Кількість абзаців - 67 Таблиця поправок


Про забезпечення комерційного обліку природного газу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Вноситься
 
      
2. Кабінетом Міністрів України
 
   Проект
 
3. ЮМ. АЗАРОВ
 
      
4. « « 2010 р.
 
      
5. Закон України
 
   Закон України
 
6. Про забезпечення комерційного
 
   Про забезпечення комерційного
 
7. обліку природного газу
 
   обліку природного газу
 
8. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади комерційного обліку природного газу для усіх категорій споживачів з метою здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку для задоволення потреби у ньому населення та підприємств теплоенергетики, що надають послуги населенню з використанням цього газу.
 
-1- Романюк М.П.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення усіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу та здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку.»
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу та здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку.
Правовою основою забезпечення комерційного (приладового) обліку природного газу є цей Закон, закони України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та інші акти законодавства.
 
    -2- Романюк М.П.
Преамбулу доповнити абзацом такого змісту:
«Правовою основою забезпечення комерційного (приладового) обліку природного газу є цей Закон, Закони України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та інші акти законодавства.»
 
Враховано    
9. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
10. 1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
11. 1) засіб обліку споживання природного газу - засіб або комплекс засобів вимірювальної техніки, вимоги до яких встановлюються нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та які використовуються для комерційного обліку природного газу;
 
-3- Романюк М.П.
Підпункт 1) частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«1) вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, що призначена для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму газу, зведеного до стандартних умов, і складається з одного або декількох вимірювальних комплексів та/або:
з лічильника газу в комплекті з реєструвальними приладами температури і тиску газу;
з лічильника газу в комплекті з показувальними приладами температури і тиску газу;
лічильника газу, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними документами;»
 
Враховано   1) вузол обліку природного газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об’єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або декількох вимірювальних комплексів та/або:
лічильника газу в комплекті з реєструвальними приладами температури і тиску газу;
лічильника газу в комплекті з показувальними приладами температури і тиску газу;
лічильника газу, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними документами;
 
12. 2) комерційний облік газу - визначення за допомогою засобів обліку споживання природного газу об’ємів його споживання та/або реалізації, на підставі яких здійснюються взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу;
 
-4- Романюк М.П.
Підпункт 2) частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«2) комерційний (приладовий) облік природного газу (далі – облік природного газу) - визначення за допомогою вузла обліку газу об’ємів споживання та/або реалізації природного газу, на підставі яких проводяться взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу;»
 
Враховано   2) комерційний (приладовий) облік природного газу (далі – облік природного газу) - визначення за допомогою вузла обліку природного газу обсягу споживання та/або реалізації природного газу, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу;
 
13. 3) лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання об’єму природного газу, що переміщується через перетин трубопроводу;
 
-5- Джоджик Я.І.
Підпункт 3) частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«3) лічильник газу – сертифікований засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання об’єму природного газу, що переміщується через перетин трубопроводу;»
 
Відхилено ічильники не сертифікуються. Проводиться їх державне випробовування та вноситься в державний реєстр.  3) лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму газу, що проходить через нього;
 
14. 4) приватний будинок - будівля капітального типу, яка призначена для постійного в ній проживання і перебуває у власності споживача природного газу - фізичної особи;
 
-6- Романюк М.П.
Підпункт 4) частини 1 статті 1 виключити
 
Враховано      
15. 5) споживачі природного газу - фізичні особи (фізичні особи-підприємці і населення) та юридичні особи, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води та власних виробничих і невиробничих потреб.
 
-7- Романюк М.П.
Підпункт 5) частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«5) споживачі природного газу - фізичні особи (населення), фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води або використовують його як паливо або сировину.»
 
Враховано .  4) споживачі природного газу - фізичні особи (населення), фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води, а також як паливо або як сировину.
 
    -8- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6) суб’єкти господарювання – для цілей цього закону – це суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території.»
 
Відхилено ідповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу». Недоцільно вводити в законопроект такий термін. Достатньо конкретно зазначити суб’єкта господарювання, який буде залучений до встановлення лічильників газу. Це «суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території».   
    -9- Джоджик Я.І.
Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади функціонування ринку природного газу.»
 
Відхилено Поправкою 2 преамбулу доповнено переліком чинних Законів, які є правовою основою цього законопроекту.   
16. Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного обліку природного газу
 
   Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного обліку природного газу
 
17. 1. Постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:
 
   1. Постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:
 
18. 1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
   1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується:
 
19. комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
 
-10- Романюк М.П.
В абзаці другому підпункту 1) частини 1 статті 2 слово «зокрема» замінити на слова «в тому числі».
 
