Кількість абзаців - 227 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 35-37, ст.446):
 
   1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., №№ 35-37, ст. 446):
 
6. 1) у частині першій статті 3:
 
   1) пункт 6 частини першої статті 3 після слів «свобод та інтересів» доповнити словами «або на виконання повноважень»;
 
7. у пункті 6 після слів «свобод та інтересів» доповнити словами «або на виконання повноважень»;
 
      
8. у пункті 8 після слів «на виконання повноважень якого» доповнити словами «у випадках, прямо передбачених законом»;
 
-1- Пилипенко В.П.
Залишити чинну редакцію пункту 8 статті 3 КАС України.
 
Враховано      
9. 2) статтю 12 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
   2) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: «Звернення особи, яка бере участь у справі, не підлягає розгляду та не потребує відповіді, якщо у ньому не зазначено місце проживання чи місце знаходження (для юридичних осіб) або не підписано автором (авторами), а також якщо неможливо встановити його авторство, або таке, що містить вислови, що свідчать про неповагу до суду»;
 
10. «10. Звернення, запити фізичних та юридичних осіб до суду, судді, не підлягають розгляду та не потребують відповіді, якщо у ньому не зазначено місця проживання, знаходження (для юридичних осіб) або не підписане автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, або такі. що містять вислови, що свідчать про неповагу до суду»;
 
-2- Кармазін Ю.А.
Статтю 12 залишити у чинній редакції, тобто виключити із тексту статті запропоновану автором частину десяту.
 
Враховано частково      
    -3- Пилипенко В.П.
В статті 12 замість доповнення новою частиною десятою, частину першу доповнити новим реченням такого змісту: «Звернення особи, яка бере участь у справі не підлягає розгляду та не потребує відповіді, якщо у ньому не зазначено місця проживання, знаходження (для юридичних осіб) або не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, або таке, що містить вислови, що свідчать про неповагу до суду».
 
Враховано    
    -4- Одарченко Ю.В.
У пункті 2 частини 1 розділу 1 слово «ньому» замінити на «них».
 
Відхилено    
    -5- Ковзель М.О.
Пункт другий частини першої розділу І виключити.
 
Враховано частково    
11. 3) частину першу статті 18 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
 
   3) частину першу статті 18 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
12. «5) адміністративні справи щодо спорів з державним виконавцем чи іншої особою державної виконавчої служби з приводу виконання рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті.»
 
-6- Пилипенко В.П.
Частину першу статті 18 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
«5) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті»;
 
Враховано   «5) адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті»;
 
13. 4) у частині першій статті 21
 
      
14. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
      
15. «Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ».
 
-7- Пилипенко В.П.
Виключити запропоноване законопроектом доповнення частини першої статті 21.
 
Враховано      
16. У зв’язку з чим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
 
      
17. доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
      
18. «Якщо справа щодо однієї з вимог підсудна Вищому адміністративному суду України, а щодо іншої вимоги (вимог) – іншому адміністративному суду, таку справу розглядає Вищий адміністративний суд України»;
 
      
19. 5) у статті 22:
 
   4) у статті 22:
 
20. частину першу доповнити пунктом шостим такого змісту:
 
-8- Одарченко Ю.В.
Пункт 5 частини 1 розділу 1 доповнити абзацом такого змісту:
«частину третю викласти у такій редакції:
«3. Підсудність справ, у яких стороною є Верховний Суд України або суддя одного з цих судів, встановлюється за загальними правилами підсудності. Справи, за позовом до Вищого адміністративного суду України або судді цього суду підсудні Верховному Суду України як суду першої інстанції.»;
 
Відхилено   частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
21. «6) якщо однією з сторін у справі є суд, в якому розглядається справа, або суддя цього суду»;
 
   «6) якщо однією з сторін у справі є суд, в якому розглядається справа, або суддя цього суду»;
 
22. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
23. «2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду у випадку, передбаченому пунктами 4, 6 частини першої цієї статті.
 
   «2. Суд передає адміністративну справу на розгляд іншому адміністративному суду, що найбільш територіально наближений до цього суду у випадку, передбаченому пунктами 4, 6 частини першої цієї статті.
 
24. У разі ліквідації адміністративного суду, справи, які знаходилися на його розгляді, невідкладно передаються до суду, до підсудності якого віднесено розгляд таких справ»;
 
   У разі ліквідації адміністративного суду, справи, що знаходилися у його провадженні, невідкладно передаються до суду, до підсудності якого віднесено розгляд таких справ»;
 
25. перше речення частини четвертої викласти у такій редакції:
 
   перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
 
26. «Питання про передачу адміністративної справи, крім випадку передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, розглядається судом у порядку письмового провадження або у судовому засіданні на розгляд суду.»
 
-9- Пилипенко В.П.
В частині четвертій статті 22 і далі по тексту слова «на розгляд суду» замінити словами «на розсуд суду»
 
Враховано   «4. Питання про передачу адміністративної справи, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, розглядається судом у порядку письмового провадження або в судовому засіданні на розсуд суду»;
 
27. у першому реченні частини п’ятої після слів «адміністративної справи» доповнити словами «крім випадку передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті»;
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
28. у третьому реченні частини п’ятої після слів «з одного адміністративного суду до іншого» доповнити словами «не викладається окремим документом і не підлягає оскарженню»;
 
-10- Пилипенко В.П.
Частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Питання про передачу адміністративної справи, крім випадку передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, суд вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого може бути оскаржено. Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого, постановлена у судовому засіданні, не викладається окремим документом і не підлягає оскарженню. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи».
 
Враховано   «5. Питання про передачу адміністративної справи, крім випадку, передбаченого пунктом 5 частини першої цієї статті, суд вирішує ухвалою. Ухвалу про передачу адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого може бути оскаржено. Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого, постановлена у судовому засіданні, не викладається окремим документом і оскарженню не підлягає. Заперечення проти цього може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи»;
 
    -11- Кармазін Ю.А.
У статті 22 у частині п’ятій третє речення залишити у чинній редакції, а саме:
«Ухвала про відмову в передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого окремо не оскаржується».
 
Враховано частково    
    -12- Ковзель М.О.
Абзац десятий пункту 5 частини першої розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -13- Шустік О.Ю.
У третьому реченні частини п’ятої статті 22 КАСУ слова «не викладається окремим документом і» виключити.
 
