Кількість абзаців - 278 Таблиця поправок


Про індустріальні парки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про індустріальні парки
 
   Про індустріальні парки
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування індустріальних парків на території України.
 
-1- Петьовка В.В.
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури".
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.
 
4. Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Мета закону
 
-2- Петьовка В.В.
Статтю 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
6. Метою цього закону є визначення правил щодо створення й експлуатації індустріальних парків та управління ними для забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.
 
      
7. Стаття 2. Терміни і визначення
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. Індустріальний парк - визначена відповідно до містобудівної документації та земельного кадастру, облаштована відповідною інфраструктурою земельна ділянка, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати промислове виробництво, господарську та науково-дослідну діяльність на умовах, визначених цим законом та договором на участь у індустріальному парку.
 
-3- Петьовка В.В.
В частині першій статті 2 слова "господарську та науково-дослідну діяльність" замінити словами: "науково-дослідну та іншу господарську діяльність".
 
Відхилено   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
3) індустріальний (промисловий) парк (далі – індустріальний парк) - визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації та внесена до Державного земельного кадастру облаштована відповідною інфраструктурою земельна ділянка або декілька земельних ділянок, у межах яких учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
7) уповноважений державний орган – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами;
 
    -4- Каськів В.В.
Визначення "Індустріальний парк" статті 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
"Індустріальний парк - визначена уповноваженим державним органом відповідно до містобудівної документації та земельного кадастру, облаштована відповідною інфраструктурою земельна ділянка або декілька земельних ділянок, у межах яких учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва та діяльність, необхідну для його забезпечення, а також науково-дослідну діяльність й діяльність у сфері інформації та телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку."
 
Враховано по суті   
    -5- Каськів В.В.
Доповнити статтю 2 розділу 1 наступним визначенням:
" Уповноважений державний орган – головний орган у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами."
 
Враховано    
9. Вибір земельних ділянок для індустріального парку - комплекс організаційно-правових, планувальних, землевпорядних та інших дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо пошуку, вилучення, викупу, відведення і визначення в натурі (на місцевості) вільної від забудови або забудованої промисловими об’єктами земельної ділянки, призначеної для створення індустріального парку.
 
-6- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Абзац 2 статті 2 щодо визначення терміну "Вибір земельних ділянок для індустріального парку" - виключити.
 
Відхилено   1) вибір земельних ділянок для індустріального парку - комплекс організаційно-правових, планувальних та інших дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо пошуку, викупу, відведення і встановлення в натурі (на місцевості) вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених для створення індустріального парку;
 
    -7- Каськів В.В.
В визначенні "Вибір земельних ділянок для індустріального парку" статті 2 розділу 1:
- слово "вилучення" – виключити;
- слова "вільної від забудови або забудованої промисловими об’єктами земельної ділянки, призначеної" замінити словами "вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, призначених";
- слово "визначення" замінити словом "встановлення".
 
Враховано    
10. Ініціатори створення індустріального парку - органи державної влади та місцевого самоврядування, які за Конституцією України здійснюють права власника на землю від імені Українського народу і за законом наділені повноваженнями розпорядження землею, а також юридичні і фізичні особи -власники земельних ділянок, які можуть бути використані для створення індустріального парку.
 
-8- Каськів В.В.
Визначення "Ініціатори створення індустріального парку" статті 2 розділу 1 доповнити словами "або орендарі" після слів "фізичні особи-власники" та після слів "можуть бути використані" доповнити словами "та пропонуються ними".
 
Враховано   4) ініціатор створення індустріального парку (далі – ініціатор створення) - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, який за Конституцією України здійснює право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділений повноваженнями розпорядження землею, а також юридична або фізична особа – власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним для створення індустріального парку;
 
11. Керуюча компанія індустріального парку - створена згідно законодавства України юридична особа незалежно від форм власності, яка пройшла конкурсний відбір, набула на праві довгострокової оренди вибрану земельну ділянку із земель державної чи комунальної власності, уклала угоду з ініціатором створення індустріального парку на облаштування території парку або визначена, відповідно положень цього закону, ініціатором створення індустріального парку на землях приватної власності і забезпечує реалізацію Концепції індустріального парку.
 
-9- Каськів В.В.
Визначення "Керуюча компанія індустріального парку" статі 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
" Керуюча компанія індустріального парку (далі – керуюча компанія) - створена згідно законодавства України юридична особа незалежно від форми власності, та вибрана відповідно до норм цього Закону, з якою ініціатором створення укладений договір про створення та функціонування індустріального парку."
 
Враховано   5) керуюча компанія індустріального парку (далі – керуюча компанія) - створена згідно із законодавством України юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, та вибрана відповідно до цього Закону, з якою ініціатором створення укладений договір про створення та функціонування індустріального парку;
 
12. Учасники індустріального парку - господарські товариства, фізичні особи - підприємці, які у визначеному законом порядку набули право на земельні ділянки на території індустріального парку для промислового виробництва, здійснення господарської та науково-дослідної діяльності відповідно до Концепції індустріального парку.
 
-10- Ткач Р.В.
Кармазін Ю.А.
У абзаці 5 статті 2 слова "господарські товариства, фізичні особи-підприємці" замінити словами "суб'єкти господарювання".
 
Враховано   8) учасник індустріального парку (далі – учасник) - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території адміністративно-територіальної одиниці України, в межах якої розташований індустріальний парк, який згідно із законодавством набув право на земельну ділянку на території індустріального парку та уклав з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку.
 
    -11- Петьовка В.В.
В частині п'ятій статті 2 законопроекту слова "господарські товариства, фізичні особи - підприємці", "господарської та науково-дослідної діяльності" замінити відповідно словами: "суб'єкти господарювання", "науково-дослідної та іншої господарської діяльності".
 
Враховано по суті   
    -12- Каськів В.В.
Визначення "Учасники індустріального парку" статті 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
" Учасник індустріального парку (далі – учасник) - суб’єкт господарської діяльності будь-якої форми власності, зареєстрований на території адміністративно-територіальної одиниці України в межах якої знаходиться індустріальний парк, який за чинним законодавством набув право на земельну ділянку на території індустріального парку та уклав з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку відповідно до Концепції індустріального парку."
 
Враховано    
13. Облаштування території індустріального парку - виконання робіт керуючою компанією за рахунок бюджетних, власних або запозичених коштів з метою створення належних умов здійснення господарської діяльності учасниками індустріального парку.
 
-13- Каськів В.В.
Визначення "Облаштування території індустріального парку" статі 2 розділу 1 викласти у такій редакції:
"Облаштування території індустріального парку - виконання згідно умов договору про створення та функціонування індустріального парку та положень Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" комплексу робіт і послуг з підготовки земельних ділянок, а також проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктів керуючою компанією та/або ініціатором створення індустріального парку за рахунок бюджетних, власних, запозичених або інших коштів з метою створення належних умов для здійснення учасниками господарської діяльності."
 
Враховано   6) облаштування території індустріального парку (далі – облаштування території) - виконання згідно з умовами договору про створення та функціонування індустріального парку та відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" комплексу робіт і послуг з підготовки земельних ділянок, а також проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури чи інших об’єктів керуючою компанією та/або ініціатором створення індустріального парку за рахунок бюджетних, власних, запозичених або інших коштів з метою створення належних умов для здійснення учасниками господарської діяльності;
2) здійснення господарської діяльності на території індустріального парку – господарська діяльність учасників, керуючої компанії, ініціатора створення на умовах договорів про створення та функціонування індустріального парку та/або про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
 
    -14- Каськів В.В.
Статтю 2 розділу 1 доповнити наступним визначенням:
"Здійснення господарської діяльності на території індустріального парку – господарська діяльність учасників, керуючої компанії, ініціатора створення на умовах договорів про створення та функціонування індустріального парку та/або про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку."
 
Враховано    
14. Стаття 3. Законодавство про індустріальні парки
 
   Стаття 2. Законодавство про індустріальні парки
 
15. Законодавчу основу для створення і функціонування індустріальних парків складають Конституція України, цей закон, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, закон України "Про планування і забудову територій", інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
-15- Ткач Р.В.
Петьовка В.В.
В статтях 3 та 11 слова "Про планування і забудову територій" замінити словами "Про регулювання містобудівної діяльності" (обґрунтовується тим, що у зв'язку із прийняттям Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Закон України "Про планування і забудову територій" втратив чинність).
 
Враховано   1. Законодавчу основу для створення і функціонування індустріальних парків становлять Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, цей Закон, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
    -16- Каськів В.В.
Абзац перший статті 3 розділу 1 викласти в такій редакції:
"Законодавчу основу для створення і функціонування індустріальних парків складають Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, цей Закон, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", інші законодавчі акти України, а також міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."
 
Враховано    
16. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.
 
17. Стаття 4. Сфера дії закону
 
   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
18. Цей закон поширюється на суспільні відносини, що виникають у зв’язку із створенням і функціонуванням індустріальних парків на основі використання його учасниками земельних ділянок, інших природних ресурсів, майна і цілісних майнових комплексів для здійснення господарської діяльності.
 
-17- Каськів В.В.
В абзаці першому статті 4 розділу 1 вилучити слово "інших" та замінити слова "із створенням і функціонуванням" словами "із створенням, функціонуванням та ліквідацією"
 
Враховано   1. Цей Закон поширюється на відносини, що виникають у зв’язку із створенням, функціонуванням та ліквідацією індустріальних парків на основі використання його учасниками земельних ділянок, природних ресурсів, майна і цілісних майнових комплексів для здійснення господарської діяльності.
 
19. Дія цього закону не поширюється на діяльність промислових підприємств, які не відповідають вимогам цього закону щодо визначення правового режиму індустріальних парків.
 
-18- Каськів В.В.
Абзац другий статті 4 розділу 1 викласти у такій редакції:
"Індустріальний парк не є різновидом спеціальних (вільних) економічних зон та не є безпосереднім об’єктом правового регулювання законодавства у сфері спеціальних (вільних) економічних зон."
 
Відхилено   2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність суб’єктів господарювання, які не відповідають вимогам цього Закону.
 
20. Стаття 5. Основні засади створення і функціонування індустріальних парків.
 
-19- Каськів В.В.
Статтю 5 розділу 1 викласти у редакції:
"Стаття 5. Основні засади створення і функціонування індустріальних парків
1. Створення і функціонування індустріальних парків на території України здійснюється на таких засадах:
державне стимулювання залучення інвестицій в індустріальні парки;
мінімізація адміністративних бар’єрів для учасників індустріальних парків, ініціаторів створення індустріальних парків та керуючих компаній індустріальних парків;
державно-приватне партнерство;
вільний доступ до інформації про можливість використання земель для створення індустріальних парків;
конкурентність у виборі керуючої компанії індустріального парку на землях державної і комунальної власності;
гарантованість прав на земельні ділянки на території індустріального парку;
додержання умов договору про створення і функціонування індустріального парку;
державна підтримка створення індустріальних парків;
законність створення, функціонування та ліквідації індустріальних парків.
2. Функціональне призначення індустріального парку визначається Концепцією відповідного індустріального парку."
 
Враховано частково   Стаття 4. Основні засади створення і функціонування індустріальних парків
 
21. 1. Створення і функціонування індустріальних парків на території України здійснюється на таких засадах:
 
   1. Створення і функціонування індустріальних парків на території України здійснюється на таких засадах:
 
22. вільний доступ до інформації про можливість використання земель для створення індустріальних парків;
 
   1) вільного доступу до інформації про можливість використання земель для створення індустріальних парків;
 
23. конкурентність у виборі приватної керуючої компанії індустріального парку на землях державної і комунальної власності;
 
   2) конкурентності у виборі керуючої компанії на землях державної та комунальної власності;
 
24. рівність усіх учасників індустріального парку у здійсненні господарської діяльності на території індустріального парку;
 
      
25. гарантованості права власності на земельні ділянки на території індустріального парку;
 
-20- Ткач Р.В.
У абзаці 5 частини 1 статті 5 після слова "власності" доповнити словами "та користування".
 
Враховано по суті  3) гарантування прав на земельні ділянки на території індустріального парку;
 
    -21- Томенко М.В.
Абзац 5 частини першої статті 5 "Основні засади створення і функціонування індустріальних парків" викласти у такій редакції:
"гарантованості права користування земельними ділянками на території індустріального парку не менше 30 років; ".
 
Враховано частково    
26. додержання умов договору на участь у створенні і функціонуванні індустріального парку;
 
      
27. державної підтримки у створенні індустріальних парків;
 
   4) державної підтримки створення індустріальних парків;
 
28. законності у створенні та функціонуванні індустріальних парків.
 
   5) державного стимулювання залучення інвестицій в індустріальні парки.
 
29. 2. Функціональне призначення індустріальних парків визначається Концепцією індустріальних парків.
 
   2. Функціональне призначення індустріального парку визначається концепцією відповідного індустріального парку.
 
30. Розділ 2. ПРАВО НА СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
   Розділ 2. ПРАВО НА СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
31. Стаття 6. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності
 
   Стаття 5. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності
 
32. Індустріальні парки можуть створюватися на землях державної, комунальної та приватної власності. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають центральні і місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які за законом наділені повноваженнями розпорядження землею.
 
-22- Кармазін Ю.А.
У статті 6 слова: "за законом" замінити на слова: "відповідно до положень чинного законодавства" і далі - за текстом.
 
Враховано   1. Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які за Конституцією України здійснюють право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону наділені повноваженнями розпорядження земельними ділянками, а також орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.
 
    -23- Каськів В.В.
Статтю 6 розділу 2 викласти у такій редакції:
"Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи державної влади, місцевого самоврядування, які за Конституцією України здійснюють право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до положень чинного законодавства наділені повноваженнями розпорядження земельними ділянками, а також орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку."
 
Враховано    
33. Стаття 7. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності
 
-24- Каськів В.В.
Статтю 7 розділу 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Право на ініціювання створення індустріальних парків на землях приватної власності
Право на ініціювання створення індустріальних парків на землях приватної власності мають власники або орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку."
 
Враховано частково   Стаття 6. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності
 
34. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності мають господарські товариства, фізичні особи-підприємці, які є власниками земельних ділянок, які згідно з цим законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.
 
-25- Кармазін Ю.А.
У статті 7 слова: "цим законом" замінити на слова: "положеннями чинного законодавства" і далі - за текстом.
 
Відхилено   1. Право на створення індустріальних парків на землях приватної власності мають власники чи орендарі земельних ділянок, які згідно з цим Законом відповідають вимогам щодо використання їх для індустріального парку.
Стаття 7. Особливості створення індустріальних парків на орендованих землях
1. На земельних ділянках, які передані в оренду, індустріальні парки можуть створюватися з ініціативи орендарів після внесення відповідних змін до договору оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення про погодження концепції індустріального парку.
 
    -26- Петьовка В.В.
У статті 7 законопроекту слова "господарські товариства, фізичні особи - підприємці" замінити словами: "суб'єкти господарювання".
 