Враховано   а) комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;
 
    -11- Романюк М.П.
В абзаці другому підпункту 1) частини 1 статті 2 слово і цифри «жовтня 2011» замінити на слово і цифри «січня 2012».
 
Враховано    
20. для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
-12- Богдан Р.Д.
В абзаці третьому підпункту 1) частини 1 статті 2 слово і цифри «січня 2016» замінити на слово і цифри «жовтня 2012».
 
Відхилено а оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 25,9% і необхідно встановити близько 1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  б) для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
    -13- Джоджик Я.І.
В абзаці третьому підпункту 1) частини 1 статті 2 цифри «2016» замінити на цифри «2012».
 
Відхилено За оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 25,9% і необхідно встановити близько 1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо   
21. тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
 
-14- Богдан Р.Д.
В абзаці четвертому підпункту 1) частини 1 статті 2 слово і цифри «січня 2018» замінити на слово і цифри «жовтня 2012»
 
Відхилено а оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 18,7% і необхідно встановити близько 4,1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  в) тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
 
    -15- Джоджик Я.І.
В абзаці четвертому підпункту 1) частини 1 статті 2 цифри «2018» замінити на цифри «2013»
 
Відхилено а оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 18,7% і необхідно встановити близько 4,1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.   
    -16- Кармазін Ю.А.
У частині 1 статті 2 пронумерувати частини тексту й викласти її в такій редакції:
«1. Постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку:
1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
а) комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
б) для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
в) тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
2) для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.
 
Враховано    
22. 2) для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.
 
-17- Романюк М.П.
В підпункті 2) частини 1 статті 2 слово «січня» замінити на слово «квітня»
 
Враховано   2) для інших споживачів - з 1 квітня 2011 року.
 
23. 2. Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) провадиться за наявності лічильників газу.
 
-18- Романюк М.П.
Частину 2 статті 2 викласти у такій редакції:
«2. Введення в експлуатацію з системами газопостачання новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) провадиться за наявності вузлів обліку газу.»
 
Враховано   2. Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу.
 
24. Стаття 3. Джерела фінансування
 
   Стаття 3. Джерела фінансування
 
25. 1. Фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу населення здійснюється за рахунок:
 
-19- Романюк М.П.
Абзац перший частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:»
 
Враховано   1. Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок:
 
26. коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;
 
-20- Романюк М.П.
Абзац другий частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;»
 
Враховано   коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;
 
    -21- Богдан Р.Д.
В абзаці другому частини 1 статті 3 після слів «відповідній території» додати таке:
«шляхом включення витрат на придбання облікового обладнання і витрат на його встановлення у ціну газу протягом трьох років з моменту набрання чинності цього закону;»
 
Відхилено едоцільно включати витрати на встановлення вузлів обліку в ціну на газ.   
    -22- Джоджик Я.І.
Абзац другий частини 1 статті 3 вилучити.
 
Відхилено Неефективно залучати лише кошти Держбюдже- ту   
27. коштів Державного бюджету України.
 
-23- Мельник П.В.
Абзац три частини 1 статті 3 вилучити.
 
Відхилено частину витрат на встановлення вузлів обліку необхідно передбачити в Держбюджеті.  коштів Державного бюджету України;
коштів населення – у разі звернення фізичної особи до суб’єкта господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території, щодо наміру забезпечити лічильником квартиру чи приватний будинок за власні кошти.
 
    -24- Романюк М.П.
Частину 1 статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«коштів населення – у разі звернення фізичної особи до суб’єкта господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території, щодо намірів забезпечити вузлами обліку природного газу квартиру чи приватний будинок за власні кошти.»
 
Враховано    
    -25- Джоджик Я.І.
Частину 1 статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«коштів фізичних осіб.»
 
Враховано частково поправкою 24   
    -26- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«1. Фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу населення й фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території.»
 
Відхилено частину витрат на встановлення вузлів обліку необхідно передбачити і в Держбюджеті.   
28. 2. Фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок:
 
-27- Романюк М.П.
Абзац перший частини 2 статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Фінансування робіт з оснащення вузлами обліку природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок:»
 
Враховано   2. Фінансування робіт з оснащення вузлами обліку природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок:
 
29. коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності;
 
   коштів фізичних осіб - підприємців, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності;
 
30. коштів юридичних осіб, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.
 
