Кількість абзаців - 178 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Частину другу статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392) доповнити пунктами 37-1 і 37-2 такого змісту:
 
   1. Частину другу статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392) доповнити пунктами 37-1 і 37-2 такого змісту:
 
5. «37-1) погоджує відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в установленому нею порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку;
 
-1- Клименко О.І.
З метою можливості реалізацій функцій щодо консолідованого нагляду, які будуть покладені на Комісію у разі прийняття проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі (реєстр. № 7399) в абзаці другому пункту 1 цифри та слово «10, 25, 50 і 75» замінити цифрами та словом «20, 50 і 75».
 
Відхилено   «37-1) погоджує відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в установленому нею порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку;
 
6. 37-2) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням.».
 
-2- Кармазін Ю.А.
У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» у частині другій статті 7 виключити пункти 37-1 та 37-2, оскільки за своєю суттю ці зміни визначають повноваження Комісії, а не її завдання.
 
Відхилено   37-2) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням.».
 
    -3- Чуднов В.М.
Абзац третій статті 1 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -4- Пінчук А.П.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«Статтю 49 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» доповнити пунктом 49.3. такого змісту:
«49.3. Для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів страхові агенти зобов’язані зареєструватися в Моторному (транспортному) страховому бюро України у порядку, встановленому Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України»
 
Враховано    
7. 2. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 14, ст. 104; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 10, ст. 106, № 29, ст. 392, № 37, ст. 496, № 37, ст. 496, із змінами, внесеними Законом України від 9 вересня 2010 року № 2510-VІ):
 
   2. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2003 р., № 14, ст. 104; 2006 р., № 13, ст. 110; 2010 р., № 10, ст. 106, № 29, ст. 392, № 37, ст. 496, № 37, ст. 496, із змінами, внесеними Законом України від 9 вересня 2010 року № 2510-VІ):
 
8. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
9. пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
 
   пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
 
10. «7) учасники ринку фінансових послуг - особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об’єднання фінансових установ, у тому числі включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг;
 
-5- Клименко О.І.
З нової редакції пункту 7 виключити слова «у тому числі»
 
Враховано   «7) учасники ринку фінансових послуг - особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об’єднання фінансових установ, у тому числі включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг;
 
11. 8) істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість суттєвого впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; «;
 
-6- Національний банк України
З метою узгодження положень законопроекту з останніми змінами у законодавстві, пропонуємо у визначенні терміну «істотна участь» слово «суттєвого» замінити словом «значного»
 
Враховано   8) істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість суттєвого впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; «;
 
    -7- Кармазін Ю.А.
пункт 8 викласти у наступній редакції:
«Істотна участь - пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.»
Це відповідає змісту цього терміну в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
 
Відхилено    
12. доповнити частину пунктами 13-21 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 13-21 такого змісту:
 
13. «13) афілійована особа - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;
 
-8- Кармазін Ю.А.
пункт 13 викласти у наступній редакції:
«Афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи):
юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою»
Таке визначення, на мою думку, не суперечить змісту цього терміну в інших нормативно-правових актах, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства».
 
Відхилено   «13) афілійована особа - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи;
 
14. 14) ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичної особи - про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;
 
-9- Клименко О.І.
Потребує уточнення, сукупність якої саме інформації підтверджує ділову репутацію особи та яка саме діяльність особи повинна відповідати вимогам законодавства, а про ділову репутацію фізичної особи, на наш погляд, свідчать її професійні здібності та управлінський досвід.
У зв’язку з викладеним, пропонується пункт 14 частини першої статті 1 Проекту закону викласти в наступній редакції:
«14) ділова репутація – сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а також для фізичної особи – про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку».
 
Враховано   14) ділова репутація – сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичної особи - про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку;
 
    -10- Кармазін Ю.А.
У пункті 14 термін: «ділова репутація» замінити терміном «бездоганна ділова репутація».
Таке визначення не суперечить змісту цього терміну в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
Відхилено    
    -11- Чуднов В.М.
Абзац восьмий статті 2 розділу І перед словами «ділова репутація» доповнити словом «бездоганна»;
 
Відхилено    
15. 15) контроль за юридичною особою (фінансовою установою) - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив на основі договору чи іншим чином. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів у органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім’ї;
 
-12- Національний банк України
З метою узгодження положень законопроекту з останніми змінами у законодавстві, пропонуємо - термін «контроль за юридичною особою (фінансовою установою)» виключити
 
Враховано   15) контроль за юридичною особою (фінансовою установою) - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив на основі договору чи іншим чином. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів у органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім’ї;
 