Відхилено    
29. 6) у статті 24
 
   5) у статті 24:
 
30. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
31. «2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також за ініціативою судді у разі їх особливої складності або у разі надходження обґрунтованих звернень осіб, які беруть участь у справі, в порядку, визначеному зборами суддів відповідного суду. Про колегіальний розгляд справи постановляється ухвала в порядку письмового провадження, яка окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи»;
 
-14- Пилипенко В.П.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
«2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також за ініціативою судді у разі їх особливої складності.»
 
Враховано   «2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також з ініціативи судді в разі їх особливої складності»;
 
    -15- Кармазін Ю.А.
У статті 24 у першому реченні частини другої:
У словосполученні «обґрунтованих звернень осіб» слово: «звернень» замінити на процесуальний термін «клопотань» і далі – за текстом.
 
Враховано частково    
    -16- Одарченко Ю.В.
Пункт 6 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
«6. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також за ініціативою судді у разі їх особливої складності або у разі надходження обґрунтованих клопотань осіб, які беруть участь у справі до початку розгляду справи по суті. Про колегіальний розгляд справи постановляється ухвала, яка окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи»;
 
Враховано частково    
    -17- Ковзель М.О.
Речення перше абзацу третього пункту шостого частини першої розділу І викласти в такій редакції:
«2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також за ініціативою судді у разі їх особливої складності або у разі надходження обґрунтованих клопотань осіб, які беруть участь у справі».
 
Враховано частково    
    -18- Шустік О.Ю.
У першому реченні частини другої статті 24 слово «звернень» замінити словом «клопотань», а слова «в порядку, визначеному зборами суддів відповідного суду» виключити.
 
Враховано частково    
    -19- Чуднов В.М.
Пропоную викласти у такій редакції:
«2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також за ініціативою судді у разі їх особливої складності або у разі надходження обґрунтованих клопотань осіб, які беруть участь у справі. Про колегіальний розгляд справи постановляється ухвала в порядку письмового провадження, яка окремо не оскаржується. Заперечення проти неї може бути включене до апеляційної чи касаційної скарги на постанову чи ухвалу суду, прийняту за наслідками розгляду справи».
 
Враховано частково    
32. у частині четвертій слово «п’яти» замінити словом «трьох»;
 
-20- Одарченко Ю.В.
У частині четвертій слово «п’яти» замінити словом «трьох»;
 
Враховано   у частині четвертій слово «п’яти» замінити словом «трьох»;
 
    -21- Шустік О.Ю.
Частину четверту статті 24 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено    
33. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
34. «6-1. Питання про допуск адміністративної справи до провадження Верховного Суду України розглядається і вирішується у Вищому адміністративому суді України колегією у складі п’яти суддів»;
 
-22- Одарченко Ю.В.
Доповнити новою частиною 7 такого змісту:
«7. Питання про допуск адміністративної справи до провадження Верховного Суду України розглядається і вирішується у Вищому адміністративному суді України колегією у складі п’яти суддів».
 
Враховано редакційно   «7. Питання про допуск адміністративної справи до провадження Верховного Суду України вирішується у Вищому адміністративному суді України колегією у складі п’яти суддів».
У зв’язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев’ятою;
 
    -23- Пилипенко В.П.
В частині 6-1 слова «розглядається і» виключити
 
Враховано    
35. частину восьму – виключити;
 
-24- Одарченко Ю.В.
Частини 7-8 вважати частинами 8-9.
 
Відхилено   частину дев’яту виключити;
 
    -25- Одарченко Ю.В.
У пункті 6 частини 1 Розділу 1 вилучити абзац сьомий, залишивши частину 8 статті 24 КАСУ.
 
Відхилено    
36. 7) частину третю статті 30 викласти у такій редакції:
 
   6) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:
 
37. «3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заявляти самовідвід після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу самовідводу стало відомо після початку судового розгляду.
 
-26- Одарченко Ю.В.
Пункт 7 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
7) частину третю статті 30 викласти у такій редакції:
«3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заявляти самовідвід після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу самовідводу стало відомо після початку судового розгляду.
Заява про відвід, подана повторно з тих самих підстав, що попередньо відхилена заява про відвід, залишається без розгляду, про що суд постановляє ухвалу без виходу до нарадчої кімнати. Залишена без розгляду заява про відвід долучається до матеріалів справи.»;
 
Враховано частково   «3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для відводу. Заявляти самовідвід після цього дозволяється лише у разі якщо про підставу самовідводу стало відомо після початку судового розгляду.
 
38. Суд залишає без виходу до нарадчої кімнати ухвалою без розгляду заяву про відвід, яка повторно подана з тих самих підстав»;
 
-27- Пилипенко В.П.
Викласти в такій редакції:
«Суд ухвалою, без виходу до нарадчої кімнати, залишає заяву про відвід, яка повторно подана з тих самих підстав без розгляду»;
 
Враховано   Суд ухвалою, без виходу до нарадчої кімнати, залишає заяву про відвід, яка повторно подана з тих самих підстав, без розгляду»;
 
39. 8) у частині третій статті 35 слова «сім днів» замінити словами «три дні»;
 
-28- Шустік О.Ю.
Частину третю статті 35 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено   7) у частині третій статті 35 слова «сім днів» замінити словами «три дні»;
 
40. 9) частину четверту статті 58 викласти у такій редакції:
 
   8) частину четверту статті 58 викласти в такій редакції:
 
41. «4. Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надане право посвідчувати довіреності»;
 
-29- Одарченко Ю.В.
Пункт 9 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
9) частину четверту статті 58 викласти у такій редакції:
«4. Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується нотаріусом, посадовою особою, якій відповідно до закону надане право посвідчувати довіреності або посадовою особою за місцем роботи, проживання чи лікування. Довіреність може бути посвідчена суддею у судовому засіданні.»;
 
Враховано частково   «4. Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності»;
 
42. 10) частину другу статті 99 доповнити абзацом другим такого змісту»;
 
   9) частину другу статті 99 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
43. «Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення передбачених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень.»
 
-30- Одарченко Ю.В.
Пункт 10 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
10) частину другу статті 99 доповнити абзацом другим такого змісту»:
«Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення передбачених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень.
Чинні нормативно-правові акти можуть бути оскаржені у порядку, встановленою статтею 171, 171-1 цього Кодексу без обмеження строку звернення.»
 
Враховано частково   «Для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення передбачених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб’єкта владних повноважень»;
 
44. 11) статтю 100 викласти в такій редакції:
 
   10) статтю 100 викласти в такій редакції:
 
45. «Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
 
   «Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
 
46. 1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд, на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів, не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.
 
