагляд (контроль) з питань охорони праці та безпечного проведення робіт, а також із залученням представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузевих профспілок, регіональних профоб'єднань, аварійно-рятувальних служб, що обслуговують суб’єкт перевірки тощо.
Особливим видом перевірок є цільові перевірки, під час яких цілеспрямовано перевіряються групи суб’єктів господарювання, визначені за територіальними, галузевими або виробничими ознаками, з окремих конкретних питань охорони праці та безпечного ведення робіт.
Всі перевірки суб‘єктів господарювання можуть бути як плановими, так і позаплановими.
Періодичність здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання визначається відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі охорони праці, з урахуванням їх стану (охорони надр), рівня виробничого травматизму.
Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці здійснює державний нагляд за охороною праці за декларативним принципом на підприємствах з незначним ступенем ризику з кількістю працюючих до 50 осіб.
Порядок здійснення державного нагляду за декларативним принципом, складання та подання декларації стану охорони праці суб’єктами господарювання встановлюється постановою Кабінету Міністрів України.
Підставами для здійснення позапланових перевірок можуть бути:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення заходів державного нагляду;
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці (за умови погодження заходу з центральним апаратом центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці);
рішення Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України щодо проведення перевірки;
вимоги правоохоронних органів (у випадках, передбачених законодавством);
настання аварії, виникнення нещасного випадку на виробництві від дії небезпечних виробничих факторів, зростання рівня виробничого травматизму чи погіршення стану охорони праці у суб’єкта господарювання або галузі виробництва;
зміни технічних характеристик та технологій виробничих процесів суб’єкта господарювання, збільшення кількості або поява нових об’єктів (робіт) підвищеної небезпеки.
У разі зростання показників виробничого травматизму або аварійності вище середньостатистичних, а також виникнення надзвичайної ситуації або настання нещасного випадку зі смертельними наслідками, для оперативного запобігання виникненню аварій, нещасних випадків на виробництві у тому числі зі смертельними наслідками у подальшому, центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці (територіальним органом центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці) може запроваджуватися особливий режим організації державного нагляду.
Порядок запровадження особливого режиму організації державного нагляду визначається центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці."
 
Відхилено    
155. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з часу набрання чинності цим Законом:
 
-121- Звягільський Ю.Л.
Змінити номер пункту з 3 Прикінцевих положень на 2.
 
Відхилено   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
156. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
 
   внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом;
 
157. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
158. забезпечити приведення органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.