    -13- Кармазін Ю.А.
пункт 15 викласти в наступній редакції:
«контроль – вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;»
Таке визначення відповідає положенням законам України «Про акціонерні товариства» та «Про захист економічної конкуренції», що призведе до уникнення різного тлумачення цього терміну у законодавстві.
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
16. 16) корпоративне управління – система корпоративних відносин, за допомогою якої власники фінансової установи, утвореної у формі господарського товариства, спрямовують та контролюють її діяльність з урахуванням законних прав заінтересованих осіб (працівників, споживачів фінансових послуг, кредиторів, держави тощо);
 
-14- Кармазін Ю.А.
пункт 16 викласти у наступній редакції:
«корпоративне управління – система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством.»
Таке визначення, на мою думку, відповідає змісту цього терміну у Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 
Враховано   16) корпоративне управління – система корпоративних відносин, за допомогою якої власники фінансової установи, утвореної у формі господарського товариства, спрямовують та контролюють її діяльність з урахуванням законних прав заінтересованих осіб (працівників, споживачів фінансових послуг, кредиторів, держави тощо);
 
17. 17) пов’язана особа – юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; особа, яка здійснює спільний контроль над юридичною особою; особа, яка має істотну участь в юридичній особі, що надає їй змогу здійснювати суттєвий вплив на юридичну особу; фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї посадової особи;
 
-15- Національний банк України
З метою узгодження положень законопроекту з останніми змінами у законодавстві, пропонуємо термін «пов’язана особа» викласти в такій редакції:
«пов’язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами»
 
Враховано   17) пов’язана особа – юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; особа, яка здійснює спільний контроль над юридичною особою; особа, яка має істотну участь в юридичній особі, що надає їй змогу здійснювати суттєвий вплив на юридичну особу; фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї посадової особи;
 
18. 18) посередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців, що може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги за переліками, встановленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
-16- Клименко О.І.
Викласти пункт 18 у такій редакції:
«18) посередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг»
 
Враховано   18) посередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців, що може включати консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги за переліками, встановленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
    -17- Клименко О.І.
Передбачити введення терміну «структура власності» в такій редакції :
«структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи»
 
Враховано    
19. 19) спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до договору про ведення спільної діяльності;
 
   19) спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до договору про ведення спільної діяльності;
 
20. 20) споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з фінансовою установою власників істотної участі;
 
   20) споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з фінансовою установою власників істотної участі;
 
21. 21) суттєвий вплив - повноваження щодо участі у прийнятті рішень стосовно фінансової, господарської та комерційної політики суб’єкта господарювання без здійснення контролю за її реалізацію. Свідченням суттєвого впливу можуть бути, зокрема, володіння 20 або більше відсотками акцій (статутного капіталу) суб’єкта господарювання, представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі суб’єкта господарювання, участь у прийнятті рішень, обмін управлінським персоналом, забезпечення суб’єкта господарювання техніко-економічною інформацією.»;
 
-18- Національний банк України
З метою узгодження положень законопроекту з останніми змінами у законодавстві, пропонуємо термін «суттєвий вплив» виключити
 
Враховано   21) суттєвий вплив - повноваження щодо участі у прийнятті рішень стосовно фінансової, господарської та комерційної політики суб’єкта господарювання без здійснення контролю за її реалізацію. Свідченням суттєвого впливу можуть бути, зокрема, володіння 20 або більше відсотками акцій (статутного капіталу) суб’єкта господарювання, представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі суб’єкта господарювання, участь у прийнятті рішень, обмін управлінським персоналом, забезпечення суб’єкта господарювання техніко-економічною інформацією.»;
 
    -19- Клименко О.І.
Проектом закону пропонується частину першу статті 1 Закону доповнити пунктом 21, в якому надати визначення суттєвого впливу в участі у прийнятті рішень стосовно фінансової, господарської та комерційної політики суб’єкта господарювання. При цьому не наводиться виключного переліку обставин, які б свідчили про суттєвий вплив, що може бути передумовою породження корупційних дій з боку зацікавлених осіб.
У зв’язку з викладеним, пропонується пункт 21 частини першої статті 1 Проекту закону викласти в наступній редакції:
«21) суттєвий вплив — повноваження щодо участі у прийнятті рішень стосовно фінансової, господарської та комерційної політики суб’єкта господарювання без можливості здійснення контролю за юридичною особою (фінансовою установою)».
 