   коштів юридичних осіб, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.
 
31. Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу
 
-28- Романюк М.П.
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення вузлів обліку природного газу»
 
Враховано   Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення вузлів обліку природного газу
 
32. 1. Виконавцями робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу є суб’єкти господарювання, що:
 
-29- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Виконавцями робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу є суб’єкти господарювання, що отримали відповідні дозволи та ліцензії для виконання робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу.»
 
Відхилено в основному виконавцями робіт з встановлення вузлів обліку мають бути суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, які мають досвід та технічну базу.  1. Виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку природного газу є суб’єкти господарювання, що:
 
33. здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;
 
-30- Романюк М.П.
Абзац другий частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;»
 
Враховано   здійснюють розподіл природного газу на відповідній території;
 
    -31- Джоджик Я.І.
Абзац другий частини 1 статті 4 вилучити.
 
Відхилено В основному виконавцями робіт з встановлення вузлів обліку мають бути суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, які мають досвід та технічну базу.   
34. отримали відповідні дозволи та ліцензії для виконання робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу.
 
-32- Мартиненко М.В.
В абзаці третьому частини 1 статті 4 слова «та ліцензії» вилучити.
 
Враховано   отримали відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу.
 
35. Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу
 
   Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу
 
36. 1. У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, лічильника газу постачання природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
-33- Романюк М.П.
Абзац перший частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«1. У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильника газу розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:»
 
Враховано   1. У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильника газу розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
37. комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
 
-34- Романюк М.П.
В абзаці другому частини 1 статті 5 слово «зокрема» замінити на слова «в тому числі».
 
Враховано   а) комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;
 
    -35- Романюк М.П.
В абзаці другому частини 1 статті 5 слово і цифри «жовтня 2011» замінити на слово і цифри «січня 2012».
 
Враховано    
38. для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
-36- Богдан Р.Д.
В абзаці третьому частини 1 статті 5 слово і цифри «січня 2016» замінити на слово і цифри «жовтня 2012»;
 
Відхилено За оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 25,9% і необхідно встановити близько 1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  б) для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
39. тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року.
 
-37- Богдан Р.Д.
В абзаці четвертому частини 1 статті 5 слово і цифри «січня 2018» замінити на слово і цифри «жовтня 2012».
 
Відхилено а оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 18,7% і необхідно встановити близько 4,1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  в) тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року.
 
    -38- Джоджик Я.І.
Частину 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«1. Без наявності лічильників газу припиняється постачання газу фізичним особам, що проживають у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2012 року;
тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2013 року.»
 
Відхилено За оперативними даними необхідно встановити більше 5 млн.шт. лічильників. За вказані автором терміни це технічно неможливо.   
40. 2. Відмова фізичних осіб - підприємців, що користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 січня 2011 року лічильників газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, для розірвання в судовому порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.
 
-39- Романюк М.П.
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
«2. Відмова фізичних осіб - підприємців, що користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 квітня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, для розірвання в установленому законодавством порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.»
 
Враховано   2. Відмова фізичних осіб - підприємців, які користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 квітня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, для розірвання в установленому законодавством порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.
 
    -40- Джоджик Я.І.
В частині 2 статті 5 після слів «для розірвання» вилучити слова «в судовому порядку».
 
Враховано частково поправкою 39   
41. 3. Порядок припинення постачання природного газу населенню визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-41- Мартиненко М.В.
Частину 3 статті 5 вилучити.
 
Враховано      
    -42- Кармазін Ю.А.
Назву статті 5 та статтю 5 викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Обов`язки суб’єктів господарювання.
1. Суб`єкти господарювання зобов’язані за свій рахунок забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
1) комплексно, зокрема, для опалення, - до 1 жовтня 2011 року;
2) для підігріву води та приготування їжі, - до 1 січня 2016 року;
3) тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року;
4) для інших споживачів – до 1 жовтня 2011 року;
2. Суб`єкти господарювання, що зазначені в частині першій цієї статті зобов’язані припинити постачання та/або розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, у разі відмови споживачів, що зазначені в пункті 1 цієї частини, допустити суб’єктів господарювання для встановлення за свій рахунок цим споживачам лічильників газу:
1) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
а) комплексно, зокрема, для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
б) підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
в) тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
2) для інших споживачів – з 1 жовтня 2011 року.»
 