-31- Одарченко Ю.В.
Пункт 11 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
11) статтю 100 викласти в такій редакції:
«Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо відповідач подасть відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.
2. За заявою позивача суд може поновити строк на звернення до суду за умови, що строк був пропущений із поважних причин. Про поновлення строку на звернення до суду зазначається в ухвалі, якою відмовляється у задоволенні клопотання відповідача про залишення позовної заяви без розгляду».
 
Враховано частково   1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.
 
47. 2. Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи»;
 
-32- Шустік О.Ю.
Частину другу статті 100 викласти в такій редакції:
«2. Позовна заява може бути залишена без розгляду на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі».
 
Відхилено   2. Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи»;
 
48. 12) у частині другій статті 101 після слова «визначаються» доповнити словом «годинами»;
 
-33- Кармазін Ю.А.
У статті 101 у частині другій виключити запропоноване автором, як доповнення, слово «годинами», тобто залишити цю частину у чинній редакції, а саме:
«2. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.»
 
Враховано      
    -34- Шаманов В.В.
У частині 2 статті 101 слово «годинами» виключити.
 
Враховано    
49. 13) у статті 102:
 
   11) у статті 102:
 
50. частину другу викласти у такій редакції:
 
-35- Пилипенко В.П.
Замінити слова «частину другу» словами «перше речення частини другої»
 
Враховано   перше речення частини другої викласти в такій редакції:
 
51. «2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розгляд суду»;
 
-36- Одарченко Ю.В.
Пункт 13 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   «2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку суд вирішує в порядку письмового провадження чи в судовому засіданні на розсуд суду»;
 
    -37- Шустік О.Ю.
Частину другу статті 102 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено    
52. після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
53. «4. Правила даної статті не поширюються на строки звернення до адміністративного суду»;
 
   «4. Правила даної статті не поширюються на строки звернення до адміністративного суду»;
 
54. 14) у статті 103:
 
      
55. у частині першій після слів «наступного дня» доповнити словами «чи години»;
 
-38- Кармазін Ю.А.
У статті 103 у частині першій виключити запропоноване автором, як доповнення, словосполучення: «чи години», тобто залишити цю частину у чинній редакції, а саме:
«1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.»
 
Враховано      
    -39- Шаманов В.В.
У частині 1 статті 103 слово «чи години» вилучити.
 
Враховано    
56. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
57. «3-1. Строк, що визначається годинами, закінчується у відповідну хвилину останньої години цього строку; строк, визначений цим пунктом, не включає добові години, що припадають на вихідні та святкові дні»;
 
-40- Одарченко Ю.В.
Пункт 14 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
14) у статті 103:
у частині першій після слів «наступного дня» доповнити словами «чи години»;
 
Відхилено      
    -41- Одарченко Ю.В.
Після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Строк, що визначається годинами, закінчується у відповідну хвилину останньої години цього строку; строк, визначений цим пунктом, не включає добові години, що припадають на вихідні та святкові дні»;
 
Відхилено    
    -42- Одарченко Ю.В.
Частину 4 вважати частиною 5;
 
Відхилено    
    -43- Шаманов В.В.
Частину 3-1 статті 103 вилучити.
 
Враховано    
    -44- Шаманов В.В.
Статтю 103 доповнити частиною 3-1 наступного змісту:
«Процесуальні дії здійснюються в процесуальні терміни, встановлені цім Законом. У випадках, якщо терміни не встановлені законом, вони призначаються судом. Судом терміни повинні встановлюватися з урахуванням принципу розумності і справедливості»
 
Відхилено    
58. 15) у статті 105 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   12) У статтю 105 включити частину п’яту такого змісту:
 
59. «5. Адміністративний позов суб’єкта владних повноважень може містити інші вимоги, право на звернення з якими до суду прямо передбачене законом»;
 
   «5. Адміністративний позов суб’єкта владних повноважень може містити інші вимоги, у випадках, встановлених законом»;
 
60. 16) у статті 106:
 
   13) у статті 106:
 
61. у пункті 4 частини першої слова «частиною третьою» замінити словами «частинами четвертою, п’ятою»;
 
   у частині першій:
у пункті 4 слова «частиною третьою» замінити словами «частинами четвертою, п’ятою»;
 
62. частину першу доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
      
63. «4-1) у разі, якщо позовна заява подається суб’єктом владних повноважень – посилання на конкретну норму закону, яка надає суб’єкту владних повноважень право на пред’явлення вимог, зазначених у позовній заяві»;
 
-45- Пилипенко В.П.
Виключити доповнення частини першої новим пунктом 4-1.
В статті 105 слова «право на звернення з якими до суду прямо передбачене законом» замінити словами «у випадках, встановлених законом»
 
Враховано      
64. у пункті 5 слова «заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду» виключити;
 
   у пункті 5 слова «про виклик свідків; заява про поновлення строку звернення до адміністративного суду тощо» замінити словами «про виклик свідків тощо»;
 
65. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
66. «2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості, зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.»
 
   «2. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів»;
 
67. у частині третій після слів «зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання» доповнити словами «рекомендованим листом з повідомленням про вручення»;
 
   частину третю після слів «зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання» доповнити словами «рекомендованим листом з повідомленням про вручення»;
 
68. 17) у статті 107:
 
   14) у статті 107:
 
69. у пункті 5 частини першої слова «якщо подано заяву про поновлення цього строку, то чи є підстави для її задоволення» замінити словами «якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними»;
 
-46- Одарченко Ю.В.
Пункт 17 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   у пункті 5 частини першої слова «якщо подано заяву про поновлення цього строку, то чи є підстави для її задоволення» замінити словами «якщо адміністративний позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними»;
 
70. пункт 7 частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
71. «7) за наявності підстав – висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними»;
 
   «7) за наявності підстав – висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними»;
 
72. 18) у пункті 7 частини третьої статті 108 слово «третьою» замінити словом «п’ятою»;
 
   15) у пункті 7 частини третьої статті 108 слово «третьою» замінити словом «п’ятою»;
 
73. 19) пункт 2 частини першої статті 109 викласти у такій редакції:
 
   16) пункт 2 частини першої статті 109 викласти в такій редакції:
 
74. «2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду; ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі; ухвала про закриття провадження в адміністративній справі; ухвала про залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з пропуском строку звернення до адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена до відкриття провадження в адміністративній справі)»;
 
-47- Одарченко Ю.В.
В пункті 19 частини 1 Розділу 1 виключити слова «ухвала про залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з пропуском строку звернення до адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена до відкриття провадження в адміністративній справі»
 
Відхилено   «2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду; ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі; ухвала про закриття провадження в адміністративній справі; ухвала про залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з пропуском строку звернення до адміністративного суду (крім випадків, коли така ухвала винесена до відкриття провадження в адміністративній справі)»;
 
75. 20) у статті 121:
 
   17) у статті 121:
 
76. у частині першій після слів «за наслідками підготовчого провадження суд» доповнити словами «в порядку письмового провадження або у судовому засіданні на розгляд суду»;
 
-48- Одарченко Ю.В.
У пункті 20 частини 1 Розділу 1 абзаци 3-4 виключити, залишивши частину 5 статті 121 у попередній редакції.
 