Відхилено у зв’язку із зміною редакції   
22. 2) пункт 10 статті 4 викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 10 статті 4 викласти в такій редакції:
 
23. «10) послуги у сфері розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних цінних паперів (деривативів); «;
 
-20- Клименко О.І.
Викласти абзац у такій редакції:
«10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню»
 
Враховано   «10) послуги у сфері розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних цінних паперів (деривативів); «;
 
    -21- Кармазін Ю.А.
У статті 4 пункт 10 виключити, оскільки перераховані тут види діяльності не співпадають з видами професійної діяльності на ринку цінних паперів, визначеними у ст. 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -22- Чуднов В.М.
Абзаци 16, 17 статті 2 розділу І виключити
 
Враховано по суті в редакції Комітету   
    -23- Крайній В.Г.
Частину першу статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«11 -1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах»
 
Враховано    
24. 3) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
   3) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
 
25. «1. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.»;
 
   «1. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - підприємцями.»;
 
26. 4) у частині першій статті 6:
 
   4) у частині першій статті 6:
 
27. в абзаці першому та пункті 2 слова «підприємницької діяльності» замінити словом «господарювання»;
 
   в абзаці першому та пункті 2 слова «підприємницької діяльності» замінити словом «господарювання»;
 
28. доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 9-1 такого змісту:
 
29. «9-1) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону, надана клієнту»;
 
   «9-1) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону, надана клієнту»;
 
30. 5) доповнити статтю 8 частиною третьою такого змісту:
 
-24- Чуднов В.М.
Абзаци 24, 25 статті 2 розділу І виключити
 
Відхилено   5) доповнити статтю 8 частиною третьою такого змісту:
 
31. «3. Корпоративне управління здійснюється з урахуванням норм цього Закону та інших законів з питань регулювання ринків фінансових послуг.»;
 
-25- Клименко О.І.
Викласти абзац у такій редакції:
«3. Корпоративне управління у фінансових установах здійснюється відповідно до законів з питань діяльності господарських товариств з урахуванням вимог цього Закону та інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг»
 
Враховано   «3. Корпоративне управління здійснюється з урахуванням норм цього Закону та інших законів з питань регулювання ринків фінансових послуг.»;
 
32. 6) у статті 9:
 
   6) у статті 9:
 
33. у тексті статті слова «статутний (пайовий) капітал» у всіх відмінках замінити словами «статутний (складений) капітал» у відповідному відмінку;
 
   у тексті статті слова «статутний (пайовий) капітал» у всіх відмінках замінити словами «статутний (складений) капітал» у відповідному відмінку;
 
34. доповнити статтю частинами четвертою - дванадцятою такого змісту:
 
   доповнити статтю частинами четвертою - дванадцятою такого змісту:
 
35. «4. Вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал фінансової установи, встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 
-26- Клименко О.І.
Статтю 9 Закону пропонується доповнити частиною четвертою, згідно якої вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал фінансової установи, встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
Проте, безпосередньо у законі слід визначити виключний перелік вимог щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал фінансових установ.
 
Враховано   «4. Вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал фінансової установи, встановлюються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 
    -27- Кармазін Ю.А.
У статті 9 пункт 4 викласти у такій редакції:
«4. Вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний (складений) капітал фінансової установи, встановлюється законами України.»
На мою думку, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал фінансової установи, мають встановлюватися законами, а не законами та Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано редакційно    
    -28- Чуднов В.М.
В абзаці 29 статті 2 розділу І після слова «встановлюються» слова та знак «Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено» виключити
 
Враховано редакційно    
36. 5. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов’язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 
-29- Клименко О.І.
З метою можливості реалізацій функцій щодо консолідованого нагляду, які будуть покладені на Комісію у разі прийняття проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі (реєстр. № 7399) в абзаці другому пункту 1 цифри та слово «10, 25, 50 і 75» замінити цифрами та словом «20, 50 і 75»
 
Відхилено   5. Юридична чи фізична особа, яка має намір набути істотної участі у фінансовій установі або збільшити її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах фінансової установи, зобов’язана отримати письмове погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 
37. Для отримання такого погодження відповідна юридична чи фізична особа (заявник) подає органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, інформацію, передбачену нормативно-правовими актами зазначеного органу, зокрема про власний фінансовий стан та ділову репутацію. Фінансовим станом заявника є сукупність показників, що відображають його реальні та потенційні фінансові можливості, у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами (власним капіталом) та їх ефективного використання, а також оцінка здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі.
 
-30- Клименко О.І.
Після слів «про власний фінансовий стан та ділову репутацію» доповнити словами «а також про структуру власності (для юридичної особи)»
 
Враховано   Для отримання такого погодження відповідна юридична чи фізична особа (заявник) подає органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, інформацію, передбачену нормативно-правовими актами зазначеного органу, зокрема про власний фінансовий стан та ділову репутацію. Фінансовим станом заявника є сукупність показників, що відображають його реальні та потенційні фінансові можливості, у тому числі рівень ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, забезпеченості власними оборотними коштами (власним капіталом) та їх ефективного використання, а також оцінка здатності заявника у майбутньому надавати в разі потреби додаткову фінансову підтримку фінансовій установі.
 