Враховано по суті   
    -27- Каськів В.В.
Розділ 2 доповнити статтею 8 наступного змісту:
"Стаття 7. Особливості створення індустріальних парків на орендованих землях.
На земельних ділянках, які передані в оренду, індустріальні парки можуть створюватись з ініціативи орендарів після внесення відповідних змін до договору оренди земельної ділянки та прийняття орендодавцем рішення про погодження Концепції індустріального парку."
 
Враховано    
35. Розділ 3. ВИБІР НАДАННЯ І ОБЛАШТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
-28- Ткач Р.В.
В назві Розділу 3 слово "вибір" - виключити.
 
Відхилено   Розділ 3. ВИБІР, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
36. Стаття 8. Вимоги до вибору земельної ділянки для індустріального парку:
 
-29- Ткач Р.В.
У назві статті 8 слова "вимоги до вибору" замінити словом "надання".
 
Відхилено   Стаття 8. Вимоги до земельної ділянки для індустріального парку
1. Земельна ділянка, на якій планується створення та функціонування індустріального парку, може розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати таким вимогам:
1) належати до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
2) бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією;
3) площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок має становити не менше 15 гектарів та не більше 700 гектарів.
 
    -30- Каськів В.В.
Статтю 8 розділу 3 викласти у наступній редакції:
"Стаття 8. Вимоги до земельної ділянки для індустріального парку
Земельна ділянка, на якій планується створення та функціонування індустріального парку, повинна відповідати наступним вимогам:
а) віднесення земельної ділянки до земель промисловості;
б) придатність для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією;
в) відсутність обмежень і обтяжень земельної ділянки, заборон її використання;
г) площа земельної ділянки має бути не меншою за 15 гектарів та не більшою за 700 гектарів.
Індустріальний парк може розташовуватися на окремій земельній ділянці або на декількох земельних ділянках."
 
Враховано частково    
37. 1. Вибір земельних ділянок для індустріального парку має здійснюватися на основі містобудівної документації, земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна на земельних ділянках, землевпорядної документації відповідно до Земельного Кодексу України та інших нормативно-правових актів.
 
-31- Ткач Р.В.
У частині 1 статті 8 слово "вибір" замінити словом "надання".
 
Відхилено      
    -32- Петьовка В.В.
У частині 1 статті 8 законопроекту слова "має здійснюватися" замінити словом: "здійснюється".
 
Враховано по суті   
38. 2. Земельна ділянка, яка вибирається для створення індустріального парку, має відповідати таким вимогам:
 
-33- Ткач Р.В.
У частині 2 статті 8 слово "вибирається" замінити словом "надається".
 
Відхилено      
39. а) розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації;
 
      
40. б) мінімальна площа повинна становити не менше 7 га;
 
-34- Петьовка В.В.
У пункті б) частини 2 статті 8 законопроекту слова "повинна становити" замінити словом: "становить".
 
Відхилено      
41. в) мати цільове і функціональне призначення для промислового використання з метою виробництва продукції промисловості, здійснення учасниками парку господарської та науково-дослідної діяльності;
 
-35- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Пункт в) частини 2 статті 8 викласти у такій редакції:
"в) належати до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення".
 
Враховано      
    -36- Петьовка В.В.
У пункті в) частини 2 статті 8 законопроекту слова "господарської та науково-дослідної діяльності" замінити словами: "науково-дослідної та іншої господарської діяльності".
 
Відхилено    
42. г) можуть бути розташовані як в межах, так і за межами населених пунктів і використовуватися відповідно до містобудівної документації;
 
-37- Бевзенко В.Ф.
пункт "г" статті 8 - виключити.
 
Враховано редакційно      
43. д) мати доступ до автомобільних доріг загальнодержавного значення та міжнародних транспортних коридорів, залізниць та аеропортів і прив’язані до об’єктів комунальної інфраструктури;
 
      
44. е) бути вільною від будь-яких обмежень і обтяжень;
 
-38- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Пункт е) статті 8 викласти у такій редакції:
"е) не може бути обтяжена правами третіх осіб".
 
Відхилено      
45. є) не бути предметом судових чи інших юрисдикційних процедур;
 
-39- Бевзенко В.Ф.
пункт: "є" статті 8 - виключити.
 
Враховано      
46. ж) відповідати екологічним стандартам захисту довкілля.
 
      
47. Стаття 9. Умови до використання земельної ділянки для індустріального парку
 
-40- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Статтю 9 викласти у такій редакції:
"Стаття 9. Особливості формування земельної ділянки для індустріального парку
Документація із землеустрою, що згідно із законом є підставою для формування земельної ділянки державної чи комунальної власності для передачі її в оренду керуючій компанії, розробляється за замовленням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати розпорядження нею".
 
Відхилено   Стаття 9. Умови використання земельної ділянки для індустріального парку
 
    -41- Каськів В.В.
Статтю 9 розділу 3 викласти у наступній редакції:
"Стаття 9. Умови використання земельної ділянки для індустріального парку
Використання земельних ділянок для індустріального парку на землях державної й комунальної власності має здійснюватися з додержанням таких умов:
а) термін використання земельної ділянки для індустріального парку має бути не меншим 30 років з моменту прийняття рішення про створення індустріального парку;
б) використання земель індустріальних парків обмежується санітарно-епідеміологічними та екологічними вимогами."
 
Враховано    
48. Використання земельних ділянок на території індустріального парку має здійснюватися з додержанням таких умов:
 
   1. Використання земельних ділянок для індустріального парку на землях державної чи комунальної власності здійснюється з додержанням таких умов:
 
49. а)земельні ділянки повинні перебувати у власності учасників парку або ж використовуватись на інших правових титулах не менше 30 років;
 
   1) термін використання земельної ділянки для індустріального парку має бути не менше 30 років з дня прийняття рішення про створення індустріального парку;
 
50. б) відведення земельних ділянок на території індустріальних парків здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння;
 
      
51. в) надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки;
 
      
52. г) використання земель індустріальних парків обмежується санітарно-епідеміологічними та екологічними вимогами.
 
   2) використання земель індустріальних парків повинно відповідати санітарно-епідеміологічним та екологічним вимогам.
 
53. Стаття 10. Вибір земельних ділянок
 
-42- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Статтю 10 законопроекту - виключити.
 
Відхилено   Стаття 10. Вибір земельних ділянок для індустріального парку
1. Вибір земельних ділянок для індустріального парку на землях державної чи комунальної власності здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням вимог цього Закону.
2. З метою створення індустріального парку земельні ділянки в установленому законом порядку викуповуються з приватної власності або вилучаються з користування за згодою сторін, а цільове призначення земельних ділянок, які не належать до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, змінюється на таку категорію в порядку, визначеному земельним законодавством, з урахуванням вимог цього Закону.
3. Вибір земельних ділянок для створення індустріальних парків на землях державної чи комунальної власності здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також за рахунок залучених інвестицій, коштів приватних інвесторів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
    -43- Кармазін Ю.А.
у назві статті 10 слово: "Вибір" замінити на слово: "Надання" і далі - за текстом.
 
Відхилено    
    -44- Каськів В.В.
Статтю 10 розділу 3 викласти у редакції:
"Стаття 10. Вибір земельних ділянок для індустріального парку на землях державної і комунальної власності
1. Вибір земельних ділянок для індустріального парку на землях державної чи комунальної власності здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням вимог цього Закону.
2. З метою створення індустріального парку земельні ділянки в установленому законом порядку викуповуються з приватної власності або вилучаються з користування за згодою сторін, а земельні ділянки, які не відносяться до категорії земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, переводяться у таку категорію в порядку, визначеному земельним законодавством України з врахуванням вимог цього Закону.
3. Вибір земельних ділянок для створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також за рахунок залучених інвестицій, коштів приватних інвесторів та інших джерел не заборонених діючим законодавством.
 
Враховано частково    
54. 1. Вибір земельних ділянок для створення індустріального парку не на землях промисловості державної і комунальної власності здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування лише після примусового вилучення з користування чи викупу з приватної власності і переведення таких земель у землі промисловості в порядку, визначеному земельним законодавством України з врахуванням вимог цього закону.
 
-45- Томенко М.В.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"Надання земельних ділянок для створення індустріального парку не на землях промисловості державної і комунальної власності здійснюється органами державної влади та місцевого самоврядування лише після викупу з приватної власності і переведення таких земель у землі промисловості в порядку, визначеному земельним законодавством України з врахуванням вимог цього закону".
 
Враховано по суті     
    -46- Кармазін Ю.А.
у статті 10 частину першу вилучити, у зв'язку з цим частини другу - третю вважати відповідно частинами першою - другою.
 
Відхилено    
    -47- Петьовка В.В.
Частину 1 статті 10 законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Вибір земельних ділянок для створення індустріального парку здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному земельним законодавством України, з урахуванням вимог цього Закону. З метою створення індустріального парку земельні ділянки в установленому законом порядку вилучаються з користування чи викуповуються з приватної власності; земельні ділянки, які не відносяться до земель промисловості, переводяться у землі промисловості".
 
Враховано    
55. 2. Вибір земельних ділянок для створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, а також за рахунок залучених інвестицій.
 
      
56. 3. Вибрана на землях державної чи комунальної власності вільна від забудови земельна ділянка за рішенням органів державної влади чи місцевого самоврядування, які ініціювали і прийняли рішення щодо створення індустріального парку, надається керуючій компанії на праві довгострокової оренди без проведення земельних торгів з правом передачі земельних ділянок учасникам індустріального парку у суборенду.
 
      
57. Стаття 11. Планування території індустріальних парків
 
-48- Бевзенко В.Ф.
Статтю 11 - виключити.
 
Враховано      
58. Використання земельних ділянок індустріальних парків здійснюється на основі Плану земельно-господарського устрою території індустріального парку, який розробляється і затверджується відповідно до законів України "Про планування і забудову територій" і "Про землеустрій", Генерального плану індустріального парку, плану зонування території індустріального парку та іншої містобудівної документації.
 
-49- Петьовка В.В.
У статті 11 законопроекту слова "законів України "Про планування і забудову територій" замінити словами: "Законів України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
Враховано по суті     
59. Стаття 12. Правові форми та порядок використання земель для індустріальних парків.
 
-50- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Статтю 12 законопроекту - виключити.
 
Відхилено   Стаття 11. Правові форми та порядок використання земель для індустріальних парків.
1. На території індустріального парку використання учасниками земельних ділянок може здійснюватися у правових формах, передбачених Земельним кодексом України.
2. Керуюча компанія, що у встановленому законом порядку набула право оренди на землі індустріального парку, передає у володіння та користування земельні ділянки (суборенда) з правом їх забудови учасникам без додаткового погодження з ініціатором створення індустріального парку.
3. У разі, якщо на одну земельну ділянку на території індустріального парку претендують два і більше потенційних учасники, керуюча компанія зобов’язана провести конкурс з урахуванням концепції індустріального парку.
4. Земельна ділянка із земель державної чи комунальної власності, вільна від забудови, на якій створений індустріальний парк, надається керуючій компанії на праві оренди без проведення земельних торгів.
5. Якщо індустріальний парк створюється на землях приватної власності, права на земельні ділянки можуть передаватися учасникам індустріального парку ініціатором його створення у формах та в порядку, передбачених законодавством.
6. Якщо ініціатором створення індустріального парку виступає орендар земельної ділянки, ця земельна ділянка або її частини передаються ним у суборенду безпосередньо учасникам.
7. Земельні ділянки надаються учасникам для будівництва та обслуговування об’єктів нерухомості, необхідних для здійснення господарської діяльності. Після завершення будівництва об’єктів нерухомості, визначених у договорі про здійснення господарської діяльності, учасник індустріального парку має право викупити земельну ділянку, надану йому в оренду (суборенду), без зміни площі.
8. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок державної і комунальної власності на території індустріального парку, зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України та законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
    -51- Каськів В.В.
Статтю 12 розділу 3 викласти у наступній редакції:
"Стаття 12. Правові форми та порядок використання земель для індустріальних парків
1. На території індустріального парку використання земельних ділянок учасниками індустріального парку може здійснюватися у правових формах, передбачених Земельним кодексом України.
2. Керуюча компанія індустріального парку, що у встановленому законом порядку набула право оренди на землі індустріального парку, надає у користування на праві суборенди земельні ділянки з правом їх забудови учасникам індустріального парку без додаткового погодження з ініціатором створення індустріального парку.
3. У випадках, коли на одну й ту ж земельну ділянку на території індустріального парку, щодо якої не укладений договір оренди (суборенди), претендують два і більше потенційних учасники індустріального парку, керуюча компанія індустріального парку зобов’язана провести земельний конкурс з урахуванням Концепції індустріального парку.
4. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок державної і комунальної власності на території індустріального парку, зараховуються до відповідних бюджетів в порядку, передбаченому Законом про Державний бюджет на поточний рік.
5. Якщо індустріальний парк створюється на землях приватної власності, права на земельні ділянки можуть передаватися учасникам індустріального парку від ініціатора створення індустріального парку.
6. Земельна ділянка із земель державної чи комунальної власності, вільна від забудови, на якій створений індустріальний парк, надається керуючій компанії індустріального парку на праві оренди без проведення земельних торгів з правом передачі земельних ділянок учасникам індустріального парку у суборенду з правом забудови.
7. Якщо ініціатором створення індустріального парку виступає орендар земельної ділянки, ця земельна ділянка або її частини передаються ним у користування безпосередньо учасникам індустріального парку, залученим керуючою компанією.
8. Земельні ділянки надаються учасникам для будівництва і обслуговування об’єктів нерухомості, необхідних для здійснення господарської діяльності. Після завершення будівництва об’єктів нерухомості, визначених у договорі про здійснення господарської діяльності, учасник індустріального парку має право викупити земельну ділянку, надану йому в оренду (суборенду) без зміни площі без проведення земельних торгів."
 
Враховано частково    
60. 1. На території індустріального парку використання земельних ділянок учасниками парку може здійснюватися у таких правових формах:
 
      
61. а) право власності;
 
      
62. б) право на оренду землі;
 
      
63. в) право на постійне користування землею;
 
-52- Томенко М.В.
Підпункт "в" пункту один статті 12 викласти у такій редакції:
"в) право на постійне користування землею, відповідно до ст. 92 Земельного кодексу України";
 
Враховано по суті     
    -53- Кармазін Ю.А.
у частині першій статті 12 пункт "в" викласти у наступній редакції:
"в) право на постійне користування землею (виключно для підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності (за виключенням громадських організацій інвалідів та певних релігійних організацій України); "
 
Враховано по суті   
64. ґ) право на забудову чужої земельної ділянки.
 
-54- Петьовка В.В.
Пункт г) частини 1 статті 12 законопроекту виключити або уточнити.
 
Враховано по суті     
65. 2. Керуюча компанія надає у користування на праві суборенди земельну ділянку учаснику індустріального парку без додаткового погодження з органами державної влади чи місцевого самоврядування, які ініціювали і прийняли рішення про створення індустріального парку.
 