Відхилено   Абзац перший частини першої після слів «За наслідками підготовчого провадження суд» доповнити словами «у порядку письмового провадження або в судовому засіданні на розсуд суду»;
 
    -49- Шустік О.Ю.
Частину першу статті 121 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено    
77. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
78. «5. Якщо в ході підготовчого провадження суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду»;
 
-50- Шустік О.Ю.
Частину п’яту статті 121 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено   «5. Якщо в ході підготовчого провадження суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду»;
 
79. 21) у статті 128:
 
   18) у статті 128:
 
80. у частині третій слова «або без повідомлення ним про причини неприбуття» виключити;
 
-51- Одарченко Ю.В.
Пункт 21 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   у частині третій слова «або без повідомлення ним про причини неприбуття» виключити;
 
81. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
82. «4. У разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин, розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів»;
 
   «4. У разі неприбуття відповідача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без поважних причин, розгляд справи може не відкладатися і справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів»;
 
83. 22) доповнити новою статтею 145-1 такого змісту:
 
   19) доповнити статтею 145-1 такого змісту:
 
84. «Стаття 145-1. Зберігання речових доказів
 
   «Стаття 145-1. Зберігання речових доказів
 
85. 1. Речові докази до набрання судовим рішенням законної сили зберігаються у справі або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду.
 
   1. Речові докази до набрання судовим рішенням законної сили зберігаються у справі або за окремим описом здаються до камери схову речових доказів суду.
 
86. 2. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду. При цьому вони повинні бути докладно описані та опечатані, а в разі необхідності – сфотографовані.
 
   2. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду. При цьому вони мають бути докладно описані та опечатані, а в разі необхідності – сфотографовані.
 
87. 3. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані»;
 
   3. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані»;
 
88. 23) у частині першій статті 155:
 
   20) у частині першій статті 155:
 
89. у пункті 4 слова «або без повідомлення ним про причини неприбуття» виключити;
 
   у пункті 4 слова «або без повідомлення ним про причини неприбуття» виключити;
 
90. доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
91. «9) позовну заяву подано з пропущенням встановленого Законом строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними»;
 
   «9) позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними»;
 
92. 24) у статті 160:
 
   21) у статті 160:
 
93. у першому реченні частини четвертої слова «з питань» замінити словом «про»;
 
-52- Пилипенко В.П.
Виключити доповнення до частини четвертої статті 160 КАСУ.
У частині другій статті 162 слова «необхідну для задоволення вимог суб’єкта владних повноважень, право на пред’явлення яких прямо передбачене законом» замінити словами «у випадках, встановлених законом»
 
Враховано      
94. у пункту 3 частини четвертої після слів «відкриття» доповнити словами «або відмови»;
 
      
95. у пункту 9 частини четвертої після слів «забезпечення» доповнити словами «або відмови»;
 
      
96. пункт 18 частини четвертої виключити;
 
      
97. у частині п’ятій після слів «ухвали, які» доповнити словами «під час судового засідання»;
 
   частину п’яту після слів «Ухвали, які» доповнити словами «під час судового засідання»;
 
98. частину сьому доповнити новим реченням такого змісту:
 
   частину сьому доповнити реченням такого змісту: «До складення зазначених ухвал застосовуються правила частини третьої цієї статті»;
 
99. «До складання вказаних ухвал застосовуються правила частини третьої статті 160 КАСУ»;
 
      
100. 25) у статті 162:
 
   22) у статті 162:
 
101. частину другу доповнити новим абзацом третім такого змісту:
 
-53- Одарченко Ю.В.
У пункті 25 частини 1 Розділу 1 абзаци 4-5 виключити, відхиливши пропозицію про включення нової частини до статті 162.
 
Відхилено   частину другу доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
 
102. «Суд за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень може прийняти іншу постанову, необхідну для задоволення вимог суб’єкта владних повноважень, право на пред’явлення яких прямо передбачене законом.»;
 
   «Суд за адміністративним позовом суб’єкта владних повноважень може прийняти іншу постанову, у випадках, встановлених законом»;
 
103. доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
104. «3. Якщо в ході судового розгляду справи суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду.»
 
-54- Шустік О.Ю.
Частину третю статті 162 виключити.
 
Відхилено   «3. Якщо в ході судового розгляду справи суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду»;
 
105. 26) у частини першій статті 164 слова «у разі часткового визнання адміністративного позову відповідачем» виключити, а слово «задовольнити» замінити словом «вирішити»;
 
   23) у частині першій статті 164 слова «у разі часткового визнання адміністративного позову відповідачем» виключити, а слово «задовольнити» замінити словом «вирішити»;
 
106. 27) у статті 167 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   24) статтю 167 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
107. «5. Особа, яка бере участь у справі, а так само особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції.»
 
   «5. Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов’язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції»;
 
108. 28)Частину другу статті 169 викласти у такій редакції:
 
   25) частину другу статті 169 викласти в такій редакції:
 
109. «2. Питання про внесення виправлень суд може вирішити у порядку письмового провадження. Якщо для внесення виправлень суд визнає за необхідне провести судове засідання за присутності осіб, які беруть участь у справі, ці особи повідомляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень»;
 
-55- Шустік О.Ю.
Частину другу статті 169 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено   «2. Питання про внесення виправлень суд може вирішити в порядку письмового провадження. У разі якщо для внесення виправлень суд визнає за необхідне провести судове засідання за присутності осіб, які беруть участь у справі, ці особи повідомляються про день, час і місце засідання. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень»;
 
110. 29)частину четверту статті 181 викласти у такій редакції:
 
   26) у статті 181:
частину четверту викласти в такій редакції:
 
111. «4. При зверненні до адміністративного суду із позовною заявою позивач зобов’язаний надати доказ надіслання відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів, а також докази їх отримання відповідачем не менш ніж за 3 робочі дні до дня подання позову. Про відкриття провадження у справі суд повідомляє відповідача за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, тощо не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі»;
 
-56- Пилипенко В.П.
Пункт 29 Розділу І викласти в такій редакції:
в статті 181
частину четверту викласти у такій редакції
«4. Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, тощо не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі. Протягом одного дня з дня одержання такого повідомлення відповідач зобов’язаний отримати у суді копію позовної заяви та доданих до неї документів».
після частини пятої доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 18 цього Кодексу розглядаються місцевим загальним судом як адміністративним судом, який видав виконавчий лист».
 
Враховано   «4. Про подання позовної заяви суд повідомляє відповідача за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку не пізніше наступного дня після відкриття провадження у справі. Протягом одного дня з дня одержання такого повідомлення відповідач зобов’язаний отримати в суді копію позовної заяви та доданих до неї документів»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ним рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 18 цього Кодексу, розглядаються місцевим загальним судом як адміністративним судом, який видав виконавчий лист»;
 
    -57- Палиця І.П.
Частину четверту статті 181 викласти у такій редакції:
«4. Про відкриття провадження у справі суд повідомляє відповідача рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур’єром із зворотною розпискою, або шляхом надсилання факсимільного повідомлення (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою не пізніше ніж наступного дня після відкриття провадження у справі».
 
Враховано частково    
    -58- Одарченко Ю.В.
У пункті 29 частини 1 Розділу 1 слово «надіслання» замінити словами «надсилання або вручення».
 
Відхилено    
    -59- Шустік О.Ю.
Частину четверту статті 181 викласти в такій редакції:
«4. Про подання позовної заяви, про відкриття провадження у справі суд повідомляє відповідача рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після отримання позовної заяви судом та відкриття провадження у справі відповідно».
 
Враховано частково    
112. 30) у частині шостій статті 183-1 після слів «Вищий адміністративний суд України» доповнити словами «рішення якого є остаточним»;
 
-60- Пилипенко В.П.
У частині шостій статті 183-1 після слів «Вищий адміністративний суд України» доповнити словами «рішення якого є остаточним і оскарженню не підлягає»;
 
Враховано   27) частину шосту статті 183-1 доповнити словами «рішення якого є остаточним і оскарженню не підлягає»;
 
    -61- Одарченко Ю.В.
Пункт 30 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено    
113. 31) у статті 183-2
 
   28) у статті 183-2:
 
114. пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
 
115. «3) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців у випадках, передбачених законом чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців»;
 
   «3) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців у випадках, передбачених законом, чи відміни державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців»;
 
116. речення перше частини третьої викласти у такій редакції:
 
   перше речення частини третьої замінити двома реченнями такого змісту:
 
117. «Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів невідкладно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу. Якщо скорочене провадження відкрите за адміністративним позовом, поданим суб’єктом владних повноважень, то відповідачу надсилається лише копія ухвали суду»;
 
-62- Пилипенко В.П.
Частину четверту статті 183-2 викласти в такій редакції:
«4. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню»
 
Враховано   «3. Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу, копія якої разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів невідкладно надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу. У разі якщо скорочене провадження відкрите за адміністративним позовом, поданим суб’єктом владних повноважень, то відповідачу надсилається лише копія ухвали суду»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню»;
 
118. у пункті 6 частини шостої слова «про задоволення позову» замінити словами «задоволення адміністративного позову або про відмову в його задоволенні повністю чи частково, а також»;
 
-63- Пилипенко В.П.
У пункті 6 частини шостої слова «про задоволення позову і» виключити;
 
Враховано   у частині шостій:
у пункті 6 слова «про задоволення позову і» виключити;
 
119. у пункті 8 частини шостої після слова «негайно» доповнити словами «крім постанови у адміністративній справі, передбаченій пунктом 2 частини першої цієї статті»;
 
   пункт 8 доповнити словами «крім постанови в адміністративній справі, передбаченій пунктом 2 частини першої цієї статті»;
 
120. у частині десятій слова «ухвала суду» та «остаточною» замінити словами «судове рішення» та «остаточним» відповідно;
 
   у частині десятій слова «ухвала суду» та «остаточною» замінити відповідно словами «судове рішення» та «остаточним»;
 
121. після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
122. «11. Не допускається розгляд у порядку скороченого провадження адміністративних справ, у яких однією зі сторін є Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Національний Банк України»;
 
-64- Пилипенко В.П.
Після частини десятої доповнити новою частиною такого змісту:
«11. Не допускається розгляд у порядку скороченого провадження адміністративних справ, які належить розглядати колегією суддів, а так само адміністративних справ щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму».
 
Враховано   «11. Не допускається розгляд у порядку скороченого провадження адміністративних справ, які належить розглядати колегією суддів, а також адміністративних справ щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму»;
 
    -65- Одарченко Ю.В.
У пункті 31 частини 1 Розділу 1 після слів «Національний Банк України» доповнити словами «народний депутат України, суд або суддя».
 
Відхилено    
123. 32) статтю 183-3 викласти у такій редакції:
 
   29) статтю 183-3 викласти в такій редакції:
 
124. «Стаття 183-3. Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби.
 
-66- Одарченко Ю.В.
Пункт 32 частини 1 Розділу 1 викласти у такій редакції:
«32) Статтю 183-3 виключити».
 
Відхилено   «Стаття 183-3. Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби
 
125. 1. Провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:
 
   1. Провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби під час здійснення ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання таких органів щодо:
 
126. 1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
 
   1) зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків;
 
127. 2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту платника податків на рахунках платника податків;
 
   2) підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту коштів на рахунку платника податків;
 
128. 3) накладення арешту на кошти та інші цінності платника податку, що знаходяться у банку;
 
   3) накладення арешту на кошти та інші цінності платника податку, що перебувають у банку;
 
129. 4) розкриття інформації про наявність та рух коштів на рахунках платника податків.
 
   4) розкриття інформації про наявність та рух коштів на рахунках платника податків.
 
130. 5) стягнення коштів за податковим боргом.
 
   5) стягнення коштів за податковим боргом.
 
131. 2. Подання подається до адміністративного суду протягом двадцяти чотирьох годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:
 
   2. Подання подається до адміністративного суду протягом двадцяти чотирьох годин з дня встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі і має містити:
 
132. 1) найменування адміністративного суду;
 
   1) найменування адміністративного суду;
 
133. 2) найменування органу державної податкової служби, поштова адреса, номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти;
 
   2) найменування органу державної податкової служби, поштову адресу, номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти;
 
134. 3) ім’я (найменування) особи (платника податку) прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 
   3) ім’я (найменування) особи (платника податку), прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі;
 
135. 4) відомості про реєстрацію особи як платника податків;
 
   4) відомості про реєстрацію особи як платника податків;
 
136. 5) вказівку на конкретну норму закону, яка надає органу державної податкової служби право звертатися до суду;
 
   5) посилання на конкретну норму закону, яка надає органу державної податкової служби право звертатися до суду;
 
137. 6) зміст вимог подання;
 
   6) зміст вимог подання;
 
138. 7) виклад обставин, якими орган державної податкової служби обґрунтовує вимоги подання;
 
   7) перелік обставин, якими орган державної податкової служби обґрунтовує вимоги подання;
 
139. 8) інші необхідні відомості;
 
   8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
140. 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 
   9) підпис уповноваженої особи органу державної податкової служби, що скріплюється печаткою;
 
141. 10) підпис уповноваженої особи органу державної податкової служби, що скріплюється печаткою.
 
   10) інші необхідні відомості.
 
142. 3. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги подання, орган державної податкової служби зобов’язаний надати докази. До подання додається також доказ надіслання особі (платнику податків) прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання, копії подання та доданих до нього документів.
 
   3. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги подання, орган державної податкової служби зобов’язаний надати докази. До подання додається також доказ надсилання особі (платнику податків), прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання, копії подання та доданих до нього документів.
 
143. 4. Суддя, встановивши, що подання подано без додержання вимог, встановлених частинами першою та другою (щодо строку) цієї статті, повертає подання суб’єкту подання невідкладно.
 
   4. Суддя, встановивши, що подання подано без додержання вимог, встановлених частинами першою та другою (щодо строку) цієї статті, повертає його суб’єкту подання невідкладно.
 
144. Суддя, встановивши, що подання подано без додержання вимог, встановлених частинами другою (окрім строку) та третьою цієї статті, застосовує правила, встановлені цим Кодексом для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.
 
   Суддя, встановивши, що подання подано без додержання вимог, встановлених частинами другою (крім строку) та третьою цієї статті, застосовує правила, встановлені цим Кодексом для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.
 
145. 5. Про відкриття провадження у адміністративній справі за поданням органу державної податкової служби суд виносить ухвалу, копія якої невідкладно надсилається органу державної податкової служби та особі (платнику податків) прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання. В ухвалі про відкриття провадження в адміністративній справі суд може зобов’язати орган державної податкової служби вжити заходів до своєчасного та належного повідомлення особи (платника податків) прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання, про час і місце розгляду справи з наданням доказів про таке повідомлення у судовому засіданні.
 
   5. Про відкриття провадження в адміністративній справі за поданням органу державної податкової служби суд виносить ухвалу, копія якої невідкладно надсилається органу державної податкової служби та особі (платнику податків), прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання. В ухвалі про відкриття провадження в адміністративній справі суд може зобов’язати орган державної податкової служби вжити заходів до своєчасного та належного повідомлення особи (платника податків), прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання, про час і місце розгляду справи з наданням доказів про таке повідомлення в судовому засіданні.
 
146. Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про постановлені судом ухвали може здійснюватися за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу, тощо.
 
-67- Палиця І.П.
Внести зміни до абзацу другого частини 5 статті 183-3, виклавши його у такій редакції:
«Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про постановлені судом ухвали може здійснюватися рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур’єром, телефоном, факсом, електронною поштою, телефонограмою».
 
Враховано частково   Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, чи повідомлення про винесені судом ухвали може здійснюватися за допомогою кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв’язку.
 
147. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
 
   Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
 
148. 6. Адміністративний суд вирішує адміністративні справи, вказані у цій статті, у десятиденний строк після надходження подання, а справи, вказані у пункті 2 частини першої цієї статті, протягом сімдесяти двох годин після їх отримання, не включаючи години, що припадають на вихідні, святкові чи інші неробочі дні.
 
   6. Адміністративний суд вирішує адміністративні справи, зазначені в цій статті, у десятиденний строк після надходження подання, а справи, зазначені в пункті 2 частини першої цієї статті, протягом сімдесяти двох годин після їх отримання, не враховуючи години, що припадають на вихідні, святкові чи інші неробочі дні.
 
149. 7. У постанові, прийнятій за наслідками розгляду подання органу державної податкової служби, зазначаються:
 
   7. У постанові, прийнятій за наслідками розгляду подання органу державної податкової служби, зазначаються:
 
150. 1) дата, час та місце її прийняття;
 
   1) день, час та місце її прийняття;
 
151. 2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який прийняв постанову;
 
   2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який прийняв постанову;
 
152. 3) найменування органу державної податкової служби, ім’я (найменування) особи (платника податку) прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання;
 
   3) найменування органу державної податкової служби, ім’я (найменування) особи (платника податку), прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується подання;
 
153. 4) зміст вимог подання;
 
   4) зміст вимог подання;
 
154. 5) положення закону, якими суд керувався і на підставі яких вирішено подання;
 
   5) положення закону, якими суд керувався і на підставі яких вирішено подання;
 
155. 6) висновок суду про задоволення або відмову у задоволенні вимог подання з посиланням на досліджені судом докази;
 
   6) висновок суду про задоволення або відмову у задоволенні вимог подання з посиланням на досліджені судом докази;
 
156. 7) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.
 
   7) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.
 
157. 8. Постанова адміністративного суду складається та видається або направляється за правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу.
 
   8. Постанова адміністративного суду складається та видається або направляється згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу.
 
158. 9. Постанова адміністративного суду може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційні скарги на постанови адміністративного суду, постановлені за правилами цієї статті, можуть розглядатися апеляційними судами в порядку письмового провадження. Судове рішення апеляційної інстанції у такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає»;
 
-68- Палиця І.П.
Викласти частину 9 статті 183-3 у такій редакції:
«9. Апеляційний перегляд постанови суду першої інстанції здійснюється за загальною процедурою.
Постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в касаційному порядку за загальною процедурою».
 
Відхилено   9. Постанова адміністративного суду може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційні скарги на постанови адміністративного суду, постановлені згідно з правилами цією статтею, можуть розглядатися апеляційними судами в порядку письмового провадження. Судове рішення апеляційної інстанції в такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає»;
30) частину третю статті 186 викласти в такій редакції:
«3. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні згідно з частиною третьою статті 160 цього Кодексу або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали»;
 
    -69- Пилипенко В.П.
Частину третю статті 186 викласти в такій редакції:
«3. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено у письмовому провадженні, за правилами частини третьої статті 160 цього Кодексу, або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали»
 
Враховано    
159. 33) пункт 6 частини першої статті 198 виключити;
 
   31) пункт 6 частини першої статті 198 виключити;
 
160. 34) частину другу статті 208 виключити;
 
-70- Одарченко Ю.В.
Пункт 34 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   32) частину другу статті 208 виключити;
 
    -71- Шустік О.Ю.
Частину другу статті 208 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено    
161. 35) доповнити статтю 209 новою частиною такого змісту:
 
   33) статтю 209 доповнити частиною другою такого змісту:
 
162. «2. У разі прийняття постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в порядку письмового провадження, справа повертається до адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою суду апеляційної інстанції законної сили»;
 
-72- Кармазін Ю.А.
Частину четверту статті 214 Кодексу адміністративного судочинства України доповнити пунктом 5 того змісту:
«5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи»
 
Враховано   «2. У разі прийняття постанови або ухвали суду апеляційної інстанції в порядку письмового провадження справа повертається до адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою суду апеляційної інстанції законної сили»;
34) частину четверту статті 214 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи»;
 
163. 36) у частині першій статті 221 слово «п'яти» замінити словом «трьох»;
 
-73- Шустік О.Ю.
Частину першу статті 221 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено   35) у частині першій статті 221 слово «п'яти» замінити словом «трьох»;
 
164. 37) статтю 233 викласти у такій редакції:
 
   36) статтю 233 викласти в такій редакції:
 
165. «Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 
   «Стаття 233. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
 
166. 1. Суд касаційної інстанції у випадках і порядку, встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу»;
 
-74- Шустік О.Ю.
Статтю 233 залишити в редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства України.
 
Відхилено   1. Суд касаційної інстанції у випадках і порядку, встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу»;
 
167. 38) статтю 234 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
   37) статтю 234 доповнити частиною другою такого змісту:
 
168. «2. У разі прийняття постанови або ухвали суду касаційної інстанції у порядку письмового провадження, справа повертається до адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою суду касаційної інстанції законної сили»;
 
   «2. У разі прийняття постанови або ухвали суду касаційної інстанції в порядку письмового провадження справа повертається до адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання постановою або ухвалою суду касаційної інстанції законної сили»;
 
169. 39) у статті 256:
 
   38) у статті 256:
 
170. в абзаці другому частини першої після «в порядку скороченого провадження» доповнити словами «у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 183-2 цього Кодексу»;
 
   абзац останній частини першої доповнити словами «у адміністративних справах, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини першої статті 183-2 цього Кодексу»;
 
171. у першому реченні частини другої після слів «з власної ініціативи може» доповнити словами «ухвалою в порядку письмового провадження або зазначаючи про це в постанові»;
 
   у частині другій:
абзац перший після слів «з власної ініціативи може» доповнити словами «ухвалою в порядку письмового провадження або зазначаючи про це в постанові»;
 
172. частину другу доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
173. «4)прийняту у справах визначених ст. 183-3 цього Кодексу»;
 
   «4) прийняту у справах, визначених статтею 183-3 цього Кодексу»;
 
174. 40) у статті 267:
 
   39) у статті 267:
 
175. частину другу викласти в такій редакції:
 
-75- Одарченко Ю.В.
Пункт 40 частини 1 Розділу 1 виключити.
 
Відхилено   частину другу викласти в такій редакції:
 
176. «2. За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або у разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат»;
 
-76- Шустік О.Ю.
У частині другій статті 267 слова від «від десяти до тридцяти» замінити словами «від ста до трьохсот».
 
Відхилено   «2. За наслідками розгляду звіту суб'єкта владних повноважень про виконання постанови суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб'єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат»;
 
177. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
178. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
179. «9. Особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такої постанови суду або на порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду.
 
   «9. Особа-позивач, на користь якої ухвалено постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб'єктом владних повноважень - відповідачем на виконання такої постанови суду або порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду.
 
180. У такій заяві зазначаються:
 
   У такій заяві зазначаються:
 
181. 1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування адміністративного суду, до якого подається заява;
 
182. 2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
   2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;
 
183. 3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 
   3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;
 
184. 4) ім'я (найменування) третіх осіб, якщо такі приймали участь у розгляді справи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
 
   4) ім'я (найменування) третіх осіб, які брали участь у розгляді справи, поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі;
 
185. 5) номер адміністративної справи,
 
   5) номер адміністративної справи;
 
186. 6) відомості про набрання постановою законної сили та про наявність відкритого касаційного провадження.
 
   6) відомості про набрання постановою законної сили та про наявність відкритого касаційного провадження;
 
187. 7) інформацію про дату отримання виконавчого листа та пред’явлення його до виконання;
 
   7) інформація про день отримання виконавчого листа та пред’явлення його до виконання;
 
188. 8) інформацію про хід виконавчого провадження,
 
   8) інформація про хід виконавчого провадження;
 
189. 9) документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати за подання відповідної заяви;
 
   9) документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати за подання відповідної заяви;
 
190. 10) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
   10) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
191. На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.
 
   На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються вимоги, позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані судом.
 
192. До заяви додаються докази її надсилання рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення відповідачам і третім особам не раніше ніж за сім робочих днів до дня подання заяви до суду.
 
   До заяви додаються докази її надсилання рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення відповідачам і третім особам не раніше семи робочих днів до дня подання заяви до суду.
 
193. Заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання. Якщо заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
 
   Заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дня її підписання. У разі якщо заява подається представником, у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вони відомі. Одночасно з заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.
 
194. Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого за відповідною постановою суду.
 
   Таку заяву може бути подано протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого за відповідною постановою суду.
 
195. У разі відповідності заяви вказаним вище вимогам вона підлягає розгляду та вирішенню у порядку письмового провадження або у судовому засіданні на розгляд суду протягом десяти днів з дня її отримання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду такої заяви.
 
   У разі відповідності заяви вказаним вище вимогам вона підлягає розгляду та вирішенню в порядку письмового провадження або в судовому засіданні на розсуд суду протягом десяти днів з дня її отримання. Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду такої заяви.
 
196. У разі невідповідності заяви вказаним вище вимогам вона ухвалою суду, прийнятою у порядку письмового провадження, повертається заявнику. Така ухвала суду може бути оскаржена»;
 
   У разі невідповідності заяви вказаним вище вимогам вона ухвалою суду, прийнятою в порядку письмового провадження, повертається заявнику. Така ухвала суду може бути оскаржена»;
 
197. у першому реченні частини десятої слова «частинами першою і другою цієї статті» замінити словами «абзацами першим та другим частини дев’ятої цієї статті»;
 
   у першому реченні частини десятої слова «частинами першою і другою цієї статті» замінити словами «абзацами першим та другим частини дев’ятої цієї статті»;
 
198. 41) доповнити Розділом VІІ такого змісту:
 
   40) доповнити новим розділом VІІ такого змісту:
 
199. «Розділ VІІ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ
 
   «Розділ VІІ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ
 
200. Стаття 273. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі
 
   Стаття 273. Порядок відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі
 
201. 1. Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   1. Відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення або в якій провадження закрите, проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
202. Стаття 274. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження
 
   Стаття 274. Особи, які мають право звертатися до суду з заявою про відновлення провадження
 
203. 1. Втрачене судове провадження у адміністративній справі може бути відновлене за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за ініціативою суду.
 
   1. Втрачене судове провадження у адміністративній справі може бути відновлене за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за ініціативою суду.
 
204. Стаття 275. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
 
   Стаття 275. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
 
205. 1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
 
   1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
 
206. Стаття 276. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
   Стаття 276. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
207. 1. У заяві повинно бути зазначено про відновлення якого саме провадження просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження, якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник, хто конкретно і в якості кого брав участь у справі, місце проживання чи місцезнаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них, поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідне їх поновлення.
 
   1. У заяві має бути зазначено про відновлення якого саме провадження просить заявник; чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або постановлена ухвала про закриття провадження; якою саме особою з числа осіб, які брали участь у справі, був заявник; хто конкретно і в якості кого брав участь у справі; місце проживання чи місцезнаходження цих осіб; що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них; поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним; з якою метою необхідно їх поновити.
 
208. 2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у заявника або у справі.
 
   2. До заяви про відновлення втраченого провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі.
 
209. Стаття 277. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду
 
   Стаття 277. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду
 
210. 1. Якщо у заяві не зазначено мету відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
 
   1. У разі якщо в заяві не зазначена мета відновлення провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.
 
211. 2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов’язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.
 
   2. У разі якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов’язана із захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає заяву без розгляду, якщо провадження було відкрито.
 
212. 3. Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у цьому разі може пред’явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження у новій справі у зв’язку з втратою незакінченого провадження обов’язково повинно бути зазначено про цю обставину.
 
   3. Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у цьому разі може пред’явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв’язку з втратою незакінченого провадження обов’язково має бути зазначено про цю обставину.
 
213. Стаття 278. Розгляд справи
 
   Стаття 278. Розгляд справи
 
214. 1. При розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.
 
   1. Під час розгляду справи суд використовує ту частину провадження, що збереглася, документи, видані з справи фізичним чи юридичним особам до втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.
 
215. 2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках – осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.
 
   2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а в необхідних випадках – осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.
 
216. Стаття 279. Рішення суду
 
   Стаття 279. Рішення суду
 
217. 1. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
 
   1. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
 
218. 2. У рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників адміністративного процесу з втраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази, досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого провадження.
 
   2. У рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні за участю всіх учасників адміністративного процесу з втраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази, досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з втраченого провадження.
 
219. 3. За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз’яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
 
   3. У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз’яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
 
220. 4. Строк зберігання судового провадження не має значення для вирішення заяви про його відновлення, крім випадку звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред’явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлений.
 
   4. Строк зберігання судового провадження не має значення для вирішення заяви про його відновлення, крім випадків звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред’явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлений.
 
221. Стаття 280. Звільнення заявника від судових витрат
 
   Стаття 280. Звільнення заявника від судових витрат
 
222. 1. У справі про відновлення втраченого провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати відшкодовуються заявником.
 
   1. У справі про відновлення втраченого провадження заявник звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати відшкодовуються заявником».
 
223. 2. Внести до Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст. 256 такі зміни:
 
   У зв’язку з цим розділ VІІ вважати розділом VІІІ.
 
224. у тексті статті 12 після слів «про захист економічної конкуренції» доповнити словами «Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України».
 
-77- Одарченко Ю.В.
Частину 1 Розділу 1 доповнити пунктом 43 такого змісту:
«43) Частину 12 статті 176, частину 10 статті 177 виключити».
 
Відхилено      
    -78- Одарченко Ю.В.
Частину 1 Розділу 1 доповнити пунктом 44 такого змісту:
«44) Частину 6 статті 171-1 викласти у такій редакції:
6. Рішення Вищого адміністративного суду України з питань, визначених цією статтею, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до Верховного Суду України, який розглядає таку апеляційну скаргу у порядку, встановленому главою 1 Розділу ІV колегією у складі семи суддів.».
 
Відхилено    
225. 2. В статті 12 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996р., № 47, ст.256)слова «трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції» замінити словами «трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України».
 
   2. У статті 12 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256; 1999 р., № 26, ст. 219; 2004 р., № 13, ст. 181) слова «трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції» замінити словами «трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України».
 
226. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-79- Пилипенко В.П.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Окружні адміністративні суди завершують розгляд адміністративних справ за позовами, передбаченими пунктом 5 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, які подані до цих судів до набрання чинності цим Законом.
3. Вищий адміністративний суд України вирішує питання про відкриття касаційного провадження за касаційними скаргами, які були подані до набрання чинності цим Законом в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Окружні адміністративні суди завершують розгляд адміністративних справ за позовами, передбаченими пунктом 5 частини першої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, які подані до цих судів до набрання чинності цим Законом.
3. Вищий адміністративний суд України вирішує питання про відкриття касаційного провадження за касаційними скаргами, які були подані до набрання чинності цим Законом, у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.