38. 6. Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, відмовляє у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі у разі, коли:
 
   6. Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, відмовляє у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі у разі, коли:
 
39. 1) заявником подано неповний пакет документів, визначених його нормативно-правовими актами, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам цього Закону або зазначених актів;
 
   1) заявником подано неповний пакет документів, визначених його нормативно-правовими актами, або недостовірну інформацію чи подані документи не відповідають вимогам цього Закону або зазначених актів;
 
40. 2) заявник має непогашену або незняту судимість.
 
   2) заявник має непогашену або незняту судимість.
 
41. Якщо заявник є юридичною особою, зазначена вимога поширюється на членів виконавчого органу і наглядової ради такої юридичної особи, а також на власників істотної участі у фінансовій установі, що є фізичними особами;
 
   Якщо заявник є юридичною особою, зазначена вимога поширюється на членів виконавчого органу і наглядової ради такої юридичної особи, а також на власників істотної участі у фінансовій установі, що є фізичними особами;
 
42. 3) ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим законом або нормативно-правовими актами органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
   3) ділова репутація або фінансовий стан заявника не відповідає вимогам, установленим законом або нормативно-правовими актами органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
43. 4) у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу;
 
   4) у заявника відсутні власні кошти в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, та/або ним не підтверджено джерела походження коштів, що вносяться до статутного (складеного) капіталу;
 
44. 5) заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам цього Закону або нормативно-правових актів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
   5) заявник згідно з поданими документами не відповідає вимогам цього Закону або нормативно-правових актів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
45. 6) органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи значній його частині;
 
   6) органами Антимонопольного комітету України заборонено концентрацію як таку, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи значній його частині;
 
46. 7) набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвиткові конкурентного середовища.
 
   7) набуття чи збільшення істотної участі заявника у фінансовій установі загрожуватиме інтересам вкладників та/або інших кредиторів такої фінансової установи, розвиткові конкурентного середовища.
 
47. 7. Про подання неповного пакета документів та/або невідповідність вимогам цього Закону та нормативно-правових актів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган повідомляє заявнику (його уповноваженій особі) не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання пакета документів.
 
   7. Про подання неповного пакета документів та/або невідповідність вимогам цього Закону та нормативно-правових актів органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган повідомляє заявнику (його уповноваженій особі) не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання пакета документів.
 
48. 8. Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, приймає рішення про погодження або відмову у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання пакета документів, визначених нормативно-правовими актами зазначеного органу.
 
   8. Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, приймає рішення про погодження або відмову у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання пакета документів, визначених нормативно-правовими актами зазначеного органу.
 
49. 9. У разі коли особа набуває істотної участі у фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п’ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.
 
-31- Клименко О.І.
Нові частини 9, 10 та 11 якими законопроектом доповнюється стаття 9 закону україни «про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пропонується виключити.
Зазначені положення проекту порушують конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема право розпорядження своєю власністю (статті 22, 41, 64 Конституції України), а також передбачають звуження таких прав, визначених, зокрема, також і Цивільним кодексо України (стаття 159) щодо прав акціонерів на загальних зборах акціонерного товариства
 
Відхилено   9. У разі коли особа набуває істотної участі у фінансовій установі або збільшує свою істотну участь до рівня, визначеного частиною п’ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначена особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою.
 
50. 10. У разі виявлення органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного частиною п’ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.
 
-32- Чуднов В.М.
Абзаци 44, 45, 46 статті 2 розділу І виключити
 
Відхилено   10. У разі виявлення органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, факту набуття особою істотної участі у фінансовій установі або збільшення особою своєї істотної участі до рівня, визначеного частиною п’ятою цієї статті, без отримання письмового погодження органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, зазначений орган призначає у двотижневий строк довірену особу, якій передається право брати участь у голосуванні.
 
51. Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної частиною п’ятою цієї статті.
 
   Довірена особа призначається з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до усунення порушення вимоги, визначеної частиною п’ятою цієї статті.
 
52. Довірена особа зобов’язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.
 
   Довірена особа зобов’язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління фінансовою установою.
 
53. 11. Рішення загальних зборів учасників, прийняті з порушенням вимог, визначених частинами дев’ятою та десятою цієї статті, не мають юридичної сили.
 
-33- Чуднов В.М.
В абзаці 47 статті 2 розділу І слово «частинами» замінити словом «частиною», а слова «та десятою» виключити
 
Відхилено   11. Рішення загальних зборів учасників, прийняті з порушенням вимог, визначених частинами дев’ятою та десятою цієї статті, не мають юридичної сили.
 