Відхилено втор пропонує внести поправки щодо назви статей 5 та 6, які стосуються обов`язків та відповідальності споживачів природного газу та суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території. Доцільно статті 5 та 6 залишити в редакції суб’єкта законодавчої ініціативи, зокрема внісши в статтю 5 лише поправки 33, 34, 35, 39, 41.   
42. Стаття 6. Обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території
 
-43- Романюк М.П.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території»
 
Враховано   Стаття 6. Обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території
 
43. 1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, зобов’язані:
 
-44- Романюк М.П.
Абзац перший частини 1 статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані:»
 
Враховано   1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані:
 
44. 1) забезпечити встановлення лічильників газу:
 
   1) забезпечити встановлення лічильників газу:
 
45. а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
   а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
46. комплексно, зокрема для опалення, - до 1 жовтня 2011 року;
 
-45- Романюк М.П.
В абзаці третьому підпункту 1) частини 1 статті 6 слово «зокрема» замінити на слова «в тому числі».
 
Враховано   комплексно, в тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року;
 
    -46- Романюк М.П.
В абзаці третьому підпункту 1) частини 1 статті 6 слово і цифри «жовтня 2011» замінити на слово і цифри «січня 2012».
 
Враховано    
47. для підігріву води та приготування їжі, - до 1 січня 2016 року;
 
-47- Богдан Р.Д.
В абзаці четвертому підпункту 1) частини 1 статті 6 слово і цифри «січня 2016» замінити на слово і цифри «жовтня 2012»
 
Відхилено а оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 25,9% і необхідно встановити близько 1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  для підігріву води та приготування їжі, - до 1 січня 2016 року;
 
48. тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року;
 
-48- Богдан Р.Д.
В абзаці п’ятому підпункту 1) частини 1 статті 6 слово і цифри «січня 2018» замінити на слово і цифри «жовтня 2012»
 
Відхилено За оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 18,7% і необхідно встановити близько 4,1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року;
 
49. б) для інших споживачів - до 1 січня 2011 року;
 
-49- Романюк М.П.
В підпункті б) пункту 1) частини 1 статті 6 слово «січня» замінити на слово «квітня».
 
Враховано   б) для інших споживачів - до 1 квітня 2011 року;
 
50. 2) припинити постачання та/або розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, в разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме:
 
-50- Романюк М.П.
В абзаці першому підпункту 2) частини 1 статті 6 слова «постачання та/або» виключити.
 
Враховано   2) припинити розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, в разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме:
 
51. а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
   а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
 
52. комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;
 
-51- Романюк М.П.
В абзаці третьому підпункту 2) частини 1 статті 6 слово «зокрема» замінити на слова «в тому числі».
 
Враховано   комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року;
 
    -52- Романюк М.П.
В абзаці третьому підпункту 2) частини 1 статті 6 слово і цифри «жовтня 2011» замінити на слово і цифри «січня 2012».
 
Враховано    
53. підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
-53- Богдан Р.Д.
В абзаці четвертому підпункту 2) частини 1 статті 6 слово і цифри «січня 2016» замінити на слово і цифри «жовтня 2012»;
 
Відхилено за оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 25,9% і необхідно встановити близько 1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо  підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;
 
54. тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
 
-54- Богдан Р.Д.
В абзаці п’ятому підпункту 2) частини 1 статті 6 слово і цифри «січня 2018» замінити на слово і цифри «жовтня 2012»
 
Відхилено за оперативними даними такі споживачі оснащені лічильниками на 18,7% і необхідно встановити близько 4,1 млн.шт. лічильників. За такий термін це технічно неможливо.  тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;
 
    -55- Джоджик Я.І.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції:
«1. Газорозподільні підприємства, зобов’язані:
1) припинити транспортування природного газу газорозподільними мережами споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, в разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме:
а) для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
комплексно, зокрема для опалення, - з 1жовтня 2011 року;
підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2012 року;
тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2013 року;
б) для інших споживачів – з 1 січня 2011 року.»
 
Відхилено за оперативними даними необхідно встановити більше 5 млн.шт. лічильників. За вказані автором терміни це технічно неможливо. Крім того, згідно з діючими нормативно-правовими документами замість «транспортування природного газу газорозподільними мережами» слід вживати «розподіл природного газу».   
55. б) для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.
 
-56- Романюк М.П.
В підпункті б) пункту 2) частини 1 статті 6 слово «січня» замінити на слово «квітня».
 