-55- Кармазін Ю.А.
Частину другу статті 12 викласти у наступній редакції:
"Керуюча компанія надає у користування в оренду чи суборенду земельну ділянку учаснику індустріального парку за погодженням з органами державної влади чи місцевого самоврядування, які ініціювали і прийняли рішення про створення індустріального парку.".
 
Немає висновку      
    -56- Петьовка В.В.
У частині 2 статті 12 законопроекту слова "у користування на праві суборенди" замінити словами: "в суборенду".
 
Враховано редакційно    
66. 3. У випадках, коли на одну й ту ж земельну ділянку на території індустріального парку претендують два і більше потенційних учасники, керуюча компанія зобов’язана провести земельні торги у формі земельного аукціону чи конкурсу.
 
      
67. 4. Кожний учасник індустріального парку, який освоїв і використовує надану у суборенду земельну ділянку за функціональним призначенням упродовж 5 років вправі придбати таку ділянку у власність в порядку, передбаченому земельним законодавством України без проведення земельних торгів.
 
-57- Томенко М.В.
В частині четвертій статті 12 цифру "5" замінити на цифру "15".
 
Відхилено      
68. 5. За клопотанням учасника індустріального парку продаж земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності здійснюють відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування, які законом наділені повноваженнями розпорядження землею.
 
      
69. 6. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок державної і комунальної власності на території індустріального парку зараховуються до відповідних бюджетів в порядку, передбаченому законом про Державний бюджет на поточний рік.
 
-58- Баранов В.О.
у частині 6 статті 12 після слова: "передбаченому" доповнити словами: "Бюджетним кодексом України та";
 
Враховано      
70. Стаття 13. Облаштування території індустріального парку.
 
-59- Бевзенко В.Ф.
Норми статті 13 перенести у статтю 25, яка визначає обов'язки керуючої компанії.
 
Враховано по суті     
71. Керуюча компанія, на умовах, визначених у договорі з ініціатором створення індустріального парку, забезпечує облаштування території індустріального парку шляхом будівництва або модернізації під'їзних автошляхів та залізничних колій, потужностей з електро-, водо-, газо-, теплопостачання, водовідведення, очищення води, об'єктів пожежної безпеки, об'єктів виробничого призначення, складської інфраструктури, об'єктів для розміщення адміністративних приміщень та об'єктів громадського харчування, створення інформаційних комунікацій, паркувальних зон та "зеленої зони", а також із забезпечення охорони, транспортування, складського, інформаційно-комунікаційного, консультаційного та сервісного обслуговування території індустріального парку.
 
-60- Каськів В.В.
Статтю 13 розділу 3 після слів "Керуюча компанія" доповнити словами "індустріального парку та/або ініціатор створення індустріального парку", а також замінити слова "на умовах, визначених у договорі з ініціатором створення" словами "на умовах, визначених у договорі про створення та функціонування".
Статтю 13 розділу 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для реалізації вказаних функцій керуюча компанія індустріального парку та/або ініціатор створення індустріального парку може залучати інших суб’єктів господарювання."
 
Враховано редакційно   Стаття 12. Джерела фінансування облаштування території індустріального парку
1. Джерелами фінансування облаштування території індустріального парку можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
    -61- Каськів В.В.
Доповнити розділ 3 наступною статтею:
"Джерела фінансування облаштування території індустріального парку
Джерелами фінансування облаштування території індустріального парку можуть бути кошти Державного та місцевих бюджетів України, виділені у порядку та обсягах, передбачених чинним законодавством України; кошти приватних інвесторів, в тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства; залучені кошти (включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ); інші, не заборонені чинним законодавством України, джерела фінансування."
 
Немає висновку    
72. Розділ 4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
   Розділ 4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
73. Стаття 14. Ініціювання створення індустріальних парків.
 
   Стаття 13. Ініціатори створення індустріальних парків
 
74. 1. Ініціаторами створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності можуть бути центральні та місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які законом наділені повноваженнями розпорядження землею, а також розташованими на таких земельних ділянках об’єктами нерухомості та цілісними майновими комплексами державної і комунальної власності.
 
-62- Каськів В.В.
Статтю 14 розділу 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Ініціатори створення індустріальних парків
Ініціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності згідно положень цього Закону."
 
Враховано   1. Ініціаторами створення індустріальних парків можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності згідно з цим Законом.
 
75. 2. Ініціаторами створення індустріального парку можуть бути господарські товариства, а також фізичні особи-підприємці, які мають у власності земельні ділянки, що можуть бути використані для створення індустріального парку.
 
-63- Петьовка В.В.
У частині 2 статті 14 законопроекту слова "господарські товариства, а також фізичні особи - підприємці" замінити словами: "суб'єкти господарювання".
 
Враховано по суті     
76. 3. Ініціатор створення індустріального парку на належних йому землях приватної власності може обирати керуючу компанію для створення і забезпечення управління індустріальним парком, або ж самостійно вирішувати питання щодо облаштування земельної ділянки для індустріального парку та забезпечувати управління таким парком.
 
-64- Каськів В.В.
Розділ 4 доповнити новими статтями такого змісту:
"Стаття 14. Створення індустріального парку та його включення до реєстру індустріальних парків
1. Рішення про створення індустріального парку приймається ініціатором створення на основі затвердженої згідно вимог цього Закону Концепції індустріального парку. Індустріальний парк створюється на термін не менше тридцяти років.
2. Ініціатор створення протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення про створення індустріального парку зобов’язаний подати до уповноваженого державного органу копію рішення про створення індустріального парку та Концепцію індустріального парку.
3. Інформація про створені індустріальні парки є публічною, доступ до якої забезпечує уповноважений державний орган.
4. Рішення про створення індустріального парку є підставою для укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором створення та керуючою компанією індустріального парку.
5. Уповноважений державний орган створює та веде реєстр індустріальних парків, до якого за заявою ініціаторів створення включаються індустріальні парки для надання державної підтримки, передбаченої Розділом 8 цього Закону. Якщо на території індустріального парку знаходяться основні засоби групи 4 (машини та обладнання), то такий парк може бути внесений до реєстру за умови, що на момент його внесення до реєстру більше ніж 80% від загальної кількості цих основних засобів на території індустріального парку має вік, що не перевищує 10 років.
Державна підтримка надається ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків, які знаходяться в реєстрі індустріальних парків.
Стаття 15. Перелік документів для включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків
Для прийняття рішення про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків ініціатор створення подає до уповноваженого державного органу наступні документи:
а) заява на включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків;
б) рішення ініціатора про створення індустріального парку;
в) концепція індустріального парку;
г) витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об’єкти нерухомого майна;
д) найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).
Стаття 16. Рішення про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків
Розгляд заяви та доданих до неї документів ініціатора створення здійснюється уповноваженим державним органом протягом тридцяти календарних днів. За результатами такого розгляду уповноважений державний орган приймає рішення про включення або вмотивовану відмову включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків.
Рішення про відмову включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до уповноваженого державного органу з питання включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків.
Прийняття рішення про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків здійснюється в порядку, встановленому уповноваженим державним органом.
В рішенні про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків визначаються:
- назва індустріального парку;
- ініціатор створення індустріального парку;
- термін, на який створено індустріальний парк;
- місцезнаходження, площа та кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк.
Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків, письмово повідомити органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації про ініціатора та наявних керуючу компанію і учасників такого індустріального парку."
 
Враховано   Стаття 14. Створення індустріального парку та включення його до Реєстру індустріальних парків
1. Рішення про створення індустріального парку приймається ініціатором створення на основі затвердженої згідно з вимогами цього Закону концепції індустріального парку. Індустріальний парк створюється на термін не менше 30 років.
2. Ініціатор створення протягом трьох календарних днів з дня прийняття рішення про створення індустріального парку зобов’язаний подати до уповноваженого державного органу копію рішення про створення індустріального парку та концепцію індустріального парку.
3. Інформація про створені індустріальні парки є публічною, доступ до неї забезпечує уповноважений державний орган.
4. Рішення про створення індустріального парку є підставою для укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між ініціатором створення та керуючою компанією індустріального парку.
5. Уповноважений державний орган створює та веде Реєстр індустріальних парків, до якого за заявою ініціаторів створення включаються індустріальні парки для надання державної підтримки, передбаченої розділом 8 цього Закону. Якщо на території індустріального парку розташовані основні засоби групи 4 (машини та обладнання), такий парк може бути внесений до реєстру за умови, що на день його внесення до реєстру більше 80 відсотків загальної кількості таких основних засобів на території індустріального парку мають вік, що не перевищує 10 років.
6. Державна підтримка надається ініціаторам створення, керуючим компаніям та учасникам індустріальних парків, включених до Реєстру індустріальних парків.
Стаття 15. Перелік документів для включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків
1. Для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків ініціатор створення подає до уповноваженого державного органу такі документи:
1) заява про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків;
2) рішення ініціатора про створення індустріального парку;
3) концепція індустріального парку;
4) витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об’єкти нерухомого майна;
5) найменування керуючої компанії та учасників (за наявності).
Стаття 16. Рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків
1. Розгляд заяви та доданих до неї документів ініціатора створення здійснюється уповноваженим державним органом протягом 30 календарних днів з дня їх надходження. За результатами розгляду уповноважений державний орган приймає рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків.
2. Рішення про відмову у включенні індустріального парку до Реєстру індустріальних парків не обмежує можливість повторного звернення ініціатора створення до уповноваженого державного органу з питання включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків.
3. Прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.
4. У рішенні про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків зазначаються:
1) назва індустріального парку;
2) ініціатор створення індустріального парку;
3) термін, на який створено індустріальний парк;
4) місцезнаходження, площа та кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк.
4. Уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків письмово повідомити органи Державної податкової служби, Державної митної служби та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціатора та керуючу компанію і учасників такого індустріального парку.
 
77. Стаття 15. Концепція індустріального парку
 
   Стаття 17. Концепція індустріального парку
 
78. 1. Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити Концепцію індустріального парку, у якій мають бути відображені мета, завдання, умови створення індустріального парку, визначені природні, матеріальні, інтелектуальні, фінансові трудові та інші ресурси, функціональне використання земельних ділянок у господарській діяльності учасників парку, охорона довкілля, забезпечення екологічної безпеки населення.
 
-65- Каськів В.В.
Статтю 15 розділу 4 викласти у такій редакції:
"1. Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити Концепцію індустріального парку, у якій мають бути відображені:
- офіційна назва індустріального парку;
- офіційне найменування ініціатора створення індустріального парку;
- мета і завдання створення індустріального парку;
- термін, на який створюється індустріальний парк;
- містобудівні умови та обмеження щодо забудови земельної ділянки або техніко-економічні показники проекту будівництва на земельній ділянці (у випадку наявності проекту);
- орієнтовні сумарні обсяги споживання електроенергії, енергоресурсів, води тощо;
- план розвитку індустріального парку;
- ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення;
- модель функціонування індустріального парку;
- очікувані результати функціонування індустріального парку;
- інші відомості на розсуд ініціатора створення індустріального парку.
2. Розроблена Концепція індустріального парку затверджується ініціатором створення такого парку шляхом прийняття відповідного рішення."
 
Враховано   1. Ініціатор створення індустріального парку зобов’язаний розробити і затвердити концепцію індустріального парку, в якій зазначаються:
1) назва індустріального парку;
2) ініціатор створення індустріального парку;
3) мета і завдання створення індустріального парку;
4) місце розташування та розмір земельної ділянки;
5) термін, на який створюється індустріальний парк;
6) вимоги до учасників індустріального парку;
7) орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо;
8) план розвитку індустріального парку;
9) орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення;
10) організаційна модель функціонування індустріального парку;
11) очікувані результати функціонування індустріального парку;
12) інші відомості на розсуд ініціатора створення.
 
79. 2. Розроблена Концепція індустріального парку, яка має бути реалізована на землях державної і комунальної власності, затверджується ініціатором створення такого парку шляхом прийняття відповідного рішення (розпорядження).
 
   2. Концепція індустріального парку затверджується ініціатором створення такого парку шляхом прийняття відповідного рішення.
 
80. Стаття 16. Вибір керуючої компанії індустріального парку.
 
   Стаття 18. Вибір керуючої компанії індустріального парку
 
81. 1. В разі створення індустріального парку на землях державної і комунальної власності ініціатор може у встановленому законом порядку заснувати державне чи комунальне підприємство як керуючу компанію такого парку або ж укласти договір з існуючим державним чи комунальним підприємством щодо облаштування території парку і забезпечення його функціонування.
 
-66- Каськів В.В.
Статтю 16 розділу 4 викласти у такій редакції:
"1. В разі створення індустріального парку на землях державної і комунальної власності ініціатор створення індустріального парку, який є власником відповідних земельних ділянок, може у встановленому законом порядку заснувати державне чи комунальне підприємство як керуючу компанію такого індустріального парку для облаштування території цього індустріального парку і забезпечення його функціонування.
2. Вибір керуючої компанії індустріального парку на землях державної і комунальної власності, якщо ініціатор створення індустріального парку, який є власником відповідних земельних ділянок, не заснував державне чи комунальне підприємство як керуючу компанію такого індустріального парку, здійснює ініціатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом організації і проведення конкурсу в порядку, визначеному цим законом.
3. Якщо земельні ділянки, призначені для створення індустріального парку, знаходяться в приватній власності, керуюча компанія визначається ініціатором створення самостійно.
4. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним за погодженням з орендодавцем."
 
Враховано   1. У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності ініціатор створення може у встановленому законом порядку заснувати державне чи комунальне підприємство як керуючу компанію такого індустріального парку для облаштування території цього індустріального парку і забезпечення його функціонування.
 
82. 2. Вибір приватної керуючої компанії індустріального парку на землях державної і комунальної власності здійснює ініціатор створення такого парку виключно на конкурентних засадах шляхом організації і проведення конкурсу в порядку, визначеному цим законом.
 
   2. Вибір керуючої компанії індустріального парку, створеного на землях державної чи комунальної власності, якщо ініціатор створення не заснував державне чи комунальне підприємство як керуючу компанію, здійснює ініціатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом організації і проведення відкритого конкурсу в порядку, визначеному цим Законом.
3. Якщо земельні ділянки, призначені для створення індустріального парку, перебувають у приватній власності, керуюча компанія визначається ініціатором створення самостійно.
4. Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним за погодженням з орендодавцем.
 
83. Стаття 17. Організація і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії.
 
-67- Каськів В.В.
Назву статті 17 розділу 4 доповнити словами "індустріального парку" після слів "керуючої компанії".
 
Враховано   Стаття 19. Організація і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку
 
84. 1. Організація і проведення конкурсу з вибору приватної керуючої компанії здійснюється ініціатором створення індустріального парку на землях державної і комунальної власності.
 
-68- Каськів В.В.
В частині 1 статті 17 розділу 4 слова "проведення конкурсу" замінити словами "проведення відкритого конкурсу", слова "приватної" та "на землях державної і комунальної власності" - виключити.
 
Враховано   1. Організація і проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії здійснюється ініціатором створення.
Порядок організації та проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії визначається і затверджується ініціатором створення з урахуванням положень цього Закону.
 
    -69- Каськів В.В.
Частину 1 статті 17 доповнити наступним абзацом:
"Порядок організації та проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії визначається і затверджується ініціатором створення з урахуванням положень цього Закону."
 
Враховано    
85. 2. Ініціатор створення індустріального парку:
 
   2. Ініціатор створення індустріального парку:
 
86. - затверджує умови конкурсу з відбору керуючої компанії;
 
   1) затверджує умови конкурсу з вибору керуючої компанії;
 
87. - утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
 
   2) утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
 
88. - готує конкурсну документацію;
 
   3) готує конкурсну документацію;
 
89. - оголошує конкурс;
 
-70- Каськів В.В.
В частині 2 статті 17 слова "оголошує конкурс; " замінити словами "публічно оголошує конкурс в засобах масової інформації; "
 
Враховано   4) публічно оголошує відкритий конкурс з повідомленням у засобах масової інформації;
 
90. - визначає розмір реєстраційного внеску;
 
-71- Каськів В.В.
В частині 2 статті 17 слова "визначає розмір реєстраційного внеску; " замінити словами "визначає розмір та порядок сплати реєстраційного внеску, який не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; "
 
Враховано   5) визначає порядок сплати реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
91. - письмово підтверджує надходження заявок на участь у конкурсі;
 
   6) письмово підтверджує надходження заявок на участь у конкурсі;
 
92. - забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у конкурсі;
 
   7) забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у конкурсі;
 
93. - приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі з обґрунтуванням причини відмови;
 
   8) приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у конкурсі з обґрунтуванням причин у разі відмови;
 
94. - повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі у конкурсі.
 
-72- Каськів В.В.
Частину 2 статті 17 доповнити абзацом наступного змісту: "До складу конкурсної комісії можуть залучатися незалежні експерти."
 
Відхилено   9) повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі у конкурсі.
 
95. Підставою для недопущення претендента до участі у конкурсі з відбору керуючої компанії для створення індустріального парку може бути неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої інформації.
 
   Підставою для недопущення претендента до участі у конкурсі з вибору керуючої компанії може бути неподання у заявці на участь у конкурсі необхідної інформації, подання її в неповному обсязі або подання неправдивої інформації.
 
96. 3. Інформація про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії повинна містити відомості щодо:
 
-73- Каськів В.В.
В частині 3 статті 17 слова "з вибору керуючої компанії" замінити словами "з вибору керуючої компанії індустріального парку".
 
Відхилено   3. Інформація про оголошення конкурсу з вибору керуючої компанії повинна містити відомості щодо:
 
97. - органу, який є ініціатором створення індустріального парку;
 
   1) органу, який є ініціатором створення індустріального парку;
 
98. - концепції створення індустріального парку;
 
-74- Каськів В.В.
Частину 3 статті 17 доповнити абзацом:
"- інформації про умови конкурсу, затверджені ініціатором створення;"
 
Враховано   2) концепції створення індустріального парку;
3) умов конкурсу, затверджених ініціатором створення;
 
99. - земельної ділянки, на території якої передбачається створення індустріального парку;
 
   4) земельної ділянки, на якій передбачається створення індустріального парку;
 
100. - переліку об'єктів, які розміщені на земельній ділянці (найменування, характеристики тощо);
 
   5) об'єктів, розміщених на земельній ділянці (перелік, характеристики тощо);
 
101. - строку, на який створюється індустріальний парк;
 
-75- Каськів В.В.
В частині 3 статті 17 слово "строку" замінити словом "терміну", слова "уповноваженого органу, до якого" замінити словами " органу, до якого."
 
Враховано   6) терміну, на який створено індустріальний парк;
 
102. - уповноваженого органу, до якого слід звертатися для отримання додаткової інформації;
 
   7) органу, до якого слід звертатися за додатковою інформацією;
 
103. - розміру реєстраційного внеску.
 
   8) розміру реєстраційного внеску.
 
104. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок ініціатора створення індустріального парку та використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу.
 
   Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок ініціатора створення індустріального парку та використовується на організацію та підготовку проведення конкурсу.
 
105. За зверненням претендента ініціатор створення індустріального парку подає йому необхідну додаткову інформацію про концепцію парку, земельну ділянку та розташовані на ній об'єкти.
 
   За зверненням претендента ініціатор створення індустріального парку надає йому необхідну додаткову інформацію про концепцію парку, земельну ділянку та розташовані на ній об'єкти.
 
106. 4. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом тридцяти днів з дня його оголошення.
 
   4. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом 30 днів з дня його оголошення.
 
107. Заявка на участь у конкурсі має містити:
 
   Заявка на участь у конкурсі має містити:
 
108. - повне найменування претендента, його юридичну адресу;
 
   1) повне найменування претендента, його місцезнаходження;
 
109. - пропозиції претендента до плану створення, облаштування території та діяльності (бізнес-план) індустріального парку.
 
-76- Каськів В.В.
Підпункт 2 частини 4 статті 17 викласти у наступній редакції:
" - бізнес-план індустріального парку;"
 
Враховано   2) бізнес-план індустріального парку;
 
110. - відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування створення та діяльності індустріального парку, наявність досвіду та можливостей технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності.
 
-77- Каськів В.В.
Доповнити частину 4 статті 17 абзацом:
"- інші відомості, передбачені умовами конкурсу".
 
Враховано   3) відомості, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне функціонування індустріального парку, наявність досвіду, можливостей технологічного та організаційного забезпечення такої діяльності;
4) інші відомості, передбачені умовами конкурсу.
 
111. 5. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом тридцяти днів з останнього дня подачі заявки.
 
-78- Каськів В.В.
В абзаці першому частини 5 статті 17 слова "з останнього дня подачі заявки." замінити словами "з останнього дня, встановленого для подачі заявки."
 
Враховано   5. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом 30 днів з останнього дня, встановленого для подачі заявок.
 
112. Конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, які були допущені до участі у конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов створення та діяльності індустріальних парків.
 
   Конкурсна комісія розглядає заявки, подані претендентами, допущененими до участі у конкурсі, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов створення індустріального парку, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення кращих умов створення та функціонування індустріальних парків.
 
113. Під час розгляду заявок, документів і матеріалів претенденти мають право вносити зміни до пропозицій про виконання умов конкурсу з метою їх вдосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов конкурсу вносяться не пізніш як за десять днів до закінчення строку розгляду заявок.
 
-79- Петьовка В.В.
Абзац третій частини 5 статті 17 законопроекту - виключити.
 
Враховано      
114. 6. Заявка на участь у конкурсі, отримана ініціатором створення індустріального парку після закінчення строку подачі, не розглядається.
 
   6. Заявки на участь у конкурсі, отримані ініціатором створення після закінчення строку подачі, не розглядаються.
 
115. 7. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та діяльності індустріального парку, відповідно до умов конкурсу.
 
-80- Каськів В.В.
Частину 7 статті 17 викласти у наступній редакції:
"Конкурсна комісія визнає переможцем конкурсу претендента, який запропонував кращі умови створення та діяльності індустріального парку, відповідно до умов конкурсу."
 
Відхилено   7. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував кращі умови створення та функціонування індустріального парку відповідно до умов конкурсу.
 
116. 8. У разі, коли заявка на участь у конкурсі надійшла лише від одного претендента, то він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.
 
-81- Каськів В.В.
В частині 8 статті 17 слова "визначених ініціатором умов" замінити словами "визначених ініціатором створення умов"
 
Враховано   8. У разі якщо заявка на участь у конкурсі надійшла лише від одного претендента, він може бути визнаний переможцем конкурсу за умови забезпечення реалізації визначених ініціатором створення умов конкурсу, а конкурс вважається таким, що відбувся.
 
117. 9. На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення індустріального парку приймає рішення про переможця конкурсу.
 
-82- Петьовка В.В.
У частині 9 статті 17 законопроекту після слів "індустріального парку" додати слова: "протягом десяти днів з останнього дня розгляду заявок".
 
Враховано   9. На підставі висновків конкурсної комісії ініціатор створення протягом десяти днів з останнього дня розгляду заявок приймає рішення про переможця конкурсу.
 
118. 10. Повідомлення про визначення переможця конкурсу має бути надіслано переможцю конкурсу у термін не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
 
   10. Повідомлення про визначення переможця конкурсу надсилається переможцю не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
 
119. 11. Ініціатор створення індустріального парку укладає договір з переможцем конкурсу про створення та діяльність індустріального парку після погодження всіх його умов, але не пізніше п’яти днів з дня визначення переможця конкурсу.
 
-83- Петьовка В.В.
У частині 11 статті 17 законопроекту слово "п'яти" замінити словом "десяти".
 
Враховано   11. Ініціатор створення укладає договір з переможцем конкурсу про створення та функціонування індустріального парку після погодження всіх умов договору, але не пізніше десяти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу.
 
    -84- Каськів В.В.
Частину 11 статті 17 викласти у такій редакції:
"Ініціатор створення індустріального парку укладає з переможцем конкурсу договір про створення та функціонування індустріального парку після погодження всіх умов договору на підставі пропозицій переможця конкурсу. Договір повинен бути укладений не пізніше двадцяти днів з дня визначення переможця конкурсу."
 
Відхилено    
    -85- Каськів В.В.
Статтю 17 розділу 4 доповнити частиною наступного змісту:
"12. Зміни і доповнення до концепції індустріального парку, з врахуванням пропозицій переможця конкурсу, можуть бути внесені ініціатором створення індустріального парку шляхом погодження з переможцем конкурсу та подальшого затвердження."
 
Відхилено    
120. Стаття 18. Конфіденційність конкурсних умов
 
-86- Каськів В.В.
Назву статті 18 розділу 4 викласти у наступній редакції:
"Конфіденційність інформації щодо конкурсних пропозицій"
 
Враховано   Стаття 20. Конфіденційність конкурсних пропозицій
 
121. 1. Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях учасників конкурсу з визначення керуючої компанії для створення та діяльності індустріального парку, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим учасникам.
 
-87- Каськів В.В.
В частині 1 та 2 статті 18 розділу 4 та далі по тексту проекту слова "створення та діяльності" замінити словами "створення та функціонування".
 
Враховано   1. Інформація, що міститься у конкурсних пропозиціях учасників конкурсу з визначення керуючої компанії для створення та функціонування індустріального парку, є конфіденційною і не підлягає розголошенню стороннім особам та іншим учасникам.
 
122. 2. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу з визначення керуючої компанії для створення та діяльності індустріального парку не підлягають розголошенню до укладення договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
 
-88- Каськів В.В.
В частині 2 статті 18 розділу 4 слова "з визначення керуючої компанії для створення та діяльності індустріального парку" - виключити
 
Враховано   2. Результати оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу не підлягають розголошенню до укладення договору, крім випадків, передбачених законом.
 
123. Розділ 5. ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ.
 
   Розділ 5. ДОГОВІР ПРО СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
 
124. Стаття 19. Укладення та строк дії договору про створення та діяльність індустріального парку.
 
-89- Каськів В.В.
Статтю 19 розділу 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Укладення та строк договору про створення та функціонування індустріального парку
1. Договір про створення та функціонування індустріального парку укладається між ініціатором створення індустріального парку та вибраною згідно цього Закону юридичною особою, яка після підписання цього договору набуває статус керуючої компанії індустріального парку.
2. Строк договору про створення та функціонування індустріального парку встановлюється в межах терміну, на який створено індустріальний парк.
3. Строк договору може бути змінений за згодою сторін в межах терміну, передбаченого частиною два цієї статті. Після закінчення строку договору, цей договір може бути продовжений на строк, визначений сторонами.
4. Форма примірного договору про створення та функціонування індустріального парку затверджується Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   Стаття 21. Укладення та строк договору про створення та функціонування індустріального парку
 
125. 1. Договір між ініціатором створення індустріального парку та керуючою компанією укладається на строк не менше 30 років.
 
   1. Договір про створення та функціонування індустріального парку укладається між ініціатором створення та вибраною згідно з цим Законом юридичною особою, яка після підписання цього договору набуває статусу керуючої компанії.
2. Строк договору про створення та функціонування індустріального парку встановлюється в межах терміну, на який створено індустріальний парк.
 
126. 2. Договір про створення індустріального парку вважається укладеним після погодження між сторонами договору у передбачених законом порядку та формі усіх його істотних умов, з дня підписання сторонами тексту договору.
 
-90- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Частину другу статті 19 виключити.
 
Враховано      
127. 3. Строк дії договору може бути змінений за згодою сторін в межах терміну, передбаченого пунктом один цієї статті. Після закінчення строку дії договору, цей договір може бути продовжений на строк, визначений сторонами.
 
   3. Строк договору може бути змінений за згодою сторін у межах терміну, на який створено індустріальний парк. Після закінчення строку договору він може бути подовжений на строк, визначений сторонами.
 
128. 4. У разі невиконання зобов'язань однією із сторін, договір про створення та діяльність індустріального парку може бути достроково припинений за згодою сторін або за рішенням суду.
 
-91- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Частину четверту статті 19 виключити.
 
Враховано      
129. 5. Договір про створення та діяльність індустріального парку може бути достроково припинений також в інших випадках, передбачених законом.
 
-92- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Частину п'яту статті 19 виключити.
 
Враховано      
130. 6. У разі дострокового припинення договору з керуючою компанією, раніше укладені угоди між нею й учасниками індустріального парку залишаються чинними для нової керуючої компанії.
 
      
131. 7. Форма Типового договору про створення та діяльність індустріального парку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Форма примірного договору про створення та функціонування індустріального парку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
132. Стаття 20. Істотні умови договору про створення та діяльність індустріального парку.
 
-93- Каськів В.В.
Статтю 20 розділу 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Істотні умови договору про створення та функціонування індустріального парку
1. Істотними умовами договору про створення та функціонування індустріального парку є:
- предмет договору;
- строк дії договору;
- кадастрові номери, місце розташування та розміри земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
- порядок та умови облаштування території;
- порядок та умови здійснення наукової діяльності на території індустріального парку;
- порядок та умови залучення учасників;
- порядок та умови надання учасникам прав на земельні ділянки і об’єкти на території індустріального парку;
- порядок та умови надання послуг та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою;
- порядок та умови страхування керуючою компанією активів ініціатора створення, отриманих у користування;
- правовий режим майна, створеного керуючою компанією на території індустріального парку, а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення;
- склад та порядок надання керуючою компанією індустріального парку звітності ініціатору створення індустріального парку та уповноваженому державному органу.
2. Зміни до договору про створення та функціонування індустріального парку вносяться за взаємною згодою сторін.
3. Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку.
4. Невід’ємними частинами договору про створення та функціонування індустріального парку є:
- рішення про створення індустріального парку;
- концепція індустріального парку;
- бізнес-план індустріального парку."
 
Немає висновку   Стаття 22. Істотні умови договору про створення та функціонування індустріального парку
1. Істотними умовами договору про створення та функціонування індустріального парку є:
1) предмет договору;
2) строк договору;
3) кадастрові номери, місце розташування та розміри земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк;
4) порядок та умови облаштування території;
5) порядок та умови здійснення наукової діяльності на території індустріального парку;
6) порядок та умови залучення учасників;
7) порядок та умови надання учасникам прав на земельні ділянки та об’єкти на території індустріального парку;
8) порядок та умови надання послуг та прав користування інженерно-транспортною інфраструктурою;
9) порядок та умови страхування керуючою компанією активів ініціатора створення, отриманих у користування;
10) правовий режим майна, створеного керуючою компанією на території індустріального парку, а також переданого для використання майна, що є власністю ініціатора створення;
11) склад та порядок надання керуючою компанією звітності ініціатору створення та уповноваженому державному органу;
12) порядок набрання чинності договором, але не пізніше дня підписання цього договору.
2. Зміни до договору про створення та функціонування індустріального парку вносяться за взаємною згодою сторін.
3. Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку.
4. Невід’ємними частинами договору про створення та функціонування індустріального парку є:
1) рішення про створення індустріального парку;
2) концепція індустріального парку;
3) бізнес-план індустріального парку.
 
133. 1. Істотними умовами договору про створення індустріального парку є:
 
      
134. - предмет договору;
 
      
135. - детальний опис земельної ділянки, її меж, розташованих на ній об'єктів (перелік та вартість майна або технічні і фінансові умови створення індустріального парку);
 
      
136. - строк дії договору;
 
      
137. - залучення на умовах найму працівників, переважно громадян України;
 
      
138. - види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору і передбачені концепцією індустріального парку, перелік робіт з вдосконалення інфраструктури, які реалізуються при створенні індустріального парку;
 
      
139. - умови та обсяги поліпшення об'єктів, що розташовані на території індустріального парку та порядок компенсації витрат на їх здійснення;
 
      
140. - умови, розмір і порядок внесення платежів за користування земельною ділянкою та об'єктами, розташованими на них;
 
      
141. - порядок використання амортизаційних відрахувань;
 
      
142. - відновлення об'єктів та умови їх повернення разом з земельними ділянками, які не були відчужені у власність учасників парку;
 
      
143. - відповідальність за виконання сторонами зобов'язань;
 
      
144. - гарантії страхування керуючою компанією нерухомих об'єктів та іншого майна індустріального парку, одержаних у користування;
 
      
145. - порядок припинення дії договору;
 
      
146. - порядок вирішення спорів між сторонами.
 
      
147. 2. Умови договору є чинними на весь строк його дії, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлені правила, які погіршують становище керуючої компанії.
 
      
148. 3. Внесення змін в умови договору про створення індустріального парку можливе за взаємною згодою сторін.
 
      
149. 4. Реорганізація керуючої компанії - юридичної особи не є підставою для розірвання договору.
 
      
150. 5. Невід’ємною частиною цього договору є:
 
      
151. а) рішення про створення індустріального парку;
 
      
152. б) концепція створення і діяльності індустріального парку, підготовлена ініціатором;
 
      
153. б) концептуальний дизайн індустріального парку, підготовлений керуючою компанією;
 
      
154. в) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, встановлення її меж в натурі (на місцевості) та закріплення меж межовими знаками;
 
-94- Бевзенко В.Ф.
пункт в) частини п'ятої статті 20 викласти у такій редакції: "в) кадастровий план земельної ділянки".
 
Враховано      
155. г) генеральний план забудови індустріального парку;
 
      
156. д) технічний паспорт на розташовані на земельній ділянці об’єкти нерухомого майна;
 
      
157. е) бізнес-план.
 
      
158. Стаття 21. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором про створення та діяльність індустріального парку.
 
-95- Каськів В.В.
Статтю 21 розділу 5 вилучити.
 
Враховано      
159. 1. За невиконання або за неналежне виконання умов договору про створення та діяльність індустріального парку, у тому числі за спробу зміни або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Законом, сторони несуть відповідальність, встановлену законами України та договором про створення індустріального парку.
 
-96- Ткач Р.В.
Кармазін Ю.А.
Петьовка В.В.
У частині першій статті 21 виключити слова: "у тому числі за спробу зміни або розірвання договору в односторонньому порядку" і далі - за текстом.
 
Враховано по суті     
160. 2. У разі визнання керуючої компанії банкрутом вона відповідає за своїми борговими зобов'язаннями майном, яке належить їй на праві власності, відповідно до законодавства України.
 
-97- Кармазін Ю.А.
Петьовка В.В.
Ткач Р.В.
Частину другу статті 21 - виключити,
 
Враховано по суті     
161. Стаття 22. Припинення дії договору про створення та діяльність індустріального парку.
 
-98- Каськів В.В.
Статтю 22 розділу 5 викласти у такій редакції:
"Припинення договору про створення та функціонування індустріального парку
1. Дія договору про створення та функціонування індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не уклали угоди про його продовження в межах терміну, на який створено індустріальний парк.
2. Дія договору про створення та функціонування індустріального парку може бути припинена достроково у разі:
- істотного порушення однією із сторін своїх зобов'язань за договором;
- у разі ліквідації керуючої компанії індустріального парку за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням її банкрутом.
3. У разі припинення дії договору про створення та функціонування індустріального парку керуюча компанія зобов'язана повернути ініціатору створення земельні ділянки, які не були відчужені у власність учасників, а також об'єкти на умовах, зазначених у договорі. Якщо керуюча компанія допустила псування стану земельної ділянки ініціатора створення, погіршення стану/знищення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та/або іншого майна ініціатора створення, розташованого на території індустріального парку, вона зобов’язана відшкодувати йому збитки, якщо доведено, що це сталось з її вини.
4. У разі припинення дії договору про створення та функціонування індустріального парку в межах терміну, на який створено індустріальний парк, ініціатор створення проводить вибір керуючої компанії згідно норм цього Закону.
5. У разі дострокового припинення дії договору про створення та функціонування індустріального парку, після підписання нового договору, керуюча компанія зобов’язана протягом п’яти робочих днів підписати (переукласти) договори про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку з усіма учасниками на умовах, які не погіршують становище учасників порівняно з попередніми договорами.
6. В період між моментом припинення договору про створення та функціонування індустріального парку та моментом підписання договорів між керуючою компанією та учасниками про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку, статус учасників індустріального парку залишається незмінним."
 
Враховано   Стаття 23. Припинення договору про створення та функціонування індустріального парку
 
162. 1. Дія договору про створення та діяльність індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не уклали угоди про його пролонгацію.
 
   1. Договір про створення та функціонування індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не уклали угоди про його подовження у межах терміну, на який створено індустріальний парк.
 
163. 2. Дія договору може бути припинена достроково у разі:
 
   2. Договір про створення та функціонування індустріального парку може бути припинено достроково у разі:
 
164. - невиконання однією із сторін своїх зобов'язань за договором;
 
   1) істотного порушення однією із сторін своїх зобов'язань за договором;
 
165. - ліквідації керуючої компанії за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням її банкрутом.
 
   2) ліквідації керуючої компанії за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням її банкрутом.
 
166. 2. У разі припинення дії договору про створення індустріального парку керуюча компанія зобов'язана повернути ініціатору створення індустріального парку земельні ділянки, які не були відчужені у власність учасників, а також об'єкти на умовах, зазначених у договорі. Якщо керуюча компанія допустила погіршення стану земельної ділянки та/або об'єктів, розміщених на цій ділянці або їх загибель, вона повинна відшкодувати ініціатору створення індустріального парку збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єктів сталися не з вини керуючої компанії.
 
   3. У разі припинення договору про створення та функціонування індустріального парку керуюча компанія зобов'язана повернути ініціатору створення земельні ділянки, не відчужені у власність учасників, а також об'єкти власності на умовах, зазначених у договорі. Якщо керуюча компанія допустила псування земельної ділянки ініціатора створення, погіршення стану/знищення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та/або іншого майна ініціатора створення, розташованого на території індустріального парку, вона зобов’язана відшкодувати йому збитки, якщо доведено, що це сталося внаслідок дій або бездіяльності цієї компанії.
 
167. 3. У разі розірвання договору з керуючою компанією через невиконання його положення ініціатор створення індустріального парку проводить повторний конкурс на визначення керуючої компанії.
 
   4. У разі припинення договору про створення та функціонування індустріального парку в межах терміну, на який створено індустріальний парк, ініціатор створення проводить вибір керуючої компанії згідно з цим Законом.
5. У разі дострокового припинення договору про створення та функціонування індустріального парку, після підписання нового договору керуюча компанія зобов’язана протягом п’яти робочих днів підписати договори про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку з усіма учасниками на умовах, які не погіршують становище учасників порівняно з попередніми договорами.
6. У період між днем припинення договору про створення та функціонування індустріального парку та днем підписання договорів між керуючою компанією та учасниками про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку статус учасників індустріального парку залишається незмінним.
 
168. Стаття 23. Вирішення спорів з питань виконання договорів щодо створення і діяльності індустріальних парків.
 
-99- Каськів В.В.
Статтю 23 розділу 5 - виключити.
 
Враховано      
169. 1. Спори, що виникають з питань виконання договорів про створення та діяльність індустріального парку, вирішуються сторонами відповідного договору.
 
      
170. Спірні питання, щодо яких сторони не дійшли згоди, розглядаються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
 
      
171. 2. Спори, що виникають з питань виконання умов договорів про здійснення господарської діяльності на території парку за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим сторонами у договорі.
 
      
172. 3. У разі порушення умов договору сторони мають право вимагати розірвання договору у порядку, встановленому законодавством України.
 
-100- Каськів В.В.
Розділ 5 доповнити статтею наступного змісту:
"Набуття та втрата статусу керуючої компанії індустріального парку
1. Юридична особа набуває статус керуючої компанії з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку. Ініціатор створення зобов’язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити уповноважений державний орган про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії. У випадку знаходження індустріального парку у реєстрі індустріальних парків уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації.
2. Юридична особа втрачає статус керуючої компанії з дня припинення дії договору про створення та функціонування індустріального парку. Ініціатор створення зобов’язаний протягом одного робочого дня письмово повідомити уповноважений державний орган про втрату юридичною особою статусу керуючої компанії. У разі знаходження індустріального парку у реєстрі індустріальних парків уповноважений державний орган зобов’язаний протягом одного робочого дня письмово повідомити про втрату юридичною особою статусу керуючої компанії органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації "
 
Враховано   Стаття 24. Набуття та втрата статусу керуючої компанії індустріального парку
1. Юридична особа набуває статусу керуючої компанії з дня укладення договору про створення та функціонування індустріального парку. Ініціатор створення зобов’язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити уповноважений державний орган про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії. Якщо індустріальний парк включений до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів письмово повідомити про набуття юридичною особою статусу керуючої компанії органи Державної податкової служби, Державної митної служби та відповідні місцеві державні адміністрації.
2. Юридична особа втрачає статус керуючої компанії з дня припинення договору про створення та функціонування індустріального парку. Ініціатор створення зобов’язаний протягом одного робочого дня письмово повідомити уповноважений державний орган про втрату юридичною особою статусу керуючої компанії. Якщо індустріальний парк включений до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган зобов’язаний протягом одного робочого дня письмово повідомити про втрату юридичною особою статусу керуючої компанії органи Державної податкової служби, Державної митної служби та відповідні місцеві державні адміністрації.
 
173. РОЗДІЛ 6. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНІЦІАТОРА ТА КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
 
-101- Каськів В.В.
Назву розділу 6 викласти у такій редакції:
"Основні права та обов’язки ініціатора створення, керуючої компанії, повноваження уповноваженого державного органу"
 
Враховано редакційно   РОЗДІЛ 6. Основні права та обов’язки ініціатора створення, керуючої компанії індустріального парку, ПОВНОВАЖЕННЯ уповноваженого державного органу
 
174. Стаття 24. Права і обов’язки ініціатора створення індустріального парку.
 
-102- Каськів В.В.
Статтю 24 розділу 6 викласти у такій редакції:
"Права і обов’язки ініціатора створення індустріального парку
1. Ініціатор має право:
- здійснювати контроль за дотриманням керуючою компанією умов укладених договорів;
- надавати керуючій компанії виключне право на облаштування території індустріального парку та (або) управління (експлуатацію) об'єктами, що розміщені на території індустріального парку;
- вимагати від керуючої компанії дотримання концепції індустріального парку та виконання умов договорів з ініціатором створення;
- щоквартально отримувати від керуючої компанії звіти про функціонування індустріального парку;
- вимагати від керуючої компанії усунення порушень, допущених на території індустріального парку;
- вимагати від керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єктів або псування земельної ділянки індустріального парку, яке сталося з вини керуючої компанії;
- здійснити викуп майна керуючої компанії на території індустріального парку у разі дострокового розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку в першочерговому порядку;
- за зверненням керуючої компанії здійснювати заходи щодо розширення території індустріального парку, якщо у межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
2. Ініціатор зобов'язаний:
- здійснити облаштування території індустріального парку згідно умов договору про створення та функціонування індустріального парку;
- надати керуючій компанії та/або учасникам права на земельні ділянки, наявні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури та інші наявні об’єкти на території індустріального парку;
- зберігати комерційну таємницю керуючої компанії;
- не втручатися у поточну господарську діяльність керуючої компанії та учасників індустріального парку;
- розглядати пропозиції керуючої компанії щодо надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень щодо його майна, переданого у користування керуючій компанії;
- здійснювати контроль за дотриманням концепції індустріального парку;
- у разі відсутності керуючої компанії щоквартально надавати звіти про функціонування індустріального парку уповноваженому державному органу;
- при укладенні договору передбачити в його умовах використання в діяльності, пов'язаній із створенням та функціонуванням індустріального парку, працівників - громадян України, у тому числі і звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано в користування керуючій компанії.
3. Ініціатор має також інші права і обов'язки, передбачені договором про створення та функціонування індустріального парку та законодавством України."
 
Враховано   Стаття 25. Права та обов’язки ініціатора створення індустріального парку
 
175. 1. Ініціатор має право:
 
   1. Ініціатор створення має право:
 
176. - здійснювати контроль за дотриманням керуючою компанією умов договору;
 
   1) здійснювати контроль за дотриманням керуючою компанією умов укладених договорів;
 
177. - надавати виключне право на створення інфраструктури (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта, що розміщені на земельній ділянці, відведеній в установленому законом порядку для створення індустріального парку;
 
-103- Бевзенко В.Ф.
абзац третій частини першої статті 24 - виключити.
 
Відхилено   2) надавати керуючій компанії право на облаштування території індустріального парку та/або управління (експлуатацію) об'єктами, що розміщені на території індустріального парку;
 
178. - вимагати від керуючої компанії дотримання концепції створення та діяльності індустріального парку та генерального плану розташування об'єктів;
 
   3) вимагати від керуючої компанії дотримання концепції індустріального парку та виконання умов договорів, укладених з ініціатором створення;
 
179. - вимагати дострокового розірвання договору в разі порушення керуючою компанією умов договору;
 
      
180. - вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;
 
   4) щокварталу отримувати від керуючої компанії звіти про функціонування індустріального парку;
5) вимагати від керуючої компанії усунення порушень, допущених на території індустріального парку;
 
181. - вимагати від керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єкта або земельної ділянки, яке сталося з вини керуючої компанії;
 
   6) вимагати від керуючої компанії відшкодування збитків у разі погіршення стану об'єктів або псування земельної ділянки індустріального парку, яке сталося внаслідок дій або бездіяльності керуючої компанії;
7) здійснити викуп майна керуючої компанії на території індустріального парку у разі дострокового розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку в першочерговому порядку;
 
182. - за зверненням керуючої компанії здійснити заходи щодо розширення території індустріального парку, якщо у межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
 
   8) за зверненням керуючої компанії здійснювати заходи щодо розширення території індустріального парку, якщо в межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
 
183. 2. Ініціатор зобов'язаний:
 
   2. Ініціатор створення зобов'язаний:
1) здійснити облаштування території індустріального парку відповідно до умов договору про створення та функціонування індустріального парку;
 
184. - передати керуючій компанії земельну ділянку та розташовані на ній об'єкти у стані та строки, передбачені договором про створення та діяльність індустріального парку;
 
   2) надати керуючій компанії та/або учасникам права на земельні ділянки, наявні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури та інші об’єкти, розміщені на території індустріального парку;
 
185. - зберігати комерційну таємницю керуючої компанії;
 
   3) зберігати комерційну таємницю керуючої компанії;
 
186. - не втручатися у поточну господарську діяльність керуючої компанії та учасників індустріального парку;
 
   4) не втручатися в поточну господарську діяльність керуючої компанії та учасників;
 
187. - узгоджувати невід'ємні поліпшення щодо його майна, переданого у користування керуючій компанії;
 
   5) розглядати пропозиції керуючої компанії щодо надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень його майна, переданого у користування керуючій компанії;
 
188. - здійснювати контроль за дотриманням концепції створення та діяльності індустріального парку та генерального плану розташування об'єктів, щоквартально заслуховувати звіт керуючої компанії про виконання бізнес-плану;
 
   6) здійснювати контроль за дотриманням концепції індустріального парку;
7) у разі відсутності керуючої компанії щокварталу подавати уповноваженому державному органу звіти про результати функціонування індустріального парку;
 
189. - при укладенні договору передбачити в його умовах використання в діяльності, пов'язаної із створенням та діяльністю індустріального парку, працівників - громадян України, у тому числі і звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано в користування керуючій компанії.
 
   8) при укладенні договору передбачити в його умовах використання в діяльності, пов'язаній із створенням та функціонуванням індустріального парку, працівників - громадян України, у тому числі звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано в користування керуючій компанії.
 
190. 3. Ініціатор має також інші права і обов'язки, передбачені договором про створення та діяльність індустріального парку та законодавством України.
 
   3. Ініціатор створення має також інші права та обов'язки, передбачені договором про створення та функціонування індустріального парку і законодавством.
 
191. Стаття 25. Права і обов'язки керуючої компанії індустріального парку
 
-104- Каськів В.В.
Статтю 25 розділу 6 викласти у такій редакції:
"Права і обов'язки керуючої компанії індустріального парку
1. Керуюча компанія має право:
- здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом;
- з урахуванням вимог земельного законодавства передавати в суборенду учасникам надану їй в оренду земельну ділянку або її частини на території індустріального парку з правом забудови;
- створити умови для підключення учасників до інженерних мереж та комунікацій;
- вимагати розірвання договору у разі порушення ініціатором умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
- на продовження строку дії договору у разі виконання його умов;
- на отримання плати за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами договору;
- на контрактній основі залучати до виконання робіт та надання послуг на території індустріального парку третіх осіб;
- щоквартально отримувати звіти про виконання умов договору від учасників індустріального парку, якщо інше не передбачено договором;
- ініціювати розгляд питання стосовно розширення території індустріального парку у разі, якщо у межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
2. Керуюча компанія зобов'язана:
- виконувати умови договору про створення та функціонування індустріального парку;
- здійснити облаштування території індустріального парку згідно умов договору про створення та функціонування індустріального парку;
- забезпечувати виконання бізнес-плану індустріального парку;
- залучати учасників індустріального парку, укладати з ними необхідні договори;
- самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, в тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для ведення господарської діяльності на території індустріального парку, представляти інтереси учасників у стосунках із дозвільними органами, службами, а також підприємствами, установами та організаціями;
- звертатися для узгодження невід'ємних поліпшень майна, переданого ініціатором створення у користування керуючій компанії;
- утримувати передані за відповідними договорами земельну ділянку, інженерно-транспортну інфраструктуру та інші об'єкти на території індустріального парку в належному стані та забезпечувати належні умови їх використання;
- після закінчення строку, на який було укладено договір, передати земельну ділянку разом з об'єктами інфраструктури, що розташовані на ній, ініціатору створення, якщо інше не передбачено договором;
- щоквартально надавати звіти про функціонування індустріального парку ініціатору створення та уповноваженому державному органу;
- зберігати комерційну таємницю ініціатора створення індустріального парку.
3. Керуюча компанія має також інші права та обов'язки, передбачені договором про створення та функціонування індустріального парку та законодавством України."
 
Враховано   Стаття 26. Права та обов'язки керуючої компанії індустріального парку
 
192. 1. Керуюча компанія має право:
 
   1. Керуюча компанія має право:
 
193. - здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом;
 
   1) здійснювати господарську діяльність відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом;
2) з урахуванням вимог земельного законодавства передавати учасникам у суборенду надану їй в оренду земельну ділянку або її частини на території індустріального парку з правом забудови;
3) створити умови для підключення учасників до інженерних мереж та комунікацій;
 
194. - вимагати розірвання договору у разі порушення ініціатором умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
 
   4) вимагати розірвання договору у разі порушення ініціатором створення умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
 
195. - на продовження строку дії договору у разі виконання його умов;
 
   5) на подовження строку договору у разі виконання його умов;
 
196. - отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами договору;
 
   6) на отримання плати за вироблені товари (роботи, послуги) згідно з умовами договору;
 
197. - використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у користування;
 
      
198. - на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на території індустріального парку третіх осіб. При цьому керуюча компанія несе відповідальність за виконання такими особами умов договору та законодавства України;
 
   7) залучати на контрактній основі до виконання робіт та надання послуг на території індустріального парку третіх осіб;
8) щокварталу отримувати від учасників звіти про виконання умов договору, якщо інше не передбачено договором;
 
199. - звертатися до ініціатора створення індустріального парку з пропозицією щодо коригування концепції та генерального плану забудови території індустріального парку, погодження змін бізнес-плану;
 
      
200. - ініціювати розгляд питання стосовно розширення території індустріального парку у разі, якщо у межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
 
   9) ініціювати розгляд питання стосовно розширення території індустріального парку у разі, якщо у межах наявної території неможливо розмістити нових учасників.
 
201. 2. Керуюча компанія зобов'язана:
 
   2. Керуюча компанія зобов'язана:
 
202. - виконувати умови договору про створення індустріального парку;
 
   1) виконувати умови договору про створення та функціонування індустріального парку;
2) здійснити облаштування території індустріального парку відповідно до умов договору про створення та функціонування індустріального парку;
 
203. - забезпечувати виконання проекту бізнес-плану створення та діяльності індустріального парку та генерального плану розташування об'єктів;
 
   3) забезпечувати виконання бізнес-плану індустріального парку;
 
204. - залучати нових учасників індустріального парку, укладати з ними договори;
 
   4) залучати учасників індустріального парку та укладати з ними необхідні договори;
 
205. - одержувати дозволи та погодження в органах державної влади, місцевого самоврядування для здійснення будівництва виробничих та інших приміщень, необхідних для ведення господарської діяльності учасниками індустріального парку, представляти їх інтереси у стосунках із дозвільними органами та службами;
 
   5) самостійно або за дорученням учасників одержувати дозволи та погодження в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, у тому числі для здійснення будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для здійснення господарської діяльності на території індустріального парку, представляти інтереси учасників у відносинах з дозвільними органами, службами, підприємствами, установами та організаціями;
 
206. - використовувати на території індустріального парку новітні технології, сучасні матеріали і техніку;
 
      
207. - впроваджувати передові енерго- і ресурсозберігаючі технології, в тому числі для переробки побутових та виробничих відходів;
 
      
208. - узгоджувати невід'ємні поліпшення щодо майна, переданого ініціатором у користування керуючій компанії;
 
   6) звертатися за узгодженням невід'ємних поліпшень майна, переданого ініціатором створення у користування керуючій компанії;
 
209. - утримувати земельну ділянку та об'єкти в належному стані;
 
   7) утримувати у належному стані передані за відповідними договорами земельну ділянку, інженерно-транспортну інфраструктуру та інші об'єкти, що розміщені на території індустріального парку та забезпечувати належні умови їх використання;
 
210. - після закінчення строку, на який було укладено договір, передати земельну ділянку разом з об'єктами інфраструктури, що розташовані на ній, в належному стані ініціатору створення індустріального парку відповідно до умов договору.
 
   8) після закінчення строку, на який було укладено договір, передати земельну ділянку разом з об'єктами інфраструктури, що розташовані на ній, ініціатору створення, якщо інше не передбачено договором;
9) щокварталу подавати ініціатору створення та уповноваженому державному органу звіти про функціонування індустріального парку;
10) зберігати комерційну таємницю ініціатора створення.
 
211. 3. Керуюча компанія має також інші права та обов'язки, передбачені договором про створення індустріального парку та законодавством України.
 
-105- Каськів В.В.
Розділ 6 доповнити статтею наступного змісту:
"Стаття 27. Повноваження уповноваженого державного органу
1. Уповноважений державний орган:
- щоквартально отримує від керуючої компанії індустріального парку звіти про функціонування індустріального парку;
- звертається до органів державної влади, а також підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних зі створенням та функціонуванням індустріальних парків;
- забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;
- веде реєстр індустріальних парків;
- здійснює моніторинг функціонування індустріальних парків;
- забезпечує ініціаторам створення та керуючим компаніям інформаційну та консультаційну підтримку та іншими способами сприяє залученню учасників в індустріальні парки;
- забезпечує доступ до публічної інформації, пов’язаної з діяльністю індустріальних парків;
- інформує органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації про ініціаторів, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, передбачених цим Законом.
2. Уповноважений державний орган здійснює також інші повноваження, передбачені законодавством України."
 
Враховано   3. Керуюча компанія має також інші права та обов'язки, передбачені договором про створення та функціонування індустріального парку і законодавством.
Стаття 27. Повноваження уповноваженого державного органу
1. Уповноважений державний орган:
1) щокварталу отримує від керуючої компанії звіти про результати функціонування індустріального парку;
2) звертається до органів державної влади, підприємств, установ та організацій щодо вирішення питань, пов’язаних зі створенням та функціонуванням індустріальних парків;
3) забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;
4) веде Реєстр індустріальних парків;
5) здійснює моніторинг функціонування індустріальних парків;
6) забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення та керуючих компаній та в інший спосіб сприяє залученню учасників;
7) забезпечує доступ до публічної інформації, пов’язаної з діяльністю індустріальних парків;
8) інформує органи Державної податкової служби, Державної митної служби та відповідні місцеві державні адміністрації про ініціаторів створення, керуючі компанії та учасників індустріальних парків у випадках, передбачених цим Законом.
2. Уповноважений державний орган здійснює також інші повноваження, передбачені законом.
 
212. Розділ 7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
 
   Розділ 7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
 
213. Стаття 26. Умови здійснення господарської діяльності на території індустріального парку.
 
   Стаття 28. Умови здійснення господарської діяльності на території індустріального парку
 
214. Учасники індустріального парку здійснюють свою господарську діяльність відповідно до Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Земельного Кодексу України, інших законів, а також положень цього закону, Концепції індустріального парку затвердженої ініціатором, договору на створення та діяльність індустріального парку, договору про господарську діяльність на території індустріального парку.
 
-106- Каськів В.В.
В статті 26 розділу 7 слово "учасники" замінити словами "Ініціатор створення, керуюча компанія, учасники індустріального парку ".
 
Враховано   Ініціатор створення, керуюча компанія, учасники здійснюють свою господарську діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, інших законодавчих актів, а також положень цього Закону, концепції індустріального парку, затвердженої ініціатором створення, договору про створення та функціонування індустріального парку, договору про господарську діяльність на території індустріального парку.
Стаття 29. Набуття статусу учасника індустріального парку
1. Суб’єкт господарювання набуває статусу учасника з моменту:
1) укладення з керуючою компанією договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
2) набуття права на земельну ділянку на території індустріального парку.
2. Керуюча компанія зобов’язана протягом трьох робочих днів письмово повідомити уповноважений державний орган про набуття суб’єктом господарювання статусу учасника та зробити відповідний запис у переліку учасників.
3. Якщо індустріальний парк включений до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання від керуючої компанії відповідного повідомлення письмово повідомити органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації про набуття суб’єктом господарювання статусу учасника.
 
    -107- Каськів В.В.
Розділ 7 доповнити статтею наступного змісту:
" Набуття статусу учасника індустріального парку
1. Суб’єкт господарювання набуває статус учасника з моменту:
а) укладення з керуючою компанією договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
б) отримання прав на земельну ділянку на території індустріального парку.
2. Керуюча компанія зобов’язана протягом трьох робочих днів письмово повідомити уповноважений державний орган про набуття суб’єктом господарської діяльності статусу учасника та зробити відповідний запис у переліку учасників.
3. У разі знаходження індустріального парку у реєстрі індустріальних парків уповноважений державний орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання від керуючої компанії відповідного повідомлення, письмово повідомити органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації про набуття суб’єктом господарювання статусу учасника."
 
Враховано    
215. Стаття 27. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку.
 
-108- Каськів В.В.
Статтю 27 розділу 7 викласти у такій редакції:
"Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку
1. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку укладається між керуючою компанією та суб’єктом господарювання, який має намір отримати статус учасника індустріального парку.
2. Істотними умовами договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку є:
а) види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
б) переважне використання праці працівників - громадян України;
в) обсяги, порядок та умови створення і поліпшення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника;
г) строк договору;
д) інвестиційні зобов’язання учасника індустріального парку;
е) фінансові взаємовідносини сторін;
є) відповідальність за невиконання сторонами зобов'язань;
ж) порядок продовження і припинення дії договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
з) права і обов'язки сторін;
и) порядок вирішення спорів між сторонами.
3. Об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку та інші об’єкти на території індустріального парку, які надані керуючій компанії у користування (управління), учасникам у власність не передаються.
4. Учасник не має права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку.
5. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не домовились про інше.
6. Договір може бути припинений достроково у разі:
а) істотного порушення однією із сторін взятих на себе зобов’язань за договором;
б) ліквідації учасника індустріального парку;
в) ліквідації керуючої компанії індустріального парку.
7. У разі ліквідації керуючої компанії, статус учасників залишається незмінним до підписання (переукладення) договорів про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку між новою керуючою компанією та учасниками, але на строк не довший за термін, на який був створений індустріальний парк."
 
Враховано   Стаття 30. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку
 
216. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку укладається між керуючою компанією та учасником індустріального парку.
 
   1. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку укладається між керуючою компанією та суб’єктом господарювання, який має намір отримати статус учасника індустріального парку.
 
217. 1. Істотними умовами договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку є:
 
   2. Істотними умовами договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку є:
 
218. а) види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
 
   1) види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
 
219. б) переважне використання праці працівників - громадян України;
 
   2) переважне використання праці працівників - громадян України;
 
220. в) умови та обсяги поліпшення об'єктів, що розміщені на земельній ділянці, на території якої створюється індустріальний парк;
 
   3) умови, обсяги та порядок створення і поліпшення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника;
4) строк договору;
5) інвестиційні зобов’язання учасника;
6) фінансові відносини сторін;
 
221. г) відповідальність за виконання сторонами зобов'язань;
 
   7) відповідальність за невиконання сторонами зобов'язань;
 
222. д) порядок продовження і припинення дії договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
 
   8) порядок подовження і припинення договору про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку;
 
223. е) права і обов'язки керуючої компанії та учасника індустріального парку;
 
   9) права та обов'язки сторін;
 
224. є) порядок вирішення спорів між сторонами.
 
   10) порядок вирішення спорів між сторонами.
 
225. 2. Об’єкти інфраструктури індустріального парку, які надані керуючій компанії у користування (управління), учаснику індустріального парку не передаються.
 
   3. Об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку та інші об’єкти, розташовані на території індустріального парку, які надані керуючій компанії у користування (управління), учасникам у власність не передаються.
4. Учасник не має права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку.
 
226. 3 Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не домовились про його пролонгацію.
 
   5. Договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку припиняється у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо сторони не домовилися про інше.
 
227. Договір може бути припинений достроково у разі:
 
   6. Договір може бути припинений достроково у разі:
 
228. а) невиконання однією із сторін взятих на себе зобов’язань за договором;
 
   1) істотного порушення однією із сторін взятих на себе зобов’язань за договором;
 
229. б) ліквідації учасника індустріального парку.
 
   2) ліквідації учасника;
3) ліквідації керуючої компанії.
7. У разі ліквідації керуючої компанії статус учасників залишається незмінним до підписання договорів про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку між новою керуючою компанією та учасниками у межах терміну, на який створено індустріальний парк.
 
230. 4. У разі визнання учасника індустріального парку банкрутом він відповідає за своїми борговими зобов’язаннями майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України.
 
-109- Каськів В.В.
Розділ 7 доповнити статтею наступного змісту:
"Втрата статусу учасника індустріального парку
1. Суб’єкт господарської діяльності втрачає статус учасника з моменту припинення дії договору з керуючою компанією про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку та/або втрати прав на земельну ділянку на території індустріального парку.
Статус учасника зберігається у випадку, коли договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку переукладається у зв’язку з припиненням дії договору про створення та функціонування індустріального парку, а також у разі ліквідації керуючої компанії.
2. Керуюча компанія зобов’язана протягом одного робочого дня з моменту втрати суб’єктом господарської діяльності статусу учасника письмово повідомити про це уповноважений державний орган та зробити відповідний запис в перелік учасників індустріального парку.
3. У разі знаходження індустріального парку у реєстрі індустріальних парків уповноважений державний орган зобов’язаний протягом одного робочого дня з моменту отримання від керуючої компанії відповідного повідомлення, письмово повідомити про втрату суб’єктом господарської діяльності статусу учасника органи Державної податкової служби, Державної митної служби та місцеві державні адміністрації.
4. Суб’єкт господарської діяльності, який втратив статус учасника, здійснює свою господарську діяльність, в тому числі в межах індустріального парку, на загальних засадах.
5. Втрата суб’єктом господарської діяльності статусу учасника не обмежує його права подальшого набуття такого статусу."
 
Враховано   Стаття 31. Втрата статусу учасника індустріального парку
1. Суб’єкт господарювання втрачає статус учасника з дня припинення договору, укладеного з керуючою компанією, про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку та/або втрати прав на земельну ділянку на території індустріального парку.
Статус учасника зберігається у разі, якщо новий договір про здійснення господарської діяльності на території індустріального парку укладається цим учасником у зв’язку з припиненням договору про створення та функціонування індустріального парку, а також у разі ліквідації керуючої компанії.
2. Керуюча компанія зобов’язана протягом одного робочого дня з дня втрати суб’єктом господарювання статусу учасника письмово повідомити про це уповноважений державний орган та зробити відповідний запис у переліку учасників індустріального парку.
3. Якщо індустріальний парк включено до Реєстру індустріальних парків, уповноважений державний орган зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня отримання від керуючої компанії відповідного повідомлення письмово повідомити органи Державної податкової служби, Державної митної служби та відповідні місцеві державні адміністрації про втрату суб’єктом господарювання статусу учасника.
4. Суб’єкт господарювання, який втратив статус учасника, здійснює свою господарську діяльність, у тому числі в межах індустріального парку, на загальних засадах.
5. Втрата суб’єктом господарювання статусу учасника не обмежує його права на набуття такого статусу в майбутньому.
 
231. Стаття 28. Правовий режим майна учасників господарської діяльності на території індустріального парку.
 
   Стаття 32. Правовий режим майна учасників господарської діяльності на території індустріального парку
 
232. 1. Створені керуючою компанією за рахунок власних чи запозичених коштів на території індустріального парку об’єкти інфраструктури є власністю керуючої компанії. Використання таких об’єктів здійснюється відповідно до договору на здійснення господарської діяльності між керуючою компанією і учасником індустріального парку.
 
-110- Ткач Р.В.
Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 28 слова "за рахунок власних чи запозичених коштів" - виключити.
 
Враховано   1. Створені керуючою компанією на території індустріального парку об’єкти інфраструктури належать керуючій компанії на праві власності, якщо інше не передбачено договором про створення та функціонування індустріального парку. Використання таких об’єктів здійснюється відповідно до договору про здійснення господарської діяльності між керуючою компанією і учасником.
 
    -111- Каськів В.В.
Частину першу статті 28 після слів "керуючої компанії" доповнити словами "якщо інше не передбачено договором про створення і функціонування індустріального парку."
 
Враховано    
233. 2. В разі відчуження учаснику індустріального парку земельної ділянки у власність розташовані на такій ділянці об’єкти інфраструктури не передаються у власність учасника індустріального парку, а залишаються у власності керуючої компанії.
 
-112- Ткач Р.В.
У частині 2 статті 28 слово "відчуження" замінити словом "надання".
 
Відхилено   2. У разі відчуження земельної ділянки у власність учасника, розташовані на ній об’єкти інфраструктури не передаються у власність учасника, якщо інше не передбачено договором про створення та функціонування індустріального парку.
 
    -113- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 28 слово: "відчуження" замінити на слово: "передачі" і далі - за текстом.
 
Відхилено    
    -114- Каськів В.В.
У частині другій статті 28 слова "а залишаються у власності керуючої компанії." замінити словами "якщо інше не передбачено договором про створення і функціонування індустріального парку."
 
Враховано    
234. 3. Створені на території індустріального парку майнові об’єкти і цілісні майнові комплекси належать учасникам господарської діяльності індустріального парку на праві власності.
 
-115- Каськів В.В.
Частину третю статті 28 - виключити
 
Враховано      
235. 4. В разі припинення діяльності індустріального парку правовий режим майна ініціатора, керуючої компанії, учасників індустріального парку визначається відповідно до вимог чинного законодавства та договорів на створення та діяльність індустріального парку.
 
   3. У разі припинення діяльності індустріального парку правовий режим майна ініціатора створення, керуючої компанії, учасників індустріального парку визначається відповідно до вимог законодавства і договору про створення та функціонування індустріального парку.
 
236. Стаття 29. Облік та звітність учасників господарської діяльності на території індустріального парку.
 
   Стаття 33. Облік та звітність учасників господарської діяльності на території індустріального парку
 
237. Бухгалтерський облік та фінансова звітність щодо діяльності, що пов'язана із створенням і діяльністю індустріального парку, ведеться відповідно до законодавства України та з урахуванням цього закону.
 
-116- Каськів В.В.
Статтю 29 викласти у такій редакції:
"Суб’єкти господарської діяльності, що отримують державну підтримку за цим Законом, зобов’язані вести відокремлений бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності на території індустріального парку."
 
Враховано   Суб’єкти господарювання, що отримують державну підтримку відповідно до цього Закону, зобов’язані вести відокремлений бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності на території індустріального парку.
 
238. Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
   Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
239. Стаття 30. Державні преференції для створення індустріальних парків
 
-117- Каськів В.В.
Статті 30 та 31 розділу 8 вилучити.
 
Враховано      
240. 1. Керуючій компанії індустріального парку встановлюються такі види державного стимулювання:
 
      
241. а) надання фінансової підтримки шляхом повної або часткової компенсації відсоткової ставки за залученими в національній валюті банківськими кредитами для виконання робіт з будівництва доріг і потужностей з водопостачання, водовідведення, каналізації та очистки води, з впровадження передових енерго- і ресурсозберігаючих технологій, переробки побутових та виробничих відходів на термін 5 років з початку реалізації програми (бізнес-плану). В разі користування іноземними кредитами компенсація відсоткової ставки здійснюється в національній валюті України за офіційним курсом, встановленим на дату сплати таких відсотків;
 
-118- Баранов В.О.
Пункт а) частини першої статті 30 викласти у такій редакції: "а) надання державної фінансової підтримки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;"
 
Відхилено      
242. б) звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у разі вилучення (викупу) земель сільськогосподарського призначення для індустріального парку;
 
-119- Ткач Р.В.
Пункт б) частини 1 статті 30 законопроекту - виключити.
 
Враховано по суті     
243. в) застосування додаткової норми прискореної амортизації нових основних фондів групи 3 і 4 в межах виконання проекту (бізнес-плану) створення та діяльності індустріального парку.
 
-120- Баранов В.О.
Кармазін Ю.А.
Пункт в) частини першої статті 30 - вилучити;
 
Враховано по суті     
244. Стаття 31. Державні преференції учасникам індустріального парку.
 
      
245. 1. Для учасників індустріального парку, що уклали договір з керуючою компанією, встановлюються такі окремі види державного стимулювання:
 
      
246. а) звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у разі вилучення (викупу) земель сільськогосподарського призначення для індустріального парку;
 
-121- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Пункт а) частини 1 статті 31 законопроекту - виключити.
 
Враховано по суті     
247. б) звільняються від сплати митних зборів з імпорту нового високотехнологічного обладнання, яке не виробляється в Україні та ввозиться для виробничої діяльності на території індустріального парку;
 
-122- Баранов В.О.
пункти б), г) частини першої статті 31 вилучити;
 
Враховано по суті     
    -123- Кармазін Ю.А.
у статті 31 виключити пункт "б", у зв'язку з цим пункти "в)" та "г)" вважати відповідно пунктами "б)" та "в)".
 
Враховано по суті   
248. в) одержують через посередництво керуючої компанії всі дозволи органів державної влади та місцевого самоврядування на будівництво об’єктів виробничого призначення та інших споруд, необхідних для здійснення господарської діяльності;
 
      
249. г) звільняються від сплати внесків на спорудження об’єктів інженерної і соціальної інфраструктури у населених пунктах;
 
      
250. 2. Місцева підтримка учасникам індустріального парку надається в межах коштів місцевих бюджетів та відповідно до законодавства України.
 
-124- Каськів В.В.
Розділ 8 доповнити статтею такого змісту:
"Державна підтримка облаштування території індустріальних парків
1. Державна підтримка облаштування території індустріальних парків може здійснюватися за рахунок коштів Державного і місцевих бюджетів та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України.
2. Уповноважений державний орган, місцеві органи державної влади в порядку, передбаченому чинним законодавством України, щорічно подають пропозиції до проекту Державного бюджету України та відповідних місцевих бюджетів щодо фінансової підтримки облаштування території індустріальних парків.
3. З метою державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків, керуючим компаніям та ініціаторам створення-суб’єктам господарювання надаються державні цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, при ввезенні на територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, не є підакцизними товарами, та ввозяться виключно для облаштування території індустріальних парків.
Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів затверждуються уповноваженим державним органом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Під терміном "устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час облаштування території індустріального парку.
Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
Керуючі компанії та/або ініціатори створення-суб’єкти господарювання зараховують зазначені суми на власні спеціальні рахунки. Порядок зарахування державних цільових субсидій на такі спеціальні рахунки та порядок використання цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. У разі відчуження або нецільового використання керуючою компанією та/або ініціатором створення устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, зазначених у частині 3 цієї статті, керуюча компанія та/або ініціатор створення-суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити до відповідного бюджету суму ввізного мита, що була нарахована згідно з митним законодавством України при ввезенні на територію України такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів.
5. Ініціатор створення-суб’єкт господарювання та керуюча компанія при облаштуванні території індустріального парку звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту згідно статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
Враховано   Стаття 34. Державна підтримка облаштування території індустріальних парків
1. Державна підтримка облаштування території індустріальних парків може здійснюватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством.
2. Уповноважений державний орган, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад в порядку, передбаченому законодавством, щороку подають пропозиції до проекту Державного бюджету України та проектів рішень про відповідні місцеві бюджети щодо фінансової підтримки облаштування території індустріальних парків.
3. З метою державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків керуючим компаніям та ініціаторам створення - суб’єктам господарювання надаються державні цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, при ввезенні на територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться виключно для облаштування території індустріальних парків.
Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів затверждуються уповноваженим державним органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Під терміном "устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час облаштування території індустріального парку.
Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти частини, виготовлені згідно з самостійним пакетом документів, які призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
Керуючі компанії та/або ініціатори створення - суб’єкти господарювання зараховують зазначені суми на власні спеціальні рахунки. Порядок зарахування державних цільових субсидій на такі спеціальні рахунки та порядок використання цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. У разі відчуження або нецільового використання керуючою компанією та/або ініціатором створення устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, зазначених у частині третій цієї статті, керуюча компанія та/або ініціатор створення - суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити до відповідного бюджету суму ввізного мита, нараховану згідно з митним законодавством України при ввезенні на територію України такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів.
5. Ініціатор створення - суб’єкт господарювання та керуюча компанія при облаштуванні території індустріального парку звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту згідно із статтею 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Стаття 35. Державна підтримка керуючих компаній індустріальних парків
1. Керуючим компаніям надається державна підтримка, передбачена цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Стаття 36. Державна підтримка учасників індустріальних парків
1. Учасникам надаються державні цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, при ввезенні на територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться виключно для здійснення учасниками господарської діяльності на території індустріальних парків.
Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них затверждуються уповноваженим державним органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Під терміном "устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час господарської діяльності на території індустріального парку.
Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти частини, виготовлені згідно з самостійним комплектом документів, які призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
Учасники зараховують зазначені суми на власні спеціальні рахунки. Порядок зарахування державних цільових субсидій на такі спеціальні рахунки та порядок використання цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі відчуження або нецільового використання учасниками устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частині першій цієї статті, учасники сплачують до відповідного бюджету суму ввізного мита, нараховану згідно з митним законодавством України при ввезенні на територію України такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
2. У разі забудови земельних ділянок на території індустріальних парків учасники звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту згідно із статтею 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
Стаття 37. Використання коштів державних цільових субсидій
1. Зараховані на спеціальні рахунки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків суми державних цільових субсидій використовуються відповідними суб’єктами для:
1) облаштування території індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, енергозберігаючих технологій;
2) запровадження новітніх технологій, пов’язаних з господарською діяльністю на території індустріальних парків;
3) збільшення випуску продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, передбаченими цим Законом, на території індустріальних парків;
4) здійснення науково-дослідної діяльності на території індустріальних парків;
5) повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування території індустріальних парків та здійснення на їх території господарської діяльності, а також для сплати відсотків за такими кредитами та запозиченнями.
Невикористані протягом трьох місяців з дня зарахування суми підлягають сплаті до відповідного бюджету в порядку, передбаченому законодавством.
Стаття 38. Організація митних ліцензійних складів на території індустріальних парків
1. Митні органи на підставі відповідної заяви керуючої компанії або ініціатора створення зобов’язані, у разі дотримання встановлених законом умов, надати дозвіл на відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу відкритого типу для забезпечення потреб учасників індустріального парку.
 
    -125- Каськів В.В.
Розділ 8 доповнити статтею такого змісту:
"Державна підтримка керуючих компаній індустріальних парків
Керуючим компаніям надається державна підтримка, передбачена цим Законом та іншими законодавчими актами України."
 
Враховано    
    -126- Каськів В.В.
Розділ 8 доповнити статтею такого змісту:
"Державна підтримка учасників індустріальних парків
1. Учасникам надаються державні цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України, при ввезенні на територію України устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в Україні, не є підакцизними товарами, та ввозяться для використання учасниками виключно для здійснення ними господарської діяльності на території індустріальних парків.
Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них затверждуються уповноваженим державним органом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Під терміном "устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час господарської діяльності на території індустріального парку.
Під терміном "комплектуючі до устаткування (обладнання)" для цілей цієї статті слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).
Учасники зараховують зазначені суми на власні спеціальні рахунки. Порядок зарахування державних цільових субсидій на такі спеціальні рахунки та порядок використання цих коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі відчуження або нецільового використання учасниками устаткування, обладнання та комплектуючих до них, зазначених у частини 1 цієї статті, учасники сплачують до відповідного бюджету суму ввізного мита, що була нарахована згідно з митним законодавством України при ввезенні на територію України такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
2. Учасники при забудові земельних ділянок на території індустріальних парків звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту згідно статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".
 
Враховано    
    -127- Каськів В.В.
Розділ 8 доповнити статтею такого змісту:
"Використання коштів цільових субсидій
Зараховані на спеціальні рахунки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків суми державних цільових субсидій використовуються відповідними суб’єктами для:
- облаштування території індустріальних парків, у тому числі з використанням новітніх, енергозберігаючих технологій;
- запровадження новітніх технологій, пов’язаних з господарською діяльністю на території індустріальних парків;
- збільшення випуску продукції та зменшення витрат по видах господарської діяльності, передбачених цим Законом на території індустріальних парків;
- здійснення науково-дослідної діяльності на території індустріальних парків;
- повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування території індустріальних парків та здійснення на їх території господарської діяльності, а також для сплати процентів за такими кредитами та запозиченнями.
Не використані протягом трьох місяців з моменту такого зарахування суми підлягають сплаті до відповідного бюджету у порядку, передбаченому чинним законодавством України."
 
Враховано    
    -128- Каськів В.В.
Розділ 8 доповнити статтею такого змісту:
" Стаття 38. Організація митних ліцензійних складів на території індустріальних парків
Митні органи, на підставі відповідної заяви керуючої компанії або ініціатора створення індустріального парку, зобов’язані, за умови виконання встановлених законом умов, надати дозвіл на відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу відкритого типу, з метою забезпечення потреб учасників індустріального парку."
 
Враховано    
251. Розділ 9. ЛІКВІДАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
   Розділ 9. ЛІКВІДАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
 
252. Стаття 32. Підстави ліквідації індустріальних парків
 
   Стаття 39. Підстави для ліквідації індустріальних парків
 
253. 1. Індустріальний парк ліквідується, якщо:
 
   1. Індустріальний парк ліквідується у разі:
 
254. а) протягом трьох років після прийняття рішення про його створення не розпочато реалізацію Концепції створення та діяльності індустріального парку;
 
-129- Каськів В.В.
Підпункт а) статті 32 викласти у такій редакції:
а) протягом одного року після прийняття рішення про його створення не укладений договір про створення та функціонування індустріального парку;
 
Враховано   1) протягом одного року з дня прийняття рішення про його створення не укладено договір про створення та функціонування індустріального парку;
 
255. б) всі учасники припинили свою господарську діяльність;
 
-130- Каськів В.В.
Підпункт б) статті 32 викласти у такій редакції:
б) протягом трьох років на території індустріального парку не здійснюється господарська діяльність учасниками індустріального парку.
 
Враховано   2) протягом трьох років на території індустріального парку не здійснюється господарська діяльність його учасниками.
 
256. Стаття 33. Порядок ліквідації індустріальних парків
 
   Стаття 40. Порядок ліквідації індустріальних парків
 
257. 1. Рішення про ліквідацію індустріальних парків приймається ініціатором створення індустріального парку.
 
   1. Рішення про ліквідацію індустріального парку приймається ініціатором його створення.
 
258. 2. Ліквідація індустріального парку не є підставою для ліквідації керуючої компанії. В разі прийняття відповідного рішення щодо керуючих компаній державної та комунальної форми власності, їх ліквідація здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.
 
-131- Каськів В.В.
Пункт 2 статті 33 викласти у такій редакції:
2. Ліквідація індустріального парку не є підставою для ліквідації керуючої компанії чи учасників індустріального парку. Вони можуть продовжувати свою діяльність як суб’єкти господарської діяльності на загальних засадах.
 
Враховано   2. Ліквідація індустріального парку не є підставою для ліквідації керуючої компанії чи учасників, вони можуть продовжувати свою діяльність як суб’єкти господарювання на загальних засадах.
3. Ліквідація керуючої компанії державної чи комунальної форми власності здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
4. У разі ліквідації індустріального парку всі права на земельні ділянки, не відчужені у власність керуючої компанії або учасників, передаються ініціатору створення.
 
    -132- Каськів В.В.
Доповнити статтю 33 пунктом третім такого змісту:
3. Ліквідація керуючих компаній державної та комунальної форми власності здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
Враховано    
    -133- Каськів В.В.
Доповнити Закон України про індустріальні парки розділом наступного змісту:
"Розділ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД
Стаття. Державний нагляд за створенням, функціонуванням та ліквідацією індустріальних парків
Державний нагляд за створенням, функціонуванням та ліквідацією індустріальних парків на території України здійснює уповноважений державний орган."
 
Відхилено    
    -134- Каськів В.В.
Доповнити статтю 33 пунктом четвертим такого змісту:
4. У разі ліквідації індустріального парку всі права на земельні ділянки, не відчужені у власність керуючої компанії або учасників, передаються ініціатору створення.
 
Відхилено    
259. Розділ 10. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ 10. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
260. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-135- Кармазін Ю.А.
У Розділі 10 "Прикінцеві та перехідні положення" частину першу викласти у наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з початку бюджетного періоду, що настає за плановим"
 
Враховано по суті  1. Цей Закон набирає чинності з через шість місяців з дня його опублікування.
 
    -136- Петьовка В.В.
Частину 1 розділу 10 законопроекту викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року".
 
Враховано редакційно    
261. 2. Внести такі зміни до Земельного кодексу України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
262. 1) Главу 13 Земельного кодексу України доповнити статтею 66-1 такого змісту:
 
-137- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Положення законопроекту щодо доповнення Земельного кодексу України статтею 66-1 - виключити.
 
Відхилено   а) доповнити статтею 66-1 такого змісту:
 
263. Стаття 66-1. Землі індустріальних парків
 
   "Стаття 66-1. Землі індустріальних парків
 
264. 1. Землі індустріальних парків належать до земель промисловості.
 
   1. Землі індустріальних парків належать до земель промисловості.
 
265. 2. Вибір земельних ділянок для індустріального парку має здійснюватися на основі містобудівної документації, земельно-кадастрової інвентаризації земель населених пунктів, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна на земельних ділянках, землевпорядної документації.
 
   2. Вибір земельних ділянок для індустріального парку має здійснюватися на основі містобудівної документації, інвентаризації земель, технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна на земельних ділянках, землевпорядної документації.
 
266. 3. Для створення індустріальних парків площа земельних ділянок має бути не менше 7 га.
 
-138- Каськів В.В.
Підпункт 3 пункту 1) частини другої розділу 10 викласти у такій редакції:
"3. Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 15 гектарів та не більше 700 гектарів."
 
Враховано   3. Індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 15 гектарів і не більше 700 гектарів";
 
267. 4. Відведення земельних ділянок на території індустріальних парків здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння.
 
-139- Каськів В.В.
Підпункт 4 пункту 1) частини другої розділу 10 - виключити.
 
Враховано      
268. 2) статтю 93 доповнити частиною такого змісту:
 
-140- Бевзенко В.Ф.
Положення законопроекту щодо доповнення статті 93 Земельного кодексу України частиною 9 - виключити.
 
Відхилено   б) статтю 93 доповнити частиною девятою такого змісту:
 
    -141- Петьовка В.В.
Абзац перший пункту 2) частини 2 розділу 10 законопроекту викласти в такій редакції:
"2) у статті 93:
частину 6 доповнити реченням такого змісту:
"Якщо орендарем є керуюча компанія індустріального парку орендована земельна ділянка або її частина може передаватися в суборенду без згоди орендодавця";
доповнити частиною такого змісту: "
 
Відхилено    
269. "9. У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на строк не менше 30 років".
 
   "9. У разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка надається в оренду на строк не менше 30 років";
 
270. 3) статтю 124 доповнити новою частиною такого змісту:
 
-142- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Положення законопроекту щодо доповнення статті 124 Земельного кодексу України частиною 5 - виключити.
 
Відхилено   в) статтю 124 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
271. "5. Керуюча компанія індустріального парку має право без додаткового погодження з орендодавцем передавати у суборенду учасникам індустріального парку надану їй із земель державної чи комунальної власності у довгострокову оренду земельну ділянку для облаштування і освоєння території індустріального парку".
 
-143- Каськів В.В.
В пункті 3 частини 2 розділу 10 слова "у довгострокову оренду земельну ділянку для облаштування і освоєння території індустріального парку" замінити словами "в оренду земельну ділянку для облаштування території індустріального парку та здійснення господарської діяльності"
 
Враховано   "5. Керуюча компанія індустріального парку має право без додаткового погодження з орендодавцем передавати у суборенду учасникам індустріального парку надану їй в оренду земельну ділянку із земель державної чи комунальної власності для облаштування території індустріального парку та здійснення господарської діяльності";
 
272. 4) частину другу статті 134 доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
 
   г) частину другу статті 134 доповнити абзацом двадцять п’ятим такого змісту:
 
273. " створення на таких ділянках індустріальних парків".
 
-144- Ткач Р.В.
Бевзенко В.Ф.
Абзац двадцятий, яким передбачається доповнити частину 2 статті 134 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"продажу земельної ділянки юридичній особі - переможцю конкурсу з вибору керуючої компанії".
 
Враховано частково   "надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків";
2) статтю 8 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102) доповнити частиною девятою такого змісту:
"Керуюча компанія індустріального парку має право без додаткового погодження з орендодавцем передавати у суборенду учасникам індустріального парку надану їй в оренду земельну ділянку із земель державної чи комунальної власності для облаштування території індустріального парку та здійснення господарської діяльності";
3) частину четверту статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) об’єктів на території індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків або учасників індустріальних парків".
 
    -145- Каськів В.В.
Пункт 4) частини 2 розділу 10 викласти у такій редакції:
"4) частину другу статті 134 доповнити абзацом двадцятим такого змісту:
"надання земельних ділянок індустріальних парків керуючим компаніям цих індустріальних парків"."
 
Враховано    
    -146- Каськів В.В.
Частину другу розділу 10 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280):
статтю 8 доповнити абзацом:
"Керуюча компанія індустріального парку має право без додаткового погодження з орендодавцем передавати у суборенду учасникам індустріального парку надану їй із земель державної чи комунальної власності в оренду земельну ділянку для облаштування території індустріального парку та ведення господарської діяльності."
 
Враховано    
    -147- Каськів В.В.
Частину другу розділу 10 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України , 2011 р., № 34, ст. 343):
частину четверту статті 40 доповнити пунктом 9:
"9) об’єктів на території індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків".
 
Враховано    
274. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк після опублікування цього закону:
 
   3. Кабінету Міністрів України в чотиримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
275. а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України та Президенту України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього закону;
 
-148- Петьовка В.В.
У пункті а) частини 3 розділу 10 законопроекту слова "та Президенту України" - виключити.
 
Враховано   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону, у тому числі змін до Податкового кодексу України щодо встановлення преференцій для забезпечення державою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків;
 
    -149- Каськів В.В.
Пункт а) частини 3 розділу 10 викласти у такій редакції:
" а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього закону, в тому числі, змін до Податкового кодексу України щодо встановлення преференцій для забезпечення державою стимулювання створення та функціонування індустріальних парків;"
 
Враховано    
276. б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
277. в) внести зміни і доповнення у нормативно-правові акти з питань проведення земельних торгів, що випливають з цього закону.

-150- Петьовка В.В.
Пункт в) частини 3 розділу 10 законопроекту викласти в такій редакції:
"забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону".
 
Відхилено   розробити та затвердити порядок визначення устаткування, обладнання, комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні.

    -151- Каськів В.В.
Пункт в) частини 3 розділу 10 викласти у такій редакції:
" в) розробити та затвердити порядок визначення устаткування, обладнання, комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні."
 
Враховано