54. 12. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, мають право надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу фінансової установи або набуття чи збільшення істотної участі в ній, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь) у фінансовій установі. Зазначена інформація подається органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, протягом 30 днів після надходження його запиту.»;
 
-34- Пінчук А.П.
Законопроектом пропонується місячний строк для прийняття органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, рішення щодо набуття чи збільшення істотної участі у фінансовій установі.
Також передбачено, що для цілей перевірки інформації, поданої для набуття чи збільшення істотної участі, зазначені органи мають право надсилати відповідні запити до інших органів та осіб, і останні зобов'язані надати необхідну інформацію також протягом 30 днів.
Таким чином, може скластися ситуація, що інформація, необхідна для прийняття рішення органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, надійде до нього вже після витікання строку, встановленого для прийняття рішення.
Враховуючи викладене, з метою усунення зазначеної суперечності пропоную в абзаці двадцять третьому підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту цифри "30" замінити цифрами "10"
 
Враховано редакційно   12. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, мають право надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження джерел походження коштів, що використовуються для формування статутного (складеного) капіталу фінансової установи або набуття чи збільшення істотної участі в ній, фінансового стану та ділової репутації власників істотної участі (осіб, які претендують на істотну участь) у фінансовій установі. Зазначена інформація подається органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, протягом 30 днів після надходження його запиту.»;
 
55. 7) доповнити статтю 12 частинами другою - четвертою такого змісту:
 
   7) доповнити статтю 12 частинами другою - четвертою такого змісту:
 
56. «2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
 
   «2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:
 
57. 1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, з прогнозними показниками виконання договору, якщо інше не передбачено законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;
 
-35- Клименко О.І.
Пунктом 1 частини другої статті 12 запропоновано надавати клієнту прогнозні показники виконання договору, що є суб’єктивним (неоднозначним) поняттям і тому пропонується абзац викласти у такій редакції:
«1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг»
 
Враховано   1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, з прогнозними показниками виконання договору, якщо інше не передбачено законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;
 
58. 2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 
   2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;
 
59. 3) порядок сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
 
   3) порядок сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;
 
60. 4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою в результаті дострокового припинення надання фінансової послуги;
 
   4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою в результаті дострокового припинення надання фінансової послуги;
 
61. 5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
 
   5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
 
62. 6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
 
   6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;
 
63. 7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
 
   7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
 
64. 3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
 
   3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.
 
65. 4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.»;
 
   4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов’язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.»;
 
66. 8) доповнити Закон статтями 12-1 і 12-2 такого змісту:
 
-36- Чуднов В.М.
В абзаці 60 статті 2 розділу І слово «статтями» замінити словом «статтею», а букву та цифру « і 12? « виключити
 
Відхилено   8) доповнити Закон статтями 12-1 і 12-2 такого змісту:
 
67. «Стаття 12-1. Розкриття інформації
 
   «Стаття 12-1. Розкриття інформації
 
68. 1. Фінансові установи повинні розкривати:
 
   1. Фінансові установи повинні розкривати:
 
69. 1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
 
   1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;
 
70. 2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
 
   2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
 
71. акціонерам фінансової установи;
 
   акціонерам фінансової установи;
 
72. органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;
 
   органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;
 
73. 3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
   3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
74. 4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.
 
   4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.
 
75. 2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.
 
   2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.
 
76. 3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.
 
   3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.
 
77. Стаття 12-2. Звіт про корпоративне управління
 
-37- Чуднов В.М.
Абзаци 71–101 статті 2 розділу І виключити
 
Відхилено   Стаття 12-2. Звіт про корпоративне управління
 
78. 1. Звіт про корпоративне управління повинен містити інформацію про:
 
   1. Звіт про корпоративне управління повинен містити інформацію про:
 
79. 1) мету провадження діяльності фінансової установи;
 
   1) мету провадження діяльності фінансової установи;
 
80. 2) дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року;
 
   2) дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року;
 
81. 3) власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік;
 
   3) власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік;
 
82. 4) склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети;
 
   4) склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети;
 
83. 5) склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік;
 
   5) склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік;
 
84. 6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг;
 
   6) факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг;
 
85. 7) заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу;
 
   7) заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу;
 
86. 8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
 
   8) розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
 
87. 9) значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року;
 
   9) значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року;
 
88. 10) наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики;
 
   10) наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики;
 
89. 11) результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 
   11) результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 
90. 12) факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;
 
   12) факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;
 
91. 13) результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;
 
   13) результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір;
 
92. 14) операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею;
 
   14) операції з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об’єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею;
 
93. 15) використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку;
 
   15) використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку;
 
94. 16) зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року;
 
   16) зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року;
 
95. 17) діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 
   17) діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 
96. загальний стаж аудиторської діяльності;
 
   загальний стаж аудиторської діяльності;
 
97. кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі;
 
   кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі;
 
98. перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року;
 
   перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року;
 
99. випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
 
   випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;
 
100. ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років;
 
   ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років;
 
101. стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти недостовірності подання звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, зафіксовані органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
   стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти недостовірності подання звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, зафіксовані органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 
102. 18) захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
 
   18) захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
 
103. наявність механізму розгляду скарг;
 
   наявність механізму розгляду скарг;
 
104. прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
 
   прізвище, ім’я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;
 
105. стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
 
   стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
 
106. наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду;
 
   наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду;
 
107. 19) корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.»;
 
   19) корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.»;
 
108. 9) доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
 
   9) доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
 
109. «Стаття 15-1. Внутрішній аудит (контроль)
 
   «Стаття 15-1. Внутрішній аудит (контроль)
 
110. 1. Вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).
 
   1. Вищий орган управління або наглядова рада фінансової установи утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).
 
111. 2. Внутрішній аудит (контроль) передбачає:
 
   2. Внутрішній аудит (контроль) передбачає:
 
112. 1) нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;
 
   1) нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;
 
113. 2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи;
 
   2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи;
 
114. 3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової установи;
 
   3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової установи;
 
115. 4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;
 
   4) аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;
 
116. 5) виконання інших передбачених законами функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи.
 
   5) виконання інших передбачених законами функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи.
 
117. 3. Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління фінансової установи та звітує перед ними.
 
   3. Структурний підрозділ або окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління фінансової установи та звітує перед ними.
 
118. Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.
 
   Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.
 
119. 4. Законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть бути встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).»;
 
   4. Законодавством з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть бути встановлені особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).»;
 
120. 10) у статті 17 слова «антимонопольного законодавства» замінити словами «законодавства про захист економічної конкуренції»;
 
   10) у статті 17 слова «антимонопольного законодавства» замінити словами «законодавства про захист економічної конкуренції»;
 
121. 11) у статті 20:
 
   11) у статті 20:
 
122. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 викласти в такій редакції:
 
123. «1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг; «;
 
   «1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг; «;
 
124. у пункті 3 слова «фінансових установ» замінити словами «учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)»;
 
   у пункті 3 слова «фінансових установ» замінити словами «учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)»;
 
125. 12) в абзаці третьому частини першої статті 21 слова «похідних цінних паперів» замінити словами «похідних цінних паперів (деривативів)»;
 
   12) в абзаці третьому частини першої статті 21 слова «похідних цінних паперів» замінити словами «похідних цінних паперів (деривативів)»;
 
126. 13) у частині першій статті 28:
 
   13) у частині першій статті 28:
 
127. пункти 2, 4 - 6, 9, 14 і 19 викласти в такій редакції:
 
   пункти 2, 4 - 6, 9, 14 і 19 викласти в такій редакції:
 
128. «2) здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених ним випадках - реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги; «;
 
   «2) здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ, а у визначених ним випадках - реєстри осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги; «;
 
129. «4) установлює обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу (у тому числі критерії кваліфікованого та зваженого управління), додержання правил надання фінансових послуг та інші показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
 
-38- Клименко О.І.
Пункт 4 частини першої статті 28 Закону у запропонованій редакції змін містить суб’єктивні та неоднозначні формулювання, «кваліфіковане та зважене управління», що за відсутності чіткості та однозначності у тексті закону може призводити до неоднакового застосування його норм на практиці, що призведе до недотримання конституційних принципів рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми.
Таким чином, пропонується пункт 4 частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
«4) установлює обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання правил надання фінансових послуг та інші показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами»
 
Враховано   «4) установлює обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу (у тому числі критерії кваліфікованого та зваженого управління), додержання правил надання фінансових послуг та інші показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами;
 
130. 5) установлює розмір плати за реєстрацію документів та видачу ліцензій (їх дублікатів), а також за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
 
-39- Клименко О.І.
З метою недопущення встановлення необґрунтованих розмірів плати за реєстрацію документів, видачу ліцензій (їх дублікатів), та за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, пропонується пункт 5 частини першої статті 28 проекту викласти в такій редакції:
«5) за погодженням Кабінету Міністрів України встановлює розмір плати за реєстрацію документів та видачу ліцензій (їх дублікатів), а також за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги».
Одночасно необхідно зазначити, що розмір плати повинен встановлюватись з урахуванням економічно обґрунтованих витрат Уповноваженого органу.
 
Враховано   5) установлює розмір плати за реєстрацію документів та видачу ліцензій (їх дублікатів), а також за реєстрацію осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
 
131. 6) надає інформацію за запитами юридичних осіб, видає висновки про віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг; «;
 
-40- Крайній В.Г.
В пункті 6 частини першої статті 28 слова «того чи іншого виду» виключити
 
Враховано   6) надає інформацію за запитами юридичних осіб, видає висновки про віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг; «;
 
132. «9) проводить самостійно чи разом з іншими державними органами перевірку діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб; «;
 
-41- Клименко О.І.
Не підтримується запровадження можливості проведення Уповноваженим органом перевірок афілійованих та споріднених осіб учасників ринків фінансових послуг, які не є фінансовими установами та не надають фінансових послуг в розумінні Закону.
Таким чином, пропонується пункт 9 частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
«9) проводить самостійно чи разом з іншими державними органами перевірку діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)»
 
Враховано   «9) проводить самостійно чи разом з іншими державними органами перевірку діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб; «;
 
133. «14) надсилає органам Антимонопольного комітету України матеріали у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; «;
 
   «14) надсилає органам Антимонопольного комітету України матеріали у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; «;
 
134. «19) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів (осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, в тому числі на підставі укладених договорів) фінансових установ та може вимагати звільнення з посад осіб, що не відповідають встановленим вимогам для зайняття таких посад, або розірвання відповідних договорів; «;
 
   «19) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів (осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, в тому числі на підставі укладених договорів) фінансових установ та може вимагати звільнення з посад осіб, що не відповідають встановленим вимогам для зайняття таких посад, або розірвання відповідних договорів; «;
 
135. доповнити частину пунктами 21 і 22 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктами 21 і 22 такого змісту:
 
136. «21) установлює умови та порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах;
 
   «21) установлює умови та порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах;
 
137. 22) установлює порядок погодження відповідно до цього Закону набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.»;
 
   22) установлює порядок погодження відповідно до цього Закону набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.»;
 
138. 14) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
   14) статтю 29 викласти в такій редакції:
 
139. «Стаття 29. Пруденційний нагляд
 
   «Стаття 29. Пруденційний нагляд
 
140. 1. Пруденційний нагляд є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
 
   1. Пруденційний нагляд є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
 
141. 2. Основними напрямами пруденційного нагляду Уповноваженого органу є додержання встановлених критеріїв та нормативів щодо:
 
   2. Основними напрямами пруденційного нагляду Уповноваженого органу є додержання встановлених критеріїв та нормативів щодо:
 
142. 1) ліквідності;
 
   1) ліквідності;
 
143. 2) капіталу та платоспроможності;
 
   2) капіталу та платоспроможності;
 
144. 3) прибутковості;
 
   3) прибутковості;
 
145. 4) якості активів та ризиковості операцій;
 
   4) якості активів та ризиковості операцій;
 
146. 5) якості систем управління та управлінського персоналу;
 
   5) якості систем управління та управлінського персоналу;
 
147. 6) додержання правил надання фінансових послуг.
 
   6) додержання правил надання фінансових послуг.
 
148. 3. Правила підготовки, надання та оброблення даних про діяльність фінансових установ відповідно до напрямів пруденційного нагляду встановлюються Уповноваженим органом.
 
   3. Правила підготовки, надання та оброблення даних про діяльність фінансових установ відповідно до напрямів пруденційного нагляду встановлюються Уповноваженим органом.
 
149. 4. Необхідність та доцільність здійснення пруденційного нагляду за напрямами, передбаченими цією статтею, визначаються Уповноваженим органом.»;
 
   4. Необхідність та доцільність здійснення пруденційного нагляду за напрямами, передбаченими цією статтею, визначаються Уповноваженим органом.»;
 
150. 15) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
   15) частину першу статті 30 викласти в такій редакції:
 
151. «1. Уповноважений орган має право проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб.»;
 
   «1. Уповноважений орган має право проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб.»;
 
152. 16) доповнити частину першу статті 36 абзацом такого змісту:
 
   16) доповнити частину першу статті 36 абзацом такого змісту:
 
153. «У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Уповноваженого органу, але не більш як на 60 робочих днів.»;
 
-42- Клименко О.І.
Змінами до частини першої статті 36 Закону пропонується надати можливість Уповноваженому органу продовжити строк прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі до 60 робочих днів.
Чинним законодавством встановлений строк у 30 календарних днів для прийняття відповідного рішення щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання, а збільшення цього строку майже втричі є безпідставним та необґрунтованим.
У зв’язку з викладеним у зазначеному абзаці пропонується цифри «60» замінити цифрами «30».
 
Враховано   «У разі коли надіслано запит щодо підтвердження достовірності поданих для отримання ліцензії документів або виникла потреба у проведенні перевірки таких документів іншим способом, зазначений строк може бути продовжений Головою Уповноваженого органу, але не більш як на 60 робочих днів.»;
 
154. 17) пункт 7 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:
 
   17) пункт 7 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:
 
155. «7) виключати відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.;
 
-43- Клименко О.І.
Доповнити частину першу статті 40 абзацом такого змісту:
«У разі, якщо порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до моменту застосування заходів впливу, крім випадків, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону, Уповноважений орган не застосовує заходи впливу за таке порушення»
 
Враховано   «7) виключати відповідно до законодавства учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) з Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.;
 
156. 18) назву і частину першу статті 41 викласти в такій редакції:
 
   18) назву і частину першу статті 41 викласти в такій редакції:
 
157. «Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг
 
   «Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг
 
158. 1. Уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за:
 
   1. Уповноважений орган застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за:
 
159. 1) провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації - у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
-44- Кармазін Ю.А.
У статті 41 пропоную залишити вже встановлений розмір штрафних санкцій, які застосовуються до учасників ринків фінансових послуг за правопорушення, вчинені на цих ринках, оскільки їхнє суттєве збільшення може призвести до зловживань при їх застосуванні, в першу чергу корупційних.
 
Відхилено   1) провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації - у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
160. 2) неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
   2) неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
161. 3) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу про усунення порушення щодо надання фінансових послуг - у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   3) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу про усунення порушення щодо надання фінансових послуг - у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
162. 19) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
   19) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
163. «Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності
 
   «Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення учасниками ринків фінансових послуг правил діяльності
 
164. 1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів чи головою відповідного територіального управління після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
 
   1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою Уповноваженого органу, його заступниками, директорами департаментів чи головою відповідного територіального управління після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
 
165. 2. Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 41 цього Закону, уповноваженою особою, що його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи чи фізичної особи - підприємця та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилається посадовій особі, яка має право накладати штраф.
 
   2. Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 41 цього Закону, уповноваженою особою, що його виявила, складається акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи чи фізичної особи - підприємця та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилається посадовій особі, яка має право накладати штраф.
 
166. 3. Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою вилучалися документи, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються копії таких документів та протоколу про їх вилучення.
 
   3. Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою вилучалися документи, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються копії таких документів та протоколу про їх вилучення.
 
167. 4. Вилучення документів, які підтверджують факт правопорушення, проводиться не більш як на три робочих дні з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище, ініціали та посада уповноваженої особи, що вилучила документи, повний перелік таких документів та день, в який документи відповідно до цього Закону будуть повернені.
 
   4. Вилучення документів, які підтверджують факт правопорушення, проводиться не більш як на три робочих дні з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище, ініціали та посада уповноваженої особи, що вилучила документи, повний перелік таких документів та день, в який документи відповідно до цього Закону будуть повернені.
 
168. 5. Протокол підписує уповноважена особа, що вилучила документи. Представнику учасника ринків фінансових послуг, документи якого вилучені, після проведення перевірки і вилучення документів подається копія протоколу про їх вилучення.
 
   5. Протокол підписує уповноважена особа, що вилучила документи. Представнику учасника ринків фінансових послуг, документи якого вилучені, після проведення перевірки і вилучення документів подається копія протоколу про їх вилучення.
 
169. 6. Посадові особи Уповноваженого органу, визначені у частині першій цієї статті, приймають рішення про накладення штрафу протягом 30 днів після надходження документів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається учаснику ринків фінансових послуг.»;
 
   6. Посадові особи Уповноваженого органу, визначені у частині першій цієї статті, приймають рішення про накладення штрафу протягом 30 днів після надходження документів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою, що надсилається учаснику ринків фінансових послуг.»;
 
170. 20) частини першу – третю статті 43 викласти в такій редакції:
 
   20) частини першу – третю статті 43 викласти в такій редакції:
 
171. «1. Проведення операцій на ринках фінансових послуг, для яких законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   «1. Проведення операцій на ринках фінансових послуг, для яких законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
172. 2. Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Уповноваженому органу тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   2. Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей Уповноваженому органу тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
173. 3. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
   3. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення Уповноваженого органу тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
174. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
175. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
-45- Крайній В.Г.
Викласти розділ ІІ у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити Ліцензійні умови здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
176. 2. Фінансові установи зобов’язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.
 
   2. Фінансові установи зобов’язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.
 
177. 3. Вимога щодо отримання від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі застосовується до правовідносин, пов’язаних з набуттям або збільшенням істотної участі у фінансовій установі, після набрання чинності цим Законом.

   3. Вимога щодо отримання від органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі застосовується до правовідносин, пов’язаних з набуттям або збільшенням істотної участі у фінансовій установі, після набрання чинності цим Законом.