Враховано   б) для інших споживачів - з 1 квітня 2011 року.
 
56. 2. Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, такі санкції:
 
-57- Романюк М.П.
Абзац перший частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
«2. Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, такі санкції:»
 
Враховано   2. Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, такі санкції:
 
57. у разі невстановлення лічильників газу та/або неприпинення постачання та/або розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, -застереження;
 
-58- Романюк М.П.
Абзац другий частини 2 статті 6 викласти у такій редакції:
«у разі невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, - застереження;»
 
Враховано   у разі невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, - застереження;
 
58. у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів - штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів - штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
59. у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження та з якого стягнуто зазначений штраф, відповідних заходів - зупинення
 
-59- Мартиненко М.В.
Абзац четвертий частини 2 статті 6 вилучити.
 
Враховано      
60. дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території.
 
-60- Джоджик Я.І.
Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції:
«2. Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до газорозподільних підприємств такі санкції:
у разі неприпинення транспортування природного газу газорозподільними мережами споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, - застереження;
у разі невжиття, після застосованого застереження, відповідних заходів – штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
у разі невжиття, після застосованого застереження та стягнутого штрафу, відповідних заходів – зупинення ліцензії на транспортування природного газу газорозподільними мережами.»
 
Відхилено Згідно з діючими нормативно-правовими документами замість «транспортування природного газу газорозподільними мережами» слід вживати «розподіл природного газу».     
61. 3. Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
 
-61- Романюк М.П.
Абзац перший частини 3 статті 6 викласти у такій редакції:
«3. Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
 
Враховано   3. Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
 
    -62- Джоджик Я.І.
Абзац перший частини 3 статті 6 викласти у такій редакції:
«Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності газорозподільних підприємств порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.»
 
Враховано частково поправкою 61.   
62. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 
   Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 
63. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
-63- Кармазін Ю.А.
Назву статті 6 та статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Відповідальність постачальників та споживачів природного газу.
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України:
1) застосовує до суб’єктів господарювання, що за свій рахунок не встановили споживачам газу лічильники для комерційного обліку газу, передбачені законодавством санкції – застереження, штрафи та відкликання ліцензій на здійснення діяльності з постачання газу;
2) за наявності в діяльності суб’єктів господарювання порушень, передбачених цим Законом, видає в межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.
2. Оскарження постанов про накладення штрафів провадиться в судовому порядку.
3. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
4. Відмова населення, фізичних осіб – підприємців, що користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення суб’єктами господарювання за свій рахунок лічильника газу постачання природного газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, для розірвання в судовому порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.
5. Порядок припинення постачання природного газу населенню визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено втор пропонує внести поправки щодо назви статей 5 та 6, які стосуються обов`язків та відповідальності споживачів природного газу та суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, відповідно їх виклавши. Доцільно статті 5 та 6 залишити в редакції суб’єкта законодавчої ініціативи, зокрема внісши в статтю 6 поправки 43 - 46, 49 – 52, 56 – 59 та 61.  Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 
64. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
   Стаття 7. Прикінцеві положення
 
65. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього частини першої статті 3, який набирає чинності з 1 січня
 
-64- Романюк М.П.
В частині 1 статті 7 цифри «2011» замінити на цифри «2012».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу третього частини першої статті 3, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
    -65- Романюк М.П.
Статтю 7 доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін розробити заходи щодо технічного та фінансового забезпечення виконання цього Закону.»
 
Враховано    
66. 2011 року.

-66- Мартиненко М.В.
Статтю 7 доповнити частиною 3 такого змісту:
«3. Внести зміни до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»:
1) частину 3 статті 11 викласти у такій редакції:
«3. Відпуск природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу.
Населення, у разі відсутності приладів обліку природного газу споживає газ за нормами, встановленими законодавством до строків, передбачених в частині першій статті другої Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу.»
2) частину другу статті 23 доповнити пунктом такого змісту:
«невстановлення вузлів обліку природного газу та/або неприпинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу.»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін розробити заходи щодо технічного та фінансового забезпечення виконання цього Закону.
3. Внести до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 48, ст.566) такі зміни:
1) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Відпуск природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу.
Населення у разі відсутності приладів обліку природного газу споживає газ за нормами, встановленими законодавством, до строків, передбачених у частині першій статті 2 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;
2) частину другу статті 23 доповнити пунктом 15 такого змісту:
«невиконання вимог Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо встановлення вузлів обліку природного газу та/або припинення розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку».